• Like
การอ่านภาษาอังกฤษ ม่อย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

การอ่านภาษาอังกฤษ ม่อย

 • 2,781 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,781
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
439
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การอ่ า นกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ศาสตราจารย์ ดร.ชุ ต ิ ม า สั จ จา นั น ท์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
 • 2. สิ ่ ง น่ า รู ้ เ กี ่ ย วกั บ การอ่ า นของนั ก ศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา • วั ย กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้ใหญ่ • วั ต ถุ ป ระสงค์ เน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ • ประเภทหรื อ สื ่ อ ที ่ อ ่ า น สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์
 • 3. เนื ้ อ หา เทคนิ ค การ อ่ า นเกี่ยวข้องกับสาขา การอ่านทั่วไป วิชา/หลักสูตร/ การอ่านสรุป การเรียน ความ ตีความ คิด การสอน การ วิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย สังเคราะห์
 • 4. ตั ว แปรที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การอ่ า นของ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มีชั้นเรียน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเปิด ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทาง รู ป แบบ ไกล ระดั บ การ ปริญญาเอก การศึ ก ษา ศึ ก ษา สาขาวิ ช า/ หลั ก สู ต รที ่ ผู ้ ส อน ศึ ก ษาสังคมศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจ ในเนือหาและแหล่ง ้ การเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องการ ติดตามวิทยาการมนุษยศาสตร์
 • 5. ตั ว แปรที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การอ่ า นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ( ต่ อ ) เทคนิ ค การสอน เช่ น resourced –based teaching/ learning, research-based teaching learning กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ตั ว แปร การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา สิ ่ ง แวดล้ อ มด้ า นสิ ่ อ การเรี ย นรู ้ โดยเฉพาะห้องสมุด บรรณารั ก ษ์
 • 6. การวิจัยเกี่ยวกับการอ่านของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาที่มการวิจัยเกียวกับการอ่าน ี ่ - การศึกษาโดยเฉพาะ หลักสูตรและการ สอน - ภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษา อังกฤษ - บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ - วิทยาการอื่นๆ และ สหวิทยาการ เช่น นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ จิตวิทยา คำาที่เกียวข้องกับการวิจัยการอ่าน เช่น การวิจัยเอกสาร ่ การวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา
 • 7. ประเด็ น การวิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาการศึ ก ษา หลั ก สู ต รและการสอน  เทคนิคการอ่าน /กลยุทธ์การอ่าน/ทักษะการอ่าน  เทคนิคและวิธการสอนอ่าน โดยใช้เทคนิควิธการสอนแบบ ี ี ต่างๆ การใช้ กิจกรรม แบบฝึก  ความสามารถในการอ่าน เช่น การสร้าง การวัด  ผลสัมฤทธิ์การอ่าน เช่น ปัจจัยทีส่งผล ปัญหาการอ่าน ่  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น ชุดการสอนอ่าน บท เรียนอิเล็กทรอนิกส์
 • 8. ประเด็ น การวิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาการศึ ก ษา หลั ก สู ต รและการสอน ( ต่ อ ) (  แรงจูงใจในการอ่าน  พฤติกรรมการอ่าน  นิสัยรักการอ่าน  สิ่งแวดล้อมในการอ่าน
 • 9. ภาษาไทยและภาษาอังกฤษประเด็ น การ วิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาภาษา การอ่านวรรณกรรม
 • 10. ตั ว อย่ า ง เชิ ด ศั ก ดิ ์ ชื ่ น ตา สื่อการอ่านสำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหาร วิทยานิพนธ์ศลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ   ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545    http://lib09.kku.ac.th/web/ สุ ธ าจรี ดุ ร งค์ พ ั น ธุ ์ การทำานายความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยอาศัย ความตะหนักในโครงสร้างของ ข้อเขียนในบทอ่านภาษาอังกฤษ เชิงสาธกโวหารของนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยบูรพา 2544 ่สุ ว ั ฒ นา รั ช ตะกู ล วิธีการอ่านเรื่อง จากหลายแหล่งข้อมูล ของนักศึกษามหาวิทยาลัย     วิทยานิพนธ์ศลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ิ 2545 http://lib09.kku.ac.th/web/ กาญจนา เตรี ย มธนาโชค ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่  วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ 2542 http://lib.payap.ac.th/
