Trac nghiem kinh te vi mo

568 views
455 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trac nghiem kinh te vi mo

 1. 1. CÂU H I TR C NGHI M MÔN KINH T H C Nguy n Hoài B o 1 1 Gi ng viên b môn Kinh tê h c - i h c Kinh t TP.HCM biên so n và dùng cho các l p ôn thi cao h c kinh t năm 2010. Nh ng câu h i ây ch giúp ôn t p ch không ph n nh quan i m c a B môn ho c Trư ng mà tác gi ang làm vi c, do v y nh ng sai sót n u có là trách nhi m c a chính tác gi . Email: baohoai@gmail.com
 2. 2. 2 M c l c M c l c ........................................................................................................................................... 2 GI I THI U KINH T H C VÀ KINH T VI MÔ .................................................................... 3 TH TRƯ NG, CUNG, C U, CO DÃN, VÀ CAN THI P CHÍNH PH ............................ 7 L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG.................................................................................... 13 DOANH NGHI P: S N XU T, CHI PHÍ VÀ L I NHU N.................................................... 18 T NG QUÁT V KINH T VĨ MÔ ........................................................................................... 27 S LI U KINH T VĨ MÔ VÀ CÁC LIÊN K T CƠ B N....................................................... 29 CÂN B NG TRONG TH TRƯ NG HÀNG HOÁ NG N H N......................................... 33 TI N, HO T NG NGÂN HÀNG VÀ TH TRƯ NG TI N T .......................................... 37 PH I H P GI A TH TRƯ NG HÀNG HOÁ VÀ TI N T (MÔ HÌNH IS-LM) ................. 42 ÁP ÁN........................................................................................................................................ 47 TÀI LI U THAM KH O ............................................................................................................ 48
 3. 3. 3 GI I THI U KINH T H C VÀ KINH T VI MÔ N i dung ph n này ch y u là gi i thi u môn kinh t h c, m t môn khoa h c xã h i nghiên c u s phân b các ngu n l c khan hi m cho các m c ích s d ng có tính c nh tranh nh m t i ưu hoá l i ích cá nhân, t ch c và xã h i. T s khan hi m như là m t qui lu t nên m i l a ch n luôn i kèm v i chi phí cơ h i. Chính vì th , nh ng nhà kinh t thư ng nói m t cách cay ng nhưng r t th c: “không có b a ăn nào là mi n phí” (there are no free lunch). 1. Kinh t h c có th nh nghĩa là m t môn khoa h c nh m gi i thích: a. T t c các hành vi c a con ngư i. b. S l a ch n trong b i c nh có s khan hi m ngu n l c. c. S l a ch n b quy t nh b i các chính tr gia. d. Các quy t nh c a h gia ình. 2. Chi phí cơ h i là c a m t quy t nh là: a. Chi phí ra quy t nh ó. b. Chi phí c a các cơ h i khác. c. T ng l i ích khác b m t. d. L i ích khác l n nh t b m t khi ra quy t nh. 3. N u b n mua m t lon nư c CocaCola a. B n và ngư i bán cùng có l i. b. B n s có l i còn ngư i bán thì không n u b n mua vào lúc n a êm. c. Ngư i bán có l i còn b n s thi t vì ph i tr ti n. d. Ngư i bán s có l i còn b n ch có l i khi tr i nóng. 4. M t ví d v th trư ng th t b i là khi: a. M t ngư i bán ki m soát th trư ng b ng cách gi m s n lư ng làm giá g o tăng. b. Giá c a g o tăng do m t mùa. c. Ti n lương c a công nhân xay g o gi m. d. Lãi su t tín d ng cho nông dân vay tăng. 5. Phát bi u nào bên dư i xem là th c ch ng (positive)? a. Ph i chi Vi t Nam m c a ngo i thương s m. b. Vi t Nam nên khuy n khích xu t kh u c. Xu t kh u s làm tăng th ng dư c a nhà s n xu t trong nư c
 4. 4. 4 d. Phá giá trong giai o n này không ph i là cách làm t t cho xu t kh u c a Vi t Nam. 6. Nhi m v c a khoa h c kinh t là a. Giúp th gi i tránh kh i s d ng quá m c ngu n l c khan hi m. b. Giúp chúng ta hi u n n kinh t v n hành như th nào. c. Cho chúng ta bi t i u gì thì t t cho chúng ta. d. L a ch n có o c v các v n như ma tuý, ch t kích thích… 7. Phát bi u nào bên dư i không ph i là cơ s chính ph can thi p vào th trư ng a. Hàng hoá có tính không lo i tr (non-excludable) nhưng tranh giành (rival) b. Hàng hoá có không lo i tr và không tranh giành (non-rival) c. Hàng hoá có ngo i tác tiêu c c d. Hàng hoá có tính tranh giành (rival) và lo i tr (excludable) 8. Ngu n l c s n xu t là t t c nh ng v n bên dư i, tr : a. Ti n mà chúng ta gi mua hàng hoá. b. t ai, k năng c a lao ng và máy móc c a doanh nghi p. c. t ai, tinh th n doanh nhân và v n nhân l c. d. K năng kinh doanh, t ai và v n mà doanh nghi p s h u. 9. Chí Phèo ăn hai cái bánh bao cho bu i trưa. L i ích biên c a Phèo i v i cái bánh bao th hai là: a. S ti n cao nh t mà Phèo s n lòng tr cho 2 cái bánh. b. S ti n cao nh t mà Phèo s n lòng tr cho cái bánh bao th hai. c. Chi phí cơ h i s n xu t ra hai cái bánh bao d. Chi phí cơ h i s n xu t ra cái bánh th hai. 10. Các thương hi u máy tính hi n nay như Sony Vaio, IBM, Dell, Lenovo, Acer, Toshiba….có th là ví d cho c u trúc th trư ng: a. C nh tranh hoàn toàn b. c quy n c. C nh tranh c quy n d. c quy n nhóm
 5. 5. 5 11. Chi phí cơ h i t c a vi c chuy n t i m a t i i m b trong hình là: a. 2 sweaters b. 0 (zero). c. 3/2 pairs of socks trên Sweaters d. 3 pairs of socks 12. N u ư ng gi i h n kh năng s n xu t (PPF) có d n là ư ng th ng d c xu ng. Khi ó: a. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là tăng d n b. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là gi m d n c. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là không i d. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là tăng r i gi m d n 13. “Bàn tay vô hình” (invisible hand) là cách nói c a Adam Smith khi ông ng h : a. N n kinh t th trư ng (t do) b. N n kinh t m nh l nh c. N n kinh t h n h p d. N n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i chũ nghĩa 14. Tan h c, Tom b ra 30 nghìn i taxi v nhà còn Jerry i 30 phút i xe bus v v i giá 3 nghìn. Khi ó: a. Tom giàu hơn Jerry b. Tom không thích i xe bus c. Tom có chi phí cơ h i trong 30 phút ít nh t g p 10 l n Jerry d. Tom không thích i chung xe bus v i Jerry 15. Công ty c Vít s n xu t ai c (nuts) và bu-long (bolts) t i i m a trong hình v . Chi phí biên c a vi c s n xu t thêm m t ơn v ai c là:
 6. 6. 6 a. 1 bolt b. 8/6 bolts c. 1/2 bolt d. 8 bolts
