Quan tri-ban-hang

194
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
194
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quan tri-ban-hang

 1. 1. Trình baøy: NGUYEÃN XUAÂN ÑAÊNG HUY Giaùm ñoác ñieàu haønh QUAÛN TRÒ BAÙN HAØNG SALES MANAGEMENT
 2. 2. ÑEÀ CÖÔNG Moät soá ghi chuùMoät soá ghi chuù Muïc tieâu phaàn trình baøyMuïc tieâu phaàn trình baøy Phöông phaùpPhöông phaùp Noäi dung chuyeân ñeàNoäi dung chuyeân ñeà Taøi lieäu tham khaûoTaøi lieäu tham khaûo Thaûo luaän vaø thöïc taäpThaûo luaän vaø thöïc taäp
 3. 3. MOÄT SOÁ GHI CHUÙMOÄT SOÁ GHI CHUÙ Ñaây khoâng chæ ñôn thuaàn laø moät baøi giaûngÑaây khoâng chæ ñôn thuaàn laø moät baøi giaûng maø coøn laø moät cuoäc thaûo luaän coù tính chaátmaø coøn laø moät cuoäc thaûo luaän coù tính chaát chia seû kinh nghieäm.chia seû kinh nghieäm. Khuyeán khích thaûo luaän trong khuoân khoå thôøiKhuyeán khích thaûo luaän trong khuoân khoå thôøi gian cho pheùpgian cho pheùp Trong qua trính trình baøy coù ñieàu gì chöa roõ, coùTrong qua trính trình baøy coù ñieàu gì chöa roõ, coù theå hoûi ngay hoaëc hoûi vaøo phaàn cuoái cuøngtheå hoûi ngay hoaëc hoûi vaøo phaàn cuoái cuøng “Caâu hoûi vaø traû lôøi”“Caâu hoûi vaø traû lôøi” Trong quyõ thôøi gian cho pheùp, nhöõng thaéc maécTrong quyõ thôøi gian cho pheùp, nhöõng thaéc maéc seõ ñöôïc giaûi ñaùp tröïc tieáp taïi lôùp. Nhöõngseõ ñöôïc giaûi ñaùp tröïc tieáp taïi lôùp. Nhöõng thaéc maéc chöa giaûi ñaùp taïi lôùp seõ traû lôøithaéc maéc chöa giaûi ñaùp taïi lôùp seõ traû lôøi tröïc tieáp cho ngöôøi hoûi sau ñoù.tröïc tieáp cho ngöôøi hoûi sau ñoù. Thaûo luaän chôù khoâng tranh caõi ñuùng sai.Thaûo luaän chôù khoâng tranh caõi ñuùng sai. Ñòa chæ lieân laïc:Ñòa chæ lieân laïc:
 4. 4. MUÏC TIEÂU PHAÀN TRÌNH BAØY Heä thoáng hoaù vaán ñeà quaûn tròHeä thoáng hoaù vaán ñeà quaûn trò baùn haøng moät caùch caäp nhaät, cuïbaùn haøng moät caùch caäp nhaät, cuï theå, chi tieát vaø saùt thöïc teá vôùi kinhtheå, chi tieát vaø saùt thöïc teá vôùi kinh nghieäm tích luõy töø caùc coâng ty ñanghieäm tích luõy töø caùc coâng ty ña quoác gia.quoác gia. Giuùp hoïc vieân hieåu roõ veà quaûn tròGiuùp hoïc vieân hieåu roõ veà quaûn trò baùn haøng vaø coù theå töï thöïc hieänbaùn haøng vaø coù theå töï thöïc hieän toaøn boä caùc vaán ñeà lieân quan ñeántoaøn boä caùc vaán ñeà lieân quan ñeán baùn haøng (Töø thieát laäp, laäp keábaùn haøng (Töø thieát laäp, laäp keá hoaïch, vaän haønh ñeán ñaùnh giaù baùnhoaïch, vaän haønh ñeán ñaùnh giaù baùn
 5. 5. PHÖÔNG PHAÙP Söû duïng höôùng tieáp caän thöïcSöû duïng höôùng tieáp caän thöïc tieãntieãn Minh hoïa lyù thuyeát baèng nhöõng víMinh hoïa lyù thuyeát baèng nhöõng ví duï cuï theå cuûa hoaït ñoäng tieáp thòduï cuï theå cuûa hoaït ñoäng tieáp thò ngaøy nayngaøy nay Thöïc taäp baèng tình huoáng vaøThöïc taäp baèng tình huoáng vaø caâu hoûi cuï theåcaâu hoûi cuï theå Töông taùcTöông taùc Giuùp hoïc vieân nhôù nhöõng ñieåmGiuùp hoïc vieân nhôù nhöõng ñieåm chính ngay sau khi keát thuùcchính ngay sau khi keát thuùc
 6. 6. NOÄI DUNG CHUYEÂN ÑEÀNOÄI DUNG CHUYEÂN ÑEÀ I.I. CON ÑÖÔØNG NGHEÀ NGHIEÄP BAÙN HAØNG & CHAÂNCON ÑÖÔØNG NGHEÀ NGHIEÄP BAÙN HAØNG & CHAÂN DUNG NHAØ QLBH THAØNH COÂNGDUNG NHAØ QLBH THAØNH COÂNG I.1I.1 Con ñöôøng ngheà nghieäp baùn haøngCon ñöôøng ngheà nghieäp baùn haøng I.2I.2 Chaân dung nhaø QLBH thaønh coâng.Chaân dung nhaø QLBH thaønh coâng. II.II. VAI TROØ VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA NGÖÔØI QLBHVAI TROØ VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA NGÖÔØI QLBH II.1 Ñaïi dieän baùn haøng (Sales representative)II.1 Ñaïi dieän baùn haøng (Sales representative) II.2 Quaûn lyù haønh chính baùn haøng (SalesII.2 Quaûn lyù haønh chính baùn haøng (Sales administrator)administrator) II.3 Tö vaán baùn haøng (Sales consultant)II.3 Tö vaán baùn haøng (Sales consultant) II.4 Hoaøn thaønh chæ tieâu baùn haøng (Target achiever)II.4 Hoaøn thaønh chæ tieâu baùn haøng (Target achiever) II.5 Laõnh ñaïo (Leader)II.5 Laõnh ñaïo (Leader) II.6 Ngöôøi ñoäng vieân (Motivator)II.6 Ngöôøi ñoäng vieân (Motivator) III.III. THIEÁT LAÄP MOÄT TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNGTHIEÁT LAÄP MOÄT TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNG III.1 Nguyeân taécIII.1 Nguyeân taéc III.2 Caáu truùc toå chöùc baùn haøngIII.2 Caáu truùc toå chöùc baùn haøng III.3 Nguyeân taéc aùp duïng vaøo toå chöùc baùn haøngIII.3 Nguyeân taéc aùp duïng vaøo toå chöùc baùn haøng III.4 Quan nieäm “Laøm vieäc theo döï aùn” trong quaûnIII.4 Quan nieäm “Laøm vieäc theo döï aùn” trong quaûn
 7. 7. IV.IV. LAÄP KEÁ HOAÏCH BAÙN HAØNGLAÄP KEÁ HOAÏCH BAÙN HAØNG IV.1 Tieàm naêng thò tröôøng vaø doanh soá baùnIV.1 Tieàm naêng thò tröôøng vaø doanh soá baùn IV.2 Döï baùoIV.2 Döï baùo IV.3 Laäp ngaân saùchIV.3 Laäp ngaân saùch IV.4 Laõnh thoå vaø loä trình baùn haøngIV.4 Laõnh thoå vaø loä trình baùn haøng IV.5. Chæ tieâu/ Haïn ngaïchIV.5. Chæ tieâu/ Haïn ngaïch V.V. VAÄN HAØNH TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNGVAÄN HAØNH TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNG V.1 Thieát keá caùc chính saùchV.1 Thieát keá caùc chính saùch V.2 Choïn löïa nhaân vieân baùn haøng (NVBH)V.2 Choïn löïa nhaân vieân baùn haøng (NVBH) V.3 Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùcV.3 Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc V.4 Huaán luyeän NVBHV.4 Huaán luyeän NVBH V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heäV.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùothoáng baùo caùo V.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ baùnV.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ baùn haønghaøng V.7 Giaùm saùt baùn haøngV.7 Giaùm saùt baùn haøng VI.VI. ÑAÙNH GIAÙ BAÙN HAØNGÑAÙNH GIAÙ BAÙN HAØNG VI.1 Muïc ñíchVI.1 Muïc ñích
 8. 8. I. CON ÑÖÔØNG NGHEÀ NGHIEÄP BAÙNI. CON ÑÖÔØNG NGHEÀ NGHIEÄP BAÙN HAØNG & CHAÂN DUNG NHAØ QLBHHAØNG & CHAÂN DUNG NHAØ QLBH THAØNH COÂNGTHAØNH COÂNG 1. Con ñöôøng ngheà nghieäp1. Con ñöôøng ngheà nghieäp baùn haøngbaùn haøng NVBH (Salesman) NVBH (Salesman) Ñieàu haønh BH/ Ñaïi dieän BH (Sales Executive/ Representative) Ñieàu haønh BH/ Ñaïi dieän BH (Sales Executive/ Representative) Giaùm saùt BH (Sales Supervisor) Giaùm saùt BH (Sales Supervisor) Phoù phoøng baùn haøng Assistant Sales Manager/ Deputy Sales Manager (directly supervise sales force) Phoù phoøng baùn haøng Assistant Sales Manager/ Deputy Sales Manager (directly supervise sales force) Tröôûng phoøng baùn haøng (Sales Manager) Tröôûng phoøng baùn haøng (Sales Manager) TP baùn haøng khu vöïc (Regional Sales Manager) TP baùn haøng khu vöïc (Regional Sales Manager)MARKETING MARKETING TRADE MARKETING TRADE MARKETING TP baùn haøng toaøn quoác (National Sales Manager) TP baùn haøng toaøn quoác (National Sales Manager) GÑ baùn haøng (Sales Director) GÑ baùn haøng & tieáp thò (Sales & Marketing Director) GÑ thöông maïi (Commercial Director) GÑ baùn haøng (Sales Director) GÑ baùn haøng & tieáp thò (Sales & Marketing Director) GÑ thöông maïi (Commercial Director) Ngöôøi ñöùng ñaàu toå chöùc (Top Management) Trôï lyù TPBH/Quaûn lyù haønh chính BH Assistant to Sales Manager/ Sales Administrator (not directly supervise sales force) Trôï lyù TPBH/Quaûn lyù haønh chính BH Assistant to Sales Manager/ Sales Administrator (not directly supervise sales force)
