1.0 Menginspirasi Perubahan
(Pengguna: Guru)
1.0 Inspiring Change (User: Staff)
Menginspirasi Perubahan
TUGASAN:
Memberi inspirasi untuk perubahan.
OBJEKTIF:
Untuk memotivasi dan memberi inspirasi kepad...
SOALAN:
“ Apakah implikasi kepada perubahan teknologi ini kepada guru?
“ Bagi pendapat anda, adakah perubahan kaedah penga...
1.1 Pengenalan kepada Projek
1BestariNet (Pengguna: Guru)
1.1 Introduction to the 1BestariNet Project (User: Staff)
Gambaran Keseluruhan Projek 1BestariNet
TUGASAN:
Gambaran keseluruhan Projek 1BestariNet
OBJEKTIF:
Untuk memahami matlamat...
1.2 Bagaimana Membentuk Pasukan
Frog Anda (Pengguna: Guru)
1.2 How to Organise Your Frog Team (User: Staff)
Bagimana membentuk Pasukan Frog Anda
TUGASAN:
Pasukan Frog ” Memahami peranan dan tanggungjawab
OBJEKTIF:
Untuk memahami p...
2. VIDEO ” Bagaimana Membentuk Pasukan Frog Anda
2.1 Memainkan video ‚Bagaimana Membentuk Pasukan Frog Anda‛.
2.2 Kaitkan ...
1.3 Gambaran Keseluruhan
Frog VLE (Pengguna: Guru)
1.3 Frog VLE Overview (User: Staff)
Gambaran Keseluruhan Frog VLE
TUGASAN:
Memberi Gambaran Keseluruhan Frog VLE.
OBJEKTIF:
Untuk memastikan pengguna mempunya...
Para guru dan pelajar boleh mengakses berita sekolah dan dokumen penting yang telah
dikemaskinikan oleh pentadbir sekolah....
Antara muka (Interface) Frog telah direka untuk memudahkan navigasi dan penggunaan
Frog. Penerangan fungsi ikon dan keguna...
 Preferences ” Anda boleh mengubah tetapan asas VLE di sini. Pilihan-pilihan
tersebut terdiri daripada:
o Language ” Ubah...
Global Search Box
Dalam kotak carian ini, anda boleh mencari pelbagai sumber, temu janji atau pengguna
yang terdapat dalam...
dipaparkan pada Tray. Jika anda klik pada mana-mana ikon yang terdapat pada Tray,
anda akan dibawa ke halaman yang telah d...
Gambaran Keseluruhan menu Quick Launch (paparan Guru)
1. Assignments 5. Department Sites 9. The Pond 13. E-Mail
2. Calenda...
Aplikasi Assignments juga membolehkan guru menghantar mesej kepada pelajar yang
telah diberi tugasan. Para guru boleh meng...
3. Booking Calendar
Pengguna: Guru, Pentadbir.
Booking Calendar membenarkan anda menempah bilik atau sumber. Sekiranya
tem...
4. Community Site
Pengguna: Guru, Pentadbir.
Community Site adalah satu portal bagi guru-guru untuk mendapatkan soalan-soa...
5. Department Sites
Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir
Setiap bidang mempunyai Department Site yang tersendiri. Laman u...
Ruangan ini juga boleh digunakan untuk memberi akses kepada sumber-sumber
tertentu kepada guru-guru lain. Dokumen-dokumen ...
Terdapat 3 ruangan umum untuk anda layari:
Home ” Anda boleh membuat carian untuk video dan imej untuk digunakan dalam VLE...
9. The Pond
Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir
Lompatlah ke The Pond, di mana minda dan idea yang hebat dapat dicetus d...
Pelajar akan mempunyai akses untuk membaca sementara guru mempunyai akses
pentadbir untuk menambah atau memadam maklumat.
...
12. Sites
Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir.
Sites adalah halaman-halaman yang telah dihasilkan di dalam VLE. Laman-la...
13. Email
Pengguna: Guru, Pelajar, Ibu Bapa dan Pentadbir.
Setiap pengguna yang memiliki akaun Frog VLE mempunyai akses ke...
Terdapat beberapa kawasan dalam ruangan ini:
Latest Files: Memaparkan fail terkini yang anda telah muat naik ke dalam My
D...
Nota: Dashboard Peribadi anda tidak boleh dikongsi atau ditugaskan kepada pengguna
lain.
16. School Dashboard
Pengguna: Gu...
1.4 Bagaimana Menghasilkan Kalendar
Sekolah (Pengguna: Pentadbir)
1.4 How to Create Your School Calendar (User: Admin)
Bagaimana Menghasilkan Kalendar Sekolah
TUGASAN:
Menghasilkan Kalendar Sekolah.
OBJEKTIF:
Untuk memastikan peserta memaham...
2. VIDEO ” Bagaimana Menghasilkan Kalendar Sekolah
Memaparkan video dan memberhentikannya seketika apabila perlu.
Memaklum...
Dalam tetingkap Calendar, klik pada butang Add untuk
menghasilkan kalendar sekolah.
Sebaik sahaja anda klik pada butang Ad...
Setelah selesai, klik pada Create Calendar.
Kini, anda akan dapat lihat ikon Kalendar Sekolah
pada kiri skrin anda.
Untuk ...
Dalam panel New Event masukkan nama acara /
aktiviti tersebut.
Sebagai latihan, taipkan: ‚Sambutan Hari Guru
Peringkat Sek...
Setelah selesai, klik butang OK yang terdapat di
bahagian bawah tetingkap tersebut. Anda akan
dibawa kembali ke tetingkap ...
Untuk menjadikannya sebagai Kalendar Sekolah
anda, klik pada Calendar.
Tetingkap Choose Calendar akan terpapar.
Klik pada ...
Klik pada butang Create Event untuk menghasilkan
acara / aktiviti pada kalendar anda.
Kini, entri anda akan terpapar pada ...
Acara / Aktiviti tersebut akan dimasukkan pada Kalendar Sekolah seperti paparan di
bawah.
1.5 Bagaimana Menghasilkan Kalendar
Tempahan (Pengguna: Pentadbir)
1.5 How to Create Booking Calendar (User: Admin)
Bagaimana Menghasilkan Kalendar Tempahan
TUGASAN:
Menghasilkan Kalendar Tempahan.
OBJEKTIF:
Menunjukkan peserta bagaimana ...
Panduan Pengguna
Bagaimana Menghasilkan Kalendar Tempahan
Penting! Untuk menghasilkan kalendar tempahan, anda mesti log ma...
Anda juga perlu menaip dan menentukan
kategori tempahan. Klik pada menu ke
bawah Booking Item Type dan pilih kategori
temp...
Membatalkan Kalendar Tempahan
Pilih Booking Item Settings dari
senarai. Ini memaparkan
maklumat tentang kalendar
tempahan ...
1.6 Bagaimana Mengedit Dashboard
Anda (Pengguna: Guru)
1.6 How to Edit Your Dashboard (User: Staff)
Bagaimana Mengedit Dashboard Anda
TUGASAN:
Mengubah suai Dashboard anda.
OBJEKTIF:
Untuk memastikan para peserta mengetahu...
Untuk mengedit Dashboard anda, anda perlu klik pada butang Edit pada
sebelah kiri skrin anda. Ini akan memaparkan Content ...
Untuk menukar nama pada Dashboard anda,
masukkan nama ke dalam kotak Name of Site. Ini
secara automatik akan mengemaskini ...
Di sini, anda boleh memilih bagaimana kotak
kandungan akan dipaparkan pada Dashboard
anda. Apabila anda klik pada susun at...
Menambah Widget pada Dashboard anda
Di dalam Content Tray, klik pada tab Widgets.
Padamkan sebarang widget tersedia ada se...
Muat naik gambar daripada komputer anda atau daripada storan USB. Klik pada butang
Upload di bahagian Choose Media untuk m...
Anda boleh menukar saiz gambar dengan memilih saiz daripada menu ke bawah
‘Please select media size’. Klik pada butang Sav...
Terdapat beberapa jenis kalendar yang berbeza dalam
Frog VLE anda seperti peribadi, kokurikulum, akademik
dan peperiksaan....
Halaman anda akan kelihatan seperti di bawah.
Untuk menyimpan tetapan Dashboard anda, klik pada butang Save Changes.
Menam...
Di dalam tetapan Notes, anda boleh menaipkan peringatan untuk dipaparkan. Klik dua
kali pada My Notes. Anda akan melihat t...
Dashboard anda akan kelihatan seperti di bawah.
Menambah Pautan Luar
Kini, kita akan menambah pautan luar kepada Dashboard...
Masukkan nama laman web dan URL laman web tersebut. Untuk sesi ini, kita akan
menggunakan:
Enter Name for Site: Berita Har...
Masukkan deskripsi untuk pautan luar tersebut. Berikan
penerangan berkenaan laman web yang dipaut. Misalnya,
deskripsi unt...
1.7 Bagaimana Menggunakan Kalendar
Anda (Pengguna: Guru)
1.7 How to Use Your Calendar (User: Staff)
Bagaimana Menggunakan Kalendar Anda
TUGASAN:
Menggunakan Kalendar.
OBJEKTIF:
Untuk memastikan peserta memahami bagaimana u...
2. KALENDAR DIGITAL
Jurulatih menerangkan keperluan kalendar digital sebagai menggantikan kalendar
manual.
3. VIDEO ” Baga...
Pada pilihan Repeat, secara sedia ada ia akan
menunjukkan none menandakan acara / aktiviti baru ini
tidak akan diulangi se...
Di dalam kotak carian, taip nama individu
atau kumpulan yang anda ingin jemput ke
acara tersebut. Jika nama mereka tersimp...
Menukar Warna Kalendar
Untuk mengenal pasti acara / aktiviti kalendar
anda dengan lebih mudah, tetapkan warna
yang berbeza...
Dengan klik pada butang Add, anda akan ke
paparan skrin seperti di sebelah.
Masukkan nama dan huraian pada kalendar
baru.
...
1.8 Gambaran Keseluruhan Booking
Calendar (Pengguna: Guru)
1.8 Overview of the Booking Calendar (User: Staff)
Gambaran Keseluruhan Booking Calendar
TUGASAN:
Gambaran keseluruhan Booking Calendar.
OBJEKTIF:
Untuk memaklumkan kepada p...
Panduan Pengguna
Gambaran Keseluruhan Booking Calendar ” Membuat tempahan
Klik pada pilihan Quick Launch di Frog Bar dan k...
Pilih sumber yang anda ingin tempah dan klik pada anak
panah kecil berwarna putih yang terdapat pada hujung
sumber yang di...
Klik pada petak Start Date.
Satu kalendar akan dipaparkan. Klik pada tarikh 23 May.
Sekarang klik pada petak Start Time. A...
Klik di petak kanan untuk memilih minit. Mengikut contoh ini,
masa yang dipilih adalah 8.45 pagi.
Ulang prosedur tersebut ...
Anda akan lihat skrin yang dipaparkan di bawah dengan tempahan pada 23 May untuk
Sesi Pengenalan Frog.
1.9 Bagaimana Menghasilkan
Folder dan Memuat Naik Fail
(Pengguna: Guru)
1.9 How to Create a Folder and Upload Files (User:...
Bagaimana Menghasilkan Folder dan Memuat Naik Fail
TUGASAN:
Menghasilkan Folder dan Memuat Naik Fail
OBJEKTIF:
Bagi membol...
Kedua, kebanyakkan guru menghasilkan sumber-sumber pengajaran yang tidak
disediakan oleh sekolah sebagai sebahagian daripa...
Panduan Pengguna
Bagaimana Menghasilkan Folder
Bagi menghasilkan folder dan memuat naik fail, anda perlu membuka Resource
...
Taipkan nama folder di bawah ikon folder. Sebagai contoh, anda boleh menamakan
folder anda mengikut subjek, aktiviti, atau...
Selepas anda klik pada butang Delete,
satu pemberitahuan akan muncul bagi
mengesahkan sama ada anda mahu
memadam folder te...
Anda sekarang mempunyai 2 pilihan untuk memuat naik fail anda:
Pilihan 1
Seret sebuah fail dari
desktop atau komputer anda...
Fail anda telah berjaya dimuat naik ke ruangan penyimpanan My Documents.
Bagaimana Menyalin Fail
Untuk membuat salinan bag...
Memadamkan Fail
Untuk memadam sesebuah
fail, langkah-langkahnya
adalah sama seperti
memadam sebuah folder.
Klik pada fail ...
1.10 Bagaimana Menghasilkan Sumber
Pembelajaran (Pengguna: Guru)
1.10 How to Create a Classroom Resource (User: Staff)
Bagaimana Menghasilkan Sumber Pembelajaran
TUGASAN:
Menghasilkan sumber pembelajaran.
OBJEKTIF:
Pengguna mempunyai kefaham...
Panduan Pengguna
Menghasilkan Laman Sumber Pembelajaran
Dari Frog Bar klik pada ikon Quick Launch.
Kemudian, klik pada iko...
Co-curricular Sites mengandungi laman kokurikulum yang anda telah hasilkan atau yang
telah dikongsikan dengan anda.
Other ...
Taipkan nama laman anda. Sebagai contoh, kita akan menghasilkan satu laman
keselamatan dalam talian, Security Awareness te...
Pilih satu tema untuk laman anda untuk
memberikan rupa dan gaya. Kita akan
gunakan tema ‘File’ sebagai latihan.
Pilih satu...
Dalam menu ke bawah Category terdapat 2 pilihan:
Subjects dan Co-curricular. Pilih satu kategori dan klik
pada butang Add....
yang releven kepada carian pengguna. Sebagai contoh, bagi laman Sains, anda boleh
taipkan perkataan seperti ‘liquid’ ‘gas’...
The Content Panel mengandungi tiga tab pilihan iaitu
Layout, Settings dan Widgets.
Klik pada tab Settings.
Dalam Settings,...
Klik pada tab Layout.
Tetapan Layout mengubah jumlah dan posisi kotak
pada laman anda.
Klik pada butang 3 dan pilih susun ...
Menambah Widget Media pada Laman Sumber Pembelajaran
Sebagai latihan, kita akan menggunakan widget Media dan Text untuk me...
Pilih imej dan klik pada butang Open.
Setelah imej tersebut selesai dimuat naik,
klik pada butang Done.
Sekarang, anda mem...
Menambah Widget Teks pada Laman Anda
Widget Text digunakan untuk memaparkan teks pada sesebuah laman. Jumlah teks
yang bes...
Untuk format tulisan, pilih teks berkenaan dan klik
pada ikon format yang dikehendaki.
Sebagai contoh, pilih tajuk teks da...
Klik pada New Tab. Apabila teks berwarna putih
dengan latar biru, ia boleh diedit.
Taipkan nama halaman tersebut. Sebagai ...
Menambah Widget Video pada Halaman Kecil
Kita akan menambahkan sebuah video ke dalam halaman Security Tips yang baru.
Klik...
Taip ‘Cyber security tips’ di dalam bar carian.
Klik pada butang Frog Store untuk mencari video and
imej yang terkandung d...
Video yang dipilih akan dimasukkan ke dalam halaman anda. Ia tidak akan
memaparkan video sehingga Content Panel ditutup.
K...
Sekarang, video anda akan terpapar pada laman ini.
Klik pada tab-tab yang berlainan untuk melihat halaman-halaman dalam la...
1.11 Bagaimana Berkongsi Sumber
Pembelajaran (Pengguna: Guru)
1.11 How to Share a Classroom Resource (User: Staff)
Bagaimana Berkongsi Sumber Pembelajaran
TUGASAN:
Kongsi sumber pembelajaran.
OBJEKTIF:
Untuk memahami dengan jelas bagaima...
SOALAN-SOALAN
 Bagaimanakah anda menghasilkan bahan-bahan sumber pembelajaran?
 Bagaimanakah anda berkongsi bahan-bahan ...
Pada tetingkap Share or Assign, klik pada pilihan Share.
Anda boleh mengubah tag-tag laman di kawasan ini. Sekiranya tiada...
Public ” Pilihan ini menjadikan laman anda umum bagi tatapan seluruh sekolah. Anda
boleh menetapkan akses pengguna:
 Can ...
Klik pada butang biru Share.
Laman anda telah dikongsikan kepada seluruh sekolah untuk dilihat.
Memberi Akses kepada Pengg...
Taipkan nama pengguna atau kumpulan untuk diberi akses ke laman anda ke dalam
kotak Who has access.
Setelah menjumpai nama...
Klik pada pilihan Can edit & manage dari menu ke bawah.
Klik pada butang biru Share.
Laman anda telah dikongsikan kepada p...
1.12 Bagaimana Mengakses E-mel Anda
(Pengguna: Guru)
1.12 How to Access Your E-mail (User: Staff)
Bagaimana Mengakses E-mel Anda
TUGASAN:
Mengakses e-mel anda.
OBJEKTIF:
Memastikan para peserta memahami bagaimana mereka ...
Panduan Pengguna
Bagaimana Mengakses E-mel Anda
Klik pada ikon Quick Launch di Frog Bar dan
klik Email.