 7. 7. 7 TH TRƯ NG, CUNG, C U, Đ CO DÃN, VÀ CAN THI P CHÍNH PH Ph n này t p trung vào cách mà các ngu n l c phân b . Nó có th phân b d a trên cơ ch th trư ng t do mà trong ó m i ngư i mua và bán t mình quy t nh sao cho t i a hoá l i ích c a mình. C như v y, nh ng ai s ng duy lý (rational behaviour) u tìm ư c cho mình m t l a ch n tho mãn ng v i hoàn c nh c a h . Nhưng, s mưu c u cá nhân ôi khi làm t n h i n xã h i và ó là lý do duy nh t chính ph có m t và can thi p. B ng không, s có m t c a chính ph ch gay ra t n th t vô ích mà thôi. 16. T i m c giá cân b ng trên th trư ng thì lư ng c a ngư i mu n mua b ng v i lư ng c a ngư i mu n bán …… a. T i th i i m nào ó b. Trong giai o n nào ó c. T i m t a i m c th nào ó d. Trong m t tháng 17. N u thu nh p c a ngư i tiêu dùng tăng mà lư ng c u cũng tăng thì hàng hoá ó là: a. Hàng hoá c p th p (inferior goods). b. Hàng hoá bình thư ng (normal goods). c. Hàng hoá thay th (substitutes). d. Hàng hoá b sung (complements). 18. N u giá c a c a hàng hoá này tăng làm lư ng c u c a hàng hoá kia gi m thì chúng là: a. Hàng hoá c p th p (inferior goods). b. Hàng hoá bình thư ng (normal goods). c. Hàng hoá thay th (substitutes). d. Hàng hoá b sung (complements). 19. Giá vé xe bus tăng, nhưng t ng doanh thu c a công ty xe bus không thay i. Khi ó ư ng c u c a xe bus là: a. Co dãn ít. b. Co dãn ơn v . c. Co dãn nhi u. d. Co dãn hoàn toàn. 20. co dãn c a c u iPod là 4. N u giá c a iPod tăng 2 ph n trăm thì lư ng c u s :
 8. 8. 8 a. Gi m 8 ph n trăm. b. Gi m 0.5 ph n trăm. c. Tăng 8 ph n trăm. d. Tăng 2 ph n trăm. 21. N u 10 ph n trăm thay i c a giá hàng hoá d n n 5 ph n trăm thay i lư ng cung. Khi ó cung là …… và co dãn là …… a. Co dãn ít, 0.5. b. Co dãn nhi u, -2. c. Co dãn ít, -0.5. d. Co dãn nhi u, 2. 22. Trên th trư ng bán ĩa CD, th ng dư c a nhà s n xu t s tăng lên n u: a. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t CD tăng lên. b. Giá th trư ng c a CD gi m c. Giá th trư ng c a CD tăng. d. Lư ng cung CD gi m. 23. Lan Anh mu n thuê m t phòng ký túc xá . M c dù ti n thuê phòng là th p hơn bên ngoài nhưng cô không th tìm ra phòng tr ng. Sau nhi u tháng “canh me” thì cu i cùng Lan Anh cũng tìm ra m t phòng nhưng ư c cô ph i tr thêm 500 nghìn thay khoá m i. Lan Anh nh n ra cô b nh hư ng b i: a. C u phòng ký túc xá ít co dãn. b. Chính sách giá tr n. c. Hi u qu c a th trư ng c nh tranh. d. Th trư ng ch en. 24. Can thi p nào bên dư i c a chính ph là can thi p kinh t a. Thu b. Giá sàn c. Giá tr n d. H n ng ch s n xu t 25. Trên ư ng c u, m c giá ……thì co dãn s …… a. Th p; nhi u b. Cao; nhi u
 9. 9. 9 c. Cao; ít d. Th p; là ơn v 26. Nư c m m ư c xem là m t m t hàng co dãn ít. N u giá c a nó tăng lên 10% thì lư ng c u s : a. Tăng lên ít hơn 10% b. Không i. c. Không th tr l i, tuỳ vào co dãn i m hay kho ng. d. Gi m ít hơn 10% 27. Cho ư ng c u Q = 100/P. Hãy tính co dãn t i m c giá P = 50 a. -2 b. -1 c. -1.4 d. 1 28. Hình bên dư i mô t th trư ng c a Poster. Thu (Tax) ánh trên m i s n ph m Poster là ……. Và s thu thu c a chính ph là …… a. $0.50 và $150 b. $0.35 và $200 c. $0.35 và $140 d. $0.50 và $105 29. B i vì h u h t các s n ph m nông nghi p có co dãn ….., vì th m t khi m t mùa thì doanh thu c a nông dân s …… a. Nhi u, tăng b. Nhi u, gi m c. Ít, gi m
 10. 10. 10 d. Ít, tăng. 30. Khi chính ph áp t m t m c giá tr n lên th trư ng hàng hoá và d ch nào ó thì: a. Làm tăng giá c a hàng hoá và d ch v b. T o ra s thi u h t trên th trư ng hàng hoá và d ch v c. Có l i cho t t c ai có k ho ch mua hàng hoá và d ch v này d. Chính ph có l i khi áp d ng chính sách giá tr n 31. Trên th trư ng lao ng, n u chính ph qui nh m t m c ti n lương t i thi u thì: a. ây là m c giá tr n trên th trư ng lao ng b. ây là m c giá sàn trên th trư ng lao ng c. ây là m t cách hi u qu gi m th t nghi p d. ây là m t cách làm thay i c u lao ng 32. D u g i u là m t s n ph m có ……vì th ngư i …… tr h u h t ti n thu c a s n ph m này. a. C u co dãn ít, ngư i mua b. Cung co dãn ít, ngư i mua c. C u co dãn nhi u, ngư i mua d. Cung co dãn nhi u, ngư i bán 33. Khi ánh thu lên xăng d u, phát bi u nào bên dư i là sai? a. Cung gi m, t o ra t n th t vô vích (deadweight loss) và m c giá s tăng. b. C u không thay i, m c giá tăng và th ng dư ngư i tiêu dùng gi m. c. Th trư ng tr nên kém hi m qu hơn và chính ph thu ư c thu d. C u gi m, th trư ng hi u qu hơn và giá s tăng. 34. Khi chính ph ánh thu m t m t hàng, co dãn c a ngư i tiêu dùng càng ……thì càng ch u …… thu . a. Không có câu tr l i úng b. Ít, ít c. Ít, nhi u d. Nhi u, nhi u 35. N u cung là Q = -4.5 + 16P và cung là Q = 13.5 – 8P. Chính ph qui nh giá bán là 0.5, khi ó phát bi u nào bên dư i là úng? a. Th ng dư c a ngư i tiêu dùng tăng
 11. 11. 11 b. Dư th a hàng hoá c. Giá qui nh trên là giá tr n d. T ng th ng dư tăng 36. Th ng dư c a nhà s n xu t như th nào n u chính ph qui nh m c giá sàn trong th trư ng? a. Tăng b. Gi m c. Không thay i d. Không bi t 37. Hình bên dư i mô t th trư ng sách (book) trư c và sau khi có thu (tax) trong tu n (week). M c thu trên m t quy n sách là …….., trong ó ngư i mua tr …… trên m i quy n và t ng s thu mà chính ph thu ư c (m i tu n) là …… a. 1.20$; 0.80$; 12$ b. 1.20$; 0.80$; 128$ c. 0.80$; 1.20$; 12$ d. 0.40$; 0.40$; 4$ 38. Hình bên dư i mô t th trư ng sách (book) trư c và sau khi có thu (tax) trong tu n (week). M i tu n, thu t o ra t n th t vô ích (deadweight loss) là ……, th ng dư c a ngư i tiêu dùng (consumer surplus) b gi m là …….
 12. 12. 12 a. 3$; 2$ b. 3$; 10$ c. 15$; 10$ d. 12$; 8$ 39. o Phú Qu c, c u c a bút chì là hoàn toàn co dãn, còn cung c a bút chì thì hoàn toàn không co dãn. N u chính ph ánh thu trên th trư ng này thì: a. Ngư i bán tr thu b. Ngư i mua tr thu c. Không ai tr thu d. Thu chia u cho ngư i bán l n ngư i mua. 40. M t h p trà s a giá là 15 nghìn, chính ph ánh thu lên m t hàng này và ngư i mua v n tr giá là 15 nghìn. V y: a. C u co dãn hoàn toàn b. C u co dãn ít c. C u co dãn nhi u d. C u không co dãn
