Piawai sekolah terengganu

2,966 views
2,766 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,966
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
108
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Piawai sekolah terengganu

 1. 1. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] Kata Alu-Aluan PENGARAH PELAJARAN NEGERI TERENGGANU Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu sentiasa berusaha melonjakkan kecemerlanganpendidikan dengan usaha Melestarikan Pendidikan Terbilang. Usaha ini sangat penting untukmembina jati diri anak-anak Terengganu bagi mendepani masa depan yang penuh dengan pelbagaicabaran. Selaras dengan itu, bagi memastikan hasrat tersebut tercapai, maka setiap sekolah perludiberikan perhatian dalam pelbagai aspek.Cara berkesan yang boleh membantu sekolahmeningkatkan kecemerlangan adalah dengan mewujudkan mekanisme pemantauan yangmenepati Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Oleh itu, Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu berusaha membina instrumen PiawaiSekolah Terengganu (PST) supaya dapat digunapakai oleh semua sekolah.Instrumen ini padadasarnya berpandukan cadangan instrumen pemantauan dari SKPM yang disesuaikan dengankehendak sekolah-sekolah negeri Terengganu.Harapan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu agardengan adanya PST ini menjadi satu panduan yang sangat berguna bagi memajukan sekolah kearah Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Akhir sekali, saya merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada jawatankuasa yangbekerja keras untuk menjayakan usaha ini.Semoga kita dapat bersama-sama MelestarikanPendidikan Terbilang di negeri ini.Sekian, terima kasih.“Melestarikan Pendidikan Terbilang”‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’RAZALI BIN DAUDPengarah Pelajaran Negeri Terengganu Muka Surat 1
 2. 2. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] Kata Alu-Aluan KETUA SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya, maka saya berkesempatanmerakamkan sepatah dua kata dalam buku Piawai Sekolah Terengganu (PST) ini. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah dan syabas kepada ahlijawatankuasa yang terlibat dalam penerbitan buku ini sebagai panduan kepada semua sekolah dinegeri Terengganu.Piawai Sekolah Terengganu seperti ini sangat penting sebagai satu“mekanisme” yang boleh dimanfaatkan untuk kecemerlangan sekolah dalam pelbagai bidang.Garispanduan ini, selaras dengan hasrat untuk melestarikan pendidikan terbilang Terengganuberasaskan tranformasi pendidikan yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana MenteriMalaysia. Terima kasih juga saya tujukan kepada mantan Ketua Sektor Pengurusan Sekolah JabatanPelajaran Negeri Terengganu – Yang Mulia Tengku Anuar bin Tengku Dalam yang telahmemberikan idea dan cadangan pada peringkat awal pembinaan Piawai Sekolah Terengganu –Melestarikan Pendidikan Terbilang. Justeru, penerbitan buku ini memberikan nilai tambah dalam pengurusan sekolah di NegeriTerengganu agar menjadi lebih mantap, terarah serta lebih berfokus bagi menghasilkan impakberkesan dalam memajukan sekolahkeseluruhannya.Pihak pengurusan sekolah seharusnyamenjadi pendokong serta rantaian yang mampu merealisasikan agenda besar ini. Saya berkeyakinan bahawa usaha ini mampu membantu pihak pengurusan dan guru-gurumengurus sekolah dengan lebih efisyen dan bertanggungjawab. Menjadi harapan pihak jabatanagar sebarang masalah yang timbul akan dapat diselesaikan melalui penerbitan buku PiawaiSekolah Terengganu (PST) – Melestarikan Pendidikan Terengganu Terbilang.Sekian.“Melestarikan Pendidikan Terbilang”“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”ZAKARIAH BIN ALIKetua Sektor Pengurusan Sekolah Muka Surat 2
 3. 3. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] KANDUNGAN1- Falsafah Pendidikan Kebangsaan……………………………………… m/s 42- Latar Belakang…………………………………………………………………. m/s 53- Misi, Visi, Moto Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu………m/s 64- Jawatankuasa………………………………………………………………….. m/s 75- Matlamat………………………………………………………………………… m/s 86- Piawai Sekolah Terengganu - Melestarikan Pendidikan Terengganu Terbilang……………………………………………………… m/s 9 -207- Perincian Instrumen Pemantauan Piawai Sekolah Terengganu –Melestarikan Pendidikan Terengganu Terbilang………………………………………………………………………… m/s 21 -338- Rumusan………………………………………………………………………… m/s 349- Lampiran Sekolah Berprestasi Tinggi Sekolah Kluster Kecemerlangan Tawaran Baru (New Deals) Instrumen Pemantauan Piawai Sekolah Terengganu Borang Maklum Balas Pemantauan (PK03-01) Laporan Pemantauan Awal Persekolahan Tahun 2011 Muka Surat 3
 4. 4. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahlebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruhdan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha iniadalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yangberilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Muka Surat 4
 5. 5. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] LATAR BELAKANG  Piawai Sekolah Terengganu (PST) - Melestarikan Pendidikan Terengganu Terbilang merupakan satu makanisme untuk mengangkat kualiti sekolah di negeri Terengganu dalam pengurusan organisasi, pengurusan instruksional, pengurusan kurikulum, pengurusan kokurikulum, pengurusan kewangan dan pengurusan sumber manusia. Melalui PST iniakan dapat menaksir keupayaan dan potensi pentadbir sekolah bagi merealisasikan piawaitinggi pendidikan di negeri Terengganu.  Piawai ini dilaksanakan berasaskan halatuju visi dan misi Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu yang selari dengan perubahan terkini dalam bidang pendidikan seperti Program Tranformasi Pendidikan dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) berkaitan pendidikan. Penggunaan Piawai Sekolah Terengganu - MelestarikanPendidikan Terbilang adalah penting bagi mewujudkan sekolah cemerlang yang mendapat Baiah(New Deals), Sekolah Kluster Kecemerlangan(SKK) dan Sekolah Berprestasi Tinggi(SBT). Muka Surat 5
