Quan ly thoi gian cty

229 views
127 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quan ly thoi gian cty

 1. 1. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 1 Moïi ngöôøi ñoøi hoûi baïn ASM
 2. 2. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 2  Thôøi gian thöôøng bò “phí phaïm”theo nhieàu caùch :  Ñieän thoaïi daøi doøng.  Khaùch thaêm vieáng khoâng heïn tröôùc.  Hoäi hoïp : coù keá hoaïch vaø khoâng coù keá hoaïch.  Trình töï coâng vieäc vaø thôøi haïn cuoái cuøng.  Nhöõng vieäc quaù chi tieát, tham vieäc.  Thaát baïi trong heä thoáng uûy quyeàn, traùch nhieäm vaø quyeàn lôïi.  Thoâng tin chính xaùc, roõ raøng.  Giao tieáp vaø höôùng daãn khoâng roõ raøng.  Khoâng coù khaû naêng noùi “ Khoâng!”  Khoâng chuaån hoaù veà heä thoáng baùo caùo, hoã trôï.  Nhöõng tình huoáng phaùt sinh. CHAÙN NAÛN ÑAÙNH MAÁT CÔ HOÄI QUAÛN LYÙ THÔØI XAO LAÕNG HIEÄU QUAÛ COÂNG GIAN KEÙM LAÄP KEÁ HOAÏCH VIEÄC KEÙM CAÊNG THAÚNG MEÄT MOÛI SAI LAÀM
 3. 3. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 3 Sau hai thaùng böôùc leân vò trí giaùm saùt baùn haøng khu vöïc cuûa moät coâng ty, anh Khoa thöïc söï baét ñaàu thaáy lo laéng veà coâng vieäc cuûa mình. Anh, döôøng nhö khoâng theå hoaøn taát coâng vieäc ñuùng thôøi haïn. Anh phaûi dôøi laïi 3 cuoäc heïn vôùi khaùch haøng do aùch taéc coâng vieäc ñoät xuaát. Moät vaøi laàn anh phaûi xin loãi khaùch haøng do anh khoâng theå hoaøn taát coâng vieäc maø anh ñaõ höùa tröôùc ñoù. Theo baïn anh Khoa ñang gaëp raéc roái veà vaán ñeà gì ? Kyõ naêng Hoaïch Ñònh Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 4. 4. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 4 KYÕ NAÊNG HOAÏCH ÑÒNH Kyõ naêng Hoaïch Ñònh HOAÏCH ÑÒNH ? Taïi sao phaûi hoaïch ñònh ? - Moâi tröôøng kinh doanh luoân thay ñoåi. - Caùc nguoàn taøi nguyeân haïn cheá. Khaùi nieäm Hoaïch ñònh laø quaù trình chuaån bò ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng thay ñoåi vaø tính khoâng chaéc chaén baèng vieäc truø lieäu nhöõng caùch thöùc haønh ñoäng trong töông lai. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 5. 5. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 5 HOAÏCH ÑÒNH ? - Hoaïch ñònh laø coâng vieäc cuûa taát caû caáp quaûn lyù. - Keá hoaïch cuûa caáp döôùi bao giôø cuõng döïa treân nhöõng troïng taâm keá hoaïch cuûa caáp treân. - Vieäc hoaïch ñònh khoâng mang tính aùp ñaët töø treân xuoáng. - Caøng xuoáng caáp thaáp caùc keá hoaïch caøng trôû neân chi tieát vaø cuï theå. - Ôû caáp Giaùm Ñoác Baùn haøng khu vöïc haàu heát caùc keá hoaïch coù thôøi gian töông ñoái ngaén (1 thaùng toái ña) vaø ñeàu coù khuynh höôùng öùng duïng thöïc teá. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh HOAÏCH ÑÒNH CAÙC CAÁP Corporate Hoaïch Ñònh Chieán Löôïc (Strategic plan) plan  Thöôøng laø keá hoaïch daøi haïn trong vaøi naêm  Phaùt trieån vôùi söï ñoùng goùp töø caùc caáp quaûn lyù. Department Deparment Hoaïch ñònh taùc nghieäp cuûa phoøng / ban plans plans (Dept/Division plans)  Thöôøng laø keá hoaïch daøi haïn moät naêm  Phaùt trieån vôùi söï ñoùng goùp töø caùc quaûn lyù phoøng.  