Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
165
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com NGHEÄ THUAÄT XEM CHÖÕ KYÙ 1969 LOAÏI SAÙCH XEM CHO BIEÁT ÑÔØI MÌNH Caám trích dòch döôùi moïi hình thöùc HUYEÀN BÍ ÑÔØI NGÖÔØI Ngheä thuaät XEM CHÖÕ KYÙ Cuûa Chieâm tinh gia HUYØNH LIEÂN TÖÛ Laøm ngöôøi ai chaúng coù teân. Kyù thaønh neùt chöõ soá lieàn hieän ra. Töông lai hung, kieát, hieàn hoøa? Hieän treân neùt chöõ aáy laø meänh nhaân. Baøi thô kyû nieäm Toâi khoâng phaûi laø moät nhaø lyù soá, Coù taøi thaàn tieân ñoaùn chuyeän traàn gian, Mong vôùi nhìn cao bieát chuyeän Ngoïc Hoaøng Hoaëc cuùi xuoáng nhìn saâu vaøo ñòa nguïc. Toâi chæ laø moät con ngöôøi chaân thöïc, Bieát yeâu thöông hôøn giaän suy tö, Töø thuôû aáu thô ñöông ñoä hoïc troø, Toâi ñaõ nghó vì sao ñôøi khoå cöïc? Vaø töø ñoù toâi meâ say huyeàn bí hoïc, Muoán tìm ra töôùng meänh cuûa con ngöôøi, Taá caû do ñaâu? Döïng nghieäp vaøo ñôøi, Ai phuù quí? Ai sang heøn lao nhoïc? Bôûi coù soá neân cuoäc ñôøi hö thöïc, Coù roài khoâng, ai bieát chuyeän töông lai? Ngoùt hai möôi naêm löu laïc nhieàu nôi, Nay AÁn Ñoä, mai Xieâm, Leøo Maùn Thoå. Toâi doác chí taàm sö caàu toå 1
 • 2. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Mong tìm ra cöûa ngoõ Huyeàn-cô Baùt quaùi ñoà hình, Bí phaùp thieân thô Töøng khaûo cöùu gaéng coâng tu hoïc. Ñöôøng soá meänh bieát ñaâu laø cuøng toät Ñi vaøo röøng môùi bieát röøng saâu, Coù treøo non môùi bieát non cao Môùi bieát ñöôïc sieâu hình laø voâ taän. Duø bieát vaäy toâi vaãn khoâng chaùn naûn Vaãn beàn loøng theo ñuoåikieáp taàm tô. Nhö thi só thì phaûi laøm thô, Nhaø Baùc hoïc phaûi sieâu veà toaùn hoïc. Roài hoâm nay vôùi bao ñieàu hieåu bieát, Ngaïi nguøng gì toâi cheùp heát ra ñaây, Nhöõng ñieàu hôn thieät dôû hay Ñeå cuøng ñoäc giaû toû baøy thieät hôn. Maäu Thaân – Saigon HUYØNH LIEÂN TÖÛ Lôøi giôùi thieäu CUÛA NGHÒ SÓ HOAØNG XUAÂN TÖÛU ÑEÄ NHAÁT PHOÙ CHUÛ TÒCH THÖÔÏNG NGHÒ VIEÄN VIEÄT NAM COÄNG HOØA Toâi raát ngôõ ngaøng khi nhaän taäp khaûo luaän veà khoa xem chöõ kyù cuûa baø Huyønh Lieân Töû do moät ngöôøi laï mang ñeán vaø nhôø toâi vieát lôøi giôùi thieäu. Thuù thöïc laø quí vò laø toâi khoâng maáy tin vaøo caùc khoa boùi toaùn duø toâi vaãn tin laø con ngöôøi coù soá maïng thöïc, moät soá maïng do thieân ñònh. Vaû laïi, toâi khoâng hieåu bieát gì veà khoa chieát töï thì laøm sao maø giôùi thieäu ñöôïc! Laät taäp khaûo luaän ra xem, toâi caøng ngaïc nhieân hôn, vì trong ñoù ngoaøi nhöõng chöõ kyù cuûa caùc nhaân vaät coù teân tuoåi maø toâi töøng bieát, laïi coù caû chöõ kyù teân cuûa toâi vaø keøm theo phaàn giaûi ñoaùn cuûa baø Huyønh Lieân Töû ?! Toâi laáy laøm laï vaø töï hoûi laøm sao baø ta coù ñöôïc chöõ kyù cuûa toâi, trong khi maø toâi chöa bao giôø nhôø baø ta hoaëc baát cöù moät nhaø chuyeân moân naøo xem cho chöõ kyù. Toâi ñoïc ngay phaàn ñoù, vaø baây giôø môùi vôõ leõ laø baø Huyønh Lieân Töû ñaõ trích xem chöõ kyù cuûa toâi trong moät baûn vaên cuûa Thöôïng nghò vieän do toâi aán kyù ! Toâi laàn xem xuoáng phaàn giaûi ñoaùn ñeå coi baø ta noùi gì veà toâi cho bieát, vaø laïi theâm moät baát ngôø nöõa, ñoù laø: caøng ñoïc toâi caøng ngaïc nhieân ôû söï giaûi ñoaùn chöõ kyù cuûa baø. Vôùi moät chöõ kyù nhoû beù ñoù, khoâng thaáy ngöôøi, khoâng bieát tuoåi maø baø ta ñaõ chieát ñoaùn giaûi thích khaù ñuùng, duø coù ñoaïn 2
 • 3. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com yù töù hôi boùng baåy xa xoâi, khoù hieåu, nhöng vaãn phaûn aûnh ñöôïc dó vaõng cuûa keû xa laï, coøn söï dieãn tieán trong töông lai haún phaûi daønh lôøi pheâ phaùn cho thôøi gian. Vaø cuõng vì vaäy maø toâi khoâng ngaàn ngaïi ñoïc heát caû taäp khaûo luaän cuûa baø Huyønh Lieân Töû ñeå tìm hieåu theâm veà naêng taøi cuûa baø ta? Sau khi ñoïc xong toaøn taäp, toâi coù caûm töôûng baø Huyønh Lieân Töû laø moät nhaø chieát töï “coù thöïc taøi”. Quaû vaäy, neáu qui vò coù dòp ñoïc kyõ phaàn chieát töï giaûi ñoaùn chöõ kyù cuûa töôùng De Gaulle do chính baø chieát ñoaùn vôùi nhöõng nhaän xeùt coù phaàn taùo baïo hôn, thì chaéc sau ñoù quí vò cuõng ñoàng yù vôùi nhaän xeùt cuûa toâi maø cho laø khoâng ngoa vaäy. Toâi nghó raèng: Daây laø moät nhaø chieát töï coù thöïc hoïc, vieäc laøm cuûa baø raát ñaùng ñöôïc khuyeán khích vaø giôùi thieäu... Moät söï giôùi thieäu vôùi taát caû thieän chí cuûa toâi. Saøi-goøn ngaøy 4 thaùng 10 naêm 1968 XEM CHÖÕ KYÙ cuûa Chieâm tinh gia HUYØNH LIEÂN TÖÛ BAÁT CÖÙ AI ÔÛ ÑÔØI, BIEÁT ÑOÏC BIEÁT VIEÁT ÑEÀU COÙ RIEÂNG CHO MÌNH MOÄT CHÖÕ KYÙ teân. Chöõ kyù ñoù xaáu hay ñeïp tuøy theo trình ñoä hoïc vaán cuûa moãi ngöôøi. Tuy nhieân trong phaïm vi töôùng meänh thì chöõ kyù ñeïp hay khoâng ñeïp khoâng thaønh vaán ñeà maø ñieàu caàn nhaát laø chöõ kyù ñoù xaáu hay toát ? Töông lai, söï nghieäp, coâng danh ngöôøi mang chöõ kyù ñoù seõ ra sao? Döôùi caëp maét cuûa moät nhaø khoa hoïc chieát töï chöõ kyù ñoái vôùi hoï laø moät böùc caåm nang ñeå phaùt giaùc moïi bí aån töông lai cuûa con ngöôøi. Ngoaøi xaõ hoäi chöõ kyù teân laïi voâ cuøng quan troïng, moät kheá öôùc thöông maïi, moät coâng vaên, moät laù thö, moät tôø cam keát, moät giaáy ñoaïn maõi, khai sanh, giaù thuù v.v.. taát caû ñeàu coù chöõ kyù, vaø thaáy chöõ kyù chaúng khaùc gì thaáy ngöôøi kyù ra chöõ kyù ñoù. Chöõ kyù teân duøng ñeå ñaïi dieän cho danh döï cho con ngöôøi taïo ra chöõ kyù ñoù, moät ngöôøi giaû maïo ra chöõ kyù cuûa keû khaùc coù theå bò luaät phaùp boû tuø vaø keâu aùn khoâng phaûi laø nheï, xem nhö vaäy ta thaáy roõ taàm möùc quan troïng voâ cuøng cuûa moät chöõ kyù teân vaäy. Moãi nhaø chieát töï xem meänh töôùng con ngöôøi qua chöõ kyù baèng con maét vaø söï kinh nghieäm hieåu bieát rieâng cuûa mình ñeå tieân ñoaùn töông lai cho ngöôøi taïo ra chöõ kyù, cho neân khoâng baét buoäccaùch xem phaûi gioáng nhau. Vì vaäy chöõ kyù coù khaù nhieàu caùch xem, vaø gaàn nhö moãi moät oâng thaày xem chöõ kyù ñeàu coù moät loái xem rieâng bieät, chung qui cuõng chæ moät muïc ñích laø tìm ra meänh soá. Ngöôøi ta coù theå tìm ñeán moät muïc tieâu baèng nhieàu caùch, ví duï nhö treân moät con ñöôøng keû ñi boä, ngöôøi xe hôi, xe ñaïp, xe gaén maùy v.v.. ñeå tieán tôùi moät caùi ñích maø moïi ngöôøi ñaõ choïn gioáng nhau. Vaäy thì qui vò ñöøng coù ngaïc nhieân vaø thaéc maéc vì sao cuoán saùch xem chöõ kyù naøy khaùc cuoán saùch xem chöõ kyù kia maø ñieàu quan troïng laø cuoán saùch xem chöõ kyù ñoù ñuùng hay khoâng, ñoù môùi chính laø ñieàu then choát. 3
 • 4. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Qua gaàn 20 naêm khaûo cöùu vaø kinh nghieäm toâi ñaõ choïn cho mình ñöôïc moät caùch xem chöõ kyù ñeå ñoaùn vaän maïng ngöôøi maø ít khi thaáy laàm laãn. Kinh nghieäm naøy toâi ñaõ ñem ra aùp duïng cho haøng ngaøn vaïn ngöôùi khaép caû Trung, Nam, Baéc vaø chöa bao giôø gaëp phaûi söï cheâ traùch cuûa ngöôøi ñoái dieän, noùi nhö vaäy khoâng phaûi laø toåi töï cho mình laø taøi gioûi, nhöng chính ñoù laø ñieàu an uûi cho toâi voâ cuøng treân con ñöôøng nghieân cöùu vaø khaûo hoïc veà khoa chieát töï. Tuy nhieân ôû ñôøi maáy ai maø khoâng traùch khoûi moät vaøi söï laàm laãn, vaø neáu söï laàm laãn ñoù maø chính toâi coù vaâp` phaûi trong phaïm vi naøy, trong cuoán saùch naøy, ñoù cuõng laø leõ töï nhieân ngoaøi yù muoán cuûa toâi.. Chuû yù cuûa toâi vieát cuoán saùch naøy laø vôùi muïc ñích coáng hieán cho quí ñoäc giaû moät kinh nghieäm xem chöõ kyù, maø toâi töï thaáy khoâng phaûi laø voâ ích. Vaø neáu quí vò khoâng cheâ laø thoâ thieån thì xin môøi haõy cuøng toâi môû laàn ra nhöõng trang sau ñeå khaùm phaù töông lai cuûa mình xem coi: “Töông lai söï nghieäp coù hanh thoâng ? “Hoaëc giaû lao ñao khoå chuyeän loøng! “Coâng danh hieån ñaït hay dang dôû ? “Ñôøi soáng sau naøy coù khaù khoâng ? PHAÀN I (TRÖÔÙC KHI KYÙ) Moät ngöôøi caàm buùt kyù teân mình maø khoâng caàn beát ñoù laø caây buùt coù möïc hay khoâng ñaët buùt xuoáng laø kyù lieàn (buùt cuûa ngöôøi khaùc) thì ñoù laø ngöôøi caû tin, nheï daï, laøm vieäc lôùn khoù thaønh coâng. Moät ngöôøi khaùc tröôùc khi kyù teân, hoï caàm caây buùt thöû tröôùc moät vaøi neùt xem buùt coù möïc khoâng, coù hö khoâng duø laø caây buùt cuûa chính mình thöôøng duøng thì ñoù laø ngöôøi coù taùnh caån thaän, vieäc laøm chu ñaùo, deã thaønh coâng. Moät ngöôøi khi caàm caây buùt ñeå kyù teân maø ñeø raát maïnh, neùt kyù in haèn qua ñoâi ba lôùp giaáy thì ñoù laø ngöôøi coù taùnh noùng naûy, öa thích söï gaây goã, neáu khoâng muoán noùi laø coäc caèn, thoâ baïo. Moät ngöôøi khi caàm buùt kyù teân, maø tröôùc khi haï ñaàu ngoïn buùt xuoáng giaáy ñeå kyù, ngoøi buùt ñöa qua ñöa laïi ñeå öôùm thì ñoù laø ngöôøi coù taùnh ña nghi, thieáu söï chaân thaønh, öa söï haøo nhoaùng beân ngoaøi. Moät ngöôøi luùc vieát thì khoâng maø luùc kyù teân thì döïng ñöùng caây buùt leân ñeå kyù thì ñoù laø ngöôøi öa kieâu ngaïo, coù nhieàu taùnh töï toân vaø töï phuï, laøm lôùn thì öa quaùt naït keû döôùi, laøm nhoû thì hay deø bæu cheâ bai caáp treân. Moät ngöôøi khi ñaët buùt xuoáng kyù teân maø kyù raát nheï nhaøng troâng nhö sôï hö maët giaáy thì ñoù laø moät ngöôøi coù taùnh quaõng ñaïi vò tha giaøu loøng thöông ngöôøi, coù ñôøi soáng nhieàu caûm xuùc, öa söï ñaïo haïnh tu trí. Moät ngöôøi chæ duøng moät caây buùt thöôøng xuyeân ñeå kyù teân mình thì ñoù laø ngöôøi khoù taùnh, nhöng raát thuûy chung, ngöôi ñaøn oâng khoûi sôï vôï ngoaïi tình vaø ngöôïc laïi ngöôøi ñaøn baø cuõng neân an taâm veà choàng mình, khoûi lo sôï söï san seû tình yeâu cuûa choàng cho keû khaùc. PHAÀN II CAÙCH XEM CHÖÕ KYÙ Thoâng thöôøng moät chöõ kyù teân khoâng bao giôø daøi quaù boán chuïc neùt, vaø cuõng khoâng bao giôø ngaén döôùi hai neùt. 4
 • 5. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Thí duï moät ngöôøi coù teân laø: Nguyeãn Thöông Khöông. Ta ñeám taát caû ñöôïc 18 chöõ con vaø khoâng quaù 32 neùt, duøù chöõ kyù naøy coù ñöôïc chuû nhaân coáù tình keùo daøi ra cuõng khoâng theå quaù 40 neùt ñöôïc, quí baïn haõy nhìn xem hình chöõ kyù töôïng tröng beân ñaây ñeå bieát: Quan saùt qua hình naøy ta coù theå ñeám ñöôïc taát caû 32 neùt, vaø neáu thöïc ngoaøi ñôøi coù moät ngöôøi teân naøy vaø kyù nhö treân thì ñoù laø moät ngöôøi thaønh thöïc chôn chaát, ngoaøi xaõ hoäi hoï öa thích hoaït ñoäng, thích tham gia nhöõng coâng taùc töø thieän, thích ngaém caûnh ñeïp cuûa nuùi soâng, töông lai cuûa ngöôøi coù kieåu chöõ naøy seõ laø moät nhaø giaùo hoïc hoaëc moät nhaø baøo cheá, moät döôïc sö chaúng haïn, vaø söï thaønh coâng cuûa ngöôøi coù chöõ kyù naøy veà ñöôøng söï nghieäp raát khaù. Tuy nhieân veà ñöôøng tình caûm thì laïi buoàn nhieàu, thuôû nhoû khoâng coù ñöôïc tình yeâu thöông troïn veïn cuûa phuï maãu, sôùm caùch trôû meï cha ! 5
 • 6. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Neáu cuõng vôùi hình thöùc cuûa chöõ kyù naøy, maø chuû nhaân coá yù keùo daøi ra theâm nöõa, taïo theâm nhieàu neùt thöøa thaûi voâ ích thì ñoù laø ngöôøi hoang phí vaø neáu ta ñeám neùt chöõ quaù 40 neùt thì ñoù laø haïng ngöôøi ba hoa laùo khoeùt, trong xaõ hoäi treân taát caû moïi phöông dieän khoâng theå tin ñöôïc haïng ngöôøi naøy. Vaø neáu cuõng teân ñoù nhöng chöõ kyù chæ ñeám ñöôïc töø 20 ñeán 30 neùt thì ñoù laø con ngöôøi trung bình, taâm tính chaát phaùc, hieàn laønh, aên ôû phaûi ñaïo, xem ñieàu tín nghóa raát troïng. Neáu cuõng teân ñoù maø chöõ kyù ñeám ñöôïc töø 10 ñeán 20 neùt thì ñoù laø moät nhaø ngheä thuaät, gioûi veà hoäi hoïa ñieâu khaéc, kieán truùc chaúng haïn, vaø neáu cuõng teân ñoù maø chöõ kyù chæ coù töø 2 neùt ñeán 10 neùt thì ñoù laø moät ngöôøi coù oùc giaûn dò, coù taâm hoàn phoùng khoaùng côûi môû, yeâu thích theå thao, öa luyeän voõ nghieäp vaø coù soá ñaøo hoa, coù nhieàu ngöôøi yeâu, tình caûm gaëp nhieàu raéc roái ñeán buoàn cöôøi. Ñaây cuõng laø moät kieåu chöõ cuûa ngöôøi coù taùnh hay queân, baï ñaâu queân ñoù, töø vieäc lôùn ñeán vieäc nhoû. Hoï cuõng laø haïng ngöôøi voâ tö löï, aáy vaäy maø ñôøi soáng cuûa hoï raát ñaày ñuû haïnh phuùc. Nhöng neáu teân Nguyeãn Thöông Khöông naøy maø chæ kyù coù moät neùt thì raát nguy hieåm, ngöôøi naøy loøng daï bí aån lang ñoäc, xem maïng ngöôøi nhö coû raùc, hoï coù theå gaây aùn maïng moät caùch deã daøng. Ngöôøi naøy ngoaøi söï ñoäc aùc hung taøn ra, hoï coøn laø moät haïng ngöôøi toái ích kyû, toát hôn neân traùnh xa haïng ngöôøi naøy, giao thieäp vôùi haïng ngöôøi naøy töùc laø mình ñaõ töï choïn cho mình ñieàu baát lôïi roài ñoù. PHAÀN III MOÄT SÖÏ QUAÂN BÌNH Con ngöôøi soáng ôû ñôøi ñieàu quan troïng caàn thieát toái thieåu ñoù laø söï quaân bình, söï quaân bình naøy töùc laø thieän tính cuûa mình. Möùc quaân bình laø moät söï raát caàn thieát trong taát caû moïi phaïm vi, taïo ñöôïc moät söï thaêng baèng trong ñôøi soáng töùc laø taïo ñöôïc yù soáng roài ñoù. Chöõ kyù cuõng vaäy, duø moät chöõ kyù cao hay thaáp, daøi hay ngaén, ñieàu caàn nhaát cuõng laø söï quaân bình, quí vò haõy nhìn xem hình veõ döôùi ñaây ñeå bieát roõ quaân bình ñoù. Vôùi bieåu naøy quí vò thaáy moät hình chöõ thaäp, hình thaäp töï naøy cho ta moät trung taâm ñieåm (ñieåm troøn) : (cuõng caàn môû ra ñaây moät daáu ngoaëc ñeå thöa cuøng quí vò raèng chuùng toâi seõ coáù duøng nhöõng danh töø heát söùc giaûn dò vaø ñaây cuõng laø moät ñieàu baét buoäc chuùng toâi coá traùnh nhöõng danh töø toaùn hoïc thí duï nhö goùc ñoä ñieåm A, ñieåm B, O, X, H, bình phöông, chaúng haïn ñeå cho taát caû caùc giôùi nhaát laø giôùi ñoàng baøo bình daân ít hoïc ñöôïc thu nhaän moät caùch deã daøng hôn). Baïn haõy haï buùt xuoáng kyù chöõ kyù cuûa mình ñi, roài caân ñoâi chöõ kyù cuûa baïn ra, laáy khonaûg ngaét giöõa 6
 • 7. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com ñoù laøm trung taâm ñieåm khi ñaõ coù “ñieåm trung taâm” roài töùc laø baïn coù theå thaáy roõ söï quaân bình cuûa chöõ kyù. Khi ñaõ tìm thaáy söï quaân bình (thaêng baèng) cuûa chöõ kyù teân, ta coù theå hieåu ñöôïc töông lai cuûa ngöôøi ñoù toát hay xaáu moät caùch khaùi quaùt. Moät chöõ kyù thieáu haún söï quaân bình, maát trung taâm ñieåm nhö hình soá 1. tuy chöõ kyù troâng roõ raøng saùng ñeïp nhung naëng phaàn ñaàu vaø nheï phaàn sau, ñieåm trung taâm bò leäch laïc, thì ngöôøi mang chöõ kyù ñoù tieàn vaän toát nhöng Trung vaän vaø Haäu vaän söï laøm aên gaëp nhieàu khoù khaên trôû ngaïi, coâng danh bò giaùn ñoaïn nöûa chöøng, cuoäc tình aùi choàng vôï thieáu vaéng haïnh phuùc. Ngöôøi mang chöõ kyù ñoù coøn coù theå bò beänh nan y. COÙ THÔ RAÈNG: Chöõ kyù thieáu söï quaân bình Caân ra naëng nheï phaän mình haåm hiu Soá naøy haäu vaän xaáu nhieàu E khi taät beänh coù ñieàu nan y. Moät chöõ kyù coù trung taâm ñieåm nhöng caân ra vaãn thieáu söï thaêng baèng (hình soá 2) thì ñoù laø ngöôøi coù coâng danh söï nghieäp khaù nhöng ñôøi soáng thöôøng hay gaëp laém khaéc baïc, baèng höõu phaûn traéc, toâi tôù löøa loïc. Vaø cuoäc soáng laém söï thaêng traàm. Tuy nhieân trung vaän, haäu vaän phaàn toát vaãn nhieàu hôn phaàn xaáu. COÙ THÔ RAÈNG: Ñieåm trung taâm phaân ñònh roõ raøng Nhöng sao naëng nheï thaêng baèng chaúng caân Coù phaàn söï nghieäp coâng danh Maø trong cuoäc soáng khi thaêng khi traàm Moät chöõ kyù caân ñoái, coù ñieåm trung taâm chính xaùc, ñaày ñuû söï quaân bình, caân ñoái ñeàu nhau, khoâng naëng khoâng nheï, aáy laø ngöôøi coù moät ñôøi soáng toå chöùc, sinh hoaït ñeàu ñaën, coù moät töông lai toát ñeïp veà ñöôøng coâng danh söï nghieäp. Tuy nhieâm neáu chöõ kyù teân ñoù maø theo ñöôøng phaúng (hình soá 3) (tröïc ñaïo) thì ngöôøi taâm taùnh boä tröïc, tình caûm khoâ khan. Neáu chöõ kyù ñöôïc naâng leân cao theo doác thaúng leân (hình soá 3) thì ngöôøi coù taâm hoàn, coù ngheä só tính, coù taøi huøng bieän, nhieàu baèng höõu, nhieàu tình nhaân, nhöng chæ coù moät vôï. COÙ THÔ RAÈNG: Chöõ kyù coù dieåm trung taâm, Caân ra maëng nheï thaêng baèng toát thay, 7
 • 8. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Ngöôøi naøy laém toát nhieàu may Coâng danh söï nghieäp vaøo tay phaát côø. PHAÀN IV NHÖÕNG CHI TIEÁT CAÊN BAÛN ÑEÅ GIAÛI ÑOAÙN MOÄT CHÖÕ KYÙ Chöõ kyù cuûa baïn baát cöù thuoäc loaïi gì duø laø leân cao hay xuoáng thaáp, duø laø loïng che hay bí hieåm thì chöõ kyù ñoù cuõng ñöôïc taïo neân nhieàu ñöôøng neùt do bôûi chuù yù vaø ngoïn buùt cuûa baïn. Chöõ kyù naøo maø khoâng coù neùt tôùi neùt lui hoaëc ñöôøng leân neùt xuoáng, taát caû ñoù chæ laø chi tieát giaûi ñoaùn veà taâm taùnh cuõng nhö meänh soá cuûa con ngöôøi. Ñeå giaûi ñoaùn nhöõng chi tieát cuï theå cuûa moät chöõ kyù, khoâng gì baèng tröng daãn moät chöõ kyù ra ñaây ñeå chuùng ta cuøng khaûo nghieäm. Neáu chöõ kyù ñoù thieáu ñi moät vaøi neùt hoaëc theâm moät vaøi neùt, söï ñoåi thay khoâng coù chuû yù ñoù khoâng phaûi laø moät leõ töï nhieân thoâng thöôøng maø chính laø moät bieán chuyeån môùi, moät söï baùo tröôùc coù lieân quan ñeán töôùng meänh trong nhöõng ngaøy thaùng saép ñeán. Bieán chuyeån ñoù coù theå laø moät söï toát maø cuõng coù theå laø moät söï xaáu. Thí duï baïn coù moät chöõ kyù teân thöôøng duøng nhö sau (hình soá 1) ñoät nhieân moät hoâm baïn thaáy chöõ kyù cuûa ngaøy hoâm sau coù söï khaùc bieät veà ñöôøng neùt duø baïn khoâng coù chuûù yù thay ñoåi, thì baïn neân hieåu raèng, saép tôùi töông lai baïn seõ coù nhieàu bieán chuyeån môùi xaûy ra. Ñeå giuùp baïn coù theå ñoaùn bieát ñöôïc nhöõng bieán chuyeån ñoù, chuùng toâi xin ñöa ra lyù ñoaùn nhö sau: Chöõ kyù cuûa baïn ñoät nhieân theâm nhieàu ñöôøng neùt môùi, neáu nhöõng ñöôøng neùt ñoù thanh thoaùt roõ raøng khoâng khuùc maéc, gaây goùc thì saép ñeán baïn seõ coù tin möøng, coù söï phaùt trieån veà coâng danh hoaëc tieàn baïc. Neáu nhöõng ñöôøng neùt theâm vaøo ñoù maø nhieàu guùt thaét (chöõ thaäp) bò gaõy goùc, hoaëc ngoaèn ngoeøo, khoù ñoïc thì saép ñeán baïn neân ñeà phoøng söï oám ñau, moät söï dao ñoäng veà tình caûm. Neáu cuõng chöõ kyù ñoù cuûa baïn maø thay vì keùo dö thöa neùt kyù ra, noù khoâng ôû traïng thaùi bình thöôøng maø bò thieáu ñi moät vaøi neùt (xem hình döôùi ñaây) 8
