• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,592
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. รายงานผลการศึกษา ผักเหลียง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
  • โดย
    • นายพุฒิวัชร์ สังวรกาญจน์
    • น . ส . จิรนันท์ จิระตระการวงศ์
    • น . ส . พิชญ์สินี เควด
    • น . ส . ภัสสร ธรรมธาดาตระกูล
    • น . ส . วัณณิตา วิภาดาพิสุทธิ์
    • น . ส . นิชนันท์ กาญจนสุภัค
    • น . ส . กานต์ธิดา ตันประเสริฐ
 • 2. หัวข้อต่างๆ
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • วิธีการศึกษา
  • ชื่อต่างๆ
  • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
  • ระบบนิเวศวิทยา
  • การขยายพันธุ์
  • ประโยชน์
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • การบูร ณา การกับวิชาต่าง
  • ความประทับใจของพืชที่ศึกษา
  • จบการทำงาน
 • 3. บทนำ
  • ผักเหลียง เป็นพืชพื้นเมืองของจังหวัดระนอง นิยมปลูกในสวนร่วมกับพืชชนิดอื่นๆ ลักษณะเป็นไม้พุ่ม เนื้อไม้ค่อนข้างอ่อนผิวเปลือกเมื่ออ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่มีสีน้ำตาล ดอกและผลมีลักษณะเป็นช่อ ใบมีรูปร่างคล้ายหอก จากการที่นักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคารได้ทำการศึกษาพืชชนิดนี้ในบริเวณโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และนำมาศึกษาในห้องปฏิบัติการ ทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับผักเหลียงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการนำเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาศึกษา ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและรู้สึกหวนแหนทรัพยากรดังกล่าวให้คงอยู่คู่กับจังหวัดระนอง ตราบนานเท่านาน
  กลับสู่หน้าหลัก
 • 4. วัตถุประสงค์
  • การศึกษาพรรณพืชในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื่อง ผักเหลียง ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดระนองได้ร่วมกันศึกษาข้อมูลพรรณพืชในท้องถิ่นที่มีคุณค่า และอยู่คู่กับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวระนอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
   • ให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลพรรณไม้ในท้องถิ่นของตัวเอง
   • ให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ท้องถิ่น
   • ให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการกลุ่มฝึกให้รู้จักความเสียสละ ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
   • ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
   • ให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
   • ให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาโดยการรวบรวม เรียบเรียงผลการศึกษาของตนเอง
   • ให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม
  กลับสู่หน้าหลัก
 • 5. วิธีการศึกษา
  • ทางคณะผู้จัดทำการศึกษาต้นผักเหลียงได้นัดกันมาเพื่อเดินทางมายังโรงเรียน ซึ่งมีต้นผักเหลียงปลูกอยู่ภายในโรงเรียน คณะผู้จัดทำการศึกษาได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นไปด้วย เพื่อสำรวจ , ศึกษาลักษณะภายนอกของต้นผักเหลียง โดยคณะได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาส่วนประกอบของต้นผักเหลียงดังนี้
  • กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่องราก
  • กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่องลำต้น
  • กลุ่มที่ 3 ศึกษาเรื่องใบ
  • กลุ่มที่ 4 ศึกษาเรื่องดอกและผล
  • กลุ่มที่ 5 ศึกษาด้านนิเวศวิทยา
  • กลุ่มที่ 6 ศึกษาด้านประโยชน์
  • การศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในได้ศึกษาโดยใช้วิธีการตามเนื้อหาวิชาชีววิทยาใน ม .5 ที่ได้เรียนมา
  กลับสู่หน้าหลัก
 • 6. ชื่อต่างๆ
  • ชื่อพื้นเมือง : เหลียง ( ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ - ใต้ )
  • เหมียง ( พังงา ภูเก็ต กระบี่ - ใต้ )
  • เขลียง เรียนแก่ ( นครศรีธรรมราช )
  • เหรียง ( สุราษฎร์ธานี )
  • ผักกะเหรี่ยง ( ชุมพร )
  • ผักเมี่ยง ( พังงา )
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gnetum gnemon Linn.var. tenerum Markgr.
