Zahirgaanii geree

1,856 views

Published on

FYI

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zahirgaanii geree

 1. 1. Ìîíãîëûí Íýýëòòýé Íèéãýì Õ¿ðýýëýí(Ñîðîñûí ñàí)ÃÀÄÀÀÄÀÄ ÈÕ,ÄÝÝÄ ÑÓÐÃÓÓËÜÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍÝÐÄÌÈÉÍÁ¯ÒÝÝËÈÉÍÝÌÕÝÒÃÝË• ÕÓÓËÜ ÝÐÕ Ç¯É• ÒªÐÈÉÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÀ Óëààíáààòàð õîò 2003 îí
 2. 2. ÌÎÍÃÎËÛÍ ÍÝÝËÒÒÝÉ ÍÈÉÃÝÌ Õ¯ÐÝÝËÝÍ(ÑÎÐÎÑÛÍ ÑÀÍ)Õàÿã:ÕÀÑ áàíêíû áàéð, Åðºíõèé ñàéä Àìàðûí ãóäàìæÑ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, Óëààíáààòàð õîò, Ìîíãîë Óëñ-210646Óòàñ: 976-11-313207Ôàêñ: 976-11-324857Âåá õóóäàñ: www.soros.org.mnÌÍÍÕ-èéí Ýðõ Ç¿éí Õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíäáýëòãýí õýâë¿¿ëýâ.© Ìîíãîëûí Íýýëòòýé Íèéãýì Õ¿ðýýëýí© Çîõèîã÷èäÝíýõ¿¿ ýìõòãýëèéã ÌÍÍÕ áîëîí çîõèîã÷äûíçºâøººðºëã¿éãýýð õóâèëàõ, îëøðóóëàõ, õýâëýõ,õóäàëäàæ áîðëóóëàõûã õîðèãëîíî.
 3. 3. ÀÃÓÓËÃÀI. Õóóëü ýðõ ç¿é Õóóä. «Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý» Ï.Îäãýðýë . . . . . . . . . . . . . . . 7-72 «ÀÍÓ, Ôðàíö, Ýíýòõýã, Ãåðìàí, ªìíºä Àôðèê áà Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü äàõü òýãø ýðõèéí òóõàé çààëòóóä» Ë.Òºð-Îä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73-99 «Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí ø¿¿õèéí îíîëûí õàðèëöàí ø¿òýëöýý, çàðèì óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí ø¿¿õèéí õàðüöóóëàëò» Ç.Áàòáàÿð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-119 «ÕÁÍÃÓ-ûí Áàâàðè ìóæ óëñ áà Ìîíãîë óëñûí íóòãèéí óäèðäëàãûã õýðýãæ¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãà, òýäãýýðèéí ýðõ õýìæýý, ¿¿ðýã äààëãàâðûí õóâààðèëàëò» Ä.Ñ¿íæèä . . . . . . 120-199 «Ãýðëýëòýí äýõ õ¿÷èíãèéí õýðãèéã øèéäâýðëýõ áà íîòëîõ áàðèìòûí òàëààðõ çàðèì àñóóäàë» Ì.È÷èííîðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-222II. Òºðèéí óäèðäëàãà «Ìîíãîë Óëñûí ãàäààäûí çýýë òóñëàìæèéí çîõèöóóëàëò» Ñ.Áýõáàò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225-251 «Øèëæèëòèéí óëñ îðíóóä äàõü òºðèéí àëáàíû ººð÷ëºëò øèíý÷ëýë: Ìîíãîëûí æèøýýí äýýð» Î.Àäúÿà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252-320 «Õóó÷èí êîììóíèñò îðíóóä äàõü Îìáóäñìåíèé àëáàäûí ñóäàëãàà» Â.ªëçèéáàÿð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321-360 «Ìîíãîë Óëñ äàõü ãàçðûí øèíý÷ëýëèéí õóâèëáàðóóä» Í.Ò¿ìýíáàÿð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361-409 «Êîììóíèçìûí äàðààõ ¿åèéí Ìîíãîëûí í¿¿äýë÷äèéí áàÿëàã: òºð, íèéãìèéí õîîðîíäûí óÿëäààã äàõèí õàðàõ íü» À.̺íõòóÿà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410-438
 4. 4. I Á¯ËÝÃÕÓÓËÜÝÐÕ Ç¯É
 5. 5. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýÏ. ÎäãýðýëÕóóëü ç¿éí ìàãèñòð (LLM) 1999Áàéðîòûí Èõ Ñóðãóóëü(Bayreuth University, Germany) ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÝÐÕ Ç¯ÉÍ ÃÝÐÝÝÓäèðòãàë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ¿¿ñýë õºãæèëò, ñóäëàãäñàí áàéäàë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1. ÕÁÍÃÓ-í çàõèðãààíû òóõàé îéëãîëò áà çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí á¿òýö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿é äýõ Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ýçëýõ áàéð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.3. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé õóóëü÷ëàãäñàí áàéäàë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.4. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òóõàé îéëãîëòûí ¿¿ñýë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.5. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ñóäëàãäñàí áàéäàë . . . 182. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òóõàé îéëãîëò (òîäîðõîéëîëò) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1. Íýð òîìú¸îëëûí àñóóäàë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òîäîðõîéëîëò . . . . . . . 213. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé îíöëîã øèíæ . . . . . . . . . . . . . 22 3.1. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý áà èðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýý 22 3.2. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý áà çàõèðãààíû àêò . . . . . . . 294. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òºðºë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.1. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã àíãèëàõ îðîëäëîãóóä . . . 33 4.2. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òºðºë . . . . . . . . . . . . . 355. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû õýëáýðèéí íýãýí òºðºë áîëîõ íü, ò¿¿íèéã çàõèðãààíààñ ñîíãîí õýðýãëýõ áîëîìæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5.1. Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû õýëáýðèéí òóõàé îéëãîëò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7
 6. 6. Ï. ÎÄÃÝÐÝË 5.2. Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû õýëáýðèéí àíãèëàëò . . 44 5.3. Çàõèðãààíû õàìòðàí àæèëëàõ õýëáýð áà Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.4. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã ¿éë àæèëëàãààíäàà õýðýãëýõ áîëîìæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý õ¿÷èí òºãºëäºð áà õ¿÷èí òºãºëäºð áóñ áàéõ íºõöºë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.1. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé õ¿÷èí òºãºëäºð áàéõ íºõöºë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.2. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý õ¿÷èí òºãºëäºð áóñàä òîîöîõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6.3. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã õ¿÷èíã¿éä òîîöñîíîîñ ¿¿ñýõ ¿ð äàãàâàð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557. Èðãýíèé õóóëèéã íºõºí áà “òîõèðóóëæ” õýðýãëýõ . . . . . . . . 538. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíýýñ òàòãàëçàõ, öóöëàõ, ã¿éöýòãýë, õàðèóöëàãà, õÿíàëò, ìàðãààíûã øèéäâýðëýõ àðãà çàì . . . . . 57Ä¿ãíýëò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
