VI N Đ I H C M HÀ N I
TRUNG TÂM ĐÀO T O E-LEARNING
Bài t p nhóm_Qu n tr h c_Ver20101005 Trang 1 / 3
MAN 301 – QU N TR H C
...
VI N Đ I H C M HÀ N I
TRUNG TÂM ĐÀO T O E-LEARNING
Bài t p nhóm_Qu n tr h c_Ver20101005 Trang 2 / 3
Thông thư ng bà H ng c...
VI N Đ I H C M HÀ N I
TRUNG TÂM ĐÀO T O E-LEARNING
Bài t p nhóm_Qu n tr h c_Ver20101005 Trang 3 / 3
+ Căn l : Trên 2 cm, t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Btn quan tri hoc

241
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
241
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Btn quan tri hoc

  1. 1. VI N Đ I H C M HÀ N I TRUNG TÂM ĐÀO T O E-LEARNING Bài t p nhóm_Qu n tr h c_Ver20101005 Trang 1 / 3 MAN 301 – QU N TR H C BÀI T P NHÓM I. Đ TÀI Anh ch hãy v n d ng các lý thuy t ñã h c ñ gi i quy t m t trong các tình hu ng dư i ñây: Tình hu ng 1: Công ty Thép VNE ñang rơi vào tình tr ng khó khăn, th trư ng b bó h p, công ngh s n xu t l c h u. Trong m t cu c h p v i Ban giám ñ c, m i ngư i ñ u nêu lên v n ñ lương b ng, cho r ng vì lương b ng quá th p nên không t o ra ñ ng l c và tinh th n làm vi c trong công nhân. Nhưng Giám ñ c công ty ñã tr l i là ông không quan tâm ñ n v n ñ ñó, ông cũng nh n m nh r ng v n ñ ñó là nhi m v c a Giám ñ c ph trách nhân s . Các cán b qu n lý sau cu c h p ñ u chưng h ng và có nh ng ý ki n b t mãn . Đư c bi t Giám ñ c công ty nguyên là m t chuyên viên tài chính gi i. H i ñ ng qu n tr giao ch c v Giám ñ c cho ông v i hy v ng tài năng chuyên môn c a ông s giúp công ty vư t qua nh ng khó khăn tài chính tr m tr ng. Ban ñ u, thì m i chuy n cũng có nh ng ti n tri n, ông ñã dùng các k thu t tài chính ñ gi i quy t nh ng món n c a công ty, nhưng v n ñ sâu xa thì ông v n chưa gi i quy t ñư c. Là m t chuyên viên tài chính cho nên ông thư ng b i r i khi ph i ti p xúc ñ i m t v i m i ngư i, vì v y ông thư ng s d ng văn b n gi y t cho các m nh l nh ch th hơn là ti p xúc tr c ti p v i m i ngư i. Ông cũng là ngư i phó m c nh ng v n ñ k ho ch và nhân s cho các c p phó c a mình vì ông quan ni m tài chính là quan tr ng nh t. M i c g ng c i t c a công ty ñ u có nguy cơ phá s n. Các qu n tr viên c p gi a ít h p tác, các qu n tr viên cao c p thì không th ng nh t. Câu h i: 1. Theo b n, t i sao H i ñ ng qu n tr b nhi m v Giám ñ c m i ñó? B n có ý ki n gì v vi c này? 2. Qua tình hu ng trên b n nh n xét gì v ho t ñ ng qu n tr trong công ty? 3. Giám ñ c công ty ñã làm t t ch c năng qu n tr nào, chưa t t ch c năng qu n tr nào? N u b n cương v Giám ñ c, b n s làm gì ñ gi i quy t tình tr ng hi n nay c a Công ty? Tình hu ng 2: Bà H ng là ngư i qu n lý xư ng s n xu t bánh k o “HOÀI AN”, có 40 công nhân dư i quy n. Xét trên quy mô s n xu t, ñây là xư ng s n xu t có quy mô v a, ho t ñ ng linh ho t theo nhu c u ñ t hàng c a các ti m bánh, nhà hàng. V i phương cách ho t ñ ng gi ng như ki u xư ng s n xu t gia ñình nên t ch c b máy ñơn gi n và g n nh . Giúp vi c cho bà H ng trong công tác qu n lý có 3 ngư i: Cô Lan ph trách k toán, anh Hùng ph trách giao nh n v t tư s n ph m và ông Kiên ph trách k thu t. Trong 3 ngư i giúp vi c thì ông Kiên là ngư i l n tu i nh t và có kinh nghi m làm bánh k o gia truy n nên ñư c bà H ng tin tư ng giao ph trách toàn b ho t ñ ng s n xu t c a xư ng. Xư ng có m t c a hàng bán bánh k o ñ ng th i là văn phòng giao d ch c a xư ng.
