การอ่านภาษาอังกฤษ ม่อย

3,201 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
443
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การอ่านภาษาอังกฤษ ม่อย

 1. 1. การอ่ า นกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ศาสตราจารย์ ดร.ชุ ต ิ ม า สั จ จา นั น ท์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
 2. 2. สิ ่ ง น่ า รู ้ เ กี ่ ย วกั บ การอ่ า นของนั ก ศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา • วั ย กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้ใหญ่ • วั ต ถุ ป ระสงค์ เน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ • ประเภทหรื อ สื ่ อ ที ่ อ ่ า น สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์
 3. 3. เนื ้ อ หา เทคนิ ค การ อ่ า นเกี่ยวข้องกับสาขา การอ่านทั่วไป วิชา/หลักสูตร/ การอ่านสรุป การเรียน ความ ตีความ คิด การสอน การ วิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย สังเคราะห์
 4. 4. ตั ว แปรที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การอ่ า นของ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มีชั้นเรียน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเปิด ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทาง รู ป แบบ ไกล ระดั บ การ ปริญญาเอก การศึ ก ษา ศึ ก ษา สาขาวิ ช า/ หลั ก สู ต รที ่ ผู ้ ส อน ศึ ก ษาสังคมศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจ ในเนือหาและแหล่ง ้ การเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องการ ติดตามวิทยาการมนุษยศาสตร์
 5. 5. ตั ว แปรที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การอ่ า นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ( ต่ อ ) เทคนิ ค การสอน เช่ น resourced –based teaching/ learning, research-based teaching learning กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ตั ว แปร การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา สิ ่ ง แวดล้ อ มด้ า นสิ ่ อ การเรี ย นรู ้ โดยเฉพาะห้องสมุด บรรณารั ก ษ์
 6. 6. การวิจัยเกี่ยวกับการอ่านของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาที่มการวิจัยเกียวกับการอ่าน ี ่ - การศึกษาโดยเฉพาะ หลักสูตรและการ สอน - ภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษา อังกฤษ - บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ - วิทยาการอื่นๆ และ สหวิทยาการ เช่น นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ จิตวิทยา คำาที่เกียวข้องกับการวิจัยการอ่าน เช่น การวิจัยเอกสาร ่ การวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา
 7. 7. ประเด็ น การวิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาการศึ ก ษา หลั ก สู ต รและการสอน  เทคนิคการอ่าน /กลยุทธ์การอ่าน/ทักษะการอ่าน  เทคนิคและวิธการสอนอ่าน โดยใช้เทคนิควิธการสอนแบบ ี ี ต่างๆ การใช้ กิจกรรม แบบฝึก  ความสามารถในการอ่าน เช่น การสร้าง การวัด  ผลสัมฤทธิ์การอ่าน เช่น ปัจจัยทีส่งผล ปัญหาการอ่าน ่  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น ชุดการสอนอ่าน บท เรียนอิเล็กทรอนิกส์
 8. 8. ประเด็ น การวิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาการศึ ก ษา หลั ก สู ต รและการสอน ( ต่ อ ) (  แรงจูงใจในการอ่าน  พฤติกรรมการอ่าน  นิสัยรักการอ่าน  สิ่งแวดล้อมในการอ่าน
 9. 9. ภาษาไทยและภาษาอังกฤษประเด็ น การ วิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาภาษา การอ่านวรรณกรรม
 10. 10. ตั ว อย่ า ง เชิ ด ศั ก ดิ ์ ชื ่ น ตา สื่อการอ่านสำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหาร วิทยานิพนธ์ศลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ   ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545    http://lib09.kku.ac.th/web/ สุ ธ าจรี ดุ ร งค์ พ ั น ธุ ์ การทำานายความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยอาศัย ความตะหนักในโครงสร้างของ ข้อเขียนในบทอ่านภาษาอังกฤษ เชิงสาธกโวหารของนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยบูรพา 2544 ่สุ ว ั ฒ นา รั ช ตะกู ล วิธีการอ่านเรื่อง จากหลายแหล่งข้อมูล ของนักศึกษามหาวิทยาลัย     วิทยานิพนธ์ศลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ิ 2545 http://lib09.kku.ac.th/web/ กาญจนา เตรี ย มธนาโชค ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่  วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ 2542 http://lib.payap.ac.th/