 7. 7. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ÓÄÈÐÒÃÀË Ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëãî íü çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òàëààðõñèñòåìòýé îéëãîëòûã ÕÁÍÃÓ-í çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí æèøýýí äýýðãàðãàæ èðýí òàéëáàðëàõ ÿâäàë áàéëàà. Èíãýñíýýð Ìîíãîëûí çàõèðãààíûýðõ ç¿éí øèíæëýõ óõààíä øèíýýð îðæ èðæ áóé çàõèðãààíû ýðõ ç¿éíãýðýý õýìýýõ èíñòèòóòûí ¿íäñýí ñóóðü îéëãîëòóóä áîëîí çàð÷ìóóäûãìîíãîëûí ýðõ ç¿éí îð÷èíä îíîëûí õóâüä çºâ õ¿ëýýí àâàí öààøäûí ýðõç¿éí çîõèöóóëàëòûã íü øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé õóóëü÷ëàí ºãºõºä÷èã áàðèìæàà àâàõàä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé. ªíººäºð áèäíèé õóâüäçàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýñýí îéëãîëò îíîëûí õóâüä ñ¿¿ëèéí ¿åäãàðñàí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí çàðèì íýãýí ñóðàõ áè÷èãò òîäîðõîéëîëò ºãñºíòºäèéõíººð õÿçãààðëàãäàæ áàéíà. ÕÁÍÃÓ-í çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí æèøýýã ñîíãîí àâñíû äàâóó òàë íü:íýãä¿ãýýðò, ÕÁÍÃÓ-í ýðõ ç¿éí òîãòîëöîî íü Ðîì-ãåðìàíû ýðõ ç¿éí á¿ëäõàìààðäàã. Òèéì ÷ ó÷ðààñ Ìîíãîë óëñûí ýðõ ç¿éí òîãòîëöîî íü ñîöèàëèñòýðõ ç¿éë á¿ëýýñ Ðîì-ãåðìàíû ýðõ ç¿éí á¿ë ð¿¿ øèëæèõ øèëæèëòèéíøàòàíäàà ÿâæ áàéãàà ýíý ¿åä ÕÁÍÃÓ-í çàõèðãààíû ýðõ ç¿é ¿ëãýð äóóðèàëáîëîõ íü äàìæèãã¿é, õî¸ðäóãààðò, Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí øèíæëýõ óõààíûýõ íóòàã áîëñîí Ôðàíöûí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éã öààøèä óëàì áîëîâñðîíãóéáîëãîñíîîð ÕÁÍÃÓ-ä çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñîíãîäîã îíîë ¿¿ññýí õýìýýí¿çäýã áºãººä ýðõ ç¿éí õºãæëèéíõºº òºâøèí㺺ð òóõàéí á¿ëäýý òýðã¿¿ëýõýãíýýíä ÿâæ áàéíà, ãóðàâäóãààðò, Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü òóñ óëñûíõóâüä ìàø íàðèéí ñóäëàãäàí îíîëûí áîëîí ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýíèéçîõèöóóëàëòûí õóâüä ºíäºð òºâøèíä õ¿ðñýí èíñòèòóò þì, äºðºâä¿ãýýðò,ñóäëàà÷èéí õóâüä ñóäàëãààíû ìàòåðèàëûí îëäîö ñàéí, ìºí ýõ õýë äýýðíü àøèãëàõ áîëîìæòîé áàéëàà. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü ÕÁÍÃÓ-í çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õóâüäíýëýýä íàðèéí ñóäàëãàà õèéãäýí îíîëûí ºíäºð òºâøèíä î÷ñîí ìºí¿¿íèéãýý äàãààä ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýíä áîäèò èëýðëýý îëñîí ó÷èðçàõèðãààíû ýðõ ç¿éí îëîí ñàëáàðò ïðàêòèêò ºðãºíººð õýðýãëýãäýíòóõàéí îðíûõîî íèéãýì ýäèéí çàñãèéí õºãæèëä ººðèéí ãýñýí ¿¿ðýãðîëèéã ã¿éöýòãýæ áàéíà. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü àðä÷èëàë, ýðõç¿éò òºð, çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé óÿëäàíãàð÷ èðñýí çàõèðãààíû õàìòûí ¿éë àæèëëàãààíû íýãýí õýëáýð áºãººäÌîíãîëûí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õóâüä ÷ ãýñýí øèéäâýðëýõ ¸ñòîéñóäàëãàà øààðäñàí òóëãàìäñàí àñóóäëûí íýã þì. 9
 8. 8. Ï. ÎÄÃÝÐÝË Ýíýõ¿¿ àæèëä Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýñýí îéëãîëòûã öîãöáàéäëààð èëýðõèéëýõèéí òóëä äàðààõ õýñã¿¿äýä çàäëàí ñóäàëãàà õèéñýíáîëíî. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òóõàé îéëãîëò, ¿¿ñýë, õºãæèë,çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý áà èðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé õîîðîíäûíÿëãàà, çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý áà çàõèðãààíû àêòûí õîîðîíäûí ÿëãàà,çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü çàõèðãààíû õàìòûí ¿éë àæèëëàãààíûõýëáýð áîëîõ íü, ò¿¿íèéã çàõèðãààíààñ ñîíãîí õýðýãëýõ áîëîìæ, ýðõ ç¿éíõ¿÷èí òºãºëäºð áà õ¿÷èí òºãºëäºð áóñ çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý, ò¿¿íèéýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàð, çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé çîõèöóóëàëòàíäèðãýíèé ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýã õýðýãëýõ íü, çàõèðãààíû ýðõ ç¿éíãýðýýíýýñ òàòãàëçàõ, öóöëàõ, ãýðýýíèé ã¿éöýòãýë, õàðèóöëàãà, õÿíàëòìàðãààíûã øèéäâýðëýõ àðãà çàì. Äýýðõ îéëãîëòóóäûã òàéëáàðëàõäàà îëîí ¿åèéí ýðäýìòäèéí ¿çýëáîäëûã õàðüöóóëàí òýäãýýðò ä¿ãíýëò õèéæ ººðèéí ãýñýí ¿çýë áîäîëøèíãýñýí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ñèñòåìòýé îéëãîëòûã áèéáîëãîõûã îðîëäñîí áèëýý. Ýíýõ¿¿ àæèëä òýð á¿ãäèéã õàìðóóëàõáîëîìæ áàéñàíã¿é. Ýíä çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé íàðèéâ÷èëñàíñóäàëãàà ðóó îðîõîä áýðõøýýëòýé áàéëàà. Ó÷èð íü ÕÁÍÃÓ-íçàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õºãæëèéí ò¿âøèí ÿëàíãóÿà õóóëèéí ñèñòåìòýéíàðèéâ÷èëñàí çîõèöóóëàëò íü ñóäàëãààã ìàø òîäîðõîé ïðàêòèê à÷õîëáîãäîë ðóó ÷èãë¿¿ëýí õèéõèéã øààðääàã. Ãýõäýý ñóäëàà÷èéí õóâüä çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ¿íäñýíñóóðü îéëãîëòóóä áîëîí çàð÷ìóóäûã çºâõºí ñóðàõ áè÷ãèéí õ¿ðýýíäáóñ ýðäìèéí çýðýã ãîðèëñîí á¿òýýë¿¿ä, ýðäýì øèíæèëãýýíèéºã¿¿ëëýã¿¿äýä ø¿¿í õýëýëöýãäñýí îíîëûí íýëýýä ºíäºð òºâøíººñõàðàõûã îðîëäñîí áèëýý.Ñóäàëñàí áàéäàë: Ìàãèñòðàíòóðò ñóðàëöàõ õóãàöààíäàà “Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éíåðºíõèé àíãè”-í õè÷ýýëèéã ñóäëàí øàëãàëò ºãñºí íü óã ñýäâèéãíàðèéâ÷ëàí ñóäëàõàä ñóóðü áîëæ ºãñºí. Ìàãèñòðûí àæèë áè÷èõäýýÇàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýòýé õîëáîîòîé íèéòëýãäñýí ýðäýìøèíæèëãýýíèé á¿òýýë¿¿ä áîëîõ ýðäìèéí çýðýã ãîðèëñîí àæèë,ìýðãýæëèéí ñýòã¿¿ë¿¿äýä ãàðñàí ºã¿¿ëëýã¿¿ä, ìîíîãðàô, õóóëèéíòàéëáàðóóä áîëîí èõ ñóðãóóëèóäàä àøèãëàãääàã ñóðàõ áè÷èã, ãàðûíàâëàãûã ºðãºíººð àøèãëàñàí áîëíî. Ìîíãîëûí Çàõèðãààíû ýðõ ç¿é áîëîí ÕÁÍÃÓ-í Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí10
 9. 9. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýõîîðîíäûí ÿëãàà ÿëàíãóÿà ñóóðü îéëãîëòóóäûã îíîëûí õóâüä ººð ººðòàëààñ õàðàí òàéëáàðëàñàí áàéäàë ìºí Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íüÌîíãîëûí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õóâüä øèíý òóòàì îéëãîëò áîëîõ çýðãýýñøàëòãààëàí òàéëáàðëàõàä èõýýõýí õ¿íäðýëòýé áàéëàà. Çàõèðãààíû ýðõç¿éí ãýðýýíèé ýðõ ç¿éí çàðèì íàðèéâ÷èëñàí çîõèöóóëàëòóóä ò¿¿íäõèéñýí îíîëûí òàéëáàðûí çºâõºí åðºíõèé ¿íäýñëýëèéã àâñàí áºãººäîéëãîõîä äºõºì áîëãîõûí òóëä çàðèì ýðõ ç¿éí ñóóðü îéëãîëòóóäàääýëãýð¿¿ëýí òàéëáàð õèéñýí áîëíî.1. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ¿¿ñýë õºãæèëò, ñóäëàãäñàí áàéäàë 1.1. Çàõèðãààíû òóõàé îéëãîëò áà çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí á¿òýö (ÕÁÍÃÓ) Þóíû ºìíº ¿íäñýí ñóäëàãäàõóóíû ìààíü ñóóðü äýâñãýð áîëîõ ÕÁÍÃÓ- í Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí øèíæëýõ óõààíû òàëààð åðºíõèé òîéì îéëãîëò çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé þì. Ó÷èð íü çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýñýí îéëãîëò íü ýðõ ç¿éí ÿìàð îð÷èíä á¿ðýëäýí áèé áîëñîí, çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí øèíæëýõ óõààíä ò¿¿íèé ýçëýõ áàéð ñóóðü ã¿éöýòãýõ ðîëèéí òàëààð áèä ìýäýõ ¸ñòîé. Ìîíãîë áîëîí ÕÁÍÃÓ-í çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí øèíæëýõ óõààíû õóâüä ÿëãààòàé òàë íýëýýä áàéäàã. Ýíý õýñýãò çºâõºí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí á¿òöèéí òàëààð ìàø òîâ÷ äóðäñàí áîëíî. “Çàõèðãàà” ãýñýí îéëãîëòûã áèäíèé äóíä õýâøñýí îéëãîëòîîñàðàé ººðººð òàéëáàðëàãäàã. Çàõèðãààíû îíîëîîð Çàõèðãàà ãýñýíîéëãîëòîíä çºâõºí íèéòèéí çàõèðãààíû àñóóäëûã àâ÷ ¿çäýã1. Õóâèéíàæ àõóéí íýãæ¿¿ä ÷ ãýñýí ººðñäèéí çîõèîí áàéãóóëàëòäàà íèéòèéíçàõèðãààòàé íýãýí àäèë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã “Çàõèðãààòàé” áàéäàã ó÷èðÀìåðèêèéí çàõèðãààíû îíîëûí òàëààðõ ñóäàëãààíû á¿òýýë¿¿äýä“management science”-ã “business management” áà “public management”ãýñýí õî¸ð õýëáýðýýð àâ÷ ¿çäýã áàéíà. Çàõèðãàà íü Montesquie-í Çàñàãëàë õóâààõ îíîëîîð “Õî¸ð äàõüÇàñàãëàë” ýñâýë ã¿éöýòãýõ Çàñàãëàë áèø áºãººä Çàõèðãàà íü õî¸ð äàõüçàñàãëàëûí çºâõºí íýã õýñýã íü þì. Äýýðõ õ¿ñíýãòýýñ õàðàõàä Çàõèðãàà íü ã¿éöýòãýõ çàñàãëàëûí òºðèéí1 Thiema, Werner, Einfuerung in die Verwaltungslehre, 1998, S.1. 11