 9. 9. 2. Chaân dung nhaø quaûn lyù baùn2. Chaân dung nhaø quaûn lyù baùn haøng thaønh coânghaøng thaønh coânga)a) Giaùo duïc: trình ñoä ñaïi hoïc laø phuø hôïp nhaát cho vòGiaùo duïc: trình ñoä ñaïi hoïc laø phuø hôïp nhaát cho vò trí QLBHtrí QLBH b)b) Kinh nghieäm:Kinh nghieäm:  Kinh nghieäm baùn haøng (khoâng nhaát thieát phaûi laø moätKinh nghieäm baùn haøng (khoâng nhaát thieát phaûi laø moät ngoâi sao baùn haøng)ngoâi sao baùn haøng)  Kinh nghieäm veà quaûn lyùKinh nghieäm veà quaûn lyù c)c) Tính caùch: gioûi quaûn lyù con ngöôøi, giao tieáp, chòuTính caùch: gioûi quaûn lyù con ngöôøi, giao tieáp, chòu ñöïng ñöôïc aùp löïc, hoaøn thaønh chæ tieâu, …ñöïng ñöôïc aùp löïc, hoaøn thaønh chæ tieâu, … d)d) Thoùi quen laøm vieäc: thöïc tieãn, hieäu quaû, ra thòThoùi quen laøm vieäc: thöïc tieãn, hieäu quaû, ra thò tröôøng thöôøng xuyeântröôøng thöôøng xuyeân II e)e) Moät ngöôøi vôï höõu ích: hieåu vaøMoät ngöôøi vôï höõu ích: hieåu vaø thoâng caûm coâng vieäcthoâng caûm coâng vieäc f)f) Khaùt khaoKhaùt khao Khaùt khao ñöôïc trôû thaønh moät QuaûnKhaùt khao ñöôïc trôû thaønh moät Quaûn lyù baùn haøng vaø sau ñoù Quaûn lyùlyù baùn haøng vaø sau ñoù Quaûn lyù baùn haøng THAØNH COÂNGbaùn haøng THAØNH COÂNG
 10. 10. 1.1. Ñaïi dieän baùn haøng: thöïc hieän caùc giao dòch baùnÑaïi dieän baùn haøng: thöïc hieän caùc giao dòch baùn haøng chính nhö sau:haøng chính nhö sau:  Thí ñieåmThí ñieåm  Khaùch haøng quan troïng, lôùn, ñaëc bieätKhaùch haøng quan troïng, lôùn, ñaëc bieät 2.2. Quaûn trò haønh chính lieân quan ñeán baùn haøng:Quaûn trò haønh chính lieân quan ñeán baùn haøng: quaûn trò cô sôû döõ lieäu khaùch haøng, soá lieäu, baùoquaûn trò cô sôû döõ lieäu khaùch haøng, soá lieäu, baùo caùo baùn haøng, …caùo baùn haøng, … 3.3. Tö vaán baùn haøng: höôùng daãn nhaân vieân veà kyõTö vaán baùn haøng: höôùng daãn nhaân vieân veà kyõ thuaät baùn haøng, xöû lyù caùc tình huoáng baùn haøngthuaät baùn haøng, xöû lyù caùc tình huoáng baùn haøng khaùc nhau, giaûi quyeát khieáu naïi, ñònh giaù, …khaùc nhau, giaûi quyeát khieáu naïi, ñònh giaù, … 4.4. Hoaøn thaønh chæ tieâu: ngöôøi QLBH phaûi coù khaûHoaøn thaønh chæ tieâu: ngöôøi QLBH phaûi coù khaû naêng daãn daét ñoäi nguõ nhaân vieân ñaït vaø vöôïtnaêng daãn daét ñoäi nguõ nhaân vieân ñaït vaø vöôït chæ tieâu ñaët rachæ tieâu ñaët ra 5.5. Thuû lónh: phaûi laø thuû lónh chính thöùc vaø caûThuû lónh: phaûi laø thuû lónh chính thöùc vaø caû khoâng chính thöùckhoâng chính thöùc II. VAI TROØ VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛAII. VAI TROØ VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA NGÖÔØI QUAÛN LYÙ BAÙN HAØNGNGÖÔØI QUAÛN LYÙ BAÙN HAØNG
 11. 11. III.1 Nguyeân taécIII.1 Nguyeân taéc  Döïa treân ñoä lôùn thò tröôøng: töø ñoù tính ra toå chöùc phuø hôïpDöïa treân ñoä lôùn thò tröôøng: töø ñoù tính ra toå chöùc phuø hôïp ñeå bao phuû thò tröôøngñeå bao phuû thò tröôøng  Döïa treân nguoàn löïc cuûa coâng ty: choïn thò tröôøng phuø hôïpDöïa treân nguoàn löïc cuûa coâng ty: choïn thò tröôøng phuø hôïp ñeå bao phuûñeå bao phuû III.2 Caáu truùc toå chöùc BH:III.2 Caáu truùc toå chöùc BH:  Moãi thôøi ñieåm vaø ñoä lôùn coâng ty phuø hôïp vôùi 1 moâ hìnhMoãi thôøi ñieåm vaø ñoä lôùn coâng ty phuø hôïp vôùi 1 moâ hình caáu truùc toå chöùc BHcaáu truùc toå chöùc BH  Daïng thò tröôøng (B-C, B-B, B-G) vaø saûn phaåm (Consumer goods,Daïng thò tröôøng (B-C, B-B, B-G) vaø saûn phaåm (Consumer goods, semi consumer goods, industrial goods, commodity, service etc.) seõsemi consumer goods, industrial goods, commodity, service etc.) seõ aûnh höôûng ñeán caáu truùc toå chöùc BHaûnh höôûng ñeán caáu truùc toå chöùc BH  Coù caùc daïng caáu truùc löïc löôïng baùn haøng chính nhöCoù caùc daïng caáu truùc löïc löôïng baùn haøng chính nhö sau:sau:  Caáu truùc theo laõnh thoå (Territorial sales force structure):Caáu truùc theo laõnh thoå (Territorial sales force structure): vdvd  Caáu truùc theo saûn phaåm (Product sales force structure):Caáu truùc theo saûn phaåm (Product sales force structure): vdvd III. THIEÁT LAÄP MOÄT TOÅ CHÖÙCIII. THIEÁT LAÄP MOÄT TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNGBAÙN HAØNG
 12. 12.  Tính toaùn ñoä lôùn löïc löôïng baùn haøng: (TheoTính toaùn ñoä lôùn löïc löôïng baùn haøng: (Theo khoái löôïng coâng vieäc)khoái löôïng coâng vieäc)  Khaùch haøng ñöôïc phaân chia thaønh nhöõng loaïiKhaùch haøng ñöôïc phaân chia thaønh nhöõng loaïi theo ñoä lôùn khaùc nhautheo ñoä lôùn khaùc nhau  Thieát laäp taàn soá vieáng thaêm mong muoán choThieát laäp taàn soá vieáng thaêm mong muoán cho moãi loaïi khaùch haøngmoãi loaïi khaùch haøng  Nhaân soá löôïng khaùch haøng moãi loaïi vôùi taàn soáNhaân soá löôïng khaùch haøng moãi loaïi vôùi taàn soá vieáng thaêm töông öùng tính ra toång soá laàn vieángvieáng thaêm töông öùng tính ra toång soá laàn vieáng thaêm caàn thieátthaêm caàn thieát  Öôùc tính soá löôïng vieáng thaêm trung bình moãiÖôùc tính soá löôïng vieáng thaêm trung bình moãi NVBH coù theå thöïc hieänNVBH coù theå thöïc hieän  Chia toång soá laàn vieáng thaêm caàn thieát cho soáChia toång soá laàn vieáng thaêm caàn thieát cho soá luôïng vieáng thaêm trung bình cuûa moãi NVBH seõ tínhluôïng vieáng thaêm trung bình cuûa moãi NVBH seõ tính ra ñöôïc soá löôïng NVBH caàn thieátra ñöôïc soá löôïng NVBH caàn thieát  Treân cô sôû soá löôïng NVBH tính ra caùc vò trí khaùcTreân cô sôû soá löôïng NVBH tính ra caùc vò trí khaùc tröïc thuoäc toå chöùc BHtröïc thuoäc toå chöùc BH III. THIEÁT LAÄP MOÄT TOÅ CHÖÙCIII. THIEÁT LAÄP MOÄT TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNGBAÙN HAØNG
 13. 13. III.3 Nguyeân taéc aùp duïng vaøo toå chöùcIII.3 Nguyeân taéc aùp duïng vaøo toå chöùc baùn haøngbaùn haøng  Neân toå chöùc hoaït ñoäng chôù khoâng phaûi conNeân toå chöùc hoaït ñoäng chôù khoâng phaûi con ngöôøingöôøi  Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn phaûi keát hôïpTraùch nhieäm vaø quyeàn haïn phaûi keát hôïp haøi hoøahaøi hoøa  Caùc hoaït ñoäng phaûi ñöôïc caân baèng vaø phoáiCaùc hoaït ñoäng phaûi ñöôïc caân baèng vaø phoái hôïphôïp  Taàm kieåm soaùt vaø giaùm saùt cuûa caáp ñieàuTaàm kieåm soaùt vaø giaùm saùt cuûa caáp ñieàu haønh phaûi hôïp lyùhaønh phaûi hôïp lyù  Toå chöùc neân oån ñònh nhöng phaûi linh ñoängToå chöùc neân oån ñònh nhöng phaûi linh ñoäng  Phoái hôïp hoaït ñoäng baùn haøng vôùi caùc hoaïtPhoái hôïp hoaït ñoäng baùn haøng vôùi caùc hoaït ñoäng khaùcñoäng khaùc  Vai troø cuûa toå chöùc khoâng chính thöùcVai troø cuûa toå chöùc khoâng chính thöùc IIIIII