 13. 13. 13 L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG C cu c i ch làm m t vi c duy nh t là ch n l a nhưng r i thay, ai cũng v y, u có 50 ph n trăm quy n quy t nh trong s ch n l a c a mình. Nhưng may thay, ch c n làm t t 50 ph n trăm c a mình thì k t qu t t nh t cũng có th t ư c. Ngư i tiêu dùng v i s thích là “cho trư c” ch có quy n quy t nh phân chia thu nh p c a mình cho nh ng hàng hoá khác nhau nhưng giá c a hàng hoá thì ít khi anh ta/ch ta thay i theo ý mu n ư c vì chúng không ph i do ngư i tiêu dùng quy t nh. N i dung c a chương này cho r ng s phân b h p lý là ch l i ích biên mang l i trên 1 ơn v chi phí c a t t c s l a ch n ph i b ng nhau. 41. Phát bi u nào bên dư i vi ph m gi thuy t v s thích c a ngư i tiêu dùng trong kinh t vi mô: a. Tôi thích u ng bia c nh t trong t t c các lo i bia b. Tôi không bi t mình thích bia c hay bia Ti p c. Tôi ã th ba lo i bia: “ c”, “Ti p” và “333”. Tôi thích bia Ti p hơn là 333 nhưng l i thích bia c nh t. d. Càng nhi u bia 333 cho sinh nh t c a tôi thì càng t t 42. S tho mãn mà m t ngư i c m nh n ư c t tiêu dùng hàng hoá và d ch v g i là: a. H u d ng (utility) b. H u d ng biên (marginal utility) c. L i ích biên (marginal benefit) d. T ng h u d ng (total utility) 43. H u d ng c a M Linh s t i a khi mà cô y phân b s ti n mà mình dùng mua hai hàng hoá nào ó sao cho h u d ng biên trên m i ơn v ti n c a m i s n ph m: a. Ph i tăng lên b. Ph i b ng nhau c. Ph i gi m xu ng d. Ph i t i a 44. Khi b n tiêu dùng ngày càng nhi u m t hàng hoá nào ó, i u này có nghĩa là: a. H u d ng biên c a s n ph m không i b. T ng h u d ng c a s n ph m không i c. H u d ng biên c a s n ph m gi m d n,
 14. 14. 14 d. T ng h u d ng c a s n ph m gi m 45. Tèo không th nào tiêu dùng t i m t i m n m bên ph i c a ư ng gi i h n ngân sách (budget line) b i vì: a. Không hi u qu b. Quá t c. Không thích d. Không ti n 46. Khi v các ư ng ng ích (indifference curves) lên th , n u th y chúng là các ư ng th ng song so v i tr c tung thì: a. Hàng hoá bi u th tr c tung là vô d ng (useless) b. Hàng hoá bi u th tr c hoành là vô d ng (useless) c. Hai hàng hoá bi u th th này b sung hoàn h o d. Hai hàng hoá bi u th th này là thay th hoàn h o 47. Mai Anh thích bơi l i hơn là chơi bóng chuy n. Cô y bơi m t gi thì …… c a cô y s …… n u cũng m t gi y mà Mai Anh chơi bóng. a. T ng h u d ng, l n hơn b. H u d ng biên, b ng v i c. T ng h u d ng, b ng v i d. H u d ng biên, nh hơn 48. Tăng Thanh Hà mua vòng eo tay (v) và k p tóc (k). Cô y ang t ư c m c t i a hoá h u d ng. H u d ng biên t (v) là 20 và c a (k) là 60. N u giá c a (k) 12$ thì giá c a (v) là: a. 2$ b. 4$ c. 6$ d. 12$ 49. Anh Bo tiêu dùng m t hàng hoá bình thư ng (normal good). N u thu nh p c a anh Bo tăng trong khi giá c a hàng hoá là không i thì h u d ng biên cho m i ơn v tiêu dùng c a Bo s …… và t ng h u d ng s …… a. Tăng, tăng b. Tăng, gi m c. Gi m, tăng
 15. 15. 15 d. Gi m, gi m 50. Mai Phương Thuý thích trà s a và h ti u, m i tu n cô y dành 10$ mua hai s n ph m này. Giá c a trà s a là 2$ và giá c a h ti u là 1$. Thúy mua 3 ly trà và 4 tô h ti u. Bây gi giá c a h ti u tăng lên là 2$ thì cô y s mua ……ly trà và ……tô h ti u. a. 4; 1 b. 5; 0 c. 3; 2 d. 2; 3 51. Công Vinh tiêu toàn b ti n cho giày Nice và i n tho i Nokia và t ư c h u d ng t i a. N u m c giá c a m i ôi giày là 4$ và m i i n tho i là 1$ thì khi ó t l …… là 4. a. Giày trên i n tho i b. H u d ng biên c a giày trên h u d ng biên c a i n tho i c. H u d ng biên c a i n tho i trên h u d ng biên c a giày d. T ng h u d ng c a giày trên t ng h u d ng c a i n tho i. 52. T l thay th biên (MRS) b ng v i: a. Giá tương i b. Chi phí biên c. d c c a dư ng ngân sách d. d c c a ư ng ng ích (indifference curve) 53. Hai hàng hoá mà chúng b sung nhau hoàn h o, ư ng ng ích (indifference curve) s có d ng: a. Như ch L b. ư ng th ng d c lên c. ư ng th ng xu ng d. ư ng cong l i v g c to . 54. Brad Pitt tiêu 10$ m i tu n cho coffee (Qc) và t p chí (Qt). Giá c a coffee là 1$ và giá c a t p chí là 2$. Khi ó ư ng gi i h n ngân sách tiêu dùng c a Brad là: a. Qt + Qc = 20 b. Qt = 5 – 1/2Qc c. Qt = 10 – Qc d. Qc = 10 -1/2Qt
 16. 16. 16 55. Ông n i c a B m có ti n lương thì th p hơn B m nhưng làm vi c nhi u gi hơn. B m làm vi c ít gi hơn b i vì ……c a ti n lương cao là nh hơn …… a. Tác ng thay th ; tác ng thu nh p b. Tác ng biên; tác ng thu nh p. c. Tác ng c a giá; tác ng thu nh p d. Tác ng thu nh p, tác ng thay th . 56. V i s ti n như cũ, Thuỳ Lâm quy t nh ăn thêm 3 ph n gà rán KFC và 1 ly Pepsi khi giá c a gà rán gi m i m t n a. Ngay c khi không c n u ng thêm Pepsi mà cô ch c n ăn thêm 1 ph n gà thì h u d ng c a cô v n m b o như lúc giá gà chưa gi m. Khi ó, tác ng thay th là: a. 1 ph n gà b. 2 ph n gà c. 3 ph n gà d. 1 ly Pepsi 57. V i s ti n như cũ, Thuỳ Lâm quy t nh ăn thêm 3 ph n gà rán KFC và 1 ly Pepsi khi giá c a gà rán gi m i m t n a. Ngay c khi không c n u ng thêm Pepsi mà co ch c n ăn thêm 1 ph n gà thì h u d ng c a cô v n m b o như lúc giá gà chưa gi m. Khi ó, tác ng thu nh p là: a. 1 ph n gà b. 2 ph n gà c. 3 ph n gà d. 1 ly Pepsi 58. Lan tiêu 30$ m i tu n cho xem phim và t p chí. Giá vé xem phim là 8$ và t p chí là 2$, cô y m i tu n xem phim 3 l n và mua 3 t p chí. Bây gi giá c a t p chí tăng lên là 4$ và i p ưa thêm cho Lan 6$ m i tu n cô y v n có th ti p t c xem phim 3 l n và c 3 t p chí. Trong tình hu ng này Lan có th xem phim …… và mua t p chí …… a. 3; 3 b. Nhi u hơn 3; ít hơn 3 c. Ít hơn 3; ít hơn 3 d. Ít hơn 3; nhi u hơn 3.
 17. 17. 17 59. Hàm h u d ng c a B c là UB = X(Y-2) và c a Nam là UN = X(2-Y) i v i s n ph m X và Y. Phát bi u nào bên dư i là sai? a. C B c và Nam u thích X b. B c thích Y nhưng Nam thì không c. B c thích X nhưng Nam thì không d. C B c và Nam khác nhau v s thích 60. ư ng gi i h n ngân sách i v i Bư i và Cam c a ông K là 10 = 2QB + QC trong khi hàm h u d ng là U = QB + 2QC. Khi ó ông K s : a. Dành h t ti n mua cam b. Dành h t ti n mua bư i c. Cam hay bư i gì cũng ư c, mi n sao h t ti n d. Không có phương án tiêu dùng t i ưu
 18. 18. 18 DOANH NGHI P: S N XU T, CHI PHÍ VÀ L I NHU N L i nhu n là k t qu chênh l ch gi a doanh thu và chi phí. Doanh thu n t giá c a s n ph m và lư ng bán ra còn chi phí là b t ngu n t công ngh s n xu t mà doanh nghi p l a ch n. M t doanh nghi p c quy n h ki m soát ư c giá trên th trư ng, trong khi ó doanh nghi p c nh tranh ph i ch p nh n giá. 61. B t kỳ phương pháp (method) nào ư c dùng s n xu t ra hàng hoá và d ch v thì g i là …… Nó ……l i nhu n t i a mà doanh nghi p có th có ư c. a. Công ngh ; gi i h n b. Thông tin; tăng c. Thông tin, gi i h n d. Công ngh , tăng 62. Hi u qu theo qui mô (economic of scale) [hay l i th kinh t theo qui mô] xu t hi n khi ……trên t ng ơn v s n ph m …… a. Giá; tăng khi s n lư ng tăng. b. Chi phí; tăng khi s n lư ng gi m. c. Giá; gi m khi s n lư ng gi m. d. Chi phí; gi m khi s n lư ng tăng. 63. Hi u su t theo qui mô (returns to scale) tăng là tình hu ng mà nhà máy …. g p ôi nh p lư ng thì s n lư ng s …… a. Tăng; tăng hơn g p ôi b. Tăng; tăng b ng g p ôi c. Tăng; gi m d. Tăng; tăng ít hơn g p ôi 64. Cho hàm s n xu t Q = AKL1/2 (trong ó A là h s ) và K,L là v n và lao ng. N u K và L gi m i m t n a thì s n lư ng s : a. Gi m i m t n a b. Gi m ít hơn m t n a c. Gi m nhi u hơn m t n a d. Chưa bi t, tuỳ vào h s A
