Sage 300 ERP Brochure (Thai version)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sage 300 ERP Brochure (Thai version)

on

 • 514 views

โบร์ชัวร์ Sage 300 ERP ...

โบร์ชัวร์ Sage 300 ERP
พบธุรกิจของคุณในรูปแบบใหม่ สร้างอนาคตทางธุรกิจของคุณให้เป็นจริงวันนี้

หากบริษัทของคุณต้องการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีทางธุรกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คุณจำเป็นต้องควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มผลกำไรให้ได้มากที่สุด โปรแกรม
Sage 300 ERP คือ โซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มี
ความครบวงจรมากที่สุดออกแบบมาเพื่อช่วยลดต้นทุนรวม
ในการเป็นเจ้าของด้วยการรองรับระบบเทคโนโลยีระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการอันหลากหลายมี
วางจำหน่ายในหลายรุ่นโปรแกรม Sage 300 ERP เปิดโอกาส
ให้คุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานและสามารถใช้งานได้หลากหลาย
ฟังก์ชั่นมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจของคุณอีกทั้งมีระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานหลายภาษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ซันเด โซลูชันส​์ จำกัด
Tel. 0 2634 8899
Email: marketing@sundae.co.th
URL: www.sundae.co.th

Sage Authorised Partner in Thailand

Statistics

Views

Total Views
514
Slideshare-icon Views on SlideShare
514
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Sage 300 ERP Brochure (Thai version) Sage 300 ERP Brochure (Thai version) Document Transcript

  • โบรชัวรภาพรวม พบธุรกิจของคุณ ในรูปแบบใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มองเห็นความสําเร็จ และ เรงการเติบโตทางธุรกิจ
  • 1 Sage 300 ERP Overview2 พบธุรกิจของคุณในรูปแบบใหม สรางอนาคตทางธุรกิจของคุณใหเปนจริงวันนี้ หากบริษัทของคุณตองการเขารวมแขงขันในเวทีทางธุรกิจที่มี การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน คุณจําเปนตองควบคุม ตนทุนคาใชจายเพื่อเพิ่มผลกําไรใหไดมากที่สุด โปรแกรม Sage 300 ERP คือ โซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มี ความครบวงจรมากที่สุดออกแบบมาเพื่อชวยลดตนทุนรวม ในการเปนเจาของดวยการรองรับระบบเทคโนโลยีระบบการ บริหารจัดการฐานขอมูลและระบบปฏิบัติการอันหลากหลายมี วางจําหนายในหลายรุนโปรแกรม Sage 300 ERP เปดโอกาส ใหคุณไดเพิ่มบัญชีผูใชงานและสามารถใชงานไดหลากหลาย ฟงกชั่นมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจของคุณอีกทั้งมีระบบ สนับสนุนการปฏิบัติงานหลายภาษา ตลอดจนสามารถทํารายการในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจาก สกุลเงินหลักไดดวยเหตุนี้ธุรกิจของคุณจึงสามารถทํา ธุรกรรมตางๆ กับคูคาที่อยูหางไกลกันคนละมุมโลกไดสะดวก มากขึ้นโปรแกรม Sage 300 ERP มีประสิทธิภาพและ เครื่องมือตางๆ ที่สามารถชวยใหคุณพบกับธุรกิจของคุณ ในรูปแบบใหมดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต มองเห็นความสําเร็จ และเรงการเติบโตทางธุรกิจได ถึงเวลาแลวที่จะเปลี่ยนธุรกิจในฝนของคุณใหเปนความจริง ดวยการแสดงผลทันที (Real-Time) การทํางานรวมกัน และ นวัตกรรมใหมๆ ที่คุณตองมีและขาดไมไดเพื่อชวยผลักดัน ธุรกิจของคุณใหประสบความสําเร็จ