  2. 2. VI N Đ I H C M HÀ N I TRUNG TÂM ĐÀO T O E-LEARNING Bài t p nhóm_Qu n tr h c_Ver20101005 Trang 2 / 3 Thông thư ng bà H ng ch có m t c a hàng ñ n m b t th trư ng, x lý ñơn hàng và làm các công vi c ñ i ngo i, m i vi c trong n i b xư ng ñ u giao cho ông Kiên ph trách. M t hôm, ông Kiên quy t ñ nh ñình ch công vi c m t công nhân v n hành máy ñánh b t . Báo cáo k lu t nói r ng ngư i công nhân này ñã t ch i v n hành máy theo l nh c a ông Kiên trong khi Xư ng ñang c n s n xu t g p m t lư ng bánh l n. Bà H ng ñã xu ng phân xư ng ñ gi i quy t s vi c và nh n th y có m t b u không khí không bình thư ng nh ng ngư i công nhân. Bà l p t c ti p xúc v i h và ñư c bi t r ng h u h t công nhân ñang r t quan tâm ñ n v k lu t này. Nh ng ngư i công nhân c m th y v k lu t trên là không ñúng và vô lý. H nói ông Kiên ra l nh v n hành trong nh ng ñi u ki n vi ph m nguyên t c an toàn cho nên ngư i công nhân ñã t ch i m nh l nh, d n ñ n vi c ông Kiên quy t ñ nh k lu t. M i ngư i cho r ng ông Kiên có ác c m v i ngư i công nhân kia. Qua trao ñ i v i công nhân, bà H ng còn bi t thêm là có m t vài ngư i ñã b thương khi v n hành máy ñánh b t ñó. H ñã ph n ánh tình tr ng không an toàn c a thi t b cho ông Kiên nhưng không th y ông gi i quy t gì. Câu h i: 1. B n có nghĩ r ng bà H ng cũng có ph n l i khi ñ x y ra tình hu ng trên không? Bà H ng ph i làm gì ñ gi i quy t tình hu ng trên? 2. Tình hu ng x y ra có liên quan gì ñ n t ch c c a xư ng không? 3. N u ông Kiên c gi nguyên ý ki n cho r ng ph n sai hoàn toàn thu c v ngư i công nhân. Và n u là bà H ng thì b n s x lý th nào? II. YÊU C U Yêu c u chung: • Các thành viên c a nhóm th o lu n chung câu 1 và câu 2 và vi t thành 1 bài t p nhóm (dài 5 ñ n 10 trang). Có kèm file tri n khai bài t p nhóm, trong ñó ghi rõ nhi m v /công vi c c a t ng thành viên trong nhóm. • Riêng câu 3 là câu h i ñánh giá cá nhân, m i thành viên c n có 1 bài riêng ít nh t 2 trang th hi n quan ñi m riêng c a mình. Lưu ý không ñư c sao chép c a nhau. Bài t p nhóm chi m 20% ñi m t ng k t môn h c. Trong ñó : Bài t p chung c a nhóm: ñi m x 60% Bài t p c a t ng thành viên: ñi m x 40% 1. Yêu c u v n i dung N i dung c a bài làm ph i có liên quan ñ n môn h c, góp ph n gi i ñáp, có th m r ng ho c nâng cao ki n th c v m t v n ñ trình bày thu c môn h c. H c viên c n ph i ñưa ra nh ng nghiên c u riêng, ý ki n riêng c a mình v v n ñ ñư c ñ c p t i trong bài t p nhóm. 2. Yêu c u v hình th c Bài t p nhóm c n ñư c so n th o b ng máy tính, trình bày ñúng quy cách, bao g m các ñi m chính : • T ng h p phân tích và vi t bài t p nhóm trong gi i h n t 5 t i 15 trang không k ph l c, ñ th và b ng bi u ph i ñư c v chu n và trình bày ñ p. V ñ nh d ng: T p tin (file) Microsoft Word 2003 + Font ch quy ñ nh là Times New Roman + C ch : 13 pt
