สุขฯ ม.2 หน่วย 4

17,475 views
17,315 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
318
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สุขฯ ม.2 หน่วย 4

 1. 1. หน่ วยการเรียนรู้ ที สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต รายวิชา สุ ขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปี ที เวลาเรียน ชัวโมง1.มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวัด พ . ม. / วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต2.สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด ั สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตมีความสัมพันธ์กน จึงควรรู ้จกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุล ัทัง ด้าน เพือให้สามารถปฏิบติตนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดีได้ ั3.สาระการเรียนรู้ . สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง ความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต . สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิน -4.สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน . ความสามารถในการสื อสาร . ความสามารถในการคิด ) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ) ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ ิ . ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต ั ิ ) กระบวนการปฏิบติ ั 2) กระบวนการทํางานกลุ่ม 80
 2. 2. 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวนย ิ ั 2. ใฝ่ เรี ยนรู ้ 3. มีความรับผิดชอบ 4. มีจิตสาธารณะ6.ชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) รายงาน เรื อง ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต7.การวัดและการประเมินผล . การประเมินก่ อนเรียน - แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที . การประเมินระหว่ างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ) ใบงานที . เรื อง จากกายถึงใจไปสู่ พฤติกรรม ) ใบงานที . เรื อง การประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออก ) ประเมินการนําเสนอผลงาน ) สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล ) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม . การประเมินหลังเรียน - แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที . การประเมินชิ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) - ประเมินรายงาน เรื อง ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต 81
 3. 3. 8.กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที กิจกรรมที ความสํ าคัญของสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต วิธีสอนแบบกรณีศึกษา และวิธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้ างความตระหนัก เวลา ชั วโมง . ครู นาบทสนทนาของนิ ดกับทีม มาอ่านให้นกเรี ยนฟัง แล้วให้นกเรี ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็น ํ ั ั ทีกําหนด . ครู ตงประเด็นคําถาม เพือให้นกเรี ยนฝึ กการคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากบทสนทนา ั ั ข้างต้น ่ . ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า จากบทสนทนาข้างต้นจะเห็นได้วา ทีมเกิดความวิตกกังวล และ ั ความเครี ยดเกียวกับเรื องสอบทีเกิดจากความกดดัน และความคาดหวังของพ่อแม่ จนส่ งผลให้เกิด ่ อาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ และอาเจียน จะเห็นได้วาสุ ขภาพจิตและสุ ขภาพกายมีความสัมพันธ์กน ั . ครู นาแผนภูมิพีระมิด แสดงภาวะทีสมบูรณ์ทงทางร่ างกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ มาให้ ํ ั นักเรี ยนดูทีหน้าชันเรี ยน แล้วให้นกเรี ยนพิจารณาความสัมพันธ์ของภาวะต่างๆ ั . ให้นกเรี ยนร่ วมกันอภิปรายความสัมพันธ์ของภาวะต่างๆ แล้วครู ช่วยสรุ ปสาระสําคัญ ั . ครู ให้นกเรี ยนอาสาสมัคร หรื อสุ่ มเรี ยกนักเรี ยน - คน ให้อธิ บายคําว่า จิตเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว ั แล้วครู อธิ บายเพิมเติม . ครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต จากหนังสื อเรี ยน ั หรื อหนังสื อค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม แล้วครู อธิ บายให้นกเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ ั มากยิงขึน . นักเรี ยนทําใบงานที . เรือง จากกายถึงใจไปสู่ พฤติกรรม เสร็ จแล้วนําส่ งครู ผสอน ครู สุ่มเรี ยก ู้ นักเรี ยน - คน ออกมานําเสนอผลงานในใบงาน แล้วครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต 82