 14. 14. HAØNGHAØNG IV.1 Tieàm naêng thò tröôøng vaø doanh soá baùnIV.1 Tieàm naêng thò tröôøng vaø doanh soá baùn a)a) Caàu:Caàu: Caàu = Söï caàn thieát/öôùc muoán + Khaû naêng mua +Caàu = Söï caàn thieát/öôùc muoán + Khaû naêng mua + saün saøng muasaün saøng mua b)b) Phaân tích ngöôøi tieâu duøng:Phaân tích ngöôøi tieâu duøng:  Thoùi quenThoùi quen  Taàn suaát söû duïngTaàn suaát söû duïng  Soá löôïng söû duïngSoá löôïng söû duïng b)b) Xaùc ñònh vaø söû duïng caùc yeáu toá thòXaùc ñònh vaø söû duïng caùc yeáu toá thò tröôøng:tröôøng:  Thu nhaäp ñaàu ngöôøi/Toång saûn phaåm quoác daânThu nhaäp ñaàu ngöôøi/Toång saûn phaåm quoác daân ñaàu ngöôøiñaàu ngöôøi  Soá lieäu nhaân khaåu hoïc (Demographic)Soá lieäu nhaân khaåu hoïc (Demographic)  Soá löôïng saûn phaåm söû duïng bình quaân ñaàuSoá löôïng saûn phaåm söû duïng bình quaân ñaàu ngöôøi ôû caùc quoác gia khaùcngöôøi ôû caùc quoác gia khaùc
 15. 15. IV. LAÄP KEÁ HOAÏCH BAÙNIV. LAÄP KEÁ HOAÏCH BAÙN HAØNGHAØNG IV.1 Tieàm naêng thò tröôøng vaø doanh soáIV.1 Tieàm naêng thò tröôøng vaø doanh soá baùnbaùn b)b) Nhöõng kyõ thuaät cô baûn ñeå tìm ñöôïcNhöõng kyõ thuaät cô baûn ñeå tìm ñöôïc tieàm naêngtieàm naêng  Suy dieãn töø yeáu toá thò tröôøng (MarketSuy dieãn töø yeáu toá thò tröôøng (Market factor derivation)factor derivation)  Phaân tích töông quan (Correlation analysis)Phaân tích töông quan (Correlation analysis)  Nghieân cöùu thò tröôøng (Market research)Nghieân cöùu thò tröôøng (Market research)  Thöû nghieäm thò tröôøng (Test market)Thöû nghieäm thò tröôøng (Test market)
 16. 16. e)e) Höôùng daãn phaân tích tieàm naêng thòHöôùng daãn phaân tích tieàm naêng thò tröôøngtröôøng  Toái thieåu hoùa soá löôïng yeáu toá thò tröôøngToái thieåu hoùa soá löôïng yeáu toá thò tröôøng  Söû duïng suy luaän ñuùng ñaénSöû duïng suy luaän ñuùng ñaén  Söû duïng nhieàu phöông phaùp ñeå kieåm chöùngSöû duïng nhieàu phöông phaùp ñeå kieåm chöùng  Söû duïng kyõ thuaät lôùn nhaát – nhoû nhaátSöû duïng kyõ thuaät lôùn nhaát – nhoû nhaát  Moãi saûn phaåm ñeàu khaùc nhauMoãi saûn phaåm ñeàu khaùc nhau  Laøm quen vôùi caùc nguoàn thoâng tinLaøm quen vôùi caùc nguoàn thoâng tin f)f) Hieåu bieát toaùn hoïc vaø thoáng keâHieåu bieát toaùn hoïc vaø thoáng keâ Kieán thöùc veà Toaùn hoïc vaø thoáng keâ seõ giuùpKieán thöùc veà Toaùn hoïc vaø thoáng keâ seõ giuùp cho vieäc tính toaùn tieàm naêng thò tröôøng chínhcho vieäc tính toaùn tieàm naêng thò tröôøng chính xaùc hônxaùc hôn IVIV
 17. 17. IV.2 Laäp döï baùoIV.2 Laäp döï baùo (Sales forecast): ö(Sales forecast): öôùc tính saûnôùc tính saûn luôïng/doanh soá baùn cho 1 giai ñoaïnluôïng/doanh soá baùn cho 1 giai ñoaïn a)a) Taàm quan troïng cuûa döï baùo baùn haøng:Taàm quan troïng cuûa döï baùo baùn haøng: raát quan troïng laø cô sôû cho vieäc tính toaùnraát quan troïng laø cô sôû cho vieäc tính toaùn khoái luôïng saûn xuaát, keá hoaïch hoã trôï, nguoànkhoái luôïng saûn xuaát, keá hoaïch hoã trôï, nguoàn nhaân löïc, ngaân saùch,…Döï baùo chính xaùcnhaân löïc, ngaân saùch,…Döï baùo chính xaùc giuùp tieát kieäm chi phí vaø toái ña hoùa khaûgiuùp tieát kieäm chi phí vaø toái ña hoùa khaû naêng baùn haøngnaêng baùn haøng b)b) Caùc phöông phaùp döï baùoCaùc phöông phaùp döï baùo  YÙ kieán chuyeân giaYÙ kieán chuyeân gia  Toång hôïp töø löïc löôïng baùn haøngToång hôïp töø löïc löôïng baùn haøng  Döï ñoaùn theo khuynh höôùngDöï ñoaùn theo khuynh höôùng  Phaân tích caùc yeáu toá thò tröôøngPhaân tích caùc yeáu toá thò tröôøng  Khaûo saùt ngöôøi tieâu duøngKhaûo saùt ngöôøi tieâu duøng IVIV
 18. 18. IV.3 Laäp ngaân saùchIV.3 Laäp ngaân saùch a)a) Lôïi ích töø vieäc laäp ngaân saùch:Lôïi ích töø vieäc laäp ngaân saùch:  Caân ñoái doøng tieàn maëtCaân ñoái doøng tieàn maët  Quaûn lyù chi phí hieäu quaûQuaûn lyù chi phí hieäu quaû  Theo doõi möùc ñoä hoaøn thaønh chæ tieâuTheo doõi möùc ñoä hoaøn thaønh chæ tieâu a)a) Tieán trình laäp ngaân saùch: caên cöù vaøoTieán trình laäp ngaân saùch: caên cöù vaøo  Doanh thuDoanh thu  Chi phí baùn haøngChi phí baùn haøng - Cuûa löïc löôïng baùn haøng- Cuûa löïc löôïng baùn haøng - Chi phí baùn haøng khaùc- Chi phí baùn haøng khaùc  Chi phí haønh chaùnhChi phí haønh chaùnh  Chi phí chieâu thò (Quaûng caùo, khuyeán maõi,Chi phí chieâu thò (Quaûng caùo, khuyeán maõi, quan heä coäng ñoàng, tieáp thò tröïc tieáp, tieápquan heä coäng ñoàng, tieáp thò tröïc tieáp, tieáp thò treân internet)thò treân internet)  Chi phí ñoäng vieânChi phí ñoäng vieân  IVIV
 19. 19. IV.4 Phaân chia laõnh thoå vaø loä trình baùnIV.4 Phaân chia laõnh thoå vaø loä trình baùn haønghaøng a)a) Lyù do phaûi thieát laäp laõnh thoå baùnLyù do phaûi thieát laäp laõnh thoå baùn haønghaøng (sales territory)(sales territory)  Ñaûm baûo möùc ñoä bao phuû thò tröôøngÑaûm baûo möùc ñoä bao phuû thò tröôøng thích hôïpthích hôïp  Taêng cöôøng söï yeâu thích vaø hieäu quaûTaêng cöôøng söï yeâu thích vaø hieäu quaû cuûa NVBHcuûa NVBH  Kieåm soaùt vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûaKieåm soaùt vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa NVBHNVBH  Deã daøng thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyùDeã daøng thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù baùn haøng vaø tieáp thò khaùcbaùn haøng vaø tieáp thò khaùc  Giaûm chi phí baùn haøngGiaûm chi phí baùn haøng  Hoaøn thieän moái quan heä vôùi khaùchHoaøn thieän moái quan heä vôùi khaùch haønghaøng IVIV
 20. 20. IV.4 Phaân chia laõnh thoå vaø loä trình baùnIV.4 Phaân chia laõnh thoå vaø loä trình baùn haønghaøng b)b) Quy trình thieát laäp vaø phaân chia laõnh thoåQuy trình thieát laäp vaø phaân chia laõnh thoå baùn haøng:baùn haøng:  Tính toaùn tieàm naêng baùn haøng cuûa thòTính toaùn tieàm naêng baùn haøng cuûa thò tröôøng vaø khoái löôïng coâng vieäc phaûi laømtröôøng vaø khoái löôïng coâng vieäc phaûi laøm ñeå bao phuû thi tröôøngñeå bao phuû thi tröôøng  Phaân chia thò tröôøng thaønh nhieàu khu vöïcPhaân chia thò tröôøng thaønh nhieàu khu vöïc (Laûnh thoå baùn haøng) khaùc nhau caên cöù(Laûnh thoå baùn haøng) khaùc nhau caên cöù treân tieàm naêng baùn haøng hoaëc khoái löôïngtreân tieàm naêng baùn haøng hoaëc khoái löôïng coâng vieäccoâng vieäc  Caùc laõnh thoå baùn haøng coù theå ñöôïcCaùc laõnh thoå baùn haøng coù theå ñöôïc phaân chia baèng nhau hoaëc khaùc nhauphaân chia baèng nhau hoaëc khaùc nhau  Thieát keá nguyeân taéc phaân chia laõnh thoåThieát keá nguyeân taéc phaân chia laõnh thoå baùn haøngbaùn haøng b)b) Loä trình baùn haøng: treân moãi laõnh thoåLoä trình baùn haøng: treân moãi laõnh thoå IVIV
