Ky nang quan ly lanh dao 360

132
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
132
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky nang quan ly lanh dao 360

 1. 1. Copyright by Phung Thanh Xuan Kü n¨ng Qu¶n lý vµ l·nh ®¹o
 2. 2. Copyright by Phung Thanh Xuan LÞch tr×nh ®µo t¹o • Sù ph©n cÊp l·nh ®¹o • Nh÷ng t­ duy ®iªn rå vÒ l·nh ®¹o • Qu¶n lý hay l·nh ®¹o • M«i tr­êng vµ qu¶n lý • Thêi gian l·nh ®¹o – qu¶n lý
 3. 3. Copyright by Phung Thanh Xuan
 4. 4. Copyright by Phung Thanh Xuan
 5. 5. Copyright by Phung Thanh Xuan Nh÷ng T­ duy ®iªn rå
 6. 6. Copyright by Phung Thanh Xuan L·nh ®¹o lµ nhiÖmvô kh«ng ph¶i lµ chøc vô
 7. 7. Copyright by Phung Thanh Xuan Ng­êi thµnh c«ng nhËn ra c¬ héi trong khã kh¨n KÎ thÊt b¹i nh×n thÊy khã kh¨n trong c¬ héi
 8. 8. Copyright by Phung Thanh Xuan L·nh ®¹o lµ: Lµm lîi Hay KiÕm lîi ?
 9. 9. Copyright by Phung Thanh Xuan Khi nµo t«i ë vÞ trÝ cao nhÊt, t«i sÏ häc c¸ch
 10. 10. Copyright by Phung Thanh Xuan Khi c¬ héi ®Õn §· qu¸ muén ®Ó chuÈn
 11. 11. Copyright by Phung Thanh Xuan §Ó trë thµnh nhµ l·nh ®¹o §ã lµ qu¸ tr×nh häc tËp suèt
 12. 12. Copyright by Phung Thanh Xuan NÕu nh­ t«i ë vÞ trÝ cao nhÊt Mäi ng­êi sÏ
 13. 13. Copyright by Phung Thanh Xuan VÞ trÝ kh«ng t¹o nªn ng­êi l·nh ®¹o Ng­êi l·nh ®¹o t¹o ®­îc vÞ trÝ
 14. 14. Copyright by Phung Thanh Xuan Khi nµo t«i ë vÞ trÝ cao nhÊt, t«i sÏ
 15. 15. Copyright by Phung Thanh Xuan NÕu vµo tay t«i Mäi thø ®· kh¸c
 16. 16. Copyright by Phung Thanh Xuan Khi nµo t«i ë vÞ trÝ cao nhÊt, t«i sÏ
 17. 17. Copyright by Phung Thanh Xuan Chøc cµng cao Tr¸ch nhiÖm cµng lín
 18. 18. Copyright by Phung Thanh Xuan T«i kh«ng thÓ ph¸t huy tiÒm n¨ng nÕu t«i kh«ng ph¶i lµ l·nh ®¹o cao nhÊt
 19. 19. Copyright by Phung Thanh Xuan NÕu kh«ng thÓ ®¹t ®­îc vÞ trÝ cao nhÊt, T«i ch¼ng cè l·nh ®¹o
 20. 20. Copyright by Phung Thanh Xuan Qu¶n lý C«ng viÖc L·nh ®¹o Con ng­êi
 21. 21. Copyright by Phung Thanh Xuan §¬n gi¶n Phøc t¹p Thay ®æi
 22. 22. Copyright by Phung Thanh Xuan M«I tr­êng vµ qu¶n lý
 23. 23. Copyright by Phung Thanh Xuan Thêi gian l·nh ®¹o – qu¶n lý
 24. 24. Copyright by Phung Thanh Xuan L·nh ®¹o nh­ mét vÞt­íng qu©n ChØ cÇn cßn nói xanh Kh«ng sî kh«ng cã cñi ®èt
 25. 25. Copyright by Phung Thanh Xuan Kü x¶o c¬ b¶n • Khuynh tµi ®Ó tô héi ng­êi • Ph¶i biÕt PR vÒ quan ®iÓm c¸ nh©n • Ph¶i biÕt PR vÒ m«i tr­êng vµ v¨n ho¸ • Ph¶i biÕt PR vÒ nh©n tµi
 26. 26. Copyright by Phung Thanh Xuan Thay ®æi c¸ch l·nh ®¹o • M«i tr­êng kinh doanh vµ lµm viÖc thay ®æi • C¹nh tranh • Toµn cÇu ho¸ • Vai trß vµ nhu cÇu cña con ng­êi thay ®æi • Tr×nh ®é c¸c nhµ qu¶n lý thay ®æi
 27. 27. Copyright by Phung Thanh Xuan 5 chøc n¨ng qu¶n lý • LËp kÕ ho¹ch • Tæ chøc • ChØ huy • §iÒu phèi • KiÓm so¸t
 28. 28. Copyright by Phung Thanh Xuan Vai trß qu¶n lý • LËp kÕ ho¹ch • Tæ chøc • Bè trÝ nh©n sù • ChØ ®¹o • §iÒu phèi • B¸o c¸o • Dù trï kinh phÝ • P lanning • O rganizing • S taffing • D irecting • Co ordinating • R eporting • B udgeting
 29. 29. Copyright by Phung Thanh Xuan C¸c vai trß qu¶n lý
 30. 30. Copyright by Phung Thanh Xuan ¤ng chñ hay l·nh ®¹o? ¤ng chñ T¹o ra sù sî h·i Nãi : T«i T¹o ra sù o¸n giËn TËp trung vµo buéc téi BiÕt c¸ch lµm nh­ thÕ nµo Lµm c«ng viÖc trë nªn vÊt v¶ Dùa vµo uy quyÒn L·nh ®¹o T¹o ra sù tin t­ëng Nãi: Chóng ta T¹o ra sù nhiÖt t×nh TËp trung vµo sù viÖc ChØ ra c¸ch lµm nh­ thÕ nµo Lµm c«ng viÖc trë nªn thó vÞ Dùa vµo sù hîp t¸c 
 31. 31. Copyright by Phung Thanh Xuan §Þnh h­íng ChØ ra môc tiªu vµ chiÕn l­îc thùc hiÖn Ph©n lo¹i môc tiªu theo thêi h¹n
 32. 32. Copyright by Phung Thanh Xuan §Þnh h­íng Lo¹i môc tiªu Thêi h¹n TÇm nh×n (Vision) V« h¹n Sø mÖnh (Mission) 10 n¨m Môc ®Ých (Goal) Vµi n¨m Môc tiªu (Objective) N¨m ChØ tiªu (Target) Th¸ng/ QuÝ C«ng t¸c (Task) Ngµy/ TuÇn
 33. 33. Copyright by Phung Thanh Xuan
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×