105254466 soalan-t2b1

1,204 views
1,101 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

105254466 soalan-t2b1

  1. 1. SULIT 1249t2NAMA PELAJARNO. KAD PENGENALANANGKA GILIRANSejarahKertas 2September 20122%jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 SEJARAH KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU L Tulis ntma, nombor kad pengenahn dan Untuk Kesunaan Pemeriksa angka giliran anda pada petak yang Bahagian Soalan Markah Markah disediakan. Penuh Diperoleh Kertas soalan ini mengandungi dua I l0 bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2 10 1 Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan tiga soalan daripada Bahagian B. A J 10 4. Jawapan bagi Bahagian A hendaklah 4 10 ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5 20 5. Jawapan bagi Bahtgian B hendaklah ditulis dalam kertas jawapan. 6 20 6. Ikat kertas jawapan bersama-sama kertas B 7 20 soalan ini dan serahkan kepada Pengawas Peper il<saan pada akhir peperiksaan. 8 20 7. Marlrah yang diperuntukkan bagi setiap soalnt atau ceraiqn soalan dituniukkan I 20 dalam kurungan. Jumlah Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak [Lihat halaman sebelah124912 @ 2012 Hak Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT
  2. 2. SULIT t249t2 BAHAGIAN A 140 markahl Jawab semua soalanI Bidang sains dan teknologi berkembang dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China. (a) Nyatakan dua bidang sains dan teknologi yang berkembang dalam tamadun tersebut. I ii 12 marknhl (b) Nyatakan dua hasil penciptaan teknologi tamadun tersebut . i ii l2 markahl (c) Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat tamadun tersebut memajukan bidang sains dan teknologi? i ll [2 markah] (d) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan perkembangan sains dan teknolo gi terhadap kehidupan manusia? I ll [2 markah) (e) Sebagai pemimpin negaf,a, bagaimanakah anda berusaha untuk meningkatkan kemajuan sains dan teknologi di Malaysia? I ll 12 markahl [Lihat halaman sebelahl24gl2 @ 2012 Hak Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT
  3. 3. 32 Kejatuhan empayar Rom Barat pada tahun 476 M. menandakan bermula Zaman Pertengahan, sekaligus bermulanya Zaman Gelap di Eropah. (a) Apakatr maksud Zarcnn GelaP? ll markah) (b) Nyatakan keadaan golongan petani padaZaman Gelap. I ii 12 markahl (c) Mengapakah kegiatan perdagangan di Eropah tidak meluas? I ii l2 markahl (d) Nyatakan persamaan antarc sistem feudalisme di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional. I 1l 12 markah) (e) Apakah yang perlu anda lakukan untuk mengelakkan Malaysia daripada mengalami kemunduran? i ii rll 13 markahl [Lihat halaman sebelahn4gn@2}l2HakCipte MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT
  4. 4. SULIT 1249t2 Gerakan Pan-Islamisme sedunia telah memberi kesan kepada perkembangan Gerakan Islah di Tanah Melayu. (a) Apakah yang anda faham tentang Gerakan Islah? l1 marknhl (b) Senaraikan dua akhbar dan majalah yang digunakan oleh Kaum Muda untuk menyebarkan idea mereka, 12 marknhl (c) Nyatakan dua usaha pemimpin Gerakan Islah dalam meningkatkan minda bangsa Melayu. [2 markah] (d) Pada pandangan anda, mengapakah Gerakan Islah tidak berkembang di Negeri-Negeri Melayu? i ............ ................. ii 12 markah) (e) Pada pandangan anda, adakah sistem pendidikan di negara kita berupaya melahirkan modal insan cemerlang? ll markahl Beri dua alasan mengapa anda berpandangan sedemikian. i ii 12 marknhl [Lihat halaman sebelahn49n @ 2012 Hsk Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT
  5. 5. Jadual berikut menerangkan Suruhanjaya Reid. Tahun Peristiwa Mac 1956 Suruhaniava Reid Oeos 1957 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (a) Apakah tugas pembentukan Suruhanjaya Reid? ll markahl (b) Nyatakan seorang ahli Suruhanjaya Reid. ll markahl (c) Nyatakan dua isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid dalam melaksanakan tugasnya. i ll [2 marknh] (d) Senaraikan tiga isi kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. i ii iii 13 marlahl (e) Mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 sangat penting kepada rakyat Tanah Melayu? a i I ii 1 iii 13 markahl [Lihat halaman sebelahn49n @ 2012 Hsk Ci pta MPSM Cawan gan Negeri Sem b ilan SULIT
  6. 6. SULIT 124912 Bahagian B 160 markahl Jawab tiga soalan sahaja. Mulai abad ke-3 M., masyarakat Asia Tenggara telah menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, kesenian dan kesusasteraan. (a) Huraikan cara-cata kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. 14 markahl (b) Terangkan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. 110 markahl (c) Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita perlu mempertahankan indtitusi beraja di negara kita? 16 markahl Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622M.. (a) (i) Jelaskan maksud hijrah. 12 markah) (ii) Terangkan sebab orang Islam berhijrah dari Makkah ke Madinah. [4 markah] (b) Terangkan kepentingan hijrah umat Islam dari Makkah ke Madinah. l8 marlwhl (c) Jelaskan iktibar yang diperoleh daripada peristiwa hijrah untuk membentuk bangsa Malaysia yang gemilang, 16 markahl Idea pembentukan Malaysia telah lama dikemukakan sejak awal abad ke-19 sehingga membawa kepada pembentukannya pada tahun 1963. (a) Terangkan cadangan yang pemah dikemukakan ke arah pembentukan Malaysia. [6 markah) (b) Terangkanfaktor-faktor pembentukanMalaysia. [8 markah] (c) Apakah manfaat pembentukan Malaysia kepada kemakmuran dan kesej ahteraan rakyat Malaysia? 16 markahl [Lihat halaman sebelah124912 @ 2012 Hak Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT
  7. 7. 7, Pilihan raya yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) merupakan proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada di peringkat negeri atau persekutuan, (a) Nyatakan syarat-syarat untuk menjadi : i Pengundi 13 markahl ii Calon pilihan raya 13 markahl (b) Jelaskan proses pilihan ruyayarg dilaksanakan di Malaysia. 18 markah) (c) Nyatakan kepentingan pilihan raya kepada rakyat Malaysia. [6 markah]9 Perang Dunia Pertama (1914-1918) merupakan konflik antafabangsa yang meninggalkan kesan besar terhadap sejarah dunia. (a) Terangkan faktor yang membawa kepada tercetusnya Perang Dunia Pertama. l8 markahl (b) Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama. [7 marlwh] (c) Nyatakan cadangan anda untuk mengelakkan peperangan. 15 marl<ah) KERTAS SOALAN TAMATn49 n @ 2012 Hak Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembi lan SULIT

×