 4. 4. กิจกรรมที ความสมดุลระหว่ างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตวิธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์ ,กระบวนการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ เวลา ชั วโมง 1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับปั จจัย หรื อองค์ประกอบทีมีผลต่อการสร้างความสมดุล ระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต . ครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง ความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต จากหนังสื อเรี ยน ั ํ ในประเด็นทีครู กาหนด ดังนี ) องค์ประกอบในการสร้างความสมดุล ) การประเมินภาวะสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต . ครู สุ่มเรี ยกนักเรี ยน คน ออกมาทีหน้าชันเรี ยน แล้วให้นกเรี ยนจับสลากบัตรคําองค์ประกอบทีมี ั ผลต่อการสร้างสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต เมือจับสลากบัตรคําเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้ นักเรี ยนบอกแนวทางในการปฏิบติตนตามองค์ประกอบทีได้รับตามลําดับ ั . ครู ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนคิดว่า ตนเองมีภาวะสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตสมบูรณ์หรื อไม่ เพราะเหตุใด โดยให้อาสาสมัครนักเรี ยนทีมีความคิดเห็นทีแตกต่าง คน ออกมาแสดงความคิดเห็น ทีหน้าชันเรี ยน . ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า หากนักเรี ยนต้องการทราบว่า ตนเองมีภาวะสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต ั สมบูรณ์หรื อไม่ จะต้องวัดหรื อประเมินภาวะสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต โดยสามารถประเมินได้ดวย ้ ตนเอง หรื อประเมินจากบุคลากรทางสาธารณสุ ข . ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง การประเมินภาวะสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต จากหนังสื อเรี ยน หรื อ ั หนังสื อค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม . ครู ให้นกเรี ยนช่วยกันสรุ ปวิธีการประเมินภาวะสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทัง วิธี แล้วให้นกเรี ยนดู ั ั ตัวอย่างการประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออก จากหนังสื อเรี ยน . ให้นกเรี ยนทําใบงานที . เรื อง การประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออก ั เสร็ จแล้วให้นกเรี ยนนําส่ งครู ตรวจ เพือประเมินผลเป็ นรายบุคคล ั . ครู สนทนากับนักเรี ยนเกียวกับผลการประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออก แล้ว ให้นกเรี ยนมารับใบงานที . คืนจากครู เพืออ่านผลการประเมินและแนวทางในการปฏิบติตนที ั ั เหมาะสมของแต่ละคนให้เพือนฟังทีหน้าชันเรี ยน 83
 5. 5. . ครู ให้นกเรี ยนยกตัวอย่างการปฏิบติตนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตว่า สามารถปฏิบติ ั ั ั ได้อย่างไร . ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง การปฏิบติตนเพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต จากหนังสื อเรี ยน ั ั หรื อหนังสื อค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม . ให้นกเรี ยนอาสาสมัคร หรื อสุ่ มเรี ยกนักเรี ยน - คน ให้บอกรายการอาหารใน วัน ทีควรรับประทาน ั เพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตลงในแบบบันทึกรายการอาหารทีควรรับประทานเพือ สร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต . นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปแนวทางในการปฏิบติตน เพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ั . ครู ให้นกเรี ยนแบ่งกลุ่ม แล้วให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนําผลการประเมินภาวะสุ ขภาพกายและ ั สุ ขภาพจิตของตนเองมา แล้วร่ วมกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต พร้อมทังระบุแนวทางในการปฏิบติตน เพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที ั เหมาะสมจัดทําเป็ นรายงาน ครู และนักเรี ยนร่ วมกันกําหนดระยะเวลาในการส่ งผลงาน นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที9.สื อ/แหล่ งการเรียนรู้ 9.1 สื อการเรี ยนรู้ 1) หนังสื อเรี ยน สุ ขศึกษา ม. ) บทสนทนาของนิ ดกับทีม ) แผนภูมิพีระมิด แสดงภาวะทีสมบูรณ์ทงทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ั ) แผนผัง แสดงความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีมีผลกระทบถึงกัน ) แบบบันทึกรายการอาหารทีควรรับประทานเพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ) ใบงานที . เรื อง จากกายถึงใจไปสู่ พฤติกรรม ) ใบงานที . เรื อง การประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออก . แหล่ งการเรียนรู้ ) ห้องสมุด ) เอกสาร หรื อแผ่นพับของกระทรวงสาธารณสุ ข 3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ www.panyathai.or.th/wiki/index.php/สุ ขภาพ www.dmh.go.th/qa/view.asp?id=41 84