Chæ coù hieäu löïc trong caùc phoøng ban töông öùng. Supervisory Supervisory Supervisory Supervisory Hoaïch ñònh taùc nghieäp caáp cô sôû plans plans plans plans (Supervisory plans)  Thöôøng laø keá hoaïch ngaén haïn (1 thaùng/ Ít hôn)  Phaùt trieån töø chính caáp quaûn lyù ASM  Chæ coù hieäu löïc trong khu vöïc quaûn lyù töông öùng. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 6. 6. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 6 HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC - Hoaïch ñònh Chieán löôïc (HÑCL) luoân ñöôïc ñieàu chænh tuøy theo nhöõng söï thay ñoåi noäi taïi vaø nhöõng bieán ñoäng cuûa moâi tröôøng. - HÑCL phaûi ñöôïc truyeàn ñaït chính xaùc, thöïc hieän hoaøn haûo vaø ñaùnh giaù lieân tuïc. - Moät HÑCL hoaøn haûo phaûi ñaûm baûo söï hôïp taùc xuyeân suoát vaø söï hoã trôï laãn nhau. - Hieåu HÑCL seõ giuùp chuùng ta thaáy ñöôïc toaøn caûnh böùc tranh phaùt trieån cuûa coâng ty, cuûng coá kyõ naêng ra quyeát ñònh vaø khuyeán khích nhöõng ñònh höôùng daøi haïn. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh TIEÁN TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC Böôùc 1: Xaùc ñònh söù meänh vaø caùc muïc tieâu cuûa toå chöùc Böôùc 2: Böôùc 3: Phaân tích caùc Ñaùnh giaù ñe doaï & cô nhöõng ñieåm hoäi thò maïnh & yeáu tröôøng cuûa toå chöùc Böôùc 4: Xaây döïng caùc keá hoaïch chieán löôïc ñeå löïa choïn Böôùc 5: Trieån khai keá hoaïch chieán löôïc Böôùc 6: Trieån khai caùc keá hoaïch taùc nghieäp Böôùc 7: Kieåm tra & ñaùnh giaù keát quaû Böôùc 8: Laäp laïi quaù trình hoaïch ñònh Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 7. 7. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 7 HOAÏCH ÑÒNH TAÙC NGHIEÄP - Hoaïch ñònh taùc nghieäp laø baûn ñoà chi tieát daãn baïn ñeán ñieåm maø caáp treân cuûa baïn muoán ñeán. - Hoaïch ñònh taùc nghieäp laø quaù trình ra nhöõng quyeát ñònh ngaén haïn, chi tieát xaùc ñònh noäi dung coâng vieäc caàn tieán haønh, ngöôøi thöïc hieän vaø caùch thöùc tieán haønh. - Quaù trình naøy thöôøng bao goàm: trieån khai ngaân saùch ; ra quyeát ñònh döïa treân caùc keá hoaïch haønh ñoäng ; löïa choïn caùc phöông tieän cuï theå ñeå tieán haønh chieán löôïc cuûa toå chöùc … - Hoaïch ñònh taùc nghieäp thöôøng traûi qua 2 giai ñoaïn : Xaùc ñònh muïc tieâu (set objectives) & Xaây döïng keá hoaïch haønh ñoäng (Build action plan). Kyõ naêng Hoaïch Ñònh CAÙC ÑAËC ÑIEÅM HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC & TAÙC NGHIEÄP Tieâu thöùc Hoaïch ñònh chieán löôïc Hoaïch ñònh taùc nghieäp  Caùc loaïi quyeát ñònh lieân quan  Boái caûnh vaø ñieàu kieän ra quyeát ñònh.  Caáp trieån khai chuû choát  Thôøi gian  Muïc tieâu ñònh höôùng Caùc quyeát ñònh ñoåi môùi vaø thích nghi Ruûi ro (xaùc xuaát chuû quan) vaø tính khoâng chaéc chaén Caùc nhaø quaûn trò cao caáp Daøi haïn (töø > 1 naêm ñeán 10 naêm) Ñaûm baûo cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån laâu daøi cuûa toå chöùc. Caùc quyeát ñònh haøng ngaøy vaø thích nghi Ruûi ro (xaùc xuaát khaùch quan) vaø söï chaéc chaén. Nhaân vieân & Caùc nhaø quaûn trò gia caáp döôùi. Ngaén haïn (<=1 naêm) Phöông teän thöïc hieän caùc keá hoaïch chieán löôïc. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 8. 8. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 8 LÔØI VAØNG NGOÏC !!!  “Neáu baïn khoâng bieát nôi baïn seõ ñeán, thì baïn seõ khoâng bieát ñeán ñaâu”  “Moät toå chöùc maø khoâng ñeà ra nhöõng keá hoaïch cho töông lai cuûa noù thì khoâng coøn laø toå chöùc”  “ Phöông phaùp hieäu quaû nhaát ñeå ñoái phoù vôùi söï thay ñoåi laø haõy chuû ñoäng taïo ra söï thay ñoåi” Kyõ naêng Hoaïch Ñònh HOAÏCH ÑÒNH TAÙC NGHIEÄP - Ñeå thöïc hieän keá hoaïch nhö vaäy baïn phaûi traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi cuûa quy taéc 5W1H WHAT – Laøm caùi gì ? WHY – Taïi sao ? WHO – Ai laøm ? 1. Laøm caùi gì ? 2. Vieäc gì ñang ñöôïc laøm ? 3. Neân laøm vieäc gì ? 4. Vieäc gì khaùc coøn coù theå laøm ñöôïc ? 1. Taïi sao laøm vieäc ñoù ? 2. Taïi sao anh ta laøm vieäc ñoù ? 3. Taïi sao khoâng laø ngöôøi khaùc ? 4. Taïi sao laøm vieäc aáy nhö vaäy ? 1. Ai laøm vieäc ñoù ? 2. Ai ñang laøm vieäc ñoù ? 3. Ai neân laøm vieäc ñoù ? 4. Ai khaùc coù theå laøm vieäc ñoù ? WHEN – Khi naøo ? WHERE – ÔÛ ñaâu ? HOW – Laøm theá naøo ? 1. Khi naøo laøm vieäc ñoù ? 2. Vieäc ñoù ñaõ ñöôïc laøm khi naøo ? 3. Vieäc ñoù neân laøm khi naøo ? 4. Coøn luùc naøo coù theå laøm vieäc ñoù ? 1. Vieäc laøm ñoù ôû ñaâu ? 2. Vieäc ñoù ñaõ ñöôïc laøm ôû ñaâu ? 3. Neân laøm veäc ñoù ôû ñaâu ? 4. Coù nôi naøo khaùc ñeå laøm vieäc ñoù ? 1. Laøm vieäc ñoù nhö theá naøo ? 2. Vieäc ñoù ñöôïc laøm ra sao ? 3. Phöông phaùp naøy coù theå söû duïng ôû caùc lónh vöïc khaùc khoâng ? 4. Coøn caùch naøo khaùc ñeå laøm vieäc ñoù (toát hôn) khoâng ? - Hoaïch ñònh taùc nghieäp thöôøng traûi qua 2 giai ñoaïn : Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 9. 9. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 9 GÑ 1 : XAÙC LAÄP MUÏC TIEÂU Muïc tieâu : Laø moät söï cam keát cuï theå ñoái vôùi vieäc thöïc hieän moät keát quaû coù theå ño löôøng ñöôïc trong moät thôøi gian cuï theå. 1. Muïc tieâu phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch roõ raøng : - Muïc tieâu naøy ñaõ ñeà caäp ñeán keát quaû caàn hoaøn thaønh nhö theá naøo ? - Muïc tieâu naøy xaùc ñònh khi naøo thì keát quaû chôø ñôïi ñöôïc hoaøn thaønh ? - Coù theå ño löôøng ñöôïc keát quaû chôø ñôïi khoâng ? Moät muïc tieâu höõu ích cuûa toå chöùc phaûi thoûa maõn caû 3 caâu hoûi neâu treân, neáu khoâng muïc tieâu seõ gaây khoù khaên cho quaù trình hoaïch ñònh. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh MUÏC TIEÂU Ví duï : A. Toái ña khaû naêng baùn haøng cuûa nhaân vieân Ñaët muïc tieâu taêng doanh soá cho nhaân vieân laø 10% B. Giaûm tình traïng vaéng maët. Ñaët chæ tieâu vaéng maët trung bình laø X ngaøy/naêm C. Choáng laõng phí phí haønh chính (giaáy buùt VPP…) Quy ñònh möùc phí haønh chính ñaàu ngöôøi laø Y ñoàng/thaùng. D. Caûi thieän tyû leä thaønh coâng cuûa anh Nguyeãn Vaên A. Tyû leä thaønh coâng cuûa anh Nguyeãn Vaên A laø 100%. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 10. 10. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 10 TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA MUÏC TIEÂU Muïc tieâu :  Laø chæ tieâu cuï theå cho nhaø quaûn trò caùc caáp, caùc boä phaän ñöa ra quyeát ñònh phoái hôïp.  Laø chuaån möïc ño löôøng möùc ñoä hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa toå chöùc hay caù nhaân.  Laø coâng cuï thuùc ñaåy söï cam keát hoaøn thaønh muïc tieâu cuûa caùc caù nhaân trong toå chöùc.  Laø söï thaùch thöùc cho caùc caù nhaân vaø cô sôû khen thöôûng khi hoï hoaøn thaønh (toát) coâng vieäc. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh Taàm quan troïng cuûa Nhaân Vieân trong Quaù trình Xaùc Laäp Muïc Tieâu Quaù trình xaùc laäp caùc muïc tieâu neân coù söï tham gia ñoùng goùp cuûa caùc thaønh vieân thöïc hieän. Duø khoâng laø ngöôøi xaùc laäp muïc tieâu nhö hoï : - Coù thoâng tin. - Coù caùi nhìn thaáu ñaùovaø kinh nghieäm thöïc tieãn. - Coù nhu caàu ñöôïc baøy toû yù kieán vaø tham gia. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 11. 11. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 11 HEÄ THOÁNG THÖÙ BAÄC CAÙC MUÏC TIEÂU - Heä thoáng thöù baäc caùc muïc tieâu rheå hieän söï lieân keát caùc muïc tieâu theo chieàu doïc vaø lieân keát cheùo giöõa caùc caáp cuûa toå chöùc. - Caùc muïc tieâu thuoäc caáp cao hôn laø muïc ñích cho caùc muïc tieâu caáp döôùi vaø caùc muïc tieâu caáp thaáp hôn laø phöông tieän ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu caáp cao. - Caøng xuoáng caáp thaáp thì caùc muïc tieâu caøng chi tieát hôn, phaïm vi heïp hôn vaø deã ño löôøng hôn. - Söï thieát laäp vaø thöïc hieän caùc muïc tieâu seõ taïo thaønh moät doøng caù quyeát ñònh xuoâi chieàu vaø phaûn hoài giöõa caùc caáp cuûa toå chöùc. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh HEÄ THOÁNG THÖÙ BAÄC CAÙC MUÏC TIEÂU Coâng ty TAÊNG DOANH THU 20% Phoøng KD …Khuyeán maõi maët haøng A … …Phoøng mua haøng… …Phoøng EA… KD Mieàn Laäp keá hoaïch doanh soá taêng 30% cho töøng khu vöïc …Phoøng Marketing… KD Khu vöïc Laäp keá hoaïch doanh soá taêng 30% cho töøng quaän … Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 12. 12. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 12 GÑ 2 : LAÄP KEÁ HOAÏCH HAØNG ÑOÄNG Keá hoaïch haøng ñoäng (action plan) : Khi caùc muïc tieâu ñaõ ñöôïc xaùc laäp vaø saép xeáp theo thöù töï öu tieân thì baïn, GÑBHKV, phaûi quyeát ñònh laøm theá naøo ñeå ñaït ñöôïc. Giai ñoaïn naøy cuûa quaù trình laäp keá hoaïch chính laø xaây döïng Keá hoaïch haønh ñoäng. Quaù trình phaùt treån Keá hoaïch haønh ñoäng, caàn traû lôøi caùc caâu hoûi : Kyõ naêng Hoaïch Ñònh CAÙC CAÂU HOÛI 1. Caùi gì phaûi hoaøn taát ? - Chính xaùc laø nhöõng haønh ñoäng gì phaûi thöïc hieän ? - Nhöõng ñoäng taùc naøy coù theå laøm ñöôïc hay khoâng ? 