 • 9. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Trong traïng thaùi bình thöôøng cuûa hình chöõ kyù soá 1 ñoù ta tìm thaáy söï bieán chuyeån ôû hình chöõ kyù soá 2 vaø soá 3, söï thieáu neùt ñaõ roõ raøng ngoaøi chuû yù cuûa baïn, vaäy thì söï thieáu neùt ôû hình soá 2 laø moät bieåu hieän baùo tröôùc söï maát maùt khoâng thuoäc veà tieàn baïc maø thuoäc veà tình caûm ! Baïn seõ ñau khoå vì söï boäi phaûn khoâng rieâng gì cho tình yeâu, maø phaûi keå luoân caû tình baïn. Neáu söï thieáu neùt ñoù dieãn bieán qua hình chöõ kyù soá 3 thì baïn saép coù moät söï di chuyeån môùi, laø coâng chöùc quaân nhaân thi saép ñoåi ñi nôi khaùc, laø ngöôøi buoân baùn thöông maõi laøm aên thì saép gaëp moät trôû ngaïi lôùn veà söï kyù keát kheá öôùc, söï huøn haïp, söï beá taéc coâng vieäc, caàn phaûi ñi xa ñeå giaûi quyeát. COÙ THÔ RAÈNG: Boãng döng bieán chuyeån baát ngôø Neùt kyù baát chôït höõng hôø ñoåi thay Ngoït laønh maën ñaéng chua cay Aáy ñieàm baùo tröôùc toû ngay phaân töôøng Neáu maø theâm neùt roõ raøng Ñeïp xinh thanh thoaùt tin möøng ñeán noi Neáu thöøa gaõy goùc keùo loâi Theâm nhieàu guùt thaét oâi thoâi phaûi phoøng. PHAÀN V PHAÂN LOAÏI CHÖÕ KYÙ Ñeå quí vò coù moät khaùi nieäm toång quaùt, moät yù thöùc phaân bieät roõ raøng, chuùng toâi xin töï löôïc ra ñaây phaàn phaân loaïi caùc kieåu chöõ kyù theo kinh nghieäm khaûo saùt tröïc thò (Science d’observation) vaø söï hieåu bieát cuûa rieâng toâi ñeå quí vò coù theå tuøy theo ñoù maø phaân ñònh giaûi ñoaùn. Thöïc ra, chöõ kyù thì goàm coù haøng muoân trieäu kieåu chöõ kyù khaùc nhau, coù theå noùi raèng moãi moät ngöôøi laø moät kieåu chöõ kyù, maø khoâng ai coù theå kyù gioáng nhau ñöôïc. Tuy nhieân veà daïng töï töùc laø hình theå vaø taàm voùc cuûa chöõ kyù thì chuùng toâi nhaän xeùt chæ coù 10 loaïi hình chính thöùc ñöôïc phaân chia nhö sau: 1) Kieåu chöõ kyù ñi tôùi (tieán veà tröôùc). 2) Kieåu chöõ kyù ñi thuït luøi (thoaùi boä). 3) Kieåu chöõ daâng leân cao (leo doác). 4) Kieåu chöõ kyù tuït xuoáng thaáp (saâu truõng). 9
 • 10. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com 5) Kieåu chöõ kyù guùt thaét (chöõ thaäp). 6) Kieåu chöõ kyù giaùn ñoaïn (ñöùt khoaûng). 7) Kieåu chöõ kyù loïng che (ñoäi taøn, noùn). 8) Kieåu chöõ kyù löûng lô (thieáu gaïch ñít). 9) Kieåu chöõ kyù neàn taûng (gaïch ñít). 10)Kieåu chöõ kyù loaïn thò (bí hieåm lung tung). Sau ñaây laø kieåu maãu kyù caùc chöõ kyù ñöôïc phaân loaïi Khi ñaõ phaân loaïi ñöôïc caùc maãu töï cuûa chöõ kyù roài, töùc laø ta ñaõ coù yù thöùc chöõ kyù cuûa mình thuoäc loaïi naøo, baây giôø ta haõy ñi vaøo phaàn giaûi ñoaùn toång quaùt cuûa caùc loaïi chöõ ñoù. Neân nhôù ñaây laø phaàn giaûi ñoaùn toång quaùt, nghóa laø giaûi ñoaùn chung cho ngöôøi mang neùt chöõ kyù ñaïi dieän ñoù, rieâng phaàn chi tieát thuoäc veà caù nhaân thì seõ coù raát nhieàu söï khaùc bieät maø chuùng toâi seõ trình baøy sau: 1) Kieåu chöõ kyù ñi tôùi bieåu loä moät con ngöôøi luoân luoân höôùng veà töông lai, hoï öathích taïo moät ñôøi soáng toát ñeïp saép tôùi, thích haêng say laøm vieäc vaø raát gheùt nhaéc ñeán dó vaõng duø toát hay xaáu, ngöôøi coù kieåu kyù naøy khoâng thích kyû nieäm maø luoân thöïc teá. Hoï vaøo ñôøi baèng nhieàu söï may maén, hoï thaønh coâng lôùn nhôø söï kieân nhaãn vaø loøng töï tin, hoï coù theå vöôït qua ñöôïc nhieàu trôû ngaïi, nhöng phaïm vaøo moät loãi laàm laø coù tính ñoäc ñoaùn. COÙ THÔ RAÈNG: Chöõ kyù nghieâng nghieâng böôùc tôùi nhieàu, Coù phaàn söï nghieäp coù danh cao, Ñôøi soáng chaúng öa ñieàu dó vaõng Maø thích höôùng tôùi vieäc mai sau. 10
 • 11. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com 2) Kieåu chöõ kyù böôùc luøi (ñi lui), ñaây khoâng phaûi laø hieän töôïng cuûa moät söï thaát baïi. Ngöôøi coù kieåu chöõ kyù naøy phaàn nhieàu laïi laø nhöõng ngöôøi coù hoïc haønh cao, baèng caáp lôùn vaø raát öa thích hoaït ñoäng chính trò, cuõng vì vaäy hoï thöôøng coù moät cuoäc soáng gaàn guõi vôùi söï hieåm nguy, hoï coù theå vaøo tuø ra khaùm, vaø cuõng coù theå laø moät nhaân vaät ñöôïc troïng voïng vaø ngöôõng moä. Ngöôøi mang chöõ kyù naøy coù moät boä oùc khaù linh maãn vaø söï nhaän xeùt vieäc ñôøi raát teá nhò saâu saéc. Hoï cuõng coù theå laø moät nhaø lyù luaän hoïc, moät trieát gia chaúng haïn, tuøy theo trình ñoä hoïc vaán cuûa hoï. COÙ THÔ RAÈNG: Ngöôøi coù chöõ kyù giaät luøi Hoïc haønh ñoã ñaït tuyeät vôøi thoâng minh Cuoäc ñôøi gaëp laém gian truaân Thích laøm chính trò ñoâi laàn hieåm nguy Vaøo tuø ra khaùm nhieàu khi Thieân haï ngöôõng moä neå vì kính yeâu Trí oùc linh maãn cao sieâu Trieát gia lyù luaän nhö trieàu nöôùc leân. 3) Kieåu chöõ kyù teân ñöa daâng leân cao nhö leo doác bieåu töôïng cho haïng ngöôøi taøi hoa coù taâm hoàn ngheä só, vaên chöông ñieâu luyeän, thi phuù doài daøo, tuy nhieân ñôøi soáng veà vaät chaát thì khoâng dö daõ laém, coù khi coøn tuùng quaãn laø ñaèng khaùc. Hoï laø haïng ngöôøi xem troïng nhaân nghóa, coi nheï tieàn taøi. Trí oùc hoï mang naëng suy tö, nhieàu khaùm phaù vaø nhieàu uaån öùc, moät söï uaån öùc caâm nín khoâng phaùt tieát ñöôïc, trong noäi taâm cuûa hoï coù nhieàu söï daèn vaët ñoái choïi nhau. COÙ THÔ RAÈNG: Laø ngöôøi taâm taùnh saõng haøo Böôùc ra laém keû môøi chaøo hoûi han Coù ñieàu cuoäc soáng tha phöông Ñaát khaùch laäp nghieäp naùu nöông queâ ngöôøi. 11
 • 12. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com 4) Kieåu chöõ kyù luùn thaáp (saâu truõng, xuoáng doác) bieåu töôïng cho haïng ngöôøi maïo hieåm, gan lì, khoâng ngaïi soùng gioù, luoân luoân saün saøng ñöông ñaàu vôùi moïi thöû thaùch, hoï coù moät söùc chòu ñöïng voâ cuøng beàn bæ, cuoäc ñôøi cuûa hoï gaëp raát nhieàu côn ba ñoäng döõ daèn, hoï trì chí kieân gan vaø hoï thaønh coâng trong huy hoaøng oanh lieät. Nhaø quaân söï noåi tieáng, gaët haùi ñöôïc coâng danh lôùn nhôø gan goùc vaø thaønh tích cuûa hoï. Nhaø thöông buoân thaønh coâng töø hai baøn tay traéng maø neân, hoï ñoåi chaùc söï nghieäp danh voïng baèng tim oùc vaø maùu xöông cuûa hoï. 5) Kieåu chöõ kyù guùt thaét (chöõ thaäp) laø kieåu chöõ kyù maø coù nhieàu ñöôøng neùùt quaán quyùt ñan qua nhau taïo thanh nhieàu guùt thaét (daáu thaäp). Chöõ kyù naøy bieåu töôïng cho haïng ngöôøi coù moät boä oùc raéc roái, öa söï tìm hieåu toø moø, hoï thaéc maéc tröôùc tatá caû moïi söï, öa tìm toøi vaø luoân hoaøi nghi. Ñôøi soáng cuûa haïng ngöôøi naøy cuõng khaù maïo hieåm, hoï gaëp nhieàu tai naïn, vaän haïn xaáu, nhö tuø toäi nguïc hình. Veà ñöôøng tình caûm cuõng coù nhieàu roái raém, hoï thieáu söï döùt khoaùt trong vaán ñeà giaûi quyeát söï vieäc neân thöôøng röôùc laáy nhöõng haäu quaû phieàn toaùi böïc mình. Ngöôøi coù kieåu chöõ naøy cuõng ham thích côø baïc, töông lai khoâng giaøu, söï nghieäp chæ ôû möùc trung bình. THÔ RAÈNG: Kyù sao guùt thaét quaù nhieàu Öa chi raéc roái laèm ñieàu hoaøi nghi Öa thaéc maéc öa taàm truy Nhöõng dieàu chaúng thuoäc phaïm vi cuûa mình. Ngöôøi naøy cuoäc soáng linh ñinh Nhieàu phen tai naïn nguïc hình keà beân Tình caûm raéc roái lieân mieân Thieáu söï döùt khoaùt röôùc phieàn vaøo thaân. 12
 • 13. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com 6) Kieåu chöõ kyù giaùn ñoaïn (ñöùt khoaûng) Ñaây laø kieåu kyù teân maø neùt kyù ñöôïc ngöôøi chuû ngaét ra laøm moät hoaëc hai ñoaïn. Ngöôøi coù kieåu chöõ kyù naøy, cuoäc soáng cuûa hoï gaëp moät bieán chuyeån voâ cuøng lôùn lao trong ñôøi hoï, chuyeän coù theå ñaõ xaûy ra hoaëc saép ñeán trong töông lai. Moät chöõ kyù bò ngaét quaõng nhö vaäy, ñöôøng coâng danh söï nghieäp seõ bò gaõy ñoå nöûa chöøng, vaø hoï seõ thay ñoåi ngheà nghieäp sang moät höôùng khaùc, neáu giöõa khoaûng ngaét ñoù ñöôïc gaïch theâm moät gaïch noái thì coù theå cuoäc tình aùi hoân nhaân phaûi theâm moät laàn chaép noái. Neáu giöõa khoaûng ngaét ñoù coù theâm moät daáu chaám thì ngöôøi naøy coù beänh veà tim. Moät ñieàu ñaùng chuù yù laø phaàn nhieàu nhöõng ngöôøi coù kieåu chöõ kyù döùt ñoaïn laïi laø nhöõng ngöôøi coù hoïc vaø coù moät boä oùc khaù thoâng minh xuaát saéc. Nhöng tieác thay hoï khoâng duøng ñöôïc söï thoâng minh ñoù vôùi nhöõng coâng vieäc thích hôïp maø traùi laïi hoï phaûi laøm nhöõng coâng vieäc khoâng hôïp vôùi khaû naêng neân söï phaùt trieån cuõng vì vaäy maø ít keát quaû. COÙ THÔ RAÈNG: Ñöôøng ñi haàm hoá choâng gai Ngöôøi coù chöõ kyù ngaét ñoâi buoàn nhieàu Ñôøi leân nhö ngoïn thuûy trieàu Boãng döng ñoå vôõ nhö dieàu ñöùt daây Moät laàn bieán chuyeån töø ñaây Xoay sang vieäc khaùc thaùng ngaøy laàn ñi Thoâng minh taøi trí keùm gì Tieác thay taâm beänh nan y khoù laønh ! 7) Kieåu chöõ kyù che loïng (maùi che, ñoäi noùn). Ñaây laø moät kieåu kyù coù moät hình theå nhö caên nhaø lôïp maùi, nhö ngöôøi che loïng ñoäi noùn. Ngöôøi coù kieåu chöõ kyù naøy, ñôøi soáng hoï coù nhieàu söï vaáp ngaõ nhöng hoï coù moät yù chí ñaáu tranh khaù maïnh. Hoï bò cuoäc ñôøi xoâ ñaåy nhieàu nhöng vaãn coá vöôn leân vaø cuoái cuøng hoï ñaõ thaéng trôû ngaïi, hoï thaønh coâng daàn trong böôùc tieán vöõng chaéc cuûa hoï. 13
 • 14. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Ngöôøi mang chöõ kyù naøy phaàn nhieàu döïng nghieäp baèng hai baøn tay traéng cuûa hoï, hoï khoâng chaùn naûn tröôùc nhöõng thaát baïi, hö vieäc naøy hoï laøm vieäc khaùc, vaø khi ñaõ choïn ñuùng ñöôøng ñi thì töø ñoù hoï vöôn leân raát mau choùng. THÔ RAÈNG: Chöõ kyù coù maùi nhaø che Coù taøn coù noùn sôï gì naéng möa Nhöõng luùc ñi sôùm veà tröa Lao taâm meät trí vaãn chöa naûn loøng Ngöôøi naøy chí quyeát voâ cuøng Vöôït nhieàu chöôùng ngaïi lao lung khoâng sôøn Vaøo ñôøi döïng nghieäp tay khoâng Töông lai röïc saùng nhö hoàng hoa töôi. 8) Kieåu chöõ kyù löûng lô (thieáu gaïch ñít). Ñaây laø moät kieåu chöõ “ñaàu chaúng tôùi trôøi, chaân chaúng tôùi ñaát”, ngöôøi mang kieåu chöõ naøy ñôøi soáng cuûa hoï luoân luoân laät ñaät bon chen quanh naêm suoát thaùng vôùi ñôøi chaúng maáy khi ñöôïc thong thaû nghæ ngôi. Ñaây laø haïng ngöôøi mieäng lieàn tay tay lieàn mieäng, hoï raát nhaäm leï mau maén. Tuy nhieân coù leõ soá phaàn ñaõ daønh cho hoï neân duø laøm luïng quanh naêm cuõng chæ ñuû aên chôù khoâng dö daû. Ngöôøi coù chöõ kyù naøy veà haäu vaän söùc khoûe bò yeáu keùm, ñau oám luoân luoân. THÔ RAÈNG: Nhö maây lô löûng giöõa trôøi khoâng Soá aáy quanh naêm vieäc chaúng ngöøng Chaät vaät bon chen theo söï soáng Veà giaø meät moûi oám ñau luoân. 14
 • 15. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com 9) Kieåu chöõ kyù neàn taûng (gaïch ñít noái lieàn). Ñaây laø moät kieåu chöõ kyù thaúng ñöùng, ñöôøng neùt roõ raøng, ñöôøng gaïch ñít ñaäm ñaø thaúng taép troâng nhö naâng ñôõ neùt kyù beân treân, chöõ kyù naøy bieåu töôïng cho haïng ngöôøi maãu möïc, taùnh tình nghieâm trang, aên noùi chöõng chaïc ñôøi soáng raát coù toå chöùc traät töï. Hoï doài daøo söùc khoûe, öa hoaït ñoäng, thích theå thao, öa taïo taùc canh ñieàn. Hoï cuõng laø haïng ngöôøi coù ñoä löôïng, bieát thöông ngöôøi, giuùp ngöôøi. Tuy nhieân raát gheùt söï löôøi bieáng, söï giaû taïo. Töông lai cuûa ngöôøi coù kieåu chöõ naøy raát toát, coù coâng danh ñòa vò, coù söï nghieäp giaøu sang. THÔ RAÈNG: Chöõ kyù ñaäm neùt roõ raøng Co ùngöôøi gaïch ñít baêng ngang noái lieàn Ngöôøi naøy maãu möïc trang nghieâm Taùnh tình ñoä löôïng aên hieàn ôû ngay Vaøo ñôøi döïng nghieäp nhieàu may Töông lai saùng roõ nhö ngaøy vaøng leân Coù tay taïo taùc canh ñieàn Soá naøy toát phöôùc baïc tieàn thieáu chi 10) Kieåu chöõ kyù loaïn thò (bí hieåm lung tung). Ñaây laø moät kieåu chöõ ñöôøng neùt roái raém, ñan quyeän quaán quyùt laáy nhau, döïng neân moät hình theå laï maét ñaày söï bí aån. Chöõ kyùnaøy bieåu töôïng cho haïng ngöôøi coù mtoä cuoäc soáng aâu lo, nhieàu nghi vaán thaéc maéc khaùc thöôøng, taùnh tình traàm laëng bí hieåm, thích tìm hieåu veà thaàn quyeàn, thích khaûo cöùu huyeàn bí. Tuy nhieân cuõng coøn coù moät haïng ngöôøi coù chöõ kyù loaïi naøy laïi coù taùnh kieâu ngaïo, öa söï ngaïo ñôøi, khích baùc vaø nhaïo baùng, hoï luoân luoân xem mình nhö laø trung taâm dieåm cuûa vuõ truï, coù taùnh töï toân töï ñaïi moät caùch ñaùng gheùt. Haïng ngöôøi naøy phaàn nhieàu chöõ kyù cuûa hoï ñöôïc naâng leân nhieàu hôn baèng chieàu thaúng ñöùng, vaø neáu chöõ kyù ñoù ñöôïc ñoùng khung bôûi moät hình baàu duïc bao quanh thì ñoù laø moät ñieàm xaáu voâ cuøng, chaúng khaùc chi chính tay mình taåm lieäm cho mình, ñoù chính laø daáu hieäu cuûa moät ngöôøi coù soá cheát baát ñaéc kyø töû. 15
 • 16. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com COÙ THÔ RAÈNG: Chöõ kyù huyeàn hoaëc laï kyù Ngöôøi nhìn loaïn thò nhö bì thö nieâm Cuoäc ñôøi bí aån trieàn mieân Ham thích tìm hieåu thaàn quyeàn hö voâ Khao cöùu bí hoïc huyeàn cô Taùnh ngöôøi traàm laëng nhö mô moäng gì Nhaø toaùn hoïc, baäc tieân tri Chöõ kyù coù theå gioáng y hình naøy Ngoaøi ra coøn moät haïng ngöôøi Neùt kyù töông töï nöïc cöôøi Taùnh kieâu ngaïo öa laøm hay Xem ñôøi reû ruùng maët maøy Haïng naøy chaúng maáy ai öa Töï toân töï ñaïi thì chöa ai baèng Neùt buùt taïo theâm voøng troøn Ñoùng khung chöõ kyù phaûi phoøng hieåm nguy Coi chöøng soá cheát baát kyø E khi tai naïn laâm ly voâ cuøng. Naêm xöa khi toâi coøn ôû treân ñaát Thaùi Lan (Xieâm), coù moät ngöôøi khaùch laï ñeán thaêm hoûi, nhôø xem chöõ kyù. Môùi nhìn qua daùng ñieäu oâng ta, toâi ñaõ bieát oâng ta laø moät haïng ngöôøi kieâu ngaïo khinh ñôøi nhöng vì ngheà nghieäp khoâng cho pheùp toâi töø choái baát cöù ai neân toâi vui loøng xem cho oâng ta, duø toâi bieát raèng ñaây laø moät ngöôøi khaùch khoù taùnh, öa söï phaù phaùch hôn laø xem coi ! Toâi ñaåy cuoán soå ôû treân baøn xem veà phía tröôùc maët oâng ta vaø môøi oâng ta kyù teân vaøo. Sau khi xem qua chöõ kyù ñoù toâi caûm thaáy thaéc maéc khoù nghó vì chöõ kyù maø oâng ta coù raát nhieàu neùt laï maø töø tröôùc ñeán nay toâi chöa töøng gaëp. Duø sao thì toâi cuõng phaûi giaûi ñoaùn taän tình baèng taát caû nhöõng kinh nghieäm hieåu bieát cuûa toâi. Toâi duøng kính hieån vi ñeå phoùng ñaïi chöõ kyù cuûa oâng khaùch roài chieát ra töøng neùt ñeå xem. Chöõ kyù cuûa oâng ta thuoäc loaïi chöõ kyù loaïn thò bí hieåm, chöõ kyù ñoù toâi vaãn giöõ maõi ñeán ngaøy nay (xem hình chöõ kyù ñoù beân döôùi). 16
 • 17. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Nhìn qua chöõ kyù naøy quí baïn coù theå nghó raèng ñoù laø moät loaïi chöõ Nho vieát thaùu hoaëc laø moät chöõ buøa chuù ñuùng hôn laø moät chöõ kyù. Aáy theá ma øoâng ta ñaõ duøng chöõ kyù ñoù laøm chöõ kyù, moät chöõ kyù ñeïp maét vaø raát kì dò bí hieåm, chöùng toû con ngöôøi oâng ta ngoaøi söï kieâu ngaïo ra coøn laø moät con ngöôøi hieåm hoùc. Toâi ñaõ thaän troïng chieát töï vaø ñoaùn nhö sau: - Ñôøi oâng laø caû moät cuoäc ñôøi soùng gioù (oâng ta teân laø Döông Anh). Vaøo ñôøi baèng caû moät söï nghieäp thöøa höôûng cuûa meï cha ñeå laïi khaù to lôùn. Ñieàu naøy chöùng toû qua chöõ D ñaàu hoï bao quaùt laáy neùt kyù. Tuy nhieân söï nghieäp thöøa höôûng ñoù ñaõ bò tieâu tan bôûi chính baøn tay phaù saûn cuûa oâng, bao nhieâu söï gaõy ñoå ñoù bieåu hieän qua nhöõng ñöôøng neùt gaõy gaáp chuùi xuoáng moät caùch voâ lyù, roài sau ñoù oâng baát maõn vôùi taát caû, vaø löu laïc ñi xa vôùi moät chuû yù laø mong taïo döïng moät cuoäc ñôøi môùi, ñieàu naøy chöùng toû söï ñoåi thay qua neùt buùt giao ñieåm chöõ thaäp noái lieàn nhau giöõa hoï vaø teân, daáu thaäp giao ñieåm ñoù cuõng laø bieåu hieän moät söï suïp ñoåi suy taøn, phaàn hoï cuûa oâng taïo nhaèm goùc nhoïn, taùnh oâng kieâu ngaïo khinh ñôøi bieåu hieän ôû ñoù, vaø söï baát maõn caêm haän cuûa oâng cuõng ôû ñoù, taát caû chaúng coù gì laøm cho oâng vöøa loøng. Duø sao oâng cuõng laø ngöôøi coù oùc töï tin ôû töông lai, ñieàu naøy chöùng toû qua neùt kyù cuoái chöõ D chæ xuoáng teân oâng, neùt ñoù nhö muoán noùi vôùi oâng raèng haõy coù leân, ñi ñöôøng coøn daøi. - OÂng cuõng laø moät ngöôøi coù söï hoaøi nghi thaéc maéc nhieàu veà huyeàn hoïc vaø muoán tìm hieåu nhöng chaúng bao giôø oâng tìm hieåu ñöôïc caû, ñieàu naøy chöùng toû qua hình toång quaùt cuûa chöõ kyù, oâng laøm nhö oâng bieát heát roõ heát nhöng treân thöïc teá thì trong thaâm taâm oâng coù moät söï hoaøi nghi voâ cuøng maø chaúng bao giôø oâng côûi môû ñöôïc söï nghi nan ñoù ! - Ñieàu toái quan troïng toâi caàn baøn vôùi oâng laø Teân cuûa oâng bò Hoï cuûa oâng ñeø naëng quaù neân phaàn haäu vaän cuûa oâng raát keùm, söï laøm aên vaát vaû duø luùc sau naøy oâng ñaõ raát coá gaéng, ñieåm chöùng toû cho thaáy chöõ A ñaàu tieân raát göôïng eùp vaø bò chöõ D ñaàu hoï aán cong xuoáng ñeán ñoä maát heát söï chòu ñöïng. Moät ñieåm nöõa khoâng hieåu toâi coù neân noùi vôiù oâng khoâng (sau vaøi giaây nghó ngôïi toâ tieáp) vì leõ chöõ kyù toaøn dieän cuûa oâng raát kyø laï raát quaùi gôõ vaø raát ñeïp maét maø toâi môùi thaáy laàn ñaáu trong haøng ngaøn vaïn chöõ kyù, ñieåm naøy toâi hoaøi nghi vaø xin oâng neân bình tónh nghe toâi ñoaùn vaø toâi xin noùi tröôùc vôùi oâng laø coù theå söï giaûi ñoaùn cuûa toâi seõ laàm laãn trong phaàn naøy ! Toâi nghó raèng oâng ñang coù moät döï ñònh töï saùt (ngöôøi khaùch môû to maét nhìn toâi veû ngaïc nhieân hieän roõ) döï tính ñoù seõ ñöôïc oâng thöïc hieän baát cöù luùc naøo noù thuaän tieän vôùi tröôøng hôïp bi ñaùt cuûa oâng ! Toâi xin thaønh thaät vaø tha thieát khuyeân oâng raèng oâng haõy gaït boû taát caû nhöõng uaån öùc trong loøng oâng, nhöõng ñieàu baát maõn, nhöõng khoå ñau doàn eùp maø oâng töøng chòu ñöïng, oâng 17