Ini akan membuka e...
2.0 Mengkaji Kembali Cara
Pembelajaran Pelajar Abad ke-21
2.0 Rethinking Learning ” The 21st
Century Learner
Mengkaji Kembali Cara Pembelajaran Pelajar Abad ke-21
TUGASAN:
Mengkaji kembali cara pembelajaran pelajar abad ke-21
OBJEK...
PANDUAN PENGGUNA
Mengkaji Kembali Cara Pembelajaran Pelajar Abad ke-21
1) Paparkan petikan di bawah menggunakan slaid Powe...
2.1 Bagaimana Menggunakan Sumber
Pembelajaran Sebagai Tugasan
(Pengguna: Guru)
2.1 How to Use Your Classroom Resource as a...
Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan
TUGASAN:
Menggunakan sumber pembelajaran sebagai tugasan.
OBJEKT...
2. VIDEO - Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan
Jurulatih akan memainkan klip video dan meminta peser...
Menambahkan Activity Widgets pada sesebuah Laman
Mula dengan membuka laman untuk digunakan sebagai tugasan. Anda boleh
men...
Pilih widget Text Activity dan tarik widget tersebut ke dalam kotak kandungan pada
halaman ini.
Masukkan arahan Text Activ...
Widget File Drop seharusnya digunakan bersama widget Text. Pilih widget Text dan tarik
widget tersebut ke dalam kotak kand...
Pilih widget File Drop dan tarik widget tersebut ke dalam kotak kandungan pada
halaman anda.
Klik dua kali pada kotak kand...
Klik butang Save Changes untuk menyimpan
perubahan
Klik pada butang x untuk menutup Content Panel.
Tugasan anda sedia untu...
2.2 Bagaimana Menghantar Sumber
Pembelajaran Sebagai Tugasan
(Pengguna: Guru)
2.2 How to Assign Your Classroom Resource (U...
Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan
TUGASAN:
Menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan.
OBJEKTIF...
1.3 Menghantar tugasan dengan cara ini mempunyai kebaikan berikut:
 Mesej yang konsisten.
Tugasan yang sama boleh dihanta...
Panduan Pengguna
Klik pada Share di Frog Bar. Ini akan membuka tetingkap Share or Assign.
Klik pada pilihan Assign.
Isikan...
Dalam ruangan Recipients, taipkan nama pengguna atau kumpulan yang akan
menerima tugasan ini.
Setelah siap, klik pada buta...
Setiap aktiviti dalam sesuatu tugasan boleh mempunyai tarikh serahan yang tersendiri.
Klik pada kotak tarikh Activities un...
Untuk mendapat maklum balas tentang kesukaran tugasan yang telah diberikan, klik
pada kotak Ask for Self Evaluation.
Klik ...
2.3 Bagaimana Pelajar Menyiapkan
Tugasan (Pengguna: Pelajar)
2.3 How Students Complete an Assignment (User: Student)
Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan
TUGASAN:
Menyiapkan tugasan.
OBJEKTIF:
Untuk memastikan peserta memahami bagaimana pe...
Panduan Pengguna
Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan
Penting! Bagi menyiapkan sesuatu tugasan, anda harus log masuk ke da...
Gerakkan kursor pada tajuk tugasan di lajur Assignment Name untuk memaparkan
arahan bagi tugasan tersebut.
Tugasan yang te...
Menyiapkan Text Activity
Text Activity adalah satu kotak yang memaparkan arahan dalam panel di bahagian atas.
Pelajar perl...
Menyiapkan Aktiviti File Drop
Aktiviti File Drop activity membolehkan pelajar memuat naik fail untuk dihantar kepada
guru....
Pelajar harus memilih fail yang diingini untuk dihantar dan klik Open untuk mula muat
naik fail tersebut.
Apabila muat nai...
Menghantar Mesej
Sekiranya pelajar ingin menghubungi guru mengenai sesebuah tugasan, misalnya, untuk
pemahaman lanjut berk...
Menyiapkan tugasan
Setelah yakin dan pasti akan tugasan yang telah disiapkan, pelajar boleh klik pada
butang Complete Assi...
2.4 Bagaimana Menyemak Tugasan
(Pengguna: Guru)
2.4 How to Mark an Assignment (User: Staff)
Bagaimana Menyemak Tugasan
TUGAS:
Menyemak tugasan.
OBJEKTIF:
Untuk memastikan peserta memahami cara tugasan disemak.
TEMP...
Panduan Pengguna
Semua laman yang digunakan sebagai tugasan perlu disemak dan dipulangkan kepada
pelajar atau kumpulan. Se...
Gerakkan kursor pada nama tugasan untuk membaca arahan yang diberi kepada
pelajar mengenai tugasan.
Klik pada nama tugasan...
Muat turun Fail yang Dihantar
Widget File Drop terletak di bahagian atas Submitted Work. Klik pada pautan View untuk
membu...
Klik x di sudut kiri untuk menutup laman dan pulang ke Assignments.
Memaparkan Text Activity
Text Activity terletak di baw...
Menyemak Tugasan
Maklumbalas dank omen pelajar boleh dilihat pada bahagian Self Evaluation.
Taipkan komen, jika ada, dalam...
Menutup Tugasan dan Mengedarkan Markah
Selepas menyemak tugasan pelajar, anda harus menutup tugasan dan mengedarkan
markah...
Untuk menyertakan mesej bersama dengan markah, taipkan mesej dalam ruangan Add
a message.
Klik pada butang Close Assignmen...
2.5 Bagaimana Menggunakan
Dashboard Sekolah untuk Komunikasi
(Pengguna: Guru)
2.5 How to Use the School Dashboard for Comm...
Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi
TUGASAN:
Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi.
OBJEKTIF...
pengguna Pentadbir ini untuk memastikan bahawa paparan pada Dashboard
Sekolah ini sentiasa dikemaskinikan.
1.2 Mulakan per...
Panduan Pengguna
Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi
Penting! Untuk menyunting Dashboard Sekolah, and...
Antara widget yang boleh digunakan di sini adalah School Notices atau Papan
Kenyataan.
Widget ini dibahagikan kepada 4 kat...
2.6 Bagaimana Menghasilkan Sebuah
Forum Perbincangan (Pengguna: Guru)
2.6 How to Create a Discussion Forum (User: Staff)
Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan
TUGASAN:
Menghasilkan sebuah forum perbincangan.
OBJEKTIF:
Memahami denga...
 Apakah yang anda bincangkan? Adakah anda poskannya atau anda respon
kepada topik orang lain?
 Mengapakah anda berbuat d...
Untuk memulakan topik perbincangan baru, klik pada butang Create Topic.
Masukkan tajuk bagi topic anda dalam kotak Title d...
Topik forum anda telah ditambah.
Menambahkan Forum Perbincangan ke Laman
Mula dengan membuka laman anda dalam mod edit. Bu...
Anda mempunyai beberapa pilihan untuk menetapkan bagaimana pengguna boleh
memadamkan maklum balas dalam forum.
Pengguna bo...
Klik dua kali pada kotak kandungan widget Text.
Taipkan tajuk bagi Forum ke dalam Content panel.
Klik pada butang Save Cha...
2.7 Pengenalan kepada Frog
Community Site (Pengguna: Guru)
2.7 Introduction to the Frog Community Site (User: Staff)
Pengenalan kepada Frog Community Site
TUGASAN:
Gambaran Keseluruhan Frog Community Site.
OBJEKTIF:
Untuk meningkatkan kese...
Sekarang, marilah kita mula meneroka Frog Community Site ini.
Apabila guru membuka Frog Community Site buat kali pertama, ...
2. Connect
Pada Connect, anda boleh menyertai kumpulan dan berkongsi idea, pengalaman serta
membina satu koleksi untuk cer...
2.8 Bagaimana Menambah Pengguna
Baru (Pengguna: Pentadbir)
2.8 How to Add a New User (User: Admin)
Bagaimana Menambah Pengguna Baru
TUGASAN:
Menambah pengguna baru pada Frog VLE.
OBJEKTIF:
Untuk memastikan kefahaman yang ...
Pengguna Pentadbir ” Pengguna Pentadbir Frog mempunyai akses yang tertinggi
di antara semua jenis pengguna. Mereka mempuny...
Pada tetingkap Resource
Manager, klik pada
Applications.
Kemudian, klik pada ikon Users.
Menambah Pengguna Baru
Skrin User...
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Trainers guide-v.2-
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trainers guide-v.2-

998 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
998
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trainers guide-v.2-

 1. 1. 1.0 Menginspirasi Perubahan (Pengguna: Guru) 1.0 Inspiring Change (User: Staff)
 2. 2. Menginspirasi Perubahan TUGASAN: Memberi inspirasi untuk perubahan. OBJEKTIF: Untuk memotivasi dan memberi inspirasi kepada para peserta tentang perlunya kaedah pengajaran baru. TEMPOH MASA: 20 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN : Video - SHIFT HAPPENS TATACARA: 1. MENINGKATKAN KESEDARAN 1.1 Satu daripada sepuluh aduan berkaitan pelajar ialah masalah kurang perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Semakin ramai pelajar yang hilang minat semasa di sekolah dan berasa terpinggir daripada guru-guru dan pelajaran. Antara sebab yang sering diberi ialah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam kelas, bantuan berfokus kepada individu yang terhad dan pengajaran guru yang kurang berkesan. Guru pula mengadu mereka tidak dapat menghampiri pelajar. Bagi pandangan anda, apakah masalah yang sebenar? 1.2 Perhatian pelajar dapat ditingkatkan melalui penglibatan ibubapa, nisbah pelajar- guru yang lebih kecil dan pengajaran yang lebih menarik. 2. VIDEO - SHIFT HAPPENS 2.1 Mainkan video - Shift Happens. 2.2 Kaitkan apa yang diperkatakan di dalam video. Tanya peserta soalan-soalan berikut:
 3. 3. SOALAN: “ Apakah implikasi kepada perubahan teknologi ini kepada guru? “ Bagi pendapat anda, adakah perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran ini akan membantu meningkatkan perhatian pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran? RUMUSAN Mulakan satu perbincangan tentang masalah-masalah berkaitan dengan komunikasi dan kaedah pengajaran di dalam kelas. Mungkin terdapat perbezaan antara alat-alat komunikasi yang digunakan oleh para guru dan pelajar-pelajar. Adalah penting bagi guru untuk melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan berkaitan dengan cara-cara berkomunikasi terkini yang digunakan oleh para pelajar. Beri penekanan kepada keperluan untuk berubah. Jangan berubah tanpa mempunyai pengetahuan yang mencukupi. Pelajar-pelajar yang dilahirkan selepas 1980 sering dirujuk sebagai Net Generation, iGeneration, atau Generasi X, Y dan Z. Mereka mencerminkan zaman persekitaran di mana teknologi adalah perkara biasa.
 4. 4. 1.1 Pengenalan kepada Projek 1BestariNet (Pengguna: Guru) 1.1 Introduction to the 1BestariNet Project (User: Staff)
 5. 5. Gambaran Keseluruhan Projek 1BestariNet TUGASAN: Gambaran keseluruhan Projek 1BestariNet OBJEKTIF: Untuk memahami matlamat dan tujuan Projek 1BestariNet TEMPOH MASA: 10 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN : “ Video 1.1 - Gambaran Keseluruhan Projek 1BestariNet TATACARA: 1. MEMAHAMI PROJEK 1BestariNet 1.1 Projek 1BestariNet mempunyai 2 matlamat:  Menangani masalah kurang minat dan kurang perhatian di dalam bilik darjah.  Mengurangkan jurang perbezaan antara pelajar di Malaysia. Ia merupakan penyelesaian bersepadu yang membenarkan fungsi pengajaran dan pembelajaran, kolaborasi dan pentadbiran dilakukan melalui Persekitaran Pembelajaran Maya yang berasaskan ’cloud ‘. Projek ini akan membawa kesan kepada 10,000 sekolah di Malaysia. Projek 1BestariNet akan menyediakan sambungan 4G tanpa wayar dan Frog VLE kepada semua. 2. VIDEO ” Gambaran Keseluruhan Projek 1BestariNet 2.1 Memainkan video 2.2 Kaitkan apa yang diperkatakan di dalam video. Ajukan soalan-soalan yang berikut kepada peserta: SOALAN:  Kenalpasti satu ciri daripada projek ini yang berguna kepada anda.  Apakah peranan anda dalam projek ini?
 6. 6. 1.2 Bagaimana Membentuk Pasukan Frog Anda (Pengguna: Guru) 1.2 How to Organise Your Frog Team (User: Staff)
 7. 7. Bagimana membentuk Pasukan Frog Anda TUGASAN: Pasukan Frog ” Memahami peranan dan tanggungjawab OBJEKTIF: Untuk memahami peranan dan tanggungjawab sebagai Pasukan Frog. TEMPOH MASA: 10 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN : “ Video 1.2 ”Bagaimana Membentuk Pasukan Frog Anda TATACARA: 1. PENGENALAN KEPADA PASUKAN FROG Frog bukanlah tugas seorang individu. Ia memerlukan penglibatan seluruh warga sekolah untuk memastikan kejayaan dalam pelaksanaannya. Rangka kerja ini akan memudahkan tugas untuk memantau dan mengurus sebuah pasukan yang terlibat dalam menjayakan projek ini. Pasukan ini mesti terdiri daripada Pengetua/Guru Besar, guru-guru (berdasarkan kepada bidang kurikulum dan peranan mereka) dan pelajar. Tujuan pelantikan Pasukan Frog ialah untuk mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang menarik menerusi pendekatan yang holistik terhadap teknologi dan memberi fokus kepada kegunaannya sebagai medium untuk memperbaiki sekolah secara menyeluruh. Pasukan Frog akan mengurus pelaksanaan projek dan kami percaya bahawa hubungan yang positif antara pelajar, guru dan ibu bapa ini akan membawa kepada kecemerlangan pelajar. Untuk terus maju dan mengekalkan hubungan ini, setiap ahli Pasukan Frog mestilah mempunyai peranan yang unik.
 8. 8. 2. VIDEO ” Bagaimana Membentuk Pasukan Frog Anda 2.1 Memainkan video ‚Bagaimana Membentuk Pasukan Frog Anda‛. 2.2 Kaitkan apa yang diperkatakan di dalam video. Ajukan soalan-soalan berikut kepada peserta: SOALAN: “ Di manakah anda dalam Pasukan Frog? “ Apakah persediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam Pasukan Frog? RUMUSAN Memotivasi peserta dengan memberitahu mereka tentang sokongan yang berterusan daripada Pasukan Komuniti FrogAsia.
 9. 9. 1.3 Gambaran Keseluruhan Frog VLE (Pengguna: Guru) 1.3 Frog VLE Overview (User: Staff)
 10. 10. Gambaran Keseluruhan Frog VLE TUGASAN: Memberi Gambaran Keseluruhan Frog VLE. OBJEKTIF: Untuk memastikan pengguna mempunyai pemahaman umum fungsi navigasi dalam VLE dan boleh menggunakan VLE dengan baik. TEMPOH MASA: 20 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN :  VIDEO 1.3 ” Gambaran Keseluruhan Frog VLE  Komputer  Papan putih  Pen dan buku nota  Projektor TATACARA: 1. PENGENALAN Frog adalah VLE yang dipilih bagi projek 1BestariNet. Frog mempunyai fungsi sebagai komuniti pembelajaran bagi seluruh warga sekolah. Persekitaran Pembelajaran Maya Frog, atau lebih dikenali sebagai VLE ialah satu sistem pembelajaran berdasarkan jaringan yang menyerupai pembelajaran dunia sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya. Sebagai contoh, guru-guru dapat memberi tugasan, ujian dan menyemak tugasan secara maya, sementara pelajar dapat menghantar tugasan serta menyemak markah menerusi VLE.
 11. 11. Para guru dan pelajar boleh mengakses berita sekolah dan dokumen penting yang telah dikemaskinikan oleh pentadbir sekolah. Menerusi Frog VLE dan sambungan internet 4G, pendidikan boleh dilaksanakan di mana jua, pada bila-bila masa melalui Frog VLE yang berasaskan cloud. Dengan ini, pembelajaran boleh dilaksanakan di mana-mana: di sekolah ataupun di rumah, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 2. OBJEKTIF Untuk memastikan bahawa pengguna memahami fungsi-fungsi navigasi pada VLE. 3. LOG MASUK KE DALAM VLE Memberi arahan kepada peserta untuk log masuk ke dalam VLE. 4. VIDEO ” Gambaran Keseluruhan Frog VLE Memainkan video dan memberhentikan video seketika selepas setiap bahagian. Minta peserta untuk menekan bahagian-bahagian yang lain di dalam platform sambil mengikuti video. 5. SESI IMBASAN Mengimbas kembali apa yang dipelajari oleh para peserta dan penggunaannya. PANDUAN PENGGUNA Antara muka (Interface) Frog VLE Klik pada butang Get started untuk log masuk ke dalam Frog VLE. Masukkan ID Pengguna dan kata laluan apabila diminta. Penting! Adalah penting untuk log keluar daripada akaun Google lain sebelum log masuk ke dalam Frog. Jika ini tidak dilakukan, pengguna baru tidak boleh log masuk ke dalam Frog.