 6. 6. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] VISI JABATAN PELAJARAN TERENGGANU “JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEMANGKIN MODAL INSAN TERBILANG” MISI JABATAN PELAJARAN TERENGGANU “MEMPERTINGKAT KETERBILANGAN INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA” MOTO JABATAN PELAJARAN TERENGGANU “MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG” Muka Surat 6
 7. 7. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] AHLI JAWATANKUASA PENGOLAHAN PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU – MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERENGGANU TERBILANG Penaung Encik Razali bin Daud Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu Penasihat Encik Hashim bin Mohd Zin Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu Pengerusi Encik Zakariah bin Ali Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Timbalan Pengerusi Encik Salim bin Ab. Ghani Ketua Penolong Pengarah, Sektor Pengurusan Sekolah Setiausaha Encik Samsudin bin Ismail Penolong Pengarah Pengurusan Projek Khas / SBP / Kluster (hingga 30 Mei 2011) Encik Hamid bin Yahya Penolong Pengarah Pengurusan Projek Khas / SBP / Kluster (mulai 1 Julai 2011) AJK Tuan Haji Mohamad Nawawi bin Rani, SPS Puan Siti Rohaya binti Mohd Nor, SPS Encik Mohd Nasir bin Jusoh, SPS Encik Jelani bin Sulong, SPS Encik Abdul Rahim bin Sulaiman, SPS EncikRosli bin Chik, SK2P Tuan Haji Abdul Rahman bin Wan Mohamed, SJQ EncikMat Zulddin bin Jusoh, SPA Tuan Haji Shukor bin Awang, SPPK Encik Awi bin Salleh, SPI Encik Mohd Sabri bin Salleh, SPP Encik Mohd Yuseri bin Isa, SPsPK EncikShamsuddin bin Mohd Yusof, SPK Cik Norita binti Ali, SICT Tuan Haji Zakaria bin Awang, YDP Majlis Persidangan Pengetua Malaysia Negeri Terengganu Tuan Haji Yusoff bin Karim, YDP Majlis Guru Besar Negeri Terengganu Urus Setia Encik Mohammed Hadzlami bin Husin, SPS Cik Norbaizura binti Ahmad, SPS Muka Surat 7
 8. 8. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] MATLAMAT2.1 Membolehkan sekolah membuat penilaian dan penarafan kendiribagi mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pengurusansekolah danhalangan di peringkat sekolah.2.2 Sebagai asas untuk pengurusan sekolahmelakukan penambahbaikansecara berterusan dari aspek kemenjadian murid.2.3 Sebagai panduan oleh pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Terengganudan Pejabat Pelajaran Daerah membuat penyeliaan dan pemantauan bagimembantu sekolah ke arah sekolah cemerlang.2.4 Sebagai pengukur dan penilai tahap kecemerlangan sekolah dalamsemua aspek.2.5 Supaya semua input di sekolah diuruskan secara optimum untukmenghasilkan outputdan outcomeyang cemerlang iaitu kemenjadianmurid.2.6 Sebagai garis panduan kepada pengurusan sekolah mengurussekolah dengan lebih berkesan.2.7 Menyediakan sekolah dalam memenuhi tuntutanProgramTransformasi Pendidikan Negara. Muka Surat 8
 9. 9. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU – MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERENGGANU TERBILANGA. KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA / GURU BESAR (PGB)BIL ITEM DESKRIPSI Lengkap dengan maklumat asas peribadi, biodata, senarai tugas guru Kehadiran kursus/taklimat/mesyuarat dan catatan mesyuarat Buku Rekod Mengajar 1 Jadual waktu, rancangan pengajaran tahunan dan PGB penulisan rancangan harian Senarai buku teks murid/rujukan guru Senarai nama murid,markah penilaian dan analisis pencapaian murid Ada dan mencukupi jumlah waktu minimum (lima waktu seminggu) 2 Jadual Waktu PGB Kemaskini dan pematuhan kepada jadual waktu 90% jadual waktu dipatuhi tanpa ganti Ada jadual pencerapan serta pematuhan kepada perancangan jadual Pencerapan Pengajaran 3 Ada rekod pencerapan dan kemaskini dan Pembelajaran Ada tindakan susulan Ada fail yang lengkap dan kemaskini Dibuat secara kolektif, jelas,mudah difahami, sesuai dan dipamer di tempat yang strategik 4 Misi dan Visi Sekolah Dikongsi bersama-sama dan disebarkan kepada semua warga sekolah dan ibu bapa 5 Piagam Pelanggan Ada, jelas, mudah difahami dan dipamerkan serta dipatuhi Ada rekod semakan dan kemaskini mengikut kekerapan Rekod Semakan Kerja 6 Ada fail yang lengkap dan kemaskini Murid Ada tindakan susulan 7 Rekod Pergerakan PGB Ada rekod dan kemaskini Berpakaian kemas dan sesuai 8 Penampilan Diri PGB Rupa diri terurus Muka Surat 9
 10. 10. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]B. PENGURUSAN SEKOLAHBIL ITEM DESKRIPSI Ada surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat dan maklum balas 1 Mesyuarat Pengurusan Sekurang-kurangnya satu kali sebulan Ada fail dan kemaskini Ada surat panggilan mesyuarat,minit mesyuarat danada maklumbalas serta mematuhi sistem fail 2 Mesyuarat Guru / Staf Sekurang-kurangempat kali setahun Ada fail dan kemaskini Buku Perancangan Sekolah – Ada, lengkap dan dilfahami serta dilaksana oleh semua 3 Strategik,Taktikal dan warga sekolah Operasi Ada penarafan kendiri menggunakan instrumen Standard Pengurusan Penarafan Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM ) dan difahami 4 Kendiri Ada fail yang kemaskini dan lengkap Ada dokumen sokongan Rekod Penyeliaan Pengajaran dan Ada jadual penyeliaan dan dilaksanakan Pembelajaran oleh Ada rekod dan tindakan susulan 5 Guru Penolong Kanan Ada fail dan kemaskini dan Guru Kanan Mata Ada rumusan bulanan Pelajaran Rekod Kehadiran Kerja Ada rekod kehadiran dan lengkap 6 Rasmi Guru dan Disemak dan ditandatangan oleh PGB / GPK setiap hari Kakitangan Ada rumusan bulanan Disemak dan ada rekod semakan Rekod Semakan Buku 7 Ada tindakan susulan Rekod Mengajar Ada rumusan bulanan Rekod Penyeliaan Kerja Disemak dan ada rekod semakan Murid oleh Guru Ada fail yang lengkap dan kemaskini 8 Penolong Kanan dan Ada tindakan susulan Guru Kanan Mata Ada rumusan bulanan Pelajaran Jadual Waktu Ada dan ditandatangani oleh PGB dan jadual waktu induk 9 (Induk,Persendirian,Kha dipamer s) Ada jadual guru ganti Pengurusan Jadual Ada borang agihan penerimaan, ditandatangani oleh guru10 Guru Ganti ganti dan difail Dipamer Rekod Pergerakan Guru Ada rekod dan kemaskini11 dan Staf Ada rumusan bulanan Muka Surat 10