 • 18. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com neân töï côûi boû voøng daây oan nghieäp maø oâng ñaõ töï troøng vaøo cho oâng. Ñieàu naøy ñöôïc chöùng toû qua söï ñoùng khung teân hoï cuûa oâng, moät söï ñoùng khung khoâng coù loái thoaùt, theâm vaøo ñoù döôùi cuøng cuûa chöõ kyù oâng coù moät ñöôøng gaïch ñít nhö löôõi moùc caâu, ñaàu löôõi coù daáu chaám ñoù chính laø ñieåm hoaøi nghi cuûa toâi veà moät söï cheát baát ñaéc kyø töû ! Lôøi giaûi ñoaùn cuûa toâi chaám döùt ôû ñoù. Vaø tröôùc khi ñeán vôùi toâi, neùt maët vaø ñieäu boä oâng ta keânh kieäu thaùch thöùc bao nhieâu thì sau khi nghe toâi ñoaùn chöõ kyù xong oâng ta toû ra thaønh thöïc vaø leã pheùp baáy nhieâu. Khi töø giaõ toâi, oâng ta khoâng noùi gì caû vaø chæ laëng leõ ra veà, tuy oâng ta khoâng noùi gì nhöng toâi bieát laø toâi ñaõ ñoaùn ñuùng khaù nhieàu veà oâng ta.. Buoåi chieàu hoâm ñoù coù moät ngöôøi laï ñem ñeán cho toâi moät böùc thö, trong thö voûn veïn coù maáy doøng chöõ nhö sau: “Toâi thaønh thaät caùm ôn nhöõng lôøi chæ giaùo cuûa baø veà nhöõng laäp luaän xem chöõ kyù luùc ban saùng, coù leõ baø noùi ñuùng, toâi seõ suy nghó laïi, xin göûi baø theâm soá tieàn .. . nhoû beù naøy goïi laø moät chuùt ñeàn ôn, mong baø nhaän cho.. .” Böùc thö chæ coù baáy nhieâu ñoù keøm theo soá tieàn .. . troïng thöôûng. Toâi phaûi goïi laø tieàn troïng thöôûng bôûi soá tieàn thuø lao giaûi ñoaùn toâi ñaõ nhaän ban saùng roài. Caâu chuyeän qua ñi theo ngaøy thaùng. Moät hoâm tình côø xem baùo, toâi ñoïc thaáy moät tin cheát ngöôøi nhö sau: “.. . Ngöôøi ñaøn oâng töï saùt baèng suùng ñoù teân laø Döông Anh goác Vieät Nam, quoác tòch Thaùi teân laø Kitikasem ! ..” .Tin baùo thì daøi nhöng toâi chæ xin trích daãn baáy nhieâu thoâi vì toâi khoâng muoán xuùc phaïm nhieàu ñeán keû ñaõ töø giaõ coõi ñôøi ñeå veà beân kia theá giôùi, moät theá giôùi khoâng hieåu laø thieân ñaøng hay laø ñòa nguïc. Chæ baáy nhieâu thoâi toâi cuõng ñuû bieát ñöôïc ngöôøi cheát chính laø thaân chuû cuûa toâi daïo noï maø thôøi gian chæ môùi caùch ñaây ñoä naêm thaùng keå töø ngaøy oâng ta ñeán xem chöõ kyù vôùi toâi ñeán khi oâng ta cheát. Vieát laïi ñoaïn naøy toâi xin thöa raèng ñaây khoâng phaûi la moät hình thöùc töï quaûng caùo maø muïc ñích cuûa toâi chính laø ñöa ra moät kinh nghieäm giaûi ñoaùn ñeå coáng hieán baïn ñoïc muoán tìm hieåu veà caùch Chieát Töï theâm phaàn hieåu bieát, theá thoâi. Ngoaøi ra toâi nghó theâm raèng ñoù laø moät khaùm phaù môùi veà khoa Chieát Töï maø qua nhieàu saùch vôû khaûo veà chieát töï AÂu cuõng nhö AÙ toâi chöa thaáy saùch naøo ñeà caäp ñeán neân toâi khoâng ngaàn ngaïi goùp theâm moät kinh nghieäm ñeå moïi ngöôøi cuøng khaùm phaù, duø coù bò hieåu laàm laø moät hình thöùc quaûng caùo toâi cuõng raùng chòu. PHAÀN IV NHÖÕNG CHUYEÅN BIEÁN BAÁT NGÔØ Baïn coù moät chöõ kyù teân, vaø baïn luoân luoân duøng chöõ kyù ñoù, nhöng roài moät hoâm naøo ñoù tình côø baïn khaùm phaù ra moät vieäc khaùc bieät baát ngôø, neáu baïn khoâng hieåu gì veà töôùng meänh cuûa khoa chieát töï thì chaéc laø baïn seõ xem thöôøng, nhöng neáu baïn laø ngöôøi haèng quan taâm ñeán vaän maïng cuûa mình thì söï thaéc maéc ñoái vôùi baïn khoâng phaûi laø ít. Theá naøo baïn cuõng tìm hieåu baèng caùch nhôø moät nhaø chuyeân moân chieát töï giaûi thích cho söï khaùc bieät ñoù. Sau ñaây laø moät ví duï: Chöõ kyù teân cuûa baïn luùc bình thöôøng thì ñeám ñöôïc 18 neùt, nhöng ñoä nhieân khoâng hieåu töø luùc 18
 • 19. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Baïn haõy nhìn xem chöõ kyù naøy thuoäc loaïi chöõ kyù leo doác. Ñaây laø chöõ kyù cuûa ngöôøi coù nhieàu tình caûm nhaïy beùn, coù söï nhaäm leï mau maén trong coâng vieäc, ñieåm naøy theå hieän qua phaàn toác löïc cuûa chöõ kyù, neùt kyù ñöa raát nhanh vaø raát lieàn laïc. Ngöôøi coù chöõ kyù naøy böôùc vaøo ñôøi moät caùch huy hoaøng, söï huy hoaøng coù theå hieän qua chöõ ñaáu cuûa neùt kyù, khoâng khuùc maét maø raát ñeàu ñaën saùng suûa, tuy laø nhìn thaáy trong chöõ Ñ coù nhieàu daáu thaäp nhöng ñoù chæ laø nhöõng daáu thaäp töï nhieân caàn phaûi coù. Chöõ Ñ ñöôïc naâng leân cao vaø môû roäng aáy laø ngöôøi coù söï nghieäp thöøa höôûng, hoï tieáp tuïc söï nghieäp ñoù moät caùch khoù khaên vaát vaû, ñieåm naøy chöùng toû qua söï thieáu caân ñoái vaø ñeàu ñaën cuûa neùt keá tieáp ôû khoaûng giöõa. Tuy nhieân hoï vaãn giöõ ñöôïc möùc thaêng baèng cuûa söï nghieäp nhôø ôû söï gaéng coâng cuûa hoï, vaø söï gaéng coâng ñoù ñöôïc theå hieän qua ñöôøng gaïch naâng ñôõ ôû beân döôùi chöõ kyù vaø roài ñoät nhieân hoï thaønh coâng lôùn veà haäu vaän, söï thaønh coâng lôùn ñoù bieåu loä qua neùt kyù voøng leân vaø môû roäng ôû phía sau vaø roài hoï chaám döùt phaàn bon chen ñeå thuï höôûng söï taïo laäp cuûa hoï, phaàn thuï höôûng ñöôïc chöùng toû qua neùt kyù daøi thaúng taép ôû sau cuøng cuûa chöõ kyù. 19
 • 20. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com PHAÀN CHI TIEÁT Qua söï giaûi ñoaùn treân, chaéc quí vò chöa roõ ñöôïc söï cuï theå cuûa noù, duø sao ñoù cuõng chæ laø moät söï ñoùng khung trong phaïm vi cuûamoät chöõ kyù. Baây giôø ta thöû caét ñoâi chöõ kyù ñoù ra roài theâm vaøo giöõa khoaûng caét ñoù moät daáu chaám thì söï caét ñoâi ñoù laø töôïng tröng cho ngöôøi bò thaát tình, bò tình phuï (hình(1)). Neáu thay vì giöõa khoaûng ngaét ñoù khoâng phaûi laø moät daáu chaám maø laø moät gaïch noái thì ñoù laø ngöôøi coù coâng danh nhöng bò giaùn ñoaïn, hoaëc bò caét chöùc chaúng haïn (hình soá 2). 20
 • 21. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Neáu treân phaàn khoaûng ngaét ñoù maø coù moät ñöôøng che leân thì söï thaát tình hoaëc söï giaùn ñoaïn coâng danh ñoù ñaõ ñöôïc phucï hoài (hình 3, 4). Nghóa laø söï boäi baïc, söï thaát tình seõ ñöôïc haøn gaén, ngöôøi ra ñi seõ trôû laïi, veà ñöôøng coâng danh thì uy tín seõ ñöôïc phuïc hoài, chöùc vuï seõ ñöôïc trao traû laïi. Neáu cuõng chöõ kyù ñoù maø khoaûng caùch khoâng ngaét ñoâi nhöng ngöôøi kyù ñaõ taïo ra nhieàu daáu thaäp (guùt thaét) ñan maéc laáy nhau (hình soá 5) thì ñoù laø haïng ngöôøi öa söï raéc roái nhieàu ñieàu laém chuyeän vaø nhieàu möu moâ xaûo quyeät, giao thieäp vôùi haïng ngöôøi ñoù neân thaän troïng ñeà phoøng. Cuõng chöõ kyù ñoù nhöng ñöôøng neùt khoaûng giöõa, tuy coù nhieàu guùt thaét nhöng ngöôøi naøy khoâng gian xaûo möu moâ, traùi laïi taùnh tình raát hoaït baùt côûi môû, raát chaân thöïc, bôûi vì nhöõng guùt thaét ñoù ñöôïc kyù moät caùch hieàn hoøa töï nhieân. Coù ñieàu söï voàng leân khoâng ñeàu ôû khoaûng chính giöõa laø moät baùo hieäu cuûa söï nguy keùm veà söøc khoûe, söï oám ñau thöôøng xaûy ra (xem hình 6) 21
 • 22. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Neáu khoaûng giöõa chöõ kyù ñoù maø ñoät nhieân phình roäng (hình 7) moät caùch ñoät ngoät thì ngöôøi coù soá phaùt ñaït lôùn raát baát ngôø, ñöôïc thaêng quan tieán chöùc nhanh. Tuy nhieân söï phình to leân ñoù phaûi laø töï nhieân maø coù, chöù neáu ôû ñoù laø chöõ H hoaëc chöõ D, chöõ B chaúng haïn thì chaúng ñöôïc gì caû. NHÖÕNG YEÁU TOÁ CAÀN THIEÁT ÑEÅ COÙ MOÄT CHÖÕ KYÙ TOÁT Moät chöõ kyù toát, khi nhìn vaøo ta thaáy bao quaùt moät söï thanh thoaùt, phoùng khoaùng töø chöõ daãn ñaàu cuûa hoï, cho ñeán chöõ cuoái cuûa teân, taát caû ñeàu coù nhöõng ñöôøng neùt linh ñoäng saéc saûo, khoâng ngoaèn ngoeøo, khoâng ñan löôùi, khoâng cao thaáp, khoâng thöøa treân thieáu döôùi. Noùi toùm laïi khi nhìn vaøo moät chöõ kyù toát ta coù caûm töôûng nhö ñoù laø moät böùc tranh tuyeät taùc, hoïa só ñaõ xuaát thaàn taïo neân noù. Tröôøng hôïp naøy thöïc ra toâi chöa töøng gaëp bao giôø, bôûi vì saùch coù caâu “nhôn voâ thaäp toaøn”. Trong ñôøi soáng khoâng ai coù theå töï haøo raèng mình coù moät ñôøi soáng hoaøn toaøn toát ñeïp treân taát caû moïi phöông dieän. Ñieàu mình muoán maø meänh soá khoâng cho cuõng ñaønh chòu, toát cuõng chæ ôû vaøo möùc baûy taùm phaàn maø thoâi, vaø nhö vaäy cuõng laø quaù ñuû roài, quí vò haõy nhìn xem chöõ kyù döôùi ñaây cuûa oâng Traàn H (xin daáu teân), moät chöõ kyù qui tuï ñöôïc nhieàu ñieåm toát nhaát vôùi ñaày ñuû lôøi giaûi ñoaùn cuûa toâi. Ngöôøi coù chöõ kyù naøy, vaøo ñôøi baèng hai baøn tay traéng. Chöõ T baét ñaàu baèng moät söï hôû hang troáng roãng, ñaõ theá coøn naâng cao leân nhö giôùi thieäu raèng ta ñaây chaúng coù gì caû, neùt keùo 22
 • 23. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com xuoáng cuûa chöõ T khaù maïnh thaúng taép vaø ñöôïc ñaù haát leân tieáp noái vôùi chöõ R taïo thaønh moät hình thuaãn baàu duïc ñaëc bieät, chöùng toû ngöôøi taïo ra chöõ kyù coù moät loøng töï tin vöõng maïnh, chöõ R ñöôïc naâng cao hôn caùc chöõ thöôøng khaùc vaø keùo roäng ra chöùng toû moät söï chuaån bò, moät söï beàn bæ saün saøng ñem toaøn naêng cuûa mình ra ñeå taïo döïng töông lai, vaø hoï ñaõ gaët haùi ñöôïc nhieàu söï toát ñeïp moät caùch deã daøng baèng taát caû söï ñaáu tranh cuûa hoï. Chöõ A ñöôïc phong kín, neáu ta quan saùt kyõ seõ thaáy roõ chöõ nhaán ñaõ ñaûo buùt hai laàn voøng troøn chöõ A, bieåu loä cho ta thaáy söï nghieäp veà tieàn baïc ñaõ taïo ñöôïc thì caàm chaéc khoâng sôï maát thua thieät, chöõ N ñeàu ñaën thanh thoaùt, chöùng toû chuû nhaân laø moät ngöôøi coù loøng quaûng ñaïi, nhaân töø, bieát cöùu ngöôøi giuùp ñôøi, giao ñieåm giöõa chöõ A vaø chöõ N coù moät söï maät thieát lieàn laïc caân phaân, ñieåm naøy cho thaáy chuû nhaân laø ngöôøi coù aên hoïc, coù coâng danh, tuy ñòa vò ngoaøi xaõ hoäi khoâng lôùn laèm nhöng danh voïng raát cao ñöôïc nhieàu ngöôøi neå troïng. Chuû nhaân cuõng laø moät ngöôøi coù ñöùc khieâm toán nhaãn nhòn, khoâng öa söï khoe khoang khoaùc laùc, ñieåm chöùng toû cho ta thaáy ôû cuoái chöõ N noái lieàn vôùi moät neùt “aån kyù” coù theå ñoù laø chöõ C maø cuõng coù theå laø khoâng phaûi vaäy ta taïm goïi ñoù laø neùt “aån kyù”, ñieàu ñoù bieåu loä roõ söï khieâm nhöôïng, roài ñoät nhieân neùt “aån kyù” daâng cao leân moät caùch uyeån chuyeån thaàn tình noái lieàn vôùi chöõ H chöùng toû cho ta thaáy söï choùi saùng röïc rôõ cuûa chuû nhaân moät söï kính neå cuûa ngöôøi ñôøi, cuøng vôùi söï ngöôõng moä vaø suy toân. Chöõ H ñöôïc keùo xuoáng thaúng taép, ñieàu naøy bò khieám khuyeát vì thieáu neùt, chöùng toû chuû nhaân laø ngöôøi coù laàn thua thieät veà maët tình caûm, hoaëc laø tình caûm bò xao ñoäng, coù theå bò ngang traùi ñoå vôõ tình yeâu ban ñaàu, nhöng ñôøi soáng veà choàng vôï thì raát ñaày ñuû haïnh phuùc nhôø ôû neùt ñöa leân cuûa chöõ H raát ñaäm ñaø vaø neùt haát cuûa chöõ H thay vì ñöôïc chaám döùt ôû möùc bình thöôøng thì chuû nhaân ñaõ keùo haát thaúng leân khaù daøi, vaø beân döôùi chöõ kyù coù moät gaïch ngang keùo daøi song song theo ñöôøng haát leân cuûa chöõ H ñoù, chaúng khaùc gì chuû nhaân muoán noùi cho moïi ngöôøi bieát raèng: “Toâi vaøo ñôøi baèng hai baøn tay traéng, nhöng toâi ñaõ thaønh coâng, giôø ñaây coâng danh, söï nghieäp cuûa toâi coù ñuû vaø thöa quí vò, toâi xin pheùp ñöôïc thöøa höôûng vôùi söï taïo ra cuûa toâi, taát caû ñoù laø hieän höõu, laø töông lai, laø haïnh phuùc maõi maõi cuûa toâi, xin chaøo quí vò vaø chuùc quí vò nhieàu may maén” COÙ THÔ RAÈNG: OÂng Traàn .. . chöõ kyù toát thay Vaøo ñôøi tay traéng maø may voâ cuøng Laøm aên taøi, nghieäp haïnh thoâng Quí nhaân phoø trôï neân coâng danh thaønh Ôû aên phöôùc döùc hieàn laønh Ngöôøi ñôøi neå troïng thöïc tình meán yeâu Chuùc oâng loäc phöôùc theâm nhieàu Haäu vaän traêm tuoåi nhö lieàu thuoác tieân. NHÖÕNG ÑIEÅM KÎ CAÀN NEÂN TRAÙNH TRONG CHÖÕ KYÙ Moät chöõ kyù coù theå ngaét ñoâi ngaét ba nhöng tuyeät ñoái khoâng bao giôø ngaét tö, söï ngaét ñoâi ngaét ba cuõng ñaõ coù ñieåm khoâng toát cuûa noù, neáu coøn thaáy theâm moät laàn ngaét nöõa thì ñoù chính laø ñieàm taùn thaân baïi saûn, ngöôøi cheát cuûa heát ! 23
 • 24. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Neáu treân ñaàu chöõ kyù maø coù moät daáu phaåy xuoáng ngay chính giöõa, hình thaúng ñöùng nhö muõi teân ñaâm xuoáng thì coi chöøng khoâng thoaùt toäi nguïc hình chung thaân vì toäi gaây aùn maïng saùt nhaân ! Giöõa loøng chöõ kyù khoâng neân duøng daáu chaám ñieåm vaøo giöõa neùt, daáu ñoù bieåu loä söï ñieân ñaûo loaïn thaàn kinh. Chöõ kyù khi chaám döùt neùt cuoái khoâng neân gaïch theâm moät daáu thaäp ôû sau cuøng, neáu coù ñoù laø bieåu loä cho söï cuøng maït thaát thoå vong gia, haäu vaän khoâng coù côm aên, nhaø ôû, phaûi lang thang aên nhôø ôû ñaäu raát thaûm khoå. Ñöôøng gaïch ngang döôùi chöõ kyù chaúng khaùc gì neàn taûng cuûa caùi nhaø, khoâng neân gaïch theâm treân ñöôøng gaïch ñoù moät hay hai daáu phaåy ñeå caét ñöôøng gaïch ñoù ñi thaønh ra moät hay hai daáu thaäp. Ñieåm naøy bieåu loä söï trôû ngaïi lôùn lao treân taát caû moïi phöông dieän laøm aên vaø coâng danh. Baïn thöû nghó xem, neáu baïn coù moät caên nhaø ñeïp treân moät neàn nhaø vöõng chaéc, boãng döng baïn troàng theâm moät hay hai chieác coät chính giöõa neàn nhaø ñoù thì baïn ñaõ phaïm kî veà thoå traïch, veà myõ quan thì laïi raát kyø cuïc vöôùng víu, gaây eân nhieàu söï trôû ngaïi cho söï aên ôû ñi laïi trong gia ñình, vaäy thì treân ñöôøng gaïch ngang cuûa chöõ kyù, toát hôn baïn neân ñeå thoâng suoát ñöøng taïo theâm baát cöù moät daáu veát gì ôû treân ñoù. Trong neùt kyù, neân traùnh ñöøng taïo neân nhieàu hình tam giaùc, caøng coù nhieàu hình tam giaùc söï haïi caøng nhieàu, keû tieåu nhaân caøng laém, söï laøm aên luoân luoân bò trôû ngaïi, vaø ñôøi soáng thöôøng gaëp tai naïn baát traéc. Neân traùnh nhöõng con soá 3, 5, 7 trong chöõ kyù, neáu nhìn vaøo moät chöõ kyù maø coù nhöõng con soá ñoù loàng vaøo thì soá nuoâi con raát khoù khaên, höõu sanh voâ döôõng, höõu beänh nan y ! Treân ñaàu chöõ kyù tuyeät ñoái khoâng neân duøng moät hay nhieàu voøng troøn ñeå thay cho daáu Y hay daáu ?, ñoù laø bieåu töôïng cuûa söï loä ñoà tai naïn, söï thöông pheá taøn taät ! Chöõ kyù khoâng neân taïo nhieàu maïng löôùi, ñoù laø ñieàm gia saûn boï nieâm phong. COÙ THÔ RAÈNG: Chöõ kyù chôù coù ngaét nhieàu Taùn thaân baïi saûn chính ñieàu ñaïi nguy Nhaø tan söï cheát caáp kyø ! Daáu phaåy chæ xuoáng thaúng y treân ñaàu E khi chaúng thoaùt nguïc tuø Vì gaây aùn maïng phuïc thuø haïi thay Chöõ kyù ñang kyù thuaän tay Ñöøng chaám daáu chaám ñaâm ngay giöõa loøng Trí oùc ñieân loaïn lung tung. Thaàn kinh ñaûo loän khaät khuøng quanh naêm Daáu thaäp chôù coù gaïch nhaàm Ôû cuoái chöõ kyù phaïm nhaèm vong gia Meát ñaát maát nghieäp maát nhaø Haäu vaän thaûm khoå la caø xin aên ! Beân döôøi chöõ kyù gaïch ngang Ñöøng theâm daáu veát maø mang böïc mình Laøm aên trôû ngaïi khoù khaên 24
 • 25. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Quanh naêm suoát thaùng nhoïc nhaèn cöu mang Chöõ kyù côûi môû theânh thang Traùnh hình tam giaùc chôù quaøng vaøo trong Ñôøi soáng toaøn gaëp tieåu nhaân Vieäc laøm trôû ngaïi muoân phaàn lao lung E khi tai naïn khoù phoøng Khoå thaân khoå xaùc khoå loøng laém thay Baïn ôi nhôù kyõ ñieàu naøy Ba con soá ñoäc traùnh ngay ñöøng duøng Soá ba, soá baûy, soá naêm Ba con soá ñoù nuoâi con khoù loøng Kyù vaøo, soá baïn muoän maøng Höõu sanh voâ döôõng ñau buoàn leä rôi Nan y beänh döõ tôùi nôi Soá ñoäc nhôù tranh keûo roài aên naên Treân ñaàu chöõ kyù voøng troøn Cuõng neân nhôù traùnh e truøng naïn tai Sôï khi gaëp naïn ñöôøng daøi Gaây thaønh pheá taät chua cay phaän mình Chöõ kyù maïng löôùi laø ñieàm Nieâm phong gia saûn môøi anh ra toøa ! OÂi thoâi cô nghieäp anh Ba ?.. . Phen naøy aét phaûi tieâu ma coøn gì ! PHÖÔNG THEÁ CÖÙU VAÕN ÔÛ ñôøi bieát tröôùc söï xaáu ñeà phoøng, ñieàu ñoù ai laïi khoâng muoán, ngöôøi ta thöôøng noùi khoân chöa chaéc ñaõ soáng, daïi chöa chaéc ñaõ cheát, chæ coù bieát laø chaéc soáng ? Bieát ôû ñaây laø bieát tröôùc nhöõng bieán chuyeån cuûa soá meänh ñôøi ngöôøi. Löûa tuy noùng, duø coù chaùy buøng cao leân ñeán ñaâu maø gaëp nöôùc maïnh xoái xuoáng löûa cuõng taét, nöôùc tuy maïnh duø coù naâng cao leân ñeán ñaâu maø gaëp moät bôø ñeâ vöõng chaéc thì nöôùc cuõng khoâng theå traøn vaøo ñöôïc. Coù keû cheá ra “maâu” thì coù ngöôøi taïo ra “thuaãn” ñeå ñôõ ñöôïc “maâu”, luaät ñôøi laø vaäy, thieân nhieân cuõng coù söï dung hoøa, coù ngaøy thì coù ñeâm, coù aâm döông nhöït nguyeät, coù naéng thì coù möa, coù noùng thì coù laïnh v.v.., leõ sanh hoùa cuûa trôøi ñaát muoân vaät ñaõ coù saün.. . Chöõ kyù cuûa baïn cuõng theá, neáu baïn ñaõ tìm thaáy ñöôïc söï khoâng hay cuûa noù thì toát hôn baïn neân tìm caùch hoùa giaûi. Sau ñaây toâi xin hieán quí vò moät vaøi caùch hoùa giaûi söï xaáu treân neùt kyù. Neáu baïn coù moät chöõ kyù ñöùt ñoaïn, thì ñoù laø söï xaáu, baïn gaït treân ñaàu choã ñöùt ñoaïn moät neùt ngang nhö moät nhòp caàu noái lieàn neáu baïn khoâng muoán gheùp lieàn chöõ kyù cuûa baïn laïi (xem hình soá 1), neùt uùp ôû treân ñaàu ñaõ thöïc söï che haún ñöôïc khoaûng ñöùt vaø nhö vaäy ñieåm xaáu ñaõ ñöôïc hoùa giaûi. 25
