SOCIAL MEDIA
àเ¾พ×ืè่Íอàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งÊสÑั§ง¤คÁม

Êส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ âโÍอ¡กÒาÊส áแÅลÐะÂยØุ·ท¸ธÈศÒาÊสµตÃร
    ...
¤ค¹นäไ·ทÂยãใªชŒŒÍอÔิ¹นàเ·ทÍอÃรàเ¹นç็µต

18.3 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น
                             18...
ãใªชŒŒàเ¹นç็µต¼ผ‹‹Òา¹นÁม×ืÍอ¶ถ×ืÍอÍอÒา¨จàเ¾พÔิè่Áม¶ถÖึ§ง

 30 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น
                      ...
¤ค¹นäไ·ทÂยãใªชŒŒ Facebook ¡กÇว‹‹Òา

5.4 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น            Ëห­ÞญÔิ§ง>ªชÒาÂย
              ...
Alexa.com
ÊสÁมÒาªชÔิ¡ก twitter äไ·ทÂยàเ»ปšš¹น
ÍอÑั¹น´ดÑัºบ 7 ¢ขÍอ§งàเÍอàเªชÕีÂย
        Ëห¹น‹‹ÇวÂย (ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น)
  Indo...
Íอ¹นÒา¤คµต¡กÃรÐะáแÊส social
media ¨จÐะ¹นÓำ¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÇวç็ºบ
¨จÒา¡กàเÇวç็ºบäไ«ซµต´ดÑัé้§งàเ´ดÔิÁม
                   คน
                      ...
ÊสÙู‹‹ªชØุÁมªช¹นÍอÍอ¹นäไÅล¹นáแºบºบ
social media
¡กÃรÐะáแÊส¹นÕีé้¨จÐะËห¹นØุ¹น¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งÊสÑั§ง¤คÁมÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร
¤คÇวÒาÁม·ทŒŒÒา·ทÒาÂย¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร
 àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งÊสÑั§ง¤คÁม
¤คÇวÒาÁมÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม
ÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÇวŒŒÒา§ง¢ขÇวÒา§ง
µตŒŒ¹น·ทØุ¹น»ปÃรÐะÊสÒา¹น§งÒา¹นàเ»ปšš¹น¢ขŒŒÍอ¨จÓำ¡กÑั´ด
¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม
social media ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÅล´ดµตŒŒ¹น·ทØุ¹น´ดÑั§ง¡กÅล‹‹ÒาÇว
·ทÓำãใËหŒŒÁมÕี»ปÃรÐะªชÒาªช¹นÃร‹‹ÇวÁมäไ´ดŒŒÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น
»ป˜˜­ÞญËหÒาµตŒŒ¹น·ทØุ¹น¡กÒาÃรÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม
• àเ¢ขŒŒÒาäไÁม‹‹¶ถÖึ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹นàเªชÔิ§ง»ปÃรÐะàเ´...
¢ขŒŒÍอàเÊส¹นÍอÂยØุ·ท¸ธÈศÒาÊสµตÃร
                                    Open Data
   ...
• àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¡กÒาÃรàเ»ป´ดàเ¼ผÂย¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล
ÃรÐะºบºบàเ»ป´ดàเ¼ผÂย
               • ¡กÓำËห¹น´ดÁมÒาµ...
tkk2555.com
DATA.GOV
• ãใªชŒŒÍอÔิ¹นàเ·ทÍอÃรàเ¹นç็µตáแÅลÐะ social media
                 àเ»ปšš¹นªช‹‹Íอ§ง·ทÒา§ง¡กÒาÃรÁมÕีÊส...
ideas.in.th
3,200  50  20      5
ÁมËห¡กÃรÃรÁม¹นÇวÑัµต¡กÃรÃรÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด
Ideas Festival
“àเÁม×ืÍอ§งäไ·ทÂย àเÃรÒาÊสÃรŒŒÒา§งäไ´ดŒŒ”

       23.9.10
ilaw.or.th
ÊสÁมÒาªชÔิ¡ก  5  ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น
ÃรÐะ´ดÁม·ทØุ¹น  +200 ÅลŒŒÒา¹นàเËหÃรÕีÂย­Þญ
ÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม¡กÒาÃรàเÁม×ืÍอ§งáแºบºบãใËหÁม‹‹
¹นÓำäไ»ปÊสÙู‹‹ my.barackobama.com
ÃรÐะºบºบàเªช×ืè่ÍอÁม  • µต‹‹ÍอÂยÍอ´ดàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂยÍอÍอ¹นäไÅล¹นáแ¹นÇวÍอÒาÊสÒาÏฯ
               • ¨...
¤คÇวÒาÁมâโ»ปÃร‹‹§งãใÊส