 21. 21. IV.5 Chæ tieâu/Haïn ngaïchIV.5 Chæ tieâu/Haïn ngaïch a)a) Muïc ñích cuûa chæ tieâu baùn haøngMuïc ñích cuûa chæ tieâu baùn haøng  Hoaøn thaønh muïc tieâu vaø khích leä nhaânHoaøn thaønh muïc tieâu vaø khích leä nhaân vieân baùn haøngvieân baùn haøng  Ñaùnh giaù naêng suaát vaø hieäu quaû laømÑaùnh giaù naêng suaát vaø hieäu quaû laøm vieäc cuûa nhaân vieân baùn haøngvieäc cuûa nhaân vieân baùn haøng  Chæ tieâu baùn haøng thöôøng gaén lieàn vôùiChæ tieâu baùn haøng thöôøng gaén lieàn vôùi laõnh thoå baùn haønglaõnh thoå baùn haøng a)a) Caùc loaïi chæ tieâu:Caùc loaïi chæ tieâu:  Chæ tieâu treân doanh thu/saûn löôïngChæ tieâu treân doanh thu/saûn löôïng  Chæ tieâu treân lôïi nhuaänChæ tieâu treân lôïi nhuaän  Chæ tieâu treân chi phíChæ tieâu treân chi phí  Chæ tieâu hoaït ñoängChæ tieâu hoaït ñoäng  Keát hôïp caùc loaïi chæ tieâuKeát hôïp caùc loaïi chæ tieâu IVIV
 22. 22. V.1 Thieát keá chính saùchV.1 Thieát keá chính saùch V.2 Tuyeån duïng vaø choïn löïa nhaân vieânV.2 Tuyeån duïng vaø choïn löïa nhaân vieân baùn haøngbaùn haøng V.3 Hoaø nhaäp nhaân vieân baùn haøng môùiV.3 Hoaø nhaäp nhaân vieân baùn haøng môùi vaøo toå chöùcvaøo toå chöùc V.4 Huaán luyeän nhaân vieân baùn haøngV.4 Huaán luyeän nhaân vieân baùn haøng V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaøV.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùoheä thoáng baùo caùo V.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõV.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ V.7 Giaùm saùt baùn haøngV.7 Giaùm saùt baùn haøng V. VAÄN HAØNH TOÅ CHÖÙCV. VAÄN HAØNH TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNGBAÙN HAØNG Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 23. 23. V.1 Thieát keá chính saùchV.1 Thieát keá chính saùch A.A. Chieán löôïc/chieán thuaät baùn haøng: chieánChieán löôïc/chieán thuaät baùn haøng: chieán löôïc vaø chieán thuaät baùn haøng caàn ñöôïclöôïc vaø chieán thuaät baùn haøng caàn ñöôïc thieát keá phuø hôïp cho töøng thôøi ñieåm,thieát keá phuø hôïp cho töøng thôøi ñieåm, ngaønh ngheà, nguoàn löïc coâng ty, … Chieánngaønh ngheà, nguoàn löïc coâng ty, … Chieán löôïc/chieán thuaät baùn haøng thöôøng döïalöôïc/chieán thuaät baùn haøng thöôøng döïa vaøo nhöõng USP (Unique Selling Point – Luaänvaøo nhöõng USP (Unique Selling Point – Luaän ñieåm baùn haøng ñoäc ñaùo) chính nhö sau:ñieåm baùn haøng ñoäc ñaùo) chính nhö sau:  Chaát löôïngChaát löôïng  Giaù caûGiaù caû  Thöông hieäuThöông hieäu  Coâng ngheäCoâng ngheä  Dòch vuï, …Dòch vuï, … B. Chieán löïôc giaù: coù caùc chieán löôïc giaù nhöB. Chieán löïôc giaù: coù caùc chieán löôïc giaù nhö sau:sau: VV (+ Practice) (+ Practice) Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 24. 24.  Giaù höôùng vaøo thò tröôøngGiaù höôùng vaøo thò tröôøng  Giaù höôùng vaøo coâng tyGiaù höôùng vaøo coâng ty  Giaù co daõnGiaù co daõn  Giaù theo söï nhaän thöùc cuûa thò tröôøngGiaù theo söï nhaän thöùc cuûa thò tröôøng  Giaù ngaøy caøng taêngGiaù ngaøy caøng taêng  Giaù ngaøy caøng giaûmGiaù ngaøy caøng giaûm C.C. Chính saùch thu nhaäp:Chính saùch thu nhaäp:  LöôngLöông  Caùc khoaûn trôï caáp (Allowance) (ñieän thoaïi, di chuyeån, giaûi trí, quan heä,…)Caùc khoaûn trôï caáp (Allowance) (ñieän thoaïi, di chuyeån, giaûi trí, quan heä,…)  Hoa hoàng (Commission)Hoa hoàng (Commission)  Tieàn thöôûng (Bonus)Tieàn thöôûng (Bonus)  Khuyeán khích (Incentive)Khuyeán khích (Incentive) D.D. Chính saùch ñoäng vieânChính saùch ñoäng vieân  Traû lôøi caùc caâu hoûi 5 W: Why/How/When/What/Where ñeå taïo ñoäng löïc choTraû lôøi caùc caâu hoûi 5 W: Why/How/When/What/Where ñeå taïo ñoäng löïc cho NVBHNVBH  Soaïn thaûo keá hoaïch ñoäng vieân nhaân vieân chi tieát, hieäu quaû vaø khaû thiSoaïn thaûo keá hoaïch ñoäng vieân nhaân vieân chi tieát, hieäu quaû vaø khaû thi trong ngaân saùch cho pheùp.trong ngaân saùch cho pheùp. VV (+ Practice) Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng (+ Practice)
 25. 25. E.E. Khuyeán maïiKhuyeán maïi  Noäi dung chính keá hoaïch khuyeán maïiNoäi dung chính keá hoaïch khuyeán maïi - Muïc tieâuMuïc tieâu - Caùch thöùcCaùch thöùc - Phaân tích taøi chínhPhaân tích taøi chính - Doanh soá taêng theâm mong ñôïiDoanh soá taêng theâm mong ñôïi - Keá hoaïch thöïc hieän chi tieátKeá hoaïch thöïc hieän chi tieát - Kieåm soaùt/Theo doõiKieåm soaùt/Theo doõi  Ñaùnh giaù 1 keá hoaïch khuyeán maïi:Ñaùnh giaù 1 keá hoaïch khuyeán maïi: - Tính khaû thiTính khaû thi - Khaû naêng taêng doanh soáKhaû naêng taêng doanh soá - Thöông hieäuThöông hieäu - Lôïi nhuaän taêng theâmLôïi nhuaän taêng theâm  Theo doõi hieäu quaû khuyeán maïi: theo doõi veà doanh soá, thöôngTheo doõi hieäu quaû khuyeán maïi: theo doõi veà doanh soá, thöông hieäu tröôùc trong vaø sau khi khuyeán maõihieäu tröôùc trong vaø sau khi khuyeán maõi (+ Practice: design a sales promotion proposal) Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 26. 26. V.2 Tuyeån duïng vaø choïn löïa nhaân vieân baùnV.2 Tuyeån duïng vaø choïn löïa nhaân vieân baùn haønghaøng a)a) Xaùc ñònh daïng ngöôøi mong muoánXaùc ñònh daïng ngöôøi mong muoán b)b) Tìm nguoàn: choïn nguoàn öùng vieân phuø hôïp ñeåTìm nguoàn: choïn nguoàn öùng vieân phuø hôïp ñeå tuyeån duïng (Noäi boä,ñoái thuû caïnh tranh, nhaø cungtuyeån duïng (Noäi boä,ñoái thuû caïnh tranh, nhaø cung caáp, caùc tröôøng, coâng ty tuyeån duïng, quaûng caùo,caáp, caùc tröôøng, coâng ty tuyeån duïng, quaûng caùo, website,…)website,…) c)c) Gaïn loïc: qua hoà sô choïn nhöõng öùng vieân coù khaûGaïn loïc: qua hoà sô choïn nhöõng öùng vieân coù khaû naêng thaønh coâng cao nhaát vôùi vò trí tuyeån duïngnaêng thaønh coâng cao nhaát vôùi vò trí tuyeån duïng d)d) Kieåm tra: IQ, EQKieåm tra: IQ, EQ e)e) Phoûng vaán: kinh nghieäm, tính caùch, …Phoûng vaán: kinh nghieäm, tính caùch, … f)f) Keát luaän: choïn nhöõng öùng vieân phuø hôïp nhaátKeát luaän: choïn nhöõng öùng vieân phuø hôïp nhaát ““The successful salesperson cares first for the customer, second for theThe successful salesperson cares first for the customer, second for the products” (Kotler on Marketing)products” (Kotler on Marketing) (+ Practice) Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng VV
 27. 27. V.3 Hoøa nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùcV.3 Hoøa nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc A.A. Moâ taû coâng vieäc vaø tieâu chuaån coâng vieäc:Moâ taû coâng vieäc vaø tieâu chuaån coâng vieäc: raát caàn thieát ñeåraát caàn thieát ñeå tuyeån duïng NVBH vaø giuùp NVBH hieàu roõ veà coâng vieäc cuûa mình.tuyeån duïng NVBH vaø giuùp NVBH hieàu roõ veà coâng vieäc cuûa mình. Caàn coù caùc noäi dung chính sau:Caàn coù caùc noäi dung chính sau:  Chæ tieâuChæ tieâu  Quy trình baùo caùoQuy trình baùo caùo  Coâng vieäc cuï theåCoâng vieäc cuï theå  Heä thoáng thu nhaäpHeä thoáng thu nhaäp  Yeâu caàu trình ñoä vaø kinh nghieämYeâu caàu trình ñoä vaø kinh nghieäm A.A. Thieát laäp keânh truyeàn ñaït hieäu quaû:Thieát laäp keânh truyeàn ñaït hieäu quaû: truyeàn ñaïttruyeàn ñaït ñoùng vai troø raátñoùng vai troø raát quan troïng ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa phoøng BH vì vaäy caàn thieátquan troïng ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa phoøng BH vì vaäy caàn thieát laäp vaø thöôøng xuyeân hoaøn thieän keânh truyeàn ñaït. Löu yù coù caùclaäp vaø thöôøng xuyeân hoaøn thieän keânh truyeàn ñaït. Löu yù coù caùc keânh truyeàn ñaït nhö saukeânh truyeàn ñaït nhö sau  Keânh truyeàn ñaït theo chieàu doïcKeânh truyeàn ñaït theo chieàu doïc  Keânh truyeàn ñaït theo chieàn ngangKeânh truyeàn ñaït theo chieàn ngang  Keânh truyeàn ñaït chính thöùcKeânh truyeàn ñaït chính thöùc  Keânh truyeàn ñaït khoâng chính thöùc: caàn löu yù kyõ vaø quaûn lyù chaëtKeânh truyeàn ñaït khoâng chính thöùc: caàn löu yù kyõ vaø quaûn lyù chaët cheõ keânh naøycheõ keânh naøy VV (+ Practice): design a detailed Job description for salesman of a typical company Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 28. 