 11. 11. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] Rekod Tindakan Tatatertib Guru dan Kakitangan Bermasalah12 Ada rekod dan fail yang lengkap Kesihatan/Gangguan Mental/Emosi/Guru- guru yang DiPOOLkan Laporan Jemaah Nazir13 Ada rekod dan fail yang lengkap Sekolah Pekeliling-pekeliling Dalam fail14 Tahun Semasa Atas meja PGBC. PENGURUSAN KEWANGAN / PEJABATBIL ITEM DESKRIPSI Ada Jawatankuasa Ada surat kuasa Jawatankuasa 1 Ada panggilan mesyuarat Kewangan Ada pekeliling (PKAWS) dan Ikut arahan Ada kursus / seminar / bengkel Mesyuarat Ada surat pelantikan Jawatankuasa Ada surat panggilan mesyuarat dan minit mesyurat 2 Pengurusan Kewangan Mesyuarat sekurang-kurang empat kali setahun dan Akaun (JPKA) Sistem fail yang kemas Buku Tunai Wang Rekod menepati akta dan urus niaga semasa 3 Kerajaan dan Wang Disemak oleh PGB, ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam Suwa. serta menutup akaun bulanan Rekod menepati akta dan urusniaga semasa. 4 Buku Tunai Wang Suwa Disemak oleh PGB, ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam serta menutup akaun bulanan. Buku Tunai Wang Rekod menepati akta dan urusniaga semasa 5 Asrama (Jika Rekod disemak oleh PGB dan ditandatangani oleh PGB, Berkenaan) Audit Dalam serta menutup akaun bulanan Rekod menepati akta dan urus niaga semasa Buku Vot / Filmsi ( jika Rekod disemak oleh PGB 6 berkenaan ) Ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam dan menutup akaun bulanan Ada nota minta Ada LO Ada tawaran harga 7 Prosedur Pembelian Ada dokumen sokongan dan tanda tangan PGB Ada tanda tangan, nama dan nombor kad pengenalan pembeli Sistem fail lengkap Muka Surat 11
 12. 12. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] Ada dokumen lengkap dengan invois, baucer dan bil-bil 8 Prosedur Pembayaran Bayaran dengan cek berpalang dalam tempoh 14 hari Ada fail laporan audit 9 Laporan Audit Ada maklum balas penambahbaikan dalam masa 30 hari Indeks fail Sistem penyimpanan fail10 Sistem Pengurusan Fail Ada dokumen dalam fail Ada sistem pergerakan fail Ada surat pelantikan Jawatankuasa (JKPAK) Mesyuarat empat kali setahun dan minit mesyuarat Ada Pekeliling Perbendaharaan (PP) Bil 5 Tahun 2007 Pengurusan Aset /11 Perekodan aset alih (Kew PA-8) Harta Alih Kerajaan Ada Panduan Pelupusan Sijil Pelupusan Aset (Kew PA-19) Servis secara berkala Ada data dan dipamerkan Pengurusan Data dan12 Carta organisasi Maklumat Asas Sekolah Data sentiasa dikemaskini Ada pegawai bertugas sepanjang masa Ada buku rekod kehadiran pelanggan Ada ruang menunggu, bahan bacaan dan perkhidmatan Pengurusan13 mesra pelanggan Perkhidmatan Kaunter Ada Borang Maklum Balas Pelanggan Ada peti aduan Aduan dan maklum balas pelanggan dianalisisNota :PKAWS – Pekeliling Kewangan dan Akaun Wang SUWA SekolahLO – Local OrderD. PENGURUSAN KURIKULUMBIL ITEM DESKRIPSI Ada jawatankuasa, ada mesyuarat, ada minit dan mematuhi Pengurusan JKS kekerapan mesyuarat (empat kali setahun) 1 Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada Jawatankuasa,ada perancangan dan mematuhi Pengurusan kekerapan mesyuarat (empat kali setahun) 2 BidangPanitia Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail (enam fail) Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Muka Surat 12
 13. 13. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Analisis Keputusan Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan 3 Peperiksaan Awam penambahbaikan Membuat post-mortem dan didokumenkan Dipamerkan Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Analisis Keputusan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Peperiksaan Dalaman / Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan 4 Pentaksiran Berasaskan penambahbaikan) Sekolah Menggunakan e-Pantau Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Ada pelan strategik, pelan taktikal dan pelan operasi Program/aktiviti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur Pelaksanaan ditetapkan 5 Program/Projek/Aktivit Program yang inovatif i Kurikulum Sekolah Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Post-mortem dan penilaian Ada pelaporan lengkap dan mengikut standard yang Pelaporan dan ditetapkan Dokumentasi Kepelbagaian dan pelaporan yang inovatif 6 Program/Projek/Aktivit Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan i Kurikulum penambahbaikan) Membuat penilaian Ada jawatankuasa makmal dan bengkel Ada carta organisasi makmal dan bengkel Ada jadual makmal dan bengkel Rekod penggunaan makmal dan bengkel Pengurusan Makmal 7 Borang tempahan bahan dan peralatan dan Bengkel Buku stok kemaskini Keceriaan makmal dan bengkel Senarai tugas staf makmal dan bengkel Pelan kebakaran dan kecemasan Instrumen dan data kajian keperluan Latihan Dalam Pelan Operasi Latihan (POL) 8 Perkhidmatan Penilaian latihan Dokumentasi Jawatankuasa kajian tindakan Ada proposal 9 Kajian Tindakan Laporan kajian Pembentangan kajian Jawatankuasa Pelaksana Dasar Baru KPM Mesyuarat Jawatankuasa10 (LINUS,MBMMBI,KSSR, Fail Program KSSM,KSPK) Pekeliling dasar berkenaan Penyebaran maklumat Muka Surat 13
 14. 14. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] Kursus guru Post-mortem pelaksanaan Dokumentasi pelaksanaan Cadangan penambahbaikan Tindak susulNota :JKS – Jawatankuasa Kurikulum SekolahPBS – Pentaksiran Berasaskan SekolahKPM-Kementerian Pelajaran MalaysiaLINUS-Literacy and Numeracy ScreeningMBMMBI-Memartabtkan Bahasa Melayu Memperkukuh Bahasa InggerisKSSR-Kurikulum Standard Sekolah RendahKSSM-Kurikulum Standard Sekolah MenengahKSPK-Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanE. PENGURUSAN PEPERIKSAANBIL ITEM DESKRIPSI Pengurusan Semua calon yang layak didaftarkan Peperiksaan Awam UPSR/PMR/SPM/STAM/STPM/MUET didaftarkan mengikut 1 (UPSR/PMR/SPM/STA prosedur M / STPM/ MUET) Calon berkeperluan khas dinyatakan keperluannya Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Analisis Keputusan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail 2 Peperiksaan Awam Post mortem dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Analisis Keputusan 3 Post-mortem dan tindakan susulan (analisis dan Peperiksaan Dalaman penambahbaikan) Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPBS) Ada Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (JPBS) Pentaksiran Berasaskan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail 4 Sekolah (PBS) Pemantauandan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada Jawatankuasa Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah Sistem Analisis (SAPS) 5 Peperiksaan Sekolah Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail (SAPS) Menguruskan data markah semua kelas mengikut jangka masa yang ditetapkan (online) Muka Surat 14