                 ÃรÐะºบºบàเ»ป´ดàเ¼ผÂย
                 ¢ขŒŒÍอ...
ºบ·ทºบÒา·ท¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น


                   ÀภÒา¤คÃรÑั°ฐ
     ...
ºบ·ทºบÒา·ท¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น
           • »ปÃรÐะ¡กÒาÈศ¹นâโÂยºบÒาÂยáแÅลÐะÁมÒาµตÃร...
ºบ·ทºบÒา·ท¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น

               • µตÑัé้§งÊส¶ถÒาºบÑั¹นËหÃร×ืÍอâ...
ºบ·ทºบÒา·ท¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น

              • ÃรÇวÁมµตÑัÇว¡กÑั¹นàเ»ปšš¹นàเ¤...
ºบ·ทºบÒา·ท¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น

               • Êส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น·ทÃรÑั¾พÂยÒา¡...
sunit@changefusion.org
twitter: @sunit
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
social media for change (thai)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

social media for change (thai)

1,132

Published on

social media เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,132
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

social media for change (thai)

 1. 1. SOCIAL MEDIA àเ¾พ×ืè่Íอàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งÊสÑั§ง¤คÁม Êส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ âโÍอ¡กÒาÊส áแÅลÐะÂยØุ·ท¸ธÈศÒาÊสµตÃร 28.9.10
 2. 2. ¤ค¹นäไ·ทÂยãใªชŒŒÍอÔิ¹นàเ·ทÍอÃรàเ¹นç็µต 18.3 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น 18.3 9.9 6 2.3 2000 2003 2005 2009 Source: NECTEC
 3. 3. ãใªชŒŒàเ¹นç็µต¼ผ‹‹Òา¹นÁม×ืÍอ¶ถ×ืÍอÍอÒา¨จàเ¾พÔิè่Áม¶ถÖึ§ง 30 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น 30 ? 12 3 2008 2009 2010 Source: AIS Estimation
 4. 4. ¤ค¹นäไ·ทÂยãใªชŒŒ Facebook ¡กÇว‹‹Òา 5.4 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น Ëห­ÞญÔิ§ง>ªชÒาÂย ชาย หญิง 0.11 1.09 1.30 44% 56% 3.29 ÍอÒาÂยØุ 13-18 30-50 19-30 > 50
 5. 5. Alexa.com
 6. 6. ÊสÁมÒาªชÔิ¡ก twitter äไ·ทÂยàเ»ปšš¹น ÍอÑั¹น´ดÑัºบ 7 ¢ขÍอ§งàเÍอàเªชÕีÂย Ëห¹น‹‹ÇวÂย (ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น) Indonesia 2.4 Japan 1.5 India 1 Singapore 0.93 Philippines 0.89 Malaysia 0.49 Thailand 0.31 China 0.24 South Korea 0.24 0 0.75 1.5 2.25 3 Source: www.greyreview.com
 7. 7. Íอ¹นÒา¤คµต¡กÃรÐะáแÊส social media ¨จÐะ¹นÓำ¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÇวç็ºบ
 8. 8. ¨จÒา¡กàเÇวç็ºบäไ«ซµต´ดÑัé้§งàเ´ดÔิÁม คน คน เนื้อหา คน คน คน
 9. 9. ÊสÙู‹‹ªชØุÁมªช¹นÍอÍอ¹นäไÅล¹นáแºบºบ social media
 10. 10. ¡กÃรÐะáแÊส¹นÕีé้¨จÐะËห¹นØุ¹น¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งÊสÑั§ง¤คÁมÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร
 11. 11. ¤คÇวÒาÁม·ทŒŒÒา·ทÒาÂย¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งÊสÑั§ง¤คÁม
 12. 12. ¤คÇวÒาÁมÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม ÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÇวŒŒÒา§ง¢ขÇวÒา§ง