28. V.4. Huaán luyeän nhaân vieân baùn haøngV.4. Huaán luyeän nhaân vieân baùn haøng Ñaàu tö vaøo nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty, giuùp ñôõÑaàu tö vaøo nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty, giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi baùn haøng ñaït naêng suaát cao hôn.nhöõng ngöôøi baùn haøng ñaït naêng suaát cao hôn. A.A. Giôùi thieäu (Induction)Giôùi thieäu (Induction) B.B. Kieán thöùc saûn phaåmKieán thöùc saûn phaåm C.C. Phaân tích SWOTPhaân tích SWOT D.D. Caùc kyõ naêng baùn haøngCaùc kyõ naêng baùn haøng E.E. Caùc böôùc baùn haøngCaùc böôùc baùn haøng F.F. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïngCaùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng G.G. Chaêm soùc khaùch haøngChaêm soùc khaùch haøng VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 29. 29. A.A. Giôùi thieäu (Induction):Giôùi thieäu (Induction):  Soå tay nhaân vieânSoå tay nhaân vieân  Chính saùch vaø thuû tuïc chung coâng tyChính saùch vaø thuû tuïc chung coâng ty  Chính saùch vaø caùc thuû tuïc BH: chieán löôïc baùn haøng,Chính saùch vaø caùc thuû tuïc BH: chieán löôïc baùn haøng, chính saùch giaù, thu nhaäp (Löông, hoa hoàng, thöôûng, trôïchính saùch giaù, thu nhaäp (Löông, hoa hoàng, thöôûng, trôï caáp,…), giaùm saùt (Caùc thuû tuïc baùo caùo), ñoäng vieâncaáp,…), giaùm saùt (Caùc thuû tuïc baùo caùo), ñoäng vieân (Thaêng tieán,…), …(Thaêng tieán,…), … B.B. Kieán thöùc saûn phaåm:Kieán thöùc saûn phaåm:  Ñaëc ñieåm saûn phaåmÑaëc ñieåm saûn phaåm  Coâng ngheäCoâng ngheä  Ñònh vò saûn phaåm vaø khaùch haøng muïc tieâuÑònh vò saûn phaåm vaø khaùch haøng muïc tieâu  Thò tröôøng vaø ñoái thuû caïnh tranhThò tröôøng vaø ñoái thuû caïnh tranh  Luaän ñieåm baùn haøng ñoäc ñaùo (Unique selling points)Luaän ñieåm baùn haøng ñoäc ñaùo (Unique selling points)  Chieán löôïc baùn haøngChieán löôïc baùn haøng VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 30. 30. C.C. Phaân tích SWOT: so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranhPhaân tích SWOT: so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh chínhchính  Ñieåm maïnh (Strength): caàn löu yù taàm quan troïngÑieåm maïnh (Strength): caàn löu yù taàm quan troïng khaùc nhau theo töøng thôøi ñieåm cuûa töøng ñieåmkhaùc nhau theo töøng thôøi ñieåm cuûa töøng ñieåm maïnhmaïnh  Ñieåm yeáu (Weakness): caàn löu yù taàm quan troïngÑieåm yeáu (Weakness): caàn löu yù taàm quan troïng khaùc nhau theo töøng thôøi ñieåm cuûa töøng ñieåmkhaùc nhau theo töøng thôøi ñieåm cuûa töøng ñieåm yeáuyeáu  Cô hoäi (opportunity):Cô hoäi (opportunity):  Söï ñe doïa (Threat):Söï ñe doïa (Threat):  Tyû leä vaø taàm quan troïng cuûa ñieåm maïnh soTyû leä vaø taàm quan troïng cuûa ñieåm maïnh so vôùi ñieåm yeáu noùi leân moät saûn phaåm deã hayvôùi ñieåm yeáu noùi leân moät saûn phaåm deã hay khoù baùnkhoù baùn  Caàn höôùng daãn cho nhaân vieân bieát caùch taänCaàn höôùng daãn cho nhaân vieân bieát caùch taän duïng toái ña ñieåm maïnh,duïng toái ña ñieåm maïnh, trung hoøa hoaëc bieántrung hoøa hoaëc bieán ñieåm yeáu thaønh ñieåm maïnhñieåm yeáu thaønh ñieåm maïnh, tranh thuû ñoùn, tranh thuû ñoùn ñaàu caùc cô hoäi vaø haïn cheá hoaëc ñeà ra keáñaàu caùc cô hoäi vaø haïn cheá hoaëc ñeà ra keá hoaïch döï phoøng ñoái vôùi caùc ñe doïahoaïch döï phoøng ñoái vôùi caùc ñe doïa VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 31. 31. D. Caùc kyõ naêng baùn haøngD. Caùc kyõ naêng baùn haøng KYÕ NAÊNG PHAÂN TÍCH:KYÕ NAÊNG PHAÂN TÍCH:  Nhaän bieát thôøi ñieåm thích hôïp ñeå tieáp xuùc khaùchNhaän bieát thôøi ñieåm thích hôïp ñeå tieáp xuùc khaùch haønghaøng  Coù khaû naêng nhaän ra nhu caàu cuûa khaùch haøngCoù khaû naêng nhaän ra nhu caàu cuûa khaùch haøng KYÕ NAÊNG TOÅ CHÖÙC:KYÕ NAÊNG TOÅ CHÖÙC:  NVBH phaûi töï leøo laùi caùch baùn haøng cuûa chính mìnhNVBH phaûi töï leøo laùi caùch baùn haøng cuûa chính mình maø khoâng caàn söï giuùp ñôõ töø beân ngoaøi.maø khoâng caàn söï giuùp ñôõ töø beân ngoaøi.  NVBH phaûi töï laäp keá hoaïch laøm vieäc cho rieâng mình,NVBH phaûi töï laäp keá hoaïch laøm vieäc cho rieâng mình, phaûi saép xeáp coâng vieäc hôïp lyù ñeå ñaït ñöôïc keáphaûi saép xeáp coâng vieäc hôïp lyù ñeå ñaït ñöôïc keá hoaïch ñeà rahoaïch ñeà ra VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 32. 32. D. Caùc kyõ naêng baùn haøngD. Caùc kyõ naêng baùn haøng KYÕ NAÊNG LAÄP LUAÄN:KYÕ NAÊNG LAÄP LUAÄN:  Kyõ naêng naøy ñoøi hoûi NVBH phaûi coù kieán thöùcKyõ naêng naøy ñoøi hoûi NVBH phaûi coù kieán thöùc vöõng veà saûn phaåm vaø söï hieåu bieát roõ raøng veàvöõng veà saûn phaåm vaø söï hieåu bieát roõ raøng veà nhu caàu cuûa khaùch haøng. Töø ñoù höôùng khaùchnhu caàu cuûa khaùch haøng. Töø ñoù höôùng khaùch haøng löïa choïn nhöõng saûn phaåm cuûa coâng ty.haøng löïa choïn nhöõng saûn phaåm cuûa coâng ty. KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP:KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP: Ngoân ngöõ:Ngoân ngöõ:  Noùi roõ raøng vaø choïn caùc thuaät ngöõ deã hieåuNoùi roõ raøng vaø choïn caùc thuaät ngöõ deã hieåu  Ñieàu chænh caùch duøng töø cho töøng khaùch haøng, söûÑieàu chænh caùch duøng töø cho töøng khaùch haøng, söû duïng caùc cuïm töø coâ ñoïng, suùc tíchduïng caùc cuïm töø coâ ñoïng, suùc tích  Khoâng neân noùi quaù nhanhKhoâng neân noùi quaù nhanh VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 33. 33. D. Caùc kyõ naêng baùn haøngD. Caùc kyõ naêng baùn haøng KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP:KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP: Hieåu bieát:Hieåu bieát:  Baùm theo suy nghó cuûa khaùch haøng vaø ñaët mình vaøoBaùm theo suy nghó cuûa khaùch haøng vaø ñaët mình vaøo vò trí cuûa khaùch haøngvò trí cuûa khaùch haøng  Toân troïng khaùch haøng: laøm cho khaùch haøng caûmToân troïng khaùch haøng: laøm cho khaùch haøng caûm thaáy hoïï quan troïng.thaáy hoïï quan troïng. Khieâm toán:Khieâm toán:  Traùnh nhöõng daáu hieäu töï maõn hay töï caoTraùnh nhöõng daáu hieäu töï maõn hay töï cao  Phuïc vuï khaùch haøng toát vaø ñöa ra nhöõng lôøi khuyeânPhuïc vuï khaùch haøng toát vaø ñöa ra nhöõng lôøi khuyeân  Duy trì söï trung thaønh cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûnDuy trì söï trung thaønh cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåmphaåm VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 34. 