 12. 12. Antara muka (Interface) Frog telah direka untuk memudahkan navigasi dan penggunaan Frog. Penerangan fungsi ikon dan kegunaannya akan diberikan di bahagian seterusnya. Frog Bar Frog Bar adalah kawasan tetap di bahagian atas skrin Frog VLE yang memberikan akses kepada System Options, Dashboard dan Menu VLE. Frog Bar tidak boleh dipadam. Dari kiri ke kanan, Frog Bar mengandungi elemen-elemen yang berikut: Menu Frog Head Menu Frog Head memberi akses yang pantas untuk melihat ruangan System Options VLE. Ia mengandungi:  Help ” Bantuan umum VLE. Anda boleh mendapatkan jawapan untuk soalan lazim di sini.
 13. 13.  Preferences ” Anda boleh mengubah tetapan asas VLE di sini. Pilihan-pilihan tersebut terdiri daripada: o Language ” Ubah bahasa VLE kepada Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. (Pilihan Bahasa Melayu akan datang). o My Background ” Cpilih imej daripada senarai yang ada untuk menetapkan latar belakang Frog VLE anda atau muat naik imej anda sendiri. o Change Password ” Tukar kata laluan Frog VLE di sini.  Log Out ” Membenarkan anda log keluar dari VLE selepas penggunaan. Kawasan Semasa Kawasan Semasa memberi penunjuk visual kawasan yang anda berada di dalam VLE. Teks ini akan berubah mengikut kawasan VLE yang sedang dipaparkan. Help Butang Help di Frog Bar akan memaparkan bantuan yang berkaitan dengan kawasan VLE yang sedang dipaparkan. Dashboard Switch Dengan menekan butang kursor, anda akan beralih dari laman Dashboard Peribadi ke Dashboard Sekolah dan sebaliknya.
 14. 14. Global Search Box Dalam kotak carian ini, anda boleh mencari pelbagai sumber, temu janji atau pengguna yang terdapat dalam Frog VLE. Jika suatu aplikasi sedang aktif, pencarian anda akan bermula di dalam aplikasi tersebut sebelum merentasi ke seluruh Frog VLE. Hasil carian akan memaparkan beberapa sumber atau temu janji. Jika terdapat padanan yang lebih, satu pautan More akan memaparkan hasil carian selebihnya. Home Butang Home membawa anda kembali ke Dashboard. Quick Launch Ikon Quick Launch memaparkan menu Quick Launch. Di sini Anda boleh meneroka semua bahagian VLE. Resource Manager Resource Manager adalah hati Frog VLE. Kawasan ini membolehkan anda mencipta dan menyimpan sebarang sumber. Application Tray Application Tray membolehkan anda menukar antara laman-laman atau aplikasi- aplikasi yang telah dibuka. Dengan menekan butang Application Tray, aplikasi atau laman yang sedang aktif akan
 15. 15. dipaparkan pada Tray. Jika anda klik pada mana-mana ikon yang terdapat pada Tray, anda akan dibawa ke halaman yang telah dipilih. Anda boleh menutup laman atau aplikasi yang sedang aktif dengan menekan butang x. Notifications Ikon Notifications memberi petunjuk bewarna merah apabila terdapat mesej baru. Ikon ini akan menunjukkan jumlah notifikasi yang belum dibaca oleh pengguna. Ikon ini akan mempamerkan notifikasi dari Calendars, Assignments, Forums dan Wall. Apabila anda klik pada satu-satu mesej dalam Events Feed, anda akan dibawa ke aplikasi atau laman yang menjana mesej tersebut. Notifikasi yang dihantar dari sumber yang sama, misalnya daripada pelajar yang sama, akan dikumpulkan dalam Events Feed. Nota: Satu Notification Widget yang terdapat di Content Panel boleh digunakan di Dashboard Peribadi. Sekarang kita akan memaparkan ruangan utama dalam VLE. Pautan-pautan ke ruangan ini boleh didapati dalam menu Quick Launch pada Frog Bar. Klik pada ikon Quick Launch. Pilih satu ikon dari menu Quick Launch. Ikon-ikon ini adalah seperti di bawah:
 16. 16. Gambaran Keseluruhan menu Quick Launch (paparan Guru) 1. Assignments 5. Department Sites 9. The Pond 13. E-Mail 2. Calendar 6. Lesson Resources 10. School Documents 14. Resource Manager 3. Booking Calendar 7. Frogstore 11. My Documents 15. My Dashboard 4. Community 8. Forums 12. Sites 16. School Dashboard 1. Assignments Pengguna: Guru, Pelajar (paparan penerima) dan Pentadbir. Aplikasi Assignments membenarkan guru memberi, menyemak, mengulas, dan mengubah tugasan telah sediakan kepada pelajar. Setelah satu Site untuk tugasan telah dihasilkan, ia dapat dihantar kepada pelajar sebagai tugasan melalui proses yang mudah. Assignments boleh diberi secara individu ataupun berkumpulan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
 17. 17. Aplikasi Assignments juga membolehkan guru menghantar mesej kepada pelajar yang telah diberi tugasan. Para guru boleh menghantar mesej kepada pelajar secara individu atau berkumpulan. Apabila pelajar menghantar tugasan, ia akan dipulangkan ke kawasan Assignments supaya guru boleh menyemak dan memberi komen. Guru akan menerima notifikasi melalui panel Notifications apabila suatu tugasan dihantar atau mesej diterima. Pelajar tidak boleh memberi tugasan. Merekan hanya boleh melihat, menyiapkan dan menghantar tugasan. Apabila suatu tugasan telah diberi, pelajar tersebut akan menerima satu notificasi melalui panel Notifications. Tugasan akan dibuka dengan menekan pada notifikasi tersebut. Pelajar akan menerima notifikasi apabila markah diberi. 2. Calendar Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir. Calendar membolehkan anda mengurus semua aktiviti. Jika perlu, anda boleh berkongsi kalendar dengan guru-guru lain. Kalendar-kalendar lain boleh dihasil dan dikongsikan secara umum atau tertutup. Contohnya, kalendar bagi aktiviti kokurikulum atau untuk acara istimewa. Informasi tambahan boleh disertakan pada sesuatu acara/aktiviti seperti lokasi, jemputan dan nota.
 18. 18. 3. Booking Calendar Pengguna: Guru, Pentadbir. Booking Calendar membenarkan anda menempah bilik atau sumber. Sekiranya tempahan bilik/sumber telah dibuat, Frog VLE tidak akan membenarkan pengguna lain menempah bilik/sumber tersebut pada masa dan tarikh yang sama. Pentadbir Frog boleh menambah bilik atau sumber baru ke dalam Booking Calendar.
 19. 19. 4. Community Site Pengguna: Guru, Pentadbir. Community Site adalah satu portal bagi guru-guru untuk mendapatkan soalan-soalan lazim, dokumentasi dan video bantuan serta ruangan forum untuk membincangkan isu-isu semasa yang relevan. Community Site adalah berdasarkan konsep berkumpulan. Setiap kumpulan mempunyai Wall di mana setiap ahli kumpulan boleh menghantar mesej. Para guru boleh mencari kumpulan dan menyertai mana-mana kumpulan yang dipaparkan pada hasil carian. Sekiranya tiada kumpulan yang dijumpai, guru mempunyai pilihan untuk mencipta kumpulan baru dan memilih salah satu kategori kumpulan seperti berikut: Public: kumpulan akan dipaparkan pada hasil carian dan sesiapa sahaja boleh sertai. Private: kumpulan tidak akan dipaparkan pada hasil carian dan ahli kumpulan perlu dijemput oleh pemilik kumpulan
 20. 20. 5. Department Sites Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir Setiap bidang mempunyai Department Site yang tersendiri. Laman utama sepatutnya memaparkan notis aluan, carta organisasi bidang/panitia, markah peperiksaan, dan notis-notis lain. Laman mata pelajaran yang berkenaan telah dipautkan pada Laman Bidang/Panitia di mana pelajar boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Laman tersebut boleh mempunyai maklumat kurikulum, galeri, video, laman profil guru, panduan ulangkaji, soalan tahun lepas dan lain-lain. Laman Bidang/mata pelajaran boleh ditambah sekiranya perlu. 6. Lesson Resources Pengguna: Guru, Pentadbir. Fail-fail dalam Lesson Resources mengandungi semua sumber pengajaran dan pembelajaran untuk sekolah. Contoh sumber ialah fail yang digunakan semasa pengajaran atau yang dimasukkan di dalam Site. Guru-guru boleh menghasilkan fail dan memuat naik sumber-sumber yang sedia digunakan ke dalam Site.
 21. 21. Ruangan ini juga boleh digunakan untuk memberi akses kepada sumber-sumber tertentu kepada guru-guru lain. Dokumen-dokumen ini terdiri daripada fail dengan format zip, MS Word, Excel, PDF, video MP4 atau fail audio. Adalah dicadangkan supaya setiap bidang/panitia mempunyai folder tersendiri. Di dalam setiap folder, guru mempunyai folder tersendiri untuk memuat naik sumber-sumber. 7. Frogstore Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir Frog Store adalah stor dalam talian yang mengandungi aplikasi dan sumber untuk digunakan dalam VLE. Pengguna boleh mencari kandungan untuk pengajaran dan pembelajaran seperti imej dan video untuk digunakan dalam Site.
 22. 22. Terdapat 3 ruangan umum untuk anda layari: Home ” Anda boleh membuat carian untuk video dan imej untuk digunakan dalam VLE (video dan imej boleh disertakan menggunakan Media Widget) Apps ” Bahagian ini memaparkan aplikasi yang ada untuk anda muat turun. Ini menambahkan fungsi ke dalam VLE. Channels ” Bahagian ini mengandungi kandungan daripada rakan kongsi pendidikan Frog seperti Khan Academy. Di sini anda boleh mendapati imej, video dan kandungan pendidikan untuk digunakan dalam Site yang anda hasilkan. 8. Forums Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir Kawasan Forums area memaparkan Forum Sekolah. Ini adalah forum bagi seluruh sekolah dan boleh dilihat oleh para guru dan pelajar. Hanya Pentadbir Frog boleh mencipta topik dalam Forum Sekolah. Forum perbincangan boleh diwujudkan untuk perbincangan kumpulan mengenai topik tertentu berkaitan sekolah. Setiap maklumat mempunyai tarikh yang membolehkan guru menyemak topik perbincangan dan mengetahui individu mana yang memberi sumbangan kepada topik tersebut. Pencipta forum dapat mengawal semua topik, akses dan tetapan.
 23. 23. 9. The Pond Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir Lompatlah ke The Pond, di mana minda dan idea yang hebat dapat dicetus dan dikongsi bersama. The Pond ditubuhkan untuk pelajar. Pelajar boleh memulakan pengalaman bersama Frog menerusi tip dan idea untuk menggunakan Frog dengan berkesan. 10. School Documents Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir. School Documents adalah tempat di mana dokumen boleh disimpan dan digunakan oleh semua warga sekolah. Para guru dan pelajar boleh melihat dan muat turun fail-fail yang dimasukkan ke dalam ruangan ini. Ini merangkumi buku panduan guru dan pelajar, polisi atau maklumat sekolah. Fail-fail ini boleh dikategorikan dalam bentuk folder. Dokumen boleh berformat zip, MS Word, MS Excel, PDF, video MP4 atau fail audio.
 24. 24. Pelajar akan mempunyai akses untuk membaca sementara guru mempunyai akses pentadbir untuk menambah atau memadam maklumat. 11. My Documents Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir. My Documents adalah satu ruangan untuk menyimpan semua fail peribadi anda. Ruangan ini adalah peribadi dan tidak boleh diakses oleh pengguna lain.
 25. 25. 12. Sites Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir. Sites adalah halaman-halaman yang telah dihasilkan di dalam VLE. Laman-laman ini boleh diberi tag dengan memilih kata kunci untuk membolehkan pencarian dengan mudah dan untuk memudahkan pembahagian kategori. Laman yang dihasilkan akan disenaraikan di bahagian My Sites pada Resource Manager. Laman yang mempunyai tag nama mata pelajaran yang spesifik, misalnya English; akan muncul dalam kategori Subject Sites. Laman yang mempunyai tag aktiviti kokurikulum seperti kelab dan lawatan akan muncul di dalam bahagian Co-curricular Sites. Bahagian Other Sites mengandungi laman-laman yang tidak mempunyai tag kata kunci mata pelajaran yang spesifik atau kokurikulum, ataupun telah diberi tag kata kunci ‘other’ bagi laman yang dikongsi dengan anda. Untuk keselamatan, kawasan Sites tidak boleh diakses tanpa log masuk ke dalam VLE. Pencipta laman boleh mengawal hak untuk akses dan edit. Sekiranya sesebuah laman tidak dikongsikan dengan anda, ia tidak boleh dilihat dalam Resource Manager. Laman yang dihasilkan boleh dihantar ke MoE Repository untuk dikongsikan dengan sekolah-sekolah lain di Malaysia. Setelah dimuat naik, laman tersebut akan disemak dan disenaraikan untuk muat turun. Hanya guru boleh memuat naik dan memuat turun laman-laman melalui MoE Repository.
 26. 26. 13. Email Pengguna: Guru, Pelajar, Ibu Bapa dan Pentadbir. Setiap pengguna yang memiliki akaun Frog VLE mempunyai akses ke emel sendiri. Emel boleh dihantar dan diterima ke pengguna lain, bukan sahaja antara di sekolah tetapi di mana-mana sahaja. Alamat emel anda adalah sama dengan ID pengguna yang digunakan untuk log masuk ke dalam VLE. 14. Resource Manager Pengguna: Guru, Pelajar (terhad) dan Pentadbir. Resource Manager adalah aplikasi utama untuk mengakses sumber yang anda telah hasilkan atau yang telah dikongsikan kepada anda. Ia membolehkan anda menyimpan, melihat, mengubah dan menghasilkan kandungan di semua bahagian VLE yang dibenarkan.
 27. 27. Terdapat beberapa kawasan dalam ruangan ini: Latest Files: Memaparkan fail terkini yang anda telah muat naik ke dalam My Documents. Favourites: Laman pilihan boleh ditambah ke dalam ruangan ini untuk mendapat akses ke laman tersebut dengan mudah dan pantas. My Documents: Ini adalah simpanan fail peribadi anda. Fail yang dimuat naik tidak boleh dilihat atau diakses oleh pengguna lain. Sites: Laman yang dikongsi dengan anda akan terpapar di sini Applications: Memaparkan semua aplikasi yang diberi. Pentadbir Frog boleh mengakses data pengguna dan kumpulan dari kawasan ini. Lesson Resources: Semua fail pengajaran dan pembelajaran patut dimuat naik ke dalam kawasan Lesson Resources. Hanya guru dan pentadbir mempunyai akses ke bahagian ini. School Documents: Guru dan Pentadbir boleh memuat naik dan memuat turun fail. Pelajar hanya boleh melihat dan memuat turun fail. 15. My Dashboard Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir. My Dashboard adalah halaman pertama yang anda akan temui selepas log masuk ke dalam VLE. Halaman ini boleh diubahsuai untuk memaparkan kalendar sekolah, RSS Feeds, atau notifikasi. Anda boleh menambah kandungan peribadi seperti gambar, video, atau pautan ke laman kegemaran anda. Gunakan Widgets untuk mengubah rupa dan kandungan Dashboard mengikut kesesuaian.
 28. 28. Nota: Dashboard Peribadi anda tidak boleh dikongsi atau ditugaskan kepada pengguna lain. 16. School Dashboard Pengguna: Guru, Pelajar dan Pentadbir. School Dashboard memaparkan notis dan maklumat yang diurus oleh pihak sekolah. Di sini anda boleh melihat papan notis, imej, video dan muat turun fail-fail penting. Ia juga mengandungi MOE RSS feed untuk memastikan anda sentiasa dimaklumkan mengenai berita pendidikan atau maklumat untuk sekolah dan guru-guru. School Dashboard hanya boleh diubahsuai oleh pentadbir.
 29. 29. 1.4 Bagaimana Menghasilkan Kalendar Sekolah (Pengguna: Pentadbir) 1.4 How to Create Your School Calendar (User: Admin)
 30. 30. Bagaimana Menghasilkan Kalendar Sekolah TUGASAN: Menghasilkan Kalendar Sekolah. OBJEKTIF: Untuk memastikan peserta memahami bagaimana pengguna Pentadbir Frog menambah aktiviti dan acara pada kalendar sekolah. TEMPOH MASA: 20 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN :  Video 1.4 ” Bagaimana Menghasilkan Kalendar Sekolah  Komputer  Papan putih  Pen Marker  Pen and buku nota  Projektor TATACARA: 1. PENGENALAN 1.1 Jurulatih mengajukan soalan keberkesanan penyampaian maklumat menggunakan takwim sekolah di dalam bentuk hard copy. SOALAN:  Mengapakah sekolah perlu menggantikan takwim sekolah kepada Kalendar Sekolah Frog untuk mendapatkan maklumat aktiviti sekolah? 1.2 Kalendar Sekolah Frog memberi impak kepada penyampaian maklumat. Ia mudah, pantas dan menjimatkan penggunaan kertas.