 13. 13. µตŒŒ¹น·ทØุ¹น»ปÃรÐะÊสÒา¹น§งÒา¹นàเ»ปšš¹น¢ขŒŒÍอ¨จÓำ¡กÑั´ด ¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม
 14. 14. social media ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÅล´ดµตŒŒ¹น·ทØุ¹น´ดÑั§ง¡กÅล‹‹ÒาÇว ·ทÓำãใËหŒŒÁมÕี»ปÃรÐะªชÒาªช¹นÃร‹‹ÇวÁมäไ´ดŒŒÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น
 15. 15. »ป˜˜­ÞญËหÒาµตŒŒ¹น·ทØุ¹น¡กÒาÃรÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม • àเ¢ขŒŒÒาäไÁม‹‹¶ถÖึ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹นàเªชÔิ§ง»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น • ¢ขÒา´ดªช‹‹Íอ§ง·ทÒา§ง¡กÒาÃรàเÊส¹นÍอáแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒา¹นâโÂยºบÒาÂย • äไÁม‹‹ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÃร‹‹ÇวÁม¼ผÅลÑั¡ก´ดÑั¹น´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃรãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ด¨จÃรÔิ§ง
 16. 16. ¢ขŒŒÍอàเÊส¹นÍอÂยØุ·ท¸ธÈศÒาÊสµตÃร Open Data ÃรÐะºบºบàเ»ป´ดàเ¼ผÂย ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¢ขÍอ§งÃรÑั°ฐ 1 ÃรÐะºบºบàเªช×ืè่ÍอÁม àเ»ป´ด¾พ×ืé้¹น·ทÕีè่ ÍอÒาÊสÒาáแÅลÐะ¡กÒาÃรãใËหŒŒ ¹นâโÂยºบÒาÂย 3 2 Volunteer & Giving Matching Policy Crowdsourcing
 17. 17. • àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¡กÒาÃรàเ»ป´ดàเ¼ผÂย¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล ÃรÐะºบºบàเ»ป´ดàเ¼ผÂย • ¡กÓำËห¹น´ดÁมÒาµตÃร°ฐÒา¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃรàเ¢ขŒŒÒา¶ถÖึ§ง • ÃรÐะºบºบ¡กÅลÒา§งàเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÊสÓำ¤คÑั­Þญ àเªช‹‹¹น ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¢ขÍอ§งÃรÑั°ฐ ‣ Êส¶ถÔิµตÔิ 1 ‣ §งºบ»ปÃรÐะÁมÒา³ณ Open Data ‣ ¡กÒาÃร»ปÃรÐะÁมÙูÅล ‣ ¼ผÅล¡กÒาÃร»ปÃรÐะªชØุÁมÊสÓำ¤คÑั­Þญ
 18. 18. tkk2555.com
 19. 19. DATA.GOV
 20. 20. • ãใªชŒŒÍอÔิ¹นàเ·ทÍอÃรàเ¹นç็µตáแÅลÐะ social media àเ»ปšš¹นªช‹‹Íอ§ง·ทÒา§ง¡กÒาÃรÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁมÊสÓำ¤คÑั­Þญ àเ»ป´ด¾พ×ืé้¹น·ทÕีè่ • ¨จÑั´ด¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรàเ¾พ×ืè่ÍอàเÊสÃรÔิÁมÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พàเªชÔิ§งÃรØุ¡ก ¹นâโÂยºบÒาÂย (empowerment) ÁมÕี¡กÅลäไ¡กÃรÍอ§งÃรÑัºบ¨จÃรÔิ§ง 2 • àเªช×ืè่ÍอÁม¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น»ปÃรÐะàเ·ทÈศäไ·ทÂย àเªช‹‹¹น ‣ ¤ค³ณÐะ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิÃรÙู»ปÏฯ Policy Crowdsourcing ‣ ÊสÁมÑัªชªชÒา»ป¯ฏÔิÃรÙู»ปÏฯ ‣ ¡กÅลäไ¡ก¢ขÍอ§งÃรÑั°ฐºบÒาÅล ‣ ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น¢ขÍอ§ง¡กÅลØุ‹‹Áม»ปÃรÐะªชÒาÊสÑั§ง¤คÁม
 21. 21. ideas.in.th 3,200 50 20 5
 22. 22. ÁมËห¡กÃรÃรÁม¹นÇวÑัµต¡กÃรÃรÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด Ideas Festival “àเÁม×ืÍอ§งäไ·ทÂย àเÃรÒาÊสÃรŒŒÒา§งäไ´ดŒŒ” 23.9.10
 23. 23. ilaw.or.th
 24. 24. ÊสÁมÒาªชÔิ¡ก 5 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น
 25. 25. ÃรÐะ´ดÁม·ทØุ¹น +200 ÅลŒŒÒา¹นàเËหÃรÕีÂย­Þญ