 15. 15. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]F. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)BIL ITEM DESKRIPSI Ada Jawatankuasa HEM Ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat dan Pengurusan ada minit mesyuarat dan bermesyuarat empat kali setahun 1 Jawatankuasa Hal Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Ehwal Murid (HEM) Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada rekod penempatan dan mematuhi prosedur Pengurusan Pendidikan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail 2 Wajib (Sekolah Rendah) Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Pengurusan Murid Ada rekod penempatan dan mematuhi prosedur yang 3 Bukan Warganegara ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Buku Rekod 4 Dikemaskini berdasarkan pendaftaran semasa Pendaftaran Pelajar Sentiasa berada di pejabat Ada program dan mengikut perancangan yang ditetapkan Pelaksanaan Program / Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail 5 Projek / Aktiviti HEM Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan Sekolah penambahbaikan) Ada jawatankuasa, surat penggilan mesyuarat, minitcmesyuarat dan maklum balas mesyuarat Ada program/aktiviti peningkatan sahsiah murid Ada analisis kes salahlaku murid dan tindakan susulan Pengurusan Disiplin Ada analisis kehadiran murid 6 dan Sahsiah Murid Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Ada surat pekeliling disiplin Buku peraturan dan undang-undang sekolah disediakan Ada rekod sesi kaunseling kes disiplin Ada Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Mesyuarat dijalankan dan ada minit Ada rekod perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Ada perancangan aktiviti tahunan dan dipatuhi dan ada Pengurusan Bimbingan 7 dokumentasi dan Kaunseling Sesi kaunseling dijalankan Ada rekod sesi kaunseling dan dokumentasi Ada analisis sesi kaunseling mingguan dan bulanan serta tindakan susulan Ada jawatankuasa Pengurusan Kesihatan Ada rekod dan data penerima Program Susu 1Malaysia. 8 Murid Ada rekod keracunan makanan Ada rekod kesihatan murid Muka Surat 15
 16. 16. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] Ada JawatankuasaKebajikan Murid Mesyuarat dijalankan dan minit mesyuarat disediakan Ada rekod penerima KWAPM Pengurusan Kebajikan Ada rekod penerima Jaket Keselamatan Murid 9 Murid Ada rekod penerima RMT Ada dokumen lengkap dan mematuhi prosedur Mematuhi sistem fail Mematuhi prosedur Skim Perlindungan Takaful Murid Ada jawatankuasa Ada mesyuarat pesanan buku teks Pengurusan Skim Penerimaan bekalan buku teks10 Pinjaman Buku Teks Pelupusan buku teks dijalankan (SPBT) Program e-Mateks dijalankan Memperkasakan BOSS ada dijalankan Ada Jawatankuasa Biasiswa dan Tajaan Pengurusan Biasiswa Mesyuarat dijalankan dan ada minit11 dan Tajaan Mamatuhi sistem fail Ada rekod dan data penerima biasiswa dan tajaan Ada Jawatankuasa Mesyuarat dijalankan dan ada minit Ada perancangan aktiviti asrama12 Pengurusan Asrama Program / aktiviti mengikut prosedur yang ditetapkan Data dan rekod dikemaskini Sistem fail dipatuhi Ada data dan mengikut prosedur Pengurusan Data Data dikemaskini dan dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri13 Sistem Maklumat Terengganu mengikut jadual yang ditetapkan tiga kali Murid (SMM) setahun Ada mesyuarat jawatankuasa program dan ada minit mesyuarat Pengurusan Hari14 Ada program/aktiviti hari kebesaran Islam Kebesaran Islam Ada laporan program/aktiviti dokumentasi Ada sistem fail Ada mesyuarat jawatankuasa surau dan sahsiah islamiah murid Pengurusan Sahsiah Ada analisis pencapaian solat, fardu ain, dan bacaan al-15 Murid-Murid Quran Ada rekod dan mengikut prosedur Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Ada mesyuarat jawatankuasa pengurusan dakwah Ada pelaporan pencapaian16 Pengurusan Dakwah Ada rekod program/aktiviti dakwah Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem failNota :KWAPM – Kumpulan Wang Amanah Pelajar MiskinRMT – Rancangan Makanan TambahanBOSS – Bilik Operasi Skim SPBT Muka Surat 16
 17. 17. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]G. PENGURUSAN KOKURIKULUMBIL ITEM DESKRIPSI Ada jawatankuasa dan mesyuarat dijalankan (empat kali setahun) Pengurusan Ada minit mesyuarat 1 Jawatankuasa Ada perancangan tahunan Kokurikulum Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Ada pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Program/aktiviti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur Pelaksanaan ditetapkan 2 Program/Projek/Aktiviti Program yang inovatif dan bitara Kokurikulum Sekolah Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada pelaporan lengkap dan mengikut piawai yang Pelaporan Aktiviti / ditetapkan Dokumentasi 3 Kepelbagaian dan pelaporan yang inovatif Program/Projek/Aktiviti Ada pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan Kokurikulum penambahbaikan Ada rekod pencapaian sama ada di peringkat daerah, Pencapaian dalam 4 negeri, kebangsaan dan antarabangsa bidang Kokurikulum Ada dokumentasi Pengurusan Rekod Ada rekod lengkap dan mengikut prosedur yang ditetapkan 5 Markah 10% Dokumentasi lengkap Kokurikulum Ada rekod kehadiran murid yang lengkap Ada jawatankuasa dan ada mesyuarat Ada minit mesyuarat Ada perancangan tahunan Sistem fail dipatuhi Program/aktiviti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur 6 Pengurusan Sukan ditetapkan Program 1M1S dilaksanakan dan ada rekod Ada rekod pencapaian sama ada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa Ada dokumentasi Ada pemantauan dan tindakan susulan Pelaksanaan aktiviti perkhemahan / aktiviti luar lain-lain 7 Pendidikan Luar ada dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Ada dokumentasi sokongan dan lengkapNota :1M1S – Satu Murid Satu Sukan Muka Surat 17