 6. 6. การประเมินชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) แบบประเมินรายงาน เรือง ความสั มพันธ์ ของภาวะสมดุล ระหว่ างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง ( ) . การอธิบาย อธิบายความสัมพันธ์ อธิบายความสัมพันธ์ อธิบายความสัมพันธ์ อธิบายความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ระหว่างสุขภาพกาย ระหว่างสุขภาพกาย ระหว่างสุขภาพกาย ระหว่างสุขภาพกาย ระหว่ าง และสุขภาพจิตได้ และสุขภาพจิตได้ และสุขภาพจิตได้ และสุขภาพจิตได้ สุ ขภาพกายและ ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่ ถูกต้องเป็ นบางส่วน ถูกต้องเพียงส่วนน้อย สุ ขภาพจิต และเข้าใจง่าย และเข้าใจง่าย แต่เข้าใจยาก และเข้าใจยาก . การวิเคราะห์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ของ ของภาวะสมดุลระหว่าง ของภาวะสมดุลระหว่าง ของภาวะสมดุลระหว่าง ของภาวะสมดุลระหว่าง ภาวะสมดุลระหว่ าง สุขภาพกายและ สุขภาพกายและ สุขภาพกายและ สุขภาพกายและ สุ ขภาพกายและ สุขภาพจิตได้ถูกต้อง สุขภาพจิตได้ถูกต้อง สุขภาพจิตได้ถูกต้อง สุขภาพจิตได้ถูกต้อง สุ ขภาพจิต ละเอียด ชัดเจน ชัดเจน พร้อมมีเหตุผล ชัดเจน พร้อมมีเหตุผล ชัดเจน พร้อมมีเหตุผล ครอบคลุมทุกประเด็น ประกอบเป็ นส่วนใหญ่ ประกอบเป็ นบางส่ วน ประกอบเพียงบางส่ วน พร้อมมีเหตุผลประกอบ . การเสนอแนะ เสนอแนะแนวทางใน เสนอแนะแนวทางใน เสนอแนะแนวทางใน เสนอแนะแนวทางใน แนวทางในการ การปฏิบติตนเพือ ั การปฏิบติตนเพือ ั การปฏิบติตนเพือ ั การปฏิบติตนเพือ ั ปฏิบัตตนเพือ ิ สร้างเสริ มสุขภาพกาย สร้างเสริ มสุขภาพกาย สร้างเสริ มสุขภาพกาย สร้างเสริ มสุขภาพกาย สร้ างเสริม และสุขภาพจิตของตน และสุขภาพจิตของตน และสุขภาพจิตของตน และสุขภาพจิตของตน สุ ขภาพกายและ ได้ถูกต้อง เหมาะสม ได้ถูกต้อง เหมาะสม ได้ถูกต้อง เหมาะสม ได้ถูกต้องเพียง สุ ขภาพจิต และนําไปปฏิบติ ั เป็ นส่วนใหญ่ เป็ นบางส่วน ส่วนน้อย และนําไป ได้ง่าย และนําไปปฏิบติ ั และนําไปปฏิบติ ั ปฏิบติได้ยาก ั ได้ง่าย ได้ง่าย4. รู ปเล่ มรายงาน ออกแบบปกสวยงาม ออกแบบปกสวยงาม ออกแบบปกค่อนข้าง ออกแบบปก แปลกใหม่ น่าสนใจ คล้ายคลึงกับแบบทัวไป สวยงาม คล้ายคลึง ไม่สวยงาม รู ปเล่มแน่นหนา รู ปเล่มแน่นหนา กับแบบทัวไป รู ปเล่มค่อนข้าง รู ปเล่มค่อนข้าง แน่นหนา แน่นหนา 85
 7. 7. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ - ดีมาก - ดี - พอใช้ ตํากว่า ปรับปรุ ง 86
 8. 8. แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ทีคําชี แจง ให้นกเรี ยนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุ ดเพียงข้อเดียว ั . ผูทีมีสุขภาพกายดีมกไม่เจ็บป่ วย เพราะสาเหตุใด ้ ั ก. มีความแข็งแรง ข. มีสุขภาพจิตดี ค. มีความต้านทานโรคทีดี ง. ทํากิจกรรมต่างๆ ได้ดี . บุคคลใดมีวธีสร้างเสริ มสุ ขภาพกายทีดีทีสุ ด ิ ก. ดินได้รับอากาศทีบริ สุทธิ ข. นําออกกําลังกายเป็ นประจํา ค. ลมทําจิตใจให้ร่าเริ งแจ่มใสอยูเ่ สมอ ง. ไฟรับประทานเฉพาะผักและผลไม้ทีมีราคาแพง . สุ ขภาวะทางร่ างกาย หมายถึงอะไร ก. การมีอวัยวะครบถ้วน ข. การมีรูปร่ างผอมเพรี ยว ค. การมีรูปร่ างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ง. การมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง . ข้อใดไม่ ใช่ ความหมายของสุ ขภาวะทางจิต ก. จิตใจทีมีแต่ความสุ ข ข. จิตใจทีมีความร่ าเริ ง สดใส ค. จิตใจทีมีแต่ความเห็นแก่ตวั ง. จิตใจทีมีความเมตตากรุ ณา . ผูทีมีสุขภาพจิตดีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ้ ก. ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ข. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ค. เป็ นทีรักของคนรอบข้าง ง. มีอารมณ์ร่าเริ ง แจ่มใส . คนทีมักอารมณ์ไม่ดีเป็ นประจําจะส่ งผลกระทบต่อร่ างกายหลายประการ ยกเว้ นข้อใด ก. ความดันโลหิ ตสู ง ข. ปวดเมือยกล้ามเนือ ค. ปวดศีรษะ ง. ปวดท้อง 87
 9. 9. . บุคคลใดปฏิบติตนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิตไม่ เหมาะสม ั ก. หงษ์ชอบดูหนังฟังเพลง ่ ข. เหมยอยูในทีทีมีอากาศบริ สุทธิ ค. พลอยออกกําลังกายสมําเสมอ ง. ริ นออกไปเทียวสถานเริ งรมย์เสมอเมือไม่สบายใจ . ข้อใดไม่ ใช่ องค์ประกอบในการสร้างความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ก. กินเป็ น ข. รักเป็ น ค. สังคมเป็ น ง. สมาธิ เป็ น . ข้อใดไม่ ใช่ การปฏิบติตนเพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ั ก. การทําจิตใจให้ร่าเริ ง แจ่มใสอยูเ่ สมอ ข. การรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ ค. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ง. การรักษาอนามัยส่ วนบุคคล ่10. จากคํากล่าวทีว่า “สุ ขภาพจิตทีดี มักจะอยูในร่ างกายทีสมบูรณ์” นักเรี ยนเห็นด้วยกับคํากล่าวนีหรื อไม่ เพราะเหตุใด ก. เห็นด้วย เพราะผูมีสุขภาพกายทีดี มักมีสุขภาพจิตทีดีดวย ้ ้ ข. เห็นด้วย เพราะคนทีร่ างกายสมบูรณ์ส่วนใหญ่จะมีสุขภาพจิตดี ค. ไม่เห็นด้วย เพราะสุ ขภาพกายกับสุ ขภาพจิตไม่มีความสัมพันธ์กน ั ง. ไม่เห็นด้วย เพราะคนทีมีสุขภาพจิตดีไม่จาเป็ นต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ํ เฉลย แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 4 1. ค .ข .ง .ค .ง .ก .ง .ข .ค .ก 88