 10. 10. Ï. ÎÄÃÝÐÝË Èíñòèòóò Ýðõ ç¿éí øèíæëýõ óõààí Çàõèðãààíû îíîë 1. Çàñàãëàë Ïàðëàìåíò Õóóëü òîãòîîõ Óëñ òºðèéí ñàëáàð Çàñãèéí ãàçàð 2. Çàñàãëàë 432121098765432109876543210987654321 432121098765432109876543210987654321 ÿéöýòãýõ 432121098765432109876543210987654321 432121098765432109876543210987654321 432121098765432109876543210987654321 Çàõèðãàà Çàõèðãàà 432121098765432109876543210987654321 432121098765432109876543210987654321 4 432121098765432109876543210987654321 32121098765432109876543210987654321“óëñ òºðèéí óäèðäëàãà”-ä ¿ë õàìààðàõ õýñýã íü áîëæ áàéíà. ÒýãýõäýýÇàõèðãààã óëñ òºðòýé õîëáîîã¿é õýìýýí ¿çýæ áîëîõã¿é ó÷èð íü Çàõèðãààáîë óëñ òºðèéí óäèðäëàãàí äîîð òºðèéí óëñ òºðèéí çîðèëãûãõýðýãæ¿¿ëýã÷ þì1. Çàõèðãàà ãýñýí îéëãîëòûã òîäîðõîéëîõ îðîëäëîãóóäûã ¿å ¿åèéíýðäýìòýä, òóõàéëáàë Otto Mayer (Jellinek2, Wolff), Bachof, Stern3 õèé-ñýýð èðñýí áºãººä îäîîã õ¿ðòýë á¿ðýí ã¿éöýä òîäîðõîéëîëòûã ºã÷÷àäààã¿é áàéíà. Ýíý íü Çàõèðãàà ãýñýí îéëãîëò ººðºº ìàø ºâºðìºöøèíæ ÷àíàðòàé: ìàø îëîí ñàëáàðò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã, îëîíÿíçûí ¿¿ðýã õýðýãæ¿¿ëäýã, ¿éë àæèëëàãààíûõ íü õýëáýð áîëîí á¿òýöíü ÿíç ÿíçûí õýëáýðýýð èëýðäýã ó÷èð ýäãýýðèéã áàçàí òîäîðõîéëîõíü ìàø áýðõøýýëòýé áàéäàãòàé õîëáîîòîé ãýæ áîëíî. Çàõèðãàà ãýñýíîéëãîëòûí äàðààõ òîäîðõîéëîëò ºðãºíººð õýðýãëýãääýã: Çàõèðãàà ãýäýã íü óëñ òºðèéí óäèðäëàãà áà ø¿¿õ ¿éë àæèëëàãààíä ¿ë õàìààðàõ òºðèéí òîäîðõîé õýñãèéí øèéäâýð ãàðãàõ (ººðºº ò¿¿íä õÿíàëò òàâüäàã) ¿éë àæèëëàãàà þì.4ÕÁÍÃÓ-í çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí á¿òýö Çàõèðãààíû ýðõ ç¿é ãýäýãò çàõèðãààíû áàéãóóëëàãóóäàä òóñãàéëàíçîðèóëàí ãàðãàñàí çàõèðãààíû øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãàà(Verwaltungsverfahren), çàõèðãààíû ¿éëäýë (Verwaltungstaetigkeit)-ãçîõèöóóëñàí ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýã îéëãîíî1. ªºðººð õýëáýë Çàõèð-ãààíû1 Thiema,Werner, Einfuerung in die Verwaltungslehre, 1998, S.2.2 Otto Mayer, Jellinek õî¸ð äàðààõ òîäîðõîéëîëòûã õèéñýí. Çàõèðãàà íü õóóëü òîãòîîã÷ áà ø¿¿õýýñ áóñàä òºðèéí ¿éë àæèëëàãàà þì. Ãýõäýý ýíý òîäîðõîéëîëò íü á¿ðýí ã¿éöýä áèø ÿëàíãóÿà õóóëü òîãòîîõ çàñàãëàëûí õÿíàëò çýðýã ¿éë àæèëëàãààã îðõèäóóëñàí õýìýýí Maurer ø¿¿ìæèëñýí áàéíà.3 Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 1997, S.4 Thiema,Werner, Einfuerung in die Verwaltungslehre, 1998, S.2.12
 11. 11. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýýðõ ç¿é íü íèéòèéí Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààã çîõèöóóëæ áóé ýðõ ç¿éíõýì õýìæýýíèé íèéëáýð öîãö þì2. ÕÁÍÃÓ-í çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí á¿òöèéã Carl Hermann Ule, Hans-Werner Laubenger íàðûí “Verwaltungsverfahrensrecht”3 ãýñýí á¿òýýëääàðààõ áàéäëààð çàäëàí ¿çñýí áàéíà. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿é íü ôîðìàëü4áà ìàòåðèàëëàã5 çàõèðãààíû ýðõ ç¿é ãýñýí õî¸ð õýñýãò õóâààãääàãáºãººä ìàòåðèàëëàã çàõèðãààíû ýðõ ç¿é íü ìºí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éíåðºíõèé àíãè áà çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí òóñãàé àíãèä õóâààãääàã áîëôîðìàëü çàõèðãààíû ýðõ ç¿é íü çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí ýðõ ç¿é áàçàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû ýðõ ç¿é ãýñýí õî¸ð õýñýãò õóâààãääàã. Ôîðìàëü: Çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà áà çàõèðãààíû ¿éë àæèëëà-ãààòàé õîëáîîòîé çàõèðãààíààñ áóñäûí ýðõýíä õàëäàõ áîëîí çàõèð-ãààíû áóñàä ¿éë àæèëëàãààíû ã¿éöýòãýëèéã çîõèöóóëäàã. Ìàòåðèàëëàã: Çàõèðãàà áà èðãýäèéí õîîðîíäûí çàõèðãààíû àêòáà çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýãýýð çîõèöóóëàãäàæ áóé ýðõ ç¿éí õàðèë-öààã ìºí çàõèðãààíû ýòãýýä¿¿äèéí õîîðîíäûí ýðõ ç¿éí õàðèëöààãçîõèöóóëäàã. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí åðºíõèé àíãè: Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí åðºíõèé àíãèàð çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí á¿õ ñàëáàðò õàìààðàõ ¿íäñýí îéëãîëòóóä, çàð÷ìóóä áîëîí çîõèöóóëàëòóóäûã ñóäàëäàã. Ãýõäýý Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí åðºíõèé àíãèéã Èðãýíèé ýðõ ç¿é áîëîí Ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿éí åðºíõèé àíãèòàé ÿã àäèëòãàí ¿çýæ áîëîõã¿é. Ýð¿¿ãèéí õóóëü ýñâýë Èðãýíèé õóóëèéí åðºíõèé àíãè íü òóõàéí òîì õóóëèóäûí á¿ðä¿¿ëýã÷ íýã õýñýã íü áîëäîã. Õàðèí 1976 îíûã õ¿ðòýë ÕÁÍÃÓ-ä Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí åðºíõèé àíãèéã çîõèöóóëñàí ýðõ ç¿éí õýì õýìæýý áàéõã¿é áàéñàí áºãººä ýðäýìòäèéí á¿òýýë òóóðâèëóóä áîëîí ø¿¿õèéí øèéäâýð¿¿äèéã ìºðäëºã áîëãîäîã áàéñàí. Îäîî ÷ ãýñýí ǯÀÒÕ áàòëàãäñàí ÷ ýíý õóóëèéí çîõèöóóëàëò íü Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí åðºíõèé àíãèéã á¿õýëä íü õàìàð ÷ ÷àäààã¿é áàéíà. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí òóñãàé àíãè: Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí òóñãàé àíãèäòºðèéí àëáàíû ýðõ ç¿é, íóòãèéí óäèðäëàãûí ýðõ ç¿é, öàãäààãèéí ýðõç¿é ãýõ ìýò ñàëáàð ýðõ ç¿éí¿¿ä õàìààðäàã.1 Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 11 Aufl. 1997, S.35.2 Creifeld, Rechtswoerterbuch, 1992,S. 1311.3 Carl Hermann Ule, Hans-Werner Laubenger, Verwaltungsverfahrensrecht, 1995, S.10.4 formelles Recht5 materielles Recht 13
 12. 12. Ï. ÎÄÃÝÐÝË Çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí ýðõ ç¿é: Çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí á¿òýöçîõèîí áàéãóóëàëò, áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààíû õàðüÿàëàë Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû ýðõ ç¿é: ǯÀÒÕ §9 òîäîðõîéëñíîîðáàéãóóëëàãûí ãàäàãø ÷èãëýñýí ¿éë àæèëëàãàà áîëîõ çàõèðãààíû àêòûãáàòëàí ãàðãàõ ýñâýë çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã áàéãóóëàõ áîëîíõÿíàëò øàëãàëòòàé õîëáîîòîé ¿éë àæèëëàãààíóóä õàìààðäàã. 1098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 Çàõèðãààíû ýðõ 1098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 ®1098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 ç¿éí åðºíõèé àíãè 1098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 ìàòåðèàëëàã ® ® Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí òóñãàé àíãè Çàõèðãààíû ýðõ ç¿é Çàõèðãààíû ® áàéãóóëëàãûí ýðõ ç¿é ® ôîðìàëü ® Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû ýðõ ç¿é 1.2. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé Çàõèðãààíû ýðõ ç¿é äýõ ýçëýõ áàéð ñóóðü: Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü Çàõèðãààíààñ íèéòèéí õ¿ñýë çîðèãèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä õýðýãëýäýã çàõèðãààíû õàìòûí àæèëëàãààíû íýãýí õýëáýð ó÷èð çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí åðºíõèé àíãèéí ñóóðü ñóäëàãäõóóíû íýã þì. ÕÁÍÃÓ-í Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ¿íäñýí ãîë öºì áîë Çàõèðãààíû ãàäàãø ÷èãëýñýí ¿éë àæèëëàãààíû çîõèöóóëàëò áºãººä ¿¿íä Çàõèðãààíû àêò, Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé çîõèöóóëàëòàíä ãîëëîí àíõààðäàã. Òèéì ÷ ó÷ðààñ çàõèðãààíû àêò áîëîí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü çàõèðãààíû ñîíãîäîã ýðõ ç¿éí õýëáýð õýìýýí òîîöîãääîã. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí åðºíõèé àíãèéí çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû õýëáýð ãýñýí õýñýãò Çàõèðãààíû àêòûí íýãýí àäèë Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã äàðààõ áàéäëààð çàäëàí ñóäàëñàí áàéäàã:1 ♦ Ýðõ ç¿éí ¿íäýñëýë ♦ Çàõèðãààíû ãýðýýíèé îéëãîëò áà ÿëãàà ♦ Òºð áà èðãýäèéí õîîðîíäîõ ãýðýýíèé àãóóëãà áà õºãæèëò1 Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 11 Aufl. 1997.14