  • ชื่อวงศ์ : GNETACEAE
  • ชื่อสามัญ : Bago tree
  กลับสู่หน้าหลัก
 • 7. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
  • ราก
  • ลำต้น
  • ใบ
  • ดอก
  • ผล
  กลับสู่หน้าหลัก
 • 8. ราก
  • รากแก้ว ของเหลียงมีขนาดใหญ่ หยั่งลึกลงไปในดินประมาณ 45-50 เซนติเมตร จึงทำให้สามารถทนแล้งได้ดี รากแขนง ของต้นเหลียงจะมีเพียงไม่กี่ราก แต่ละรากจะมีความแข็งแรงและยาว ชอนไชลึกลงไปใต้ผิวดิน ลึกประมาณ 2-5 เซนติเมตร รากเหล่านี้สามารถเจริญเป็นต้นใหม่ได้ง่าย รากแขนงที่เจริญเต็มที่จะมีความยาวมาก และมีรากฝอยมากมาย
  รูปรากของผักเหลียง โครงสร้างภายในของราก เลือกลักษณะอื่นๆ
 • 9. รากของผักเหลียง กลับสู่หน้าที่แล้ว
 • 10. โครงสร้างภายในของราก
  • โครงสร้างภายในลำต้น ซึ่งตัดตามขวาง
  กลับสู่หน้าที่แล้ว
 • 11. ใบ
  • ใบ มีรูปร่างคล้ายหอก แตกจากปลายยอดของต้นและกิ่งออกมาเป็นคู่ๆ เรียงตัวในแนวตรงข้ามกัน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่ม กว้าง 4-10 เซนติเมตร ยาว 10-12 เซนติเมตร มันวาว ยอดอ่อนมีสีน้ำตาล ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อน ใบแก่มีสีเขียวแก่ หลังใบมีสีเข้มกว่าท้องใบ เส้นใบเรียงตัวแบบร่างแหขนนก ขอบใบเรียบ สีของใบจะสดใสเมื่ออยู่ในร่มเงา ถ้าอยู่ในที่โล่งรับแสงแดดใบจะมีสีซีดจาง หรืออาจขาวหมดทั้งใบ นำมาศึกษาในห้องปฏิบัติการมีดังนี้
  เลือกลักษณะอื่นๆ รูปใบของผักเหลียง โครงสร้างภายในของใบ
 • 12. ใบของผักเหลียง กลับสู่หน้าที่แล้ว
 • 13. โครงสร้างภายในของใบ
  • Cross-section ใบ
  • Long – section ใบ
  • เซลล์คุมและปากใบ
  กลับสู่หน้าที่แล้ว
 • 14. ลำต้น
  • ผักเหลียงเป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 3-4 เมตร ลำต้นเป็นทรงกระบอกและตั้งตรงได้เอง เนื้อไม้ค่อนข้างอ่อน ลำต้นแสดงให้เห็นเป็นข้อๆ ระยะห่างระหว่างข้อประมาณ 5-8 เซนติเมตร ผิวเปลือกเมื่ออ่อนจะเรียบและเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสำน้ำตาลและขรุขระ
  เลือกลักษณะอื่นๆ ดูรูปลำต้นของผักเหลียง ดูรูปโครงสร้างภายในของลำต้น
 • 15. ลำต้นของผักเหลียง กลับสู่หน้าที่แล้ว
 • 16. โครงสร้างภายในของลำต้น
  • ลำต้นบริเวณโคนจะมีผิวขรุขระลักษณะโครงสร้างภายในลำต้น ( ตัดตามขวาง )
  • ลักษณะโครงสร้างภายในของลำต้น ( ตัดตามยาว )
  กลับสู่หน้าที่แล้ว
 • 17. ดอก
  • ต้นผักเหลียงจะติดดอกเมื่ออายุประมาณ 5 – 6 ปี ดอกมีลักษณะเป็นช่อ ซึ่งออกมาเป็นช่อตามข้อกิ่ง แต่ละช่อยาว 5 – 7 เซนติเมตร ดอกเริ่มออกในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม มีสีขาว ขนาดเล็ก คล้ายดอกพริกไทย คือ รูปร่างเหมือนถ้วยตะไลเล็กๆ เรียงซ้อนกัน มีปุ่มหุ้มโคน
  รูปดอกของผักเหลียง
 • 18. ดอกของผักเหลียง เลือกลักษณะอื่นๆ
 • 19. ผล
  • ผลมีลักษณะเป็นช่อ มีประมาณ 10-20 ผล เรียงตัวกันหนาแน่น ผลมีลักษณะกลมรี คล้ายรูปไข่ ผลกว้าง 1-1.5 ซม . ยาว 1.5-2 ซม . ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จัดมีสีเหลือง ผลจะแก่จัดในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ภายในผลมีเมล็ดสีขาว หนาและแข็งเฉพาะส่วนหัว และมีเปลือกหุ้มเมล็ดค่อนข้างบาง เมล็ดกว้างประมาณ 0.7-1 ซม . ยาว 1-1.5 ซม .