 19. 19. 19 65. Cho hàm s n xu t là q = 2K1/2 L1/2 . Trong ng n h n, K = 100, n u giá c a K là 1$ và giá c a L à 4$ thì hàm chi phí s là: a. STC = 100 + 4L b. STC = 100 + 0.5q c. STC = 100 + 0.5q2 d. STC = 100 + 4q 66. Cho hàm s n xu t là q = 2K1/2 L1/2 . T i m c K = 100 và L = 81 thì t l thay th k thu t biên (MRTS) c a L i v i K là: a. 9/10 b. 10/9 c. 100/81 d. 81/100 67. Nhà máy làm bánh Như Lan s n xu t ư c 2 t n bánh m i ngày và không th s n xu t ư c nhi u hơn tr khi h mua thêm máy m i. Khi ó nhà máy t ư c hi u qu …… a. K thu t b. Kinh doanh c. Kinh t d. S n xu t 68. T t c các quy t nh c a doanh nghi p u mu n t ư c m t m c tiêu quan tr ng nh t là: a. T i a hoá s n lư ng bán b. T i a hoá l i nhu n c. T i a hoá doanh thu d. T i a hoá th ph n. 69. Trong kinh t h c, ng n h n là kho ng th i gian trong ó …….và dài h n là giai o n mà …… a. Vài ngu n l c là c nh; t t c ngu n l c là thay i. b. T t c ngu n l c là bi n i nhưng công ngh là c nh; công ngh là thay i. c. Vài ngu n l c là bi n i; t t c ngu n l c là c nh. d. T t c ngu n l c là c nh; t t c ngu n l c là thay i. 70. Trư ng Kinh t mua m t máy vi tính v i giá 500USD, sau 2 năm thanh lý v i giá 50 USD. Phát bi u nào bên dư i là úng
 20. 20. 20 a. Chi phí c nh (fixed cost) c a trư ng là 450 b. Chi phí chìm (sunk cost) c a trư ng là 450 c. Chi phí k toán (accounting cost) c a trư ng là 450 d. Chi phí kinh t (economic cost) c a trư ng là 500 71. Phát bi u nào bên dư i là úng? a. Khi s n ph m biên l n hơn s n ph m trung bình thì s n ph m trung bình ang tăng. b. Khi s n ph m trung bình l n hơn s n ph m biên thì s n ph m biên ang tăng. c. Khi s n ph m trung bình tăng thì s n ph m biên ang tăng. d. Khi s n ph m biên ang gi m thì s n ph m trung bình gi m. 72. Phát bi u nào bên dư i là úng? a. Khi s n ph m biên l n hơn s n ph m trung bình, s n ph m biên tăng b. Khi s n ph m biên b ng s n ph m trung bình, s n ph m biên c c i c. Khi s n ph m trung bình b ng s n ph m biên, s n ph m trung bình gi m. d. Khi s n ph m biên b ng s n ph m trung bình, s n ph m trung bình c c i 73. m i m c s n lư ng, phát bi u nào bên dư i là sai? a. Chi phí trung bình l n hơn chi phí bi n i trung bình b. Chi phí bi n i trung bình l n hơn chi phí c nh trung bình c. Chi phí biên l n hơn chi phí bi n i trung bình d. Chi phí trung bình l n hơn chi phí c nh trung bình 74. N u chi phí biên ang th p hơn ……, khi ó …… ang…… a. T ng chi phí trung bình; T ng chi phí bi n i; gi m b. Chi phí bi n i trung bình; chi phí bi n i trung bình; gi m c. T ng chi phí trung bình; Chi phí biên; tăng d. Chi phí bi n i trung bình; Chi phí biên; tăng. 75. N u chi phí biên ang l n hơn chi phí bi n i trung bình thì …… a. Chi phí bi n i trung bình ang tăng b. T ng chi phí trung bình ang tăng c. T ng chi phí trung bình t c c ti u d. Chi phí c nh trung bình ang tăng 76. Khi m t hãng g p l i th gi m theo qui mô (diseconomis of scale) thì d c c a ư ng chi phí ……c a nó ……
 21. 21. 21 a. Trung bình ng n h n; d c xu ng b. Biên; d c xu ng c. Trung bình dài h n; d c xu ng. d. Trung bình dài h n; d c lên 77. Khi s n ph m biên là c c i, thì s n ph m trung bình ……. a. Tăng b. B ng v i s n ph m biên c. C c i d. Gi m 78. N u t ng chi phí c nh tăng lên, khi ó ư ng t ng chi phí trung bình …… và ư ng chi phí biên …… a. D ch lên trên, không thay i. b. Không thay i; không thay i c. D ch lên trên; d ch lên trên d. Không thay i; d ch lên trên 79. N u s n lư ng tăng và s n lư ng trung bình cũng tăng, thì …… a. Chi phí bi n i trung bình gi m b. Chi phí c nh trung bình gi m c. T ng chi phí trung bình gi m d. Chi phí biên gi m 80. N u t t c các u vào tăng 5% d n n s n lư ng u ra tăng 8%. Khi ó: a. Doanh nghi p có l i th kinh t theo qui mô b. Doanh nghi p có hi u su t tăng theo qui mô c. T ng chi phí trung bình dài h n d c xu ng d. T ng chi phí trung bình dài h n d ch sang ph i 81. M c s n lư ng mà t i ó có s n lư ng trung bình t c c i thì cũng là m c s n lư ng mà …… c c ti u. a. T ng chi phí trung bình b. Chi phí bi n i trung bình c. Chi phí biên d. Chi phí c nh trung bình
 22. 22. 22 82. M c s n lư ng mà t i ó t ng chi phí trung bình c c ti u thì …… m c s n lư ng mà …… t c c ti u. a. L n hơn; chi phí bi n i trung bình b. Cũng như; chi phí bi n i trung bình c. Cũng như; s n ph m biên d. Nh hơn; chi phí bi n i trung bình 83. S n lư ng tăng khi mà chi phí biên l n hơn chi phí bi n i trung bình nhưng nh hơn chi phí trung bình thì t ng chi phí trung bình s …… và chi phí bi n i trung bình …… a. Tăng; gi m b. Gi m; tăng c. Gi m; gi m d. Tăng; tăng 84. Trong c u trúc th trư ng c nh tranh hoàn h o, m i doanh nghi p …… a. Có th tác ng là thay i giá b. S n xu t m c s n lư ng cao nh t có th c. i di n v i ư ng c u co dãn hoàn toàn v i s n lư ng c a nó d. Quy t nh giá trên th trư ng 85. Bà Tư bán 200 gói xôi m i bu i sáng và chi phí biên c a xôi v n ang th p hơn giá c a th trư ng. Xôi là th trư ng c nh tranh hoàn h o thì l i nhu n c a bà s tăng lên n u bán: a. Ít hơn 200 b. 200 nhưng ph i tăng giá c. Nhi u hơn 200 và tăng giá d. Nhi u hơn 200 86. Hi n nay chi phí biên là 5 và doanh thu biên là 4. N u s n lư ng ti p t c tăng thì: a. L i nhu n s tăng b. L i nhu n s gi m c. L i nhu n không i d. L i nhu n âm (l ) 87. Pepsi ang bán chai nư c Aquafina là 5 nghìn, phòng nghiên c u th trư ng cho bi t co dãn c a c u i v i s n ph m này là -0.2. N u Pepsi quy t nh gi m giá bán còn 4 nghìn thì: a. Doanh thu bán Aquafina tăng
 23. 23. 23 b. Doanh thu bán Aquafina gi m c. Doanh thu bán Aquafina không i d. L i nhu n c a Pepsi tăng 88. Duyên ang nón len bán, chi phí biên làm cái th nh t là 12$, cái th hai là 14$ và cái th ba là 16$. Giá bán trên th trư ng (c nh tranh) hi n nay là 14$. t i a hoá l i nhu n Duyên nên làm: a. 3 cái b. 2 cái c. 1 cái d. Làm nhi u nh t có th . 89. N u giá trên th trư ng c nh tranh ang cao hơn chi phí bi n i trung bình c a doanh nghi p thì t ng doanh thu c a doanh nghi p s l n hơn: a. Chi phí c nh b. T ng chi phí bi n i c. Chi phí cơ h i d. T ng chi phí 90. c quy n x y ra khi: a. Có rào c n trong vi c gia nh p ngành b. Có tr c p c a chính ph c. Có nhi u s n ph m thay th d. Có như ng quy n thương hi u (franchise) 91. Hi u qu kinh t theo qui mô có kh năng t o ra: a. M t th trư ng có các s n ph m ng nh t b. c quy n t nhiên (natural monopoly) c. c quy n do lu t nh (legal monopoly) d. c quy n do chính ph (government monopoly) 92. Hình bên dư i là c u (D), doanh thu biên (MR) và chi phí biên (MC) c a “sô cô la” c quy n mang tên Charlence. N u Charlence bán 1 giá cho t t c nh ng ngư i tiêu dùng thì th ng dư c a h là:
 24. 24. 24 a. 20$ b. 40$ c. 0$ d. 10$ 93. Hình bên dư i là c u (D) và chi phí biên (MC) c a sô cô la c quy n mang tên Charlence. N u Charlence bán 1 giá cho t t c nh ng ngư i tiêu dùng thì l i ích c a nhà c quy n là …… và t n th t do c quy n là …… a. 10$; 5$ b. 60$; 10$ c. 30$; 3$ d. 50$; 0$ 94. Cho hàm s n xu t Q = 2K0.5 L Khi ó s n ph m trung bình và s n ph m biên c a lao ng t i K = 4 và L = 2 là: a. 8 và 4 b. 4 và 4 c. 4 và 8 d. 8 và 8
 25. 25. 25 95. Hàm t ng chi phí: TC = 25 +4q(1+q), t i q = 5 chi phí bi n i trung bình là …… và chi phí biên là …… a. 24 và 24 b. 24 và 44 c. 30 và 24 d. 5 và 44 96. Hàm chi phí trung bình là AC = 3+ 10/q1/2 . Khi ó a. Chi phí biên l n hơn AC m i q. b. Chi phí biên l n hơn AVC m i q. c. Chi phí biên nh hơn AC m i q. d. Chi phí biên không thay i m i q. 97. M t hãng c quy n có AC = Q + 10.000/Q và MR =30-Q. M c giá có l i nh n t i a là: a. 25 b. 10 c. 35 d. 20 98. M t hãng c quy n i di n v i ư ng c u là P = 20 – Q. Giá c quy n mà hãng này bán ra trên th trư ng dao ng kho ng: a. 10 < P < 20 b. 5 < P < 10 c. P < 10 d. P > 20 99. Hàm chi phí biên c a m t doanh nghi p c quy n MC = 15 – 2Q. Hi n t i doanh nghi p này cung ng ra th trư ng m c s n lư ng là 5 và giá là 10 thì h s c quy n Lener là: a. 1 b. 0.5% c. 0.5 d. 1% 100. M t nhà máy c p nư c c quy n i di n v i ư ng c u là P = 12-1/30Q (v i Q là m3 ). M i ngày nhà máy t n chi phí bi n i là 4$ và chi phí c nh là 100$. Khi ó giá bán là ……và l i nhu n m i ngày là ……
 26. 26. 26 a. 8$/m3 ; 380$ b. 120$/m3 ; 380$ c. 8$/m3 ; 960$ d. 4$/m3 ; 580$
 27. 27. 27 T NG QUÁT V KINH T VĨ MÔ Phân tích kinh t vĩ mô cũng gi ng như chúng ta eo ng h . N u ch c n xem gi thì nhìn vào các cây kim. Trong khi ó, phân tích vi mô là lúc mà chúng ta tháo r i cái ng h xem s v n hành c a các bánh răng bên dư i. H c kinh t vĩ mô là h c cách xem gi : s ph i h p gi a kim giây, kim phút và kim gi cũng t a như s ph i h p c a tăng trư ng, l m phát và th t nghi p trong n n kinh t . Kh thay, ôi khi vài kim trong vĩ mô không ch y ho c ch y ngư c. M i sáng th c d y, chính ph suy nghĩ là có nên v n l i nó hay không! 1. V n nào sau ây là m i quan tâm c a kinh t vĩ mô: a. Giá nông d u thô tăng tr l i trong th i gian g n ây b. Th t nghi p các nư c OECD ang m c cao nh t trong 20 năm tr l i ây c. S tho mãn c a khán gi i v i chương trình ca nh c c a HTV gi m. d. Xu t kh u g o c a Vi t Nam ng th nh t trên th gi i. 2. Phát bi u nào bên dư i ư c coi là chu n t c a. L m phát và th t nghi p có quan h ngh ch bi n b. Chính ph nên gi m thu gi m suy thoái kinh t c. Lãi su t tăng thì u tư gi m d. Ti n lương t i thi u làm bi n d ng th trư ng lao ng 3. ……là giá tr c a t ng s n ph m cu i cùng trong m t n n kinh t ư c tính b ng giá c a m t năm nào ó làm g c. a. GDP danh nghĩa b. GDP th c c. GDP ti m năng d. GDP 4. GDP th c b ng v i GDP ti m năng khi: a. N n kinh t có m c tăng trư ng l n hơn bình thư ng b. Th t nghi p là r t th p c. Kinh t ang nh c a chu kỳ d. T t c các ngu n l c s n xu t ư c toàn d ng 5. M t trong nh ng thư t o m c giá t ng quát trong n n kinh t là a. S thay i trung bình trong CPI
 28. 28. 28 b. T l l m phát c. T c tăng trư ng d. CPI (Consumer Price Index) 6. Chính sách tài khoá (ngân sách) [fiscal policy] không bao g m: a. Vi c tăng chi tiêu c a chính ph b. Gi m thu c. Xây d ng thêm cơ s h t ng d. Gi m lãi su t 7. N u ngân hàng trung ương d oán l m phát tăng và h tăng lãi su t thì ó là m t ví d c a: a. Chính sách tài khoá b. Chu kỳ kinh t c. Chính sách ti n t d. N n kinh t s p b suy thoái 8. S n lư ng ti m năng trong kinh t vĩ mô là: a. S n lư ng cao nh t c a n n kinh t có th làm ra ư c b. Là s n lư ng d báo trong tương lai c. Là s n lư ng ó không có th t nghi p d. Là s n lư ng ó toàn d ng các y u t s n xu t 9. Trong 2 quí li n, d u hi u nào bên dư i ư c xem là n n kinh t b t u suy thoái: a. Không có th t nghi p b. Không có l m phát c. Không có xu t kh u d. Không có tăng trư ng kinh t 10. GDP có th là ch s t t o lư ng h nh phúc c a qu c gia khi mà a. GDP cũng là thu nh p kh d ng b. Hàng hoá và d ch v trên th trư ng em l i cho con ngư i h nh phúc c. GDP không tính hàng hoá và d ch v t i d. GDP không b sót các ho t ng phi th trư ng
 29. 29. 29 S LI U KINH T VĨ MÔ VÀ CÁC LIÊN K T CƠ B N Không có s li u, chúng ta không c n ph i h c kinh t vĩ mô. 11. Nư c Zig có t c tăng dân s là 2% và tăng trư ng GDP th c là 10%. Khi ó tăng trư ng GDP th c bình quân u ngư i c a nó x p x là: a. 8% b. 2% c. 10% d. 4% 12. “GPD là giá th trư ng c a t t c hàng hoá và d ch v …… trong n n kinh t trong m t giai o n nào ó”. a. Trung gian b. Cu i cùng c. ã qua s d ng d. Tiêu dùng 13. GDP ròng tính theo giá th trư ng là: a. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) + Thu gián thu (Ti) b. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) + Thu gián thu (Ti) + kh u hao (De) c. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) + kh u hao (De) d. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) 14. Kh u hao trong n n kinh t b ng v i: a. u tư g p tr v i u tư ròng b. u tư ròng tr v i u tư g p c. T ng tr lư ng v n tr v i t ng u tư ròng d. T ng u tư ròng tr v i t ng tr lư ng v n 15. GDP là t ng c a tiêu dùng tư nhân, u tư, chi tiêu chính ph và …… a. Xu t kh u ròng b. Ti t ki m c. Thu ròng d. L i nhu n
 30. 30. 30 16. Cán cân ngân sách c a chính ph là cân b ng và t ng u tư b ng v i t ng ti t ki m thì …… a. ây là n n kinh t óng b. Có th ng dư trong cán cân thương m i c. Có thâm h t trong cán cân thương m i d. Cân b ng trong cán cân thương m i 17. Phát bi u nào bên dư i là sai? a. u tư n i a b ng v i ti t ki m n i a b. GDP giá th trư ng l n hơn GDP giá y u t c. GDP ròng l n hơn GDP g p d. GDP th c tính b ng giá năm g c 18. GNI (hay GNP) l n hơn GDP khi mà: a. NTR > 0 b. NTR <0 c. NIA > 0 d. NIA <0 19. L m phát tính theo CPI c a Vi t Nam năm 2008 là 15%, i u này có nghĩa là: a. CPI tăng so v i năm g c 15% b. Giá t t c hàng hoá thi t y u tăng 15% c. CPI tăng so v i năm 2007 là 15% d. Thu nh p c a ngư i dân gi m xu ng 15% 20. N u C = 70; G = 20; T = 25; I = 15; X = 10 và M = 5. Khi ó, ti t ki m c a h gia ình (Sp) là: a. 15 b. -15 c. 45 d. 40 21. N u C = 70; G = 20; T = 25; I = 15; X = 10 và M = 5. Khi ó, ti t ki m c a chính ph (Sg) là: a. 5 b. 45 c. 15