 • 26. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Neáu chöõ kyù cuûa baïn coù nhieàu neùt xaáu quaù thì toát hôn baïn neân duøng moät chöõ kyù taét (xem hình 2, 3), sau moät thôøi gian kyù taét nhö vaäy, baïn baét ñaàu kyù moät chöõ kyù môùi ñeå traùnh söï quen tay, vaø phaàn ñaàu vaãn giöõ nguyeân (xem hình 4). Nhö vaäy baïn ñaõ coù moät chöõ kyù töông ñoái toát. Neáu baïn thaáy chöõ kyù cuûa baïn coù nhieàu ñi lui thì baïn neân coá gaéng döïng thaúng nhöõng neùt ñoù leân ñeå taïo cho ñôøi soáng cuûa mình moät söï quaân bình ít xaùo troän hôn. Neáu treân ñaàu chöõ kyù cuûa baïn coù moät muõi phaåy nhoïn ñaâm xuoáng maø baïn bieát laø raát nguy hieåm nhöng baïn laïi khoâng muoán boû daáu ñoù ñi thì baïn neân theâm vaøo beân döôùi daáu phaåy ñoù moät neùt ngang thì söï xaáu seõ ñöôïc hoùa giaûi (xem hình 1, 2). 26
 • 27. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Tuy nhieân caùch naøy seõ laøm cho chöõ kyù cuûa baïn theâm khoù coi, toát hôn baïn neân coá gaéng loaïi boû neùt phaåy ñoù ñi, nhöng baïn neân nhôù laø ñöøng bao giôù loaïi boû moät caùch ñoät ngoät maø phaûi loaïi boû töø töø, nghóa laø baïn baét ñaàu duøng daáu phaåy ñoù nheï tay hôn cho noù môø daàn ñi, vaø khi baïn ñaõ caûm thaáy neùt phaåy ñaâm xuoáng ñaõ môø nhaït nhieàu roài luùc baáy giôø baïn haõy boû, baïn laïi khoâng muoán boû daáu ñoù ñi thì baïn neân theâm luoân (xem hình 3, 4, 5). Caùch loaïi boû naøy coù theå aùp duïng cho taát caû caùc tröôøng hôïp nhö voøng troøn treân ñaàu, daáu thaáp ñaèng sau cuoái ñeàu coù hieäu quaû. Taát caû nhöõng phöông thöùc maø chuùng toâi ñeà caäp treân ñaây ñaõ ñöôïc aùp duïng qua nhieàu ngöôøi vaø raát coù coâng hieäu, vaäy neáu chöõ kyù cuûa baïn coù nhöõng ñieåm xaáu baïn neân laøm thöû xem. SAU ÑAÂY LAØ MOÄT CAÂU CHUYEÄN XEM CHÖÕ KYÙ QUÍ VÒ CAÀN BIEÁT ÑEÅ TRAÙNH Chöõ kyù cuûa ai thì ngöôøi ñoù kyù, duø moät ngöôøi khaùc coá tình baét chöôùc ñeå kyù theo thì cuõng chæ gioáng veà hình thöùc nhöng ñöôøng neùt thì raát khoù maø gioáng ñöôïc. Coù moät coâ gaùi noï muoán xem chöõ kyù cuûa ngöôøi yeâu mình ñeå mong hieåu bieát taâm taùnh vaø töông lai cuûa ngöôøi mình yeâu, nhöng coâ ta khoâng muoán cho ngöôøi yeâu cuûa mình bieát vieäc laøm ñoù, neân coâ môùi laáy moät böùc thö cuûa ngöôøi yeâu ñeå ñem ñi nhôø nhaø chuyeân moân xem cho chöõ kyù cuûa ngöôøi yeâu. Vaø roài coâ ta töï thaáy laø khoâng oån vì ngaïi oâng thaày seõ ñoïc laù thö cuûa ngöôøi yeâu maëc daàu treân thöïc teá nhaø chuyeân moân khoâng bao giôø laøm chuyeän ñoù caû. Cuoái cuøng coâ ta laáy moät maûnh giaáy môùi roài baét chöôùc chöõ kyù cuûa ngöôøi yeâu mình, coâ ta taäp kyù cho ñeán khi coù moät 27
 • 28. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com chöõ kyù maø coâ ta thaáy laø hoaøn toaøn gioáng nhö chöõ kyù cuûa ngöôøi yeâu. Baáy giôø coâ ta môùi ñem ñeán nhôø nhaø chuyeân moân giaûi ñoaùn giuøm ! Moät nhaø chieát töï chuyeân moân thì khi coù ngöôøi nhôø xem chöõ kyù laø xem ngay chöù caàn gì phaûi bieát chöõ kyù cuûa ai, vaø sau khi quan saùt kyõ löôõng chöõ kyù ñoù, nhaø chuyeân moân ñaõ ñöa ra nhöõng lôøi giaûi ñoaùn thay vì ñoaùn cho ngöôøi yeâu cuûa coâ ta thì taát caû ñeàu ñuùng vaøo cuoäc ñôøi, taùnh neát cuûa coâ gaùi ?! Ñieàu ñoù cuõng khoâng coù gì laï, neáu coâ gaùi hieåu raèng ñôøi ngöôøi vaø neùt buùt raát coù lieân quan maät thieát vôùi nhau. Treân thöïc teá thì hình daùng laø chöõ kyù cuûa ngöôøi yeâu nhöng neùt kyù laïi cuûa coâ gaùi, vì vaäy khi xem chöõ kyù cho ngöôøi yeâu, chính coâ gaùi ñaõ voâ tình xem neùt buùt cho chính mình maø khoâng phaûi laø xem cho ngöôøi yeâu ! Vaø nhaø chuyeân moân cuõng ñaõ ñoaùn ñuùng chöù khoâng sai, tuy nhieân ñoái vôùi coâ gaùi thì coâ ta seõ khoâng haøi loøng maø cho raèng oâng thaày ñoaùn sai. Thöïc ra thì ngöôøi ñaùng traùch chính laø coâ gaùi, neáu coâ ta bieát raèng chöõ kyù cuûa ai thì ngöôøi ñoù kyù, maø mình ñaõ kyù duø laø gioáng chöõ kyù cuûa ngöôøi khaùc, thì chöõ kyù ñoù cuõng ñöôïc xem nhö laø neùt buùt cuûa mình vaäy. Tröôøng hôïp naøy ñaõ xaûy ra tuy laø raát hieám, duø sao quí vò cuõng neân hieåu ñeå traùnh söï laàm laãn voâ lyù ñoù. THAM KHAÛO CHÖÕ KYÙ TOÅNG THOÁNG PHAÙP DE GAULLE Ñaây laø chöõ kyù cuûa Ñaïi töôùng De Gaulle, ñöông kim toång thoáng Phaùp. Moät chöõ kyù töôïng tröng cho yù chí thaéng gian nguy vaø thaønh coâng maõnh lieät. Chöõ kyù baét ñaàu baèng chöõ C, moät chöõ C tuy thieáu phaàn döôùi nhöng vöõng chaéc cao raùo vaø thanh thoaùt nhö giôùi thieäu cho moïi ngöôøi bieát raèng toâi xuaát thaân trong moät gia ñình voïng toäc thöôïng löu quí phaùi, moät söï quí phaùi truyeàn ñôøi. Chöõ C ñoù thieáu phaàn döôùi bôûi moät neùt thaúng ngaén, vaø ñöùng tröôùc neùt thaúng ngaén ñoù ñöôïc theâm moät daáu chaám. Chöõ kyù cuûa töôùng De gaulle caét ñoaïn ôû ñoù, ñieåm naøy ñuùng lyù ra xaáu nhöng nhôø chöõ C ñöùng quaù vöõng thay vì cong leân ñeå taïo söï nghieâng ñoå, noù laïi thaúng ôû löng vaø ngang ôû chaân, phaàn haát leân cuûa chöõ C ñöôïc boå khuyeát bôûi daáu chaám. Ñieàu ñoù chöùng toû moät söï nghieâm chænh, quaéc thöôùc, uy nghi. PHAÂN TAÙCH: Thöïc ra ñoaïn naøy neáu chöõ C neùt döôùi ñöôïc haát leân ñaày ñuû vaø keá ñoù coøn theâm daáu chaám thì daáu chaám raát thöøa vaø söï ñöùt ñoaïn ñoät ngoät ñoù baùo hieäu moät söï tan naùt ñoå vôõ voâ thöông haøn gaén. Duø sao thì töôùng De Gaulle cuõng ñaõ gaëp phaûi ít nhieàu trôû ngaïi trong ñöôøng tieán thaân cuûa oâng, duø dieåm xaáu ñaõ ñöôïc hoùa giaûi. Phaàn thöù hai tieáp noái chöõ kyù, oâng kyù roõ chöõ “de” gaàn nhö noùi cho moïi ngöôøi bieát raèng duø toâi gaëp söï gì khoù khaên trôû ngaïi, toâi cuõng coù theå vöôït qua ñöôïc deã daøng. Moät söï deã daøng ñöôïc theå hieän trong neùt kyù côûi môû thanh thoaùt vaø roõ raøng. Ñeán ñaây ta laïi theâm moät laàn ngaïc 28
 • 29. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com nhieân nöõa, vì töôùng De Gaulle laïi laøm giaùn ñoaïn chöõ kyù cuûa oâng theâm moät laàn nöõa ? Leõ ra moät ngöôøi thoâng thöôøng thì söï giaùn ñoaïn ñoù laø bieåu töôïng cho moät söï cheát baát ñaéc kyø töû, moät söï ñaïi bieán trong cuoäc soáng ! PHAÂN TAÙCH: ÔÛ ñaây, phaàn treân ta khoâng thaáy söï vöôït trôû ngaïi cuûa töôùng De Gaulle töø khoaûng caùch (1) ñeán chöõ “de” saùng suûa thaàn tình, chaúng khaùc gì moät vaät caàm treân tay “phaûi” laøm rôi vaø tay “traùi” ñöa nhanh ra chôùp laáy thöïc laø tuyeät dieäu. Vaäy thì trong chöõ “de” cuûa töôùng De Gaulle, ngoaøi söï saùng ñeïp, ta coøn thaáy roõ moät söï cöùng raén chuaån bò nhö saép ñöông ñaàu vôùi moät ñaïi bieán voâ cuøng hieåm nguy, maø caû thaân danh söï nghieäp cuûa oâng raát coù theå tieâu tan (giai ñoaïn naøy chính laø giai ñoaïn ñeä nhò theá chieán, nöôùc Phaùp laâm vaøo moät tình traïng hoãn mang nhaát, ñaïi quaân cuûa Ñöùc quoác xaõ tieán vaøo laõnh ñòa cuûa nöôùc Phaùp, Hitler gieo tai hoïa cho caû AÂu Chaâu !). Phaûi noùi raèng trong chöõ kyù cuûa töôùng De Gaulle coù söï baùo nguy cho chính baûn thaân oâng vaø cho chính caû soá vaän nöôùc Phaùp, ñieàu ñoù chöùng toû qua khoaûng caùch thöù 2, moät khoaûng caùch bieán loaïn coù söï caáu keát huyeàn dieäu giöõa con ngöôøi vaø thôøi cuoäc. Neáu khoaûng caùch ñoù maø chaám döùt cuoäc ñôøi cuûa töôùng De Gaulle thì ñaïi danh vaø ñaïi nghieäp cuûa oâng ñaõ khoâng coøn, moät yù chí maõnh lieät trong moät con ngöôøi maõnh lieät ñaày cô trí ñoù, töôùng De Gaulle ñaõ thaéng ñöôïc meänh soá, moät söï ñaïi thaéng ñöa oâng leân ñaøi vinh quang. Tieáp noái phaàn ba cuûa chöõ kyù thöïc laø hieån haùch, thöïc laø roõ raøng uy phong, moät söï huy hoaøng toät ñænh ñöôïc taäp trung trong chöõ G bay böôùm, troâng chaúng khaùc gì chim phöôïng hoaøng caát caùnh. PHAÂN TAÙCH: Phaàn ñaàu cuûa chöõ G hôi nghieâng ngöûa, moät söï nghieâng ngöûa ñöôïc duy trì ñeå laáy laïi thaêng baèng ôû phaàn döôùi cuûa chöõ G, taïo neân moät hình theå chöõ G bay böôùm lung linh chính ñoù laø ñieåm töôïng tröng cho moät söï cöùu vaõn, moät söï lung lay chuyeån ñoäng ñöôïc keàm giöõ duy trì coù keát quaû chaéc chaén danh voïng cuûa töôùng De Gaulle cuõng baét nguoàn ôû ñoù maø bay vuùt leân cao chaúng khaùc chi chim Phöôïng hoaøng tung bay tröôùc söï chieâm phuïc cuûa moïi ngöôøi, moät söï thaønh coâng vó ñaïi ñaõ ñöôïc an baøi. Chöõ A vaø chöõ U gaây thaêng baèng cho chöõ kyù taïo döïng moät neàn taûng, giôø ñaây thì oâng ñaõ laø ngöôøi toû ra moät quyeàn uy maø taát caû phaûi khaâm phuïc. Chöõ A vaø chöõ U cuõng bieåu töôïng cho söï trì chí kieân gan vaø duõng löôïc, chöõ I saéc neùt ñöa leân chöùng toû moät ngöôøi coù lyù luaän saéc beùn vaø tình caûm teá nhò. OÂng baét ñaàu moät söï nghieäp môùi vinh quang toät ñænh naèm trong taàm tay oâng, baïn thaáy khoâng, nôi phaàn chöõ L daâng cao ñoù .. . PHAÂN TAÙCH: Phaàn daâng cao cuûa chöõ L thöù hai coù moät guùt thaét chöùng toû söï laûnh traùch nhieäm vaø cuõng laøsöï leân ngoâi, guùt thaét ñoù cuõng chính laø nhöõng khoù khaên baùo hieäu tröôùc cho oâng bieát vaø oâng phaûi ñöông ñaàu, ñoù laø söï laõnh ñaïo chaùnh quyeàn vôùi bao nhieâu trôû ngaïi ñaày phöùc taïp maø trong ñoù goàm coù caû söï choáng ñoái. Thay vì chöõ L cuoái cuøng cuûa töôùng De Gaulle laø chaám döùt chöõ kyù cuûa oâng, ôû ñaây caãn chöa heát, oâng keùo theâm vaø söï keùo theâm ñoù coù söï trôû ngaïi ñi xuoáng trong neùt kyù, ngöôøi ta coù theå nghó raèng tung71 De Gaulle seõ gaëp raát nhieàu söï choáng ñoái vaø uy tín cuûa oâng bò suy giaûm, quaû coù theá, vaø söï suy giaûm ñoù ñaõø ñöôïc cöùu vaõn baèng cô trí tuyeät xaûo cuûa oâng .. . (Cuõng caàn môû ra ñaây moät daáu ngoaëc ñeå baøn veà moät ñieån tích giai thoaïi cuûa AÙ Ñoâng noùi veà söï thaønh coâng cuûa con ngöôøi). Xöa nöôùc Taøu coù moät ngöôøi ñöôïc thieân haï toân xöng vaø ñaët hieäu laø Thaàn tieãn Ñaïi töôùng quaân, ngöôøi ñoù teân laø Döôõng Do Cô, oâng ta coù taùi baén lieân tieãn ñeå haï haèng loaït chim bay treân trôøi xa, moät hoâm oâng ta ñang bieåu dieãn taøi ngheä baén chim bay, khi oâng baén rôi ñeán con chim 29
 • 30. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com thöù moät traêm vaø chöa traät moät phaùt naøo, oâng ñang ñònh baén theâm nöõa thì coù moät ngöôøi böôùc ñeán caûn oâng roài noùi: “Ngaøi seõ baén muõi teân thöù 101 khoâng truùng vaøo ñaâu caû ?!” Döông Do Cô nghe noùi vaäy thì caû giaän quay laïi trôïn troøn xoe hai maét, heùt lôùn : “Nhaø ngöôi noùi gì, xem thöôøng ta ö ? Ngöôi coù bieát ta laø Thaàn tieãn baùch phaùt Ñaïi töôùng quaân Döôõng Do Cô khoâng ?” Ngöôøi ñoù bình tónh mæn cöôøi vaø traû lôøi : “OÂ thöa ngaøi toâi bieát, danh ngaøi truyeàn lan ñeán noãi moät ñöùa beù taäp noùi cuõng coøn bieát huoáng gì toâi, nhöng thöa ngaøi, ngaøi queân raèng ngaøi noåi danh nhôø traêm muõi teân chöù khoâng phaûi nhôø 101 muõi teân, vaø bieát ñaâu moät söï chuøn tay, hoaëc voâ yù vì loøng töï toân maõn nguyeän vaø quaù töï tin maø ngaøi seõ baén traät muõi teân thöù 101 vaø nhö vaäy thì oâi thoâi coøn gì laø ñaïi danh cuûa Thaàn tieãn baùch phaùt Ñaïi töôùng quaân nöõa, ngöôøi ta seõ nhôù hoaøi ñeán muõi teân baén traät ñoù ngaøi aï ! ” Nghe ngöôøi laï ñoù noùi nhö vaäy, Döôõng Do Cô thaàn saéc kinh sôï, hoát hoaûng voäi vaõ quì xuoáng laïy oâng ta vaø noùi : “OÂi, moät lôøi daïy chí lyù thay. Töø nay toâi seõ khoâng bao giôø baén muõi teân thöù 101 nöùa, xin Tieân sinh tha thöù cho söï voâ leã maïo phaïm cuûa toâi luùc naõy.. . ”. Caâu chuyeän tuy coøn daøi nhöng toâi xin chaám döùt ôû ñoù vaø quí vò muoán nghó sao haún nghó tuøy theo suy luaän cuûa quí vò. Trôû laïi chöõ kyù cuûa töôùng De Gaulle ôû phaàn dö thöøa cuûa ñoaïn cuoái, duø sao nhöõng neùt thöøa ñoù cuõng ñaõ ñöôïc töôùng De Gaulle thaáu hieåu vaø chính oâng chaéc cuõng thaáy roõ söï ñi xuoáng cuûa nhöõng neùt kyù, neân oâng ñaõ taïo theâm moät neàn taûng beân döôùi ñeå naâng ñôõ söï tuït xuoáng cuûa nhöõng neùt kyù beân treân vaø neàn taûng ñoù chính laø neùt ñaù lui cuoái cuøng cuûa chöõ kyù, neùt neàn taûng ñoù nhoû vaø saéc ôû phaàn ñu nôû lôùn ra ôû phaàn cuoái troâng nhö moät chieàc caùn. Toâi suy luaän raèng söï chaám döùt cuoäc ñôøi söï nghieäp cuûa vò anh huøng nöôùc Phaùp seõ qua nhieàu söï bieán doäng raát kyø laï. Trong khoaûng thôøi gian ngaén nguûi, khoâng ñaày naêm naêm saép tôùi ñaây, quí vò seõ thaáy roõ giaù trò cuûa söï chieâm nghieäm chöõ kyù töôùng De Gaulle maø toâi phaân taùch ngaøy hoâm nay. Toâi cuõng hy voïng raèng baøi chieát töï chöõ kyù naøy seõ giuùp nhieàu cho quí vò haâm moä khoa xem chöõ kyù nhöõng kinh nghieäm lôùn lao trong phaàn nghieân cöùu. Toâi cuõng xin noùi theâm raèng ñaây laø baøi giaûi ñoaùn maø toâi ñaõ taän duïng khaû naêng vaø kinh nghieäm ñeå phaân taùch chieát töï chöù khoâng heà tham khaûo hoaëc trích dòch treân baát cöù saùch vôû naøo ngoaøi maãu chöõ kyù cuûa töôùng De Gaulle maø toâi tìm thaáy trong taøi lieäu cuûa nhaø Taán só Trieát hoïc Josep Ranald. Chöõ kyù cuûa töôùng De Gaulle coù gioáng hay khoâng thì ñoù laø phaàn traùch nhieäm cuûa Taán só Trieát hoïc Josep Ranald. CHÖÕ KYÙ CUÛA THAÙNH GANDHI NHAØ LAÕNH ÑAÏO MINH TRIEÁT CUÛA AÁN ÑOÄ Ñaây laø chöõ kyù cuûa thaùnh Mahatma K. Gandhi, moät nhaø laõnh ñaïo tinh thaàn minh trieát höôùng daãn treân 350 trieäu daân Aán Ñoä treân con ñöôøng chính trò vaø ñaïo ñöùc. Chöõ kyù naøy toâi cuõng sao luïc trong taøi lieäu cuûa Taán só trieát hoïc Josep Ranald vaø ñaây laø phaàn giaûi ñoaùn cuûa toâi: 30
 • 31. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Nhìn qua toång quaùt chöõ kyù cuûa Thaùnh Gandhi ta tìm thaáy roõ reät söï khaéc khoå cuûa ngaøi, moät söï khaéc khoå coù traùch nhieäm, coù loøng ñaïi nhaân töø vaø chöõ kyù môû ñaàu nhö muoán noùi cho taát caû ñeàu bieát raèng: “Toâi vaøo ñôøi chaúng coù gì caû ngoaïi tröø boä oùc minh trieát sieâu phaøm cuûa toâi vaø quaû tim tha thieát yeâu queâ höông, yeâu daân toäc, tình caûm cuûa toâi ñaày traøn laém, moïi ngöôøi haõy ñeán vôùi toâi .. . ” PHAÂN TAÙCH: Nöôùc Aán Ñoä coù moät loái chöõ rieâng bieät, thaùnh Gandhi coù duøng loái chöõ daân toäc cuûa ngaøi ñeå kyù hay khoâng ñieàu ñoù toâi chöa tìm thaáy vaø chaéc chaén laø phaûi coù. Tuy nhieân ôû ñaây trong taøi lieäu cuûa Josep Ranald thì thaùnh Gandhi ñaõ duøng chöõ kyù naøy theo maãu töï Anh quoác, duø sao ñoù cuõng laø neùt buùt cuûa chính ngaøi ! Chöõ m ñaàu tieân khoâng coù ngoïn, bieåu loä moät söï maát maùt, moät söï traéng tay ? Chöõ m coøn taïo nhieàu goùc nhoïn chöùng toû söï vaøo ñôøi cuûa ngaøi gaëp laém söï choâng gai ñau khoå, haàu heát trong nhöõng ñöôøng neùt kyù vaø ñieåm giao nhau thöôøng coù söï run raåy bieåu loä moät tình caûm daït daøo xuùc tích. Chöõ a keá tieáp chöõ m coù hai guùt thaét cuïng nhau chöùng toû söï tuø toäi baét bôùt giam caàm, tieáp theo chöõ A cuõng coù moät guùt thaét taïo hình chöõ G, guùt thaét ñoù bieåu loä loøng nhieät thaønh taâm huyeát vaø trí oùc minh ñaêng trieát lyù sieâu vieät phi phaøm, ñoät nhieân chöõ G keùo thaúng xuoáng khoâng coù neùt buïng vaø ñöôïc ñöa ngöôïc leân taïo thaønh moät thung luõng, ñieåm naøy chöùng toû söï hoaït ñoäng bò haïn cheá nhöng khoâng vì theá maø giaùn ñoaïn, traùi laïi coøn haêng say theâm vaø chuyeån höôùng moät caùch khoân ngoan kyø dieäu. Daàu vaäy cuoäc ñôøi ngaøi khoâng bao giôø ñöôïc an nhaøn maø laø moät söï tranh ñaáu khoâng ngöøng, tuø nguïc khoâng laøm ngaøi naûn chí maø ngaøi ñaõ thaønh coâng nhôø ôû loøng töï tin vaø ngaøi ñaõ thu phuïc ñöôïc loøng ngöôøi taïo ñöôïc moät haäu thuaãn lôùn maïnh voâ cuøng, ñieåm naøy chöùng toû ôû chöõ A troøn traën vaø uyeån chuyeån beân sau chöõ G. Moät con ñöôøng môùi ñöôïc môû roäng ra ñaày gian nguy caàn phaûi ñi tôùi ñoù laø chöõ N keá tieáp roäng raõi nhöng gaãy goùc. Tieác thay söï nghieäp vó ñaïi ñoù ñoät nhieân bò gaõy ñoå baát ngôø, moät caùi cheát xaûy ra, ñieàm töû roõ raøng ñaõ theå hieän ôû chöõ D. Chöõ D naâng cao leân hình voøng cung vaø voøng troøn cuûa chöõ D thay vì naèm ôû döôùi laïi ñöôïc treo leân cao vaø bò daáu D xuyeân qua buïng cuûa voøng troøn ñoù, baùo hieäu moät tai naïn ngaët ngheøo vaø ñieàm cheát theå hieän qua neùt gaïch ngang tai haïi treân cuøng cuûa chöõ D. OÂi cuoäc ñôøi sieâu phaøm xuaát chuùng cuûa thaùnh Gandhi bò chaám döùt ôû ñoù, tieác thay ! Tuy nhieân khi ngaøi cheát, nhöõng söï nghieäp ñaáu tranh chöa heát, trieát huyeát cuûa ngaøi chuû tröông vaãn coøn soáng vaø ñöôïc tieáp tuïc bôûi tay ngöôøi khaùc vì vaäy neân phaàn chöõ kyù vaãn coøn ôû nhöõng neùt cuûa chöõ H vaø chöõ I. Daàu soá maïng cuûa ngaøi ñaõ chaám döùt ôû chöõ D ñoäc haïi ñoù. Tieáng taêm ngaøi vang daäy vaø ñöôïc ñôøi toân laøm böïc thaùnh chính laø nhôø ôû nhöõng neùt coøn laïi trong cuoäc ñôøi ñi chöa heát cuûa ngaøi. Moät nöôùc AÁn Ñoâä ñoäc laäp trung laäp ngaøy nay, ñoù laø kyø coâng haõn höõu cuûa thaùnh Gandhi vaäy. CHÖÕ KYÙ CUÛA ÑAÏI TÖÔÙNG DÖÔNG VAÊN MINH CÖÏU QUOÁC TRÖÔÛNG VIEÄT NAM COÄNG HOØA 31