34. D. Caùc kyõ naêng baùn haøngD. Caùc kyõ naêng baùn haøng KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP:KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP: Chuû ñoäng laéng ngheChuû ñoäng laéng nghe  Laéng nghe khaùch haøng moätLaéng nghe khaùch haøng moät caùch nghieâm tuùccaùch nghieâm tuùc  Toång keát caùc nhu caàu cuûaToång keát caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng qua nhöõng caâu hoûikhaùch haøng qua nhöõng caâu hoûi  Xaùc ñònh caùc nhu caàu cuûaXaùc ñònh caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng qua buoåi noùikhaùch haøng qua buoåi noùi chuyeän vaø ñeà nghò khaùch haøngchuyeän vaø ñeà nghò khaùch haøng choïn mua saûn phaåm cuûa coângchoïn mua saûn phaåm cuûa coâng ty.ty. VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 35. 35. E. Caùc böôùc baùn haøng:E. Caùc böôùc baùn haøng:  Muïc tieâu cuûa baùn haøng caù nhaân laø tìmMuïc tieâu cuûa baùn haøng caù nhaân laø tìm kieám khaùch haøng môùi vaø baùn haøng cho hoïkieám khaùch haøng môùi vaø baùn haøng cho hoï  Haàu heát nhöõng ngöôøi baùn haøng söû duïngHaàu heát nhöõng ngöôøi baùn haøng söû duïng thôøi gian cuûa hoï ñeå duy trì vaø xaây döïng moáithôøi gian cuûa hoï ñeå duy trì vaø xaây döïng moái quan heä laâu daøi vôùi khaùch haøng hieän taïiquan heä laâu daøi vôùi khaùch haøng hieän taïi  Khoâng phaûi caùc böôùc baùn haøng ñeàu laø baétKhoâng phaûi caùc böôùc baùn haøng ñeàu laø baét buoäc, coù theå linh ñoäng trong töøng tình huoángbuoäc, coù theå linh ñoäng trong töøng tình huoáng baùn haøng khaùc nhaubaùn haøng khaùc nhau VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 36. 36. E. Caùc böôùc baùn haøng:E. Caùc böôùc baùn haøng: VV Tìm kieám vaø choïn löïa KHTìm kieám vaø choïn löïa KH Tieáp caän khaùch haøngTieáp caän khaùch haøng h baøy caùc tính naêng ñaëc ñieåm noåi baät cuûa saûn phah baøy caùc tính naêng ñaëc ñieåm noåi baät cuûa saûn phaå Xöû lyù phaûn ñoái cuûa KHXöû lyù phaûn ñoái cuûa KH Keát thuùc baùn haøngKeát thuùc baùn haøng Theo doõiTheo doõi Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng Phaùt hieän ra nhu caàu KHPhaùt hieän ra nhu caàu KH
 37. 37. E. Caùc böôùc baùn haøng:E. Caùc böôùc baùn haøng:  Tìm kieám vaø choïn löïa khaùch haøng: löu yùTìm kieám vaø choïn löïa khaùch haøng: löu yù  Nguoàn KH: Baùo chí, toång ñaøi, thoâng tin chuyeân ngaønh, KH giôùi thieäu,…Nguoàn KH: Baùo chí, toång ñaøi, thoâng tin chuyeân ngaønh, KH giôùi thieäu,…  Nguyeân taéc caùi pheãu: vdNguyeân taéc caùi pheãu: vd  Vieáng thaêm KH baát chôït (Cold call)Vieáng thaêm KH baát chôït (Cold call)  Caùch baùn haøng deã nhaát: baùn cho xeápCaùch baùn haøng deã nhaát: baùn cho xeáp  Tieáp caän khaùch haøng: löu yùTieáp caän khaùch haøng: löu yù  Haøng raøo ngaên caùch (Baûo veä, tieáp taân,…) vaø caùch vöôït quaHaøng raøo ngaên caùch (Baûo veä, tieáp taân,…) vaø caùch vöôït qua  Nguyeân taéc toát nhaát laø kieân trì vaø khoâng boû cuoäcNguyeân taéc toát nhaát laø kieân trì vaø khoâng boû cuoäc  Phaùt hieän nhu caàu khaùch haøng: phaûi coù khaû naêng ñoïc ñöôïc nhöõng suy nghóPhaùt hieän nhu caàu khaùch haøng: phaûi coù khaû naêng ñoïc ñöôïc nhöõng suy nghó aån giaáu cuûa KH. Löu yù ngoân ngöõ hình theå (Body language)aån giaáu cuûa KH. Löu yù ngoân ngöõ hình theå (Body language)  Trình baøy: caàn luoân hoïc hoûi vaø hoaøn thieän kyõ naêng trình baøy vaø ñaøm phaùnTrình baøy: caàn luoân hoïc hoûi vaø hoaøn thieän kyõ naêng trình baøy vaø ñaøm phaùn  Xöû lyù phaûn ñoái cuûa KH: chuû yeáu döïa vaøo SWOT vaø kinh nghieämXöû lyù phaûn ñoái cuûa KH: chuû yeáu döïa vaøo SWOT vaø kinh nghieäm  Keát thuùc baùn haøng: löu yù caùc kyõ thuaät keát thuùc baùn haøng quan troïng nhö: giaûKeát thuùc baùn haøng: löu yù caùc kyõ thuaät keát thuùc baùn haøng quan troïng nhö: giaû ñònh KH ñaõ mua, daãn chöùng töø nhöõng khaùch haøng khaùc, …ñònh KH ñaõ mua, daãn chöùng töø nhöõng khaùch haøng khaùc, …  Theo doõi: löu yù phaûi tieáp tuïc theo doõi thaät saùt sau khi gaëp KH cho ñeán khi KH muaTheo doõi: löu yù phaûi tieáp tuïc theo doõi thaät saùt sau khi gaëp KH cho ñeán khi KH mua vaø tieáp tuïc theo doõi ñeå chaêm soùcvaø tieáp tuïc theo doõi ñeå chaêm soùc Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 38. 38. F. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïngF. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng *SÖÏ CHUAÅN BÒ:*SÖÏ CHUAÅN BÒ: Söï chuaån bò caån thaän = 50% söï thaønh coângSöï chuaån bò caån thaän = 50% söï thaønh coâng  Nghieân cöùu:Nghieân cöùu: - Coâng ty: Cô caáu/Ngaønh kinh doanh/doanh soá,…- Coâng ty: Cô caáu/Ngaønh kinh doanh/doanh soá,… - Nhöõng ngöôøi lieân quan trong cuoäc thöông löôïng- Nhöõng ngöôøi lieân quan trong cuoäc thöông löôïng - Caùc ñoái thuû caïnh tranh: chieán löôïc/giaù/chaøo haøng/caùc khoaûn hoa hoàng/ngöôøi- Caùc ñoái thuû caïnh tranh: chieán löôïc/giaù/chaøo haøng/caùc khoaûn hoa hoàng/ngöôøi tham gia chínhtham gia chính  Taâm lyù:Taâm lyù: töï tin, thaân thieän,…töï tin, thaân thieän,…  Caùc thieát bò vaø coâng cuïCaùc thieát bò vaø coâng cuï: taøi lieäu baùn haøng (sales-kit), chaøo haøng, keá hoaïch: taøi lieäu baùn haøng (sales-kit), chaøo haøng, keá hoaïch döï kieán, hình aûnh, thö khen ngôïi cuûa caùc KH khaùc, quaø taëng, danh thieáp,…döï kieán, hình aûnh, thö khen ngôïi cuûa caùc KH khaùc, quaø taëng, danh thieáp,…  Nguoàn nhaân löïcNguoàn nhaân löïc: ngöôøi daãn ñaàu, ai phuï traùch phaàn naøo, ngoaïi hình,…: ngöôøi daãn ñaàu, ai phuï traùch phaàn naøo, ngoaïi hình,…  Höôùng tieáp caän:Höôùng tieáp caän: chieán löôïc, giaù caû, troïn goùi,…chieán löôïc, giaù caû, troïn goùi,…  Game planGame plan (Luaät chôi): boá trí choã ngoài, phaân coâng ñoái thoaïi,…(Luaät chôi): boá trí choã ngoài, phaân coâng ñoái thoaïi,…  Caùc caâu hoûi vaø traû lôøiCaùc caâu hoûi vaø traû lôøi: ñaûm baûo moãi caâu hoûi ñeàu ñaõ ñöôïc döï ñoaùn: ñaûm baûo moãi caâu hoûi ñeàu ñaõ ñöôïc döï ñoaùn tröôùc vaø traû lôøi nhö theá naøotröôùc vaø traû lôøi nhö theá naøo  Dieãn taäpDieãn taäp: nhôù ñieàu chænh sau khi dieãn taäp ñeå buoåi trình baøy seõ hoaøn haûo: nhôù ñieàu chænh sau khi dieãn taäp ñeå buoåi trình baøy seõ hoaøn haûo hônhôn VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 39. 39. F. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïngF. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng **TRONG CUOÄC THÖÔNG LÖÔÏNGTRONG CUOÄC THÖÔNG LÖÔÏNG  Ñeán tröôùc töø 5 –15 phuùt ñeå saép xeápÑeán tröôùc töø 5 –15 phuùt ñeå saép xeáp  Saép xeáp choã ngoàiSaép xeáp choã ngoài  Chaøo hoûi, trao danh thieápChaøo hoûi, trao danh thieáp  Môû ñaàu söï thaûo luaän: caûm ôn khaùch haøng vì cô hoäi naøyMôû ñaàu söï thaûo luaän: caûm ôn khaùch haøng vì cô hoäi naøy  Trình baøy nhöõng ñieåm chính (thay phieân nhau neáu coù theå ñeå traùnhTrình baøy nhöõng ñieåm chính (thay phieân nhau neáu coù theå ñeå traùnh nhaøm chaùn vaø khai thaùc toái ña lôïi theá cuûa töøng thaønh vieân)nhaøm chaùn vaø khai thaùc toái ña lôïi theá cuûa töøng thaønh vieân) - Phöông phaùp trình baøy- Phöông phaùp trình baøy - Noäi dung chính- Noäi dung chính - Baûn keá hoaïch- Baûn keá hoaïch - Ñeà nghò ñaët caâu hoûi- Ñeà nghò ñaët caâu hoûi  Hoûi vaø traû lôøiHoûi vaø traû lôøi  Vöôït qua söï phaûn ñoái (giöõ ñuùng giaù, cung öùng theâm nhöõng dòch vuïVöôït qua söï phaûn ñoái (giöõ ñuùng giaù, cung öùng theâm nhöõng dòch vuï coäng theâm, trình baøy caùc ví duï,…)coäng theâm, trình baøy caùc ví duï,…)  Vaán ñeà coøn toàn taïi: caùch giaûi quyeát nhö theá naøoVaán ñeà coøn toàn taïi: caùch giaûi quyeát nhö theá naøo  Caûm ôn, chaøo taïm bieätCaûm ôn, chaøo taïm bieät  Hy voïng ñöôïc phuïc vuï KH sôùmHy voïng ñöôïc phuïc vuï KH sôùm  Böôùc tieáp theo: ai laøm gìBöôùc tieáp theo: ai laøm gì VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 40. 40. F. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïngF. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng *SAU CUOÄC THÖÔNG LÖÔÏNG:*SAU CUOÄC THÖÔNG LÖÔÏNG:  Göûi thö caùm ôn + bieân baûn hoïp (1-2 ngaøy sau) + nhöõng vaánGöûi thö caùm ôn + bieân baûn hoïp (1-2 ngaøy sau) + nhöõng vaán ñeà coøn laïiñeà coøn laïi  Goïi ñieän thoaïi caù nhaân ñeå ñaùnh giaù yù kieán phaûn hoàiGoïi ñieän thoaïi caù nhaân ñeå ñaùnh giaù yù kieán phaûn hoài  Thaûo luaän trong ñoäi nguõ, thöïc hieän caùc haønh ñoäng caàn thieátThaûo luaän trong ñoäi nguõ, thöïc hieän caùc haønh ñoäng caàn thieát  Tieáp tuïc theo doõi cho ñeán khi keát thuùc thaønh coângTieáp tuïc theo doõi cho ñeán khi keát thuùc thaønh coâng G. Chaêm soùc khaùch haøngG. Chaêm soùc khaùch haøng  Vieát thö caûm ôn khaùch haøng ñang söû duïng saûn phaåmVieát thö caûm ôn khaùch haøng ñang söû duïng saûn phaåm  Ñeà nghò cho yù kieán phaûn hoài/ Ñaùnh giaùÑeà nghò cho yù kieán phaûn hoài/ Ñaùnh giaù  Taëng quaøTaëng quaø  Löu yù veà “Word of mouth”Löu yù veà “Word of mouth”  Löu yù: nguyeân taéc “E+1” – treân caû söï mong ñôïiLöu yù: nguyeân taéc “E+1” – treân caû söï mong ñôïi  Tìm kieám coâng thöùc mua haøng laëp laïi töø KHTìm kieám coâng thöùc mua haøng laëp laïi töø KH Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 41. 41. V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heäV.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùo (Sales performance standards &thoáng baùo caùo (Sales performance standards & Report system)Report system) A.A. Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøngTieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng  Chæ tieâu baùn haøng (Sales target)Chæ tieâu baùn haøng (Sales target)  Chæ tieâu Vieáng thaêm khaùch haøng (Sales call target)Chæ tieâu Vieáng thaêm khaùch haøng (Sales call target)  Quy trình laøm vieäcQuy trình laøm vieäc  Tuyeán baùo caùo (Reporting line)Tuyeán baùo caùo (Reporting line)  Phaân coâng laõnh thoåPhaân coâng laõnh thoå quaûn lyù (Territory assignment)quaûn lyù (Territory assignment)  Thu nhaäp (löông, hoa hoàng, trôï caáp, di chuyeån, duThu nhaäp (löông, hoa hoàng, trôï caáp, di chuyeån, du lòch, giaûi trí, ñieän thoaïi, …)lòch, giaûi trí, ñieän thoaïi, …) VV (+ Practice: design the sales performance standards for your company ) Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 42. 42. V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoángV.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùobaùo caùo B. Heä thoáng baùo caùo:B. Heä thoáng baùo caùo:  Baùo caùo vieáng thaêm khaùch haøng (ngaøy, tuaàn, thaùng)Baùo caùo vieáng thaêm khaùch haøng (ngaøy, tuaàn, thaùng)  Keá hoaïch laøm vieäcKeá hoaïch laøm vieäc  Baùo caùo laøm vieäc (ngaøy, tuaàn, thaùng)Baùo caùo laøm vieäc (ngaøy, tuaàn, thaùng)  Cô sôû döõ lieäu khaùch haøngCô sôû döõ lieäu khaùch haøng  Hoà sô hôïp ñoàngHoà sô hôïp ñoàng  Baùo caùo tình hình caïnh tranhBaùo caùo tình hình caïnh tranh  Baùo caùo baùn haøngBaùo caùo baùn haøng  Baùo caùo chi phíBaùo caùo chi phí Thieát keá heä thoáng baùo caùo toát seõ giuùp ích raát nhieàuThieát keá heä thoáng baùo caùo toát seõ giuùp ích raát nhieàu cho vieäc quaûn lyù baùn haøngcho vieäc quaûn lyù baùn haøng VV (+ Practice: design individual form of sales reports) Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 43. 43. V.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ baùn haøngV.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ baùn haøng  Moâ hình ñoäng vieân (Motivation Model) Churchill, Ford, & Walker:Moâ hình ñoäng vieân (Motivation Model) Churchill, Ford, & Walker: - QLBH phaûi coù theå thuyeát phuïc NVBH raèng hoï coù theå baùn- QLBH phaûi coù theå thuyeát phuïc NVBH raèng hoï coù theå baùn nhieáu hôn baèng caùch laøm vieäc chaêm chæ hôn hoaëc ñöôïc huaánnhieáu hôn baèng caùch laøm vieäc chaêm chæ hôn hoaëc ñöôïc huaán luyeän ñeå laøm vieäc kheùo leùo hônluyeän ñeå laøm vieäc kheùo leùo hôn - QLBH phaûi coù theå thuyeát phuïc NVBH raèng phaàn thöôûng daønh- QLBH phaûi coù theå thuyeát phuïc NVBH raèng phaàn thöôûng daønh cho vieäc baùn haøng toát hôn xöùng ñaùng vôùi noã löïc taêng theâmcho vieäc baùn haøng toát hôn xöùng ñaùng vôùi noã löïc taêng theâm  Caùc kyõ thuaät taïo ñoäng löïcCaùc kyõ thuaät taïo ñoäng löïc - Töï ñoäng vieân- Töï ñoäng vieân - Thu nhaäp- Thu nhaäp - Thaêng tieán- Thaêng tieán - Ñaùnh giaù cao- Ñaùnh giaù cao - Laøm vieäc nhoùm- Laøm vieäc nhoùm - Moâi tröôøng laøm vieäc- Moâi tröôøng laøm vieäc - Hoã trôï- Hoã trôï - Ñaøo taïo- Ñaøo taïo VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng - Quan heä toát- Quan heä toát - Quan taâm chaêm soùc- Quan taâm chaêm soùc - Trao quyeàn- Trao quyeàn - Hoïp maët/Ñi chôi- Hoïp maët/Ñi chôi - Phuùc lôïi ñaëc bieät- Phuùc lôïi ñaëc bieät  Thöôøng xuyeân taïo cô hoäi ñeåThöôøng xuyeân taïo cô hoäi ñeå phaùt trieån caùc NVBH toátphaùt trieån caùc NVBH toát  Luoân phaùt trieån ñoäi nguõ baùnLuoân phaùt trieån ñoäi nguõ baùn haøng caû veà chaát löôïng vaø soáhaøng caû veà chaát löôïng vaø soá löôïng NVBHlöôïng NVBH
 44. 44. V.7 Giaùm saùt nhaân vieânV.7 Giaùm saùt nhaân vieân baùn haøngbaùn haøng A. Muïc ñích:A. Muïc ñích:  Söï giaùm saùt ñöôïc söû duïng ñeåSöï giaùm saùt ñöôïc söû duïng ñeå ñònh höôùng vaø thuùc ñaåy nhaânñònh höôùng vaø thuùc ñaåy nhaân vieân baùn haøngvieân baùn haøng  Coâng ty seõ thay ñoåi cuøng vôùiCoâng ty seõ thay ñoåi cuøng vôùi vieäc hoï giaùm saùt NVBH chaëtvieäc hoï giaùm saùt NVBH chaët cheõ nhö theá naøocheõ nhö theá naøo  Toái ña hoùa hieäu quaû baùn haøngToái ña hoùa hieäu quaû baùn haøng Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng VV
 45. 45. B. Caùc coâng cuï söû duïng:B. Caùc coâng cuï söû duïng:  Keá hoaïch laøm vieäcKeá hoaïch laøm vieäc  Phaân tích thôøi-gian-vaø-nhieäm-vuï Time-and-dutyPhaân tích thôøi-gian-vaø-nhieäm-vuï Time-and-duty analysis ( Di chuyeån, giaûi lao vaø aên uoáng, chôø ñôïi,analysis ( Di chuyeån, giaûi lao vaø aên uoáng, chôø ñôïi, baùn haøng, coâng vieäc haønh chính)baùn haøng, coâng vieäc haønh chính)  Quaûn lyù thôøi gian laøm vieäcQuaûn lyù thôøi gian laøm vieäc  Ñi vôùi töøng nhaân vieân baùn haøng ñeán thò tröôøngÑi vôùi töøng nhaân vieân baùn haøng ñeán thò tröôøng  Cuoäc hoïp/gaëp maët ñeå hoã trôïCuoäc hoïp/gaëp maët ñeå hoã trôï  Thöôøng xuyeân kieåm traThöôøng xuyeân kieåm tra  Ñoùng giaû vai ñeå naâng cao kyõ naêng baùn haøngÑoùng giaû vai ñeå naâng cao kyõ naêng baùn haøng  Ñoïc caùc baùo caùo baùn haøngÑoïc caùc baùo caùo baùn haøng  Kyõ naêng chieán thuaät, kinh nghieämKyõ naêng chieán thuaät, kinh nghieäm  Phaân tích hoùa ñôn ñieän thoaïiPhaân tích hoùa ñôn ñieän thoaïi Thôøi gian laøm vieäc VV Thieát keá chính saùch Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng Giaùm saùt baùn haøng
 46. 46. VI.1VI.1 Muïc ñích:Muïc ñích:  Ño löôøng coâng vieäc baùn haøng vaø cung caáp thoâng tin phaûnÑo löôøng coâng vieäc baùn haøng vaø cung caáp thoâng tin phaûn hoàihoài  Sau khi ñaùnh giaù coù theå tieán haønh hoïp xem xeùt laõnh thoå baùnSau khi ñaùnh giaù coù theå tieán haønh hoïp xem xeùt laõnh thoå baùn haøng ñeå thaûo luaän veà hieäu quaû baùn haønghaøng ñeå thaûo luaän veà hieäu quaû baùn haøng  Tieâu chuaån veà thöïc hieän baùn haøng caàn ñöôïc noùi roõ raøngTieâu chuaån veà thöïc hieän baùn haøng caàn ñöôïc noùi roõ raøng cho NVBHcho NVBH  Taäp trung vaøo caùch cö xöûTaäp trung vaøo caùch cö xöû  Phaân tích töøng NVBH vaø caû toå chöùc baùn haøng ñeå hoaønPhaân tích töøng NVBH vaø caû toå chöùc baùn haøng ñeå hoaøn thieänthieän VI.2VI.2 Caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù:Caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù: 1.1. Keát quaû baùn haøngKeát quaû baùn haøng 2.2. Soá löôïng vaø chaát löôïng khaùch haøngSoá löôïng vaø chaát löôïng khaùch haøng 3.3. Lôïi nhuaänLôïi nhuaän 4.4. Hieäu quaûHieäu quaû 5.5. Söï gaén keát/tinh thaàn ñoàng ñoäiSöï gaén keát/tinh thaàn ñoàng ñoäi VI. ÑAÙNH GIAÙ BAÙN HAØNGHAØNG (+ Practice) (+ Practice) (+ Practice) (+ Practice) (+ Practice) (+ Practice) (+ Practice)
 47. 47. Territory: Midland SalesTerritory: Midland Sales Representative: John SmithRepresentative: John Smith 19991999 20002000 20012001 20022002 1. Net sales product A1. Net sales product A $251,300$251,300 $253,200$253,200 $270,000$270,000 $263,100$263,100 2. Net sales product B2. Net sales product B 423,200423,200 439,200439,200 553,900553,900 561,900561,900 3. Net sales total3. Net sales total 674,500674,500 692,400692,400 823,900823,900 825,000825,000 4. Percent of quota product A4. Percent of quota product A 95.695.6 92.092.0 88.088.0 84.784.7 5. Percent of quota product B5. Percent of quota product B 120.4120.4 122.3122.3 134.9134.9 130.8130.8 6. Gross profits product A6. Gross profits product A $50,260$50,260 $50,640$50,640 $54,000$54,000 $52,620$52,620 7. Gross profits product B7. Gross profits product B 42,32042,320 43,92043,920 55,39055,390 56,19056,190 8. Gross profits total8. Gross profits total 92,58092,580 94,56094,560 109,390109,390 108,810108,810 Table 21.2: Form for Evaluating SalesTable 21.2: Form for Evaluating Sales Representative’s PerformanceRepresentative’s Performance
 48. 48. VII. TAØI LIEÄU THAMVII. TAØI LIEÄU THAM KHAÛOKHAÛO  Professional Sales ManagementProfessional Sales Management (Anderson, Hair &(Anderson, Hair & Bush)Bush)  Sales Force ManagementSales Force Management (Churchill, Ford, Walker,(Churchill, Ford, Walker, Johnston) & Tanner)Johnston) & Tanner)  Sales Force: A Sales Management Stimulation GameSales Force: A Sales Management Stimulation Game (Patton)(Patton)  Marketing ManagementMarketing Management (Philip Kotler)(Philip Kotler)  Principle of MarketingPrinciple of Marketing (Philip Kotler)(Philip Kotler)  Ngöôøi baùn haøng vó ñaïi nhaát theá giôùiNgöôøi baùn haøng vó ñaïi nhaát theá giôùi (Og(Og Mandino)Mandino)  Website:Website: <http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/ca_<http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/ca_ ph_kotler_pofmarket_5/>ph_kotler_pofmarket_5/>  Website:Website: httphttp ://wps.prenhall.com/ca_ph_kotler_pom_6://wps.prenhall.com/ca_ph_kotler_pom_6
 49. 49. THAÛO LUAÄN VAØ THÖÏCTHAÛO LUAÄN VAØ THÖÏC TAÄPTAÄP  Thöïc taäp 1Thöïc taäp 1  Ñeà taøi: Baïn ñang döï tuyeån vaøo vò trí Sales Manager 1 coângÑeà taøi: Baïn ñang döï tuyeån vaøo vò trí Sales Manager 1 coâng ty vôùi ngaønh haøng (Töï choïn) maø baïn am hieåu. Sau khity vôùi ngaønh haøng (Töï choïn) maø baïn am hieåu. Sau khi vöôït qua nhieàu voøng phoûng vaán, kieåm tra baïn vaø 1 öùngvöôït qua nhieàu voøng phoûng vaán, kieåm tra baïn vaø 1 öùng vieân nöõa ñöôïc yeâu caàu trình baøy 1 keá hoaïch baùn haøngvieân nöõa ñöôïc yeâu caàu trình baøy 1 keá hoaïch baùn haøng toång theå tröôùc Ban giaùm ñoáctoång theå tröôùc Ban giaùm ñoác  Yeâu caàu:Yeâu caàu:  Thaûo luaän nhoùm vaø cöû 1 ñaïi dieän nhoùm trình baøy.Thaûo luaän nhoùm vaø cöû 1 ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Seõ coù 2 nhoùm trình baøySeõ coù 2 nhoùm trình baøy  Neâu ñaëc ñieåm thò tröôøng, saûn phaåm vaø coâng ty maøNeâu ñaëc ñieåm thò tröôøng, saûn phaåm vaø coâng ty maø nhoùm choïn tröôùc khi trình baøy keá hoaïch baùn haøngnhoùm choïn tröôùc khi trình baøy keá hoaïch baùn haøng  Caùc nhoùm coøn laïi seõ tham gia phaûn bieänCaùc nhoùm coøn laïi seõ tham gia phaûn bieän  Thöïc taäp 2Thöïc taäp 2  Ñeà taøi: Saûn phaåm gaïo Kim keâ. Trình baøy 1 keá hoaïchÑeà taøi: Saûn phaåm gaïo Kim keâ. Trình baøy 1 keá hoaïch baùn haøng toång theå neáu baïn laø Sales Managerbaùn haøng toång theå neáu baïn laø Sales Manager  Yeâu caàu:Yeâu caàu:  Thaûo luaän nhoùm vaø cöû 1 ñaïi dieän nhoùm trình baøy.Thaûo luaän nhoùm vaø cöû 1 ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Seõ coù 2 nhoùm trình baøySeõ coù 2 nhoùm trình baøy
 50. 50. THAÛO LUAÄN VAØ THÖÏCTHAÛO LUAÄN VAØ THÖÏC TAÄPTAÄP  Thöïc taäp 3Thöïc taäp 3  Ñeà taøi: Theû quaø taëng coâng ty Minh Caùt.Ñeà taøi: Theû quaø taëng coâng ty Minh Caùt. Trình baøy 1 keá hoaïch baùn haøng toång theåTrình baøy 1 keá hoaïch baùn haøng toång theå neáu baïn laø Sales Managerneáu baïn laø Sales Manager  Yeâu caàu:Yeâu caàu:  Thaûo luaän nhoùm vaø cöû 1 ñaïi dieänThaûo luaän nhoùm vaø cöû 1 ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Seõ coù 2 nhoùm trình baøynhoùm trình baøy. Seõ coù 2 nhoùm trình baøy  Saûn phaåm maãu vaø caùc thoâng tin chínhSaûn phaåm maãu vaø caùc thoâng tin chính ñöôïc göûi ñeán töøng nhoùmñöôïc göûi ñeán töøng nhoùm  Caùc nhoùm coøn laïi seõ tham gia phaûn bieänCaùc nhoùm coøn laïi seõ tham gia phaûn bieän
 51. 51. Caùm ôn söï theo doõiCaùm ôn söï theo doõi cuûa quyù vò!cuûa quyù vò!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×