  • www.sageasiapac.com 3 โซลูชั่นเดียวที่นําเสนอมุมมองทางธุรกิจของคุณแบบ 360 องศา ประวัติศาสตรอันยาวนานของเราในดานการสรางสรรค นวัตกรรมและการเจริญเติบโตชวยใหเราสามารถสรางผลงาน ของผลิตภัณฑและบริการใหเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายวามี ลักษณะการใชงานที่งายและตนทุนรวมในการเปนเจาของตํา โปรแกรม Sage 300 ERP จะเชื่อมโยงการทํางานทั้งหมด ของคุณไวดวยกันดวยโซลูชั่นครบวงจรในหนึ่งเดียวที่ใหคุณ มองเห็นภาพไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทําใหสามารถแบงปนขอมูล และสื่อสารขอมูลไดงายขึ้น องคกรธุรกิจขนาดกลางมากกวา 45,000 ราย ในประเทศตางๆ กวา 150 ประเทศทั่วโลกใช โปรแกรม Sage 300 ERP เพื่อชวยปลดล็อคศักยภาพทาง ธุรกิจ ลดตนทุนคาใชจาย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการ ทํางาน “โปรแกรม Sage 300 ERP ครองตําแหนงผูนําใน ตลาดกลางดานโซลูชั่นการทํางานรวมกันอยางครบ วงจรออกแบบเว็บไซตดวยการนําเอาหลักการแนวคิด เชิงวัตถุมาประยุกตใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถใหการสนับสนุน แกบริษัทไดเปนอยางดีดวยการรวมกระบวนการทํางาน ของสายผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทเขาไวดวยกันแบบ ไมสะดุด” – Dr. Katherine Jones, Aberdeen Group เทคโนโลยี/องคประกอบพื้นฐาน หลายบริ ษัท หลายสกุลเงิน ธุรกิจทั่วโลก เพิ่มคุณคาการสนับสนุน พันธมิตรทางธุรกิจที่มีประส บการณเครือข ายนักบัญชีของSage การเงิน/บัญชี งานโครงการ และ การบริการ ทรัพยากรมนุษย การบริหาร ลูกคาสัมพันธ หวงโซอุปทานและ การบริหารผูขาย การติดตั้งแบบ ตามคำขอหรือ ในสถานที่ตั้ง รายงา น ขั้นตอน การทำงาน ธุรกิจอัจฉริยะ 
  • Sage 300 ERP Overview4 “เรารูดีเสมอวาธุรกิจของเรานั้นอยู ณ จุดไหนโดยเฉพาะ อยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงคลังและฐานะทางการเงิน ของบริษัท เชนกระแสเงินสด ลูกหนี้ และเจาหนี้ นอกจาก นั้นโปรแกรมยังมีความสามารถในการรายงานขอมูลที่ ครอบคลุมมากที่สุดเราสามารถจัดทํารายงานทุกประเภท ณ วันสิ้นเดือนไดและสามารถรับรูผลกําไรของบริษัทไดภายใน 2 วัน นับแตวันปดบัญชีในแตละเดือน รายงานตางๆ อาน เขาใจงายและมีขอมูลสําคัญสําหรับใชในการตรวจประเมิน และการดําเนินธุรกิจ สิ่งนี้คือสิ่งที่เรากําลังมองหาเมื่อเราเริ่ม ตนแสวงหาโซลูชั่นใหมๆ ในการดําเนินธุรกิจ” –Paul Plut, director of operations, Body ’n Scents
  • www.sageasiapac.com 5 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสรางแรงจูงใจ การมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถการเพิ่ม ผลผลิตและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จะนําพาบริษัทของคุณ ไปสูความสําเร็จนั่นคือความรูทั่วไป แตสวนที่ยากที่สุด คือการ หาความสมดุลระหวางที่ใหบุคลากรของคุณไดปฏิบัติงานใน แบบที่พวกเขาตองการและเก็บขอมูลสําคัญทางการเงินที่คุณ ตองการเพื่อใหสอดคลองตามกฎระเบียบของรัฐและระบบการ ควบคุมตรวจสอบบัญชี โปรแกรมออกแบบมาเพื่อชวยใหคุณ ทํางานสําเร็จลุลวงไดมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นขณะที่กําลัง ทําการเชื่อมตอขอมูลและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยคุณ รักษามาตรฐานเมื่อตองมีการปรับเปลี่ยนการทํางานรายบุคคล และการทํางานเปนทีมใหเหมาะสม เพื่อนําธุรกิจของคุณกาวไป ขางหนาพรอมดวยโซลูชั่นที่ใชงานงายที่บุคลากรเหลานั้นได รับจะทําใหพวกเขาอยากใชงาน โปรแกรม Sage 300 ERP เสนอฟงกชั่นการใชงานที่สมบูรณแบบซึ่งไดรับการพิสูจนแลว วาเปนระบบบริหารการเงินและดําเนินธุรกิจแบบอัตโนมัติ ประกอบดวย การจัดจําหนาย การใหบริการ และการบริหาร โครงการ โดยการสรางความมั่นใจวากระบวนการทางธุรกิจ ทั้งหมดของคุณสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สรางความ ภักดีของลูกคา และปรับปรุงความสัมพันธกับคูคาและผูจัด จําหนายใหดียิ่งขึ้นได ภาพถาย Portal ของโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยใหผูใช คุนเคยกับวิธีการนําทางและการ คนหาขอมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง วิธีการปรับแตง Portal ตามความ ตองการของแตละบุคคล