2. Taïi sao phaûi laøm nhö theá ? - Kieåm tra xem lieäu raèng haønh ñoäng ñoù coù thaät söï caàn thieát ? 3. Khi naøo phaûi hoaøn thaønh ? - Xaùc ñònh xem coù söï keát hôïp naøo giöõa caùc haønh ñoäng treân vôùi caùc hoaït ñoäng khaùc khoâng ? - Thôøi gian hoaøn taát laø khi naøo ? Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 13. 13. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 13 CAÙC CAÂU HOÛI 4. Ai seõ laø ngöôøi thöïc hieän ? - Caàn xaùc ñònh kyõ naêng vaø khaû naêng caàn thieát laø gì ? - Töø keát quaû ñoù nhaän daïng ai seõ laø ngöôøi laøm vieäc ñoù ? 5. Hoaøn thaønh haønh ñoäng ñoù ôû ñaâu vaø nhö theá naøo ? - Haønh ñoäng ñoù neân thöïc hieän ôû ñaâu? Thò tröôøng? Coâng ty? Nhaø? - Caàn söû duïng phöông phaùp gì? (Sô ñoà Gantt? Pert hay CPM) Vôùi nhöõng caâu hoûi treân, chuùng ta seõ xaùc ñònh chi tieát caùc böôùc ñi caàn thieát vaø hôn theá nöõa chuùng ta seõ xaùc ñònh ñöôïc nhöõng raéc roái tieàm naêng. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh Plans of higher management Indentify specifie supervisory objectives 1. What must be door to attain objectives? 6. How should What actions 2. Why it should it be done? must be taken by be done? ASM to achieve objectives? Methode to be What resources Is the work followed: we needed? readly needed? manual, Can use of machine, or resources be automatic? j Use of reources Use of time and and space: co What location How is for each person? it with other for each machine? Use of personal acti? What skills are necessary? What knowledge is 5. Where should required? 3. When should it be done? it be done? 4. Who should do it? Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 14. 14. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 14 POLICY Khi tieán haønh laäp keá hoaïch, chuùng ta phaûi löu taâm ñeán caùc Policy (chính saùch), procedure (thuû tuïc) cuûa coâng ty. Chuùng ñöôïc taïo ra ñeå giuùp ñôõ chuùng trong coâng vieäc haøng ngaøy. Chính saùch : - Laø nhöõng höôùng daãn mang tính toång quaùt cho caùc haønh ñoäng. - Khoâng chæ ñaïo chính xaùc laøm theá naøo ñeå hoaøn taát nhöng noù ñöa ra giôùi haïn trong vieäc thi haønh. - Baûo ñaûm söï nhaát quaùn & hôïp phaùp trong hoaït doäng cuûa toå chöùc. - Coù aûnh höôûng ñeán moät hay nhieàu phoøng ban. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh PROCEDURE ? Thuû tuïc : - Laø moät chuoãi cuûa nhöõng böôùc haønh ñoäng / thao taùc dieãn ra theo moät trình töï lieân tieáp nhaèm ñaït moät muïc ñích nhaát ñònh. - Moâ hình hoùa nhöõng vaán ñeà thöôøng phaùt sinh giuùp giaûm bôùt nhu caàu ra quyeát ñònh. - Thöôøng coù ôû nhöõng coâng ty coù heä thoáng quaûn trò chaát löôïng toát / nhöõng coâng ty tham gia vaøo quy trình ISO 9000. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 15. 15. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 15 BAØI TAÄP - 76 – 80 : Baïn thích cô caáu quyeát ñònh taäp trung. - 65 – 75 : Baïn laø ngöôøi luoân tuaân thuû nguyeân taéc. - 48 – 64 : Baïn laø ngöôøi khoâng coù chính kieán roõ raøng. - 32 – 47 : Baïn laø ngöôøi thích phaân taùn quyeàn löïc. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh Nhöõng vaán ñeà hoaïch ñònh thoâng duïng treân cöông vò moät ASM - Doanh soá. - Ngaân saùch. - Incentive. - P & L nhaø phaân phoái / khaùch haøng. - Coâng nôï (tieàn & vaät duïng). - Routing – Tuyeán baùn haøng. - In – door & out – door merchandising. - Caùc cô hoäi baùn haøng : coù saün & thieát laäp (caùc chöông trình). - Nhaân söï. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 16. 16. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 16 Ví duï ñieån hình Anh Khoa laø giaùm ñoác baùn haøng khu vöïc TP.HCM cuûa coâng ty baùnh Ngoâi Sao, moät trong nhöõng ñôn vò haøng ñaàu baùnh keïo taïi Vieät Nam. Vaøo tuaàn thöù 2 moãi thaùng anh Khoa nhaän ñöôïc chæ tieâu caáp treân cho thaùng keá tieáp. Thaùng naøy anh nhaän ñöôïc chæ tieâu nhö sau : - Doanh soá thaùng 8 : 1 tyû (D.soá thöïc teá 08/02 laø 700 trieäu) Baùnh bích quy (50%), Baùnh snack (35%), Keïo söõa (15%) - Chi phí thaùng 8 : Giaûm 20% so vôùi thaùng 7 (20 trieäu) - Thu hoài coâng nôï : 500 trieäu quaù haïn 30 ngaøy (danh saùch) - Baûo ñaûm tính hieän dieän cuûa taát caû sp baùnh bích quy taïi caùc cöûa hieäu caáp 2 (anh Khoa chæ baùn ñeán caùc cöûa hieäu caáp 1) Kyõ naêng Hoaïch Ñònh Ví duï ñieån hình Phaân tích muïc tieâu : 1. Doanh soá thaùng 8 : 1 tyû Baùnh bích quy (50%), Baùnh snack (35%), Keïo söõa (15%) ----> Taêng 32% so vôùi naêm 2002! ----> chæ tieâu nhaân vieân baùn haøng seõ taêng 40% so vôùi naêm 2002. 2. Chi phí thaùng 7 : 20 trieäu ñoàng ----> Do phí ñieän thoaïi quaù cao 8 trieäu (bình thöôøng 2 trieäu). 3. Thu hoài coâng nôï : 500 trieäu quaù haïn 30 ngaøy (25 khaùch haøng) ----> Do khaùch haøng coù yù chieám duïng. 4. Baûo ñaûm tính hieän dieän cuûa taát caû sp baùnh bích quy taïi caùc cöûa hieäu caáp 2 ----> Caùc cöûa hieäu caáp 1 thích mua baùnh Kinh Ñoâ do noåi tieáng hôn. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh
 17. 17. TAN QUANG VINH CO.,LTD PHOØNG KINH DOANH (T5/04) 17 Ví duï ñieån hình Caùc böôùc keá tieáp : 1. Doanh soá thaùng 8 : - Chæ tieâu nhaân vieân baùn haøng seõ taêng 40% & tieàn thöôûng seõ taêng 25% so vôùi. 2. Chi phí thaùng 8 : ----> Ñeà nghò caùc SS xem laïi hieäu quaû caùc cuoäc ñieän thoaïi. 3. Thu hoài coâng nôï : 500 trieäu quaù haïn 30 ngaøy (25 khaùch haøng) ----> Ñöa ra chöông trình taëng ñieåm cho khaùch haøng traû ñuùng haïn. 4. Baûo ñaûm tính hieän dieän cuûa taát caû sp baùnh bích quy taïi caùc cöûa hieäu caáp 2 ----> Laäp chöông trình KM mua taëng & chöông trình push haøng töø cöûa haøng caáp 1. Kyõ naêng Hoaïch Ñònh Ví duï ñieån hình Caùc keá hoaïch cuï theå : - Keá hoaïch doanh soá & tieàn hoa hoàng (1). - Keá hoaïch ñieåm cho caùc khaùch haøng nôï (2). - Keá hoaïch KM cho caùc cöûa hieäu caáp 2 (3). - Möùc haïn cheá chi phí ñieän thoaïi töøng khu vöïc. - Keá hoaïch kinh phí cho thaùng 8, toång hôïp (1) & (2) & (3). Kyõ naêng Hoaïch Ñònh

×