 18. 18. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]H. PENGURUSAN FIZIKAL SEKOLAHBIL ITEM DESKRIPSI Ada jawatankuasa 3K Mesyuarat Jawatankuasa 3K dan minit mesyuarat Keselamatan,Kebersihan Sistem fail lengkap dan kemaskini 1 dan Keceriaan (3K) Dokumentasi lengkap memenuhi dan mematuhi keperluan 3K Ada unsur Inovasi Memenangi anugerah 3K peringkatdaerah dan ke atas Kemudahan Bilik Darjah Cukup dan memenuhi keperluan asas 2 dan Perabot Ceria dan kondusif Cukup dan memenuhi keperluan asas Makmal Sains, Bilik 3 Ceria dan berfungsi Komputer dan Bilik Khas Ada ciri-ciri inovasi dan memenangi anugerah Lengkap dan memenuhi keperluan asas 4 Pusat Sumber Sekolah Ceria dan berfungsi Ada ciri-ciri inovasi dan memenangi anugerah Memenuhi ciri-ciri keselamatan 5 Pejabat Sekolah Tersusun dan berfungsi Ceria dan mesra pelanggan Memenuhi spesifikasi tandas (termasuk sabun dan tisu) 6 Tandas Bersih Berfungsi Memenuhi ciri-ciri keselamatan Padang dan Gelanggang 7 Sesuai dan boleh digunakan Permainan Memenuhi piawai Keperluan asas mencukupi Memenuhi aspek 3K 8 Asrama Memenuhi ciri-ciri inovasi Menerima anugerah Keperluan asas mencukupi Memenuhi aspek 3K 9 Kantin Sekolah Memenuhi ciri-ciri inovasi Menerima anugerah Memenuhi keperluan asas Bilik Solat / Surau Sesuai dan berfungsi10 Sekolah dan Dewan Penggunaan yang optimum (Jadual Aktiviti) Menerima anugerah Muka Surat 18
 19. 19. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]I. PENGURUSAN PERALATAN ICT SEKOLAHBIL ITEM DESKRIPSI Ada jawatankuasa 1 Pengurusan ICT Sekolah Ada mesyuarat dan minit mesyuarat Maklumat lengkap Borang Permohonan Peralatan ICT (JKICT/JPN) 2 Perolehan Peruntukan kewangan yang diluluskan Surat Kelulusan Perolehan Peralatan ICT Merujuk kepada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil. 5/2007 (TPA) 3 Penerimaan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-1) Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) 4 Daftar Kew. PA Daftar Pergerakan Harta Modal (KEW.PA-6) Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) Laporan Tahunan Harta Modal (KEW.PA-8) Penggunaan, Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-9) 5 Penyimpanan dan Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10) Pemeriksaan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan (KEW.PA-13) 6 Penyelenggaraan Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14) Jadual Penyelenggaraan (Preventive and corrective Maintenance) Perakuan Pelupusan (PEP) (KEW.PA-16) Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-17) 7 Pelupusan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-18) Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-19) Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) Pelantikan Jawatankuasa Penyiasatan (KEW.PA-29) Kehilangan dan Hapus 8 Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-30) Kira Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-31) Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib (KEW.PA-32) Muka Surat 19
 20. 20. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]J. PENGURUSAN PIBGBIL ITEM DESKRIPSI Ada jawatankuasa, ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat dan minit mesyuarat Pengurusan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail 1 Jawatankuasa PIBG Pemantauan dan tindakan susulan Ada Manual Prosedur PIBG Ada Perlembagaan PIBG Sijil Pendaftaran 2 Ada dipamerkan ditempat yang sesuai dipamerkan Ada minit mesyuarat dan mematuhi format yang 3 Mesyuarat Agung ditetapkan. Ada perancangan dan dilaksanakan dengan baik Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail 4 Perancangan Tahunan Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada rekod dan dilaksanakan mematuhi prosedur yang 5 Pengurusan Kewangan ditetapkan Ada laporan Audit Dalam Ada program dan mengikut perancangan yang ditetapkan Pelaporan Aktiviti dan Dokumentasi lengkap Dokumentasi 7 Sistem fail yang lengkap dan kemaskini Program/Projek/Aktiviti Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan PIBG penambahbaikan)K. PENGURUSAN HUBUNGAN LUARBIL ITEM DESKRIPSI Ada jaringan dengan sekolah lain sama ada di dalam 1 Jaringan negeri, luar negeri dan antarabangsa Ada rekod dan dokumentasi Ada jalinan dengan Badan-badan Berkanun, IPT sama ada 2 Jalinan dalam negeri , luar negeri atau antarabangsa Ada rekod dan dokumentasi Menjadi penanda aras kepada sekolah lain 3 Penanda Aras Ada dokumentasi Ada eviden Muka Surat 20
 21. 21. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PERINCIAN INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN SEKOLAH 1 2 3 4 5Tidak Memuaskan Memuaskan Baik Cemerlang Terbilang KEPIMPINAN 1 INSTRUKSIONAL 2 3 4 5A Tidak PENGETUA / Memuaskan Baik Cemerlang Terbilang Memuaskan GURU BESAR1 Buku Rekod Tiada Maklumat Jadual Waktu, Catatan Analisis Mengajar PGB asas Peribadi Rancangan Mesyuarat Pencapaian Pengajaran Senarai buku teks murid, senarai Tahunan, Senarai nama buku rujukan Penulisan murid, Rancangan Markah Penilaian Harian2 Jadual Waktu Tiada Ada dan Analisis Jadual Kemaskini dan 90% jadual PGB mencukupi waktu pematuhan waktu dipatuhi jumlah waktu kepada Jadual tanpa ganti minimum Waktu3 Pencerapan Tiada Ada jadual. Pematuhan Ada rekod Fail yang Pengajaran dan kepada pencerapan dan lengkap dan Pembelajaran perancangan kemaskini kemaskini jadual Ada tindakan susulan Muka Surat 21