 11. 11. ประเด็ น การวิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศ ศาสตร์ พัฒนาการจากการอ่านสู่การใช้ การแสวงหา การเข้าถึง การค้น คืน ตามพัฒนาการของศาสตร์และผลกระทบจากเทคโนโลยี สารสนเทศ การอ่านทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ การอ่านทรัพยากรสารสนเทศในเนื้อหาวิชา/สาขาต่างๆ เช่น วิชาการ สารคดี บันเทิงคดี นวนิยาย การอ่านทรัพยากรสารสนเทศของกลุ่มต่างๆ จำาแนกตามวัย เช่น นักศึกษาคณะต่างๆ สาขาวิชาต่างๆ
 12. 12. ประเด็ น การวิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ ( ต่ อ )  พฤติกรรมการอ่าน เช่น ความสนใจ ความต้องการ แรงจูงใจ  การส่งเสริมการอ่าน  ประสิทธิผลของการอ่าน  ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน  บรรณบำาบัด
 13. 13. ประเด็ น การวิ จ ั ย การอ่ า นในสาขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ ( ต่ อ )  การแสวงหา (search)การเข้า ถึง(access)การค้นคืน(retrieve) สารสนเทศ  พฤติกรรมสารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ/ทรัพยากรสารสนเทศ/โดยเน้น สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลเว็บไซต์  การรู้สารสนเทศ (information literacy)
 14. 14. ตั ว อย่ า งข้ อ เสนอแนะจากการวิ จ ั ยกลวิ ธ ี ก ารอ่ า นภาษาอั ง กฤษ ควรอ่านเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาอ่านอีกรอบเพื่อจับใจความสำาคัญ รองลงมาคือ ควรมีการหาความหมายของศัพท์ยากในแต่ละประโยค แล้วแปลความหมายทีละประโยค จนจบเนื้อเรื่อง ควรมีการตั้งคำาถามหลังการอ่านและควรสรุปย่อหลังจากอ่านเนื้อเรื่องพรพิมล ทะละถา และคณะ การศึกษากลวิธการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ ี นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ มรภ เชียงราย 2547
 15. 15. ตั ว อย่ า งข้ อ เสนอแนะจากการวิ จ ั ยการใช้ ก ารอ่ า นเพื ่ อ กล่ อ มเกลาจิ ต ใจ การปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยนำาการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้กล่อมเกลาจิตใจในการพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ พร้อมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเน้นหลักพุทธธรรม เรื่องอิทธิบาท 4 คือฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา ผลการวิจัยพบว่าทำาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึน เรียนอย่างสนุกสนาน เข้าใจ มีแรงจูงใจ มี ้ทัศนคติที่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ และตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมากขึน รวมทั้งทำาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พี่ง ้ตนเอง เป็นหนทางไปสู่ความสำาเร็จทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตประจำาวันบุษบามินตรา ฉลวยแสง การใช้การอ่านเพือกล่อมเกลาจิตใจในการพัฒนาความสามารถ ่ ทางภาษาอังกฤษและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น2551
 16. 16. ประเด็ น การอ่ า นในสาขาวิ ท ยาการอื ่ น ๆ และสหวิ ท ยาการ 1 2 3 จิตวิทยา เช่น จริยธรรม นิเทศศาสตร์ จิตวิทยาการ อ่าน
 17. 17. ตั ว อย่ า งงานวิ จ ั ย พฤติ ก รรมการอ่ า น สาขานิ เ ทศศาสตร์ ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์ ลักษณะเนื้อหา พฤติกรรมการอ่านและการใช้ ประโยชน์ของเยาวชนไทยจากบางกอกโพสต์ สติวเด้นท์ วีคลี่และเนชั่นจู เนียร์ วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 2542 พัชราวดี พลศักดิ์ พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ จากข่าวสารในหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน บริหารธุรกิจ หลักสูตรผู้บริหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร   วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541 ฐิติมาศ เพ็ชรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมการอ่าน และความต้องการเนื้อหาจาก หนังสือ พิมพ์รายวัน ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ 2538
 18. 18. ตั ว อย่ า งแหล่ ง ข้ อ มู ล เพื ่ อ ค้ น คว้ า งาน วิ จ ั ย /วิ ท ยานิ พ นธ์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
 19. 19. http://www.thailis.or.th
 20. 20. การส่ ง เสริ ม การอ่ า นแก่ น ั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมโยงการอ่านกับการศึกษา และวิถชีวิต เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความจำาเป็น ี ความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในการวิจัยการอ่านลักษณะ สหสาขาวิชา ความร่วมมือในการส่งเสริมการอ่านอย่างครบวงจรตั้งแต่ ระดับโรงเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ระดับครอบครัวจนถึง สำานักงานและสังคม ความร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่านในลักษณะ บูรณาการ

×