 10. 10. แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1 เรือง ความสําคัญของสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต เวลา ชัวโมง หน่ วยการเรียนรู้ ที สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ชันมัธยมศึกษาปี ที1.สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด ั สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตมีความสัมพันธ์กน จึงมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมโดยผูมี ้ ่สุ ขภาพกายทีดียอมมีสุขภาพจิตทีดีดวย ้2.ตัวชีวัด/จุดประสงค์ การเรียนรู้ 2.1 ตัวชี วัด พ . ม. / วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายสุ ขภาพจิต 2.2 จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ) บอกความสําคัญของสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตได้ ) อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตได้3.สาระการเรียนรู้ . สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง ความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต . สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิน -4.สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน . ความสามารถในการสื อสาร . ความสามารถในการคิด ) ทักษะการคิดวิเคราะห์ ) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ . ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต ั ิ ) กระบวนการปฏิบติ ั 89
 11. 11. 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวนย ิ ั . ใฝ่ เรี ยนรู ้ . มีความรับผิดชอบ . มีจิตสาธารณะ6.กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนแบบกรณีศึกษา และวิธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้ างความตระหนัก) นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที ชั วโมงที 1. ครู นาบทสนทนาของนิ ดกับทีม มาอ่านให้นกเรี ยนฟัง แล้วให้นกเรี ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็น ํ ั ั ทีกําหนด นิด : เป็ นอะไรไปจ๊ะ เช้านีดูไม่สดชืนเลย ทีม นอนไม่ค่อยหลับเลยปวดศีรษะนิดหน่อย : นิด : ทีมเครี ยดเรื องสอบหรื อเปล่าจึงได้เก็บไปคิดและเป็ นกังวลจนนอนไม่หลับ ทีม : อืม... ยอมรับว่าเครี ยด อาเจียนไปหลายครังเลยนะ พ่อแม่ทีมก็หวังว่าทีมต้อง สอบได้คะแนนดีเหมือนทุกๆ เทอม นิด : เข้าใจๆ ยังไงก็ตองดูแลสุ ขภาพบ้างนะ อย่าเครี ยดเดียวจะล้มหมอนนอนเสื อ ้ นะจ๊ะทีม 2. ครู ตงประเด็นคําถาม เพือให้นกเรี ยนฝึ กการคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากบทสนทนา ั ั ข้างต้น ตัวอย่างคําถามเช่น - นักเรี ยนคิดว่า ความวิตกกังวล หรื อความเครี ยดเป็ นสาเหตุของอาการปวดศีรษะหรื อไม่ อย่างไร - นักเรี ยนคิดว่า คนทีมีความวิตกกังวล หรื อความเครี ยดจะแสดงออกทางสี หน้า หรื อพฤติกรรม หรื อไม่ อย่างไร ั - นักเรี ยนคิดว่า สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตมีความสัมพันธ์กนหรื อไม่ อย่างไร 90
 12. 12. ่ . ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า จากบทสนทนาข้างต้นจะเห็นได้วา ทีมเกิดความวิตกกังวล และ ั ความเครี ยดเกียวกับเรื องสอบทีเกิดจากความกดดันและความคาดหวังของพ่อแม่ จนส่ งผลให้เกิด ่ อาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ และอาเจียน จึงเห็นได้วา สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตมีความสัมพันธ์กน ั . ครู นาแผนภูมิพีระมิด แสดงภาวะทีสมบูรณ์ทงทางร่ างกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ํ ั มาให้นกเรี ยนดูทีหน้าชันเรี ยน แล้วให้นกเรี ยนพิจารณาความสัมพันธ์ของภาวะต่างๆ ั ั . ให้นกเรี ยนร่ วมกันอธิ บายความสัมพันธ์ของภาวะต่างๆ แล้วครู ช่วยสรุ ปสาระสําคัญ ดังนี ั - การมีร่างกายทีสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรค ไม่มีความพิการ มีสิงแวดล้อมทีดีส่งเสริ มสุ ขภาพ จะส่ งผลให้จิตใจแจ่มใส ร่ าเริ ง มีสติ และสามารถอยูร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ่ อย่างมีความสุ ข ส่ งผลให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง กระทําแต่สิงทีดี มีคุณธรรม และสร้าง มโนธรรมให้เกิดขึนอย่างถาวร ชั วโมงที . ครู ให้นกเรี ยนอาสาสมัคร หรื อสุ่ มเรี ยกนักเรี ยน - คน ให้อธิ บายคําว่า “จิตเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว” ั แล้วครู อธิ บายให้นกเรี ยนทราบว่า จิตเป็ นตัวกําหนด ควบคุม สังการการทํางานของร่ างกาย จึงเรี ยก ั ่ ได้วา จิตเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว . ครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต จากหนังสื อเรี ยน ั หรื อหนังสื อค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม . ครู ให้นกเรี ยนดูแผนผัง แสดงความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีมีผลกระทบ ั ต่อกัน แล้วครู อธิ บายเพิมเติม เพือให้นกเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจมากยิงขึน ั . นักเรี ยนทําใบงานที . เรือง จากกายถึงใจไปสู่ พฤติกรรม เสร็ จแล้วนําส่ งครู ผสอน จากนันครู ู้ สุ่ มเรี ยกนักเรี ยน - คน ออกมานําเสนอผลงานในใบงานที . แล้วครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ป ความรู ้เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต7.การวัดและประเมินผล วิธีการ เครืองมือ เกณฑ์ตรวจแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยน ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ตรวจใบงานที . ใบงานที . ร้อยละ ผ่านเกณฑ์สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ รายบุคคล 91