 26. 26. ÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม¡กÒาÃรàเÁม×ืÍอ§งáแºบºบãใËหÁม‹‹
 27. 27. ¹นÓำäไ»ปÊสÙู‹‹ my.barackobama.com
 28. 28. ÃรÐะºบºบàเªช×ืè่ÍอÁม • µต‹‹ÍอÂยÍอ´ดàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂยÍอÍอ¹นäไÅล¹นáแ¹นÇวÍอÒาÊสÒาÏฯ • ¨จÑั´ดÃรÐะºบºบàเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§ง Matching ÍอÒาÊสÒาáแÅลÐะ¡กÒาÃรãใËหŒŒ • àเªช×ืè่ÍอÁม»ปÃรÐะàเ´ดç็¹นÊสÓำ¤คÑั­Þญ´ดŒŒÒา¹นÊสØุ¢ขÀภÒาÇวÐะ 3 ‣ ¡กÒาÃรÃรÐะ´ดÁมÍอÒาÊสÒาÃร‹‹ÇวÁม¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร Volunteer & Giving ‣ ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมÃรÑัºบÃรÙูŒŒ-¼ผÙูŒŒÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹นàเªชÔิ§ง»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น Matching ‣ ¡กÒาÃรÃรÐะ´ดÁม·ทØุ¹นáแÅลÐะ·ทÃรÑั¾พÂยÒา¡กÃรàเ¾พ×ืè่Íอ¹นÓำÃร‹‹Íอ§ง
 29. 29. ¤คÇวÒาÁมâโ»ปÃร‹‹§งãใÊส ÃรÐะºบºบàเ»ป´ดàเ¼ผÂย ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¢ขÍอ§งÃรÑั°ฐ 1 ÃรÐะºบºบàเªช×ืè่ÍอÁม àเ»ป´ด¾พ×ืé้¹น·ทÕีè่ ÍอÒาÊสÒาáแÅลÐะ¡กÒาÃรãใËหŒŒ ¹นâโÂยºบÒาÂย 3 2 ¤คÇวÒาÁมÃร‹‹ÇวÁมÁม×ืÍอ ¤คÇวÒาÁมÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม
 30. 30. ºบ·ทºบÒา·ท¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น ÀภÒา¤คÃรÑั°ฐ »ปÃรÐะªชÒาÊสÑั§ง¤คÁม ¤คÇวÒาÁมÃร‹‹ÇวÁมÁม×ืÍอ ¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ social media
 31. 31. ºบ·ทºบÒา·ท¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น • »ปÃรÐะ¡กÒาÈศ¹นâโÂยºบÒาÂยáแÅลÐะÁมÒาµตÃร¡กÒาÃร´ดŒŒÒา¹นÁมÒาµตÃร°ฐÒา¹นáแÅลÐะ ÃรÐะºบºบ¡กÒาÃรàเ»ป´ดàเ¼ผÂย-àเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÊสÓำ¤คÑั­Þญ¢ขÍอ§งÃรÑั°ฐÍอÍอ¹นäไÅล¹น ÀภÒา¤คÃรÑั°ฐ ¤คÅลŒŒÒาÂย Open Government Policy ¢ขÍอ§งÊสËหÃรÑั°ฐÏฯ áแÅลÐะ ÍอÑั§ง¡กÄฤÉษ • Data Standard, API • Data Portals (data.go.th?) • Êส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹นãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ด¡กÒาÃรãใªชŒŒ§งÒา¹น áแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒา applications ¡กÒาÃรãใªชŒŒ§งÒา¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลâโ´ดÂยÀภÒา¤ค»ปÃรÐะªชÒาªช¹น áแÅลÐะ ÀภÒา¤คàเÍอ¡กªช¹น àเªช‹‹¹น¼ผ‹‹Òา¹น¡กÒาÃร¨จÑั´ด»ปÃรÐะ¡กÇว´ด • àเ»ป´ด¾พ×ืé้¹น·ทÕีè่¹นÓำàเÊส¹นÍอ¹นâโÂยºบÒาÂยÍอÍอ¹นäไÅล¹นâโ´ดÂยàเ©ฉ¾พÒาÐะ ÍอÒา¨จ µต‹‹ÍอÂยÍอ´ดâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรäไÍอàเ´ดÕีÂย»ปÃรÐะàเ·ทÈศäไ·ทÂยãใËหŒŒàเ¢ขŒŒÒาÊสÙู‹‹¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร ¹นâโÂยºบÒาÂยÊสÒา¸ธÒาÃร³ณÐะÍอÂย‹‹Òา§งàเ»ปšš¹นÃรÐะºบºบ