  3. 3. VI N Đ I H C M HÀ N I TRUNG TÂM ĐÀO T O E-LEARNING Bài t p nhóm_Qu n tr h c_Ver20101005 Trang 3 / 3 + Căn l : Trên 2 cm, trái 3,5 cm, dư i 2 cm, ph i 2 cm • V hình th c, bài t p nhóm bao g m các thành ph n chính sau: o Ph n m bài o Ph n n i dung chính: Đây là ph n trình bày k t qu nghiên c u c a bài t p nhóm. Ph n này g m nhi u ph n nh , ñư c trình bày chi ti t m c sau (xem m c II.3). o Danh m c tài li u tham kh o (n u có) o Ph l c b ng bi u (n u c n) 3. Yêu c u v phương pháp Bài t p nhóm là t p nghiên c u khoa h c, bài t p nhóm có th ñư c coi là m t công trình khoa h c nho nh . Do v y c n ph i xác ñ nh rõ phương pháp th c hi n bài t p nhóm bao g m các phương pháp nghiên c u c a ngành h c cùng v i các phương pháp h tr khác, trong ñó phương pháp s d ng máy tính ñ so n th o văn b n. III. HƯ NG D N LÀM BÀI T P NHÓM Đ i m i ñ tài h c viên nên trình vi c gi i quy t tình hu ng liên h v i lý thuy t. Ngoài lý vi c s d ng giáo trình c n s d ng k t h p v i vi c s d ng tài li u tham kh o thêm c a tác gi khác và thông tin trên các website, … Hư ng d n làm tình hu ng 1: Khi th o lu n, h c viên c n t p trung lưu ý các v n ñ : - B i c nh trư c và sau khi Giám ñ c ñư c b nhi m. - Lý do Giám ñ c ñư c b nhi m. - Cách th c làm vi c và tư duy x lý các v n ñ c a Giám ñ c. - M i quan h gi a Giám ñ c v i các thành viên qu n tr khác. - Nguy cơ c a công ty. Hư ng d n làm tình hu ng 2: Khi th o lu n, h c viên c n t p trung lưu ý các v n ñ : - B i c nh trư c c a Xư ng s n xu t bánh (tính ch t s n xu t, quy mô s n xu t, b máy qu n tr …). - Lý do Ông Kiên ñư c b nhi m. - Cách th c làm vi c và tư duy x lý các v n ñ c a Ông Kiên. - M i quan h gi a Ông Kiên v i các thành viên qu n tr khác. - Nguy cơ t vi c x lý v n ñ c a Ông Kiên và bà H ng. IV. TH I H N NH N VÀ N P BÀI Th i gian n p bài như sau : Nh n ñ tài bài t p nhóm: 14:00 ngày 05/10/2010 N p file tri n khai bài t p nhóm, h t h n n p 23:55 ngày 15/10/2010 N p file bài t p nhóm và bài t p riêng c a t ng thành viên, h t h n n p 23:55 ngày 31/10/2010
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×