 31. 31. 31 d. -5 22. Trong năm 2009, cán cân thương m i c a c a nư c Latvia là cân b ng, GDP c a nó là 500$; C = 385$ và I = 14$. Khi ó, chi tiêu chính ph ph i là: a. 500$ b. 899$ c. 101$ d. 0$ (zero) 23. Cô T m hái qu th em ra u làng bán cho thương lái ư c 100$, thương lái bán l i cho siêu th Sàigòn ư c 150$ và siêu th niêm y t giá bán c a qu th là 300$. a. Giá tr gia tăng siêu th là 50$ b. Giá tr gia tăng c a thương lái là 150$ c. T ng giá tr gia tăng là 550$ d. Giá tr gia tăng c a cô T m là 100$ 24. Cô T m hái qu th em ra u làng bán cho thương lái ư c 100$, thương lái bán l i cho siêu th Sàigòn ư c 150$ và siêu th niêm y t giá bán c a qu th là 300$. T ng chi tiêu cu i cùng ây là a. 550$ b. 450$ c. 300$ d. 100$ 25. GDP th c c a Betania năm 2009 là 108 và năm 2008 là 100. Khi ó tăng trư ng th c c a Betenia là a. 0.8% b. 8% c. 8 l n d. 1.08% 26. Trong lý thuy t vĩ mô, t ng ti t ki m qu c gia trong n n kinh t “ óng” là: a. Ti t ki m c a h gia ình và ti t ki m c a doanh nghi p b. Ti t ki m c a chính ph và c a doanh nghi p c. Ti t ki m c a chính ph , h gia ình và doanh nghi p d. Ti t ki m c a h gia ình và ti t ki m c a chính ph
 32. 32. 32 27. Trong n n kinh t óng, n u chính ph tăng chi tiêu c a mình thì: a. Làm gi m ti t ki m c a chính ph b. Làm gi m ti t ki m tư nhân c. Làm tăng ti t ki m c a chính ph d. Làm tăng ti t ki m tư nhân 28. Trong n n kinh t óng, t ng u tư là 500, t ng ti t ki m tư nhân là 400, n u s thu thu c a chính ph là 300 thì chi tiêu c a chính ph s là: a. 100 b. 200 c. 900 d. 700 29. Trong n n kinh t m , n u t ng u tư l n t ng ti t ki m trong nư c thì: a. Có thâm h t thương m i b. Có th ng dư thương m i c. Có vay n d. Có v n u tư nư c ngoài 30. N u BB Thanh Vân chăm sóc da cho Jonny Trí Nguy n (anh này mang qu c t ch M ) v i s ti n là 10 nghìn USD trong năm. Ti n này th ng kê s ghi nh n vào âu c a Vi t Nam a. Xu t kh u (X) b. Tiêu dùng c a h gia ình (C) c. Chuy n như ng ròng (NTR) d. Thu nh p ròng t nư c ngoài (NIA)
 33. 33. 33 CÂN B NG TRONG TH TRƯ NG HÀNG HOÁ NG N H N S n lư ng qu c gia (national output) là trái tim c a môn kinh t h c. Nó là k t qu c a s cân b ng trên th trư ng hàng hoá và d ch v . T t c qu c gia u mu n hàng năm có tăng trư ng cao, t c là s n lư ng làm ra ngày càng nhi u hơn (tính b ng ti n). Chính ph cũng góp tay vào khát v ng này b ng chính sách chi tiêu và thu c a mình. Trong ng n h n, may thay, s nhân là l n hơn 1, nghĩa là s n lư ng trong n n kinh t s tăng nhi u hơn 1 ng mà chính ph chi tiêu hay gi m thu (lưu ý: trong dài h n, ó là tai ho c a qu c gia!) 31. Tiêu dùng biên (Marginal Propensity to Consume) là …… a. C ng v i ti t ki m biên (Marginal Propensity to Saving) b ng 1 b. Là ph n s c a tiêu dùng trên GDP c. Là s lư ng tiêu dùng trong thu nh p kh d ng d. Là t ph n tiêu dùng trong thu nh p kh d ng 32. S ki n nào bên dư i làm tiêu dùng d ch chuy n (shift)? a. Thu tăng b. Tiêu dùng t nh tăng c. Thu nh p tăng d. Tiêu dùng biên tăng 33. S ki n nào bên dư i làm ư ng v hàm tiêu dùng d ng ng hơn? a. Thu nh p kh d ng tăng b. GDP th c tăng c. S s t gi m c a MPS d. S s t gi m trong MPC 34. d c c a hàm ti t ki m là 0.27, khi ó: a. Tiêu dùng biên là 0.73 b. Ti t ki m biên là 0.73 c. Tiêu dùng biên là 0.27 d. Nh p kh u biên nh hơn 0.27 35. Thu nh p kh d ng là 5$, ti t ki m là 1.75$ khi ó chi tiêu ph i là a. 3.25$ b. 0.56$
 34. 34. 34 c. 6.75$ d. 0.35$ 36. Trong m t n n kinh t không có thương m i và thu , MPS = 0.2. Chi tiêu t nh tăng lên m t kho ng là …… s d n n t ng thu nh p tăng lên 60$ và khi ó s nhân là …… a. 48$ và 1.25 b. 12$ và 5 c. 75$ và 12 d. 300$ và 5 37. MPC càng …… thì d n n d c c a AE (AD) càng …… và s nhân càng …… a. Nh ; l n; nh b. L n, l n, l n c. L n, l n, nh d. L n, nh , l n 38. N u chi tiêu biên là 0.8, khi ó s nhân chi tiêu chính ph s là: a. 0.8 b. 5 c. 1.25 d. 0.2 39. Cho C = 150 + 0.8Y. N u Y tăng 10 ơn v thì Sp s : a. Tăng 8 b. Tăng 2 c. Gi m 8 d. Gi m 2 40. Cho C = 150 + 0.8(Y-T) n u T tăng 1 ơn v thì C s a. Tăng 0.8 b. Tăng 0.2 c. Gi m 0.2 d. Gi m 0.8 41. Cho C = 150 + 0.8(Y-T) n u T tăng 1 ơn v thì Sp s a. Tăng 0.8 b. Gi m 0.8
 35. 35. 35 c. Tăng 0.2 d. Gi m 0.2 42. Cho C = 150 + 0.8(Y-T) thì s nhân thu trong n n kinh t này là a. 4 b. -5 c. 5 d. -4 43. Cho C = 150 + 0.5(Y-T); trong khi ó T = 10 + 0.2Y thì s nhân thu trong n n kinh t này là: a. -1 b. -0.3 c. -1.667 d. -0.5 44. Hi n nay thu nh p cân b ng là 4000$, n u chính ph tăng thêm chi tiêu là 40$. Bi t tiêu dùng biên c a h gia ình là 0.6 và thu không ph thu c vào thu nh p thì thu nh p m i s tăng thêm: a. 4100$ b. 100$ c. 40$ d. 24$ 45. Hi n nay thu nh p cân b ng là 4000$, n u chính ph tăng thêm chi tiêu là 40$ b ng cách tăng thu . Bi t tiêu dùng biên c a h gia ình là 0.6 và thu không ph thu c vào thu nh p thì thu nh p m i s tăng thêm: a. 4100$ b. 100$ c. 40$ d. 24$ 46. Bi t r ng t ng chi tiêu kh d ng là AE = 425 + 0.75Y, khi ó s n lư ng cân b ng là: a. 425 b. 1500 c. 1700
 36. 36. 36 d. Chưa th xác nh 47. Bi t r ng t ng chi tiêu kh d ng là AE = 425 + 0.75Y, n u s n lư ng trong n n kinh t là 1500 thì th trư ng hàng hoá ang ……m t lư ng là …… a. Dư th a; 200 b. Thi u h t; 50 c. Dư th a; 50 d. Thi u h t; 200 48. Trong ng n h n, n u trên th trư ng hàng hoá ang rơi vào tình tr ng dư th a hàng hoá thì: a. Hàng t n kho ngoài d ki n ang tăng b. Giá c s gi m c. Tiêu dùng s tăng d. Chính ph tăng chi tiêu 49. Hi n nay ti t ki m c a h gia ình là 70 và chi tiêu là 200, n u h gia ình quy t nh c t gi m chi tiêu c a mình thì: a. Ti t ki m s tăng b. Ti t ki m s gi m c. Ti t ki m không i d. u tư s gi m 50. Khi nói n bi n s t nh (autonomous variable) thì i u này có nghĩa là bi n s ó: a. B quy t nh b i m t hay nhi u bi n s khác b. Là bi n s c l p, không ph thu c vào bi n s khác c. Do chính ph t nh d. Do h gia ình t nh
 37. 37. 37 TI N, HO T Đ NG NGÂN HÀNG VÀ TH TRƯ NG TI N T Trong chi c xe thương m i (trade), ti n không ph i là cái bánh xe mà nó ch là d u nh n bôi trơn, không có nó chi c xe v n ch y. Ph n này cho bi t làm cách nào ngân hàng trung ương bơm d u vào ho c rút ra kh i n n kinh t , cũng t ó hi u v s bi n ng c a lãi su t trên th trư ng ti n t . 51. Ti n là trong kinh t h c: a. Là b t c th gì mi n sao ư c ch p nh n chung trong thanh toán và giao d ch b. Ti n gi y và ti n kim lo i do nhà nư c ban hành c. Là tài s n c a dân chúng d. Là tài s n c a ngân hàng trung ương 52. N u n n kinh t không có ti n, khi ó m i giao d ch s di n ra b ng cách a. Th tín d ng b. Hàng i hàng (barter) c. Hàng i vàng d. Nhà nư c b o lãnh 53. M2 là t ng kh i lư ng ti n ch có: a. Ti n m t b. Ti n g i không kỳ h n c. Ti n g i không kỳ h n và ti n m t d. Ti n g i có kỳ h n và ti n g i không kỳ h n 54. Kh năng (tính) thanh kho ng (liquidity) có nghĩa là: a. S tăng lên khi ngư i tiêu dùng có nhi u th tín d ng b. Tài s n gì ó mà chúng nhanh chóng có th chuy n thành ti n c. Là s vàng mà qu c gia có ư c d. Là s nhanh chóng lên giá c a m t tài s n 55. B ng cân i (balance sheet) c a m t ngân hàng thương m i có th mô t như phương trình bên dư i: a. V n ch s h u (Equity) + Tài s n (assets) = N (liabilities) b. V n ch s h u (Equity) = Tài s n (assets) + N (liabilities) c. V n ch s h u (Equity) - N (liabilities) =Tài s n (assets)
