© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand.  หนา...
3. ปเู คม 1-2 ตัว                                                  ็   ...
1. โขลกกระเทียมกบพริกข้ ีหนูเขาดวยกนหยาบ ๆ ใส่ปูเคม ถว                                  ...
พริ ก ; ใช้ปรุ งรสอาหาร ช่วยเจริ ญอาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษาโรคหิด กลาก รักษาโรคบิด                 ...
ถั่วฝักยาว ; ใบ : ใช้สดประมาณ 60-100 กรัม ใชตมน้ ากิน เป็นยารักษาโรคหนองใน และปัสสาวะเป็น                 ...
ถัวลิสงเป็ นพืชที่มีคุณค่าทางการบํารุ งร่ างกายสู งกล่าวกันที่ช่วยให้มีอายุ ยืน จนไดรับสมญานามว่า             ...
นํามะขามเปี ยก                           ้                           ...
ผักบุ้ง                              ผักบุงรสเย็นสรรพคุณถอนพิษเบื่อเมา รากผกบุงรสจืดเฝื่อนสร...
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_15_4.htm       http://blog.eduzones.com/wanwan/15775       htt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Korat th

292 views

Published on

Korat th Papaya Salad

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Korat th

 1. 1. © Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 1 ้
 2. 2. 3. ปเู คม 1-2 ตัว ็ 4. ถัวลิสงคัว 2 ช้อนโต๊ะ ่ ่ 2.แครอทสับ 1/4 ถ้ วย 1.มะละกอสับ 1 ถ้ วย 8. กระเทียมเล็ก 5 - 6 กลีบ 7. ถวฝักยาวหน ขนาด 1 นิ ้ว 1 ฝั ก ั่ ั่ 5.มะกอกดิบฝานบางๆ 1/2 6. มะเขือเทศสีดา 2-3 ลูก 11. นํ ้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ 12.นํ้ ามะนาว 1 ช้อนโต๊ะ 10. นํ ้าปลาร้ า 4 ช้อนโต๊ะ9. พริ กขี ้หนูเม็ดใหญ่ 5 เม็ด 15. ผกสดสําหรับกินแกล้ม เชน ผกบ้ ง กระถิน ั ่ ั ุ 14. นํ ้าตาลปี๊ บ 2 ช้อนโต๊ะ 13. นํ ้ามะขามเปียก 1 ช้อนโต๊ะ© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 2 ้
 3. 3. 1. โขลกกระเทียมกบพริกข้ ีหนูเขาดวยกนหยาบ ๆ ใส่ปูเคม ถว ั ้ ้ ั ็ ่ั ลิสง ถวฝักยาว มะละกอดิบ มะเขือเหลือง และมะเขือเทศสีดาลงไป ั่ ้ ั โขลกเบา ๆ พอเขากน 2. ปรุ งรสด้วยนํ้าปลาร้า นํ้าปลา นํ้ามะนาวนํ้ามะขามเปี ยก และนํ้าตาลปี๊ บ เคล้าให้น้ าตาลละลาย แล้วใส่ ํมะละกอและแครอเทลงไปคลุกพอเขากน ตกใส่จาน ้ ั ัรับประทานกับผักสดต่าง ๆ ตามชอบ© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 3 ้
