• Save
Managing in Economic Uncertainty
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Managing in Economic Uncertainty

on

 • 851 views

การบริหารธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ...

การบริหารธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการตัดสินใจขององค์กร

Statistics

Views

Total Views
851
Views on SlideShare
851
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • ดร. สุวิทย์ แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกนำเสนอว่าโลกแบบเดิมที่เรารู้จักกันมานาน มีโครงสร้างแบบพีระมิดจากบนลงล่างชัดเจนตามแนวคิดของรัฐชาติ ต่างคนต่างอยู่เป็นสถาบัน มีแนวการบังคับบัญชาของตัวเอง เปรียบดั่งของแข็งที่มีโครงสร้างของโมเลกุลตายตัว (เรียกตามชื่อของ Zygmunt Bauman ว่า “Solid Modernity” หรือ “โลกสมัยใหม่แบบคงรูป”) กำลังทำลายตัวเองลง สภาวะของแข็งเดิมเริ่มหลอมละลายเหมือนขี้ผึ้งที่อ่อนตัว โครงสร้างตายตัวที่มีมาแต่เดิมเริ่มกลายเป็นความสัมพันธ์แบบเครือข่ายที่ไม่เสถียร ไม่ชัดเจน และปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “Liquid Modernity” หรือ “โลกที่เลื่อนไหล”โครงสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ถือเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสของมนุษยชาติ การเติบโตของภูมิภาคเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย แอฟริกา ถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดของประเทศไทย แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเราต้องเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ๆ เช่น ปัญหาก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาโรคระบาดชนิดใหม่ๆ ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ ในยุค “โลกเลื่อนไหล” สถาบันและวิธีคิดแบบเดิมๆ กำลังถูกท้าทายอย่างหนักในทุกมิติ ทั้งเชิงสถานที่เวลา ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ แนวคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง วิถีชีวิต วัฒนธรรม หรือแม้กระทั่ง “วิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญในโลกยุคใหม่ ก็เริ่มสั่นคลอน เนื่องจากใช้อธิบายปรากฎการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกที่เหลื่อมซ้อนทับกัน (synchronicity) ไม่ได้แล้วดร. สุวิทย์ตั้งคำถามต่อไปว่า “เราจะอยู่อย่างไรในโลกใหม่” ที่สับสนวุ่นวาย ไร้ระเบียบ และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คำตอบก็คือสร้างจุดสมดุลใหม่ขึ้นมาบนโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ เพียงแต่ในการปฏิบัติจริงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องทบทวนกรอบวิธีคิดเดิมในทุกๆ เรื่องว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม----------ดวยกระแสของความเปนโลกาภิวัตนทําใหโลกมีการสราง network เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นท้ังทางดานภาครัฐ เอกชน และประชาชนซึ่งแตเดิมมีความสัมพันธแบบแนวต้ังเปน solid modernity แตปจจุบันน้ันไดหลอมรวมเปนความเชื่อมโยงในแนวระนาบเปน liquid society ึซ่งความสัมพันธเชื่อมโยงของภาครัฐเอกชน และประชาชนมีท้ังเชิงเปนทางการและไมเปนทางLiquid Society คือ ลักษณะของ Reflexive Modernization ู รปแบบของการทํานายไมไดและเปนวัฒนธรรมแบบเฉียบพลัน ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตางไดรับผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงจากความเปน local เปน global รัฐไมมีอํานาจผูกขาดอีกตอไปในเชิงธุรกิจ ตัวอยางเชน ในวงการการทองเที่ยว รวมท้ังรัฐยังไมมีอํานาจผูกขาดเหนือประชาชน เนื่องจากประชาชนน้ันไมไดเปนประชาชนของรัฐเทาน้ัน หากแตเปนประชาชนของโลกดวย (Global Citizens) ดังน้ันความเปน liquid จึงหลอมรวมใหบทบาทของความเปนรัฐลดนอยลง รวมท้ังสังคมที่เคยเปน knowledge based ซึ่งผูที่มีความรู ืคอผูที่มีความสามารถในการแสวงหาผลประโยชนและโอกาส กลายเปนสังคมที่เนน non-knowing มีความไมคงทนไมแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด ทํานายไมได้---------------------------------------อธิบาย Liquid Modernity ก่อนแล้วกันคำๆ นี้บัญญัติโดย Zygmunt Bauman นักสังคมวิทยาชาวโปแลนด์ ที่สังเกตว่าสังคมปัจจุบันนี้มีลักษณะ Liquid (เปลี่ยนรูปได้) ซึ่งตรงข้ามกับสังคมวันวานที่มีลักษณะ Solid (แข็ง-คงรูปทรงเดิมเสมอ)เด็กยุคเก่าในโลกที่ Solid เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมความเชื่อว่า “ทางเลือกเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่จัดให้..