 38. 38. 38 d. V n ch s h u (Equity) + N (liabilities) = Tài s n (assets) 56. D tr c a ngân hàng thương m i là: a. T ng s ti n d tr c a ngân hàng (g m b t bu c và vư t m c) b. S ti n d tr b t bu c b i qui nh c a ngân hàng trung ương c. Là s d tr vư t m c c a ngân hàng thương m i d. Là s ti n g i c a ngân hàng thương m i t i ngân hàng trung ương 57. Phát bi u nào bên dư i là úng v c u ti n a. Là s ti n mà ngư i dân gi mua hàng hoá và d ch v b. Là lư ng ti n th c mà dân chúng mu n gi thanh toán c. Là ham mu n v ti n c a ngư i dân d. Là s hàng hoá mà ngư i dân mua s m trong năm 58. N u t ng ti n g i tăng nhưng t ng cho vay (dư n tín d ng) không i thì t l d tr : a. L n hơn 1 b. Không thay i c. Tăng d. Gi m 59. M t trong nh ng m c tiêu c a ngân hàng trung ương là ki m soát …… b ng cách thay i…… a. l m phát; s lư ng ti n trong n n kinh t b. m c giá, chi tiêu c a chính ph c. th t nghi p, l m phát kỳ v ng d. l m phát, m c giá chung. 60. Khi ngân hàng trung ương tham gia vào th trư ng m b ng cách mua trái phi u chính ph thì: a. T ng ti n g i c a ngân hàng thương m i tăng nhưng d tr không i b. T ng ti n g i c a ngân hàng thương m i và d tr c a nó tăng c. D tr tăng d. u tư c a ngân hàng cho c phi u tăng 61. C u ti n c a dân chúng s …..khi ……: a. Tăng; khi lãi su t th c gi m b. Tăng; thu nh p tăng th c tăng
 39. 39. 39 c. Gi m; khi lãi su t danh nghĩa gi m d. Tăng, khi thu nh p danh nghĩa tăng 62. Lãi su t danh nghĩa trên th trư ng tăng 5% và l m phát trên th trư ng là 10%. Khi ó: a. C u ti n tăng vì lãi su t danh nghĩa tăng b. C u ti n gi m vì l m phát tăng c. C n ti n gi m vì lãi su t th c gi m d. C u ti n không i vì thu nh p không thay i 63. T l ti n m t trên ti n g i là 0.8 và t l d tr trong h th ng ngân hàng i v i t ng ti n g i là 0.2 thì s nhân ti n trong n n kinh t này là: a. 4 b. 0.5 c. 1.8 d. 1.25 64. S nhân ti n trong n n kinh t là 2, n u ngân hàng tăng 10% lư ng ti n cơ s (ti n m nh) thì cung ti n th c s tăng ……n u l m phát …… a. 20%; 1% b. 1%; 5% c. 10% ; 2% d. 5%; 2% 65. Nh ng s ki n nào bên dư i làm cho c u ti n tăng? a. S tăng lên c a t ng s n lư ng b. S tăng lên c a m c giá c. S tăng lên c a lãi su t d. S tăng lên c a cung ti n 66. N u có m t kho ng ti n g i m i vào ngân hàng là 500$ thì t ng lư ng ti n ư c t o ra trong h th ng ngân hàng s là bao nhiêu n u h gi l i 10% s ti n g i. a. 500$ b. 5000$ c. 450$ d. 950$ 67. Công c nào bên dư i là công c c a chính sách ti n t ?
 40. 40. 40 a. Lãi su t chi t kh u và lãi su t th trư ng b. T l d tr b t bu c và lãi su t cho vay c. Mua bán trái phi u trên th trư ng m d. Lãi su t trái phi u chính ph 68. N u ngân hàng trung ương bán trái phi u chính ph thì: a. Lãi su t trên th trư ng ti n t tăng b. Lãi su t trên th trư ng ti n t gi m c. Lãi su t trên th trư ng ti n t không nh hư ng d. Giá trái phi u gi m 69. N u t l d tr b t bu c cho h th ng ngân hàng gi m thì a. Lãi su t trên th trư ng ti n t tăng b. Lãi su t trên th trư ng ti n t gi m c. Lãi su t trên th trư ng ti n t không nh hư ng d. T ng ti n g i s tăng 70. N u ngân hàng trung ương v a bán trái phi u ra trên th trư ng m v a ng th i gi m lãi su t chi t kh u thì lãi su t trên th trư ng ti n t s : a. Tăng b. Gi m c. Không i d. Không th k t lu n 71. Khi lãi su t chi t kh u tăng thì a. Lãi su t trên th trư ng ti n t tăng b. Lãi su t trên th trư ng ti n t gi m c. Lãi su t trên th trư ng ti n t không nh hư ng d. T ng ti n g i s tăng 72. Suy thoái kinh t , làm thu nh p c a dân chúng gi m, khi ó lãi su t trên th trư ng ti n t : a. Tăng b. Gi m c. Không nh hư ng d. M i u gi m, sau ó tăng 73. Lãi su t nào bên dư i là lãi su t th c (real interest) trong n n kinh t ?
 41. 41. 41 a. Lãi su t cho vay b. Lãi su t ti n g i c. Lãi su t th trư ng ti n t liên ngân hàng d. Các câu trên u sai 74. Ngân hàng trung ương ……cung ti n trong n n kinh t …… a. ki m soát ư c; trong m i tình hu ng b. ki m soát ư c; n u s nhân ti n n nh c. ki m soát ư c; n u ki m soát ư c t l ti n m t trên ti n g i c a dân chúng d. ki m soát ư c; n u ki m soát ư c t l d tr vư t m c c a ngân hàng thương m i 75. Trên th trư ng ti n t , c u ti n tăng s d n n lãi su t tăng. Phát bi u này là …..vì …… a. Sai; lãi su t quan h ngh ch v i c u ti n b. úng; ó là lãi su t cân b ng khi mà cung ti n không i c. úng, vì c u ti n và lãi su t tương quan ng bi n d. Sai, vì lãi su t tăng s làm gi m c u ti n
 42. 42. 42 PH I H P GI A TH TRƯ NG HÀNG HOÁ VÀ TI N T (MÔ HÌNH IS-LM) Trong ng n h n2 , ti n có quy n l c hơn th c ch t c a nó. Ngân hàng trung ương tăng ti n có th làm thu nh p c a n n kinh t tăng và ngư c l i. S k t h p gi a th trư ng hàng hoá và th trư ng ti n t thông qua mô hình có tên g i là IS-LM ch ng minh ư c nh n nh trên. Cũng trong mô hình này, chính ph cũng gián ti p làm bi n ng lãi su t th trư ng ti n t . 76. IS là quan h gi a ……và …… sao cho trên th trư ng …… t ư c cân b ng. a. Thu nh p; chi tiêu; hàng hoá b. Thu nh p; lãi su t; ti n t c. Thu nh p, lãi su t; hàng hoá d. Thu nh p, chi tiêu; ti n t 77. LM là quan h gi a ……và …… sao cho trên th trư ng …… t ư c cân b ng. a. Thu nh p; chi tiêu; hàng hoá b. Thu nh p; lãi su t; ti n t c. Thu nh p, lãi su t; hàng hoá d. Thu nh p, chi tiêu; ti n t 78. Mô hình IS-LM cân b ng khi mà ó có …… và …. t cân b ng trên th trư ng …… và th trư ng…… a. Thu nh p; lãi su t; hàng hoá; ti n t b. Thu nh p; giá c ; hàng hoá; ti n t c. Giá c ; lãi su t; hàng hoá; ti n t d. Thu nh p; t giá; hàng hoá; ti n t 79. Bi n s nào sau ây làm ư ng IS d ch chuy n sang ph i? a. Gi m chi tiêu chính ph (G) b. Tăng thu (T) c. Tăng u tư t nh (I0) d. Tăng cung ti n (M) 80. d c c a ư ng IS ph thu c vào: 2 Trong dài h n, ti n tr v v trí c a nó là trung gian trao i. Tăng ti n ch làm tăng giá ch không th làm tăng c a c a c a n n kinh t .