 13. 13. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ♦ Çàõèðãààíû ãýðýýíèé ýðõ ç¿éí õ¿÷èí òºãºëäºð áàéõ óðüä÷èëñàí íºõöë¿¿ä ♦ Ýðõ ç¿éí õýì õýìæýý çºð÷ñºí çàõèðãààíû ãýðýýíèé ýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàð ♦ Çàõèðãààíû ãýðýýíèé ã¿éöýòãýë ♦ Çàõèðãààíû ãýðýýã õýðýãëýõ Æèøýý Çàõèðãàà áà ® çàõèðãààíû ýðõ ç¿é ® Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ¿íäñýí îéëãîëòóóä ® Çàõèðãààíû àêò65432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432165432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432165432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 65432109876543210987654321 Çàõèðãààíû ýðõ6543210987654321098765432165432109876543210987654321 Çàõèðãààíû ¿éë 1098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 65432109876543210987654321 Çàõèðãààíû 65432109876543210987654321 ® ®65432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 65432109876543210987654321 ç¿éí åðºíõèé6543210987654321098765432165432109876543210987654321 àæèëëàãààíû 1098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 65432109876543210987654321 6543210987654321098765432165432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 õýëáýð¿¿ä ýðõ ç¿éí ãýðýý 65432109876543210987654321 àíãè654321098765432109876543216543210987654321098765432165432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321 65432109876543210987654321 65432109876543210987654321 65432109876543210987654321 Çàõèðãààíû øèéäâýð Áóñàä ¿éë àæèëëà- ® ã¿éöýòãýë ® ãààíû õýëáýð¿¿ä… Çàõèðãààíû ® áàéãóóëëàãà… 1.3. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé õóóëèíä òóñãàãäñàí áàéäàë: Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé çîõèöóóëàëòûã ÕÁÍÃÓ-ä Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû òóõàé õóóëèíä õóóëü÷èëæ ºãñºí áàéäàã. Verwaltungsverfahrensgesetz1 (Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû òóõàéõóóëü): ǯÀÒÕ íü àãóóëãààðàà á¿ðýí ã¿éöýä áèå äààñàí øèíý á¿òýýëáèø þì. Ýíý õóóëèéí èõýíõ õýñýã íü çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíûòóõàé ñóðãààë îíîë áîëîí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí åðºíõèé àíãèéãõóóëü÷ëàí àâñàí áàéäàã. Ýíý õóóëèéã á¿òýýõäýý ººð õîîðîíäîî ÿëãààá¿õèé îëîí òîîíû õóóëü òîãòîîìæóóä äýýð ¿íäýñëýñýí ãýæ õýëæ áîëíî.̺í Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû çîõèöóóëàëòûí çàðèì õýñýã íüáè÷èãäýýã¿é çàí çàíøëûí õýì õýìæýý áîëîí ¿íäñýí çàð÷ìóóä,ø¿¿õèéí øèéäâýð, ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé á¿òýýë¿¿äèéí ¿ð ä¿í äýýð¿íäýñëýãäñýí áàéäàã. ÕÁÍÃÓ-í õóâüä ǯÀÒÕ-í çîõèöóóëàëò íü á¿õ1 Verwaltungsverfahren (Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãàà) ãýäýã íü: ǯÀÒÕ-í §9-ä çààñíààð Çàõèðãààíû àêòûã áàòëàí ãàðãàõ ýñâýë íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýýã áàéãóóëàõàä ÷èãëýñýí ãàäàãø ¿éë÷ëýë á¿õèé áàéãóóëëàãûí ¿éëäýë þì. 15
 14. 14. Ï. ÎÄÃÝÐÝËáàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã õàìàðäàãã¿é. ̺í çàðèì òóñãàé ñàëáàðûíõóâüä òýäãýýðèéí îíöëîãèéã õàðãàëçàí áèå äààñàí çîõèöóóëàëò õèéæºãñºí ó÷èð ǯÀÒÕ òóõàéí ñàëáàðò ¿éë÷èëäýãã¿é: ‚ Ñàíõ¿¿ãèéíáàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãàà, ƒ Çàõèðãààíû áàéãóóëëàãóóäûíýð¿¿ãèéí õýðýãòýé õîëáîîòîé ¿éë àæèëëàãàà, „ íèéãìèéí äààòãàë,àæèëã¿éäëèéí äààòãàëòàé õîëáîîòîé ¿éë àæèëëàãàà, … Øàãíàë áîëîíºðøººë1... Ýíý õóóëèàñ ºìíº ÕÁÍÃÓ-ä çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñàëáàðò íýãäñýíõóóëèéí çîõèöóóëàëò áàéãààã¿é áºãººä õóóëèéí îðîíä Çàõèðãààíû ýðõç¿éí åðºíõèé àíãèéí áè÷ìýë áóñ íèéòëýã ýðõ ç¿éí çàð÷ìóóäûãìºðäëºã áîëãîäîã áàéñàí áàéíà. ǯÀÒÕ ãàðñíààð óðüäûí ýðõ ç¿éíáàéäàë íü áàðàã ººð÷ëºã人ã¿é ãýæ õýëæ áîëîõ áîëîâ÷ ãîë à÷õîëáîãäîë íü çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãàà íü áè÷èãäñýí áóþóõóóëü÷ëàãäñàí ýðõ ç¿éí ¿íäýñëýëòýé áîëñîí ãýæ áîëíî. Ýíýõ¿¿õóóëèéí çàðèì ¿íäñýí ñóóðü çîõèöóóëàëò íü çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí á¿õñàëáàðò õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷èëäýã. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí èõýíõ õýñýãíü ñ¿¿ëèéí 70 æèëä á¿ðýëäýí õºãæñºí ýðõ ç¿éí çàëóó ñàëáàð øèíæëýõóõààí þì. Òèéì ÷ ó÷ðààñ óðüä÷èëààä õóóëü ãàðãà÷èõ áîëîëöîîáàéãààã¿é áà Çàðèì îéëãîëòóóäûí òàëààð òºñººëºë ÷ áàéõã¿é áàéñàíáàéíà2. ǯÀÒÕ-íä çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýòýé õîëáîîòîé äàðààõ çààëòóóäáàéäàã: ♦ §54 Íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òóõàé îéëãîëò ♦ §55 Vergleichsvertrag3 ♦ §56 Austauschvertrag4 ♦ §57 Áè÷ãèéí õýëáýð ♦ §58 Ãóðàâäàã÷ ýòãýýä áà áàéãóóëëàãûí çºâøººðºë ♦ §59 Íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýýã õ¿÷èíã¿é áîëãîõ ¿íäýñëýë ♦ §60 Ãýðýýã öóöëàõ áà òîõèðîëöîõ îíöãîé òîõèîëäëóóä ♦ §61 Ãýðýýíèé ã¿éöýòãýë ♦ §62 Èðãýíèé õóóëèéã õýðýãëýõ. 1.4. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òóõàé îéëãîëòûí ¿¿ñýë: Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýñýí îéëãîëò íü ÕÁÍÃÓ-í Çàõèðãààíû1 Lehmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 1994, S.26.2 ArndtRudolf, Oefentliches Recht, 1998, S.255.3 Vergleichsvertrag-ã 34 äóãààð òàëààñ õàðíà óó.4 Austauschvertrag-ã 35 äóãààð òàëààñ õàðíà óó.16
 15. 15. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ýðõ ç¿éí øèíæëýõ óõààíû õóâüä íýëýýä óðò õóãàöààíû ò¿¿õýí õºãæèë á¿õèé îéëãîëòîíä òîîöîãääîã áà 19 ä¿ãýýð çóóíû õî¸ð äàõü õàãàñò Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé îíîë á¿ðýëäýí òîãòñîí õýìýýí ¿çäýã.1 Ãýõäýý ýíýõ¿¿ îéëãîëò íü õ¿ëýýí çºâøººðºãäºõ õ¿ðòëýý òèéì ÷ äàðäàí çàìààð ÿâñàíã¿é. ßëàíãóÿà ãåðìàíû çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí çàãàëìàéëñàí ýöýã õýìýýí íýðèéääýã Otto Mayer äàðààõ ¿íäýñëýëýýð Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é: – Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õàðèëöàà çºâõºí çàõèðàõ çàõèðàãäàõ õàðèëöààí äýýð ¿íäýñëýãääýã áà ãýðýý íü òýãø ýðõ á¿õèé ñóáüåêò¿¿äèéí õîîðîíä áàéãóóëàãääàã ó÷èð çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñàëáàðò ãýðýýíèé çîõèöóóëàëòûã àøèãëàõ áîëîìæã¿é õýìýýí ¿çñýí, – ìºí çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû ¿íäñýí õýëáýð íü íýã òàëûí õ¿ñýë çîðèãèéã èëýðõèéëñýí Çàõèðãààíû àêò ãýñýí îéëãîëò òîãòñîí áàéñàí. Çàõèðãààíû ïðàêòèêò çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý õýìýýõ èíñòèòóòîðæ èðýõýä þóíû ºìíº “Ermessens - verwaltung” (çàõèðãààíû ñîíãîõáîëîìæ) ãýñýí îéëãîëòîíä ìàø èõ à÷ õîëáîãäîë ºãæ áàéñàí. Ó÷èð íü19 ä¿ãýýð çóóíû Obrigkeitsstaat-ààñ ãàðàëòàé çàõèðãààíû àêòûí òóõàéòîãòñîí ¿çýë áîäëûã (çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü ýõýí ¿åäýý çàõèðãààíü çºâõºí íýã òàëûí õ¿ñýë çîðèãèéã èëýðõèéëñýí çàõèðàìæèëñàíøèíæòýé ãýñýí ¿çëýýñ ¿¿äýí íýãäñýí îéëãîëòîíä õ¿ðýýã¿é áàéñàí)ººð÷ëºõ øààðäëàãà áèé áîëñîí. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèéèíñòèòóò íü çàõèðãààíû õàìòðàí àæèëëàõ ¿éë àæèëëàãààíû øèíýõýëáýðèéã áèé áîëãîñîí áºãººä ýíýõ¿¿ õàìòûí àæèëëàãààíû õýëáýðíü îð÷èí ¿åèéí ýðõ ç¿éò áà àæ ¿éëäâýðæñýí òºðä àðä÷èëëûí áîëîíèðãýäòýé õàìòðàí àæèëëàõ çàð÷èì øààðäëàãàä çàõèðãààíû àêòààñ èë¿¿íèéöýí çîõèöäîã2. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé áîëîõûãäàðààõ íºõöºë áàéäëóóäòàé õîëáîí òàéëáàðëàäàã: – òóõàéí ¿åèéííèéãýì ýäèéí çàñãèéí øààðäëàãà, – àðä÷èëëûí çàð÷èì, – ýðõ ç¿éòòºðèéí øààðäëàãà, – òºð áà èðãýäèéí õîîðîíäûí õàðèëöààíûõóâèðàëò ººð÷ëºëò, – èðãýäèéí èäýâõòýé ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõøààðäëàãà, – äýýðõ òîõèîëäëóóäàä Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íüÇàõèðãààíû àêòààñàà èë¿¿ íèéöäýã íü ïðàêòèêààð áàòëàãäñàí ç¿éë þì. 20 äóãààð çóóíû ýõýýð Ãåðìàíû Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí øèíæëýõ óõààíä çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíä ãýðýýã àøèãëàæ áîëîõ ýñýõ ãýðýýã õ¿ëýýí1 Knack, Hans Joachim; Verwaltunsverfahrensgesetz- Kommentar, 6. Auflage, 1998. S.1003.2 Giemulla/Jaworsky/Müller-Uri, Verwaltungsrecht, 1998, Rnd.598, S.325. 17
 16. 16. Ï. ÎÄÃÝÐÝË çºâøººðºõ ÿìàð àøèã ñîíèðõîë áàéãàà ÿìàð ¿åä àøèãëàæ áîëîõ ÿìàð ¿åä àøèãëàæ ¿ë áîëîõ ýäãýýð ãýðýý íü ÿìàð íºõöºëä ýðõ ç¿éí õ¿÷èí òºãºëäºð áàéõ ìºí ýðõ ç¿éí õ¿÷èí òºãºëäºð áóñ ãýðýýíèé ¿ð äàãàâàð ÿàæ çîõèöóóëàãäàõ ãýðýý íü çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû õýëáýð áîëîí õýðýãëýãäýõ áîëîìæòîé ýñýõ èíãýõ øààðäëàãà áèé ýñýõ ìºí íºãºº òàëààñ ÿìàð õÿçãààðëàëò áàéæ áîëîõ ýäãýýð íü ýðõ ç¿éò òºðèéí øààðäëàãàä íèéöýæ áóé ýñýõ çýðýã îëîí àñóóäëóóä óðãàí ãàð÷ èðñýí. ªíººäºð íèéòèéí àøèã ñîíèðõëûã çºâõºí çàõèðàí òóøààõ áóþó õîðèãëîõ áàéäëààð õýðýãæ¿¿ëýõ áîëîìæã¿é áîëñîí ó÷èð çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü Ãåðìàíû çàõèðãààíû ïðàêòèêò ºðãºíººð õýðýã- ëýãäýæ áàéíà. Íèéãìèéí ºñºí íýìýãäýæ áóé øààðäëàãà áîëîí çàõèðãààíû ýðõç¿éí ãýðýýíèé çîõèöóóëàëòàíä èðãýäèéí ýðõ àøãèéã ø¿¿õýýð õàì-ãààëàõ øààðäëàãà çýðãýýñ õóóëü òîãòîîã÷èä çàõèðãààíû ¿éë àæèëëà-ãààíû ýíýõ¿¿ õýëáýðèéã ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýíä òóñãàæ ºãñºí. 1.5. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ñóäëàãäñàí áàéäàë Ýðõ ç¿éí øèíæëýõ óõààíû ñóäàëãààíû àæèë ÕÁÍÃÓ -ä àñàð ºðãºíõ¿ðýýòýé õèéãääýã. ÕÁÍÃÓ-ä æèë á¿ð îéðîëöîîãîîð Õîëáîîíûõýìæýýíä 570 õóóëü (55000 ç¿éëòýé) áàòëàí ãàðãàäàã, ìóæ óëñûíõýìæýýíä 600 îð÷èì õóóëü. ̺í æèë á¿ð 5000 çàõèðãààíààñ ãàðãàñàííèéòýýð äàãàæ ìºðäºõ õýì õýìæýý, 20000 ãàðóé ºã¿¿ëëýã, 4000ìîíîãðàô õýâëýí ãàðãàäàã, Íèéò 2,2 ñàÿ ø¿¿õèéí øèéäâýðýýñ 20000-ûã õýâëýí íèéòýëäýã áàéíà.1 Ýäãýýð á¿òýýë¿¿äèéí íýãýýõýí õýñýãáîëîõ Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òàëààð õèéñýí ñóäàëãààíû òàëààðòîâ÷ ºã¿¿ëüå. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé îíîëûí àñóóäëóóä áîëîíïðàêòèê õýðýãëýýíèé òàëààð Ãåðìàíû ýðäýìòýä èõýýõýí õýìæýýíèéñóäàëãàà õèéí ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýë¿¿ä òóóðâèñàí áºãººäöààøèä ÷ óëàì íàðèéñãàí ¿ðãýëæë¿¿ëýí õèéñýýð áàéíà. À÷ õîëáîãäîëá¿õèé ñîíèðõîë òàòñàí òîìõîí á¿òýýë¿¿äýýñ äóðäâàë Æèøýýëáýë: 1920îíä áè÷ñýí Apelt-í “Der verwaltungsrechtliche Vertrag”, Buddeberg-í“Rechtssoziologie des oeffentlich-rechtlichen Vertrag” ãýñýí íèéòèéí ýðõç¿éí ãýðýýã ýðõ ç¿éí ñîöèîëîãèéí õ¿ðýýíä àâ÷ ¿çñýí á¿òýýë, 1958 îíääàðààõ ãóðâàí ýðäýìòíèé ýðäìèéí çýðýã õàìãààëàõ àæèë íü Imboden“Der verwaltungsrechtliche Vertrag”, Salzwedel “Die Grenzen derZulaessigkeit des oeffentlichen Vertrages”, Stern “Zur Grundlegung einer1 Baumann, Einfuerung in die Rechtswissenschaft Rechtssystem und rechtstechnik, 1989, S.2318
 17. 17. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýLehre des oeffentlich-rechtlichen Vertrages” çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèéîíîëä ÷óõàë àëõàì áîëñîí. 1962 îíä Bullinger “Vertrag und Verwaltungsakt”ãýñýí á¿òýýëýýðýý Ãýðýý áîëîí Çàõèðãààíû àêòûí õîîðîíäûí õàðèëöàíõàìààðëûã íàðèéâ÷ëàí ñóäàëñàí áàéíà. Beinhardt “Der oeffentlich-rechtliche Vertrag als Regelungsbefugnis der oeffentlichen Verwaltung imdeutschen, franzoesischen und spanischen Recht” ãýñýí á¿òýýëýýðýýíèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýýã ãåðìàí, ôðàíö áîëîí èñïàíû ýðõ ç¿éäõàðüöóóëàí ñóäàëãàà õèéæ ýðäìèéí çýðýã õàìãààëñàí áàéíà. ̺í ñ¿¿ëèéí¿åä Christian Schimp “Der verwaltungsrechtliche Vertrag unter besondererBeruecksichtigung seiner Rechtswidrigkeit”, Willy Spannowsky “Grenzen desVerwaltungshandeln durch Vertraege und Abspache” çýðýã òîìîîõîíñóäàëãààíû àæèë õèéñýí. Ãýõ çýðãýýð º÷íººí ýðäýìòäèéí íýðñèéãæàãñààí á¿òýýëèéã íü òîî÷èæ áîëîõîîð áàéíà. Ýíäýýñ äàðààõ àñóóëò ãàð÷èðíý. Èéì èõ ñóäàëãàà õèéãäñýýð áàéòàë óã àñóóäàë ÿàãààä øèíýëýã ç¿éëáîëæ áàéíà âý? Ýõíèé ¿åèéí àæëóóäûí ¿íäñýí çîðèëò íü çàõèðãààíû¿éë àæèëëàãààíû õýëáýðèéí õóâüä çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ýçëýõáàéð ñóóðü áèé ýñýõèéã òîäîðõîéëîõ ÿâäàë áàéñàí. Õóóëü òîãòîîã÷èäãýðýýíèé õýëáýðèéã õóóëü÷èëæ ºãñíººð äýýðõ çîðèëò ¿íäñýíäýýøèéäýãäñýí ãýæ ¿çýõ áîëîìæòîé áîëñîí. Ñ¿¿ëèéí ¿åèéí ñóäàëãààíûá¿òýýë¿¿ä íü íèéãìèéí ºñºí íýìýãäýæ áóé øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýíçàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé çîõèöóóëàëòûã óëàì áîëîâñðîíãóéáîëãîõîä ÷èãëýãäýæ áàéíà. ÕÁÍÃÓ-í ýðäýìòýí ñóäëàà÷äûí äóíä 1992îíä Bayreuth-ä “Çàõèðãàà áà õóâü ýòãýýäèéí õîîðîíäûí ãýðýýíèéçîõèöóóëàëò” ñýäýâò ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðàë ñåìèíàð áîëñîíáºãººä Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òóëãàìäñàí àñóóäëóóä áîëîíöààøäûí õºãæëèéí õàíäëàãààð èëòãýë òàâèãäàæ õºíäºí ÿðèëöñàíáàéíà. Speiyer-í çàõèðãààíû ñóðãóóëü çºâõºí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýãñóäëàõ çîðèóëàëòààð çàõèðãààíû ýðõ ç¿é ñóäëàà÷ íýðò ýðäýìòýí Maurer-í óäèðäëàãàí äîîð çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýòýé õîëáîãäîí ãàðñàíø¿¿õèéí øèéäâýð áîëîí ñóäàëãààíû ìàòåðèàëóóäûã íýãòãýíñóäàëãààíû àæëûã ÿâóóëæ áàéíà. 19