 31. 31. 2. VIDEO ” Bagaimana Menghasilkan Kalendar Sekolah Memaparkan video dan memberhentikannya seketika apabila perlu. Memaklumkan kepada peserta agar mematuhi arahan yang diberikan menerusi video. 3. SESI IMBASAN Membantu untuk mengimbas semula langkah-langkah yang diperlukan di dalam pengubahsuaian kalendar sekolah. Panduan Pengguna Bagaimana Menghasilkan Kalendar Sekolah Penting! Untuk menghasilkan kalendar sekolah, anda mesti log masuk sebagai pengguna Pentadbir Frog. Untuk memulakannya, anda perlu klik pada Quick Launch di Frog Bar. Kemudian, klik pada ikon Calendar.
 32. 32. Dalam tetingkap Calendar, klik pada butang Add untuk menghasilkan kalendar sekolah. Sebaik sahaja anda klik pada butang Add, satu tetingkap kecil akan muncul. Taipkan nama dan deskripsi bagi kalendar. Anda juga boleh menetapkan peringkat akses kalendar tersebut kepada warga sekolah. Sebagai contoh; Calendar Name: Kalendar Sekolah Calendar Description : Takwim Sekolah 2012 Anda juga boleh menetapkan peringkat akses kalendar tersebut kepada warga sekolah. Di sebelah Calendar Availability, boleh dilihat satu petak tertulis Restricted. Klik pada anak panah kecil di hujung petak tersebut. Pilih salah satu peringkat akses yang dipaparkan di menu dropdown; iaitu: Restricted, Public, Shared. Di sini, kita akan memilih Public.
 33. 33. Setelah selesai, klik pada Create Calendar. Kini, anda akan dapat lihat ikon Kalendar Sekolah pada kiri skrin anda. Untuk memasukkan acara / aktiviti ke dalam Kalendar Sekolah, anda perlu klik pada butang New. Tetingkap New Event akan muncul sebaik sahaja anda klik pada butang New.
 34. 34. Dalam panel New Event masukkan nama acara / aktiviti tersebut. Sebagai latihan, taipkan: ‚Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah‛ Masukkan juga lokasi bagi acara tersebut. Contohnya, ‚Dataran Sekolah‛. Kemudian, klik pada kotak Starts / End date. Tetingkap Starts / End date akan dipaparkan. Tukarkan tarikh dan masa bagi acara / aktiviti tersebut. Sebagai contoh, Start Date : Wed 16/May/2012 Start Time : 7.45 am End Date : Wed 16/May/2012 End Time : 10.30 am
 35. 35. Setelah selesai, klik butang OK yang terdapat di bahagian bawah tetingkap tersebut. Anda akan dibawa kembali ke tetingkap New Event yang terdahulu. Pada ruangan Note, masukkan nota jika terdapat maklumat tambahan yang berkaitan dengan acara / aktiviti baru. Sebagai contoh, masukkan nota: ‚Persembahan pelajar akan bermula pada pukul 8.30 pagi‛.
 36. 36. Untuk menjadikannya sebagai Kalendar Sekolah anda, klik pada Calendar. Tetingkap Choose Calendar akan terpapar. Klik pada Display in. Pilih Kalendar Sekolah. Kemudian, klik OK apabila selesai.
 37. 37. Klik pada butang Create Event untuk menghasilkan acara / aktiviti pada kalendar anda. Kini, entri anda akan terpapar pada Kalendar Sekolah anda. Anda boleh memasukkan acara / aktiviti lain ke dalam Kalendar Sekolah anda dengan mengikut langkah-langkah yang telah ditunjukkan tadi. Sebagai contoh kita akan memasukkan: New Entry : Kelas Tambahan Tahun 6 Location : Dewan Utama Sekolah Start Date : Mon 26/May/2012 Start Time : 7.45 am End Date : Wed 26/May/2012 End Time : 11.00 am
 38. 38. Acara / Aktiviti tersebut akan dimasukkan pada Kalendar Sekolah seperti paparan di bawah.
 39. 39. 1.5 Bagaimana Menghasilkan Kalendar Tempahan (Pengguna: Pentadbir) 1.5 How to Create Booking Calendar (User: Admin)
 40. 40. Bagaimana Menghasilkan Kalendar Tempahan TUGASAN: Menghasilkan Kalendar Tempahan. OBJEKTIF: Menunjukkan peserta bagaimana kalendar tempahan direka dan dibatalkan. TEMPOH MASA: 15 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN :  Video 1.5 ”Bagaimana Menghasilkan Kalendar Tempahan TATACARA: 1. PENGENALAN 1.1 Jurulatih memberitahu peserta tentang pelbagai kalendar tempahan yang boleh dihasilkan. Terangkan bahawa hanya pengguna Pentadbir Frog sahaja yang boleh menghasilkan kalendar tempahan. 2. VIDEO - Bagaimana Menghasilkan Kalendar Tempahan 2.1 Jurulatih menerangkan kandungan video ini dan bagaimana sebuah kalendar tempahan baru boleh dihasilkan. 2.2 Mainkan video.
 41. 41. Panduan Pengguna Bagaimana Menghasilkan Kalendar Tempahan Penting! Untuk menghasilkan kalendar tempahan, anda mesti log masuk sebagai pengguna Pentadbir Frog. Klik pada Quick Launch di Frog Bar dan klik Booking Calendar. Setelah tetingkap Booking Calendar dipaparkan, mulakan navigasi ke arah Booking Items di sudut kiri bahagian bawah skrin anda. Klik pada butang Add untuk menambah sumber tempahan baru pada Booking Calendar. Selepas anda sudah klik pada butang Add, anda akan melihat skrin Create Booking Item. Taip nama dan deskripsi dalam kalendar tempahan yang baru. Contoh: Makmal Komputer, projektor, TV, Bilik Mesyuarat dll.
 42. 42. Anda juga perlu menaip dan menentukan kategori tempahan. Klik pada menu ke bawah Booking Item Type dan pilih kategori tempahan anda. Anda mempunyai pilihan Room atau Equipment. Setelah selesai menamakan kalendar tersebut, klik pada butang Create Booking Item . Bila anda klik pada Create Booking Item anda akan lihat kalendar tempahan baru yang dihasilkan terpapar pada senarai kalendar yang sedia ada. Anda boleh memilih paparan yang hendak dilihat. Warna item tempahan ini telah ditetapkan dan tidak boleh diubah suai.
 43. 43. Membatalkan Kalendar Tempahan Pilih Booking Item Settings dari senarai. Ini memaparkan maklumat tentang kalendar tempahan yang dipilih seperti nama, deskripsi, jenis dan pemilik. Klik pada Delete untuk mengeluarkan kalendar tempahan yang terpilih. Sebaik saja anda klik pada butang Delete, satu paparan Important akan dipaparkan untuk mengesahkan pembatalan kalendar tempahan. Untuk mengesahkan arahan ini, taip YES dan tekan ‘enter ’. Kalendar tempahan tersebut telahpun dibatalkan.
 44. 44. 1.6 Bagaimana Mengedit Dashboard Anda (Pengguna: Guru) 1.6 How to Edit Your Dashboard (User: Staff)
 45. 45. Bagaimana Mengedit Dashboard Anda TUGASAN: Mengubah suai Dashboard anda. OBJEKTIF: Untuk memastikan para peserta mengetahui cara untuk mengedit Dashboard sendiri. TEMPOH MASA: 30 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN:  Video 1.6 - Bagaimana Mengedit Dashboard Anda TATACARA: 1. PENGENALAN Jurulatih menerangkan kandungan video yang berkaitan cara Dashboard diedit. 2. VIDEO ” Bagaimana Mengedit Dashboard Anda Memainkan video ‛Bagaimana Mengedit Dashboard Anda‛. Berhenti seketika dan memberi penjelasan apabila perlu. Menggalakkan para peserta untuk menonton video dan mengikut arahan yang diberi menerusi video. 3. SESI IMBASAN Mengimbas matlamat sesi. Sesi soal jawab. Panduan Pengguna Bagaimana Mengedit Dashboard Anda Your Dashboard adalah halaman pertama yang terpapar sebaik sahaja anda log masuk ke dalam VLE. Dashboard boleh diubah suai untuk memaparkan kalendar sekolah, RSS Feeds, ataupun notifikasi. Anda juga boleh menambah bahan seperti foto, video atau pautan kepada laman web kegemaran. Susun atur kandungan adalah mengikut kehendak anda. Gunakan Widgets untuk menukar paparan dan kandungan Dashboard mengikut kehendak anda.
 46. 46. Untuk mengedit Dashboard anda, anda perlu klik pada butang Edit pada sebelah kiri skrin anda. Ini akan memaparkan Content Tray. Content Tray mengandungi tiga tab pilihan iaitu: Layout ” Ini akan menukar bilangan dan kedudukan kotak kandungan dalam halaman anda. Settings ” Ini membenarkan anda untuk menukar nama dan tema Dashboard anda. Widgets ” Widget boleh diseret ke dalam lajur pada halaman anda untuk menambah kandungan seperti teks, video dan gambar. Menukar Tetapan pada Dashboard Anda Di dalam Content Tray, klik pada tab Settings.
 47. 47. Untuk menukar nama pada Dashboard anda, masukkan nama ke dalam kotak Name of Site. Ini secara automatik akan mengemaskini nama Dashboard pada halaman anda. Contohnya: Cikgu Pheobe. Ini akan terpapar pada sebelah kiri atas Dashboard seperti yang ditunjukkan di bawah. Untuk menukar tema Dashboard anda, pilih tema baru dengan mengklik pada menu ke bawah di sebelah kanan. Apabila anda klik pada menu ke bawah, menu yang mengandungi tema yang telah disedia ada akan dipaparkan. Skrol menu ke bawah, dan klik pada tema yang anda inginkan. Ini secara automatik menukar kepada tema Dashboard yang anda pilih. Menukar susun atur Dashboard anda Di dalam Content Tray klik pada tab Layout. Pilih bilangan kotak kandungan yang anda inginkan berdasarkan butang bernombor.Anda boleh pilih antara 1 hingga 4 kotak pada satu halaman. Klik pada 3 dalam tetapan Boxes. 3 susun atur yang berbeza akan tersedia.
 48. 48. Di sini, anda boleh memilih bagaimana kotak kandungan akan dipaparkan pada Dashboard anda. Apabila anda klik pada susun atur tertentu, halaman anda secara automatik akan dikemaskini dengan susun atur baru. Klik pada susun atur kedua pada sebelah kanan. Dashboard anda sedia untuk diisikan dengan kandungan. Widgets Di dalam Content Tray klik pada tab Widgets. Anda kini boleh melihat semua widget yang tersedia ada kepada anda. Setiap widget dikenalpasti mengikut nama dan ikon yang unik. Widget adalah aplikasi kecil yang membenarkan kandungan untuk dipapar kepada pengguna. Ini boleh digunakan dengan menyeret setiap widget ke dalam kotak kandungan pada halaman dan menetapkan tetapannya. Pelbagai widget boleh digunapakai dalam satu halaman. Nota: Widget hanya boleh memaparkan kandungan apabila diarahkan. Untuk kebanyakan widget, anda perlu memasukkan maklumat berkaitan kandungan yang diingini sebelum ia boleh dipaparkan pada Dashboard.
 49. 49. Menambah Widget pada Dashboard anda Di dalam Content Tray, klik pada tab Widgets. Padamkan sebarang widget tersedia ada sebelum mengubah suai Dashboard anda. Klik dua kali pada widget yang diingini dan klik pada tanda pangkah kecil berwarna merah untuk memadamnya dari Dashboard. Pilih widget Media dan seretkannya pada kotak sebelah kiri atas. Pastikan kotak berwarna biru sebelum melepaskan widget. Klik dua kali pada widget Media dalam kotak kandungan tersebut untuk memaparkan tetapan widget.
 50. 50. Muat naik gambar daripada komputer anda atau daripada storan USB. Klik pada butang Upload di bahagian Choose Media untuk melancarkan File Uploader. Klik pada butang Choose Files untuk mengakses fail di dalam komputer anda. Pilih satu fail untuk dimuat naik. Sebaik sahaja muat naik sudah lengkap, mesej ‘Done’ berwarna hijau akan terpapar. Klik pada butang Done di bawah.
 51. 51. Anda boleh menukar saiz gambar dengan memilih saiz daripada menu ke bawah ‘Please select media size’. Klik pada butang Save Changes untuk menyimpan perubahan. Untuk menyimpan tetapan Dashboard anda, klik pada butang Save Changes. Menambah Widget Calendar Widget Calendar digunakan untuk memaparkan acara atau aktiviti penting di dalam kalendar pada Dashboard anda. Pilih widget Calendar dan seretkannya ke dalam kotak kanan atas. Pastikan kotak bertukar menjadi biru sebelum melepaskan widget tersebut.
 52. 52. Terdapat beberapa jenis kalendar yang berbeza dalam Frog VLE anda seperti peribadi, kokurikulum, akademik dan peperiksaan. Oleh yang demikian, anda boleh memilih kalendar yang ingin dipaparkan pada Dashboard. Pilih kalendar peribadi anda. Pilih bilangan acara / aktiviti yang ingin dipaparkan daripada senarai menu ke bawah ‘ Max Events to Display ‘ dan pilih nombor 5.
 53. 53. Halaman anda akan kelihatan seperti di bawah. Untuk menyimpan tetapan Dashboard anda, klik pada butang Save Changes. Menambah Widget Notes Pilihkan widget Notes dan seretkannya ke dalam Dashboard seperti tertera di bawah. Pastikan kotak bertukar menjadi biru sebelum melepaskan widget.
 54. 54. Di dalam tetapan Notes, anda boleh menaipkan peringatan untuk dipaparkan. Klik dua kali pada My Notes. Anda akan melihat tetapan My Notes pada sebelah kiri. Taipkan nota ini di dalam kotak: ‚ Buku Latihan Tatabahasa ” Pulangkan kepada Tingkatan 5 Maju ‚ Ikon yang terletak pada bahagian bawah tetingkap teks digunakan untuk mengubah suai format teks anda. Di samping itu, anda boleh memilih salah satu daripada pilihan sedia ada daripada menu ke bawah Font Format. Tukar format untuk ‛ Buku Latihan Tatabahasa ‚ dengan menebalkan teks dengan klik pada butang B.
 55. 55. Dashboard anda akan kelihatan seperti di bawah. Menambah Pautan Luar Kini, kita akan menambah pautan luar kepada Dashboard anda untuk memudahkan akses kepada laman web tersebut. Untuk sesi ini, kita akan menghasilkan pautan kepada akhbar Berita Harian. Pautan ini akan sedia ada pada Dashboard setiap kali kita log masuk ke dalam Frog VLE. Pilih widget External Link dan tarik ke dalam kotak sebelah kanan bawah widget Calendar.
 56. 56. Masukkan nama laman web dan URL laman web tersebut. Untuk sesi ini, kita akan menggunakan: Enter Name for Site: Berita Harian Enter URL: http://www.bharian.com.my Klik pada butang Add Icon for Site untuk menukar ikon asal pada widget External Link. Anda akan mencari logo Berita Harian daripada Frog Store. Taipkan ‘Logo Berita Harian’ di dalam kotak carian dan klik pada ikon Frog Store. Pilih logo Berita Harian daripada Frog Store dan klik pada butang Use. Ini akan menambahkan ikon kepada pautan anda.
 57. 57. Masukkan deskripsi untuk pautan luar tersebut. Berikan penerangan berkenaan laman web yang dipaut. Misalnya, deskripsi untuk pautan ini adalah: Surat Khabar Kegemaran ku. Simpan perubahan dengan klik pada butang Save Changes. Klik pada butang X untuk menutup Dashboard anda. Dashboard anda akan kelihatan seperti di bawah. Apabila anda klik pada pautan, laman web akan terpapar pada tetingkap baru. Tahniah! Anda telah berjaya mengubah suaikan Dashboard anda.