 43. 43. 43 a. Chi tiêu t nh c a h gia ình b. Chi tiêu c a chính ph c. Chi tiêu biên c a h gia ình d. Lãi su t 81. Tình hu ng nào bên dư i làm ư ng IS g n như n m ngang a. Tiêu dùng biên c a h gia ình g n b ng 1 b. Tiêu dùng biên c a h gia ình g n b ng 0 (zero) c. Lãi su t g n như không nh hư ng n u tư d. Lãi su t g n như không nh hư ng n c u ti n 82. ư ng LM d ch chuy n lên trên khi: a. Cung ti n tăng b. Cung ti n gi m c. Thu nh p tăng d. Thu nh p gi m 83. Trong mô hình IS-LM, lãi su t s ….. khi mà chi tiêu c a chính ph ….. a. gi m; tăng b. tăng; tăng c. tăng; gi m d. không i; tăng 84. Trong mô hình IS-LM, lãi su t s ….. khi mà ngân hàng trung ương …… t l d tr ho c b t bu c……trái phi u chính ph a. gi m; tăng: bán b. gi m; gi m; bán c. gi m; tăng; mua d. gi m; gi m; mua 85. Trong mô hình IS-LM, lãi su t s ….. và thu nh p s …… khi mà ngân hàng trung ương …… t l d tr b t bu c. a. Tăng; gi m, tăng b. Tăng; tăng; tăng c. Gi m; gi m; gi m d. Gi m; tăng; tăng
 44. 44. 44 86. Chính ph th c hi n chính sách m r ng ngân sách (tăng G, ho c gi m T) và ngân hàng trung ương th c hi n chính sách m r ng ti n t (tăng M), khi ó: a. Thu nh p tăng; lãi su t tăng b. Thu nh p tăng; lãi su t chưa bi t c. Thu nh p chưa bi t; lãi su t gi m d. Thu nh p gi m; lãi su t gi m 87. Khi n n kinh t g p suy thoái, ngân hàng trung ương không nên: a. Gi m lãi su t chi t kh u b. Gi m t l d tr b t bu c c. Tăng lãi su t chi t kh u d. Bán trái phi u trên th trư ng m 88. Lãi su t trên th trư ng tăng là do: a. Chính ph tăng thu b. Ngân hàng trung ương mua trái phi u chính ph trên th trư ng m c. Chính ph tăng chi tiêu d. Ngân hàng trung ương gi m t l d tr b t bu c 89. B y thanh kho ng (liquidity trap) là hi n tư ng mà ngân hàng trung ương …….cung ti n nhưng ……không i. a. gi m; thu nh p b. tăng; lãi su t c. Tăng; thu nh p d. Gi m; giá c 90. Phát bi u nào bên dư i là úng n u lãi su t không nh hư ng n u tư? a. Chính sách ti n t không nh hư ng lên thu nh p b. Chính sách tài khoá không nh hư ng lên thu nh p c. Chính sách tài khoá không nh hư ng lên lãi su t d. Chính sách ti n t không nh hư ng lên lãi su t 91. Mô hình IS-LM là mô hình d a trên gi thuy t …… và là mô hình …… a. Giá không i, tĩnh b. Giá không i; ng c. Thu nh p không i; ng
 45. 45. 45 d. Thu nh p không i; tĩnh 92. Cho C = 200 + 0.75(Y-T); T = G = 100 và I = 200 – 25r. Khi ó hàm s c a IS là a. Y = 1700 – 100r b. r = 1700 – 100Y c. Y = 1700 + 100r d. r = 1700 + 100Y 93. Cho C = 200 + 0.75(Y-T); T = G = 100 và I = 200 – 25r. Khi ó d c c a ư ng IS là a. -0.01 b. 10 c. -100 d. 0.01 94. Cho C = 200 + 0.75(Y-T); T = G = 100 và I = 200 – 25r. N u thu nh p trong n n kinh t này là 1500 và lãi su t hi n th i là 6. Khi ó trên th trư ng hàng hoá ang: a. Dư th a b. Thi u h t c. Cân b ng d. Không xác nh ư c. 95. Cho hàm c u ti n là L = Y – 100r và cung ti n danh nghĩa là 1000, n u m c giá trên th trư ng là 2 thì hàm s c a LM s là: a. Y = - 500 + 100r b. Y = 500 + 100r c. r = 500 + 100Y d. r = -500 + 100Y 96. Cho hàm c u ti n là L = Y – 100r và cung ti n danh nghĩa là 1000, n u m c giá trên th trư ng là 2 thì d c c a ư ng LM là a. 10 b. 0.01 c. 100 d. -0.01 97. Cho hàm c u ti n là L = Y – 100r và cung ti n danh nghĩa là 1000 và m c giá trên th trư ng là 2. N u thu nh p hi n nay là 1500 và lãi su t là 6 thì th trư ng ti n t ang:
 46. 46. 46 a. Dư th a b. Thi u h t c. Cân b ng d. Không xác nh ư c. 98. N u hàm s c a IS là r = 17 – 0.01Y và c a LM là r = -5 + 0.01Y. Thu nh p và lãi su t cân b ng ng th i là: a. Y = 1000 và r = 6 b. Y = 1100 và r = 6 c. Y = 1100 và r = 6% d. Y = 1000 và r = 6% 99. Cân b ng chung trên th trư ng hàng hoá và ti n t hi n nay có thu nh p (Y) là 1000$ và lãi su t (r) là 3%. K t qu nào bên dư i là úng n u ngân hàng trung ương bán ra 300$ trái phi u? a. Y < 1000$ và r < 3% b. Y > 1000$ và r < 3% c. Y < 1000$ và r > 3% d. Y > 1000$ và r > 3% 100. L n át (crowding out) là hi n tư ng ……tăng u tư làm …… u tư …… a. Chính ph ; gi m; tư nhân b. Chính ph ; tăng; tư nhân c. Tư nhân; gi m; tư nhân d. Tư nhân; gi m; chính ph
 47. 47. 47 ĐÁP ÁN Ph n Vi mô 1 b 11 B 21 a 31 b 41 b 51 b 61 a 71 a 81 c 91 b 2 d 12 C 22 c 32 a 42 a 52 d 62 d 72 d 82 a 92 a 3 a 13 A 23 b 33 d 43 b 53 a 63 a 73 c 83 b 93 a 4 a 14 C 24 a 34 c 44 a 54 b 64 b 74 b 84 c 94 b 5 c 15 A 25 b 35 c 45 d 55 a 65 c 75 a 85 d 95 b 6 b 16 B 26 d 36 d 46 b 56 a 66 c 76 d 86 b 96 c 7 d 17 B 27 b 37 a 47 a 57 b 67 a 77 a 87 b 97 a 8 a 18 D 28 a 38 b 48 b 58 b 68 b 78 a 88 b 98 a 9 b 19 B 29 d 39 a 49 c 59 c 69 a 79 a 89 a 99 c 10 c 20 A 30 b 40 a 50 a 60 a 70 b 80 b 90 a 100 a Ph n vĩ mô 1 b 11 A 21 a 31 a 41 d 51 a 61 b 71 a 81 a 91 a 2 b 12 B 22 c 32 b 42 d 52 b 62 a 72 b 82 b 92 a 3 b 13 A 23 d 33 c 43 b 53 c 63 c 73 d 83 b 93 a 4 d 14 a 24 c 34 a 44 b 54 b 64 d 74 b 84 d 94 a 5 d 15 a 25 b 35 a 45 c 55 d 65 a 75 b 85 a 95 b 6 d 16 d 26 d 36 b 46 c 56 a 66 b 76 c 86 b 96 b 7 c 17 a 27 a 37 b 47 b 57 b 67 c 77 b 87 c 97 b 8 d 18 c 28 b 38 b 48 a 58 c 68 a 78 a 88 c 98 b 9 d 19 c 29 a 39 b 49 c 59 a 69 b 79 c 89 c 99 c 10 b 20 a 30 a 40 d 50 b 60 c 70 d 80 c 90 a 100 a
 48. 48. 48 TÀI LI U THAM KH O David Begg, Stanley Fischer và Rudiger Dornbusch, 2007, Kinh t h c, NXB Th ng kê (sách d ch). i h c kinh t , b môn kinh t h c, Tài li u ôn t p môn Kinh t h c, 2009, Lưu hành n i b . Econ100 website: http://www.econ100.com/usa/mic5e/ Robert S. Pindyck và Daniel L. Rubinfeld, 2000, Kinh t h c vi mô, NXB Khoa h c K thu t (sách d ch) N. Gregory Mankiw, 1996, Kinh t Vĩ mô, NXB Th ng Kê (sách d ch) Paul Krugman and Robin Wells, 2006, Macroeconomics, Worth Publisher. Walter Nicholson, 1997, Intermediate Microeconomics, Seventh edition, The Dryden Press.

×