 13. 13. 8.สื อ/แหล่ งการเรียนรู้ 8.1 สื อการเรี ยนรู้ ) หนังสื อเรี ยน สุ ขศึกษา ม. 2) บทสนทนาของนิ ดกับทีม ) แผนภูมิพีระมิด แสดงภาวะทีสมบูรณ์ทงทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ั 4) แผนผัง แสดงความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีมีผลกระทบถึงกัน ) ใบงานที . เรื อง จากกายถึงใจไปสู่ พฤติกรรม 8.2 แหล่ งการเรียนรู้ 1) ห้องสมุด 2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ www.panyathai.or.th/wiki/index.php/สุ ขภาพ www.dmh.go.th/qa/view.asp?id=41 92
 14. 14. แผนภูมิพระมิด แสดงภาวะทีสมบูรณ์ ทังทางกาย ี ทางจิต ทางสั งคม และทางจิตวิญญาณ การทําความดี มีคุณธรรม มโนธรรม สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ การอยูร่วมกันด้วยดี ครอบครัวอบอุ่น ่ ชุมชนเข้มแข็ง สุ ขภาวะทางสังคม จิตใจแจ่มใส ร่ าเริ ง มีสติ สมาธิ ปั ญญา สุ ขภาวะทางจิต ร่ างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรค ไม่พิการสุ ขภาวะทางร่ างกาย มีสิงแวดล้อมทีส่ งเสริ มสุ ขภาพ 93
 15. 15. แผนผัง แสดงความสั มพันธ์ ของสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีมีผลกระทบถึงกัน 94
 16. 16. ใบงานที 1.1 เรือง จากกายถึงใจไปสู่ พฤติกรรมคําชี แจง ให้นกเรี ยนเขียนสถานการณ์สมมุติพร้อมบทสนทนา เพือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกาย ั สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีมีผลกระทบต่อกัน มา สถานการณ์ สถานการณ์ บทสนทนา 95
 17. 17. ใบงานที 1.1 เรือง จากกายถึงใจไปสู่ พฤติกรรมคําชี แจง ให้นกเรี ยนเขียนสถานการณ์สมมุติพร้อมบทสนทนา เพือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกาย ั สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีมีผลกระทบต่อกัน มา สถานการณ์ สถานการณ์ ชะเอมกับน้ อยหน่ าเป็ นเพือนสนิทกัน ทัง คนเป็ นเด็กดี ขยันเรี ยน และ ชอบทํากิจกรรม เดื อนหน้ าน้ อยหน่ าจะต้ องเป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนไปแข่ งขัน วาดภาพ แต่ กต้องสอบปลายภาคด้ วย ทําให้ น้อยหน่ าเกิดความวิตกกังวล กลัวว่ า ็ จะอ่ านหนังสื อเตรี ยมสอบไม่ ทัน บทสนทนา ชะเอม : น้ อยหน่ า ทําไมทําหน้ านิวคิ วขมวดอย่ างนันล่ ะจ้ ะ น้ อยหน่ า : ฉั นมีเรื องไม่ ค่อยสบายใจจ้ ะ เดือนหน้ าต้ องไปแข่ งขันวาดภาพ แต่ กต้องสอบ ็ ปลายภาคด้ วย นีคิ ดมากจนปวดหั วไปหมดแล้ วจ้ ะ ชะเอม : อ๋ อ...อย่ างนีนีเอง อย่ าคิ ดมากไปเลยจ้ ะ ถ้ าคิ ดมากไปก็ไม่ ช่วยให้ อะไรดีขึนหรอกนะ แล้ วยังทําให้ ปวดหั วส่ งผลเสี ยต่ อสุ ขภาพอี ก น้ อยหน่ า : แล้ วฉั นควรทําอย่ างไรดีล่ะจ้ ะ ชะเอม : ตอนนีมีเวลาเหลืออี ก เดือน ฉั นว่ าเธอลองแบ่ งเวลาดูสิจ๊ะ เช่ น วันจันทร์ ถึงวัน ศุกร์ หลังเลิกเรี ยนทุกวันก็อ่านหนังสื อ ทบทวนความรู้ เพื อเตรี ยมสอบ ส่ วนวันเสาร์ อาทิ ตย์ กฝึกซ้ อมวาดภาพ และถ้ ามีเวลาเหลือก็อ่านหนังสื อต่ ออี ก ็ น้ อยหน่ า : อ๋ อ...อย่ างนีนีเอง ขอบใจมากนะจ้ ะชะเอม ฉั นจะลองทําดู ชะเอม : จ้ ะ จะได้ ไม่ ต้องปวดหั วอี กนะ (หมายเหตุ พิ จารณาตามผลงานของนักเรี ยน โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของครู ผ้ สอน) ู 96
 18. 18. แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล ความมีนําใจ ชือ – สกุล การรับฟัง การแสดง รวมลําดับ ความมีวนัย ิ เอือเฟื อ การตรงต่ อเวลา ของผู้รับการ ความคิดเห็น ความคิดเห็น ที เสียสละ ประเมิน คะแนน ลงชือ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................เกณฑ์ การให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสมําเสมอ ั ให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง ั ให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมบางครัง ั ให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมน้อยครัง ั ให้ คะแนนเกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 18-20 ดีมาก 14-17 ดี 10-13 พอใช้ ตํากว่า ปรับปรุ ง 97
 19. 19. แผนการจัดการเรียนรู้ ที เรือง ความสมดุลระหว่ างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต เวลา ชัวโมง หน่ วยการเรียนรู้ ที 4 สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ชันมัธยมศึกษาปี ที1.สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด ั สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตมีความเกียวข้องสัมพันธ์กน การสร้างความสมดุลระหว่างทัง สิ ง จึงถือเป็ นความสําคัญอย่างยิงทีจะสามารถปฏิบติตน เพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีเหมาะสมและ ั ่ดํารงชีวิตอยูในสังคมด้วยความเป็ นปกติสุข2.ตัวชีวัด/จุดประสงค์ การเรียนรู้ 2.1 ตัวชี วัด พ . ม. / วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต 2.2 จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ) อธิ บายความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตได้ ) บอกองค์ประกอบในการสร้างความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตได้ ) บอกแนวทางการปฏิบติตนเพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตได้ ั 4) ปฏิบติตนเพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม ั3.สาระการเรียนรู้ . สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง ความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต . สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิน -4.สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน . ความสามารถในการสื อสาร . ความสามารถในการคิด ) ทักษะการคิดวิเคราะห์ ) ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ ิ 98