 22. 22. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] 4 Visi dan Misi Tiada Ada Ada dan Dipamer Disebar kepada Sekolah lengkap warga sekolah dan ibu bapa 5 Piagam Tiada Ada Ada dan pamer Ada, pamer dan Dilaksana dan Pelanggan lengkap dipatuhi 6 Rekod Semakan Tiada Ada Ada rekod dan Fail yang lengkap Tindakan Kerja Murid kemaskini susulan 7 Rekod Tiada Ada Ada rekod dan Fail yang lengkap Tindakan Pergerakan PGB kemaskini susulan 8 Penampilan PGB Tidak kemas Berpakaian Berpakaian Rupa diri terurus Kelihatan sesuai sesuai dan berketerampilan kemas 1 2 3 4 5B PENGURUSAN SEKOLAH Tidak Memuaskan Baik Cemerlang Terbilang Memuaskan1 Mesyuarat Pengurusan Tiada Ada Surat Minit Ada minit mesyuarat mesyuarat panggilan mesyuarat dan mesyuarat dan pengurusan pengurusan mesyuarat dan maklumbalas maklumbalas minit mesyuarat dan sistem fail mesyuarat2 Mesyuarat Guru / Staf Tiada Ada Ada surat Ada Mematuhi mesyuarat mesyuarat panggilan maklumbalas sistem fail pengurusan pengurusan mesyuarat dan minit mesyuarat3 Buku Perancangan Tiada Ada Ada tetapi Ada dan Dilaksana Sekolah – tidak lengkap lengkap Strategik,Taktikal dan Operasi4 Pengurusan Penarafan Tiada Ada Ada instrumen Ada instrumen Ada dokumen Kendiri (SKPM) instrumen instrumen dan tidak dan lengkap sokongan lengkap Muka Surat 22
 23. 23. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]5 Rekod Penyeliaan P dan Tiada Ada jadual Ada Ada rekod Ada tindakan P oleh GPK dan Guru penyeliaan penyeliaan penyeliaan susulan Kanan Mata Pelajaran tetapi tiada tetapi tiada penyeliaan rekod6 Rekod Kehadiran Kerja Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Ada rekod Disemak dan Rasmi Guru dan kehadiran kehadiran kehadiran kehadiran dan ditandatangan Kakitangan tetapi tidak lengkap oleh PGB / lengkap GPK setiap hari7 Rekod Semakan Buku Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Ada rekod Disemak dan Rekod Mengajar semakan semakan semakan semakan dan diambil tetapi tidak lengkap tindakan lengkap susulan8 Rekod Penyeliaan Kerja Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Ada rekod Disemak dan Murid oleh GPK dan Guru semakan semakan semakan semakan dan diambil Kanan Mata Pelajaran tetapi tidak lengkap tindakan lengkap susulan9 Jadual Waktu Tiada Ada tetapi Ada dan Ada dan Ada dan (Induk,Persendirian,Khas) tidak ditandatangani ditandatangani ditandatangani ditandatangan oleh PGB oleh PGB oleh PGB dan oleh PGB tetapi jadual jadual waktu waktu induk induk dipamer tidak dipamer10 Pengurusan Jadual Guru Tiada jadual Ada jadual Ada jadual Ada borang Ada jadual Ganti guru ganti guru ganti guru ganti agihan guru ganti, ada tetapi tiada penerimaan borang agihan borang agihan tetapi tidak penerimaan, penerimaan ditandatangan ditandatangan oleh guru ganti oleh guru ganti dan tidak difail dan difail11 Rekod Pergerakan Guru Tiada Ada rekod Ada rekod Ada rekod dan Disemak dan dan Staf tetapi tidak lengkap diambil lengkap tindakan susulan12 Rekod Tindakan Tiada Ada rekod Ada rekod Ada rekod dan Disemak dan Tatatertib tetapi tidak lengkap diambil lengkap tindakan susulan13 Laporan Jemaah Nazir Tiada Ada rekod Ada rekod Ada rekod dan Disemak dan Sekolah tetapi tidak lengkap diambil lengkap tindakan susulan Muka Surat 23
 24. 24. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] PENGURUSAN 1 2 3 4 5C KEWANGAN / Tidak Memuaskan Baik Cemerlang Terbilang PEJABAT Memuaskan1 Jawatankuasa Ada Ada JK, ada Ada Ikut arahan Ada kursus / Pengurusan surat kuasa, pekeliling seminar / Kewangan dan Akaun ada panggilan (PKAWS) bengkel (JPKA) mesyuarat2 Mesyuarat Ada surat Ada surat Ada ABM Mesyuarat 4 Sistem fail yang Jawatankuasa pelantikan pelantikan kali setahun kemas Kewangan dan carta (i) Jan – organisasi Mac (ii) Apr – Jun (iii) Jul – Sept (iv) Okt - Dis3 Buku Tunai Wang Rekod Rekod Rekod Rekod Rekod ada audit Kerajaan menepati menepati akta disemak oleh ditandatangan dalam dan akta, dan urusniaga PGB oleh PGB menutup akaun pekeliling semasa bulanan4 Buku Tunai Wang Rekod Rekod Rekod Rekod Rekod ada audit Suwa menepati menepati akta menepati disemak dan dalam dan akta, dan urusniaga akta, ditandatangan menutup akaun pekeliling semasa urusniaga oleh PGB bulanan semasa dan disemak oleh PGB5 Buku Tunai Wang Rekod Rekod Rekod Rekod Rekod ada audit Asrama (Jika menepati menepati akta menepati disemak dan dalam dan Berkenaan) akta, dan urusniaga akta, ditandatangan menutup akaun pekeliling semasa urusniaga oleh PGB bulanan semasa dan disemak oleh PGB6 Buku Vot / Filmsi ( Rekod Rekod Rekod Rekod Rekod ada audit jika berkenaan ) menepati menepati akta menepati disemak dan dalam dan akta, dan urusniaga akta, ditandatangan menutup akaun pekeliling semasa urusniaga oleh PGB bulanan semasa dan disemak oleh PGB7 Prosedur Pembelian Tiada nota Ada nota Ada nota Ada Sistem fail minta dan minta, ada LO minta, ada tandatangan lengkap tiada LO LO, ada PGB, dokumen tandatangan, sokongan nama dan no. KP pembeli Muka Surat 24
 25. 25. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]8 Prosedur Tiada Ada dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Pembayaran dokumen tetapi tidak separuh separuh lengkap, invois sokongan lengkap lengkap, lengkap, dan baucer, bil- invois dan invois dan bil, bayaran baucer baucer, bil-bil, dengan cek bayaran berpalang dengan cek dalam tempoh berpalang 14 hari dan dalam failing tempoh 14 hari9 Laporan Audit Tidak Kurang Memuaskan Baik - Sijil Sangat baik – memuaskan memuaskan – Sijil laporan laporan audit sijil laporan (Audit (Audit audit tanpa tanpa teguran audit tanpa bersyarat – bersyarat – teguran teguran Laporan Laporan (Cemerlang berteguran) berteguran) peringkat JPNT)10 Sistem Pengurusan Tiada buku Sistem Perekodan Sistem Klasifikasi fail Fail rekod fail penyimpanan dokumen pergerakan fail dalam fail fail11 Servis secara berkala Pengurusan Ada Surat Mesyuarat Pengrekodan Pelupusan Aset / Harta pelantikan empat kali aset alih Alih Kerajaan jawatankuasa setahun12 Pengurusan Data dan Tiada Ada Maklumat Carta Data sentiasa Maklumat Asas staf ditampal organisasi dikemaskini Sekolah di papan kenyataan13 Pengurusan Tiada Ada Ada pegawai Ada buku Ada ruang Perkhidmatan bertugas rekod menunggu, Kaunter sepanjang kehadiran bahan bacaan masa pelanggan dan Ada peti perkhidmatan Aduan mesra pelanggan Ada Peti Aduan Muka Surat 25