 4. 4. พริ ก ; ใช้ปรุ งรสอาหาร ช่วยเจริ ญอาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษาโรคหิด กลาก รักษาโรคบิด โดยการใชพริกสด 1 เม็ด หรื อมากกว่านั้นใช้กิน และอาการปวดบวมเนื่องจากความเย็นจัด โดยใช้ผงพริ ก ้ แหงทาเป็นข้ ีผ้ ง หรื อสารละลาย แอลกอฮอล์ใช้ทา ้ ํ ึ กระเทียม ; ใช้เป็ นอาหาร คือเป็ นส่ วนผสมเพื่อแต่งกลิ่นหายาใช้ผสมกับขิงอย่างละเท่า ๆ กน แลว ั ้ นํามาบดละลายกับนํ้าอ้อยกิน จะแก้รัตตะปิ ตตะเสมหะ แก้เสมหะและลม แก้ฟกชํ้า แก้อืด กระจายโลหิ ต ผสมยารักษาโรคมะเร็งเพลิง มะเร็งคุด มะเร็งเปื่ อยทั้งตัว ผสมกับยาแก้ไอ แก้จุกเสี ยด แก้ลมบ้าหมู แก้ลิ้น แข็ง ช่วยบํารุ งอาหาร ผสมในยาแก้ทองอืด แก้เจ็บท้อง ริ ดสี ดวงทวาร ผสมยาทาแก้คลายเส้น แก้เมื่อย แก้ ้ ้ ิ ั กลาก แกโรคผวหนง ผสมกับนํ้ามันองคสู ตรแก้ริดสี ดวงทวาร คัน ฟกชํ้า บวม เมื่อใชผสม ้ นํ้านมหรื อนํ้ากะทิสดคั้นใช้ขบพยาธิเส้นด้าย กินอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง ก็จะขับ ั ออก นอกจากน้ ี เนื่องจากกระเทียมมีรสร้อน สามารถปริมาณโคเลส เตอรอลในเลือดได้ ทาใหลดการอุดตนของเส้นเลือดเป็ นต้น ํ ้ ั© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 4 ้
 5. 5. ถั่วฝักยาว ; ใบ : ใช้สดประมาณ 60-100 กรัม ใชตมน้ ากิน เป็นยารักษาโรคหนองใน และปัสสาวะเป็น ้ ้ ํ หนอง เปลือกฝัก : ใชสดประมาณ 100-150 กรัม นํามาต้มกินใช้รักษาภายนอก โดยการตําพอก และเป็ นยา ้ ระงบอาการปวดบวม ปวดตามเอว และแผลที่เตานม ั ้ มะเขือเทศ ; ใครจะคิดบ้างว่าการกินซอสมะเขือเทศช่วยป้ องกันโรคมะเร็ งได้ มะเขือเทศช่วยลดความ เสี่ ยงในการเป็ นมะเร็ งที่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ปลายลําไส้ใหญ่และปลายทวารหนักได้ถึง ั ่ 60% และยังช่วยลดความเสี่ ยงการเป็ นมะเร็งที่อณฑะในเพศชาย มีหลักฐานระบุวา มะเขือเทศปรุงสาเร็จรูป ํ มีไลโคปี น (Iycopene) ซ่ ึ งเป็นสารตานมะเร็งอยเู่ ป็นจานวนมาก ดงน้ นอยาลืมใหซอสมะเขือเทศเป็นส่วน ้ ํ ั ั ่ ้ หน่ ึงในเครื่องปรุงอาหารของคุณ รู้อยางน้ ีแลวกอยากินทิ้งขวางเหยาะใหเ้ กล้ ียงไม่ใหติดเหลือกนขวด ่ ้ ็ ่ ้ ้ ้ มะนาว ้ แกไอออกเลือด (ไอมีเลือดปน) - ใชน้ าผ้ ง 1 ช้อนชา มะนาว 4 ลูก เกลือ 1 ชอน หรือประมาณ 3-4 ้ ํ ึ ้ เม็ด ผสมให้เข้ากันดี ใหมีรสเปร้ ี ยวเคมหวาน ใชจิบทุกคร้ ังที่ไอ -ใช้มะนาว 108 ้ ็ ้ ใบ เบ้ ียจกจน 11 ตัว ปูนขาวหนักประมาณ 4 บาท วิธีทา คั้นนํ้ามะนาว ใส่ ๊ั ั่ ํ เบ้ ียจกจนและปูนขาวปนกัน ดองประมาณ 3 คืน รับประทานครั้งละ ๊ั ั่ ้ จอกชา แกไอออกเลือดดี© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 5 ้
 6. 6. ถัวลิสงเป็ นพืชที่มีคุณค่าทางการบํารุ งร่ างกายสู งกล่าวกันที่ช่วยให้มีอายุ ยืน จนไดรับสมญานามว่า ่ ้ พืชอายวฒนะ ถวลิสงมีโปรตีนสูงประมาณ ๓๐% จะเป็ นรองก็แต่ถวเหลืองเท่านั้น ปริมาณโปรตีนในถว ุั ่ั ั่ ั่ ลิสงสูงกว่าในขาวสาลี ๑ เท่า สู งกว่าข้าว ๓ เท่า เมื่อเทียบกับไข่ไก่ นมวัว เนื้อสัตว์แล้ว ก็ไม่ดอยกว่ากัน ้ ้ ในถัวลิสงเป็ นโปรตีนที่ ร่างกายสามารถดูดชึ มไปใช้ได้ง่าย ร่ างกายสามารถดูดซึ มไปใช้ได้ถึง ๙๐% ่ นอกจากน้ ี ถัวลิสงยังประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จาเป็ นสําหรับร่ างกาย ๘ ชนิด ในอตราที่เหมาะสม ถว ่ ํ ั ่ั ลิสงยงมีไขมน วิตามิน บี ๒ โคลีน (choline) กรดไขมนที่ไม่อิ่มตว เมธิโอนีน (Methionine) และวิตามิน ั ั ั ั เอ-บี-อี-เค แคลเชียม เหล็ก และธาตุอื่นๆ มะละกอ ผลสุก - เป็นยากน หรือแกโรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นยาระบาย ั ้ ยางจากผลดิบ - เป็นยาช่วยยอย ฆ่าพยาธิ ่ ราก - ขับปัสสาวะ .© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 6 ้
 7. 7. นํามะขามเปี ยก ้ แก้อาการท้องผูก การที่มะขามเปี ยก ช่วยถ่ายได้ เพราะในเนื้อมะขามมีกรดอินทรี ยหลายชนิด เช่น กรด ์ ทาร์ทาริ ค ซิตริ ค เป็ นต้น มีรสเปร้ ี ยวจึงช่วยระบายไดช่วยบรรเทาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ การที่เน้ือ ้ มะขามเปี ยกคั้นด้วยนํ้า ช่วยลดอาการไอ เพราะเนื้อมะขามเปี ยกมีกรดอินทรี ยหลายชนิด มีรสเปรี้ ยว จะ ์ ช่วยกัดเสมหะให้หลุดออก จึงทําให้ระงับอาการไอได้ มะกอก ผล เปลือก ใบ ยาง เน้ือผลมะกอก รสเปร้ ี ยว ฝาด หวาน สรรพคุณแก้โรคธาตุพิการเพราะนํ้าดีไม่ปกติ แก้ บิด ใบ น้ าค้ นจากใบมะกอกใชหยอด หู แก้อาการปวดหู ผล แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน ํ ั ้ ผลสุ กทําให้ชุ่มคอ แก้กระหายนํ้า เปลือก ฝาด เยน เปร้ ี ยว สรรพคุณดบพิษกาฬ ็ ั แก้ร้อนใน แก้ทองเดิน ใวดมวนท้อง แก้สะอึก เมล็ด นําเมล็ดมะกอกสุ ม ้ ไฟให้เป็ นถ่านและแช่น้ า เอานํ้ารับประทาน แก้ร้อนแก้หอบ แก้สะอึกได้ดี ํ© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 7 ้
 8. 8. ผักบุ้ง ผักบุงรสเย็นสรรพคุณถอนพิษเบื่อเมา รากผกบุงรสจืดเฝื่อนสรรพคุณถอนพิษผดสาแดง ผกบุงขาว ้ ั ้ ิ ํ ั ้ หรื อผักบุงจีน ช่วยใหเ้ จริญอาหาร เป็นยาถอนพิษ บารุงธาตุ สรรพคุณของผกบุง โดยเฉพาะผักบุงแดง คน ้ ํ ั ้ ้ ที่ชอบเป็ นตาต้อ ตาแดง หรื อคันนัยน์ตาบ่อย ๆ ตลอดจนมีอาการตาฟ่ าฟาง จําพวกคนสายตาสั้น จะทําให้ สายตาที่แจ่มใส บํารุ งสายตา ทําให้ไม่เป็ นโรคกระเพาะ ฯ แครอท แครอทมีเบตา-แคโรทีนสูง ช่วยป้องกนโรคมะเร็งไดร่างกายจะเปลี่ยนเบตา-แคโรทีนใหเ้ ป็น ้ ั ้ ้ ั วิตามินเอ ป้องกนโรคตาบอด กลางคืนโรคตาฟางช่วยให้ระบบภูมิคุมกันของร่ างกายทํางานได้ตามปกติ ้ ในหวแครอทมีปริมาณเกลือโพแทสเซียมสูง ช่วยขบปัสสาวะ ั ั© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 8 ้
 9. 9. http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_15_4.htm http://blog.eduzones.com/wanwan/15775 http://www.chuankin.com/properties.php© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 9 ้

×