 20. 20. . ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต ั ิ ) กระบวนการปฏิบติ ั ) กระบวนการทํางานกลุ่ม5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวนย ิ ั . ใฝ่ เรี ยนรู ้ . มีความรับผิดชอบ . มีจิตสาธารณะ6.กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์ , กระบวนการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ) ชั วโมงที 1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับปั จจัย หรื อองค์ประกอบทีมีผลต่อการสร้างความสมดุล ระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต . ครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง ความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต จากหนังสื อเรี ยน ั ํ ในประเด็นทีครู กาหนด ดังนี ) องค์ประกอบในการสร้างความสมดุล ) การประเมินภาวะสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต . ครู สุ่มเรี ยกนักเรี ยน คน ออกมาทีหน้าชันเรี ยน แล้วให้นกเรี ยนจับสลากบัตรคําองค์ประกอบทีมีผล ั ต่อการสร้างความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต เมือจับสลากบัตรคําเสร็ จแล้วให้นกเรี ยนั บอกแนวทางในการปฏิบติตนตามองค์ประกอบทีได้รับตามลําดับ ดังนี ั กินเป็ น อยูเ่ ป็ น สังคมเป็ น สมาธิ เป็ น . ครู และเพือนในชันเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วครู อธิ บายเพิมเติมให้นกเรี ยนเข้าใจว่า ั ั สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตมีความสัมพันธ์กน หากสุ ขภาพด้านใดด้านหนึงเสี ยสมดุลก็จะส่ งผล กระทบต่อด้านหนึงทันที เช่น หากร่ างกายเกิดการเจ็บป่ วย สภาวะทางด้านจิตใจก็จะมีผลกระทบ ทันที 99
 21. 21. . ครู ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนคิดว่า ตนเองมีภาวะสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตสมบูรณ์หรื อไม่ เพราะเหตุใด โดยให้อาสาสมัครนักเรี ยนทีมีความคิดเห็นทีแตกต่าง คน ออกมาแสดงความคิดเห็น ทีหน้าชันเรี ยน. ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า หากนักเรี ยนต้องการทราบว่า ตนเองมีภาวะสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต ั สมบูรณ์หรื อไม่ จะต้องวัดหรื อประเมินภาวะสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต โดยสามารถประเมินได้ดวย ้ ตนเองหรื อประเมินจากบุคลากรทางสาธารณสุ ข. ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง การประเมินภาวะสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต จากหนังสื อเรี ยน หรื อ ั หนังสื อค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม. ครู ให้นกเรี ยนช่วยกันสรุ ปวิธีการประเมินภาวะสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทัง วิธี แล้วให้นกเรี ยน ั ั ดูตวอย่างการประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออก จากหนังสื อเรี ยน ั. ครู อธิ บายเพิมเติม เพือให้นกเรี ยนเห็นความสําคัญในการพิจารณาสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และ ั พฤติกรรมทีแสดงออกตามความเป็ นจริ งทีเกิดขึนในการทําแบบประเมิน เพราะจะทําให้ทราบผล การประเมินทีถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง และสามารถนําแนวทางทีได้จากการประเมินไปปฏิบติตน ั เพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม. ให้นกเรี ยนทําใบงานที . เรื อง การประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออก ั เสร็ จแล้วให้นกเรี ยนนําส่ งครู ตรวจ เพือประเมินผลเป็ นรายบุคคลในชัวโมงเรี ยนครังต่อไป ั = ชั วโมงที. ครู สนทนากับนักเรี ยนเกียวกับผลการประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออก แล้วให้นกเรี ยนมารับใบงานที . คืนจากครู เพืออ่านผลการประเมินและแนวทางในการปฏิบติตน ั ั ทีเหมาะสมของแต่ละบุคคล หากนักเรี ยนสงสัยให้สอบถามครู เพิมเติมเป็ นรายบุคคล. ครู ให้นกเรี ยนยกตัวอย่างการปฏิบติตนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตว่า สามารถปฏิบติ ั ั ั ได้อย่างไร - การปฏิบติตนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพกาย เช่น รักษาความสะอาดของร่ างกาย รับประทานอาหาร ั ทีมีประโยชน์ ออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ เป็ นต้น - การปฏิบติตนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิต เช่น ทําจิตใจให้ร่าเริ งอยูเ่ สมอ มองโลกในแง่ดี พักผ่อน ั ให้เพียงพอ เป็ นต้น. ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า การรู ้จกปฏิบติตนเพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตเป็ นสิ ง ั ั ั สําคัญ เพราะทัง ส่ วนมีผลโดยตรงต่อกัน 100