 58. 58. 1.7 Bagaimana Menggunakan Kalendar Anda (Pengguna: Guru) 1.7 How to Use Your Calendar (User: Staff)
 59. 59. Bagaimana Menggunakan Kalendar Anda TUGASAN: Menggunakan Kalendar. OBJEKTIF: Untuk memastikan peserta memahami bagaimana untuk menambah aktiviti dan acara pada kalendar peribadi dan menghantar jemputan kepada guru-guru lain. TEMPOH MASA: 20 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN:  Video 1.7 ” Bagaimana Menggunakan Kalendar Anda  Komputer  Papan putih  Pen Marker  Pen and buku nota  Projektor TATACARA: 1. PENGENALAN Jurulatih mengajukan soalan mengenai pengalaman peserta dalam penggunaan kalendar. SOALAN:  Mengapa anda perlu menggunakan Kalendar Frog untuk aktiviti harian?  Apakah kesan-kesan penggunaan Kalendar Frog? 1.1 Anda boleh memaparkan dan mengurus apa jua aktiviti seperti memasukkan tarikh, masa, tempat dan nota berkaitan. 1.2 Kalendar Frog memberi impak kepada pengurusan masa. Pengguna boleh memberikan keutamaan kepada tugasan tertentu mengikut masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Penghasilan beberapa jenis kalendar akan membolehkan peserta menguruskan aktiviti-aktiviti sekolah seperti kelas ICT, aktiviti kokurikulum dan lain-lain.
 60. 60. 2. KALENDAR DIGITAL Jurulatih menerangkan keperluan kalendar digital sebagai menggantikan kalendar manual. 3. VIDEO ” Bagaimana untuk Menggunakan Kalendar Anda a. Memaparkan video ‚Bagaimana untuk Menggunakan Kalendar Anda‛ dan memberhentikannya seketika apabila perlu. b. Memaklumkan kepada peserta agar mematuhi arahan yang diberikan menerusi video. 4. SESI IMBASAN Membantu untuk mengimbas semula langkah-langkah yang diperlukan di dalam pengubahsuaian kalendar. Panduan Pengguna Menghasilkan satu Acara / Aktiviti baru Klik pada Quick Launch di Frog Bar dan klik pada Calendar. Dalam tetingkap Calendar, klik pada masa acara / aktiviti anda bermula dan kemudian tarikh dan masa ia berakhir. Dalam panel New Event masukkan nama acara / aktiviti tersebut. Sebagai latihan, gunakan acara / aktiviti anda sendiri seperti mesyuarat (segera atau berjadual), sambutan, acara dan sesi perbincangan.
 61. 61. Pada pilihan Repeat, secara sedia ada ia akan menunjukkan none menandakan acara / aktiviti baru ini tidak akan diulangi setiap hari,minggu, bulan dan tahun seterusnya. Jika anda ingin mendapatkan peringatan ulangan bagi acara / aktiviti ini, anda boleh klik pada pilihan none. Apabila pilihan none diklik, anda akan dibawa ke panel seterusnya yang memaparkan beberapa pilihan bagi mengulangi peringatan acara / aktiviti ini iaitu: No Recurrence, Every Day, Every Two Weeks, Every Month, dan Every Year. Sebagai latihan, pilih No Recurrence dan tekan pada butang OK. Anda akan dibawa kembali ke panel asal iaitu panel New Event. Pada panel ini, masukkan nota jika terdapat maklumat tambahan yang berkaitan dengan acara/aktiviti. Sebagai contoh, masukkan nota: ‚ TOLONG BAWA LAPTOP DAN LAPORAN MESYUARAT PIBG BULAN 3. TERIMA KASIH ‛ Hantar jemputan kepada seorang guru atau kumpulan ke acara tersebut dengan klik pada butang Manage Invitations dan mencari individu atau kumpulan yang berkenaan.
 62. 62. Di dalam kotak carian, taip nama individu atau kumpulan yang anda ingin jemput ke acara tersebut. Jika nama mereka tersimpan di dalam VLE, ia akan muncul secara automatik di bawah kotak carian. Sebagai latihan, cari Teacher 1, 2 , 3 atau guru lain. Klik butang Add di sebelah nama individu tersebut untuk menambahnya ke dalam senarai. Jemputan akan dihantar kepada mereka melalui panel Notifications. Acara / Aktiviti juga akan muncul di dalam kalendar mereka supaya mereka boleh menerima atau menolak jemputan tersebut. Klik OK untuk menghantar jemputan. Klik pada butang Save Changes untuk menghasilkan acara / aktiviti pada kalendar anda. Memadam Acara / Aktiviti Klik pada acara / aktiviti kalendar anda untuk melihat butirannya. Klik pada butang Delete yang berwarna merah untuk memadamkan acara / aktiviti tersebut. Tindakan ini juga akan memadamkan mana-mana jemputan pada kalendar dan panel Notifications pengguna lain.
 63. 63. Menukar Warna Kalendar Untuk mengenal pasti acara / aktiviti kalendar anda dengan lebih mudah, tetapkan warna yang berbeza untuk setiap kalendar. Klik pada anak panah kecil bewarna putih pada hujung kalendar anda di bahagian My Calendar. Pilih Set Colour dari menu pilihan untuk melancarkan pilihan warna. Pilih satu warna dari pilihan warna. Jika anda klik pada ruang berbentuk segi empat kecil warna tertentu, warna itu akan ditambah ke dalam panel New. Klik OK untuk mengubah dan mengemaskinikan warna kalendar anda. Menambah sebuah Kalendar Untuk menambah satu lagi kalendar, klik butang Add di kawasan My Calendars. Kalendar tambahan mungkin diperlukan untuk acara berjadual yang berbeza, sebagai contoh aktiviti kokurikulum.
 64. 64. Dengan klik pada butang Add, anda akan ke paparan skrin seperti di sebelah. Masukkan nama dan huraian pada kalendar baru. Sebagai latihan, masukkan maklumat berikut: Calendar Name: Tae Kwon Do Calendar Description: Sesi Latihan Dalam menu ke bawah Calendar Availability, pilih peringkat akses untuk kalendar tersebut. Pilihan adalah seperti berikut: Restricted ”Hanya anda mempunyai akses kepada kalendar. Public ” Semua pengguna VLE boleh melihat kalendar tetapi tidak boleh membuat perubahan atau pun memasukkan acara / aktiviti ke dalam kalendar. Shared ” Hanya mereka yang dibenarkan boleh melihat dan membuat perubahan kepada kalendar. Pilih Public. Kemudian, klik pada Create Calendar. Kalendar baru anda akan muncul di bawah kalendar peribadi anda. Pengguna lain akan dapat mengakses kalendar tersebut. Klik pada tab untuk menukar paparan kalendar mengikut keperluan.
 65. 65. 1.8 Gambaran Keseluruhan Booking Calendar (Pengguna: Guru) 1.8 Overview of the Booking Calendar (User: Staff)
 66. 66. Gambaran Keseluruhan Booking Calendar TUGASAN: Gambaran keseluruhan Booking Calendar. OBJEKTIF: Untuk memaklumkan kepada peserta tentang bagaimana sumber ditempah di dalam Booking Calendar. TEMPOH MASA: 10 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN:  VIDEO 1.8 ” Gambaran Keseluruhan Booking Calendar TATACARA: 1. PENGENALAN: Jurulatih mengajukan soalan kepada peserta bagaimana sumber”sumber ditempah di sekolah mereka. Memberi penekanan bagaimana Frog menyediakan sistem untuk menggunakan sumber Booking Calendar. Sumber sekolah boleh ditempah di rumah dan ia akan menjimatkan masa seseorang guru. Sumber-sumber tersebut boleh ditambah oleh pengguna Pentadbir Frog sahaja. 2. VIDEO ” Gambaran Keseluruhan Booking Calendar 2.1 Memainkan video mengenai bagaimana sumber ditempah dengan menggunakan Booking Calendar.
 67. 67. Panduan Pengguna Gambaran Keseluruhan Booking Calendar ” Membuat tempahan Klik pada pilihan Quick Launch di Frog Bar dan klik pada Booking Calendar. Anda akan melihat tetingkap Booking Calendar seperti dipaparkan di bawah. Dalam tetingkap Booking Calendar, sumber-sumber yang tersedia di senaraikan di sebelah kiri di bawah Booking Items; iaitu: Bilik ICT, Bilik Mesyuarat 1, Bilik Mesyuarat 2 dan Projektor.
 68. 68. Pilih sumber yang anda ingin tempah dan klik pada anak panah kecil berwarna putih yang terdapat pada hujung sumber yang dipaparkan. Sebagai contoh, klik pada Bilik ICT. Satu menu akan dipaparkan dan terdapat 2 pilihan. Klik Create Booking for this item. Satu tetingkap New Booking akan dipaparkan. Di sini, anda perlu menetapkan masa mula dan masa tamat untuk tempahan. Sekiranya, anda hendak guna bilik tersebut sepanjang hari, klik pada All Day. Dalam petak New Booking, taip: ‚ Sesi Pengenalan Frog ‛ Untuk memilih tarikh dan masa, klik pada bahagian Starts / Ends. Anda akan melihat tetingkap yang dipaparkan di bawah.
 69. 69. Klik pada petak Start Date. Satu kalendar akan dipaparkan. Klik pada tarikh 23 May. Sekarang klik pada petak Start Time. Anda akan lihat satu menu ke bawah. Pilih jam 8.
 70. 70. Klik di petak kanan untuk memilih minit. Mengikut contoh ini, masa yang dipilih adalah 8.45 pagi. Ulang prosedur tersebut untuk End Date dan End Time iaitu 23 May dan masa tamat ialah 12.30 tengahari. Bila maklumat tarikh dan masa sudah dilengkapkan dan disahkan betul, klik pada butang OK di bawah. Anda akan lihat paparan ini dengan tempahan yang terbaru. Klik pada Create Booking untuk mengesahkan tempahan anda.
 71. 71. Anda akan lihat skrin yang dipaparkan di bawah dengan tempahan pada 23 May untuk Sesi Pengenalan Frog.
 72. 72. 1.9 Bagaimana Menghasilkan Folder dan Memuat Naik Fail (Pengguna: Guru) 1.9 How to Create a Folder and Upload Files (User: Staff)
 73. 73. Bagaimana Menghasilkan Folder dan Memuat Naik Fail TUGASAN: Menghasilkan Folder dan Memuat Naik Fail OBJEKTIF: Bagi membolehkan pengguna menghasilkan folder dan memuat naik fail. TEMPOH MASA: 20 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN: “ VIDEO 1.9 ” Bagaimana Menghasilkan Folder dan Memuat Naik Fail “ Komputer “ Papan putih “ Pen penanda “ Pen dan buku nota “ Projektor TATACARA: 1. GAMBARAN KESELURUHAN Memahami bagaimana folder dihasilkan dan cara fail dimuat naik merupakan kemahiran utama dalam latihan awal Frog. Para guru adalah digalakkan untuk menggantikan penggunaan storan USB kepada Frog sebagai media penyimpanan yang lebih digemari. Oleh kerana Frog berteraskan ‘cloud’, fail-fail yang dimuat naik boleh sentiasa didapati dari masa ke semasa di mana-mana jua dengan adanya sambungan internet. Menyimpan fail di dalam ’cloud‛ dapat menangani dua permasalahan semasa: Pertama, pengguna storan USB dan media lain selalu menghadapi situasi terlupa atau tersalah letak. Oleh itu, pengguna tidak mempunyai akses kepada fail-fail penting, seterusnya mengakibatkan kelewatan dan penangguhan kerja. Fail yang di simpan di dalam storan USB juga terdedah kepada kerosakkan data dan virus.
 74. 74. Kedua, kebanyakkan guru menghasilkan sumber-sumber pengajaran yang tidak disediakan oleh sekolah sebagai sebahagian daripada sumber pengajaran dan pembelajaran. Sumber-sumber ini boleh dikongsi bersama guru-guru lain, malah menjimatkan masa dan memastikan sesi pembelajaran yang konsisten. Menerusi Frog VLE, guru-guru mempunyai dua ruangan utama untuk memuat naik fail iaitu; My Documents untuk kegunaan peribadi dan Lesson Resources yang boleh dikongsi dengan guru-guru lain. Sebagai cadangan, ruang simpanan My Documents boleh digunakan untuk simpanan fail-fail peibadi, manakala Lesson Resources boleh digunakan untuk menyimpan fail-fail pengajaran dan pembelajaran. Para pelajar pula boleh memuat naik fail-fail ke dalam ruangan My Documents mereka. 2. VIDEO ” Bagaimana untuk Menghasilkan Folder dan Memuat Naik Fail 2.1 Memainkan video ‚Bagaimana Menghasilkan Folder dan Memuat Naik Fail‛. Berhenti seketika dan memberi penerangan bila perlu. Meminta peserta untuk menonton video tersebut dan mengikut arahan yang diberikan melalui video. 2.2 Kaitkan apa yang diperkatakan di dalam video dengan penggunaan di dalam kelas. 3. PERBINCANGAN Mengajukan soalan-soalan berikut: SOALAN:  Bagaimana sumber pengajaran dan pembelajaran disimpan di sekolah anda?  Apakah masalah-masalah yang berkaitan dengan amalan menyimpan maklumat di dalam storan USB?  Bagaimana Frog boleh membantu dengan menguruskan sumber pengajaran dan pembelajaran? 4. SESI IMBASAN Mengimbas objektif sesi. Sesi soal jawab.
 75. 75. Panduan Pengguna Bagaimana Menghasilkan Folder Bagi menghasilkan folder dan memuat naik fail, anda perlu membuka Resource Manager. Klik pada ikon Resource Manager di dalam Frog Bar. Setelah anda klik pada Resource Manager, anda boleh lihat ruang utama Resources. Klik pada My Documents pada panel di sebelah kiri anda. Ini merupakan paparan fail-fail peribadi anda pada ruang penyimpanan. Nota: Para guru juga boleh menghasilkan folder pada ruangan Lesson Resources untuk dikongsi dengan semua guru. Di sebelah atas kanan ruangan My Documents, anda akan lihat butang Actions. Klik pada butang Actions, skrol ke bawah dan klik pada New Folder.
 76. 76. Taipkan nama folder di bawah ikon folder. Sebagai contoh, anda boleh menamakan folder anda mengikut subjek, aktiviti, atau peribadi. Setelah anda menamakan folder tersebut, ia kini boleh digunakan. Bagaimana Memadam Folder Untuk memadam sesebuah folder, pilih folder yang ingin dipadam. Kemudian, klik pada butang Actions . Skrol ke bawah dan klik pada Delete.
 77. 77. Selepas anda klik pada butang Delete, satu pemberitahuan akan muncul bagi mengesahkan sama ada anda mahu memadam folder tersebut. Klik OK dan folder anda akan dipadamkan. Peringatan: Sila ambil perhatian bahawa dengan memadam sesebuah folder, anda juga akan memadam kesemua fail-fail yang terkandung di dalamnya. Bagaimana Memuat Naik Fail . Klik pada butang biru Add Files pada bar di atas ruangan penyimpanan My Documents Selepas anda klik pada butang Add Files, kotak dialog File Uploader akan terpapar.
 78. 78. Anda sekarang mempunyai 2 pilihan untuk memuat naik fail anda: Pilihan 1 Seret sebuah fail dari desktop atau komputer anda ke dalam ‘Drag and drop your files here’. Fail anda akan dimuat naik serta- merta. Pilihan 2 Klik pada butang Choose Files dan pilih satu fail daripada komputer anda. Fail anda akan dimuat naik dengan serta-merta. Setelah anda berjaya memuat naik sesebuah fail, butang hijau ‘Done’ akan muncul. Keluar dari File Uploader dengan mengklik butang Done. Nota: Proses ini akan memakan masa beberapa minit bergantung kepada saiz dan bilangan fail yang anda telah muat naik.
 79. 79. Fail anda telah berjaya dimuat naik ke ruangan penyimpanan My Documents. Bagaimana Menyalin Fail Untuk membuat salinan bagi sesuatu fail, klik pada fail yang ingin disalin. Klik pada butang Actions dan kemudian klik Copy. Fail anda akan muncul di sebelah fail asal. Nota: Fail-fail yang telah disalin boleh dikenalpasti melalui angka pada nama fail sambungan, contohnya: 01. Fail-fail juga boleh dipindahkan ke dalam folder bagi memudahkan rujukan.
 80. 80. Memadamkan Fail Untuk memadam sesebuah fail, langkah-langkahnya adalah sama seperti memadam sebuah folder. Klik pada fail yang ingin dipadam. Kemudian, klik pada butang Actions. Skrol ke bawah dan klik Delete. Setelah anda klik pada butang Delete, satu kotak dialog akan terpapar bagi mengesahkan sama ada anda ingin memadam fail tersebut. Klik pada butang OK dan fail anda akan dipadam.
 81. 81. 1.10 Bagaimana Menghasilkan Sumber Pembelajaran (Pengguna: Guru) 1.10 How to Create a Classroom Resource (User: Staff)
 82. 82. Bagaimana Menghasilkan Sumber Pembelajaran TUGASAN: Menghasilkan sumber pembelajaran. OBJEKTIF: Pengguna mempunyai kefahaman tentang bagaimana Sites boleh digunakan dalam penghasilan sumber pembelajaran. TEMPOH MASA: 30 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN:  Video 1.10 ” Bagaimana Menghasilkan Sumber Pembelajaran  Komputer  Papan putih  Pen Marker  Pen and buku nota  Projektor TATACARA: 1. PENGENALAN Jurulatih menerangkan manfaat yang boleh diperolehi daripada penghasilan sumber pembelajaran menggunakan Frog VLE. 2. VIDEO ” Bagaimana Menghasilkan Sumber Pembelajaran 2.1 Memaparkan video ‚Bagaimana Menghasilkan Sumber Pembelajaran ‚ dan memberhentikannya apabila perlu. 2.2 Memaklumkan peserta untuk mengikut arahan di dalam video. 3. RUMUSAN Mengimbas objektif sesi. Sesi soal jawab.