 26. 26. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] 1 PENGURUSAN 2 3 4 5D Tidak KURIKULUM Memuaskan Baik Cemerlang Terbilang Memuaskan1 Pengurusan Tiada JK dan Ada JK dan Ada Dokumentasi Pemantauan dan Jawatankuasa tiada ada perancangan lengkap dan tindakan susulan Kurikulum Sekolah mesyuarat mesyuarat dan mematuhi (analisis dan (JKS) mematuhi sistem fail penambahbaikan) kekerapan mesyuarat2 Pengurusan Bidang / Tiada JK dan Ada JK dan Ada JK ,ada Dokumentasi Pemantauan dan Panitia tiada ada perancangan lengkap dan tindakan susulan mesyuarat mesyuarat dan mematuhi (analisis dan mematuhi sistem fail penambahbaikan) kekerapan mesyuarat3 Analisis Keputusan Tiada analisis Ada analisis Ada analisis Dokumentasi Pemantauan dan Peperiksaan Awam tapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan yang ditetapkan4 Analisis Keputusan Tiada analisis Ada analisis Ada analisis Dokumentasi Pemantauan dan Peperiksaan Dalaman tapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan / PBS lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan5 Pelaksanaan Tiada Program/ Program/ Program Pemantauan dan Program/Projek/Aktiv program/ aktiviti ada aktiviti ada yang inovatif tindakan susulan iti Kurikulum Sekolah aktiviti dilaksanakan dilaksanakan (analisis dan dilaksanakan dan penambahbaikan mengikut prosedur ditetapkan6 Pelaporan dan Tiada Ada pelaporan Ada Kepelbagaian Pemantauan dan Dokumentasi pelaporan tetapi tidak pelaporan dan tindakan susulan Program/Projek/ lengkap lengkap dan pelaporan (analisis dan Aktiviti Kurikulum mengikut yang inovatif penambahbaikan piawai yang ditetapkan7 Pengurusan Makmal / Tiada Ada jadual Borang Keceriaan Jawatankuasa Bengkel dan rekod tempahan makmal/ makmal / bengkel guru masuk bahan, bengkel Pelan tindakan makmal/ peralatan Senarai tugas makmal / bengkel bengkel dan buku makmal/ stok bengkel dikemaskini Muka Surat 26
 27. 27. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]8 Latihan Dalam Tiada Ada Ada pelan Ada penilaian Dokumentasi Perkhidmatan instrumen dan tindakan latihan lengkap dan data kajian latihan dikemaskini keperluan9 Kajian Tindakan Tiada Ada Ada proposal Adalaporan Hasil kajian jawatankuasa kajian kajian dibentangkan kajian tindakan 1 PENGURUSAN 2 3 4 5E Tidak PEPERIKSAAN Memuaskan Baik Cemerlang Terbilang Memuaskan1 Pengurusan Tiada Semua calon UPSR/PMR/ STPM/MUET Calon Peperiksaan Awam yang layak SPM/STAM didaftarkan berkeperluan (UPSR/PMR/SPM/ didaftarkan didaftarkan secara online khas dinyatakan STAM/STPM/MUET) mengikut keperluannya prosedur2 Analisis Keputusan Tiada analisis Ada analisis Ada analisis Dokumentasi Pemantauan dan Peperiksaan Awam tetapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan3 Analisis Keputusan Tiada analisis Ada analisis Ada analisis Dokumentasi Pemantauan dan Peperiksaan Dalaman tetapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan / PBS lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan4 Pentaksiran Tiada analisa Ada Ada analisis Dokumentasi Pemantauan dan Berasaskan Sekolah analisistetapi dan lengkap dan tindakan susulan (PBS) tidak lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan 1 PENGURUSAN HAL 2 3 4 5F Tidak EHWAL MURID Memuaskan Baik Cemerlang Terbilang Memuaskan1 Pengurusan Tiada JK Ada JK dan Ada JK HEM, Dokumentasi Pemantauan dan Jawatankuasa HEM Tiada ada ada lengkap dan tindakan susulan Mesyuarat mesyuarat perancangan mematuhi (analisis dan HEM dan sistem fail penambahbaikan) mematuhi kekerapan mesyuarat Muka Surat 27
 28. 28. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]2 Pengurusan Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan Pendidikan Wajib permohonan permohonan penempatan Lengkap dan tindakan susulan (SR) penempatan penempatan dan mematuhi (analisis dan murid tetapi tidak mematuhi sistem fail penambahbaikan) ikut prosedur prosedur3 Pengurusan Murid Ada Kes Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan Bukan pelajar Bukan permohonan penempatan lengkap dan tindakan susulan Warganegara Warganegara penempatan dan mematuhi (analisis dan tetapi tiada tetapi tidak mematuhi sistem fail penambahbaikan) rekod ikut prosedur prosedur4. Buku Rekod Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan Pendaftaran Pelajar tetapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan5 Pelaksanaan Tiada Ada program Ada program Dokumentasi Pemantauan dan Program/Projek/ program tetapi sangat dan lengkap dan tindakan susulan Aktiviti HEM minimum mengikut mematuhi (analisis dan Sekolah perancangan sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan6 Pengurusan Disiplin Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan dan Sahsiah Murid tetapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan7 Pengurusan Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan Bimbingan dan tetapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan Kaunseling lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan8 Pengurusan Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan Kesihatan Murid tetapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan9 Pengurusan Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan Kebajikan Murid tetapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan Muka Surat 28
 29. 29. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]10 Pengurusan Skim Tiada rekod Ada Ada Ada program BOSS Pinjaman Buku Teks mesyuarat penerimaan e-Mateks diperkasakan (SPBT) Pesanan dan dijalankan Buku Teks pelupusan buku teks dijalankan11 Pengurusan Biasiswa Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan (Tajaan) tetapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan12 Pengurusan Asrama Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan tetapi tidak dan lengkap dan tindakan susulan lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem fail penambahbaikan) yang ditetapkan Pengurusan Data Tiada Data Ada tetapi Ada data dan Dokumentasi Pemantauan dan Sistem Maklumat SMM tidaik mengikut lengkap dan tindakan susulan13 Murid (SMM) dikemaskini prosedur mematuhi (analisis dan sistem fail penambahbaikan)14 Pengurusan Hari Tiada aktiviti Ada Ada program Ada laporan Pemantauan dan Kebesaran Islam mesyuarat Hari program/ tindakan susulan jawatankuas Kebesaran aktiviti serta (analisis dan a program Islam dokumentasi penambahbaikan) dan minit yang mesyuarat mengikut sistem fail15 Pengurusan Sahsiah Tiada rekod Ada Ada analisis Ada rekod Pemantauan dan Islamiah murid- mesyuarat pencapaian mengikut tindakan susulan murid jawatankuas solat, Fardu prosedur (analisis dan a surau dan Ain dan dan sistem penambahbaikan) sahsiah bacaan al- fail Islamiah Quran murid16 Pengurusan Dakwah Tiada rekod Ada Ada aktiviti / Ada Pemantauan dan Bil Hal mesyuarat program pelaporan tindakan susulan jawatankuas Dakwah program dan (analisis dan a pencapaian penambahbaikan) pengurusan aktiviti Dakwah Bil Hal Muka Surat 29