  ดูรูปผลของผักเหลียง
 • 20. ผลของผักเหลียง เลือกลักษณะอื่นๆ
 • 21. การขยายพันธุ์ของผักเหลียง
  • การไหลราก คือ การแตกต้นใหม่จากรากแขนง บนผิวดินโดยเกษตรกรนิยมใช้วิธีนี้เนื่องจากให้ผลผลิตรวดเร็ว
  • การตอนกิ่ง คือ การตัดกิ่งมาควั่นกิ่งชิดกับข้อและตอนกิ่งเช่นเดียวกับพืชทั่วไป โดยใช้กิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป
  • การเพาะเมล็ด มีระยะฟักตัวนานประมาณ 1-2 ปี จึงไม่เป็นที่นิยม แต่ต้นที่ได้จะทนทานกว่าวิธีอื่น เนื่องจากมีรากแก้ว
  • การปักชำ สามารถทำได้แต่มีเปอร์เซ็นต์การตายสูง จึงไม่เป็นที่นิยม
  กลับสู่หน้าหลัก
 • 22. ระบบนิเวศวิทยา
  • ต้นผักเหลียงชอบขึ้นใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ต่างๆ ซึ่งการที่ผักเหลียงมีต้นอ่อนขึ้นอยู่บริเวณรากทำให้ทรงพุ่มของผักเหลียงหนาแน่น จึงสามารถช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินได้เป็นอย่างดี เมื่อปลูกร่วมกับต้นไม้ใหญ่ต่างๆจะช่วยป้องกันการโค่นล้มของต้นไม้ใหญ่นั้นไปในตัว
  • สิ่งมีชีวิตที่พบมีทั้งผู้ที่กินซากพืชซากสัตว์ ซึ่งช่วยให้ดินเกิดความร่วนซุย และผู้ที่ย่อยสลายช่วยให้มีธาตุอาหารที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้นเหลียงสามารถเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติ
  กลับสู่หน้าหลัก
 • 23. ประโยชน์
  • นำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดผักเหลียง แกงเลียงผักเหลียง
  • ลวกทานกับขนมจีนเรียกว่า ผักเหนาะ
  • มีกากและใยอาหารสูง
  • มีเบต้าแครอทีนสูง ช่วยบำรุงสายตาและป้องกันโรคต้อกระจกตา
  กลับสู่หน้าหลัก
 • 24. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ผักเหลียง สามารถประก อบอาหารได้หลายชนิด และเป็นอาหารที่เป็น เอกลักษณ์ของจังหวัดพังงา จัง หวัดระนอง สามารถนำไปผัดน้ำมันเพื่อ บริโภค หรือนำไปแกงกะทิ ห รือแกงเลียง สำหรับร้านขายขนมจีนนิยมนำไปลวก ราดกะทิใช้เป็นผักรับประทานกับขนมจีนหรือข้าวแกง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปแกงส้ม แกงพริกกับหมู ปลา ไก่ ใช้รองห่อหมก แกงจืดหมูสับ และใช้ลวกจิ้มน้ำพริก เมล็ดที่แก่จัดนำมาคั่วไปหรือต้มสุกใช้รับประทานเช่นเดียวกับถั่วต่างๆ
  • ผักเหลียงเป็นผักพื้นเมืองที่มีร สชาติอร่อย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการเป็น จำนวนมาก
  กลับสู่หน้าหลัก รูปอาหารต่างๆ
 • 25. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผักเผลียงผัดไข่ใส่วุ้นเส้น แกงเลียงผักเหลียง
 • 26. การบูรณาการกับวิชาต่างๆ
  • วิทยาศาสตร์ : สกัดสีและนำไปทำกระดาษอินดิเคเตอร์
  • คณิตศาสตร์ : หาความสูงและระยะห่างของต้นไม้โดยใช้ตรีโกณมิติ
  • ภาษาไทย : แต่งกลอน เขียนบรรยายและเรียงความ
  • ภาษาอังกฤษ : นำข้อมูลของต้นไม้มาแปลและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา : นำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชท้องถิ่น
  • ศิลปะ : แต่งเพลงพฤกษศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ : นำเสนอผลการศึกษาโดยโปรแกรม power point
  • การงาน : ทำเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน และทำอาหารจากพืชท้องถิ่น
  กลับสู่หน้าหลัก
 • 27. ความประทับใจของพืชที่ศึกษา
  • ผักเหลียง เป็นพืชท้องถิ่นที่พวกเราพบเห็นมานาน แต่ไม่เคยทราบถึงความสำคัญของผักเหลียง จากการศึกษาพรรณไม้ชนิดนี้ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้พวกเราได้ความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งพวกเราไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า ผักเหลียงที่รับประทานกันอยู่เป็นประจำนี้ จะช่วยบำรุงสายตาและยังช่วยป้องกันโรคต้อกระจกได้อีกด้วย
  กลับสู่หน้าหลัก
 • 28. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