 83. 83. Panduan Pengguna Menghasilkan Laman Sumber Pembelajaran Dari Frog Bar klik pada ikon Quick Launch. Kemudian, klik pada ikon Sites. Setelah anda klik pada Sites, kawasan utama Sites akan terpapar pada Resource Manager. Di sebelah kiri, terdapat 4 kategori bagi Sites; My Sites, Subject Sites, Co- curricular Sites dan Other Sites. My Sites merangkumi semua laman yang anda telah hasilkan ataupun laman yang telah dikongsikan dengan anda. Subject Sites mengandungi semua laman mata pelajaran. Laman-laman ini diwakili dengan satu ikon mata pelajaran. Klik dua kali pada salah satu ikon untuk mengakses laman mata pelajaran yang dipilih. (Nota: Ikon mata pelajaran akan terpapar setelah satu laman bagi mata pelajaran tersebut telah dihasilkan dan disimpan dalam kategori yang betul)
 84. 84. Co-curricular Sites mengandungi laman kokurikulum yang anda telah hasilkan atau yang telah dikongsikan dengan anda. Other Sites mengandungi laman yang tidak ditanda di bawah sesebuah kategori dan telah dikongsikan dengan anda. (Nota: Kawasan ini mungkin tidak mempunyai sebarang laman sehingga satu laman kokurikulum telah dihasilkan atau dikongsikan dengan anda) Untuk memulakan penghasilan, klik pada butang biru New Site. Ia terletak pada bahagian atas ruangan My Sites.
 85. 85. Taipkan nama laman anda. Sebagai contoh, kita akan menghasilkan satu laman keselamatan dalam talian, Security Awareness tetapi anda boleh menghasilkan laman dengan topik anda sendiri. Taipkan deskripsi ringkas mengenai laman anda. Bagi contoh ini kita akan taipkan: Your Guide to Safe Web Browsing. Klik butang Next untuk meneruskan.
 86. 86. Pilih satu tema untuk laman anda untuk memberikan rupa dan gaya. Kita akan gunakan tema ‘File’ sebagai latihan. Pilih satu ikon untuk laman anda. Ia akan dipaparkan bersebelahan nama laman semasa dipaparkan dalam ruangan Sites. Kita akan gunakan ikon ‘Question Mark’ sebagai latihan. Klik butang Next untuk meneruskan. Sekarang anda mempunyai pilihan untuk menambah tag kepada laman. Tag mempercepatkan dan memudahkan carian laman dari Resource Manager. Ini adalah halaman ‘Add tags’. Di sini, terdapat 3 langkah untuk diselesaikan; Category (1), Form Group (2) dan Keywords (3).
 87. 87. Dalam menu ke bawah Category terdapat 2 pilihan: Subjects dan Co-curricular. Pilih satu kategori dan klik pada butang Add. Kategori yang dipilih akan muncul di bawah menu. Dalam menu ke bawah Subjects pilih mata pelajaran yang berkaitan dengan laman anda dari senarai. Sebagai latihan, pilih Literasi Komputer. Klik pada butang Add untuk menambah mata pelajaran pada laman anda. Kategori yang dipilih akan muncul di bawah menu. Pilih Form Group bagi laman anda. Sebagai latihan, pilih D1. Klik pada butang Add untuk menambahkan kumpulan tersebut pada laman anda. Kumpulan Darjah / Tingkatan akan muncul di bawah menu. Seterusnya, anda mempunyai pilihan untuk menambah Keywords yang berkaitan dengan laman anda. Kata kunci ini berguna apabila seseorang sedang mencari laman tertentu tetapi tidak mengingati nama laman tersebut. Cuba dan tambahkan perkataan
 88. 88. yang releven kepada carian pengguna. Sebagai contoh, bagi laman Sains, anda boleh taipkan perkataan seperti ‘liquid’ ‘gas’ ‘solid’ ‘melt’ ‘freeze’ ‘ice’ ‘molecules’ ‘evaporate’. Apabila pengguna menaipkan perkataan ini dalam kotak carian, laman ini akan termasuk dalam hasil carian. Masukk kata kunci anda ke dalam kotak. Sebagai latihan, taipkan security, online dan safety. Kemudian, klik butang Add. Klik pada butang hijau Create Site button untuk meneruskan Tahniah! Anda telah menghasilkan satu laman yang baru. Nota: Rupa laman anda mungkin kelihatan berbeza daripada paparan, bergantung dengan tema yang dipilih. Menukar Susun Atur Laman Sumber Pembelajaran Anda. Untuk menukar susun atur laman anda, klik pada butang Edit di sebelah kiri skrin. Content Panel akan dipaparkan.
 89. 89. The Content Panel mengandungi tiga tab pilihan iaitu Layout, Settings dan Widgets. Klik pada tab Settings. Dalam Settings, anda boleh menukar Name of site, Theme, Category, Subjects, Form Group dan Keywords laman anda sekiranya perlu.
 90. 90. Klik pada tab Layout. Tetapan Layout mengubah jumlah dan posisi kotak pada laman anda. Klik pada butang 3 dan pilih susun atur seperti yang ditunjukkan di sebelah. Halaman anda akan kelihatan seperti berikut: Klik pada tab Widgets. Widgets boleh ditarik ke dalam lajur pada laman anda untuk menambah kandungan seperti teks, video dan imej. Anda akan dapat melihat kesemua pilihan widget yang disediakan. Setiap widget boleh dikenal pastikan berpandukan nama dan ikonnya yang unik.
 91. 91. Menambah Widget Media pada Laman Sumber Pembelajaran Sebagai latihan, kita akan menggunakan widget Media dan Text untuk menghasilkan bahan sumber pelajaran. Pilih widget Media dan tarik ia ke dalam kotak kandungan pada laman. Pastikan kotak bertukar biru sebelum anda melepaskan widget tersebut. Anda boleh lihat widget Media dalam kotak kandungan tersebut. Klik dua kali pada kotak kandungan tersebut untuk memaparkan tetapan bagi widget Media tersebut.. Widget Media boleh digunakan untuk memaparkan imej ataupun sebuah video. Sekiranya anda ingin memasukkan fail dari komputer atau USB anda, klik pada butang Upload pada bahagian Choose Media untuk membuka File Uploader. Sekarang, klik pada butang Choose Files untuk mengakses fail-fail dari komputer anda. Pilih fail imej untuk dimuat naik.
 92. 92. Pilih imej dan klik pada butang Open. Setelah imej tersebut selesai dimuat naik, klik pada butang Done. Sekarang, anda mempunyai sebuah imej pada laman anda. Anda boleh memilih saiz imej pada tetapan media. 3 pilihan tersebut ialah Large, Medium dan Small. Sebagai latihan, pilih Large. Klik pada Save Changes untuk menyimpan laman anda.
 93. 93. Menambah Widget Teks pada Laman Anda Widget Text digunakan untuk memaparkan teks pada sesebuah laman. Jumlah teks yang besar boleh disalin dan ditampal pada kotak teks dari mana-mana sumber, seperti dokumen atau laman web. Pilih Widget Text dan tarik ia ke dalam kotak kandungan di bawah imej. Pastikan kotak bertukar biru sebelum melepaskan widget tersebut. Klik dua kali pada kotak kandungan untuk memaparkan tetapan widget tersebut. Taipkan teks yang anda ingin paparkan pada kotak teks dalam Content Panel.
 94. 94. Untuk format tulisan, pilih teks berkenaan dan klik pada ikon format yang dikehendaki. Sebagai contoh, pilih tajuk teks dan klik pada ikon B untuk menebalkan teks. Anda boleh mengubah format tulisan dengan menggunakan menu ke bawah Font Format. Pilih teks yang anda mahu ubah dan klik pada menu ke bawah pada Font Format untuk memilih format tertentu. Klik Save Changes untuk menyimpan perubahan. Menamakan Halaman Sumber Pembelajaran Secara sedia ada, halaman ini dinamakan sebagai New Tab. Untuk menukar nama tab, anda harus berada dalam mod edit.
 95. 95. Klik pada New Tab. Apabila teks berwarna putih dengan latar biru, ia boleh diedit. Taipkan nama halaman tersebut. Sebagai latihan, kita akan taipkan ‘Introduction’. Tab tersebut akan bertukar menjadi ‘Introduction’. Menambah Halaman pada Sumber Pembelajaran Sekarang kita akan menambah halaman kepada laman pengajaran dan pembelajaran anda. Sesebuah laman sumber boleh mempunyai beberapa halaman dengan halaman- halaman kecil. Untuk menambah halaman ke laman anda, klik pada tanda + di sebelah kanan tab ‘Introduction’. Klik dua kali pada teks New Tab dan taipkan nama halaman baru tersebut. Sebagai latihan, taipkan ‘Security Tips’. Laman anda kini mempunyai dua halaman. Anda perlu klik pada tab halaman tertentu untuk memaparkan halaman tersebut.
 96. 96. Menambah Widget Video pada Halaman Kecil Kita akan menambahkan sebuah video ke dalam halaman Security Tips yang baru. Klik pada tab Security Tips. Halaman tersebut tidak mempunyai sebarang kandungan. Pilih widget Media dan seretkan widget tersebut ke dalam kotak kandungan pada halaman tersebut. Pastikan kotak kandungan bertukar kepada warna biru sebelum anda melepaskan widget itu. Klik dua kali pada widget Media dan panel tetapan widget akan dipaparkan.
 97. 97. Taip ‘Cyber security tips’ di dalam bar carian. Klik pada butang Frog Store untuk mencari video and imej yang terkandung dalamnya. Frog Store akan terpapar pada skrin anda secara automatik. Ia mungkin mengambil beberapa saat untuk mencari video dan imej yang berkenaan. Pilih video YouTube berikut dari Frog Store. Klik pada butang hijau Use untuk menambah video pada laman anda.
 98. 98. Video yang dipilih akan dimasukkan ke dalam halaman anda. Ia tidak akan memaparkan video sehingga Content Panel ditutup. Klik pada butang Save Changes untuk menyimpan perubahan. Klik pada butang x untuk paparan penuh laman anda.
 99. 99. Sekarang, video anda akan terpapar pada laman ini. Klik pada tab-tab yang berlainan untuk melihat halaman-halaman dalam laman ini. Laman anda sedia dikongsikan.
 100. 100. 1.11 Bagaimana Berkongsi Sumber Pembelajaran (Pengguna: Guru) 1.11 How to Share a Classroom Resource (User: Staff)
 101. 101. Bagaimana Berkongsi Sumber Pembelajaran TUGASAN: Kongsi sumber pembelajaran. OBJEKTIF: Untuk memahami dengan jelas bagaimana sesuatu sumber pembelajaran boleh dikongsi dengan guru-guru yang lain. TEMPOH MASA: 20 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN:  Video 1.11 - Bagaimana Berkongsi Sumber Pembelajaran  Pautan laman untuk subjek/topik khusus, contoh bahan sumber pembelajaran yang sedia ada di dalam Resource Manager  Komputer  Papan putih  Pen penanda  Buku nota  Projektor  Kertas & pen TATACARA: 1. PENGENALAN 1.1 Jurulatih mengajukan soalan tentang bahan sumber pembelajaran yang digunakan di sekolah.
 102. 102. SOALAN-SOALAN  Bagaimanakah anda menghasilkan bahan-bahan sumber pembelajaran?  Bagaimanakah anda berkongsi bahan-bahan sumber pembelajaran dengan guru-guru dan para pelajar?  Apakah masalah yang dihadapi sewaktu berkongsi bahan-bahan sumber pembelajaran? 1.2 Jurulatih menerangkan faedah-faedah perkongsian bahan sumber pembelajaran menggunakan Frog VLE. 2. VIDEO ” Bagaimana Berkongsi Sumber Pembelajaran Memainkan video ‚Bagaimana Berkongsi Sumber Pembelajaran ‚ dan meminta peserta- peserta mengikuti panduan yang diberikan menerusi video. 3. SESI IMBASAN Mengimbas objektif sesi dan apa yang telah dipelajari. Panduan Pengguna Perkongsian Sumber Pembelajaran Setelah laman anda siap dibina, ia boleh dikongsikan (Share) atau diberi sebagai tugasan(Assign). Sekiranya sesebuah laman dikongsikan, ia akan terpapar di bahagian Sites dalam Resource Manager pengguna yang anda kongsikan. Memberi tugasan melalui laman akan menghantar salinan laman anda kepada pelajar (atau kumpulan) sebagai tugasan untuk disiapkan. Bagi memudahkan pemahaman, laman yang digunakan sebagai tugasan memerlukan markah untuk diberi kepada pelajar, dan laman yang dikongsikan tidak perlu permarkahan. Mula dengan menutup Content Panel . Sesebuah laman tidak boleh dikongsi atau diberi sebagai tugasan dalam mod edit. Klik pada Share pada Frog Bar. Ini akan membuka tetingkap Share or Assign.
 103. 103. Pada tetingkap Share or Assign, klik pada pilihan Share. Anda boleh mengubah tag-tag laman di kawasan ini. Sekiranya tiada perubahan, klik butang Next untuk meneruskan. Klik pada pilihan yang tertera pada skrin Share. Terdapat dua pilihan: Public dan Private.
 104. 104. Public ” Pilihan ini menjadikan laman anda umum bagi tatapan seluruh sekolah. Anda boleh menetapkan akses pengguna:  Can contribute ” Pengguna boleh menyumbang maklumat di bahagian interaktif laman seperti Forum, Wall dan File Drop.  Can view ” Pengguna hanya boleh melihat laman tersebut. Private ” Pilihan ini menjadikan laman anda terhad pada pengguna yang disenaraikan dalam ruangan Who has access. Memberi Akses kepada Setiap Pengguna ke sesebuah Laman Untuk memberi akses kepada semua pengguna ke laman anda, klik pada butang Public di tetingkap Share. Tetapkan peringkat akses ke Can view dari menu ke bawah bagi laman anda.
 105. 105. Klik pada butang biru Share. Laman anda telah dikongsikan kepada seluruh sekolah untuk dilihat. Memberi Akses kepada Pengguna atau Kumpulan tertentu ke sesebuah Laman Untuk menentukan pengguna yang boleh mengakses laman anda, klik pada butang Private pada tetingkap Share.
 106. 106. Taipkan nama pengguna atau kumpulan untuk diberi akses ke laman anda ke dalam kotak Who has access. Setelah menjumpai nama yang dikehendaki, klik pada butang Add untuk menambahkan pengguna tersebut ke senarai. Melalui menu ke bawah, pilih peringkat akses untuk pengguna atau kumpulan dalam senarai. Terdapat tiga pilihan:  Can edit & manage ” Pengguna boleh mengedit laman - menambah widget, menambah/memadam kandungan, menukar nama laman, menukar peringkat akses dan lain-lain.  Can contribute ” Pengguna boleh menyumbang maklumat di bahagian interaktif laman seperti Forum, Wall dan File Drop.  Can view ” Pengguna hanya boleh melihat laman tersebut.
 107. 107. Klik pada pilihan Can edit & manage dari menu ke bawah. Klik pada butang biru Share. Laman anda telah dikongsikan kepada pengguna atau kumpulan yang disenaraikan.
 108. 108. 1.12 Bagaimana Mengakses E-mel Anda (Pengguna: Guru) 1.12 How to Access Your E-mail (User: Staff)
 109. 109. Bagaimana Mengakses E-mel Anda TUGASAN: Mengakses e-mel anda. OBJEKTIF: Memastikan para peserta memahami bagaimana mereka boleh mengakses akaun e- mel peribadi mereka di dalam Frog VLE. TEMPOH MASA 10 minit. BAHAN YANG DIPERLUKAN:  VIDEO 1.12 ” Bagaimana Mengakses E-mel Anda  Komputer  Papan putih  Pen penanda  Pen dan buku nota  Projektor TATACARA: 1. PENGENALAN Jurulatih menerangkan bahawa satu akaun e-mel diwujudkan secara automatik untuk setiap pengguna. Akaun e-mel ini boleh diakses daripada menu utama di dalam Frog VLE. 2. VIDEO - Bagaimana Mengakses E-mel Anda Jurulatih memainkan video ‚Bagaimana Mengakses E-mel Anda‛ 3. SESI SOAL JAWAB Jurulatih mengajukan soalan mengenai kegunaan e-mel di dalam Frog.
 110. 110. Panduan Pengguna Bagaimana Mengakses E-mel Anda Klik pada ikon Quick Launch di Frog Bar dan klik Email. Ini akan membuka e-mel anda di sebuah tetingkap yang baru. E-mel anda akan dibuka secara automatik untuk memaparkan Inbox anda. Apabila anda telah log masuk ke dalam Frog, anda tidak perlu lagi log masuk ke dalam akaun e- mel anda. Untuk tutup tetingkap e-mel, klik tanda X di tab pelayar.