  • Sage 300 ERP Overview6 บริหารจัดการดานบัญชีและการเงินแบบครบวงจร เครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพของโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยใหคุณบริหารจัดการดานการเงินที่มีความซับซอนของ บริษัทไดอยางมั่นใจและยังคงเปนไปตามกฏระเบียบมาตรฐานของรัฐเชน GAAP หรือ IFRS คุณสมบัติตางๆ ของโปรแกรม ประกอบ ดวย ความสามารถในการรองรับการใชงานหลายสกุลเงินในทุกระบบงานอยางเต็มรูปแบบ (Full Multi-currency) จัดทํางบกระทบยอด เงินฝากธนาคารและรายงานภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพตัวเลือกในการประมวลผลรายการธุรกรรมที่มีความยืดหยุนการบริหารจัดการ รอบระยะเวลาทางบัญชีอันมีประสิทธิภาพและรูปแบบการแสดงผลขอมูลสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหระบบหลักทางบัญชีของโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยใหธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จดวยการนําเสนอขอมูลทางการเงินที่มีประโยชนอยางถูกตองแมนยําในรูป แบบที่ชัดเจนและเขาใจงาย • ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) • ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) • ระบบบัญชีเจาหนี้ (Accounts Payable) • ระบบการจัดการ-งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) • รองรับการปฏิบัติงานหลายภาษาและการสนับสนุนเชิงทองถิ่น • รองรับการรวมระบบบัญชี G/L • รองรับการกําหนดสกุลเงินตางประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน • รองรับการทํารายการธุรกรรมระหวางบริษัท ทําใหการดําเนินธุรกิจทั่วโลกและการบริหารงานหลายบริษัทกลายเปนเรื่องงาย บริหารการดําเนินธุรกิจทั่วโลกในหลายบริษัทหรือบริษัทในเครือไดอยางงายดาย ไมวาคุณจะดําเนินธุรกิจอยูที่ใดก็สามารถเพิ่มความ เขาถึงขอมูลเชิงลึกดานการคาระหวางประเทศและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั่วโลกไดโปรแกรม Sage 300 ERP ซึ่งรองรับการ ทํางานแบบหลายบริษัทและบริหารการดําเนินงานธุรกิจทั่วโลกไดโปรแกรมมีการเพิ่มการแสดงผลที่ชัดเจนลงไปในการวัดผลดาน ธุรกิจเพื่อใหขอมูลสําคัญแกคุณไดแคเพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อการวางแผนงานประจําวันและการวางแผนงานระยะยาวที่งายและ ชาญฉลาดยิ่งขึ้นอีกทั้งยังแสดงภาพที่คุณตองการเพื่อตอบสนองตอแนวโนมธุรกิจขณะเดียวกันก็ชวยลดความเสี่ยงและเพิ่ม ประสิทธิผลของการตัดสินใจ โปรแกรมสามารถกําหนดคาหลายบริษัทไดบนฐานขอมูลเดียวหรือหลายฐานขอมูล ตลอดจนสามารถ ดําเนินกระบวนการทํางานปดงบบัญชี รวมทั้งรายงานผลแบบแยกบริษัทหรือแบบรวมหลายบริษัทได