 30. 30. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] 1 PENGURUSAN 2 3 4 5G Tidak KOKURIKULUM Memuaskan Baik Cemerlang Terbilang Memuaskan1 Pengurusan Tiada JK dan Ada JK dan Ada JK ,ada Dokumentasi Pemantauan dan Jawatankuasa tiada ada perancangan lengkap dan tindakan susulan Kokurikulum mesyuarat mesyuarat dan mematuhi (analisis dan mematuhi sistem fail penambahbaikan) kekerapan mesyuarat2 Pelaksanaan Tiada Program/ Program/akti Program Pemantauan dan Program/Projek/ program/akti aktiviti ada viti ada yang inovatif tindakan susulan Aktiviti Kokurikulum viti dilaksanakan dilaksanakan dan bitara (analisis dan Sekolah dilaksanakan dan penambahbaikan mengikut prosedur ditetapkan3 Pelaporan Aktiviti / Tiada Ada Ada Kepelbagaian Pemantauan dan Dokumentasi pelaporan pelaporan pelaporan dan tindakan susulan Program/Projek/ tetapi tidak lengkap dan pelaporan (analisis dan Aktiviti Kokurikulum lengkap mengikut yang inovatif penambahbaikan standard yang ditetapkan4 Pencapaian dalam Tiada rekod Ada rekod Peringkat Peringkat Pemantauan dan bidang Kokurikulum pencapaian tetapi tidak pencapaian pencapaian tindakan susulan lengkap hanya negeri sahaja (analisis dan daerah penambahbaikan sahaja5 Pengurusan Rekod Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan Markah 10% tetapi tidak lengkap dan lengkap dan tindakan susulan Kokurikulum lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem yang penambahbaikan yang ada ditetapkan6 Pengurusan Sukan Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan tetapi tidak lengkap dan lengkap dan tindakan susulan lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem yang penambahbaikan yang ada ditetapkan7 Pendidikan Luar Tiada rekod Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan dan tetapi tidak lengkap dan lengkap dan tindakan susulan lengkap mengikut mematuhi (analisis dan prosedur sistem yang penambahbaikan yang ada ditetapkan Muka Surat 30
 31. 31. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG] 1 PENGURUSAN FIZIKAL 2 3 4 5H Tidak SEKOLAH Memuaskan Baik Cemerlang Terbilang Memuaskan1 Keselamatan, Tiada JK 3K Ada JK 3K Mesyuarat JK Memenuhi Memenangi Kebersihan dan sekolah sekolah 3K – Sistem dan anugerah 3K Keceriaan (3K) Fail / Minit Mematuhi daerah dan ke Mesyuarat / keperluan atas Dokumentasi 3K, lengkap Ada unsur inovasi2 Kemudahan Bilik Tidak Cukup Cukup Cukup dan Ceria dan Ada ciri-ciri Darjah / Perabot memenuhi berfungsi inovasi keperluan asas3 Makmal Sains, Tidak Cukup Cukup Cukup dan Ceria dan Ada ciri-ciri Makmal Komputer memenuhi berfungsi inovasi dan dan Bilik Khas keperluan memenangi asas anugerah peringkat daerah ke atas4 Pusat Sumber Sekolah Tidak Cukup Cukup Cukup dan Ceria dan Ada ciri inovasi memenuhi berfungsi dan memenangi keperluan anugerah asas peringkat daerah ke atas5 Pejabat Sekolah Tidak Memenuhi Tersusun dan Ceria dan Ada Inovasi memenuhi ciri-ciri berfungsi mesra ciri-ciri keselamatan pelanggan keselamatan6 Tandas Tidak Memenuhi Memenuhi Bersih Memenangi memenuhi spesifikasi spesifikasi Ceria anugerah spesifikasi tandas tandas (termasuk (termasuk sabun dan sabun dan tisu) tisu) Bersih7 Padang dan Tidak Memenuhi Sesuai dan Memenuhi Melahirkan atlet Gelanggang memenuhi ciri-ciri berfungsi piawai peringkat negeri Permainan ciri-ciri keselamatan keselamatan8 Asrama Kemudahan Keperluan Memenuhi Memenuhi Menerima asas tidak asas aspek 3K ciri-ciri anugerah mencukupi mencukupi inovasi peringkat negeri9 Kantin Sekolah Kemudahan Keperluan Memenuhi Memenuhi Menerima asas tidak asas aspek 3K ciri-ciri anugerah mencukupi mencukupi inovasi peringkat negeri Muka Surat 31
 32. 32. PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU [MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG]10 Bilik Solat / Surau Kemudahan Memenuhi Sesuai dan Penggunaan Menerima Sekolah / Dewan Asas tidak keperluan berfungsi yang anugerah mencukupi asas optimum peringkat negeri (Jadual Aktiviti) 1 2 3 4 5 I PENGURUSAN PIBG Tidak Memuaskan Baik Cemerlang Terbilang Memuaskan 1 Pengurusan Tiada JK PIBG Ada JK PIBG Ada JK Dokumentasi Pemantauan Jawatankuasa PIBG Tiada dan ada PIBG, ada lengkap dan dan tindakan mesyuarat mesyuarat perancanga mematuhi susulan n dan sistem fail (analisis dan mematuhi penambahbaik kekerapan an) mesyuarat 2 Sijil Pendaftaran Tiada Ada tidak Ada Ada dipamerkan Ada dipamerkan dipamerkan dipamerka ditempat yang dipamerkan n ditempat sesuai di tempat yang yang sesuai sesuai 3 Minit Mesyuarat Tiada Ada tetapi Ada minit Ada minit Ada minit Agung tidak ikut mesyuarat mesyuarat dan mesyuarat dan format yang dan mematuhi format mematuhi ditetapkan mematuhi yang ditetapkan format yang format ditetapkan yang ditetapkan 4 Perlembagaan PIBG Tiada Ada tetapi Ada dan Ada, kemaskini Ada, tiada dalam disimpan Disimpan dalam Disimpan fail dalam fail fail dalam fail dengan format yang ditetapkan 5 Perancangan Tiada Ada Ada Dokumentasi Pemantauan Tahunan perancangan perancanga lengkap dan dan tindakan tetapi n dan mematuhi sistem susulan pelaksanaan dilaksanaka fail (analisis dan minimum n dengan penambahbaik baik an) 6 Pengurusan Tiada Ada rekod Ada rekod Dokumentasi Pemantauan Kewangan tetapi tidak dan lengkap dan dan tindakan dikemaskini dilaksanaka mematuhi susulan n Sistem Fail (analisis dan mematuhi penambahbaik prosedur an) yang ditetapkan Muka Surat 32

×