 111. 111. 2.0 Mengkaji Kembali Cara Pembelajaran Pelajar Abad ke-21 2.0 Rethinking Learning ” The 21st Century Learner
 112. 112. Mengkaji Kembali Cara Pembelajaran Pelajar Abad ke-21 TUGASAN: Mengkaji kembali cara pembelajaran pelajar abad ke-21 OBJEKTIF: Memberi motivasi dan merangsang tenaga pengajar untuk menerima kaedah pengajaran yang baru. TEMPOH MASA: 10 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN:  Video (Link): www.youtube.com/watch?v=rvyP-cwpHN8  Slaid PowerPoint 001
 113. 113. PANDUAN PENGGUNA Mengkaji Kembali Cara Pembelajaran Pelajar Abad ke-21 1) Paparkan petikan di bawah menggunakan slaid PowerPoint. 2) Bincang tentang perubahan yang telah berlaku dalam dunia pembelajaran dan pengajaran. 3) Mainkan video ‚Bagaimana Anda akan Mengajar Saya Dalam Abad ke-21?‛ 4) Bincang peranan guru dalam merealisasikan perubahan ini.
 114. 114. 2.1 Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan (Pengguna: Guru) 2.1 How to Use Your Classroom Resource as an Assignment (User: Staff)
 115. 115. Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan TUGASAN: Menggunakan sumber pembelajaran sebagai tugasan. OBJEKTIF: Memastikan bahawa para peserta memahami cara untuk menambah Text Activity Widget ke sumber pembelajaran mereka. TEMPOH MASA: 20 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN: TATACARA: 1. PENGENALAN 1.1 Jurulatih akan menerangkan tujuan sesi ini. 1.2 Jurulatih akan menerangkan bagaimana sumber pembelajaran boleh diubah kepada aktiviti menggunakan Text Activity Widget. Para pelajar akan dikehendaki untuk menyerahkan jawapan-jawapan mereka dengan menaip di dalam Text Activity Widget. Ini kemudian akan diserahkan kepada guru-guru untuk pemarkahan.  VIDEO 2.1” Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan  Komputer  Papan putih  Pen penanda  Buku nota  Projektor  Kertas & pen
 116. 116. 2. VIDEO - Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan Jurulatih akan memainkan klip video dan meminta peserta untuk mengikuti panduan yang diberikan. 3. SESI IMBASAN Jurulatih akan mengimbas semula objektif sesi ini dan membuka ruang untuk pertanyaan. Panduan Pengguna Bagaimana Menggunakan Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan Semua laman yang dihasilkan dalam VLE boleh diberi sebagai tugasan kepada pelajar untuk disiapkan. Contoh tugasan adalah seperti memberi arahan kepada pelajar untuk membaca kandungan dalam laman atau memuat naik fail untuk disemak. Bagi membolehkan pelajar menghantar tugasan kepada guru untuk penyemakan, terdapat dua Activity Widgets dalam Content Panel. Text Activity Widget. Widget ini membolehkan guru memasukkan arahan bagi tugasan ke dalam widget tersebut. Setelah memberi tugasan, pelajar boleh menaipkan jawapan mereka dan menghantar tugasan untuk disemak oleh guru mereka. File Drop Widget. Widget ini membolehkan pelajar memuat naik fail untuk disemak of guru. Ia boleh ditetapkan supaya hanya pengguna yang memuat naikkan fail boleh melihat fail tersebut. Tetapan ini berguna sekiranya seluruh kumpulan memuat naikkan fail. Ia juga boleh ditetapkan untuk membenarkan pengguna memadamkan fail setelah dimuat naikkan Activity Widgets boleh digunakan bersama dengan widget lain. Cuba masukkan widget Text, Media (imej, video atau fail audio), Forums dan Wall untuk menjadikan laman anda lebih menarik. Guru boleh menghantar mesej kepada para pelajar atau kumpulan yang diberi tugasan. Guru mempunyai pilihan untuk menghantar mesej secara individu atau secara berkumpulan. Perhubungan ini boleh membantu pelajar menyelesaikan masalah dengan mudah dan pantas. Setiap komunikasi antara pelajar dan guru akan muncul dalam panel Notification.
 117. 117. Menambahkan Activity Widgets pada sesebuah Laman Mula dengan membuka laman untuk digunakan sebagai tugasan. Anda boleh mengakses Sites dari Resource Manager. Pertama, masukkan widget Text Activity ke dalam laman anda. Untuk menambahkan widget ini, klik pada Edit pada sebelah kiri skrin untuk memaparkan Content Panel. Tambahkan tab baru pada laman dan namakannya ‘Assignments’. Pelajar akan mengakses tugasan mereka di halaman ini. Pada Content Panel, klik pada tab Widgets.
 118. 118. Pilih widget Text Activity dan tarik widget tersebut ke dalam kotak kandungan pada halaman ini. Masukkan arahan Text Activity kepada pelajar ke dalam kotak teks pada panel Settings. Teks yang ditaipkan akan muncul dalam widget Text Activity pada halaman tersebut. Klik Save Changes untuk menyimpan perubahan.
 119. 119. Widget File Drop seharusnya digunakan bersama widget Text. Pilih widget Text dan tarik widget tersebut ke dalam kotak kandungan pada halaman anda. Klik dua kali pada sample text yang tertera pada kotak kandungan. Taipkan arahan ke dalam kotak teks dalam Content Panel. Teks yang ditaipkan akan muncul dalam widget Text pada halaman anda.
 120. 120. Pilih widget File Drop dan tarik widget tersebut ke dalam kotak kandungan pada halaman anda. Klik dua kali pada kotak kandungan File Drop yang tertera pada halaman. Pada Content Panel gunakan menu ke bawah untuk memilih sama ada pelajar boleh melihat fail-fail lain dalam File Drop. Pilihan yang ada adalah: Individual. Pengguna hanya boleh melihat fail yang pengguna tersebut muat naik. Group. Pengguna boleh melihat dan muat turun semua fail yang dimuat naik oleh pengguna yang lain. Untuk membenarkan pelajar memadamkan fail setelah muat naik, klik pada kotak tanda. tickbox.
 121. 121. Klik butang Save Changes untuk menyimpan perubahan Klik pada butang x untuk menutup Content Panel. Tugasan anda sedia untuk diberi kepada pelajar.
 122. 122. 2.2 Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan (Pengguna: Guru) 2.2 How to Assign Your Classroom Resource (User: Staff)
 123. 123. Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan TUGASAN: Menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan. OBJEKTIF: Memastikan peserta memahami cara mengagihkan tugasan dan menghantar mesej kepada pelajar dan kumpulan. TEMPOH MASA: 20 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN :  Papan putih  Pen penanda  Buku nota  Projektor  Kertas & pen TATACARA: 1. PENGENALAN 1.1 Jurulatih menerangkan tujuan sesi ini. 1.2 Dalam sesi ini, anda akan ditunjukkan cara untuk menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan serta mesej kepada pelajar dengan menggunakan fungsi Assign.  VIDEO 2.2” Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan  Komputer
 124. 124. 1.3 Menghantar tugasan dengan cara ini mempunyai kebaikan berikut:  Mesej yang konsisten. Tugasan yang sama boleh dihantar kepada pelajar dan kumpulan yang berbeza.  Aktiviti yang berunsur interaktif. Tugasan boleh melibatkan pelbagai format media termasuk imej, video, forum dan pautan luar. Ini akan menjadikan pembelajaran sesuatu pengalaman yang lebih menyeronokkan untuk pelajar.  Maklum balas formatif Fungsi mesej dalam Assignments boleh digunakan untuk memberi maklum balas sebelum, semasa dan selepas sesuatu tugasan dihantar kembali. Ini memberikan pelajar bantuan yang berterusan yang dapat memastikan kualiti tugasan yang lebih baik. 2. VIDEO- Bagaimana Menghantar Sumber Pembelajaran Sebagai Tugasan. Jurulatih memainkan klip video dan meminta peserta mengikut arahan pada video itu. 3. SESI IMBASAN Jurulatih mengimbas kembali objektif sesi dan membuka sesi soal jawab.
 125. 125. Panduan Pengguna Klik pada Share di Frog Bar. Ini akan membuka tetingkap Share or Assign. Klik pada pilihan Assign. Isikan maklumat dalam New Assignments. Berikan nama kepada tugasan anda pada ruangan Assignment Name. Gunakan menu ke bawah Subject untuk mengaitkan tugasan tersebut dengan mata pelajaran dari senarai.
 126. 126. Dalam ruangan Recipients, taipkan nama pengguna atau kumpulan yang akan menerima tugasan ini. Setelah siap, klik pada butang Add untuk menambah nama tersebut ke dalam senarai. Klik Next untuk meneruskan. Klik pada kotak bersebelahan Assignment available from untuk menentukan tarikh mula dan akhir bagi tugasan tersebut. Gunakan kalendar yang terpapar untuk memilih tarikh anda.
 127. 127. Setiap aktiviti dalam sesuatu tugasan boleh mempunyai tarikh serahan yang tersendiri. Klik pada kotak tarikh Activities untuk menetapkan tarikh serahan yang dikehendaki bagi setiap aktiviti. Masukkan arahan ke dalam ruangan Instructions. Arahan ini berbeza dengan arahan yang dimasukkan ke dalam widget Activities.
 128. 128. Untuk mendapat maklum balas tentang kesukaran tugasan yang telah diberikan, klik pada kotak Ask for Self Evaluation. Klik pada butang Assign berwarna biru untuk menghantar tugasan anda. Tugasan tersebut akan dihantar kepada pelajar yang disenaraikan. Satu mesej akan terpapar pada panel Notification pelajar mengenai tugasan yang mereka telah terima.
 129. 129. 2.3 Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan (Pengguna: Pelajar) 2.3 How Students Complete an Assignment (User: Student)
 130. 130. Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan TUGASAN: Menyiapkan tugasan. OBJEKTIF: Untuk memastikan peserta memahami bagaimana pelajar menerima dan menyiapkan tugasan. TEMPOH MASA: 20 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN : TATACARA: 1. PENGENALAN Jurulatih akan menerangkan tujuan sesi tersebut. Dalam sesi ini, anda akan faham bagaimana pelajar menerima dan menyiapkan tugasan. 2. VIDEO - Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan Jurulatih akan memainkan klip video dan meminta para peserta untuk mengikuti arahan- arahan seperti yang ditayangkan di dalam video. 3. SESI IMBASAN Jurulatih mengimbas kembali objektif sesi tersebut dan membuka ruang untuk sesi soal jawab.  VIDEO 2.3” Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan  Komputer  Papan surat  Pen penanda  Buku nota  Projektor  Kertas & pen
 131. 131. Panduan Pengguna Bagaimana Pelajar Menyiapkan Tugasan Penting! Bagi menyiapkan sesuatu tugasan, anda harus log masuk ke dalam Frog sebagai pelajar terlebih dahulu. Setelah sesuatu tugasan diberikan oleh guru, pelajar akan menerima mesej pada panel Notifications. Ikon Notifications memaparkan jumlah mesej yang belum dibaca oleh pelajar. Pelajar perlu klik pada panel Notifications, dan seterusnya klik pada deskripsi berkaitan dengan tugasan tersebut. Tetingkap aplikasi Assignments akan terpapar. Semua tugasan yang masih dalam open akan disenaraikan di sini, jadi pelajar mungkin perlu klik butang Next untuk mencari tugasan yang diterima dari Notification. Tarikh dalam lajur Issue adalah tarikh tugasan dihantar oleh guru. Tarikh dalam lajur Due adalah tarikh akhir tugasan. Pelajar boleh menghantar tugasan sebelum tarikh akhir, tetapi tarikh akan berubah berwarna merah sekiranya tugasan tersebut telah tamat tempoh dan pelajar tidak boleh siapkan/hantarkan tugasan tersebut.
 132. 132. Gerakkan kursor pada tajuk tugasan di lajur Assignment Name untuk memaparkan arahan bagi tugasan tersebut. Tugasan yang telah dihantar akan mempunyai tanda semak yang berwarna hijau di bawah lajur Submitted dan tidak boleh diubah suai. Untuk membuka tugasan, klik pada nama tugasan. Pelajar boleh melihat laman yang digunakan oleh guru untuk memberi tugasan. Sekiranya tugasan tidak terparpar pada laman utama, pelajar perlu klik pada tab-tab di bahagian atas halaman.
 133. 133. Menyiapkan Text Activity Text Activity adalah satu kotak yang memaparkan arahan dalam panel di bahagian atas. Pelajar perlu masukkan jawapan dalam kotak di bahagian bawah. Setelah maklumat telah dimasukkan ke dalam kotak, adalah penting untuk menyimpan teks. Klik pada ikon save di sudut kiri text formatting bar. Pada masa ini, guru boleh lihat pelajar yang telah mula tugasan di bahagian Text Activity. Nota: Sekiranya ikon Save tidak ditekan, teks yang telah ditaipkan tidak akan dihantar setelah anda menyiapkan tugasan anda.
 134. 134. Menyiapkan Aktiviti File Drop Aktiviti File Drop activity membolehkan pelajar memuat naik fail untuk dihantar kepada guru. Pelajar boleh melihat fail yang dimuat naik sendiri atau fail-fail lain yang dimuat naik oleh ahli kumpulan yang lain terpulang pada tetapan yang ditentukan oleh guru. Pelajar juga dibenarkan untuk memadamkan fail-fail yang telah dimuat naik. Pelajar harus membaca soalan di atas tetingkap File Drop. Pelajar perlu menyediakan dokumen mereka dan klik pada butang Upload untuk memaparkan File Uploader. Kemudian, pelajar perlu klik pada butang biru Choose Files untuk memilih fail dari komputer untuk muat naik. Beberapa fail boleh dimuat naik pada masa yang sama.
 135. 135. Pelajar harus memilih fail yang diingini untuk dihantar dan klik Open untuk mula muat naik fail tersebut. Apabila muat naik fail selesai, klik Done untuk kembali ke Resource Manager. Setelah muat naik fail, pelajar perlu klik pada butang Submit Activity. Pada masa ini, guru boleh lihat pelajar yang telah menyiapkan tugasan dalam bahagian File Drop. Nota: Sekiranya tetingkap tugasan ditutup, pelajar masih belum menyiapkan tugasan. Jadi guru tidak boleh melihat atau menyemak tugasan tersebut. Pelajar boleh membuka semula tugasan tersebut untuk mengubah suai jawapan atau menambah fail-fail lain.
 136. 136. Menghantar Mesej Sekiranya pelajar ingin menghubungi guru mengenai sesebuah tugasan, misalnya, untuk pemahaman lanjut berkenaan dengan tugas atau memohon supaya guru memberi lebih masa, pelajar boleh menghantar mesej kepada guru menerusi message wall guru tersebut. Nombor yang tertera oada ikon tersebut merupakan jumlah mesej pada mesej Wall yang berkaitan dengan tugasan tersebut. Jika nombor pada ikon meningkat, ini bermakna terdapat mesej yang belum dibaca. Pelajar boleh klik pada ikon message wall bersebelahan dengan nama tugasan untuk melihat message wall tersebut. Untuk menambah mesej kepada message wall tersebut, klik pada butang Post. Semua mesej dari pelajar dan guru akan dipaparkan pada message wall yang sama.
 137. 137. Menyiapkan tugasan Setelah yakin dan pasti akan tugasan yang telah disiapkan, pelajar boleh klik pada butang Complete Assignment di Frog Bar. Jika perlu, pelajar harus menjawab di bahagian Self Evaluation untuk menguji pemahaman mereka terhadap tugasan atau soalan yang diberi. Pelajar juga boleh masukkan komen, jika ada, mengenai tugasan yang diberi. Komen ini perlu ditaip dalam kotak Your Comments. Akhir sekali, pelajar perlu klik pada butang Complete untuk menghantar tugasan mereka. Guru akan menerima tugasan tersebut untuk disemak dan pelajar tidak boleh mengubah jawapan yang dihantar. Satu mesej akan terpapar pada panel Notifications untuk mengesahkan bahawa tugasan telah dihantar.