  • www.sageasiapac.com 7 ใชตนทุนในการดําเนินงาน การจัดจําหนาย และ การจัดการหวงโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการดําเนินงานและกระบวนการจัดจําหนายเพื่อการกําจัดของเสียและการสงมอบที่ตรงเวลาทุกครั้ง เรงการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มความพึงพอใจของลูกคา และปรับปรุงบรรทัดสุดทายของบัญชีงบประมาณใหดีขึ้น ระบบการจัดการการ ดําเนินงานและการจัดจําหนายของโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยสรางความมั่นใจวาธุรกิจของคุณไดดําเนินงานตามแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความถูกตองดวยการนําเอาการทํางานในแตละแผนกมารวมกันเปนการสนับสนุนการ ทํางานรวมกันระหวางหลายๆ ระบบที่จะชวยใหแผนกคลังสินคา แผนกสินคาคงคลัง แผนกผลิต และแผนกบริการ สามารถดําเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกันไดอยางราบรื่นดวยคุณสมบัติในการรองรับการตั้งคาคลังสินคาหลายแหงตลอดจนลูกคาหลายแหงทําใหโปรแกรม Sage 300 ERP เหมาะสําหรับผูจัดจําหนายหลากหลายประเภทโซลูชั่นการจัดจําหนายสินคาของโปรแกรม Sage 300 ERP จะเพิ่ม ขีดความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธกับวงจรการจัดจําหนายในทุกดานใหแกคุณ นับตั้งแตการจัดซื้อตลอดจนการจัดจําหนาย ดวยการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเหนือชั้น • ระบบการควบคุมสินคาคงคลัง (Inventory Control) • ระบบการขออนุมัติรับหรือคืนสินคา (RMA) • ระบบการสั่งซื้อ (Purchase Order) • ระบบขายหนาราน (POS) ของ ACDEV • ระบบการขาย (Order Entry) • ระบบการผลิตและการวางแผน ของ Auto Simply • ระบบตนทุนงานโครงการ (Project and Job Costing) • ระบบการจัดการงานบริการ (Service Manager) ของ Technisoft เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการบริหารโครงการ สรางประสิทธิภาพสูงสุดใหกับกระบวนการบริการ กระบวนการบํารุงรักษา และกระบวนการบริหารโครงการของคุณ ณ จุดสัมผัส ลูกคา สรางงานบริการและการสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและรวดเร็วเกินความคาดหวังของลูกคาดวยโซลูชั่นการบริการและ การบริหารโครงการของโปรแกรม Sage 300 ERP คุณสามารถใสการแสดงผลและขอมูลที่ตองการลงไปในขอมูลและตัวชี้วัดผลการ ดําเนินธุรกิจที่สําคัญทั้งหมดเพื่อ ทําการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มจํานวนลูกคาในชวงเวลาบริการ และเพิ่มผลผลิตใน ทุกระบบธุรกิจ
  • Sage 300 ERP Overview8 มองเห็นความสําเร็จ เพิ่มขีดความสามารถในทุกระดับขององคกรของคุณเพื่อใหเขาถึงขอมูลจากโซลูชั่น สวนกลางไดในทันทีและมองเห็นธุรกิจไดอยางชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ ความสําเร็จไดมาจากการชวยใหพนักงานของคุณสามารถ ทําการตัดสินใจไดดีขึ้นและดําเนินงานอยางเหมาะสมเพื่อตอบสนองตอความตองการทาง ธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยใหแมกระทั่ง ผูใชงานมือใหมสามารถเขาถึงการสรางรายงานจากการสอบถามที่ไมไดมีการคาดการณ ไวกอน (Ad Hoc Query) ไดภายในเวลาเพียงไมกี่นาทีโดยไมตองมีความรูดานฐานขอมูล การเขียนโปรแกรม หรือเทคโนโลยีบนเว็บ อีกทั้งระบบอินเตอรเฟซของโปรแกรมใชงาน งายมากเพียงแคใสขอมูลที่กําหนดดวยตนเองลงไปก็ทําใหผูใชงานที่ไมมีความชํานาญ ดานเทคนิคสามารถเขาถึงไดอยางงายดายในทุกๆ วัน ซึ่งหมายถึงการการฝกอบรมและ การสนับสนุนดานสารสนเทศนอย Sage 300 ERP Overview
  • www.sageasiapac.com 9 ติดตอสื่อสาร ทํางานรวมกัน และแขงขันทางธุรกิจ ดวยระบบ CRM โปรแกรม Sage CRM มอบโซลูชั่นดานการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ใหแกธุรกิจที่กําลังมองหาตัวเลือกที่มีตนทุนและความเสี่ยงตํา ดวยการรวมระบบทั้งหมดไวกับโปรแกรม Sage 300 ERP อยางไมสะดุด ทําใหโปรแกรม Sage CRM ชวยใหคุณสามารถมองเห็น ขอมูลที่สําคัญของลูกคาจากระบบบริหารขอมูล (Back Office) และใหมุมมองการปฏิสัมพันธของลูกคาที่สมบูรณแกพนักงานดวย การรวมฟงกชั่นการจัดจําหนาย ฟงกชั่นการตลาด และฟงกชั่นการบริการลูกคาเขาไวดวยกันสงผลใหโปรแกรม Sage