ทำตามเป็นหน้าที่ของเด็ก” ทำตาม และเชื่อฟังจึงจะเป็นเด็กดีเด็กยุคเก่า (รวมผู้เขียนด้วย) จึงเกิดมาพร้อมหัวใจคล้อยตามวิถีและวิธีคิดของผู้ปกครองในยุคนั้นเรียนเก่ง ก็เรียนหมอ จบเป็นหมอ แต่งงานกับหมอ มีลูกเป็นหมอพ่อรวยก็เรียนเมืองนอก เตรียมพร้อมเป็นนายกฯ แล้วก็ได้เป็นนายกฯ จริงๆ (Wow ! มหัศจรรย์มีจริง)พูดเก่งก็เรียนกฎหมาย แต่กรณีนี้มาแปลก ไม่ควรทำงานกฎหมายแต่ควรเป็นนักการเมือง จะได้โต้คารมแสบๆ มันส์ๆ กันในสภาฯลฯทุกคนมีชีวิตเป็นแถวตรง ไร้ที่ติโลกแบบนี้แหละที่เรียกว่า Solid เดิมๆ อธิบายได้ คาดหวังได้ ไม่เปลี่ยนแปลงแต่โลกทุกวันนี้ไม่ Solid เสียแล้วเด็กยุคใหม่เติบโตในสภาพ Liquid Modernity ...เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แบบทันสมัยเสียด้วยฝันไปเถอะหากจะบอกเด็กยุคนี้ว่าต้องเรียนให้เก่ง จะได้ทำงานบริษัทนั้น บริษัทนี้ ถึงวันจะได้เป็นผู้จัดการเด็กยุคนี้ จะให้เรียนเก่งก็จัดได้ แต่จะให้ทำงานตามใจพ่อแม่..ยากส์เรียนเก่ง..เรียนหมอก็ได้ แต่จบแล้วจะมาล่าฝันกับ AF นะไม่งั้นก็จะไปประกวดนางงามเกิดมาเพศหนึ่ง อยากแปลงเป็นอีกเพศก็ไม่ว่ากันอะไรก็ได้จริงๆ..เพราะทุกสิ่งในโลกแห่ง Liquid Modernity เต็มไปด้วยความหมายมากมาย เด็กยุคนี้เต็มไปด้วยอิสระที่จะค้นหาและนิยามความหมายของสิ่งท้าทายเหล่านั้นด้วยตัวเอง
 • ตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นนี้ เป็นตัวอย่างของสังคมสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบในการดำเนินการปัจจุบันมีการทำธุรกรรม การขายสินค้า บริการ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า อีคอมเมิร์ช จุดประสงค์หลักเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ รวดเร็วกว้างไกล เป็นการลดระยะทางและเวลา ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ การดำเนินการจึงเป็นที่ยอมรับและขยายตัวอย่างรวดเร็วและด้านอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วโลก จึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและดำเนินธุรกิจร่วมกันในด้านต่าง ๆ และรวม เรียกว่า อีบิสิเนส (eBusiness) มีการสร้างพันธมิตร และการดำเนินกิจการประสานกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน สามารถโอนย้ายเงินระหว่าง กัน เรียกว่า อีแคช (eCash) หรือใช้แทนเงินตราที่เรียกว่า อีมันนี่ (eMoney)คำว่า เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เป็นคำที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาใช้ โดยเน้นให้เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจ ยุคใหม่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีไอทีอย่างมากมาย ตั้งแต่ระบบการให้บริการออนไลน์ การซื้อขายสินค้าและบริการ การศึกษาแบบทางไกล การโอนย้ายสื่อแบบต่าง ๆ เช่น ดิจิตอลบุค หนังสือพิมพ์ดิจิตอล การให้บริการห้องสมุดดิจิตอล ตลอดจนระบบการพิมพ์หรือการจัดทำ เอกสาร ล้วนแล้วแต่เป็นดิจิตอลหมด เรามีกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ทีวีดิจิตอล ของเล่นดิจิตอล ระบบทุกอย่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ เทคโนโลยีดิจิตอล โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบปนอยู่ด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลจึงเป็นระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะเชื่อมคนทุกคนในโลกให้อยู่บน เครือข่ายเดียวกัน สามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุยกันผ่านทางเครือข่ายนี้ สังคมโลกจึงเป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีไอทีเป็นสำคัญการที่สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญของคำว่าเศรษฐกิจดิจิตอล และใช้เป็นนโยบายหาเสียงของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนปัจจุบัน เพราะว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตมวลรวมประชาชาติของอเมริกันในปัจจุบันผูกพันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เติบโต ขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคหลัง ล้วนมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับไอทีทั้งสิ้นระบบเศรษฐกิจดิจิตอลทำให้แนวโน้มของโลกเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปลี่ยนแนวคิดจากระบบรวมศูนย์ มาเป็นแบบการกระจายให้บริการ เช่น การบริการของธนาคารผ่านเอทีเอ็ม การสร้างร้านค้ากระจายไปทุกหนทุกแห่ง โครงสร้างของ องค์กรมีลักษณะติดต่อประสานรายได้สองทิศทาง ทั้งให้การจัดองค์กรมีขนาดกระทัดรัด และรูปแบบองค์กรจะแบนราบ หรือมีลำดับ ชั้นการบังคับบัญชาน้อยลง แต่จะมีรูปแบบลักษณะเครือข่ายเพื่อการทำงานร่วมกัน การดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ จะตัดคนกลางหรือ กิจกรรมที่อยู่ตรงกลางออกไป ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ มีลักษณะจากปลายสู่ปลาย เช่น จากผู้ผลิตสู่ผู้ใช้โดยไม่ต้องมีคนกลางเศรษฐกิจดิจิตอล จึงเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องรีบปรับตัว และใช้ประโยชน์จากกลไกทางเทคโนโลยีให้ทันเราจะตื่นตามกระแสของอีคอมเมิร์ชอย่างเดียวไม่ได้ สิ่งที่สำคัญคือ เราต้องมี eStrategiesและมี eVisionมองกว้างและมองไกล ด้วยมิฉะนั้นเราจะพบวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจดิจิตอลอีกครั้ง 

Managing in Economic Uncertainty Managing in Economic Uncertainty Presentation Transcript

 • Managing in Economic UncertaintySurvive today and Prepare for Tomorrow
  Mr. NavikNumsiang
 • What you will learn?
  Doing Business in Economy Uncertainty
  Business Pressures, Organizational Responses, and IT Support
  Competitive Advantage and Strategic Information Systems
  Why Must be Front-To-Back-Office Integration?
 • Civilization in the Making
  Source: Article from Dr. SuvitMaesincee
 • Globalization Changes the State of Nature
  Source: Article from Dr. SuvitMaesincee
 • Perpetual Crisis is Normal State of Being
  Source: Article from Dr. SuvitMaesincee
 • Digital products such as music, books, magazines, television, radio, movies, and software
  Digital money
  Physical goods connected to the digital economy
  The Global Platform of the New Economy
 • Business Pressures, Organizational Responses, and IT Support
 • Business Pressures
  Significant changes in any of these factor are likely to create business pressure on the organization.
  The three types of business pressures faced are:
  market,
  technology,
  and societal pressures
 • IT Support for Organizational Responses to Business Pressures
 • The Global Economy and Strong Competition
  The Changing Nature of the Workforce
  Powerful Customers
  Business Pressures : Market
 • Technological Innovation and Obsolescence
  Information Overload
  Business Pressures : Technology
  Copyright 2007 John Wiley & Sons, Inc.
  Chapter 2
  11
 • Social Responsibility
  Government Regulation and Deregulation
  Protection Against Terrorist Attacks.
  Ethical Issues
  Business Pressures : Societal
  Copyright 2007 John Wiley & Sons, Inc.
  Chapter 2
  12
 • Copyright 2007 John Wiley & Sons, Inc.
  Chapter 2
  13
  Organizational Responses
 • Competitive Advantage and Strategic Information Systems
  Strategic Information Systems (SIS)
  provide a competitive advantage by helping an organization to implement
  its strategic goals and to increase its performance and productivity.
 • Why Must be Front-To-Back-Office Integration?
 • Why Must be Front-To-Back-Office Integration?
  Manage customer relationships more effectively
  Reduce costs
  Increase Profitability
  Achieve sustainable competitive advantage over the long term
 • Why Must be Front-To-Back-Office Integration?
  Manage customer relationships more effectively
  Reduce costs
  Increase Profitability
  Achieve sustainable competitive advantage over the long term
 • Front-To-Back-Office Data Consistency
  360 Degree Customer Visibility
  Straight-Through Processing
  Components of Front-To-Back-Office Integration
 • The Sage “Value Proposition”
  Facilitates “straight-through” business processes from front to back-office
  Provides for a single instance of customer data across front and back-office systems
  Enables seamless customer lifecycle management
  Sage ERP provides out-of-the-box integration with leading Sage CRM solutions.
 • "ทุกๆเช้าเมื่อเนื้อทรายตื่นขึ้นมา มันจะคิดอยู่เสมอว่าจะทำยังไงให้วิ่งเร็วกว่าตัวอื่นจะได้ไม่ถูกสิงโตจับกิน
  ทุกๆเช้าสิงโตจะคิดว่าจะทำยังไงให้วิ่ง
  ชนะเนื้อทรายตัวที่ช้าที่สุดเพื่อที่มันจะ
  ได้ไม่อดตาย....มันไม่จำเป็นว่าคุณเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่า
  แต่เมื่อคุณเห็นแสงตะวันพ้นขอบฟ้าคุณต้องวิ่ง... "
 • “ ถ้าต้องการวิ่งให้เร็ว
  ต้องวิ่งคนเดียว
  แต่ถ้าต้องการวิ่งให้ไกล
  ก็ต้องวิ่งด้วยกันนะ”
 • Thanks You
  Mr. NavikNumsiang
  E| navik@sundae.co.th
  W| www.sundae.co.th