 • 32. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Ñaây laø chöõ kyù cuûa Ñaïi töôùng Döông Vaên Minh, Nguyeân Quoác Tröôûng VNCH. Nhìn qua toaøn dieän chöõ kyù cuûa Ñaïi töôùng, ta thaáy roõ söï xuaát saéc theå hieän treân neùt kyù. Chöõ kyù ñoù khaù ñeïp. Neùt buùt vaøo ñôøi, laø moät ñöôøng ngang ñöôïc keùo daøi ra chöùng toû thieáu thôøi Ñaïi töôùng coù moät cuoäc soáng khaù bình laëng vaø thanh nhaøn, moät neàn taûng ñaïo ñöùc coù truyeàn thoáng. Roài ñoät nhieân neùt ngang keùo daøi ñoù keùo ngoaét laïi taïo thaønh moät guùt thaét ñeå bieán hình thaønh chöõ D chính ñoù laø moät baát ngôø, chöõ D laïi thaønh hính voøng cung phía beân treân laïi coù theâm moät guùt thaét thöù hai nöõa, söï ñoù noùi cho ta bieát raèng traûi qua dó vaõng, Ñaïi töôùng ñaõ töøng bò hoaïn naïn lôùn (trung vaän) thí duï nhö bò troïng thöông bôûi moät söï baát ngôø maø khoâng phaûi do traän maïc gaây neân ! ? Theâm nöõa, guùt thaét ôû treân ñaàu chöõ D coøn coù moät yù nghóa ly caùch huynh ñeä chia xa, söï phieàn muoän, loøng öu tö baét nguoàn keå töø daïo ñoù ? ! Neùt keá tieáp cuûa chöõ D ñöôïc keùo daøi vaø buoâng xuoáng nhö trieàn doác, ñoù laø moät baùo hieäu cuûa söï bieán chuyeån cuûa taâm hoàn vaø chuû ñích. Coù theå noùi raèng neùt ñoù laø moät chuyeån höôùng môùi thay ñoåi lôùn lao trong cuoäc ñôøi ? Ñöôøng binh nghieäp baét ñaàu chôùm nôû keå töø ñoù. Neùt keá tieáp hôi thaáp vaø coù moät goùc nhoïn, ñieàu ñoù chöùng toû söï gian nan vaø thaêng traàm treân con ñöôøng danh nghieäp, taùnh maïng ñoâi khi bò ñe doïa, duø vaäy söï buøng leân cuûa neùt keá tieáp ñöôïc naâng cao chöùng toû söï choùi saùng veà danh voïng cuøng luùc vôùi söï aån öùc phong kín vì nhöõng neùt ngang doïc ñan nhau ôû khoaûng giöõa chöõ kyù chaúng khaùc gì moät söï bao vaây kìm haõm ! Bieán chuyeån lôùn lao ñaïi söï cuûa cuoäc soáng cuõng xaûy ra töø ñoù (khoaûng giöõa chöõ kyù) ñoät nhieân moät söï vuøng vaãy choùi saùng vöôn leân raát vöõng maïnh trong neùt kyù cuûa chöõ V. Moät chöõ V kyù laï voàng leân (cuõng coù theå ñoù laø chöõ G hoaëc moät chöõ khaùc), tuy nhieân ta chæ caàn giaûi ñoaùn phaàn ñöôøng neùt chöõ kyù neân moät söï xaùc ñònh cuûa töøng chöõ (khoâng phaûi laø moät söï caàn thieát) nhö vöøng döông choùi saùng, nhaät nguyeät hieän hình bao goàm ôû trong söï voàng leân kyø laï ñoù, coù theå ví nhö ñoài nuùi, nhö cuø lao, nhö traùi tim, nhö maët trôøi, maët traêng laø vaäy. Trong söï voàng leân cuûa neùt kyù ñoù theå hieän ñöôïc söï yeâu thöông meán phuïc cuûa keû khaùc ôû phaàn treân, vaø söï truaân chuyeân baát traéc ôû phaàn döôùi do keû tieåu nhaân gaây ra. Vaø nhìn toaøn dieän cuûa neùt voàng leân cao, troøn ñoù, ta coù theå thaáy ngay söï raïng rôõ vinh sang ñeán toät ñænh cuûa danh voïng do taøi naêng xuaát chuùng taïo thaønh, vaø moät söï huyeàn bí hieän ra cho ta thaáy söï thaønh coâng ñaïi nghieäp ñoù coù lieân quan ñeán ñaïo phaùp, quí ngaøi haõy nhìn xem cho thöïc kyõ, phaûi chaêng ñoù laø 32
 • 33. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com moät söï tình côø cuûa huyeàn hoïc maø neùt voàng leân cuûa chöõ kyù xem nhö moät caùi ñaàu khoâng toùc cuûa baäc chaân tu, neùt kyù ñoù theå hieän caû phaät moân ôû trong ñoù vaø raát gioáng neùt kyù cuûa Thöôïng toïa Thích Trí Quang, ngöôøi laõnh ñaïo Phaät giaùo vuøng leân choáng hoï Ngoâ, vaø chính Ñaïi töôùng laø ngöôøi caàm ñaàu cuoäc ñaûo chaùnh hoï Ngoâ ! Quí ngaøi haõy nhìn thaät kyõ hai chöõ kyù ñi roài so saùnh seõ thaáy söï truøng hôïp raát kyø laï (söï so saùnh naøy chæ thuoäc phaïm vi meänh soá cuûa ngöôøi ñôøi, vaäy xin Ñaïi töôùng vaø Thöôïng toïa Trí Quang ñaïi xaù cho vaø ñöøng nghó raèng ñoù laø moät söï maïo phaïm). “Theâm nöõa coù ai nghó ñeán söï lieân hôïp raát huyeàn bí thì haõy nghó theâm raèng hai chöõ “Quang Minh” trong danh töø Vieät Nam möôïn Haùn Töï thì ñoù laø söï trong saùng, choùi saùng raïng rôõ, vaø quí ñaïi danh cuûa hai vò laõnh ñaïo ñoù hình nhö coù moät söï keát hôïp cuûa tieàn ñònh vaäy. Phaàn naøy toâi seõ baøn kyõ trong moät taäp tôùi veà ñoaùn saám cuûa Traïng Trình”. Moät ñieàu ñaùng tieác laø chöõ kyù neùt voàng leân ñoù thieáu söï thaêng baèng, treân quaù to döôùi quaù nhoû neân deã bò lay ñoå, phaûi chaêng vì vaäy maø Ñaïi töôùng ñaõ maát moät khoaûng thôøi gian khaù daøi vì söï löu vong ôû xöù ngöôøi ?! Danh voïng ñaõ leân ñeán toät ñænh, giôø ñaây nhöõng neùt buùt keá tieáp kyù theo sau noù bieåu hieän moät con ñöôøng môùi ñaõ ñöôïc vaïch ra tuy khoâng coù gì laø hieåm nguy nhöng phaàn lao nhoïc aét laø phaûi gaëp, moïi söï khoù khaên .. . raøng buoäc ñang chôø ñôïi bôûi nhöõng neùt keá tieáp ñoù tuy maïnh baïo, saéc saûo, roõ raøng nhöng thieáu söï caân ñoái, vì vaäy traùch nhieäm khaù naëng neà ñoøi hoûi khaù nhieàu ñeán söï vaän duïng cuûa trí oùc .. . Neùt cuoái cuøng chöõ H naâng leân phaàn treân hôi thaáp, chöùng toû moät söï khieâm toán töø hoøa noùi leân söï aån daät cuûa neùt kyù vaø thay vì neùt sau cuøng ñöôïc haát leân thì laïi keùo xuoáng moät caùch buoâng thaû, chöùng toû söï baát caàn keå caû tieàn taøi laãn danh voïng. Tuy nhieân neùt buoâng thaû ñoù laïi cong naåy leân nhö voøng cung thì ñoù chính laø trieäu chöùng toát, moät trieäu chöùng vinh quang vaø ñoaøn tuï cuûa haäu vaän. Toâi xin ñöa ra moät lôøi ñeä nghò veà khoa chieát töï, Ñaïi töôùng neân taïo theâm moät ñöôøng gaïch ngang döôùi neùt chöõ ñeå coù theâm moät haäu thuaãn vöõng maïnh vaø moïi trôû ngaïi trong cuoäc ñôøi seõ ít gaëp hôn. CHÖÕ KYÙ OÂNG HAØ THUÙC KYÙ LAÕNH TUÏ ÑAÛNG ÑAÏI VIEÄT CAÙCH MAÏNG NGUYEÂN TOÅNG TRÖÔÛNG NOÄI VUÏ Ngöôøi daân Vieät Nam khoâng ai laï luøng gì vôùi teân tuoåi cuûa oâng Haø Thuùc Kyù, moät nhaø laõnh tuï cuûa ñaûng Ñaïi Vieät Caùch maïng, ñaõ töøng thieát laäp chieán khu Ba Loøng ñeå choáng ñoái trieàu ñaïi ñoäc taøi nhaø Ngoâ (1954). Ñaõ töøng laøm Toång Tröôûng Noäi Vuï, vaø ruõ aùo töø quan ñeå choáng laïi söï ñoäc taøi cuûa chính phuû Nguyeãn Khaùnh. OÂng cuõng ñaõ töøng ra tranh cöû Toång Thoáng Vieät Nam vaø gaây soâi ñoäng chính tröôøng trong moät daïo. 33
 • 34. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Teân tuoåi cuûa oâng nhieàu ngöôøi bieát qua nhöõng thaønh tích caùch maïng cuûa oâng, moät söï tình côø toâi tìm thaáy buùt töï vaø chöõ kyù cuûa oâng trong lôøi giôùi thieäu moät taäp thô cuûa moät thi só noï .. . Laø moät ngöôøi chuyeân moân khaûo saùt vaø nghieân cöùu veà khoa buùt töï vaø chöõ kyù, toâi khoâng boû lôõ cô hoäi chieát ngay chöõ kyù cuûa oâng Haø Thuùc Kyù ñeå xem cho bieát, neáu baøi xem chöõ kyù naøy coù ñeán tay oâng Haø Thuùc Kyù, toâi kính mong raèng oâng khoâng ngaïc nhieân vaø ñöøng coù yù chaáp traùch vieäc laøm töï tieän cuûa toâi, vì toâi nghó raèng : “Ñaõ laø moät nhaø caùch maïng, moät laõnh tuï chính trò noåi danh thì mình khoâng coøn laø cuûa rieâng mình maø laø cuûa chung moïi ngöôøi vaäy”. Chöõ kyù cuûa oâng neùt vaøo ñôøi raát uyeån chuyeån ñeïp maét, ñöôøng buùt keùo daøi töø döôùi ñi leân chöùng toû oâng xuaát thaân trong moät gia ñình coù neà neáp nho phong, coù caên baûn veà ñaïo lyù coå truyeàn, neùt buùt ñoù laø bieåu töôïng cho moät neàn taûng ñaïo ñöùc quí phaùi, khi neùt buùt ñöôïc daâng leân cao toâi khoâng hieåu yù oâng chæ ñònh cho noù laø chöõ T hay neùt ñaàu cuûa chöõ H, tuy nhieân neùt buùt ñoù böôùc tôùi chæ roõ oâng ñaõ laäp saün cho cuoäc ñôøi oâng moät höôùng ñi (lyù töôûng cuûa oâng) döùt khoaùt maø phaàn choâng gai hieåm trôû ñaõ caàm chaéc trong tay, ñieàu ñoù theå hieän qua guùt thaét (daáu thaäp) ñaàu tieân cuûa oâng, ñoù laø moät söï baùo hieäu. Tieáp ñoù neùt buùt thöù hai cuûa oâng ñöa xuoáng roài keùo leân taïo moät hình baàu duïc vaø ôû ñoù laø bieåu töôïng cho söï doàn eùp, moät söï chaát chöùa traøn ñaày, suy tö, nhieàu caûm xuùc, toâi laáy laøm laï vaø töï hoûi, sao xöa kia oâng khoâng choïn ngaønh vaên chöông hay trieát hoïc maø laïi ñi qua moät ngaønh khaùc bieät, ñeå roài ôû ñoù oâng choïn con ñöôøng laøm chaùnh trò ? Duø sao thì ñoù laø con ñöôøng oâng ñang ñi tôùi, vaø ñoù môùi chính laø ñieåm meänh soá cuûa oâng. Ñöôøng oâng ñi nhieàu lao nhoïc, nhieàu cam go nguy hieåm ñoøi hoûi moät söï hy sinh voâ cuøng lôùn lao, ñieàu ñoù theå hieän qua neùt buùt thöù ba ñöa leân, ôû ñoù taïo theâm moät guùt thaét (daáu thaäp) khi ñöôøng buùt beân treân keùo xuoáng, moät söï ñoå vôõ thaát baïi vaø tuø nguïc hieän ra oâng gaùnh chòu. Khi ñöôøng buùt beân treân keùo xuoáng ñoù ñöôïc haát leân laïi taïo theâm moät hình baàu duïc thöù hai, vaø hình baàu duïc naøy chính laø bieåu töôïng cho söï troáng roãng voâ lyù cuûa thôøi gian bò haïn cheá lao lung, ñieåm ñaëc bieät nhaát ôû ñaây laø oâng coù moät ñöùc kieân nhaãn chòu ñöïng vaø khaéc khoå toät cuøng, vì haàu heát nhöõng hình baàu duïc ñoù ñeàu ñöôïc naâng leân nhö chöùa ñöïng. Hai neùt buùt thaáp giöõa loøng chöõ kyù cuûa oâng, neùt ñaàu coù moät guùt thaét nhoû vaø neùt sau cuøng thì ñöôïc naâng thaúng leân, bieåu loä moät söï khieâm toán töø hoøa nhöng raát nghieâm trang, toâi nghó raèng oâng ñaõ vaø seõ gaëp moät vaøi söï boäi phaûn vì söï töø hoøa quaûng ñaïi ñoù, beà ngoaøi oâng coù theå laø moät ngöôøi nghieâm khaéc nhöng thöïc ra loøng oâng thaém thieát quaù, nhieàu tình caûm quaù vaø oâng quaû laø moät con ngöôøi vò tha, phaûi chaêng ñoù laø khuyeát ñieåm cuûa oâng ? vaø cuõng chính laø öu ñieåm cuûa oâng. Neùt buùt thaáp thöù hai ñoù döïng ñöùng leân cuõng coù moät yù nghóa nöõa laø noù phaân chöõ kyù cuûa oâng ra hai phaàn roõ reät nhö noùi leân raèng oâng baét ñaàu moät chuyeån höôùng môùi duø oâng ñang tieáp tuïc söï nghieäp cuûa oâng, nhöng oâng ñaõ tìm ra moät chaân lyù môùi vaø oâng vaïch moät con ñöôøng môùi, oâng seõ ñi treân con ñöôøng ñoù, nhieàu ngöôøi cuøng oâng ñi treân con ñöôøng ñoù, con ñöôøng ñoù chính laø ba neùt buùt cuoái ñöôïc naâng cao leân tuy coù veû deø daët nhöng thöïc laø thaâm traàn , thöïc laø tuyeät haûo. Ba neùt buùt ñoù cuõng coøn theå hieän moät ñieàu laø tröôùc maët oâng .. . sau löng oâng .. . beân hoâng oâng ... keû tieåu nhaân ñang phaù khuaáy, vaø töôi vui cuõng ñang chôø ñôïi oâng. Neùt ñöa ra cuoái cuøng cuûa chöõ kyù, toâi nghó raèng neáu noù ñöôïc oâng naâng leân moät chuùt, moät chuùt thoâi thì coù leõ hay hôn nhieàu, bôûi vì moïi söï laøm vieäc ôû treân ñôøi, baát cöù laø vieäc gì cuõng caàn phaûi coù söï keát quaû cuûa noù, vaø tröôùc moïi keát quaû cuûa mình , ai khoâng coù quyeàn thuï höôûng, sao 34
 • 35. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com laïi ñem ñoå ñi bao nhieâu coâng lao khoù nhoïc cuûa mình, duø sao ñoù cuõng chæ laø yù kieán cuûa rieâng toâi, moät yù kieán baøn goùp thoâ thieån. Neùt ngang gaïch beân döôùi chöõ kyù cuûa oâng raát coù thaúng vaø raát ñaäm, ñaõ noùi leân ñaày ñuû laäp tröôøng vöõng chaéc cuûa oâng, tuy nhieân noù hôi ngaén, neân toâi nghó raèng oâng hôi coâ ñoäc vì söï quyeát ñoaùn cuûa oâng ! Öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm cuûa oâng trong neùt kyù laø ôû ñoù. Toâi, moät nhaø Chieát töï tra söï noùi thaúng vì toâi nghó raèng söï noùi thaúng ñoù chính laø ñieàu trung thöïc nhaát trong khoa xem chöõ kyù vaø qua chöõ kyù cuûa oâng, toâi quyeát ñoaùn oâng laø moät ngöôøi öa söï noùi thaúng, gheùt söï man traù, neân toâi môùi noùi ra ñieàu treân mong oâng hieåu cho. Töông lai oâng saùng ñeïp voâ cuøng, chuùc oâng thaønh coâng treân taát caû moïi ñòa haït. CHÖÕ KYÙ CUÛA OÂNG HOAØNG XUAÂN TÖÛU THÖÔÏNG NGHÒ SÓ ÑEÄ NHAÁT PHOÙ CHUÛ TÒCH THÖÔÏNG VIEÄN Chöõ kyù naøy toâi tìm thaáy trong moät baûn tin cuûa Thöôïng nghò vieän Vieät Nam Coäng Hoøa do oâng Hoaøng Xuaân Töûu aán kyù. Chöõ kyù cuûa oâng raát ñaëc bieät töø ñaàu neùt ñeán cuoái neùt, taát caû ñeàu coù moät söï khaùc thöôøng thích thuù. OÂng vaøo ñôøi döïng nghieäp baèng hai baøn tay traéng. Moät söï traéng tay do soá maïng vaø thôøi cuoäc taïo neân, ñieåm naøy bieåu loä moät caùch roõ raøng qua neùt kyù ñaàu tieân gaäp cuùp xuoáng chöùng toû moät söï phaù saûn cuûa ñaáng sanh thaønh. OÂng duøng chöõ kyù naøy coù theå laø chöõ kyù thöù ba cuûa ñôøi oâng. Neùt ñaàu tieân cuûa chöõ kyù cuøng vôùi neùt thöù hai, oâng ñaõ taïo moät khoaûng caùch khaù roäng duø khoaûng caùch ñoù ñaõ coù moät ñöôøng lieân giao thì ñoù cuõng chính laø moät baùo hieäu söï troáng roãng, söï maát maùt dang dôû, ñöôøng hoïc vaán cuûa oâng chaám döùt ôû ñoù ! Neùt thöù hai cuûa oâng nhoïn goùc vaø hôi cong, bieåu loä taùnh tình saâu saéc kín ñaùo vaø teá nhò, ñieåm thoâng minh taøi hoa cuûa oâng cuõng aån ôû trong neùt kyù naøy, ñöôøng haát leân cuûa neùt thöù hai coù hình theå moät chieác thoi, bieåu loä moät söï kieân nhaãn hieám coù, moät tinh thaàn chòu ñöïng beàn bæ vaø chính ôû ñoù laø phaàn chöùa ñöïng bao nhieâu noãi hoaøi nghi thaéc maéc cuûa oâng, moät söï doàn neùn aån öùc vaø oâng coá tìm moät loái thoaùt, oâng gaëp moät con ñöôøng vaø oâng ñi treân con ñöôøng ñoù, con ñöôøng oâng choïn thöïc laø gian nguy ñaày thöû thaùch chöôùng ngaïi, oâng chòu ñöïng nhöõng thöû thaùch chöôùng ngaïi ñoù. Ñieàu naøy chöùng toû ôû neùt buùt thöù ba vaø thöù tö, noù luùn thaáp xuoáng, hai beân coù hai töôøng thaønh (neùt cao) daâng cao bao kín, ñoù laø bieåu hieän cuûa nhöõng naêm daøi tuø nguïc lao lyù cuûa oâng. “Ñieåm naøy chaéc oâng seõ mæm cöôøi khi ñoïc ñöôïc lôøi ñoaùn cuûa toâi vaø oâng seõ hoaøi nghi chöù gì, 35
 • 36. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com trong chöõ kyù cuûa oâng theå hieän oâng laø moät ngöôøi coù nhieàu suy luaän, vaø söï suy luaän ñoù khieán oâng hoaøi nghi, toâi bieát chaéc nhö theá, vaäy oâng suy luaän thöïc kyõ ñi ñeå xem toâi coù lyù hay voâ lyù ” . Qua hai neùt thaäp beù khieâm nhöôøng hoaïn naïn ñoù, ñôøi oâng ñeán moät giai ñoaïn aån nhaån, ñieåm naøy chöùng toû qua neùt buùt yeáu ôùt run raåy luùc ñöa leân taïo thaønh gaïch cheùo cuûa chöõ t vaø roài ñoät khôûi phaùt tieát moät söï huy hoaøng khi chöõ t ñöôïc keùo xuoáng moät caùch thanh thoaùt vaø saéc saûo, coù ñieàu oâng laïi gaëp söï phaù phaùch cuûa keû tieåu nhaân tröôùc coâng danh cuûa oâng vì phaàn haát leân cuûa chöõ t oâng taïo thaønh moät goùc nhoïn. Ñoù chính laø trôû ngaïi trong coâng vieäc cuûa oâng duø oâng raát saùng choùi, raát côûi môû vaø chaân thaønh. Neùt keá tieáp chöõ t coù moät guùt thaét nheï nhaøng, oâng thoaùt moät naïn hieåm. Töø ñoù trôû ñi oâng taïo döïng moät cuoäc ñôøi môùi. Neùt cuoái cuøng chaám döùt chöõ kyù raát tuyeät haûo vaø saùng choùi, ñöôøng buùt ñöa ra raát maïnh baïo vaø vöõng chaéc, ñoù chính laø ñieåm huy hoaøng sau naøy cuûa oâng. Neùt gaïch ngang döôùi chöõ kyù raát daøi vaø thaúng taép, bieåu loä oâng laø ngöôøi coù moät yù chí maïnh, moät laäp tröôøng vöõng chaéc, moïi söï cuûa oâng seõ beàn vöõng. Toâi chuùc oâng seõ thaønh coâng nhieàu hôn nöõa. CHÖÕ KYÙ CUÛA THÖÔÏNG TOÏA THÍCH TAÂM CHAÂU PHOÙ CHUÛ TÒCH PHAÄT GIAÙO THEÁ GIÔÙI Ñaây laø chöõ kyù cuûa thöôïng toïa Thích Taâm Chaâu, phoù Chuû tòch Phaät giaùo Theá giôùi. Chöõ kyù cuûa Thöôïng toïa coù moät toác löïc phaùt ra raát nhanh vaø nheï nhaøng. Neùt chöõ tuy coù söï soâi noåi khoâng ñeàu ñaën nhöng raát saéc, bieåu loä moät taâm tính thaâm traàm teá nhò keå caû söï khoân ngoan cô trí. Neùt vaøo ñôøi cuûa chöõ kyù luùn thaáp xuoáng vaø phaàn treân taïo thaønh moät goùc nhoïc, toâi nghó raèng tieàn vaän cuûa Thöôïng toïa chaúng coù gì vui laém, neáu khoâng muoán noùi laø nhieàu ngang traùi phieàn muoän vaø töø neùt keùo xuoáng taïo moät neùt löng chöøng haát ra cuûa chöõ t bò gaäp gaõy, baùo hieäu moät söï suïp ñoå, phaûi chaêng xöa kia loøng cuûa Thöôïng toïa ñaõ traûi qua nhieàu côn xao ñoäng ? Chöõ a keá tieáp ñöôïc môû ra vaø taïo thaønh hai guùt thaét nhoû ôû phaàn treân, ñoù laø bieåu töôïng moät söï chöùa ñöïng, moät boä oùc thoâng minh nhöng nhieàu aån öùc, nhieàu khaùm phaù, neùt moùc cuûa chöõ a raát saéc vaø ñöôïc haát ra raát daøi taïo moät khoaûng giao lieân roäng raõi, ñoù laøm ñieåm bieåu loä moät chuyeån höôùng môùi moät con ñöôøng môùi maø Thöôïng toïa ñaët böôùc ñi vaøo, phaûi chaêng ñoù laø con ñöôøng ñaïo haïnh tu trì. Chöõ e beù nhoû khuaát laáp bôûi ñöôøng neùt cuûa chöõ a bieåu loä moät söï töø toán khieâm cung, tuy nhieân thieáu phaàn raïng rôû, thieáu söï quyeát ñònh do ngoaïi caûnh chi phoái, söï tuø nguïc cuõng hieän ra ôû ñoù. Chöõ C thieáu phaàn naâng leân, neân chæ roõ söï goø eùp quaù ñoä ! Coù nghóa laø trong thaâm taâm cuûa Thöôïng toïa muoán laøm nhöng vì loøng vò tha vaø söï bao dung .. . maø khi haønh ñoäng Thöôïng toïa ñaõ bò chi phoái ngoaïi caûnh neân ñaõ haønh ñoäng ngöôïc laïi yù höôùng cuûa mình !... Chính ñoù laø ñieåm thaønh coâng nhöng noù cuõng laø moät söï thaát baïi ! Chöõ h khoâng roõ neùt, tuy coù naâng leân cao nhöng ôû chính giöõa phaàn löng coù moät guùt thaét (daáu thaäp), ñieåm ñoù noùi leân söï thoaùt phaøm cuûa Thöôïng toïa moät söï xuaát theá nhöng trong phaàn xuaát theá ñoù laïi coù söï vaán vöông baát ñaéc dó vôùi hoàng traàn. Thöïc ra ñieåm naøy böïc thaùnh cuõng 36
 • 37. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com khoâng traùnh khoûi ! Theá tuïc vaø xuaát theá naøo coù caùch xa gì. “Xöa kia Phaät Thích ca ñaéc ñaïo vaãn chöa nhaäp “nieát baøn” maø coøn töï ñem thaân mình laên loùc vôùi treaàn theá ñeå gieo aùnh ñaïo vaøng, duø bieát raèng traàn theá laém tuïc luïy caàn phaûi giaûi thoaùt.” Con ñöôøng cuûa Thöôïng taïo ñang ñi nhieàu “khoå haïnh”, neùt buùt choã thaáp choã cao khoâng ñeàu, thieáu söï caân phaân chæ roõ söï lao nhoïc phieàn taâm neân phaàn “tænh” coøn “ñoäng”. Leõ ñaïo thöïc voâ cuøng, maø traùch nhieäm thì naëng neà quaù treân ñoâi vai ngöôøi laø caû moät söï gaùnh vaùc, neùt buùt phaàn sau khoâng roõ raøng thì tin ai ñöôïc maø trao? Vì vaäy nhöõng böôùc ñi cuoái ñöôøng cuûa chöõ kyù noù coù moät thaän troïng roõ reät. Toâi nghó raèng ñoù laø ñieåm ñaëc bieät cuûa moät “ñöôøng tô keõ toùc” söï thaïnh baïi cuõng ôû ñoù. Chöõ u neùt sau cuøng ñöôïc haát leân roõ vaø döùt khoaùt ñoù laø öu ñieåm. Baäc chaân tu phaàn haäu vaän chæ caàn laáy söï “tính” ñeå nhaäp “nieát baøn” vôùi söï “ñaéc” cuûa mình, Thöôïng toïa coù phaàn ñoù thöïc laønh hay. Neùt gaïch döôùi ñít chöõ kyù thaúng taép vaø daøi ñoù chính laø cöùu caùnh “dieät khoå” cuûa Thöôïng toïa. Ñeán ñaây toâi xin chaám döùt phaàn xeùt ñoaùn chöõ kyù Thöôïng toïa vaø mong raèng vôùi loøng vò tha voâ bôø beán cuûa Thöôïng toïa, Thöôïng toïa ñöøng xem ñaây laø moät söï maïo phaïm, maø ñoù chæ laø thieän yù cuûa moät ngöôøi thích ñi saâu vaøo chuyeân moân cuûa mình theá thoâi. Kính chuùc Thöôïng toïa thaønh coâng treân ñöôøng ñaïo phaùp tu trì. CHÖÕ KYÙ THÖÔÏNG TOÏA THÍCH TRÍ QUANG Con ñöôøng cuûa ngöôøi choïn vaø ngöôøi ñang ñi ñoù chính laø con ñöôøng ñaïo phaùp. Söï tu trì khoå haïnh ñaõ theå hieän roõ qua ñöôøng neùt toång quaùt cuûa chöõ kyù Thöôïng toïa Thích Trí Quang. Moät chöõ kyù giaûn dò nhöng bieåu loä söï ñaïi huøng ñaïi löôïc cuûa Thöôïng toïa. Chöõ kyù cuûa Thöôïng toïa Thích Trí Quang khi nhìn vaøo ta coù caûm töôûng nhö ngöôøi muoán noùi vôùi ta raèng : “toâi chaúng coù gì caû, ngoaøi thaân xaùc cuûa toâi, trí oùc minh trieát cuûa toâi, toâi hieán daâng taát caû ñoù cho ñaïo phaùp”. Söï tu trì khoå haïnh ñaõ theå hieän roõ qua ñöôøng neùt toång quaùt cuûa chöõ kyù Thöôïng toïa Thích – Trí – Quang. Moät chöõ kyù giaûn dò nhöng bieåu loä söï ñaïi huøng ñaïi löôïc cuûa Thöôïng toïa. Chöõ kyù cuûa Thöôïng toïa Thích Trí Quang khi nhìn vaøo ta coù caûm töôûng nhö ngöôøi muoán noùi vôùi ta raèng: 37