CRM ทําให การทํางานรวมกันและการแบงปนขอมูลที่สําคัญกลายเปนสิ่งที่งายขึ้นสําหรับทุกคนภายในบริษัทของคุณ ทีมงานฝายขาย ฝายการ ตลาด และฝายบริการลูกคา จะไดรับเครื่องมือที่พวกเขาตองการเพื่อใชในการหาลูกคารายใหม ปดการขายไดรวดเร็วขึ้น ตลอดจน สรางความสัมพันธทางธุรกิจที่สรางผลกําไรใหมากยิ่งขึ้นอยางยืนยาว พิเศษยิ่งไปกวานั้นโปรแกรม Sage 300 ERP มาพรอมกับ โปรแกรม Sage CRM และลิขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรหนึ่งชื่อผูใชงาน เพื่อชวยใหคุณไดเห็นวาระบบ CRM สามารถเปลี่ยนธุรกิจ ของคุณใหปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงไดอยางไร “ดวยระบบจัดสงเอกสารและอนุมัติเอกสาร (Workflow) อัตโนมัติและการบริหาร จัดการความผิดพลาดทําใหโปรแกรม Sage CRM ชวยใหเราสามารถดําเนินงาน ทั้งหมดที่ตองการใหเสร็จสมบูรณไดในทันทีเพื่อสรางและรักษาความพึงพอใจของ ลูกคานอกจากนี้ดวยขอมูลที่พรอมใชงานแคเพียงปลายนิ้วสัมผัสทําใหพนักงานขาย สามารถสงมอบบริการที่เหนือชั้นและสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาไดอยางมี ศักยภาพกลาวอยางสั้นไดวาโปรแกรม Sage CRM และโปรแกรม Sage 300 ERP มอบความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่เราตองการและขาดไมไดเพื่อคงไวซึ่ง ความสามารถในการแขงขัน” – Jean-Marc Pigeon, president, Inortech • ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) • ระบบบริหารการตลาด (Marketing Management) • ระบบบริหารการขาย (Sales Management) • ระบบจัดการขอมูลการบริการลูกคา (Customer Service Management) 
  • Sage 300 ERP Overview10 โปรแกรม Sage 300 ERP มา พรอมกับโปรแกรมลิขสิทธิ์ฟรี Business Intelligence Report Manager ที่มีรูปแบบเครื่องมือ ธุรกิจอัจฉริยะมากกวา 12 แบบ รวมทั้ง รูปแบบที่แสดงในภาพนี้ Sage 300 ERP BusinessIntelligence Report Manager 12 ทํางานรวมกันและตัดสินใจไดอยางถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) ในโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยทําใหคุณมีความเขาใจในธุรกิจของคุณ อยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและจะทําใหคุณสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดวยการวัดผลดานธุรกิจตามเวลา จริงรวมทั้งความสามารถในการสรางรูปแบบสวนบุคคลตลอดจนรายงานที่สําคัญจะทําใหคุณสามารถมองเห็นภาพลาสุดของแผนกและ บริษัททั้งหมดในระบบของคุณอีกทั้งยังสามารถวิเคราะหและประเมินผลไดดวยการมองอยางรวดเร็วซึ่งคุณสามารถนําสิ่งเหลานี้ไปใช ในการวางแผนเชิงกลยุทธไดเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะสามารถชวยคุณเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการทางธุรกิจไดครอบคลุมทั้ง องคกรของคุณและมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ีมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในดานการประเมินผลดานการเงินและการประเมินผลการ ดําเนินงาน ใชโซลูชั่นเดียวที่รวมและเพิ่มความคลองตัวใหกับทุกกระบวนการของคุณโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยเพิ่มศักยภาพ ในการทํางานรวมกันและชวยเรงการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อใหเห็นมุมมองทางธุรกิจของคุณแบบ 360 องศา • SAP® Crystal Reports มาตรฐาน • รายงานทางการเงิน • ระบบการจัดสงเอกสารอัตโนมัติ สําหรับโปรแกรม Sage 300 ERP (Spindle Professional) ของ Draycir • เครื่องมือการสืบคน • ระบบฐานขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน • การจัดสงและอนุมัติเอกสาร • ระบบ Insight • ระบบแจงเตือน ของ Pacific Tech