 22. 22. . ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง การปฏิบติตนเพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต จากหนังสื อเรี ยน ั ั หรื อหนังสื อค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม . ครู ให้นกเรี ยนอาสาสมัคร หรื อสุ่ มเรี ยกนักเรี ยน - คน ให้บอกรายการอาหารทีควรรับประทาน ั ใน วันเพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ลงในแบบบันทึกรายการอาหารทีควรรับประทาน เพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีครู แจกให้ แล้วออกมานําเสนอทีหน้าชันเรี ยน จากนันให้ นักเรี ยนช่วยกันบอกผลดีของการเลือกรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ . นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปแนวทางในการปฏิบติตน เพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ั . ครู ให้นกเรี ยนแบ่งกลุ่ม แล้วให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนําผลการประเมินภาวะสุ ขภาพกายและ ั สุ ขภาพจิตของตนเองมา แล้วร่ วมกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต พร้อมทังระบุแนวทางในการปฏิบติตน เพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที ั เหมาะสมจัดทําเป็ นรายงาน ครู และนักเรี ยนร่ วมกันกําหนดระยะเวลาในการส่ งผลงาน นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที7.การวัดและประเมินผล วิธีการ เครืองมือ เกณฑ์ตรวจใบงานที . ใบงานที . ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ประเมินรายงาน เรื อง ความสัมพันธ์ แบบประเมินรายงาน เรื อง ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุ ขภาพกาย ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างและสุ ขภาพจิต สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตประเมินการนําเสนอผลงาน แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ รายบุคคลตรวจแบบทดสอบหลังเรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน ร้อยละ ผ่านเกณฑ์8.สื อ/แหล่ งการเรียนรู้ 8.1 สื อการเรี ยนรู้ ) หนังสื อเรี ยน สุ ขศึกษา ม. ) แบบบันทึกรายการอาหารทีควรรับประทานเพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ) ใบงานที . เรื อง การประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออก 101
 23. 23. 8.2 แหล่ งการเรียนรู้ 1) ห้องสมุด ) เอกสาร หรื อแผ่นพับของกระทรวงสาธารณสุ ข 3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ www.panyathai.or.th/wiki/index.php/สุ ขภาพ www.dmh.go.th/qa/view.asp?id=41 102
 24. 24. แบบบันทึกรายการอาหารทีควรรับประทานเพือสร้ างเสริมสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต รายการอาหารทีควรรับประทานเพือสร้ างเสริมสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต อาหารเช้ า อาหารกลางวัน อาหารเย็น 103
 25. 25. แบบประเมินรายงาน เรือง ความสั มพันธ์ ของภาวะสมดุลระหว่ าง สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตกลุ่มที..........................สมาชิกของกลุ่ม . ........................................ 2. ........................................ 3. ........................................ 4. ........................................ 5. ........................................ 6. ........................................ ลําดับ คุณภาพผลงาน รายการประเมิน ที การอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและ สุ ขภาพจิต การเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติตนเพือสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและ ั สุ ขภาพจิต รู ปเล่มรายงาน รวม ลงชือ..............................................................................ผูประเมิน ้ / / ....................... ........................... ........................เกณฑ์ การให้ คะแนน เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ ดีมาก = 4 ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ ดี = - ดีมาก พอใช้ = - ดี ปรับปรุ ง = 1 - พอใช้ ตํากว่า ปรับปรุ ง 104
 26. 26. ใบงานที . เรือง การประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออกคําชี แจง ให้นกเรี ยนขีดเครื องหมาย ลงในช่องว่างตามระดับอาการทีเกิดขึนกับตนเองในช่วงระยะเวลา ั เดือน ทีผ่านมาตามความเป็ นจริ ง พร้อมทังบอกอาการทีแสดงออกมาด้วยว่าเป็ นประเภทใด ระดับอาการ ประเภท ลักษณะอาการ ไม่ เคยเลย บางครัง เป็ นประจํา (กาย/จิต/พฤติกรรม) . ปวดศีรษะข้างเดียว . นอนไม่หลับ กระสับกระส่ าย . กลุมใจ หงุดหงิด รําคาญใจ ้ . ไม่มีสมาธิ . ก้าวร้าว พูดจาหยาบคาย . คลืนไส้อาเจียน . ขว้างปา ทําลายสิ งของ . รู ้สึกว่าตนเองเป็ นคนไร้ค่า . เบืออาหาร . ฉุ นเฉี ยว โมโหง่าย . โต้เถียงด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ . สามารถเข้ากับคนอืนได้ง่าย . ยอมแพ้เสมอเมือเผชิญปั ญหา . ทํางานคล่องแคล่วว่องไว . เชือฟังคําสังสอนของผูใหญ่ ้ภาระ 105