 32. 32. ºบ·ทºบÒา·ท¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น • µตÑัé้§งÊส¶ถÒาºบÑั¹นËหÃร×ืÍอâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁมÃร‹‹ÇวÁมÁม×ืÍอ àเÃร‹‹§งËห¹นØุ¹นãใËหŒŒ Íอ§ง¤ค¡กÃร»ปÃรÐะªชÒาÊสÑั§ง¤คÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใªชŒŒ social media »ปÃรÐะªชÒาÊสÑั§ง¤คÁม àเ¾พ×ืè่Íอ¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹นÃร³ณÃร§ง¤คÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งàเªชÔิ§ง ¹นâโÂยºบÒาÂยãใËหŒŒàเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§ง¡กÑัºบªชØุÁมªช¹นÍอÍอ¹นäไÅล¹นäไ´ดŒŒ • ¾พÑั²ฒ¹นÒาÃรÐะºบºบ matching ÍอÒาÊสÒาÏฯ áแÅลÐะàเ§งÔิ¹น·ทØุ¹น àเ¾พ×ืè่ÍอÊส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁม¡กÒาÃรÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁมÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÇวŒŒÒา§ง¢ขÇวÒา§งãใ¹น¡กÒาÃร ¾พÑั²ฒ¹นÒาàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง âโ´ดÂย¨จÑั´ด·ทÓำãใ¹นÅลÑั¡กÉษ³ณÐะâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร ¤คÇวÒาÁมÃร‹‹ÇวÁมÁม×ืÍอ¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂย
 33. 33. ºบ·ทºบÒา·ท¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น • ÃรÇวÁมµตÑัÇว¡กÑั¹นàเ»ปšš¹นàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂย social media àเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งÊสÑั§ง¤คÁม àเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§งàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂย µต‹‹Òา§งæๆ·ทÕีè่ÁมÕีÍอÂยÙู‹‹áแÅลŒŒÇวãใËหŒŒÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ·ทÓำ§งÒา¹นáแÅลÐะáแºบ‹‹§ง»ป˜˜¹น social media ·ทÃรÑั¾พÂยÒา¡กÃรÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹นäไ´ดŒŒ • ¨จÑั´ด¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก¡กÑั¹น • Ãร‹‹ÇวÁมÁม×ืÍอÃร³ณÃร§ง¤ค´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃรÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น • àเ¢ขŒŒÒาÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹นÍอ§ง¤ค¡กÃร»ปÃรÐะªชÒาÊสÑั§ง¤คÁม¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น • àเªช×ืè่ÍอÁมàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂย social media ãใ¹นµต‹‹Òา§ง»ปÃรÐะàเ·ทÈศ àเ¾พ×ืè่ÍอáแÅล¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ áแÅลÐะ¹นÓำ open source technology áแÅลÐะÁมÒาµตÃร°ฐÒา¹นµต‹‹Òา§งæๆàเ¢ขŒŒÒาÁมÒาãใªชŒŒ
 34. 34. ºบ·ทºบÒา·ท¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¢ขÑัºบàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น • Êส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น·ทÃรÑั¾พÂยÒา¡กÃร àเ§งÔิ¹น·ทØุ¹น áแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมàเªชÕีè่ÂยÇวªชÒา­Þญàเ©ฉ¾พÒาÐะ ¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ • Ãร‹‹ÇวÁมÅล§ง·ทØุ¹น¡กÑัºบâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร¹นÇวÑัµต¡กÃรÃรÁมàเ¾พ×ืè่ÍอÊสÑั§ง¤คÁม·ทÕีè่ãใªชŒŒ social media ÁมÒาÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง • Êส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹นàเ·ท¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี áแÅลÐะàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอµต‹‹Òา§งæๆ
 35. 35. sunit@changefusion.org twitter: @sunit
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×