  • www.sageasiapac.com 11www.sageasiapac.com 11
  • Sage 300 ERP Overview12 Sage 300 ERP Overview เรงการเติบโตทางธุรกิจ การเติบโตและความสําเร็จทางธุรกิจไมใดขึ้นอยูแคเพียงการใหขอมูลที่ถูกตองในเวลาที่ ถูกตองแกทุกคนในธุรกิจของคุณเทานั้น หากแตทุกคนยังตองมีความพรอมที่จะเขาถึง ระบบและเครื่องมือที่พวกเขาจําเปนตองใชในการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกดวยในการเรงการเติบโตทางธุรกิจของคุณจําเปนตองมีซอฟทแวรที่ชวยในการบริหาร จัดการธุรกิจพื้นฐานที่ไมสิ้นเปลืองผลกําไรทั้งหมดในดานตนทุนการบริหารจัดการระบบ งานสารสนเทศ โปรแกรม Sage 300 ERP คือ โซลูชั่นดีสุดในการแกปญหาทางธุรกิจ ซึ่ง ตรงกับความตองการในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยการ เชื่อมโยงกระบวนการตางๆ จากแตละฟงกชั่นหนาที่อยางปลอดภัยตามเวลาจริง มองเห็น ความสําเร็จทางธุรกิจดวยการเพิ่มการแสดงผลเขาไปในตัวชี้วัดผลการดําเนินธุรกิจดวยเหตุนี้ คุณจะสามารถตัดสินใจในการวางแผนประจําวันและวางแผนระยะยาวไดอยางชาญฉลาด ยิ่งขึ้นเรงการเติบโตของบริษัทของคุณดวยแนวคิดการออกแบบโปรแกรมแบบเปดที่ สามารถขยายขีดความสามารถไดของโปรแกรม Sage 300 ERP ซึ่งจะสามารถชวยเพิ่ม ศักยภาพการเติบโตในอนาคตภายในองคกรของคุณได
  • www.sageasiapac.com 13 สรางธุรกิจของคุณบนรากฐานอันมั่นคง ดวยโปรแกรม Sage 300 ERP บริษัทกาวหนาเชนเดียวกับบริษัทของคุณจะไดรับเสรีภาพในการเลือก การทํางานรวมกันอยางราบรื่น ผลการดําเนินงานที่ดีเลิศตลอดจนความนาเชื่อถือซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการเพิ่มผลกําไรและกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน การรวมการทํางานของระบบดานการจัดดําเนินงานเขาไวดวยกันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหแกกระบวนการจัดการสินคาคงคลังและ กระบวนการเติมเต็มการสั่งซื้อและผูกกระบวนการตางๆ เหลานี้ไวกับระบบหวงโซอุปทาน ดวยเหตุนี้ธุรกิจของคุณจะสามารถสงมอบ สินคาไดตรงตามเวลาทุกครั้ง นอกจากนี้โปรแกรม Sage 300 ERP ยังรวมกระบวนการทํางานทั้งหมดของบริษัทเขาไวดวยกันเชน การตลาด การขาย และการบริการลูกคา ขับเคลื่อนการทํางานดวยโปรแกรม Sage CRM ที่จะชวยใหคุณมองเห็นภาพที่คุณตองการ เพื่อนําพาธุรกิจของคุณใหกาวขามไปสูการพัฒนาอีกระดับหนึ่ง โปรแกรม Sage 300 ERP ชวยลดคาใชจายผานทางกระบวนการบริหารจัดการที่รวดเร็วและ ดียิ่งขึ้นกวาเดิมและใหการสนับสนุนในสิ่งที่คุณตองการเพื่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ บริหารการดําเนินธุรกิจทั่วโลกในหลายบริษัทหรือบริษัทในเครือไดอยางงายดาย ไมวาคุณจะดําเนินธุรกิจอยูที่ใดก็สามารถทําธุรกิจเชิง ลึกดานการคาระหวางประเทศและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั่วโลกโปรแกรม Sage 300 ERP ซึ่งรองรับการทํางานแบบหลายบริษัท และบริหารการดําเนินงานธุรกิจทั่วโลกได โปรแกรมมีการเพิ่มการแสดงผลที่ชัดเจนลงไปในการวัดผลดานธุรกิจเพื่อใหขอมูลสําคัญแก คุณไดแคเพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อการวางแผนงานประจําวันและการวางแผนงานระยะยาวที่งายและชาญฉลาดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงภาพ ที่คุณตองการเพื่อตอบสนองตอแนวโนมธุรกิจขณะเดียวกันก็ชวยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิผลของการตัดสินใจ โปรแกรมสามารถ กําหนดคาหลายบริษัทไดบนฐานขอมูลเดียวหรือหลายฐานขอมูล ตลอดจนสามารถดําเนินกระบวนการทํางานปดงบบัญชี รวมทั้ง