 18. 18. Ï. ÎÄÃÝÐÝË2. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òóõàé îéëãîëò (òîäîðõîéëîëò) 2.1. Íýð òîìú¸îëëûí àñóóäàë Ãåðìàí õýë äýýðõ á¿òýýë¿¿äýä “Çàõèðãààíû ãýðýý” (Verwaltung-svertrag)1, “Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý” (verwaltungsrechtlicher Vertrag)2,“Íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýý” (Oeffentlich - rechtlicher Vertrag)3 ãýñýíîéëãîëòóóä õýðýãëýãäñýí áàéäàã áà íýð òîìú¸îëëûí õóâüä íýãäñýíîéëãîëòîíä õ¿ðýýã¿é äýýðõ îéëãîëòóóäûã àäèë óòãààð õýðýãëýäýã.Ãýõäýý ýäãýýð îéëãîëòóóäûí õîîðîíäûí ÿëãààã ñóäëàà÷èä äàðààõáàéäëààð ãàðãàñàí áàéíà. Íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýñýí îéëãîëò íü íýëýýí ºðãºí õ¿ðýýãõàìàðñàí îéëãîëò þì. Íèéòèéí ýðõ ç¿é íü îëîí óëñûí ýðõ ç¿é, ¿íäñýíõóóëèéí ýðõ ç¿é, òºðèéí ýðõ ç¿é ãýõ ìýò îëîí ñàëáàð ýðõ ç¿éã õàìàðñàíîéëãîëò ó÷ðààñ òóõàéí ñàëáàð ýðõ ç¿é áîëãîíä áàéãóóëàãäñàí á¿õ ãýðýýãíèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýý õýìýýí îéëãîæ áîëíî. Æèøýýëáýë: òºðèéíýðõ ç¿éí ãýðýý áîëîõ õîëáîîíû áàéãóóëëàãà áà ìóæ óëñóóäûíõîîðîíäûí ãýðýý áîëîí òºð áà ñ¿ì õèéäèéí õîîðîíäûí ãýðýý íüíèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýý þì4. Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû õóóëèíä íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýýãýñýí îéëãîëòûã àâ÷ õýðýãëýñýí áàéäàã. Ãýõäýý ýíýõ¿¿ õóóëèéíçîõèöóóëàëò íü ǯÀÒÕ-í §1-ä çààãäñàí õ¿ðýýíä (çºâõºí çàõèðãààíûáàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé) ¿éë÷èëäýã. Ýíýõ¿¿õóóëèéí õÿçãààðëàëò íü íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýñýí îéëãîëòîíäòîõèðäîãã¿é ó÷èð íü ¿íäñýí õóóëèéí ýðõ ç¿é, îëîí óëñûí ýðõ ç¿é ýñâýëñ¿ì õèéäèéí ýðõ ç¿éí ãýðýýí¿¿ä ǯÀÒÕ§§54 ff.-ä çààæ ºãñºíòîäîðõîéëîëòûí ãàäíà õîöîðäîã5. Äýýðõýýñ ä¿ãíýõýä çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü íèéòèéí ýðõ ç¿éíãýðýýíèé çºâõºí íýã õýñýã íü áîëæ áàéíà. Çàõèðãààíû ãýðýý ãýñýí îéëãîëò íü õýðýãëýõýä òîâ÷ àøèãòàé òàëòàé÷ ãýñýí Çàõèðãàà ãýñýí ¿ãíèéõýý øóóä óòãààñàà õàìààðààä äàðààõ1 Æèøýýëáýë: Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 11 Aufl., 1997.2 Æèøýýëáýë: Schimpf, Der verwaltungsrechtliche Vertrag unter besonderer Beruecksichtigung seiner Rechtswidrigkeit, 1982.3 Æèøýýëáýë: UleLaubenger, Verwaltungsverfahrensrecht, 4 Aufl., 1995.4 Büchner, Volker; Die Bestandkraft verwaltungsrechtlicher Verträge, 1979, S.5 Scherzberg, Arno; Grundfragen des verwaltungsrechtlichen Vertrages, JuS. 1992, Heft 3, S.205.20
 19. 19. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýýðãýëçýýòýé íºõöºë áàéäëóóä ¿¿ñäýã. À) Çàõèðãààíû áàéãóóëñàí á¿õãýðýýã çàõèðãààíû ãýðýý õýìýýí îéëãîæ áîëäîã. Çàõèðãàà ººðèéí ¿éëàæèëëàãààíäàà èðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýýã õýðýãëýñýí òîõèîëäîëä òóõàéíèðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýý íü çàõèðãààíû ãýðýý ãýñýí îéëãîëòîíäõàìààðàõ áîëæ áàéíà1. Á) õóâèéí ýðõ ç¿éí ýòãýýä¿¿äèéí õîîðîíäçàõèðãààíû ãýðýý áàéãóóëàõàä óã çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý çàõèð-ãààíû ãýðýý ãýñýí îéëãîëòûí ãàäíà õîöîðäîã. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýñýí îéëãîëòîíä çºâõºí çàõèðãààíûýðõ ç¿éí ñàëáàðûí õàðèëöààã çîõèöóóëæ áóé çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õýìõýìæýýãýýð çîõèöóóëàãääàã ãýðýýã îéëãîíî. Ñóäàëãààíû àæëûí ìààíü ¿íäñýí ñóäëàãäàõóóí íü çàõèðãààíû ýðõç¿éí ñàëáàðò ýðõ ç¿éí õàðèëöààã ¿¿ñãýæ, ººð÷èëæ, äóóñãàâàð áîëãîæáóé ãýðýýíèé çîõèöóóëàëò ó÷ðààñ Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýñýííýð òîìú¸îëëûã õýðýãëýñýí áîëíî. 2.2. Òîäîðõîéëîëò Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýñýí îéëãîëòûí òîäîðõîéëîëòûãäàðààõ õî¸ð õýëáýðò õóâààí ¿çýæ áîëîõ þì. 1. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé õóóëèéí òîäîðõîéëîëò (àëáàí ¸ñíû):Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òóõàé îéëãîëòûã àíõ 1976 îíä ǯÀÒÕ-ä òóñãàæ ºãñºí. ǯÀÒÕ§54S.1, (§53S.1SGB X) õóóëèóäàä äàðààõáàéäëààð èëýðõèéëñýí áàéäàã. “Ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýòýé çºð÷èë人ã¿é áîë íèéòèéí ýðõ ç¿éíñàëáàðò ýðõ ç¿éí õàðèëöààã ãýðýýãýýð ¿¿ñãýæ, ººð÷èëæ ýñâýë äóóñãàâàðáîëãîæ áîëíî (íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýý)”. Ýíýõ¿¿ õóóëèéí çààëò íü äàðààõ õî¸ð óòãûã àãóóëñàí áàéíà:íýãä¿ãýýðò Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé õóóëèéí òîäîðõîéëîëòûã,õî¸ðò çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñàëáàðò ãýðýýíèé çîõèöóóëàëòûã õýðýãëýæáîëîõûã çàð÷ìûí õóâüä çºâøººðñºí áàéíà. Õóóëèéí òîäîðõîéëîëò íü äàðààõ óòãûã àãóóëñàí áàéäàã: ‚ Òîäîð-õîé çîõèöóóëàëò. ƒ Íèéòèéí ýðõ ç¿éí ñàëáàðò. „ Ãýðýý õèéãäñýíáàéõ. Òîäîðõîé çîõèöóóëàëò àãóóëñàí áàéíà ãýäýã íü Çàõèðãààíû àêòûííýãýí àäèë ýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàð á¿õèé çîõèöóóëàëòòàé áàéíà.1 Schimpf, Christian; Der verwaltungsrechtliche Vertrag unter besonderer Berücksichtigung seiner Rechtswidrigkeit, 1982. S.27 21
 20. 20. Ï. ÎÄÃÝÐÝËÇîõèöóóëàëòûí àãóóëãà íü ǯÀÒÕ§55S.1 -ä ýðõ ç¿éí õàðèëöààã ¿¿ñãýõ,ººð÷ëºõ, äóóñãàâàð áîëãîíî ãýñíýýð èëýðõèéëýãäýíý. Íèéòèéí ýðõ ç¿éí ñàëáàð ãýäýãò òóõàéí õóóëèéí ¿éë÷ëýõ õ¿ðýýëýëáîëîõ Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñàëáàðûã îéëãîíî. Ãýðýý ãýäýã íü õî¸ð áóþó ò¿¿íýýñ äýýø ñóáüåêòèéí õîîðîíäîõ ýðõç¿éí õàðèëöààã ¿¿ñãýõ, ººð÷ëºõ, äóóñãàâàð áîëãîõ áóþó òîãòîîñîí,òàëóóäûí õàðèëöàí òîõèðîëöñîí ýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàð á¿õèé õ¿ñýëçîðèãèéí èëýðõèéëýë þì. Ýíäýýñ õàðàõàä çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíü çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õàðèëöààã ººð÷ëºõ, ¿¿ñãýõ, äóóñãàâàð áîëãîõýñâýë òîãòîîõîä ÷èãëýãäñýí áàéõ ¸ñòîé. 2. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé àëáàí áóñ òîäîðõîéëîëò: Çàõèð-ãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã ýðäýìòýí ñóäëàà÷èä ÿíç á¿ðýýð òîäîðõîéëîíººðñäèéí á¿òýýëäýý òóñãàñàí áàéäàã: Æèøýýëáýë Volker BüchnerÇàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã äàðààõ áàéäëààð òîäîðõîéëñîí áàéíà: Ýðõç¿éí õýä õýäýí ñóáüåêò¿¿äèéí õàðèëöàí òîõèðîëöñîí çàõèðàìæèëñàíáóñ çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñàëáàðò ýðõ áà ¿¿ðãèéã ¿¿ñãýõ, ººð÷ëºõ áàäóóñãàõàä ÷èãëýñýí íèéòèéí ýðõ ç¿éí õ¿ñýë çîðèãèéí èëýðõèéëëèéãçàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýíý1.3. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé îíöëîã øèíæ 3.1. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý áà èðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýý Ýíý õî¸ð òºðëèéí ãýðýýíèé õîîðîíäûí ÿëãààã ãàðãàõûí òóëä þóíûºìíº íèéòèéí ýðõ ç¿é áà õóâèéí ýðõ ç¿é ãýñýí îéëãîëòûã òàéëáàðëàõíü ç¿éòýé áîëîâ óó. Ó÷èð íü çàõèðãààíû ýðõ ç¿é áîë íèéòèéí õàðèíèðãýíèé ýðõ ç¿é íü õóâèéí ýðõ ç¿éí íýãýí ãîë ñàëáàð ýðõ ç¿é þì.Ìîíãîëûí ýðõ ç¿éí øèíæëýõ óõààíä íèéòèéí áà õóâèéí ýðõ ç¿é ãýñýíîéëãîëò îäîîõîíäîî øèíýëýã ç¿éë áºãººä ýíý òàëààð íýãäñýíîéëãîëòîíä õàðààõàí õ¿ðýýã¿é áàéíà. Çàðèì ýðäýìòýí íèéòèéí ýðõç¿é ãýñýí îéëãîëòûí îðîíä ò¿ãýýìýë ýðõ ç¿é ãýñýí íýð òîìú¸îõýðýãëýæýý2. Íèéòèéí ýðõ ç¿é ãýñýí îéëãîëòûã õýðýãëýõäýý äàðààõ òîõèîëäîëäõîëüæ õóòãàí õýðýãëýõ íü èõ áàéäàã. Àíãëè-ñàêñîíû ýðõ ç¿éí á¿ëèéíîðíóóäàä ýðõ ç¿éã äîòîð íü “Common Law”, “Equity”3 ãýæ àíãèëäàã.1 Büchner, Volker; Die Bestandkraft verwaltungsrechtlicher Verträge, 1979.2 Ñàðàíòóÿà Ö.3 DavidGrasman, Einfuerung in die grossen Rechtssysteme der Gegenwart. 1988, S.460.22