 27. 27. ใบงานที . เรือง การประเมินสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทีแสดงออกคําชี แจง ให้นกเรี ยนขีดเครื องหมาย ลงในช่องว่างตามระดับอาการทีเกิดขึนกับตนเองในช่วงระยะเวลา ั เดือน ทีผ่านมาตามความเป็ นจริ ง พร้อมทังบอกอาการทีแสดงออกมาด้วยว่าเป็ นประเภทใด ระดับอาการ ประเภท ลักษณะอาการ ไม่ เคยเลย บางครัง เป็ นประจํา (กาย/จิต/พฤติกรรม) . ปวดศีรษะข้างเดียว . นอนไม่หลับ กระสับกระส่ าย . กลุมใจ หงุดหงิด รําคาญใจ ้ . ไม่มีสมาธิ . ก้าวร้าว พูดจาหยาบคาย . คลืนไส้อาเจียน . ขว้างปา ทําลายสิ งของ . รู ้สึกว่าตนเองเป็ นคนไร้ค่า . เบืออาหาร . ฉุ นเฉี ยว โมโหง่าย . โต้เถียงด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ . สามารถเข้ากับคนอืนได้ง่าย . ยอมแพ้เสมอเมือเผชิญปั ญหา . ทํางานคล่องแคล่วว่องไว . เชือฟังคําสังสอนของผูใหญ่ ้ 106
 28. 28. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ลําดับ คุณภาพการปฏิบัติ รายการประเมิน ที 4 3 2 1 1 นําเสนอเนื อหาในผลงานได้ถูกต้อง 2 การลําดับขันตอนของเนือเรื อง 3 การนําเสนอมีความน่าสนใจ 4 การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม 5 การตรงต่อเวลา รวม ลงชือ..............................................................................ผูประเมิน ้ ......................./.........................../........................เกณฑ์ การให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมสมบูรณ์ชดเจน ั ให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมค่อนข้างสมบูรณ์ ให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องเป็ นบางส่ วน ้ ให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องมาก ้ ให้ คะแนนเกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 18-20 ดีมาก 14-17 ดี 10-13 พอใช้ ตํากว่า ปรับปรุ ง 107
 29. 29. แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล การแก้ ไข การทํางาน ชือ – สกุล การแสดง การยอมรับฟัง ปัญหาหรือ รวมลําดับ ตามทีได้ รับ ความมีนําใจ ของผู้รับการ ความคิดเห็น ผู้อน ื ปรับปรุง ที มอบหมาย ประเมิน ผลงาน คะแนน ลงชือ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................เกณฑ์ การให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสมําเสมอ ั ให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง ั ให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมบางครัง ั ให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมน้อยครัง ั ให้ คะแนนเกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 18-20 ดีมาก 14-17 ดี 10-13 พอใช้ ตํากว่า ปรับปรุ ง 108
 30. 30. บันทึกหลังหน่ วยการเรี ยนรู้ อิงมาตรฐาน ตอนที นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัดของหน่วยการเรี ยนรู ้ ต่อไปนี พ . (ม. / ) ด้านความรู ้ ( จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ) ด้านสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สรุปผลจากการประเมินชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจําหน่ วยการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีมาก จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ระดับคุณภาพดี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ระดับคุณภาพพอใช้ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ปั ญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ทได้ รับมอบหมาย ีข้อเสนอแนะ ลงชือ ( ) ตําแหน่ง 109
 31. 31. ตอนที การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพือเตรียมความพร้ อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ร้ อยละ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน. นักเรียนมีคณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพึงประสงค์ ุ . . เป็ นนักเรี ยนที ดีของโรงเรี ยน 1) ความซือสัตย์ สุจริ ต ) มีวนย ิ ั ) มุ่งมันในการทํางาน . . เป็ นลูกที ดีของพ่ อแม่ ผู้ปกครอง ่ ) อยูอย่างพอเพียง ) มีความเอืออาทร ) มีความกตัญ ูกตเวที . เป็ นสมาชิ กที ดีของชุมชน ) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ) รักความเป็ นไทย ) มีจิตสาธารณะ. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี . มีสุขภาพดี มีนาหนัก ส่ วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ ํ รวมทังรู้ จักดูแลตนเองให้ มีความปลอดภัย 1) สุขภาพดี ) มีนาหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ํ ) รู ้จกวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัย ั . มีสุขภาพจิ ตดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทีดีต่อผู้อืน และมีสุนทรี ยภาพ ) มีสุขภาพจิตดี ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ) มีสุนทรี ยภาพ. นักเรียนมีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน . มีนิสัยรั กการอ่ าน สนใจ แสวงหาความรู้ จากแหล่ งต่ างๆ รอบตัว และสามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองได้ ) รักการอ่าน สนใจการอ่าน ) สนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ) สามารถเรี ยนรู ้ดวยตนเอง ้ . นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ เป็ นที มได้ ) ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ) เรี ยนรู ้เป็ นทีม 110

×