 • 11. ประเด็ น การวิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศ ศาสตร์ พัฒนาการจากการอ่านสู่การใช้ การแสวงหา การเข้าถึง การค้น คืน ตามพัฒนาการของศาสตร์และผลกระทบจากเทคโนโลยี สารสนเทศ การอ่านทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ การอ่านทรัพยากรสารสนเทศในเนื้อหาวิชา/สาขาต่างๆ เช่น วิชาการ สารคดี บันเทิงคดี นวนิยาย การอ่านทรัพยากรสารสนเทศของกลุ่มต่างๆ จำาแนกตามวัย เช่น นักศึกษาคณะต่างๆ สาขาวิชาต่างๆ
 • 12. ประเด็ น การวิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ ( ต่ อ )  พฤติกรรมการอ่าน เช่น ความสนใจ ความต้องการ แรงจูงใจ  การส่งเสริมการอ่าน  ประสิทธิผลของการอ่าน  ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน  บรรณบำาบัด
 • 13. ประเด็ น การวิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ ( ต่ อ )  การแสวงหา (search)การเข้า ถึง(access)การค้นคืน(retrieve) สารสนเทศ  พฤติกรรมสารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ/ทรัพยากรสารสนเทศ/โดยเน้น สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลเว็บไซต์  การรู้สารสนเทศ (information literacy)
 • 14. ตั ว อย่ า งข้ อ เสนอแนะจากการวิ จ ั ยกลวิ ธ ี ก ารอ่ า นภาษาอั ง กฤษ ควรอ่านเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาอ่านอีกรอบเพื่อจับใจความสำาคัญ รองลงมาคือ ควรมีการหาความหมายของศัพท์ยากในแต่ละประโยค แล้วแปลความหมายทีละประโยค จนจบเนื้อเรื่อง ควรมีการตั้งคำาถามหลังการอ่านและควรสรุปย่อหลังจากอ่านเนื้อเรื่องพรพิมล ทะละถา และคณะ การศึกษากลวิธการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ ี นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ มรภ เชียงราย 2547
 • 15. ตั ว อย่ า งข้ อ เสนอแนะจากการวิ จ ั ยการใช้ ก ารอ่ า นเพื ่ อ กล่ อ มเกลาจิ ต ใจ การปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยนำาการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้กล่อมเกลาจิตใจในการพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ พร้อมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเน้นหลักพุทธธรรม เรื่องอิทธิบาท 4 คือฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา ผลการวิจัยพบว่าทำาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึน เรียนอย่างสนุกสนาน เข้าใจ มีแรงจูงใจ มี ้ทัศนคติที่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ และตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมากขึน รวมทั้งทำาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พี่ง ้ตนเอง เป็นหนทางไปสู่ความสำาเร็จทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตประจำาวันบุษบามินตรา ฉลวยแสง การใช้การอ่านเพือกล่อมเกลาจิตใจในการพัฒนาความสามารถ ่ ทางภาษาอังกฤษและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น2551
 • 16. ประเด็ น การอ่ า นในสาขาวิ ท ยาการอื ่ น ๆ และสหวิ ท ยาการ 1 2 3 จิตวิทยา เช่น จริยธรรม นิเทศศาสตร์ จิตวิทยาการ อ่าน
 • 17. ตั ว อย่ า งงานวิ จ ั ย พฤติ ก รรมการอ่ า น สาขานิ เ ทศศาสตร์ ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์ ลักษณะเนื้อหา พฤติกรรมการอ่านและการใช้ ประโยชน์ของเยาวชนไทยจากบางกอกโพสต์ สติวเด้นท์ วีคลี่และเนชั่นจู เนียร์ วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 2542 พัชราวดี พลศักดิ์ พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ จากข่าวสารในหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน บริหารธุรกิจ หลักสูตรผู้บริหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร   วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541 ฐิติมาศ เพ็ชรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมการอ่าน และความต้องการเนื้อหาจาก หนังสือ พิมพ์รายวัน ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ 2538
 • 18. ตั ว อย่ า งแหล่ ง ข้ อ มู ล เพื ่ อ ค้ น คว้ า งาน วิ จ ั ย /วิ ท ยานิ พ นธ์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
 • 19. http://www.thailis.or.th
 • 20. การส่ ง เสริ ม การอ่ า นแก่ น ั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมโยงการอ่านกับการศึกษา และวิถชีวิต เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความจำาเป็น ี ความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในการวิจัยการอ่านลักษณะ สหสาขาวิชา ความร่วมมือในการส่งเสริมการอ่านอย่างครบวงจรตั้งแต่ ระดับโรงเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ระดับครอบครัวจนถึง สำานักงานและสังคม ความร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่านในลักษณะ บูรณาการ