 • 38. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com “Toâi chaúng coù gì caû ngoaøi thaân xaùc cuûa toâi, trí oùc minh trieát cuûa toâi, toâi hieán daâng taát caû ñoù cho ñaïo phaùp”. Neùt kyù vaøo ñôøi cuûa Thöôïng toïa ñoù laø chöõ T moät chöõ T thöïc maïnh meõ daâng leân cao vaø phaàn treân môû roäng quay troøn nhö hình traùi traùm, bieåu loä moät söï thoâng minh kyø dò, moät yù chí vöõng maïnh töï tin tuyeát ñoái, neáu quyù vò coù giaøu söï töôûng töôïng haõy nhìn xem phaàn treân cuûa chöõ T, neáu laät ngöôïc laïi thì ñoù chính laø chieác ñaàu khoâng toùc (moät söï thò phaùt cuûa baäc tu haønh) ta coù caûm töôûng nhö trong chieác ñaàu ñoù coù chöùa ñöïng caû moät boä oùc vó ñaïi. Chieác ñaàu nôû lôùn ôû phaàn treân cao raùo thanh thoaùt vaø phaàn döôùi thì daøi oám chæ roõ moät söï khaéc khoå toät cuøng, (hieän thaân cuûa baäc tu haønh) . Chieác ñaàu ñoù toâi coù theû meänh danh laø töôïng tröng cho ñaïo phaùp, chieác ñaàu ñoù laø phaàn treân cuûa chöõ T laät ngöôïc naèm theo ñöôøng keùo xuoáng, baïn coù caûm töôûng gì khoâng? Toâi nghæ raèng phaàn öôùi cuûa chöõ T chaúng khaùc chæ moät thaân hình ngay löng gaùnh vaùc chieác ñaàu ôû phaàn treân vaø ñoù cuõng chính laø moät hieän töôïng baùo hieäu roõ raøng raèng : “keû coù ñaïi traùch nhieäm gaùnh vaùc ñaïo phaùp chính laø chuû nhaân cuûa chöõ kyù ñoù”. Thöôïng toïa Thích Trí Quang ñaõ laøm gì cho ñaïo phaùp cuûa ngöôøi, ñoù laø vieäc cuûa Thöôïng toïa, ôû ñaây chuùng toâi chæ ñeà caäp ñeán chöõ kyù vaø phaân taùch nhöõng neùt chöõ kyù cuûa ngöôøi theá thoâi. Löng chæ T cuûa Thöôïng toïa bò neùt chöõ môû ñaàu caét ngang taïo thaønh moät daáu thaäp ñoû baùo hieäu ñieàm baét bôù caàm giöõ, tuy nhieân chöõ T ñöôïc keùo xuoáng moät caùch maïnh meõ vaø ngay thaúng chöùng toû söï gian hieåm seõ vöôït qua khoâng khoù khaên gì. Phaàn cuoái neùt chöõ T ñöôïc haát leân cao thaønh moät hình thuaån nhoû beù thieáu söï caân ñoái vôùi phaàn ñaàu chöõ T, bieåu loä moät söï khieâm toán nhö muoán noùi raèng: “Caùi ta ñaây (baûn ngaõ) naøo coù nghóa gì”. Daáu thaäp giao ñieåm cuûa neùt cuoái chöõ T ñöôïc keùo xuoáng theå hieän söï cam khoå toät cuøng phaûi chuïi ñöïng. Treân giao ñieåm (daáu thaäp) cuûa neùt cuoái chöõ T haát leân noåi roõ moät cuø lao (hình thuaån) noùi leân moät söï chòu ñöïng, moät söï doàn neùn goàm coû “buøi, ngoït, maën, ñaéng, chua, cay”, moät söï troän pha ñau xoùt maø thaém thieát cuûasöï thoaùt phaøm vaø traàn tuïc> Neùt ñöa haát ra aùp cuoái cong meám uyeån chuyeàn bieåu töôïng moät söï bình taâm, söï phaëng laëng, phaûi chaêng ñoù laø phaàn toïa thieàn nhaäp ñònh? söï xao ñoäng cuûa cuoäc ñôøi khoâng coøn nöõa. Neùt cuoái cuøng cuûa chöõ g raát kyø laï noù ñöôïc buoâng xuoáng thaúng taép khaù daøi vaø nhoïn, chöùng toû chuû nhaân cuûa chöõ kyù chaúng ham muoán gì vaø xem taát caû ñeàu laø hö voâ, xuoáng hay leân naøo coù yù nghóa gì taát caû ñaàu laø saéc saéc khoâng khoâng. Vaø ñoù cuõng chính laø yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi tu trì cuûa Thöôïng toïa Thích Trí Quang. Phaàn ñuùng hay sai tuøy theo söï chieâm nghieäm cuûa Thöôïng toïa vaø ngöôøi ñôøi, toâi chæ laøm theo kinh nghieäm chuyeân moân Chieát Töï ñoù maø thoâi. CHÖÕ KYÙ THÖÔÏNG NGHÒ SÓ TRAÀN VAÊN ÑOÂN CÖÏU TRUNG TÖÔÙNG 38
 • 39. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Ñaây laø chöõ kyù cuûa cöïu Trung töôùng Traàn Vaên Ñoân, Thöôïng Nghò só Vieät Nam Coäng Hoøa Chöõ kyù cuûa oâng coù moät ñieåm ñaëc bieät kyø laï ñoù laø söï taùch rôøi ra laøm ñoâi nhöng laïi ñöôïc keát hôïp bôûi hai neùt gaïch daøi thaèng treân vaø döôùi. Neùt gaïch treân ñöôïc keùo daøi thaúng loàng qua ñaàu chöõ Ñ chöùng toû oâng laø ngöôøi xuaát thaân trong lôùp trì thöùc thöôïng löu cuûa xaõ hoäi. Neùt gaïch ñoù thaúng taép ôû phaàn ñaàu, bieåu hieän cho bieát oâng laø ngöôøi coù danh thôm tieáng toát, danh tieáng ñoù seõ khoâng bao giôø maát. Neùt gaïch ñít cuûa oâng raát linh ñoäng, oâng lôïi duïng ñöôøng neùt cuûa Ñ ñeå keùo daøi ra laøm neàn taûng, bieåu hieän söï vinh sang vaø danh nghieäp vöõng beàn. Tuy nhieân neùt vaøo ñôøi cuûa oâng treân phaàn ñaàu coù taïo moät guùt thaét, neân vì vaäy maø phaàn danh nghieäp cuûa oâng trong söï thaønh coâng lôùn coù söï thaát baïi naëng; OÂng gaãm laïi xem. Chöõ Ñ cuûa oâng, hoaëc ñoù laø chöõ T cuûng vaäy, oâng taïo moät söï kyø dieäu, noù coù hình moät caây cung ñöôïc döông thaúng, phaàn treân cuûa neùt gaïch ngang lieân tuïc vôùi phaàn sau cuøng cuûa chöõ kyù, noù coù hình moät caây suùng daøi. Phaàn döôùi, neùt gaïch ngang coù hình löôõi kieám, baáy nhieâu ñoù noù ñaõ giôùi thieäu moät caùch roõ raøng vôùi moïi ngöôøi raèng: “Toâ mang nghieäp kieám cung, toâi thaønh coâng lôùn, danh voïn g vaø uy quyeán cuûa toâi taäp trung ôû ñoù”. Quaû thöïc vaäy, oâng ñaõ thaønh coâng treân ñöôøng voõ nghieäp, uy dnah oâng löøng laãy vôùi nhöõng thaønh tích cuûa oâng vaø thaønh tích cuûa oâng ñaõ ñöa oâng leân haøng toät cao cuûa voõ nghieäp, tieác thay neùt gaïch thaúng ñöùng cuûa chöõ Ñ hoaëc T laïi thieáu ñaàu huït ñuoâi, treân khoâng thaáu trôøi, döôùi chaúng thaáu ñaát, daây cung oâng ñaõ giöông thaúng maø muõi teân oâng khoâng bao giôø laép thì laøm sao coù theå baén ñeán ñích ñöôïc. Chính vì vaäy nghieäp voõ cuûa oâng ñeán giôø toät ñænh choùi saùng thì noù lai taét ngay vaø bò giaùn ñoaïn. Neáu tröôùc kia maø oâng chaúng tieác gì moät neùt gaïch “höõu lyù”, oâng gaïch theâm vaøo chính khoaûng giöõa chöõ Ñ hoaëc T gì ñoù thì raát hôïp lyù vaø oâng coù theâm moät muõi teân naèm ñuùng choã, oâng seõ baén noù ñeán ñích vaø con ñöôøng “voõ nghieäp danh töôùng” cuûa oâng raïng rôõ choùi saùng bieát bao nhieâu, aâu cuõng laø soá trôøi! Theâm moät ñieåm ñaëc bieät nöõa, coù theå noùi raèng haàu heát nhöõng neùt kyù cuûa oâng ñeàu coù aån neùt ñaëc bieät kyø laï. Ñoù laø sau phaàn dang dôû cuûa oâng, nghóa laø coâng danh voõ nghieäp bò giaùn ñoaïn bôûi söï taùch rôøi cuûa chöõ kyù, noù laïi ñöôïc lieân keát bôûi hai ñöôøng gaïch treân vaø döôùi, nhôø ñoù uy danh oâng vaãn nguyeân veïn vaø oâng laïi tieáp tuïc moät con ñöôøng môùi, con ñöôøng ñoù oâng laïi thaønh coâng moät caùch deã daøng vaø hieän oâng ñang ñi treân ñöôøng ñoù. Söï thaønh coâng deã daøng ñoù bieåu loä qua neùt kyù treân ñaàu keùo daøi ra ñaèng sau vaø taïo thaønh nhöõng naác thang kyø dieäu. Baây giôø thì oâng ñang ñaët chaân ñi treân nhöõng böôùc thang ñoù. Tuy nhieân toâi xeùt thaáy roài seõ coù moät söï baát ngôø xaûy ra treân nhöõng böôùc thang oâng ñi, noù khoâng phaûi laømoät söï ngöøng laïi maø laømoät söï töôi vui saùng laïng. Vôùi taát caû tö caùch cuûa moät nhaø Chieát Töï, toâi chuùc oâng thaønh coâng nhieàu nöõa trong quaõng ñôøi ñi chöa heát cuûa oâng, toâi tin nhö vaäy. Vaø cuõng mong raèng oâng ñöøng xem ñaây laø moät söï toïc maïch baát chaáp bôûi vì toâi laø moät nhaø Chieát Töï, chaû nheõ gaëp chöõ kyù cuûa oâng laïi khoâng chieát noù ra cho bieát hay sao? D2 coù bò oâng xem ñoù laømoät söï maïo phaïm toâi cuõng ñaønh vaäy. CHÖÕ KYÙ CUÛA CÖÏU TRUNG TÖÔÙNG TOÂN THAÁT ÑÍNH THÖÔÏNG NGHÒ SÓ VIEÄT NAM COÄNG HOØA CHUÛ NHIEÄM KIEÂM CHUÛ BUÙT NHAÄT BAÙO COÂNG LUAÄN 39
 • 40. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com (CÖÏU TOÅNG TRÖÔÛNG BOÄ NOÄI VUÏ) Ñaây laø chöõ kyù cuûa Cöïu Trung töôùng Toân Thaát Ñính, nguyeân Toång tröôûng Noäi vuï, hieän laø Thöôïng nghó só, Chuû tòch uûy ban Quoác phoøng Thöôïng nghò vieän VNCH, Chuû nhieäm kieâm Chuû buùt Nhaät baùo Coâng luaän. Chöõ kyù naøy toâi söu taäp trong moät baûn vaên cuûa uùy ban QP Thöôïng nghò vieän. Chöõ kyù cuûa oâng coù nhöõng ñöôøng neùt môùi, nhöõng ñöôøng neùt raát saéc saûo linh ñoäng nhöng chöa coù söï chín muoài, chöùng toû oâng vöøa ñoåi chöõ kyù khoâng laâu laém. Tuy nhieân duø laø chöõ kyù naøo, môùi hay cuõ, thì nhöõng neùt buùt ñoù cuõng laø moät taám göông ñeå phaûn aûnh soá meänh cuûa con ngöôøi. Neùt vaøo ñôøi cuûa chöõ kyù baét ñaàu baèng moät chöõ T xinh xaén saùng ñeïp vaø vöøa phaûi, theå hieän oâng laø moät con ngöôøi haøo hoa, ñöôïc sanh tröôûng trong moät gia ñình quí phaùi voïng toäc, cöï khoaùng ñaït trong neùt buùt chöõ T coøn chæ roõ cho thaáy oâng coù moät tinh thaàn raát côûi môû vaø haøo hieäp, neùt cuoái cuûa chöõ T ñöôïc haát leân moät caùch goïn gaøng vöøa phaûi ñeå laøm söï lieân giao môû ñöôøng cho chöõ oâ, moät chöõ oâ linh ñoäng phaàn treân ñöôïc môû ra bieåu loä söï ngay thaúng vaø noùng giaän cuøng caû söï duyeân daùng, ñoù laø moät söï toång hôïp cuûa chöõ oâ ñaùng meán. Ñöôøng giao lieân cuûa chöõ oâ ñeå tieáp noái chöõ o raát caân phaân noùi ra söï bình ñaúng vaø ñaïo ñöùc, neùt giao lieân cuûa chöõ o heát leân ñeå tieáp noái cho chöõ t phoøng tuyeán. Giöõa söï keát hôïp cuûa hai chöõ T vaø Ñ ta thaáy nhöõng phoái hôïp cuûa moät caên cöù nhö raøo luõy giaêng maéc, neùt vaên hoa, ñöôøng voõ nghieäp cuûa oâng theå hieän ra ôû trong ñoù ! Tuy nhieân trong söï thaønh coâng lôùn vaø neân danh vang cuûa oâng coù söï caûn trôû bôûi chính neùt keùo lui cuûa chöõ Ñ noù laøm gaïch ngang treân ñaàu cuûa chöõ T vaø taïo moät guùt thaét cho chöõ Ñ khoâng caân ñoái, chính ñoù laø söï huûy hoaïi ñaùng tieác. Ñaïi danh cuûa oâng ñaõ thaønh nhöng ñaïi nghieäp cuûa oâng bò giaùn ñoaïn laø vì söï ñoù. Tuy nhieân phaàn löng cuûa chöõ Ñ ñöôïc môû roäng vaø luùn thaáp xuoáng ta thaáy theå hieän roõ moät söï vöõng chaéc cuûa uy danh, teân tuoåi oâng raát beàn vöõng, khoâng maát maùt hoaëc giaûm suùt vaø con ñöôøng söï nghieäp cuûa oâng coøn daøi. Coù leõ oâng cuõng thaáy roõ khoaûng caùch giöõa cuûa chöõ kyù noù coù nhieàu söï caûn trôû raéc roái khoâng gì veà danh nghieäp maø tieàn taøi cuõng loän xoän, ñoâi khi oâng ñaõ lo ngaïi raèng noù seõ maát maùt taát caû nhöng treân thöïc teá vaãn coøn taát caû, ñieàu ñoù noù theå hieän ôû neùt cuoái cuûa chöõ Ñ keùo daøi ra ñeå tieáp noái cho chöõ i, nghóa laø oâng cöù yeân chí, oâng seõ chaúng maát gì caû, neáu khoâng theâm thì chaúng bôùt. Giöõa ñöôøng lieân giao cuûa chöõ D vaø chöõ I oâng taïo ra moät khoaûng hôû beân döôùi, chính ñoù laø söï roãi raõi .. . baát ngôø cuûa oâng, vaø cuõng laø moät söï chuyeån höôùng. Chöõ I vaø N raát môùi meû vaø caân phaân, oâng ñang tieáp tuïc söï nghieäp cuûa oâng baèng moät con ñöôøng môùi khaù thích thuù. 40
 • 41. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Chöõ h cuoái cuøng ñoät ngoät cao leân vaø leõ dó nhieân laø chöõ h thì phaûi cao leân theo chieàu höôùng töï nhieân cuûa noù. Nhöng chính ôû ñoù coù moät söï choùi saùng khaù baát ngôø ? Toâi nghó raèng oâng coøn nhieàu troïng traùch .. . môùi khaù toát ñeïp .. Moät ngaøy naøo ñoù oâng seõ nhìn thaáy söï choùi saùng cuûa chöõ h, neùt cuoái cuøng cuûa chöõ h ñöôïc oâng haát ra khaù ñeïp nhöng noù hôi baèng phaúng, oâng neân haát leân moät tí, moät tí thoâi ñeå taïo theâm söï choùi saùng sau naøy. Neùt gaïch ngang döôùi ñít chöõ kyù, oâng neân ñem leân gaàn chöõ kyù moät tí nöõa vaø neân taïo cho noù moät chieàu thaúng song song caân ñoái, noù seõ coù moät söï röïc saùng lung linh voâ cuøng tuyeät dieäu. Moïi söï vaãn coøn ñoù .. . Toâi kính chuùc oâng gaëp nhieàu toát ñeïp hôn vaø thaønh coâng treân taát caû moïi phöông dieän. Mong raèng oâng ñöøng xem ñaây laø moät söï maïo phaïm, chaúng qua ñoù laø thieän yù veà ngheà nghieäp cuûa toâi ñoái vôùi oâng. CHÖÕ KYÙ CUÛA OÂNG HUYØNH VAÊN ÑAÏO BOÄ TRÖÔÛNG PHUÛ THUÛ TÖÔÙNG Ñaây laø chöõ kyù cuûa oâng Huyønh Vaên Ñaïo, Boä tröôûng Phuû Thuû töôùng VNCH. Chöõ kyù naøy ñöôïc trích daãn trong moät thoâng caùo cuûa Boä Quoác phoøng khi oâng coøn laøm Ñoång lyù. Neùt vaøo ñôøi ñaàu tieân cuûa chöõ kyù, oâng theå hieän moät söï khieâm toán ñuùng möïc, moät söï deø daët thaän troïng , taùnh tình oâng raát kín ñaùo, oâng laø moät ngöôøi nhieàu suy tö, nhieàu caûm nghó, nhöng ít khi noùi leân nhöõng caûm nghó cuûa mình. Giöõa chöõ h cuûa oâng coùmoät khoaûng caùch nhöng nhôø coù neùt ñaàu cuûa chöõ h hôi khum xuoáng neân ñaõ ñaäy kín, duø vaäy oâng cuõng ñaõ traûi qua moät söï ngaët ngheøo suyùt aûnh höôûng ñeán boån maïng cuûa oâng. Hieåm hoïa ñoù ñeán vôùi oâng lieân tuïc, ñieàu naøy theå hieän qua guùt thaét ôû neùt thöù hai cuûa chöõ h, khoâng hieåu giai ñoaïn ñoù oâng coù bò baét bôù giam caàm hay khoâng. Tuy nhieân theo kinh nghieäm cuûa toâi thì guùt thaét ñoù chính laø söï tuø haõm, vaø coù leõ oâng ñaõ traûi qua. Giao ñieåm vôùi chöõ h coù leõ laø chöõ v, daàu laø chöõ gì thì ôû ñoù cuõng coù hai guùt thaét níu keùo chöùng toû oâng traûi qua moät söï daèng co maõnh lieät veà noäi taâm, veà moät söï quyeát ñònh khoù khaên maø oâng caàn phaûi giaûi quyeát moät caùch heát söùc khoân kheùo môùi traùnh ñöôïc nhöõng phieàn toaùi cho veà sau, may thay oâng tìm ñöôïc moät giaûi phaùp tuyeät haûo vaø giaûi phaùp ñoù ñöôïc theå hieän qua neùt buùt giao ñieåm moät caùch côûi môû cuûa chöõ ñ. Neùt kyù cuûa chöõ ñ ñöôïc oâng naâng cao leân moät caùch thanh thoaùt thaàn tình vaø linh ñoäng, danh voïng oâng röïc saùng leân ôû ñoù, tuy nhieân neùt cuoái cuøng haát leân cuûa chöõ ñ oâng taïo moät khoaûng caùch giao ñieåm hôi roäng, toâi nghó raèng oâng seõ gaëp nhieàu söï khoù khaên vaø phaûi taän duïng trí oùc khaù nhieàu ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng chöôùng ngaïi maø oâng seõ gaëp .. . Duø sao thì oâng cuõng vöôït qua ñöôïc moät caùch deã daøng. Chöõ a cuûa oâng maát thaêng baèng ôû neùt haát leân ñaèng sau, toâi nghó laø oâng coù moät bònh laï tuy khoâng nguy hieåm nhöng raát khoù chöõa, oâng böïc mình khoâng ít vì beänh ñoù ! 41
 • 42. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Chöõ O cuoái cuøng ñöôïc môû roäng phaàn treân ra, ñoù laø hieän töôïng cuûa moät chöùa ñöïng beàn bó, ñöôøng ñôøi oâng thaønh coâng nhieàu laø nhôø ôû ñoù, tuy nhieân neùt cuoái cuûa oâng ñöa ra hôi daøi vaø hôi leân cao, toâi nghó raèng maát thaêng baèng cuûa chöõ kyù vaø ñoù cuõng laø moät söï baùo hieäu töông lai haäu vaän coù nhieàu söï di chuyeån. Öu ñieåm cuûa chöõ kyù laø coù söï roäng raõi saùng suûa, nhôø ñoù oâng thaønh coâng nhieàu. Khuyeát ñieåm, oâng taïo nhieàu guùt thaét quaù neân thöôøng hay gaëp chöôùng ngaïi khoù khaên. Kính mong oâng ñöøng xem ñaây laø moät söï maïo phaïm maø toâi chæ laøm vieäc theo söï ngay thaúng cuûa ngheà nghieäp chuyeân moân. Kính chuùc oâng thaønh coâng nhieàu vaø vó ñaïi. CHÖÕ KYÙ OÂNG TRAÀN VAÊN PHÖÔÙC ÑOÅNG LYÙ BOÄ THOÂNG TIN Ñaây laø chöõ kyù cuûa oâng Traàn Vaên Phöôùc, Ñoång lyù Boä Thoâng tin VNCH maø toâi tìm thaáy trong moät thoâng caùo göûi cho caùc nhaø phaùt haønh saùch baùo do oâng aán kyù. Chöõ kyù cuûa oâng baét ñaàu baèng chöõ T. Chöõ T ñöôïc oâng naâng leân cao vaø ñoät nhieân haï thaáp xuoáng roài ñem luøi vaøo taïo moät söï caùch böùc maát thaêng baèng nhöng raát bay böôùm, ñieåm ñoù theå hieän moät söï ra ñi, xa caùch queâ höông vì nghieäp hoïc. Chöõ T cuûa oâng neùt thaúng keùo xuoáng raát thaáp vaø hôi cong chöùng toû oâng laø moät ngöôøi khieâm toán töø hoøa, nhöõng neùt keá tieáp thaáp vaø nhoû taïo moät söï baèng ñeàu bieåu loä cuoäc ñôøi oâng giai ñoaïn ñaàu raát bình laëng, söï sanh hoaït coù tính chaát trung bình, ñi sôùm veà tröa, tuy nhieân trong chöõ coù leõ laø chöõ v cuûa oâng coù moät ñieàu ñaëc bieät veà yù töôûng, chöõ v ñöôïc môû ra roäng raõi chöùng toû oâng raát xuùc tích veà tình caûm, phaàn giao ñieåm cuûa chöõ v vaø p coù moät khôûi saéc baát ngôø, moät baùo hieäu veà danh nghieäp khaù toát ñeïp, ñöôøng ñôøi oâng khôûi saéc, söï nghieäp danh voïng cuûa oâng baét nguoán töø giao ñieåm ñoù. Coù moät ñieåm xaáu laø chöõ h cuûa oâng thieáu ñaàu maø chæ laø moät gaïch nhoïn thaúng ñöùng, laïi bò phaàn ñaàu cuûa chöõ P ñeø maïnh xuoáng taïo söï run raåy cho nhöõng neùt keá tieáp, vì vaäy danh nghieäp cuûa oâng bò aûnh höôûng vaø giaùn ñoaïn, vaän haïn aáy khaù naëng .. . Duø sao thì oâng cuõng ñaõ traûi qua vaø oâng vöôït ñöôïc. Töø chöõ h ñoù trôû ñi oâng coù moät chuyeån höôùng môùisau söï ñi xa trôû veà cuûa oâng. OÂng laïi thaønh coâng nhôø chöõ ô cuûa oâng ñöôïc naâng leân cao vaø ñeå môû loøng moät caùch roäng raõi, ñieåm naøy coøn chöùng toû ñöôïc trong neùt kyù oâng laø moät ngöôøi “taøi hoa aån nhaãn”. Chöõ ô cuûa oâng naâng cao leân vaø theo ñaø ñoù chöõ C cuoái cuøng caøng lôùn roäng, neùt cuoái cuûa chöõ C cuûa oâng ñöôïc haát ra moät caùch tuyeät xaûo, toâi nghó raèng oâng seõ thaønh coâng lôùn treân con ñöôøng danh nghieäp cuûa oâng. Neùt gaïch ngang döôùi ñít chöõ kyù cuûa oâng raát maïnh baïo vaø ñöôïc keùo daøi ra taïo moät neàn taûng vöõng chaéc raát toát. Toâi tin chaéc laø oâng seõ thaønh coâng treân nhieàu ñòa haït. .. Thaønh thöïc chuùc oâng maïnh tieán vaø thaønh coâng ñoàng thôøi cuõng xin oâng mieãn chaáp cho söï maïo phaïm nayø, moät söï maïo muoäi vì ngheà nghieäp ! CHÖÕ KYÙ CÖÏU THIEÁU TÖÔÙNG LAÂM VAÊN PHAÙT 42