รายงานผลแบบแยกบริษัทหรือแบบรวมหลายบริษัทได • ความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินที่แข็งแกรง • มีความยืดหยุนในการใชงาน • บริหารลูกคาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจ • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหกับการดําเนินงานระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ • ความสามารถในการปรับแตงการทํางานและตั้งคาขอมูลสวนบุคคลขั้นสูง • วางระบบไดเร็ว ดําเนินงานบนระบบภายในองคกรหรือระบบออนไลน (เว็บโฮสต ของ Sage) • ชองทางพันธมิตรและแหลงขอมูลของผูพัฒนาจํานวนมาก
  • Sage 300 ERP Overview14 เสรีภาพในการเลือกชวยควบคุมตนทุนรวมในการเปนเจาของ เราเชื่อมั่นวาโซลูชั่นการบริหารจัดการธุรกิจของคุณจะชวยสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจของคุณเราไมไดขัดขวางหรือบังคับใหคุณซื้อสิ่งที่ คุณไมตองการนั่นคือเหตุผลที่โปรแกรม Sage 300 ERP มีความยืดหยุนใหแกคุณเพื่อสรางโซลูชั่นที่ดีที่สุดสําหรับธุรกิจของคุณดวย การใหคุณมีเสรีภาพในการเลือกรุนโปรแกรม (Sage 300 ERP รุน Standard รุน Advanced หรือ รุน Premium) ฐานขอมูลระบบ วิธี การใชงาน ตลอดจนทางเลือกในการชําระเงิน ที่จะชวยคุณประหยัดตนทุนรวมในการเปนเจาของใหตําที่สุด รุน โปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยคุณลดเวลาและคาใชจายในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการที่มีความซับซอนและเปลี่ยนเสนทางของ ทรัพยากรเหลานั้นไปสูการเติบโตทางธุรกิจของคุณ ไมวาคุณจะเลือกใชงานโปรแกรม Sage 300 ERP รุน Standard รุน Advanced หรือ รุน Premium ก็ตามคุณยังคงสามารถเลือกใชโปรแกรม Sage 300 ERP เพื่อสรางโซลูชั่นเฉพาะ (Custom-Fit) เพื่อรองรับ ตองการทางการบริหารจัดการธุรกิจของคุณไดนอกจากนี้คุณยังสามารถนําฟงกชั่นการใชงานใหมๆ มาใชไดอยางงายดายโดยไมตอง ฝกอบรมพนักงานใหม เนื่องจากโปรแกรมแตละรุนสรางขึ้นดวยการใชเทคโนโลยีและกระบวนการทํางานเดียวกัน การออกแบบที่เหนือกวา เนื่องจากบริษัทของคุณมองหาวิธีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลคุมคาเพื่อตอบสนองความตองการบรรทัดสุดทายของบัญชี งบประมาณตามที่คุณตองการ โปรแกรม Sage 300 ERP มีเครื่องมือพื้นฐานที่คุณตองการเพื่อใหคุณสามารถกาวทันเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาโดยไมตองยกเลิกฟงกชั่นที่คุณตองการใชแขงขันในตลาดปจจุบัน เรงการเติบโตของบริษัทของคุณดวย โปรแกรมแบบเปดที่สามารถขยายขีดความสามารถไดของโปรแกรม Sage 300 ERP ไมวาคุณจะเลือกใชงานโปรแกรมรุนไหนก็ตาม คุณยังคงมีตัวเลือกการใชงานโปรแกรมรวมกันกับโปรแกรม Microsoft® SQL โปรแกรม Pervasive.SQL หรือ ระบบฐานขอมูลของ โปรแกรม Oracle ตลอดจนรองรับการใชงานกับเครื่องเซิรฟเวอรหลายตัวและระบบปฏิบัติการรวมทั้งเครื่องมือปรับแตงคาตางๆ ยกระดับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเว็บ โปรแกรม Sage 300 ERP ซีรีย 6 คือ รุนตอไปของโซลูชั่น ERP ไดทําการเปดตัวเทคโนโลยีแพลตฟอรมรุนใหมลาสุดบนหลักการ พื้นฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรมเชน โปรแกรม HTML5 โปรแกรม AJAX โปรแกรม REST โปรแกรม RSS และโปรแกรม XML ดวยการใช Google Web Toolkit เปนเครื่องมือชวยในการเขียนโปรแกรมทําให Sage Data (SData) รุนใหมและ Sage Web Toolkit (SWT) มีเครื่องมือตางๆ มาใหแกนักพัฒนาของเราเพื่อใชสรางแอพพลิเคชันที่รวมเขากับโปรแกรม Sage 300 ERP ไดอยางงายดาย และรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางระบบใหดียิ่งขึ้นกวาเดิมผลลัพธที่ได คือ ซอฟทแวร ERP ขนาดเล็กที่สามารถ ทํางานไดจริงในแบบที่คุณตองการอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และคุมคา 