 21. 21. 23ïðîöåññûí ýðõ ç¿éä òîäîîð èëýðäýã.ýðõ ç¿é, Çàõèðãààíû ýðõ ç¿é, òàòâàðûí ýðõ ç¿é, ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿é,Ýíýõ¿¿ çàõèðàõ çàõèðàãäàõ çàð÷èì íü Òºðèéí ýðõ ç¿é, ¿íäñýí õóóëèéíèðãýäèéí õàðèëöàà èõýíõäýý àëü íýã ñóáüåêò íü äàâóó ýðõòýé áàéäàã.áàéäëûí ¿íäñýí äýýð çîõèöóóëñàí áàéõàä Íèéòèéí ýðõ ç¿éãýýð Òºð - Õóâèéí ýðõ ç¿éãýýð íèéãìèéí õàðèëöààã ñóáüåêò¿¿äèéí ýðõ òýãø 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 ç¿é...) 8765432109876543210987654321 àæèëëàãàà...) 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 öàãäààãèéí ýðõ 8765432109876543210987654321 Çàõèðãààíû ¿éë 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 ëàãûí ýðõ ç¿é, 8765432109876543210987654321 îéëãîëòóóä áà 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 íóòãèéí óäèðä- 8765432109876543210987654321 ¿íäñýí ñóóðü 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 õààã÷èéí ýðõ ç¿é, 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 (Çàõèðãààíû 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 (òºðèéí àëáàí 8765432109876543210987654321 àíãè 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 ç¿éí òóñãàé àíãè 8765432109876543210987654321 ç¿éí åðºíõèé 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 Çàõèðãààíû ýðõ 8765432109876543210987654321 Çàõèðãààíû ýðõ 8765432109876543210987654321 876543210987654321098765432 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 87654321098765432109876543211 8765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321 ® ® ç¿é: 7654321 7654321 7654321 7654321 7654321 7654321 7654321 7654321 7654321 7654321 7654321 7654321 7654321 7654321 – áàíêíû ýðõ ç¿é 7654321Èðãýíèé ýðõ ç¿é: 7654321 7654321 – àæ àõóéí ýðõ ç¿é 7654321– ýä þìñûí ýðõ ç¿é 7654321 7654321– ãýð á¿ëèéí ýðõ ç¿é– çîõèîã÷èéí ýðõ ç¿é 7654321 Òºðèéí ýðõ ç¿é 7654321 7654321 – ¿íýò öààñíû ýðõ ç¿é... 765432 Õóäàëäàà, àæ àõóéí ýðõ Ýð¿¿ãèéí ýðõ ç¿é 7654321 7654321 7654321 Ïðîöåññûí ýðõ ç¿é 7654321 Çàõèðãààíû ýðõ ç¿é– õºäºº àæ àõóéí ýðõ ç¿é... Îëîí óëñûí ýðõ ç¿é Ñ¿ì õèéäèéí ýðõ ç¿é 7654321 7654321 1 ® ® ® ® ® ® ® ® 9 Õóâèéí ýðõ ç¿é 98765432109876543210987654321 876543210987654321098765432 98765432109876543210987654321 Íèéòèéí ýðõ ç¿é 98765432109876543210987654321 98765432109876543210987654321 1 98765432109876543210987654321 ® ® ÝÐÕ Ç¯É Ðîì-ãåðìàíû ýðõ ç¿éí àíãèëàëspestat, privatum, quod ad singulorum utilitatem (Ulpian, Dig.1,1, 1,2).óëáààëàí õºãæñºí àæ: publicum ius est, quod ad statum rei Romanaeõýìýýí õî¸ð àíãèëàí ¿çäýã áà ýíý àíãèëàë íü Ðîìûí ýðõ ç¿éãýýñ Ðîì-ãåðìàíû á¿ëä õàìààðàõ îðíóóä ýðõ ç¿éãýý íèéòèéí áà õóâèéíá¿õèé îéëãîëò þì.ÿðèãääàã “íèéòèéí ýðõ ç¿é” ãýñýí îéëãîëòîîñ îãò ººð óòãà àãóóëãàÝíýõ¿¿ “Common Law” ãýñýí îéëãîëò íü Ðîì-ãåðìàíû ýðõ ç¿éí õóâüäÇàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý
 22. 22. Ï. ÎÄÃÝÐÝË ¯å ¿åèéí ýðäýìòýä Íèéòèéí áà õóâèéí ýðõ ç¿éí õîîðîíäûí ÿëãààãÿíç á¿ðèéí øàëãóóðààð òàéëáàðëàñàí áàéäàã. Çàðèì ýðäýìòýí ýäõºðºí㺠ýñâýë ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýíèé ¿¿ñýë äýýð óã ÿëãààã ãàðãàíòàéëáàðëàæ ýä õºðºíãºòýé õîëáîîòîé õàðèëöàà çºâõºí õóâèéí ýðõç¿éä õàìààðíà õýìýýí ¿çýæ áàéñàí. Ãýõäýý ýíý ¿çýë çàðèì òîõèîëäîëäáóðóó þì. Òóõàéëáàë ýä õºðºíãºòýé õîëáîîã¿é ãýð á¿ëèéí õàðèëöààãýõýä ë õóâèéí ýðõ ç¿éä õàìààðäàã áàéõàä ýä õºðºíãºòýé øóóä õîëáîîá¿õèé Àæ àõóé, Ñàíõ¿¿, Òàòâàðûí çýðýã ýðõ ç¿é íü íèéòèéí ýðõ ç¿éäõàìààðäàã. Ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýíèé ¿¿ñëýýð íü íèéòèéí ýðõ ç¿éíõóâüä íýã òàëûí õ¿ñýë çîðèãèéã èëýðõèéëñýí çàõèðãààíû àêò, õóâèéíýðõ ç¿éí õóâüä òýãø ýðõ á¿õèé ñóáüåêò¿¿äèéí õîîðîíäîõ ãýðýý á¿õèéçîõèöóóëàëò àãóóëñàí áàéíà õýìýýí ¿çäýã áàéñàí. Ãýòýë èðãýíèé ýðõç¿éä íýã òàëûí àêòààð (íýã òàëûí ýðõ ç¿éí õýëöýë) èðãýíèé õàðèëöààãçîõèöóóëàõààñ ãàäíà íýã òàëûí äàâóó ýðõ á¿õèé àêòààð èðãýíèé ýðõç¿éí õýì õýìæýý èëýðõèéëýãäýæ áîëäîã. ͺ㺺 òàëààð íèéòèéí ýðõç¿éí õóâüä òºð áà èðãýäèéí õîîðîíä áàéãóóëñàí Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éíãýðýýíèé çîõèöóóëàëò îð÷èí ¿åä èõýýð õýðýãëýãäýõ áîëëîî. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý áà èðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé õîîðîíäûí ÿëãàà íü Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã õýðõýí îéëãîæ òîäîðõîéëñíîîñ èõýýõýí õàìààðàëòàé. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýã äàðààõ áàéäëààð òîäîðõîéëæ áîëîõ þì: Ýðõ ç¿éí õýä õýäýí ñóáüåêò¿¿äèéí çàõèðàì- æèëñàí áóñ, õàðèëöàí òîõèðîëöñîí, çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñàëáàðò ýðõ áà ¿¿ðãèéã ¿¿ñãýõ, ººð÷ëºõ áà äóóñãàõàä ÷èãëýñýí íèéòèéí ýðõ ç¿éí õ¿ñýë çîðèãèéí èëýðõèéëëèéã çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýíý. Ýíýõ¿¿ òîäîðõîéëîëò íü äàðààõ îéëãîëòóóäûã àãóóëñàí áàéíà: 1. Òîäîðõîé çîõèöóóëàëò 2. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñàëáàðò 3. Ãýðýý õèéãäñýí áàéõ. Òîäîðõîé çîõèöóóëàëò àãóóëñàí áàéíà ãýäýã íü Çàõèðãààíû àêòûí íýãýí àäèë ýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàð á¿õèé çîõèöóó- ëàëòòàé áàéíà ãýñýí ¿ã. Çîõèöóóëàëòûí àãóóëãà íü ýðõ ç¿éí õàðèëöààã ¿¿ñãýõ, ººð÷ëºõ , äóóñãàâàð áîëãîíî ãýñíýýð èëýðõèéëýãääýã. Òóõàéí çîõèöóóëæ áóé õàðèëöàà íü Íèéòèéí ýðõ ç¿é áóþó çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õàðèëöàà áàéõ ¸ñòîé. Ãýðýý ãýäýã íü õî¸ð áóþó ò¿¿íýýñ äýýø ñóáüåêòèéí õîîðîíäîõ ýðõ ç¿éí õàðèëöààã ¿¿ñãýõ, ººð÷ëºõ, äóóñãàâàð áîëãîõ áóþó òîãòîîñîí ýðõ ç¿éí íºëººëºë á¿õèé òàëóóäûí õàðèëöàí òîõèðîëöñîí ýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàð á¿õèé õ¿ñýë çîðèãèéí èëýðõèéëýë þì. Ýíäýýñ õàðàõàä çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õàðèëöààã ººð÷ëºõ ¿¿ñãýõ äóóñãàâàð áîëãîõ ýñâýë òîãòîîõîä24
 23. 23. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ÷èãëýãäñýí áàéõ ¸ñòîé áºãººä çàõèðãààíû àêòûí íýãýí àäèë çàõèðãààíû ãàäàãø ÷èãëýñýí ¿éë àæèëëàãààíû õýëáýð þì. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé èðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýýíýýñ ÿëãàðàõîíöëîãèéã ýðäýìòýä ÿíç á¿ðèéí îíîëîîð òàéëáàðëàõ îðîëäëîãûãõèéñýýð èðñýí:♦ Ñóáúåêòûí îíîë (Subjektstheorie) íü Çàõèðãààíû áîëîí èðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ÿëãààã òàéëáàðëàõàä ºðãºíººð õýðýãëýãääýã. Ýíýõ¿¿ îíîë íü òóõàéí õàðèëöààíä îðîëöîã÷äûí ýðõ ç¿éí áàéäàë äýýð òóëãóóðëàäàã. Íèéòèéí ýðõ ç¿é íü çàõèðàõ-çàõèðàãäàõ õàðèëöààí äýýð ¿íäýñëýäýã áà Õóâèéí ýðõ ç¿éí õàðèëöàà íü ñóáúåêòóóäûí òýãø ýðõýä ¿íäýñëýäýã. Ýíýõ¿¿ îíîë ¸ñîîð çàõèð- ãààíû ýðõ ç¿é íü íýã òàëûí çîõèöóóëàëòòàé (Õóóëü, Çàõèðãààíû àêò), õàðèí õóâèéí ýðõ ç¿éí õóâüä ãîë çîõèöóóëàëòûí õýðýãñýë íü ãýðýý áîëäîã. Ýíý îíîë íü 19-ð çóóíû, Çàõèðãàà íü çºâõºí çàõèðàõ õýëáýðýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã ãýñýí ¿çëýýñ ¿¿ñýëòýé. Ñóáúåê- òûí îíîë ¸ñîîð Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ÿäàæ íýã òàë íü çààâàë Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñóáúåêò áàéõ áºãººä òóõàéí ãýðýýíèé çîõèöóóëæ áóé õàðèëöàà íü òýãø áóñ ýðõ á¿õèé (çàõèðàõ, çàõèðàã- äàõ) ñóáúåêòóóäûí õîîðîíä ¿¿ñýõ ¸ñòîé áîëäîã. Ýíýõ¿¿ îíîëûí õóâüä äàðààõ íºõöºë áàéäëûã çàéëøã¿é àíõààðàõ øààðäëàãàòàé: – Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éä ÷ ãýñýí òýãø ýðõ á¿õèé ñóáúåêòóóäûí õîîðîíä ãýðýý áàéãóóëàãäàæ áîëäîã. 