 • 43. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com NGUYEÂN TOÅNG TRÖÔÛNG NOÄI VUÏ Ñaây laø chöõ kyù cuûa oâng Laâm Vaên Phaùt, Cöïu thieáu töôùng, nguyeân Toång tröôûng Boä Noäi vuï VNCH. Toâi trích daãn chöõ kyù naøy trong moät thoâng caùo cuûa Boä Noäi vuï do oâng aán kyù vaøo naêm 1964. Chöõ kyù naøy cuûa oâng neùt vaøo ñôøi nghieâng ngöûa, toâi khoâng ñònh nghóa ñöôïc ñoù laø chöõ gì? Tuy nhieân trong phaàn nghieâng ngöûa cuûa neùt kyù noù coù söï roäng raõi vaø bay böôùm, neân toâi ñoaùn raèng oâng laø ngöôøi xuaát thaân trong gia ñình coù giaùo huaán, coù söï nghieäp, nhöng söï nghieäp ñoù bò phaù saûn vì thôøi cuoäc vaø meänh soá. Söï hoïc cuûa oâng tuy khaù cao nhöng bò coi nhö laø giaùn ñoaïn. Neùt kyù cuûa oâng khaù saéc vaø roõ neân oâng laø ngöôøi raát thoâng minh linh hoaït vaø chung thuûy. Neùt kyù ñaàu tieân cuûa oâng ñoät nhieân ngöøng laïi, ngaét chöõ kyù oâng ra thaønh hai phaàn ! Theo kinh nghieäm veà khoa xem chöõ kyù thì neùt ñaàu baùo hieäu söï huy hoaøng trong gian khoå, vaø söï ngaét ñoâi chöõ kyù baùo hieäu moät söï giaùn ñoaïn gheâ gôùm, neáu maïng oâng khoâng lôùn thì ñoù chính laø moät caùi cheát baát kyø töû (phaûi chaêng vì vaäy maø oâng ñaõ coù laàn mang aùn töû hình !). Vì laø moät söï baùo hieäu neân phaàn ñöùt ñoaïn hieän ra töø tröôùc maø cuoäc soáng laïi xaûy ra sau. Phaàn hai cuûa chöõ kyù, hai neùt ñaàu raát ñaäm saéc vaø roõ, baùo hieäu ñieàm töôùc loäc nhöng vì oâng taïo noù thaønh moät gai nhoïn vaø moät guùt thaét neân trong phaàn töôùc loäc noåi soùng gioù, neùt thöù ba cuûa phaàn hai chöõ kyù daâng leân cao, baùo hieäu moät söï noåi danh trong gian nguy vì neùt daâng cao ñoù coù moät guùt thaét (daáu thaäp) vaø ñoù cuõng chính laø nhöõng ngaøy aån nhaãn thu mình. Hai eùt aùp cuoái cuûa oâng raát ñaïo maïo vaø tuyeät ñeïp, neùt thöù nhaát chæ roõ söï may maén, söï phoø trôï cuûa quyù nhaân, neùt thöù hai chuaån bò moät con ñöôøng môùi, oâng seõ ñi noát quaõng ñôøi cuûa oâng baèng moät söï “toát ñeïp”. Tuy nhieân neùt cuoái cuøng cuûa oâng troâng nhö moät hình noùn vaø chaám döùt bôûi moät ñöôøng thaúng goùc maø thieáu söï ñöa leân hoaëc haát ra, toâi nghó raèng phaàn cuoái cuûa oâng (haäu vaän) döïng nghieäp taïi queâ ngöôøi .. .OÂng an thaân taïi ñoù. Töông lai cuûa oâng coøn daøi, seõ coøn nhieàu bieán ñoåi lôùn trong cuoäc ñôøi oâng .. . Chuùc oâng gaëp nhieàu may maén vaø xin oâng ñöøng xem ñaây laø moät söï maïo phaïm. CHÖÕ KYÙ CUÛA THÖÔÏNG TOÏA THÍCH THIEÄN MINH ÑEÄ NHAÁT PHOÙ VIEÄN TRÖÔÛNG HOÙA ÑAÏO 43
 • 44. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Ñaây laø chöõ kyù cuûa Thöôïng toïa Thích Thieän Minh, Ñeä nhaát phoù Vieän tröôûng vieän Hoùa ñaïo Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát. Chöõ T cuûa Thöôïng toïa ôû neùt vaøo ñôøi phía treân ñaàu co ùmoät daáu thaäp kyø laï, moät baùo hieäu cuûa söï choâng gai, muoän phieàn. Neùt keùo xuoáng cuûa chöõ T thaúng ñöùng vaø maïnh meõ, noùi leân moät yù chí maïnh vaø cöông quyeát. Chöõ T ñoù toaøn phaàn ñöôïc naâng leân cao, bieåu loä moät yù höôùng veà ñaïo phaùp, tuy nhieân noù coù daáu thaäp ôû treân ñaàu vaø guùt thaét ôû gaàn giöõa löng nhö muoán noùi leân raèng : “Toâi seõ ñi treân con ñöôøng ñaïo haïnh vaø con ñöôøng ñaõ khieán toâi gaëp gian nguy nhöng toâi vaãn ñi tôùi”, söï ñi tôùi ñoù theå hieän ôû neùt guùt thaét keùo ra noái lieàn vôùi chöõ m. Toâi tìm thaáy trong toaøn dieän chöõ kyù cuûa Thöôïng toïa coù moät phaùt hoûa lung linh, moät söï gay caán khuùc maéc ? Söï phaùt toûa theå hieän boä oùc minh maãn, söï gay caán khuùc maéc theå hieän phaàn khoå haïnh vaø gian nguy. Neùt guùt thaét ôû cuoái löng chöõ T baùo hieäu moät nguy vong baûn meänh, moät “daáu cheát” baát ñaéc, nhöng coù leõ vì Thöôïng toïa quaù lôùn meänh cao soá neân ñaõ thoaùt ñöôïc, phaàn naøy theå hieän ôû moät chöõ T maïnh baïo vaø thaúng ñöùng. Troâng chaúng khaùc gì moät sôïi daây buoäc vaøo thaân caây ñeå keùo ngaõ thaân caây ñoù, may thay sôïi giaây raøng buoäc ñoù laïi buoäc ôû phaàn döôùi cuûa goác caây neân söï keùo loâi duø maïnh ñeán ñaâu caây cuõng khoâng ngaõ ñoå ñöôïc (luaät thieân nhieân thaêng baèng). Neáu tröôùc ñaây maø voøng daây guùt thaét buoäc chaët laáy chöõ T maø Thöôïng toïa ñem naâng cao leân phaàn treân cuûa chöõ T gaàn daáu thaäp, thì toâi tin chaéc raèng ngaøy hoâm nay Thöôïng toïa ñaõ khoâng coøn, vì moät caùi cheát “baát ñaéc kyø töû”. Bôûi voøng daây ñaõ quaøng thaét ñuùng choã taïo ñöôïc tö theá aùc nghieät cuûa noù. May thay voøng daây oan nghieät ñaõ khoâng haï ñöôïc Thöôïng toïa, aâu cuõng laø soá trôøi. Toâi tin raèng chöõ kyù naøy Thöôïng taïo ñaõ thay ñoåi, vaø tröôùc ñoù Thöôïng toïa duøng moät chöõ khaùc hôn (thay ñoåi tröôùc khi xaûy ra tai naïn) vaø ñoù chính laø yeáu toá cöùu maïng. Con ñöôøng cuûa ngöôøi ñi vaãn coøn nhieàu gaäp gheành soûi ñaù, ñieàu ñoù chöùng toû qua nhöõng neùt buùt keá tieáp thaáp cao khoâng ñeàu ñaën, phaàn traùch nhieäm thöïc quaû naëng neà. Duø sao thì vinh quang cuõng ñang chôø, moät söï vinh quang theå hieän ôû chöõ h sau cuøng cuûa chöõ kyù, chöõ h ñöôïc naâng leân cao vaø chaám döùt ñoät ngoät. Toâi nghó raèng trong phaàn raát toát ñoù cuûa chöõ h coù söï raát xaáu cuûa noù, nghóa laø Thöôïng toïa seõ bò suy yeáu söùc khoûe raát nhieàu ôû phaàn haäu vaän, söï oám ñau thöôøng xaûy ra vì chöõ khi ñöa leân cao neùt buùt hôi run raåy vaø taïo thaønh muõi nhoïn ôû treân ñaàu, tuy phaàn keùo xuoáng raát côûi môû. Vaû laïi söï chaám döùt cuûa chöõ h quaù ñoät ngoät thay vì neùt cuoái ñaù haát ra thì noù laïi bò Thöôïng toïa oâm vaøo gaàn nhö moùc lui, chính ñoù laø söï suy yeáu cuûa theå xaùc. Duø sao thì phaàn ñoù ñoái vôùi Thöôïng 44
 • 45. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com toïa naøo coù caàn chi, bôûi vì söï “voâ huõy thí” nhaø tu haønh ñaõ khoâng tieác, thì söï suy yeáu cuûa söùc khoûe vì loøng chaân tu laïi caøng ñöôïc ñeà cao hôn nöõa ? Neùt gaïch ngang döôùi chöõ kyù ñöôïc keùo khaù maïnh vaø ñöôïc naâng cao leân, ñoù cuõng laø öu ñieåm noù taïo cho chöõ kyù moät neàn taûng vöõng chaéc vaø duy trì moät yù chí vöõng maïnh. Toâi xin coù moät lôøi ñeà nghò laø Thöôïng toïa neân ñaù haát ra neùt cuoái cuøng cuûa chöõ h ñeå taïo moät theá thaêng baèng. Vaø xin Thöôïng toïa ñöøng xem ñaây laø moät söï laïm baøn maïo phaïm. CHÖÕ KYÙ CUÛA ÑAÏI ÑÖÙC NHAÄT THIEÄN TOÅNG VUÏ XAÕ HOÄI VIEÄN HOÙA ÑAÏO Ñaây laø chöõ kyù cuûa Ñaïi ñöùc Nhaät Thieän, Toång Vuï Tröôûng ñaëc traùch xaõ hoäi cuûa Vieän Hoùa Ñaïo Phaät giaùo VNTN. Moät chöõ kyù kì laï, neùt ñaàu toâi khoâng hieåu laø chöõ M hay chöõ T hoaëc chöõ H. Tuy nhieân duø laø chöõ gì thì ñôøi ngöôøi cuõng naèm trong neùt buùt. Toâi khoâng heà tìm thaáy ñieåm töôïng tröng cuûa söï khoå haïnh tu trì cuûa Ñaïi Ñöùc trong neùt vaøo ñôøi. Maø neùt vaøo ñôøi cuûa Ñaïi Ñöùc noù coù moät söï aån yù theå hieän söï ñôn coâi coâ ñoäc. Toâi nghó raèng Ñaïi Ñöùc xöa kia ñaõ ñi vaøo ñôøi baèng nhieàu söï thieáu may maén, vôùi bao nhieâu nghieäp chöôùng ñeø naëng ! Söï hoïc vaán cuõng bò dang dôû ñeå roài phaàn töï hoïc chieám laáy nhieàu hôn, ñieàu ñoù theå hieän qua neùt buùt ñaàu tieân töø döôùi keùo leân moät caùch töùc böïc taïo lieàn moät guùt thaét ôû treân ñaàu. Guùt thaét ñoù, bieåu töôïng cho moät söï töï laäp, moät söï ra ñi, toâi xin mieãn ñeà caäp ñeán tình caûm cuûa Ñaïi Ñöùc, duø ñoù chæ laø tieân vaän vì hieän, Ñaïi Ñöùc laø moät baäc chaân tu. Ñieàu ñaùng noùi ñoù laø chöõ kyù cuûa Ñaïi Ñöùc ôû neùt thöù hai coù theâm moät guùt thaét nöõa, chöùng toû Ñaïi Ñöùc coù moät söï doàn eùp kyø laï, vaø nhieàu suy tö maõnh lieät vaø Ñaïi Ñöùc gaëp khoù khaên trôû ngaïi. Ñoät nhieân moät neùt buùt keùo saâu xuoáng veïo ñi roài ñöôïc naâng xeùo leân, taïo thaønh moät hang saâu, moät thung luõng, phaûi chaêng Ñaïi Ñöùc ñaõ suyùt böôùc vaøo moät con ñöôøng ñaày ma chöôùng ! May thay, trí oùc thoâng minh cuûa Ñaïi Ñöùc vuït phaùt leân moät tia saùng kyø dò vaø ñieåm ñoù theå hieän qua neùt buùt saéc saûo keùo baêng leân giao ñieåm vôùi chöõ A. Chính giao ñieåm ñoù laø moät böôùc nhaûy vuït töø “bôø meâ qua beán giaùc ?” Ñaïi Ñöùc coù moät söï chuyeån höôùng raát ñoät ngoät vaø huyeàn hoaëc ngoaøi söï töôûng töôïng cuûa söùc ngöôøi. Söï choùi saùng röïc rôõ qua bao nhieâu thöû thaùch cuûa cuoäc ñôøi .. . 45
 • 46. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Con ñöôøng Ñaïi Ñöùc ñang ñi ñoù laø ñaïo phaùp. Söï maàu nhieäm ñaõ buoäc raøng, toâi nghó ñoù laø moät söï nghieäp toät cuøng vó ñaïi. Nhöõng neùt cuoái ôû ñaèng sau chöõ kyù ñaõ coù moät söï thaêng baèng, töø nay nhöõng böôùc ñi thöïc laø thanh thoaùt eâm ñeïp. Neùt haát leân cuoái cuøng naâng cao, ñoù chính laø phaàn tuyeät haûo, toâi thaønh thöïc caàu chuùc Ñaïi Ñöùc ñeán beán moät caùch vinh quang. Vaø xin Ñaïi Ñöùc “vò tha” cho nhöõng lôøi “thöïc”, bôûi ñoù chính laø yeáu toá cuûa khoa chieát töï chöõ kyù, laønh thay. NEÙT BUÙT VAØ SOÁ MEÄNH TOAÙN SOÁ ÑÔØI NGÖÔØI Quyù vò ñaõ töøng nghe noùi ñeán neùt buùt cuûa con ngöôøi coù lieân quan ñeán töôùng maïng cuûa mình. Vaø cuõng coù ngöôøi ñaõ tìm ñeán caùc nhaø chuyeân moân ñeå nhôø hoï xem tuoàng chöõ, neùt kyù ñeå mong ñöôïc hoï chæ ñieåm cho veà töông lai, baûn meänh .. . Ñeå giuùp cho quyù vò moät yù nieäm roõ reät veà khoa xem buùt töôùng, trong thieân khaûo luaän naøy, chuùng toâi xin coáng hieán baïn ñoïc veà caùch xem chöõ vieát vaø chöõ kyù cuûa quyù baïn baèng moät loái kinh nghieäm nhaän xeùt rieâng cuûa baûn thaân. Trong thöïc teá, khoa xem neùt buùt naøy coù raát nhieàu caùch xem, vaø moãi moät nhaø chuyeân moân coù moät loái aùp duïng khaùc nhau, tuy nhieân hoï cuøng ñi ñeán moät muïc ñích laø tìm hieåu töông lai cuûa baïn. Sau ñaây laø loái suy dieãn cuûa chuùng toâi qua neùt buùt, chæ caàn quyù vò ñoïc thöïc kyõ roài ñem ra aùp duïng cho mình, cho nhöõng ngöôøi chung quanh, theá naøo baïn cuõng tìm thaáy nhöõng ñieàu lyù thuù baát ngôø cuûa noù. Thoâng thöôøng coù ba loái vieát, moät laø vieát ngöûa chöõ, hai laø vieát ñöùng chöõ, ba laø vieát nghieâng chöõ. Thí duï: 1) Vieät Nam 2) Vieät Nam 3) Vieät Nam 1. KIEÅU CHÖÕ VIEÁT NGÖÛA Moät ngöôøi vieát chöõ theo loái naèm ngöûa thì ñoù laø moät ngöôøi taùnh tình nhu nhöôïc beänh hoaïn, ra ngoaøi xaõ hoäi laø ngöôøi luoân luoân höôûng öùng vieäc laøm cuûa keû khaùc maø khoâng bao giôø hoï laø keû ñeà xöôùng, duø laø moät chuyeän nhoû nhaët. Trong gia ñình hoï laø moät ngöôøi phuïc tuøng, choàng thì sôï vôï, vôï thì sôï choàng hôi quaù ñaùng. Hoï laø nhöõng ngöôøi mang nhieàu maëc caûm thua thieät, döôùi con maét nhìn ñôøi cuûa hoï luùc naøo cuõng bi quan. Tuy nhieân cuõng coù nhieàu tröôøng hôïp ngöôøi vieát kieåu chöõ naèm ngöûa, nhöng neùt chöõ troøn traën vaø thöïc chöõ, nghóa laø khoâng lieán thoaéng caõi söûa thì ñoù laø haïng ngöôøi maïnh daïn, tính tình trung thöïc, öa söï thaúng ngay, tuy hoï vieát chöõ naèm ngöûa. Haïng ngöôøi naøy tieàn vaän khoâng khaù nhöng töø trung vaän trôû ñi thì raát toát. Tuy nhieân treân ñaây chæ laø moät söï nhaän xeùt chung veà tuoàng chöõ naèm ngöûa. Vaø sau ñaây laø nhöõng chi tieát veà caùch giaûi ñoaùn cuûa caùi neùt chöõ naèm ngöûa ñoù. Moät ngöôøi coù neùt chöõ naèm ngöûa maø loàng chöõ heïp, neùt chöõ cao thaáp khoâng ñeàu thì ñoù laø ngöôøi coù taâm ñòa nhoû nhen, öa söï ganh gheùt tò hieàm, haïng ngöôøi naøy giao tieáp vôùi baèng höõu thöôøng taïo laém söï maâu thuaãn gaây chia reõ trong anh em. Neáu kieåu chöõ naèm ngöûa maø neùt chöõ luøn thaáp, coù beà ngang maø khoâng coù beà cao thì ñoù laø haïng ngöôøi coäc caèn. Tính tình noùng naûy boäp choäp, nhöõng ngöôøi naøy laøm vieäc lôùn thöôøng bò hö hoûng. 46
 • 47. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Cuõng kieåu chöõ naèm ngöûa ñoù maø thænh thoaûng coù moät vaøi neùt baát ngôø keùo daøi ra thì ñoù laø haïng ngöôøi öa nònh hoùt, öa mua quan baùn chöùc, öa söï haøo nhoaùng beân ngoaøi .. . Noùi toùm laïi tröø moät vaøi tröôøng hôïp ñaëc bieät ngoaïi leä, ngöôøi coù tuoàng chöõ naèm ngöûa phaàn nhieàu hoï khoâng ñöôïc lieät vaøo haïng quaân töû. Tuy hoï khoâng haún laø phöôøng tieåu nhaân ñaùng gheùt. 2. KIEÅU CHÖÕ THAÚNG ÑÖÙNG Moät ngöôøi vieát chöõ theo loái thaúng ñöùng thì ñoù laø moät ngöôøi taùnh tình roäng raõi côûi môû, thích söï vui veû nhöng khoâng öa caûnh oàn aøo naùo nhieät, haïng ngöôøi naøy öa chinh phuïc keû khaùc vaø cuõng raát ñöôïc nhieàu ngöôøi meán phuïc. Ñoái vôùi coâng vieäc, hoï laø haïng ngöôøi haêng say öa thích hoaït ñoäng. Ngöôøi vieát kieåu chöõ thaúng ñöùng maø neùt chöõ roäng raõi ñeàu ñaën thì ñoù laø haïng ngöôøi tieâu tieàn, öa söï hoang phí, laøm bao nhieâu cuõng heát. Hoïc ñuùng laø haïng ngöôøi voâ lo. Duø ngaøy mai coù thieáu aên hoâm nay hoï cuõng baát caàn, ñoà ñaïc cuûa hoï saém ra hoï chaúng quyù, ai laáy cuõng ñöôïc, ai xin cuõng cho ! Thaäm chí ñeán aùo quaàn hoï maëc trong ngöôøi cuõng chaúng caàn bieát ñeán söï thieáu ñuû. Haïng ngöôøi naøy raát toát nhöng cuõng vì söï toát ñoù maø gaàn nhö suoát ñôøi hoï luoân tuùng thieáu. Tuy nhieân hoï cuõng khoâng laáy theá laøm buoàn. Cuõng kieåu chöõ thaúng ñöùng, nhöng neùt chöõ daâng cao leân vaø nhöõng neùt buoâng xuoáng thì raát ngaén, ñoù laø haïng ngöôøi “ñaàu voi ñuoâi chuoät”. Vieäc laøm cuûa hoï chæ haêng haùi luùc ñaàu roài veà sau thì laïi beâ treã buoâng troâi. Haïng ngöôøi ñoù chaúng khaùc gì oâng töôùng Trình Giaûo Kim ñôøi nhaø Ñöôøng beân taøu, khi laâm traän chieán ñaáu thì chæ coù ba nhaùt buùa ñaàu laø ñeïp maét lôïi haïi, coi ñöôïc, nhöng keå töø nhaùt thöù tö trôû ñi thì hoaøn toaøn voâ tích söï. Tuy vaäy ai coù kieåu chöõ ñoù thì ngöôøi tröôøng maïng, coù soá thöôïng thoï, soáng laâu. Hoï cuõng laø haïng ngöôøi toát nhöng ñöøng bao giôø giao vieäc lôùn cho hoï laøm maø deã hoûng. Neáu moät ngöôøi chöõ vieát thaúng ñöùng maø kieåu chöõ thu heïp laïi thì ñoù laø haïng ngöôøi laøm nhieàu aên ít, coù nghóa laø hoï coù tay laøm ra tieàn baïc nhieàu, giaøu coù lôùn, nhöng tieâu xaøi khoâng hoang phí. Hoï cuõng laø haïng ngöôøi coù nhieàu tình caûm, bieát thöông ngöôøi, nhöng khoâng bao giôø hoï ñeå cho quyeàn lôïi bò chi phoái hoaëc xaâm phaïm quaù ñaùng. Neáu kieåu chöõ thaúng ñöùng maø luùn thaáp deïp xuoáng thì ñoù laø haïng ngöôøi ham thích söï laï, öa tìm toøi, taùnh tình caån thaän, ñaây coù theå laø kieåu chöõ cuûa nhöõng nhaø toaùn hoïc, baùc hoïc noåi danh chaúng haïn. Moät kieåu chöõ thaúng ñöùng ñeàu ñaën caân ñoái, khoâng cao khoâng thaáp, ñoù laø kieåu chöõ cuûa haïng ngöôøi cöông tröïc trung haäu nhöng raát nhieàu tình caûm vaø raát khoân ngoan, teá nhò. Nhöõng nhaø giaùo, nhaø vaên thöôøng coù neùt chöõ ñoù. Noùi toùm laïi nhöõng ngöôøi coù tuoàng chöõ thaúng ñöùng, tröø moät vaøi tröôøng hôïp ngoaïi leä, hoï laø haïng ngöôøi quaân töû neân giao keát. 3. KIEÅU CHÖÕ VIEÁT NAÈM NGHIEÂNG Thoâng thöôøng nhöõng ngöôøi coù loái vieát chöõ naèm nghieâng ñeàu laø nhöõng ngöôøi nhaäm leï, taùnh tình khoaùng ñaït côûi môû. 47
 • 48. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Moät ngöôøi coù kieåu chöõ vieát naèm nghieâng maø troøn tròa caân ñoái thì ñoù laø haïng ngöôøi thoâng minh linh maãn, hoïc moät hieåu möôøi, ñoù laø haïng ngöôøi coù nhieàu saùng kieán, öa söï cheá taïo, moät nhaø kieán truùc, moät hoïa só thöôøng coù kieåu chöõ naøy. Cuõng kieåu chöõ naèm nghieâng nhöng neùt chöõ eo heïp gaày oám thì ñoù laø loái vieát cuûa nhöõng ngöôøi sôùm moà coâi cha hoaëc meï, aáu thôøi gaëp nhieàu vaát vaû cöïc nhoïc, vöøa hoïc vöøa laøm, nhöng töông lai raát toát ñeïp, nhôø ôû loøng töï tin, söï chòu khoù vaø ñöùc kieân nhaãn cuûa mình. Nhöõng ngöôøi coù loái vieát naøy treân tröôøng ñôøi duø hoï coù gaëp nhieàu söï khoù khaên, hoï cuõng coù theå vöôït qua ñöôïc. Neáu kieåu chöõ naèm nghieâng maø luøn thaáp, beà ngang ñöôïc môû roäng thì ñoù laø haïng ngöôøi xem nheï tieàn taøi, coi troïng nhaân nghóa, hoï coù theå queân baûn thaân mình ñeå ñem laïi söï an vui cho keû khaùc, nhöõng nhaø chaân tu thöôøng coù loái vieát naøy. Laøm baäc cha meï khi nhìn thaáy kieåu chöõ vieát cuûa con mình, ta coù theà ñoaùn bieát ít nhieàu töông lai cuûa ñöùa treû. Vaø neáu thaáy nhöõng kieåu chöõ khoâng thích hôïp vôùi töông lai cuûa noù, theo söï mong muoán cuûa mình, thì ngay töø khi coøn thô aáu ta neân gaèng coâng coá söûa cho noù, vì moät caây maêng non ta coù theå uoán naén ñöôïc nhöng ñeå cho noù giaø cöùng thaønh tre roài thì khoù maø uoán naén ñöôïc. Khoâng ai coù theå caûi söûa soá maïng nhöng veà taâm tính vaø thieân naêng, neáu kheùo daïy doã thì raát coù hy voïng caûi söûa ñöôïc, chæ caàn ôû söï trì chöù cuûa mình laø ñöôïc. Thí duï: laøm baäc cha meï, thaáy kieåu chöõ cuûa con mình coù nhieàu neùt maát daïy töông lai noù seõ laø moät ngöôøi böôùng bænh hung haêng, duø trong hieän taïi chöa coù gì boäc phaùt, ngay töø ñoù, ta neân löu taâm taäp cho con mình moät neùt chöõ caân ñoái goïn gaøng, taäp cho chuùng ñi vaøo moät khuoân khoå nhaát ñònh, töø choã voâ kyû luaät ñoù, daàn daàn noù seõ coù kyû luaät, töông lai noù seõ coù traät töï hôn, vaø taâm linh cuûa noù cuõng nhôø ôû ñoù maø bieán ñoåi. Moät kieåu chöõ naèm nghieâng maø quaù nghieâng gaàn nhö uùp saùt xuoáng, nhöõng ngöôøi naøy töông lai raát môø mòt, cuoäc soáng coù nhieàu khoå ñau, neáu khoâng muoán noùi laø khoán khoå! Ñaây laø kieåu chöõ cuûa nhöõng ngöôøi maø ôû ngoaøi xaõ hoäi, hoï thöôøng gaëp laém caûnh ngang traùi oan öùc, coù khi bò tuø toäi vì söï phaïm phaùp chæ laø nghi vaán, chæ laø hieåu laàm. Trong gia ñình hoï laø ngöôøi vôï, ngöôøi choàng chòu nhieàu söï aâm thaàm cay ñaéng maø khoâng noùi ra ñöôïc. Nhöõng haïng ngöôøi naøy coâng danh cuõng voâ cuøng laän ñaän, ba chìm baûy noåi. Noùi toùm laïi ñaây laø kieåu chöõ cuûa nhöõng haïng ngöôøi coù moät ñònh soá khoâng may maø taïo hoùa ñaõ daønh cho hoï! Moät kieåu chöõ naèm nghieâng maø neùt cao neùt thaáp khoâng ñeàu nhau, nhöõng chöõ caùi ñöôïc vieát quaù lôùn vaø nhöõng chöõ g chöõ y thì buïng phình ra, ñoù laø kieåu chöõ cuûa nhöõng con ngöôøi coù taâm hoàn vaên ngheä, nhöõng nhaø vaên nhaø thô, nhöõng nhaïc só thöôøng coù kieåu chöõ naøy. Treân ñaây laø phaàn khaùi quaùt veà caùch xem tuoàng chöõ ñeå ñoaùn taâm tính ngöôøi, sau ñaây laø phaàn phaân taùch chöõ kyù cuûa baïn vaø ñeám chöõ theo hoï teân cuûa baïn maø chieát töï. Phaàn naøy chuùng toâi ñoøi hoûi ôû quí baïn moät söï kieân nhaãn ñeå tính toaùn, coù nhö vaäy quí baïn môùi nhaän thöùc ñöôïc giaù trò cuûa noù. Tröôùc tieân, chuùng toâi xin höôùng daãn quí baïn caùch ñeám chöõ theo hoï teân ñeå xem vaän meänh. Thí duï: baïn teân laø Nguyeãn Vaên Minh, thì baïn ñeám xem hoï Nguyeãn ñöôïc maáy chöõ? Chöõ loùt ñöôïc maáy chöõ? Vaø teân Minh ñöôïc maáy chöõ? NGUYEÃN VAÊN MINH = 13 123456 + 123 + 1234 Sa khi ñaõ ñeám xong, baïn thaáy hoï “Nguyeãn” coù ñöôïc saùu chöõ, chöõ loùt “Vaên” coù ñöôïc 3 chöõ, vaø teân “Minh” coù ñöôïc 4 chöõ, coäng taát caû laø 13 chöõ. Ñeám xong baïn laáy con soá thaønh 13 ñem nhaân cho 6 chöõ cuûa hoï, baõn seõ tìm thaáy ñöôïc tuoåi thoï cuûa baïn laø 78 tuoåi: 13 x 6 = 78 tuoåi thoï 48