  • www.sageasiapac.com 15 เชื่อมตอชุมชนกับโลก การปรากฎตัวของความเปนสากลไมใชเพียงสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทสมัยใหมเทานั้นแตมันคือสิ่งจําเปน เพิ่มขีดความสามารถใหแก องคกรของคุณดวยเครื่องมือที่จําเปนเพื่อใหรักษามาตรฐานเงินตราระหวางประเทศไดโดยงาย โปรแกรม Sage 300 ERP จะมอบ ความสามารถที่คุณตองการเพื่อใหงายตอการสนับสนุนการดําเนินงานหลายบริษัท (ระหวางบริษัทและรวมบริษัท) หลายภาษา (โดยผู ใชงาน) หลายสกุลเงิน (รับรูกําไร/ขาดทุน หรือ วิธีการบันทึกบัญชีกําไร/ขาดทุน) และอื่นๆ อีกมากมาย ปรับแตงไดอยางงายดาย สรางระบบของคุณใหเหมาะกับความตองการของธุรกิจคุณ ไมมีทางเปนอยางอื่นไปได เปนผูควบคุมระบบ ERP ของคุณดวยซอฟตแวร ที่ผูใชงานสามารถกําหนดปรับแตงรูปแบบไดตามความตองการของแตละบุคคลออกมาแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการทางธุรกิจ ของคุณโดยเฉพาะ โปรแกรม Sage 300 ERP พัฒนาขึ้นเพื่อใหสามารถปรับแตงและความสามารถของระบบ ERP ไดตามความ ตองการโดยไมตองเสียคาใชจายหรือปวดหัวกับการปรับแตงแบบดั้งเดิมจากการประมวลผลแบบ on-site หรือ การประมวลผลที่อิงกับ ความตองการของผูใช (Cloud Computing) ผานโปรแกรม Sage 300 ERP ออนไลนสงตอมายังรายละเอียดขอมูลเฉพาะเจาะจงของ ธุรกิจเพื่อการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยการอาศัยโปรแกรม Sage 300 ERP เพื่อรวมระบบปฏิบัติการและระบบฐานขอมูลเขาไวดวย กันเพื่อใหงายตอ การอัพเกรดรุน การปรับปรุงผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑใหมลาสุด ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเกิดคาใชจายเพิ่มเติม ประสานการทํางานรวมกับระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อชวยใหลูกคาของเราเติบโต ทฤษฎีแนวความคิดหลักของ Sage คือ เราจะใหบริการลูกคาดวยคุณภาพที่ไมมีใครเทียบไดในดานความเชี่ยวชาญ การชวยเหลือ การ ฝกอบรม การประสานงาน และนวัตกรรม และเราจะเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศแหงนี้ซึ่งประกอบดวย บุคลากรของ Sage โปรแกรม และ ทรัพยากรตางๆ เชน เครือขายของพันธมิตร ที่ปรึกษา และนักพัฒนา สถานที่ฝกอบรม ตลอดจนชุมชนผูใชซอฟทแวร เพื่อชวย ใหลูกคาของเราไดรับประโยชนสูงสุดจากการลงทุน “โปรแกรม Sage 300 ERP เปรียบเสมือนกลองเครื่องมือ ขนาดยักษทุกครั้งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอยาง เจาโปรแกรมนี้ก็จะมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานมาใหใช เสมอ” –Jason Epps, controller, QuikServ
  • โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต www.sageasiapac.com หรือ สงอีเมลมาที่ info.asia@sage.com สําหรับขอมูลเพิ่มเติมวันนี้! Sage Software Asia Pte Ltd 8 Commonwealth Lane, #04-01 Utraco Greentech Building, Singapore 149555 © 2012 Sage Software, Inc สงวนลิขสิทธิ์ Sage เครื่องหมาย Sage ตลอดจนผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของ Sage ที่กลาวถึง ณ ที่นี้ เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Sage Software, Inc. หรือบริษัทใน เครือ SAP® Crystal Reports และ SAP® Crystal Dashboard Design เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา จดทะเบียนของ SAP AG ในประเทศเยอรมันและในอีกหลายประเทศเครื่องหมายการคาอื่นๆ เปนทรัพยสินของ เจาของรายนั้นๆ 300_OV_BR05/12