1 Æèøýýëáýë: Àäèë ò¿âøèíä îðøèõ áàéãóóëëàãóóäûí õîîðîíä áàéãóóëñàí ãýðýý – Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé íýã òàë íü çààâàë Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñóáüåêò áàéõ àëáàã¿é áà Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü õî¸ð èðãýíèé ýðõ ç¿éí ñóáúåêòóóäûí õîîðîíä áàéãóóëàãäàõ áîëîìæòîé 2 õýìýýí ¿çäýã. Æèøýýëáýë: Òºð íü òîäîðõîé íºõöºëä ººðèéí õèéõ ¸ñòîé ¿¿ðýãò àæëàà èðãýíèé ýðõ ç¿éí ñóáúåêò¿¿äýä øèëæ¿¿ëýõ áîëîìæòîé áºãººä óã èðãýíèé ýðõ ç¿éí ýòãýýä íü òóõàéí ¿¿ðýãò àæëûã áèåë¿¿ëýõèéí òóëä çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õàðèëöààíä îðîëöîæ òîäîðõîé øààðäëàãàòàé ýðõ ýäýëæ ¿¿ðýã õ¿ëýýäýã. Ýíýõ¿¿ èðãýíèé ýðõ ç¿é ñóáúåêò íü øèëæ¿¿ëýí àâñàí ýðõ ìýäëèéíõýý õ¿ðýýíä ººð íýãýí èðãýíèé ýðõ ç¿éí ñóáúåêòòýé çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý áàéãóóëàõ áîëîìæòîé áîëäîã. 31 Schimpf, Christian; Der verwaltungsrechtliche Vertrag unter besonderer Berücksichtigung seiner Rechtswidrigkeit, 1982. S.56.2 Maurer, Hartmut; Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Auflage, 1999. S.349.3 Lange, Klaus; Die Abgrenzung des öffentlichrechtlichen Vertrages vom privatrechtlichen Vertrag, NVwZ. 1983. Heft 6. S.317. 25
 24. 24. Ï. ÎÄÃÝÐÝË♦ Àøèã ñîíèðõëûí îíîë (Interessentheorie): Ýíýõ¿¿ îíîë íü ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýãýýð èëýðõèéëýãäýæ áóé àøèã ñîíèðõîëä ¿íäýñëýäýã áà Íèéòèéí ýðõ ç¿éí õóâüä íèéòèéí àøèã ñîíèðõîë á¿õèé õàðèí õóâèéí ýðõ ç¿éí õóâüä òóõàéí õóâü ýòãýýäèéí àøèã ñîíèðõîëä íèéöñýí õýì õýìæýýí¿¿ä õàìààðäàã1. Èéì ó÷ðààñ òóõàéí ãýðýýíèé ñóáúåêòóóä íèéòèéí àøèã ñîíèðõîë äýýð íýãäñýí áàéâàë óã ãýðýýã íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýýíä (çàõèð- ãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíä) õàìààðóóëàí îéëãîäîã. Ãýõäýý ìºí äàðààõ íºõöºë áàéäëóóäûã àíõààðàí ¿çýõ øààðäëàãàòàé áîëäîã: – Îëîí õýì õýìæýýí¿¿äýä íèéòèéí àøèã ñîíèðõîë õóâèéí àøèã ñîíèðõîëòîé äàâõàöñàí áàéäàã. – Çàõèðãàà íü ººðèéí ¿éë àæèëëàãààíäàà èðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýýã àøèãëàõ áîëîìæòîé ó÷èð èðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýýãýýð çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õàðèëöààã çîõèöóóëæ áîëäîã.♦ Øàòëàëûí îíîë (Zuordnungstheori): Ýíýõ¿¿ îíîë íü ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýí äýõ ñóáüåêòèéí ñóáúåêòèâ ýðõ, ¿¿ðýã äýýð ¿íäýñëýñýí áàéäàã. Øàòëàëûí îíîëûí äàãóó Íèéòèéí ýðõ ç¿éä äàðààõ øèíæ á¿õèé õýì õýìæýýí¿¿ä õàìààðäàã: çºâõºí Òºð ýñâýë äýýä çàõèðàõ ýðõ á¿õèé òóñãàé ýòãýýä¿¿äýä õàíäñàí øèíæ á¿õèé õàðèí õóâèéí ýðõ ç¿éí õóâüä õýì õýìæýýí¿¿ä íü á¿õ õ¿ì¿¿ñèéí õóâüä íýãýí àäèë ¿éë÷èëäýã øèíæòýé. Òýãýõëýýð íèéòèéí ýðõ ç¿é íü òºðèéí òóñãàé ýðõ áàéõàä õàðèí õóâèéí ýðõ ç¿é íü õ¿í áîëãîíû ýðõ þì. Ýíäýýñ çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý íü íèéòèéí ýðõ ç¿éä õàìààðàõ ó÷èð ãýðýýíèé òàëóóäûí ýðõ, ¿¿ðýã íü øàòàëñàí øèíæòýé áîë óã ãýðýýã çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýíý ãýñýí ä¿ãíýëòýíä õ¿ðíý. Ýíý òîõèîëäîë äàðààõ íºõöºëä ýðãýëçýýòýé áàéäàã: – òºð íü øàòàëñàí ñóáúåêòûí õóâüä èðãýíèé ýðõ ç¿éí õýì õýìæýý (èðãýíèé ãýðýý) ìºí èðãýí íü øàòàëñàí ñóáúåêòûí õóâüä íèéòèéí ýðõ ç¿éí õýì õýìæýý (çàõèðãààíû ãýðýý) á¿õèé çîõèöóóëàëòòàé õàðèëöààíä ñóáüåêòýýð îðîëöîæ áîëäîã2.♦ Ãýðýýíèé ç¿éëèéí îíîë (Gegenstandstheorie): Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý áîëîí õóâèéí ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé õîîðîíäûí ãîë ÿëãààã òóõàéí ãýðýýíèé “Ç¯ÉË” àëü ýðõ ç¿éä õàìààðàãäàæ áàéãààãààð íü òîãòîîæ áîëäîã. Ãýðýýíèé ç¿éë ãýäýã íü òóõàéí ãýðýýíèé ñóáúåêò¿¿äýä õàìààðàë á¿õèé îáúåêò3 þì. Ãýðýýíèé ç¿éë íü áèåò1 Schimpf, Christian; Der verwaltungsrechtliche Vertrag unter besonderer Berücksichtigung seiner Rechtswidrigkeit, 1982. S.58.2 Schimpf, Christian; Der verwaltungsrechtliche Vertrag unter besonderer Berücksichtigung seiner Rechtswidrigkeit, 1982. S.57.3 Greifelds, Rechtswoerterbuch, S.452.26
 25. 25. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý áîëîí áèåò áóñ (Ýðõ, ¿éë àæèëëàãàà...) õýëáýðòýé áàéíà. “Ãýðýýíèé ç¿éëèéí îíîë” íü Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òîäîðõîéëîë- òîíä “çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñàëáàðò ýðõ ç¿éí õàðèëöààã ¿¿ñãýæ, ººð÷èëæ äóóñãàâàð áîëãîõ” áà ÿìàð íýãýí ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýã çºð÷ñºí áàéõ ¸ñã¿é õýìýýí èëýðõèéëýãäñýí áàéäàã. Ýíýõ¿¿ îíîëîîð Òóõàéí ãýðýýíýýñ ¿¿ñ÷ áóé ýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàð íü çàõèðãààíû ýðõ ç¿éä õàðüÿàëàãäàæ áàéâàë óã ãýðýý çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíä õàìààðäàã. Ãýõäýý ýíä áàñ Çàõèðãàà “áàéãóóëëàãà” íü ººðèéí ¿éë àæèëëàãààíäàà (çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñàëáàðò) èðãýíèé ýðõ ç¿éí õýëáýðèéã àøèãëàæ áîëäãèéã õàðãàëçàí ¿çýõ øààðäëàãàòàé áîëæ áàéíà. Çàõèðãààíû ãýðýý áà õóâèéí ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé õîîðîíäûí ÿëãà๠Îíîë Ýåðýã Ѻðºã1 Ñóáüåêòûí Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãý- ♦ Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éä ÷ ãýñýí òýãø îíîë ðýýíèé ÿäàæ íýã òàë íü ýðõ á¿õèé ñóáúåêòóóäûí õîîðîíä çààâàë Çàõèðãààíû ýðõ ãýðýý áàéãóóëàãäàæ áîëäîã. ç¿éí ñóáúåêò áàéõ áºãººä ♦ Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé íýã òóõàéí ãýðýýíèé çîõèöóóëæ òàë íü çààâàë Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí áóé õàðèëöàà íü òýãø áóñ ñóáüåêò áàéõ àëáàã¿é áà Çàõèðãààíû ýðõ á¿õèé (çàõèðàõ, çàõè- ýðõ ç¿éí ãýðýý íü õî¸ð èðãýíèé ýðõ ðàãäàõ) ñóáúåêòóóäûí ç¿éí ñóáúåêòóóäûí õîîðîíä õîîðîíä ¿¿ñýõ ¸ñòîé áàéãóóëàãäàõ áîëîìæòîé2 Àøèã Ãýðýýíèé ñóáúåêòóóä ♦ Îëîí õýì õýìæýýí¿¿äýä íèéòèéí ñîíèðõëûí íèéòèéí àøèã ñîíèðõîë àøèã ñîíèðõîë õóâèéí àøèã îíîë äýýð íýãäñýí áàéâàë óã ñîíèðõîëòîé äàâõàöñàí áàéäàã. ãýðýýã íèéòèéí ýðõ ç¿éí ♦ Çàõèðãàà íü ººðèéí ¿éë àæèëëà- ãýðýýíä (çàõèðãààíû ãààíäàà èðãýíèé ýðõ ç¿éí ãýðýýã ãýðýýíä) õàìààðóóëàí àøèãëàõ áîëîìæòîé ó÷èð èðãýíèé îéëãîäîã ýðõ ç¿éí ãýðýýãýýð çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õàðèëöààã çîõèöóóëæ áîëäîã.3 Øàòëàëûí Ãýðýýíèé òàëóóäûí ýðõ, ♦ Òºð íü øàòàëñàí ñóáúåêòûí õóâüä îíîë ¿¿ðýã íü øàòàëñàí èðãýíèé ýðõ ç¿éí õýì õýìæýý (èðãý- øèíæòýé áîë óã ãýðýýã íèé ãýðýý) ìºí èðãýí íü øàòàëñàí çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñóáúåêòûí õóâüä íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýíý õýì õýìæýý (çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý) á¿õèé çîõèöóóëàëòòàé õàðèë- öààíä ñóáüåêòýýð îðîëöîæ áîëäîã.4 Ãýðýýíèé Òóõàéí ãýðýýíýýñ ¿¿ñ÷ ♦ Çàõèðãàà “áàéãóóëëàãà” íü ººðèéí ç¿éëèéí áóé ýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàð ¿éë àæèëëàãààíäàà (çàõèðãààíû ýðõ îíîë íü çàõèðãààíû ýðõ ç¿éä ç¿éí ñàëáàðò) èðãýíèé ýðõ ç¿éí õýë- õàðüÿàëàãäàæ áàéâàë óã áýðèéã àøèãëàæ áîëäãèéã õàðãàëçàí ãýðýý çàõèðãààíû ýðõ ¿çýõ øààðäëàãàòàé áîëæ áàéíà. ç¿éí ãýðýýíä õàìààðäàã. 27

×