 • 49. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Roài baïn haõy laáy con soá toång quaùt nhaân cho ban cuûa chöõ loùt, baïn seõ tìm thaáy ñöôïc ngaøy ñaéc thaønh söï nghieäp lôùn nhaát trong ñôøi baïn laø 39 tuoåi : 13 x 3 = 39 tuoåi : söï nghieäp thaønh töïu Sau ñoù, baïn laïi laáy con soá 13 toång quaùt ñem nhaân cho 4 cuûa teân, baïn seõ tìm thaáy ñaïi haïn lôùn nhaát trong ñôøi baïn xaûy ra ñuùng vaøo naêm baïn ñöôïc 52 tuoåi : 13 x 4 = 52 tuoåi cuûa ñaïi haïn. Nhöõng con soá thaønh baïn tìm ñöôïc beân treân laø nhöõng keát quaû cuûa nhöõng vaän haïn trong ñôøi baïn. Sau ñoù baïn ñem nhöõng con soá thaønh ñoù coäng laïi vôùi nhau xem, neáu tìm ra con soá thaønh chöa ñeán haøng traêm maø laø soá chaün thì töông lai cuûa baïn ngheùo, gaëp nhieàu gian nan treân ñöôøng ñôøi. Neáu con soá thaønh vöôït quaù haøng traêm maø laø soá leû thì töông lai baïn raát khaù, coâng danh coù, tieàn baïc nhieàu. Thí duï: 78 + 39 + 52 = 169 Con soá thaønh 169 laø con soá chæ roõ söï thaønh ñaït vaø sang giaøu cuûa baïn. Moät tröôøng hôïp ñaëc bieát raát linh ñoäng maø caùc baïn caàn phaûi löu yù laø moät khi hoï cuûa baïn coùmoät chöõ hoaëc hai chöõ thì tröôøng hôïp naøy sau khi nhaân baïn phaûi nhôù theâm soá 0 ôû ñaèng sau roài chia cho 2 ñeå tìm thaáy tuoåi thoï : neáu soá thaønh khoâng ñeán 200. Vaø phaûi chia cho 4 neáu soá thaønh töø 200 trôû leân. Thí duï: thay vì Nguyeãn Vaên Minh maø baïn laø : LEÂ VAÊN MINH = 10 12 + 123 + 1234 Baïn haõy laáy 10 nhaân cho 2 thaønh ra 20; baïn haõy theâm sau 20 moät soá 0 ñeå ñöôïc thaønh 200, roài baïn haõy chia cho 4. keát quaû cuûa soá chia sau cuøng laø tuoåi thoï cuûa baïn : 10 x 2 = 20, theâm 0 = 200 : 4 = 50 tuoåi thoï. Treân ñaây laø caùch toaùn soá ñeå ñoaùn vaän meänh toång quaùt qua teân hoï cuûa baïn, aùp duïng theo kinh nghieäm cuûa nhaø toaùn hoïc Py Thagore, caùch aùp duïng naøy ñoái vôùi Ñoâng phöông, tuy khoâng hoaøn toaøn ñuùng haún nhöng ta coù theå tin caäy ñöôïc saùu phaàn möôøi. Thöïc ra, khi nhaø toaùn hoïc ñoù nghieân cöùu chæ caên cöù theo teân hoï Taây phöông vaø nhö vaäy neân coù moät phaàn naøo khaùc bieät, söï khaùc bieät ñoù chuùng toâi cuõng ñaõ coá taâm nghieân cöùu vaø ñieàu chænh cho hôïp vôùi hoaøn caûnh Ñoâng phöông ñeå giuùp quí baïn tìm thaáy keát quaû moät caùch xaùc thöïc hôn. NEÙT BUÙT VAØ SOÁ MEÄNH KD soá 2605 BTT/NT/QN ngaøy 22-10-68 NHÖÕNG KIEÅU CHÖÕ ÑIEÅN HÌNH Ñeå coù theå hieåu roõ theâm ít nhieàu veà baûn tính con ngöôøi theå hieän qua neùt chöõ, chuùng toâi cin ñôn cöû ra ñaây moät ít neùt chöõ vieát ñieån hình bieåu loä taâm tính cuûa nhöõng ngöôøi coù kieåu chöõ ñoù. Thí duï: 1) Neùt chöõ naøy quaù ñaäm ñeán in haèn sang maët sau cuûa trang giaáy, ngöôøi naøy coù söùc maïnh veà theå chaát noùng naûy, hieáu chieán, öa söï gaây goã. Maãu chöõ naøy thöôøng laø cuûa nhöõng ngöôøi laøm vieäc baèng chaân tay “vai u thòt baép”. 49
 • 50. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Neùt chöõ cao thaáp ñaäm ñaø Aáy ngöôøi noùng naûy hay la hay hôøn. 2) Ñaây laø neùt chöõ laïm duïng nhieàu ñöôøng cong, caùch vieát ñaày ñaëc nhöõng hình voøng cung; ñoù laø ngöôøi taâm tính khaùc thöôøng, buoàn nhieàu veà cuoäc soáng, hay töï kyû aùm thò, vaø töï mình coâ laäp mình, ñoâi khi hôi thieáu thaønh thöïc. Kieåu chöõ cung cong neùt nhieàu Töï mình taïo laáy caûnh coâ lieâu Ñôøi soáng khaùc thöôøng öa thay ñoåi Thieáu söï chaân thaønh laïi töï kieâu. 3) Moät kieåu chöõ khaù laï, to lôùn quaù möùc bình thöôøng. Ñôøi soáng ngöôøi nhieàu tình caûm, moät thöù tình caûm quaù traøn treà gaàn nhö boäi thöïc. Neáu cao quaù 3mm thì ñoù laø ngöôøi quaù töï toân töï ñaïi vaø xem mình nhö laø roán cuûa vuõ truï. Neáu neùt chöõ laïi daøi vaø ngueäch ngoaïc laø moät ngöôøi soáng nhieàu veà tính toaùn, ñaàu oùc luoân luoân bò caêng thaúng, hay suy tính thieät hôn vaø öa söï naùo ñoäng. Chöõ ai cao lôùn laïi daøi Aáy ngöôøi tình caûm laùng lai traøn treà Taùnh ngöôøi töï phuï nhieàu beà Thích ñieàu tính toaùn, laém khi oàn aøo. 4) Neùt chöõ naøy khoâng ñeàu ñaën, nhöng môùi nhìn qua thì ngôõ raèng caân ñoái. Ngöôøi naøy taùnh tình böøa boän beâ boái, nhöng cuõng öa söï haøo nhoaùng beân ngoaøi, vaø öa söï ñoåi thay. Môùi nhìn töôùng chöõ caân ñeàu Khi xem laïi roõ coù nhieàu thaáp cao Ngöôøi naøy beâ boái, taøo lao Laïi öa haøo nhoaùng, ñoåi trao laém troø. 50
 • 51. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com 5) Ñaây laø neùt chöõ cuûa nhöõng ngöôøi khoâng öa söï naén noùt caàu kyø, nhöng laïi hay laøm ñieäu, hay bình phaåm cheá nhaïom côït ñuøa nhöõng ngöôøi (neùt chöõ) bay böôùm. Chuù yù : Neáu nhöõng daáu ngang treân chöõ ñ hay t bò thay theá bôûi nhöõng daáu chaám nhoïn thì ñoù laø ngöôøi hay quaïu quoï, hieáu chieán, vaø coù khi hôi ñoäc aùc! Ngöôøi naày chöõ chaúng caàu kyø Nhöng maø taùnh neát laïi thì kieâu caêng Öa cheâ öa nhaïo laêng nhaêng Coù khi ngöôøi aáy hung haêng laï thöôøng. 6) Neùt chöõ naøy keùo daøi vaø daøn roäng ra troâng nhö moät sôïi daây se laïi. Ngöôøi vieát neáu khoâng laø moät baùc só thì thöôøng laø neùt chöõ vieát trong luùc voäi vaøng. Neáu cuoái neùt chöõ chaàm döùt baèng moät sôïi chæ uoán eùo thì ñoù laø ngöôøi öa hoaït ñoäng, nhöng thieáu laäp tröôøng, thieáu haún söï cöông quyeát. Chöõ naày ngöôøi tính boân choân Öa söï hoaït ñoäng nhöng khoâng laäp tröôøng Laøm aên caåu thaû löông öông Taùnh hay boõ dôû, nöûa ñöôøng coâng danh. 7) Neùt chöõ naøy maïnh baïo vaø ñeàu ñaën, nhöng laïi thieáu kích thöôùc beà cao cuûa chöõ d ñ t. Ñaây laø kieåu chöõ cuûa ngöôøi tröïc tính, quaû caûm nhöng taùnh hôi boäp choäp neân ñoâi khi thieáu söï suy tính tröôùc haønh ñoäng. Ngöôøi coù neùt chöõ naày thöôøng laø ngöôøi maïnh khoûe, söùc löïc ñoài daøo. Neáu coù theå söûa chöõa nhöõng chöõ t, d vaø ñ thì seõ trôû neân traàm tónh, vieäc laøm seõ coù lôïi nhieàu hôn. Chöõ naøy ngöôøi taùnh trung cang Can ñaûm gan goùc nhöng thöôøng keùm suy (nghó) Vieäc laøm boäp choäp nhieàu khi 51
 • 52. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Neân hay hö söï laám beå thieät thua. 8) Neùt chöõ to vai cao quaù khoå bình thöôøng, ñaây laø neùt chöõ cuûa caùc treû em taäp vieát, hay cuûa nhöõng ngöôøi lôùn maét bò yeáu keùm (caän thò) (cuøng moät phaûn öùng). Ngöôøi vieát neùt chöõ naøy cuõng laø ngöôøi kieâu ngaïo, söùc khoûe, theå chaát doài daøo, tính hôi ña caûm. Chöõ naøy kieåu chöõ treû em Ngöôøi lôùn vieát vaäy maét xem khoâng töôùng Ñaây laø kieåu chöõ khinh thöôøng Taønh ngöôøi kieâu ngaïo taâm thöôøng ai bi. 9) Ñaây laø loaïi chöõ thieáu neùt, thöôøng khi thieàu daáu chaám treân ñaàu chöõ I, trong khi ñöôøng cong cuûa g vaø h thì laïi kieán thoaéng caàu kyø nhöng deã ñoïc. Thöôøng ngöôøi coù chöõ naøy chaúng coù gì noåi baät ñaùng chuù yù. Nhöng neáu tuoàng chöõ ñeàu ñaën nhö treân thì chuû nhaân laø ngöôøi trung chính, kín ñaùo vaø teá nhò, coù trình ñoä hoïc hoûi khaù vaø öa minh trieát. Neáu tuoàng chöõ khoâng ñeàu ñaën thì ñoù laø ngöôøi chaäm chaïp, thieáu nhòp ñoä vaø baát thöôøng. Chöõ naày ngöôøi taùnh chaân thaønh Vieát ra ñeàu ñaën, coù phaàn thoâng minh Neáu maø chöõ vieát khoâng caân Aáy ngöôøi chaäm chaïp baát phaân chính taø. 10) Ñaây laø loaïi chöõ roõ raøng vaân ñoái vaø ñeàu ñaën. Ngöôøi vieát taùnh tình chôn chaát ngay thöïc, khoâng öa söï loøe loeït hoa hoøe, coù thuûy chung. Nhöng ñôøi soáng cuûa ngöôøi naày khoâng coù gì noåi baät, raát taàm thöôøng khoâng laøm ñöôïc vieäc gì lôùn lao xuaát saéc. Chöõ naày ngöôøi vieát hieàn laønh Taùnh tình trung haäu thöïc tình khoâng gian Chaúng öa loøe loeït khoe khoang Cuõng khoâng böôn chaûi huyeân hoang vôùi ñôøi. 52
 • 53. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com 11) Neùt chöõ caàu kyø, theâm nhieàu daáu neùt voâ ích, nhieàu neùt uoán eùo vaø hoa hoeùt laøm cho tuoàng chöõ trôû neân khoù ñoïc. Ngöôøi vieát chöõ naày ít hoïc nhöng laïi öa söï kieâu caêng nhaïo bieám vaø hay hôøn giaän, thieáu thaønh thöïc. Ngöôøi vieát chöõ naày hoïc chaúng neân Laïi öa chaâm bieám lieân mieân baïn beø Taùnh hay hôøn giaän nhieàu khi ÔÛ aên chaêng thöïc, noùi thì xaûo ngoân. 12) Tuoàng chöõ loän xoän khoù ñoïc, neáu coù nhöõng neùt boâi xoùa hay run raåy thì chuû nhaân laø ngöôøi beänh hoaïn, nhöng neáu khoå chöõ heïp nhoû vaø mang nhöõng ñöôøng cong voâ ích thì chuû nhaân laø ngöôøi baàn tieän keo kieát vaø thieáu töï tin. Chöõ naày ngöôøi vieát hay ñau Theâm nhieàu ñöôøng neùt khoâng ñaâu, dö thöøa Taùnh ngöôøi keo kieát khoâng vöøa Vieäc laøm ngaàn ngaïi nghi ngôø noï kia. 13) Neùt chöõ hoa quaù roäng lôùn, ñöôøng cong ñöôïc thoåi phoàng leân moät caùch quaù ñoä laø neùy chöõ cuûa ngöôøi thieáu thaêng baèng veà maùu (aùp huyeát). Kieåu chöõ naày thöôøng laø ngöôøi kieâu caêng, giaøu töôûng töôïng vaø töï phuï moät caùch xuaån ñoäng. Chöõ hoa to lôùn baát thöôøng Ngöôøi naày bò maát thaêng baèng maùu tim Taùnh thôøi ngaïo maïn kieâu caêng Ñieàu hôn leõ thieät khoâng phaân chaúng töôøng. 53
 • 54. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com 14) Neùt chöõ naøy ngöôøi ñôn giaûn, chaúng thích se sua, öa thöïc teá. Nhöng cuõng coù raát nhieàu saùng kieán môùi laï (nhaø toaùn hoïc hay coù kieåu chöõ naày). Cuoäc soáng coù nhieàu suy tö thaàm kín. Ngöôøi vieát chöõ naày taùnh giaûn ñôn Öa söï thöïc teá, yeâu thöông moïi ngöôøi Taùnh raát traàm laëng ít cöôøi Coù nhieàu saùng kieán, cuoäc ñôøi laøm neân. 15) Neùt chöõ thoâng minh linh maãn, taønh ngöôøi nhaäm leï khoân ngoan, haêng say vôùi coâng vieäc gheùt söï bieáng löôøi, thích giuùp ngöôøi vaø raát thöông ngöôøi. Chöõ naày ngöôøi hoïc thoâng minh Taøi oùc linh maãn khoân nhanh hôn ngöôøi Haêng say laøm vieäc vôùi ñôøi Taám loøng nhaân nghóa yeâu ngöôøi khoå ñau. 16) Kieåu chöõ cuûa nhöõng ngöôøi taùnh tình deã daõi khoaùng ñaït, nhöng veà tieàn baïc, thì raát eo heïp khoù kieám. Neáu nhöõng neùt chöõ leân xuoáng maø coù theâm nhieàu goùc caïnh thì ngöôøi coù khieáu veà hoäi hoïa ñieâu khaéc. Nhöõng chöõ g vaø y maø buïng lôùn thì ngöôøi coù taùnh tham lam ích kyû. Ngöôøi kieåu chöõ naày taùnh khoan dung Tieàn baïc laøm ra raát khoù loøng Chöõ nhieàu goùc caïnh laøm ngheà ñieâu khaéc G, y buïng lôùn tham lam voâ cuøng. 54
 • 55. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com 17) Kieåu chöõ naøy cuûa nhöõng ngöôøi chaát phaùc chôn thaønh, nghó sao noùi vaäy, ngoaøi xaõ hoäi hoï laø nhöõg ngöôøi ñöôïc tin caäy, coù uy tín nhôø ôû loøng trung tröïc. Vieäc laøm hoï raát caån thaän, khoâng suy suyeån. Trong gia ñình hoï laø ngöôøi raát chöøng möïc. Giao thieäp vôùi haïng ngöôøi naøy khoûi sôï bò hoï phaûn boäi. Ñaây laø kieåu chöõ chôn thaønh Taùnh ngöôøi ngay thöïc hieàn laønh phaân minh Vieäc laøm kyõ löôõng nhö ñinh Ñöôïc ngöôøi meán phuïc loøng tin ñaët vaøo. 18) Kieåu chöõ cuûa ngöôøi thieáu can ñaûm, vieäc laøm ñaàu voi ñuoâi chuoät chaúng ñeán nôi ñeán choán. Taùnh tình nhuùt nhaùt, löôøi bieáng nhöng laïi hay lyù luaän khoù hieåu, vaø ñaây cuõng laø tröôøng hôïp cuûa nhöõng keû “xaáu öa laøm toát, doát hay noùi chöõ”. Kieåu chöõ naøy chuû nhaân cuûa noù chaúng laøm neân tích söï gì. Ngöôøi naøy kieåu chöõ roõ raøng Nhöng maø taùnh neát laøng chaøng nhaùt gan Chæ öa lyù luaän lang bang Baét tay vaøo vieäc lôõ laøng buoâng troâi ! 19) Ñaây laø kieåu chöõ cuûa moät ngöôùi taâm taùnh baát thöôøng, giaän baát chôït, vui buoán baát chôït. Tuy khoâng phaûi laø keû tieåu nhaân, nhöng hoï laøm vieäc baát phaân laø chính, gaëp vieäc phaûi cuõng laøm maø gaëp traùi cuõng coù theå laøm. Ñaây laø kieåu chöõ cuûa nhöõng ngöôøi khoâng coù laäp tröôøng. Ngöôøi kieåu chöõ naøy taùnh baát phaân Xaáu toát chaúng caàn vuï lôïi thaân Laäp tröôøng chaúng coù taâm sanh loaïn Giao thieäp khuyeân ai chôù coù tin. 55
 • 56. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com 20) Ñaây laø kieåu chöõ cuûa nhöõng ngöôøi taùnh tình nhaäm leï thoâng minh vaø côûi môû. Tuy nhieân hoï khoâng thích soáng oàn aøo maø thích söï im laëng. Ngöôøi ngheä só nhö nhaø vaên nhaø thô thöôøng coù kieåu chöõ naøy. Coù ñieàu neáu chöõ g, chöõ y maø buïng môû phình ra quaù möùc bình thöôøng thì ñoù laø ngöôøi coù beänh nan y. Chöõ naøy ngöôøi chuû trí thoâng minh Taâm hoàn côûi môû, taùnh im lìm Öa ñieàu saùng taùc thi, vaên, phuù G, y buïng lôùn beänh lieân mieân. 21) Ñaây laø moät kieåu chöõ luøn thaáp vaø neùt vieát beà ngang môû roäng, troâng qua nhö bò caùn eùp. Ngöôøi vieát kieåu naøy taùnh tình bí aån kín ñaùo khoù maø ño löôøng ñoaùn bieát ñöôïc hoï. Hoï cuõng laø haïng ngöôøi taøi trí, nhieàu möu löôïc, ra ñôøi hoï gaëp nhieàu söï thaønh coâng hôn laø thaát bò. Trong taát caû moïi tröôøng hôïp, hoï laø ngöôøi traàm tính hôn ai caû. Chöõ vieát luøn thaáp ñöôïc keùo daøi Aáy ngöôøi bí aån, laïi laém taøi Coù nhieàu möu löôïc hôn thieân haï Ñôøi soáng thaønh coâng deã maáy ai 22) Ñaây laø kieåu chöõ cuûa ngöôøi coù aên hoïc nhöng taùnh tình thoâ baïo, hung döõ, neáu ngöôøi coù kieåu chöõ naøy maø laøm lôùn thì chæ taïo söï ñau khoå cho thieân haï. Ngöôøi coù kieåu chöõ naøy cuõng coù oùc myõ thuaät, nhöng oùc myõ thuaät ñoù chæ ñöôïc khai thaùc trong phaïm vi thuï höôûng cuûa hoï maø thoâi ! Thí duï hoï thích gaùi ñeïp, laáy vôï ñeïp, aên maëc ñeïp, chöng dieän ñeïp, trang hoaøng ñeïp vaø taát caû ñoù chæ laø ñeå daønh cho hoï. Kieåu chöõ troø cao neùt maën maø Troâng qua thaáy ñeïp tôï caønh hoa 56
 • 57. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Ngöôøi naøy taâm taùnh raát thoâ baïo ! Chôù neân gaàn guõi, phaûi neân xa. 23) Ngöôøi vieát kieåu chöõ naøy taùnh tình vöøa phaûi, bình thöôøng, quanh naêm laøm aên khoâng dö maø cuõng khoâng thieáu. Nhöõng chöõ g, chöõ h vaø chöõ y bò gaõy goùc thì ngöôøi öa thích giang hoà, thích söï du ngoaïn. Chöõ vieát ngöôøi naøy taùnh trung dung Laøm aên vöøa phaûi chaúng giaøu sang G, h vaø y nhieàu goùc caïnh Moäng thích du hoà caûnh nuùi soâng. 24) Ñaây laø kieåu chöõ cuûa nhöõng ngöôøi coâ ñôn maát haún nieàm tin trong cuoäc ñôøi, öa söï khoå haïnh, soáng nhieàu baèng noäi taâm. Ñôøi soáng nhieàu suy tö. Chöõ naøy ngöôøi soáng coâ ñôn Maát haún nieàm tin, laém chuyeän buoàn Khoå haïnh, suy tö öa thoaùt tuïc Aáy ngöôøi maïng naëng kieáp theâ thaân. 25) Ñaây laø kieåu chöõ cao vaø leùp theå hieän moät con ngöôøi moät tinh thaàn beänh hoaïn, yeáu ñuoái neáu khoâng muoán noùi laø khieáp nhöôïc. Tuy môùi nhìn qua, ta coù theå nghó laø neùt chöõ ñeïp bay böôùm, nhöng döôùi con maét quan saùt chuyeân moân thì neùt chöõ hoaøn toaøn göôïng gaïo. Ngöôøi coù neùt chöõ naøy treân ñöôøng ñôøi söï nghieäp coâng danh cuûa hoï raát khoù maø thaønh coâng. Kieåu chöõ cao leùp baát thöôøng Aáy ngöôøi heøn yeáu löông öông tinh thaàn Coâng danh raát khoù thaønh coâng Söï nghieäp chaúng coù, coù phaàn thieät thua. 57
 • 58. NGHỆ THUẬT XEM CHỮ KÝ – Chiêm Tinh Gia HÙYNH LIÊN TỬ www.tuviglobal.com Ñaïi khaùi nhöõng neùt chöõ vaø kieåu chöõ ñieån hình treân ñaây chæ laø nhöõng thí duï trong traêm ngaøn kieåu chöõ khaùc nhau, maø chuùng toâi trích daãn ra ñeå quí vò laáy ñoù laøm kinh nghieäm maø suy dieãn. Treân thöïc teá chuùng toâi töï thaáy khoù maø vieát heát ra nhieàu kieåu chöõ khaùc ñöôïc, mong quí vò thoâng caûm cho. Ñeán ñaây toâi xin chaám döùt taäp khaûo luaän veà chöõ kyù naøy. Vôùi cuoán saùch nhoû beù thoâ sô thì laøm sao maø noùi heát ñöôïc söï ñaày ñuû cuûa noù. Tuy nhieân, toâi vaãn hy voïng raèng noù khoâng laøm cho quí vò chaùn naûn hoaëc khoâng xem noù laø voâ ích, thì ñoù chính laø ñieàu maø toâi mong muoán vaäy. CAÙO LOÃI QUAN TROÏNG Trong khi söu taäp chöõ kyù, chuùng toâi tìm thaáy chöõ kyù cuûa Trung Töôùng Traàn Vaên Ñoân treân moät “baûn vaên”, vì chöõ kyù khoâng ñöôïc roõ raøng neân khi laøm Clicheù chöõ kyù ñoù hôi sai. Nay chuùng toâi ñaõ tröïc tieáp gaëp Trung Töôùng, vaø ñaõ laáy ñöôïc chöõ kyù treân ñaây do chính tay Trung Töôùng kyù. Vaäy xin chaân thaønh caùo loãi cuøng Trung Töôùng. KD soá 2419 BTT/NT/NHK/QN ngaøy 9-10-68 Librairia KHAI-TRÍ 62, Bd. Leâ Lôïi. SAIGON *****HEÁT***** 58