 138. 138. 2.4 Bagaimana Menyemak Tugasan (Pengguna: Guru) 2.4 How to Mark an Assignment (User: Staff)
 139. 139. Bagaimana Menyemak Tugasan TUGAS: Menyemak tugasan. OBJEKTIF: Untuk memastikan peserta memahami cara tugasan disemak. TEMPOH MASA: 15 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN : TATACARA: 1. PENGENALAN Jurulatih menerangkan tujuan sesi. Jurulatih menerangkan cara tugasan disemak dan maklumbalas diberikan. 2. VIDEO- Bagaimana Menyemak Tugasan Jurulatih memainkan klip video dan meminta peserta untuk mengikuti arahan dalam video. 3. SESI IMBASAN Jurulatih mengimbas kembali objektif sesi. Sesi soal jawab dibuka kepada peserta.  VIDEO 2.4” Bagaimana Menyemak Tugasan  Komputer  Papan putih  Pen penanda  Buku nota  Projektor  Kertas & pen
 140. 140. Panduan Pengguna Semua laman yang digunakan sebagai tugasan perlu disemak dan dipulangkan kepada pelajar atau kumpulan. Setelah pelajar menghantar tugasan untuk disemak, anda akan diber notifikasi pada panel Notifications. Klik pada ikon Notifications untuk memaparkan maklumat penghantaran tugasan. Nota: Anda juga boleh mengakses tugasan yang dihantar melalui ikon Assignments di Quick Launch. Klik pada maklumat di panel Notifications untuk membuka tetingkap Assignments. Dalam tetingkap Assignments anda akan melihat nama tugasan yang telah diberi kepada pelajar serta penerima tugasan tersebut.
 141. 141. Gerakkan kursor pada nama tugasan untuk membaca arahan yang diberi kepada pelajar mengenai tugasan. Klik pada nama tugasan untuk melihat nama-nama pelajar yang menerima tugasan. Klik pada nama pelajar untuk melihat tugasan yang dihantar.
 142. 142. Muat turun Fail yang Dihantar Widget File Drop terletak di bahagian atas Submitted Work. Klik pada pautan View untuk membuka laman tugasan. Setelah dibuka, anda boleh melihat fail-fail yang dimuat naik oleh pelajar tersebut. Untuk muat turun fail dari pelajar, klik pada nama fail dan ia akan berubah menjadi warna biru. Fail telah dimuat turun ke dalam komputer anda. Klik fail tersebut untuk membukanya. Nota: Frog tidak boleh membuka atau memainkan fail. Anda memerlukan software yang betul untuk membuka dan memainkan fail. Setelah selesai muat turun fail, klik pada ikon anak panah di Frog Bar.
 143. 143. Klik x di sudut kiri untuk menutup laman dan pulang ke Assignments. Memaparkan Text Activity Text Activity terletak di bawah widget the File Drop di kawasan Submitted Work. Untuk memaparkan Text Activity klik pada bahagian teks di sebelah kanan. Teks yang dihantar oleh pelajar akan dibuka dalam tetingkap baru. Klik OK untuk menutup tetingkap and pulang ke kawasan Submitted Work.
 144. 144. Menyemak Tugasan Maklumbalas dank omen pelajar boleh dilihat pada bahagian Self Evaluation. Taipkan komen, jika ada, dalam kotak Overall Comments. Masukkan markah dalam kotak Overall Mark. Klik Save untuk meneruskan. Setelah selesai, klik pada anak panah untuk menyemak tugasan pelajar seterusnya.
 145. 145. Menutup Tugasan dan Mengedarkan Markah Selepas menyemak tugasan pelajar, anda harus menutup tugasan dan mengedarkan markah. Pelajar akan menerima markah yang diberi Klik pada nama tugasan pada Navigation Trail di bahagian atas Assignments untuk memaparkan pelajar-pelajar yang menerima tugasan. Klik pada butang Close assignment. Pada tetingkap Close Assignment tandakan Release marks and notify all recipients.
 146. 146. Untuk menyertakan mesej bersama dengan markah, taipkan mesej dalam ruangan Add a message. Klik pada butang Close Assignment untuk menghantar markah dan menutup tugasan. Markah dan mesej yang dimasukkan akan terpapar pada panel Notifications pelajar.
 147. 147. 2.5 Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi (Pengguna: Guru) 2.5 How to Use the School Dashboard for Communication (User: Staff)
 148. 148. Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi TUGASAN: Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi. OBJEKTIF: Memahami bagaimana Dashboard Sekolah dapat membantu memudahkan komunikasi antara warga sekolah. TEMPOH MASA: 15 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN:  VIDEO 2.5 ” Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi  Papan Putih  Pen Penanda  Buku Nota  Projektor  Kertas & Pen TATACARA: 1. PENGENALAN 1.1 Komunikasi antara warga sekolah adalah perlu untuk pengurusan dan pentadbiran yang licin dan cekap. Komunikasi yang kurang baik boleh menyebabkan berlakunya kesilapan, kekeliruan, kekecewaan and salah tafsir. Dashboard sekolah boleh membantu mengelakkan perkara-perkara tersebut dari berlaku. Ruangan yang terletak di sebelah Dashboard peribadi pengguna ini,telah direka khas sebagai satu laman yang boleh diakses oleh semua warga sekolah. Maklumat penting seperti acara sekolah, imej, video dan notis boleh dipaparkan di sini. Untuk memudahkan navigasi, lebih dari satu halaman boleh dibina pada Dashboard sekolah untuk memaparkan notis dari unit-unit yang berlainan. Bayangkan Dashboard Sekolah ini sebagai papan kenyataan maya bagi sekolah anda! Nota: Hanya pengguna Pentadbir Frog mempunyai akses untuk meyunting isi kandungan pada Dashboard Sekolah. Adalah menjadi tanggungjawab
 149. 149. pengguna Pentadbir ini untuk memastikan bahawa paparan pada Dashboard Sekolah ini sentiasa dikemaskinikan. 1.2 Mulakan perbincangan mengenai kandungan yang perlu ada pada Dashboard Sekolah dengan menggunakan pengalaman guru yang sedia ada. SOALAN:  Bagaimanakah seorang guru atau pelajar mengetahui tentang acara yang diadakan di sekolah?  Apakah cara yang kini digunakan untuk mengingatkan tentang acara yang diadakan di sekolah?  Pernahkah anda tidak mengetahui tentang sesuatu acara sekolah yang diadakan?  Mengapakah ia boleh terjadi?  Apakah perkara mengenai sekolah yang anda ingin tahu tentang? 2. VIDEO- Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi 2.1 Jurulatih menerangkan kandungan video. 2.2 Mainkan klip video tersebut. 2.3 Minta peserta tonton video dan mencatat nota. 3. SESI IMBASAN Tunjukkan aplikasi yang berlainan pada Dashboard Sekolah dan adakan sesi soal jawab.
 150. 150. Panduan Pengguna Bagaimana Menggunakan Dashboard Sekolah untuk Komunikasi Penting! Untuk menyunting Dashboard Sekolah, anda perlu log masuk sebagai pengguna Pentadbir Frog. Untuk mengakses Dashboard Sekolah, sila klik pada anak panah sebelah kanan Dashboard Switch yang ada pada Frog Bar. Anda boleh juga mengakses Dashboard Sekolah melalui Quick Launch pada Frog Bar. Ini akan membawa anda ke Dashboard Sekolah. Dashboard ini memaparkan notis dan maklumat sekolah. Notis Sekolah
 151. 151. Antara widget yang boleh digunakan di sini adalah School Notices atau Papan Kenyataan. Widget ini dibahagikan kepada 4 kategori iaitu Sekolah, Akademik, Kokurikulum dan HEM. Hanya pengguna Pentadbir Frog dibenarkan memasukkan notis dan ia boleh dilakukan mengikut kategori. Contoh notis yang boleh dipaparkan adalah Notis Cuti Ganti serta kejayaan pasukan sekolah di dalam aktiviti kokurikulum. MOE RSS Dashboard Sekolah juga mengandungi MOE RSS yang dapat memberi informasi yang terkini dari KPM kepada guru dan pelajar. MOE RSS ini dikemaskini oleh KPM dan mengandungi informasi terkini tentang pendidikan seperti: Pekeliling Tatacara Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah, Sebut Harga Kerja-Kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah dan Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Maklumat pada widget ini akan dikemaskini secara automatik tanpa dikawal oleh pihak sekolah. School Calendar Widget ini memaparkan acara / aktiviti sekolah yang sedang dan akan berlangsung. Paparan ini berasaskan School Calendar yang telah dikemaskini dengan tarikh-tarikh penting dan boleh menunjukkan 5, 10 atau 15 acara / aktiviti pada Dashboard Sekolah. Ia mungkin juga memaparkan aktiviti sekolah sepanjang minggu. Contoh: Merentas Desa, Peperiksaan Percubaan SPM.dll
 152. 152. 2.6 Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan (Pengguna: Guru) 2.6 How to Create a Discussion Forum (User: Staff)
 153. 153. Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan TUGASAN: Menghasilkan sebuah forum perbincangan. OBJEKTIF: Memahami dengan baik bagaimana forum boleh dihasilkan dan digunakan untuk menyokong komunikasi antara guru / pelajar. TEMPOH MASA: 15 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN:  Video 2.6- Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan  Komputer  Papan putih  Pen penanda  Buku nota  Projektor  Kertas & pen TATACARA: 1. PENGENALAN 1.1 Jurulatih mengajukan soalan untuk mendapatkan maklum balas tentang topik tersebut. SOALAN:  Pernahkah anda mendengar tentang forum? Berapa ramai antara anda pernah mengambil bahagian dalam forum tersebut?  Bolehkah anda namakan beberapa forum?
 154. 154.  Apakah yang anda bincangkan? Adakah anda poskannya atau anda respon kepada topik orang lain?  Mengapakah anda berbuat demikian?  Bagi sesiapa yang belum pernah mengambil bahagian dalam forum di internet, bagaimanakah anda berkongsi pendapat dan membuat perbincangan?  Bagi guru-guru, jika anda memerlukan pendapat daripada rakan sekerja dan para pelajar, apakah yang anda akan lakukan? 1.2 Jurulatih membuka topik perbincangan soalan forum dan mengesahkan maklum balas yang telah diposkan. Minta peserta mengambil nota mengenai soalan- soalan yang diposkan dalam forum. Bincang tentang jenis soalan yang biasa diajukan dan kenapa forum merupakan tempat yang popular bagi soalan-soalan seperti itu. Maklumkan peserta bahawa mungkin terdapat beratus-ratus maklum balas dan maklumat yang diposkan adalah tidak sahih. 2. VIDEO- Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan 2.1 Jurulatih memainkan klip video serta menunjukkan cara untuk menghasilkan forum. 2.2 Peserta menghasilkan topik forum masing-masing pada akhir tayangan video. Panduan Pengguna Bagaimana Menghasilkan Sebuah Forum Perbincangan Klik pada Quick Launch di Frog Bar dan klik pada Forums.
 155. 155. Untuk memulakan topik perbincangan baru, klik pada butang Create Topic. Masukkan tajuk bagi topic anda dalam kotak Title dan deskripsi tajuk di bahagian Content. Jika topik anda adalah penting dan anda ingin topik tersebut kekal di atas senarai forum, tandakan kotak Sticky topic. Klik Submit untuk menghasilkan topik anda.
 156. 156. Topik forum anda telah ditambah. Menambahkan Forum Perbincangan ke Laman Mula dengan membuka laman anda dalam mod edit. Buka tab yang baru untuk memasukkan Forum. Ini memberi ruang untuk seluruh forum dalam satu halaman dan memudahkan pengguna untuk membaca. Tarikkan widget Forum ke halaman baru. Klik dua kali pada kotak kandungan untuk memaparkan tetapan bagi widget Forum.
 157. 157. Anda mempunyai beberapa pilihan untuk menetapkan bagaimana pengguna boleh memadamkan maklum balas dalam forum. Pengguna boleh memadam dan mengedit maklum balas yang telah dihantarkan: ● Never (default) ” hanya pencipta laman boleh mengedit dan memadamkan maklum balas. ● Temporarily: dalam tempoh 2 min, 5 min, 15 min ” setelah pengguna memberi maklum balas, mereka mempunyai masa terhad untuk mengubah atau memadamkan mesej tersebut. ● Always ” Pengguna boleh mengubah atau memadamkan maklum balas pada bila-bila masa. Nota: Hanya pentadbir dan pencipta laman boleh memadamkan maklum balas Untuk memberi tajuk kepada forum, masukkan widget Text di atas forum.
 158. 158. Klik dua kali pada kotak kandungan widget Text. Taipkan tajuk bagi Forum ke dalam Content panel. Klik pada butang Save Changes untuk menyimpan perubahan. Untuk menutup Content Panel klik pada butang x. Nota: Anda mesti menetapkan pilihan Share laman anda kepada Can Contribute untuk membolehkan pengguna lain memberi maklum balas pada forum dalam laman ini.
 159. 159. 2.7 Pengenalan kepada Frog Community Site (Pengguna: Guru) 2.7 Introduction to the Frog Community Site (User: Staff)
 160. 160. Pengenalan kepada Frog Community Site TUGASAN: Gambaran Keseluruhan Frog Community Site. OBJEKTIF: Untuk meningkatkan kesedaran bagaimana Frog Community Site dapat membantu komunikasi antara sekolah. TEMPOH MASA: 15 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN : VIDEO 2.7 ” Pengenalan kepada Frog Community Site. TATACARA: 1. PENGENALAN KEPADA FROG COMMUNITY SITE Jurulatih menerangkan tujuan sesi Frog Community Site dan kebaikan menyertainya kepada para guru. Frog Community Site adalah sebuah laman yang memberi fokus dalam memudahkan pembinaan hubungan sosial di kalangan guru-guru dan sekolah-sekolah. Ia membolehkan penguna untuk berkongsi idea, aktiviti, acara, minat, amalan terbaik dan pengalaman di dalam dan di luar sekolah. Dengan berkongsi pengalaman dan mengumpulkan idea-idea serta cerita-cerita mengenai kejayaan, kami boleh membina salah satu komuniti guru yang terbaik dan berkembang maju di seluruh dunia. Dengan menggunakan rangkaian teknologi sosial, guru-guru mempunyai keupayaan untuk berkomunikasi di antara satu sama lain, membina kumpulan baru yang mempunyai minat yang sama dan membincangkan topik-topik terkini. Seperti rangkaian sosial yang lain, pengguna mempunyai pilihan untuk melibatkan diri dalam aktiviti mengikut minat dan kesukaan masing-masing.
 161. 161. Sekarang, marilah kita mula meneroka Frog Community Site ini. Apabila guru membuka Frog Community Site buat kali pertama, mereka akan menjadi sebahagian daripada Frog Community Site secara automatik. Di dalam Frog Community Site, terdapat 3 bahagian; iaitu Get Started, Connect dan Ideas. 1. Get Started Pertama sekali, mari kita lihat bahagian Get Started. Di sini, anda akan menemui 3 bahagian iaitu Learn, Discover dan Inspire. Learn ” Anda akan menemui Panduan Pengguna dan Panduan Jurulatih. Dengan Panduan Pengguna, anda boleh memuat turun manual pengguna pada desktop anda serta mencetakkannya jika perlu, atau hanya membaca sahaja. Panduan Jurulatih mengandungi video-video yang boleh dimuat turun atau ditonton. Discover ” Anda akan menemui 3 lagi bahagian iaitu; Ready, Set dan Go. Pada bahagian ini, anda akan menemui bahan sokongan seperti Templat Pelan Tindakan, Pek Idea Frog Buzz dan banyak lagi. Inspire ” Anda akan menemui Lembaran Aktiviti yang akan memudahkan pengurusan aktiviti yang berkaitan dengan Frog VLE di sekolah.
 162. 162. 2. Connect Pada Connect, anda boleh menyertai kumpulan dan berkongsi idea, pengalaman serta membina satu koleksi untuk cerita-cerita mengenai kejayaan di antara guru-guru di Malaysia. Berikut adalah ciri-ciri yang boleh digunakan: Wall ” membolehkan anda menghantar apa saja mesej kepada ahli-ahli kumpulan. Blog ” membenarkan anda menyuarakan pengalaman dan pandangan penggunaan Frog VLE serta membenarkan ahli-ahli kumpulan lain memberikan komen mereka. Forum ” merupakan satu platform perbincangan yang membolehkan komunikasi di antara satu sama lain melalui mesej teks. Request/Invite ” membolehkan anda menjemput guru-guru lain untuk menyertai kumpulan anda. Settings ” membolehkan anda menamakan serta memberikan penerangan ringkas mengenai kumpulan yang dibentuk. 3. Ideas Ideas membolehkan anda boleh melihat kad-kad interaktif Frog Trumps. Setiap Trump Card akan membekalkan anda dengan idea-idea dan pengalaman daripada sekolah- sekolah lain tentang bagaimana mereka mencapai keputusan yang cemerlang. Anda boleh klik butang ‘Like’ dan berikan komen pada setiap kad yang ada. SOALAN: “ Pada pandangan anda, bagaimana Frog Community Site dapat membantu sekolah anda? “ Apakah kebaikan berkomunikasi dengan sekolah yang lain?
 163. 163. 2.8 Bagaimana Menambah Pengguna Baru (Pengguna: Pentadbir) 2.8 How to Add a New User (User: Admin)
 164. 164. Bagaimana Menambah Pengguna Baru TUGASAN: Menambah pengguna baru pada Frog VLE. OBJEKTIF: Untuk memastikan kefahaman yang jelas tentang bagaimana pengguna baru ditambah pada Frog VLE. TEMPOH MASA: 15 minit BAHAN YANG DIPERLUKAN : “ VIDEO 2.8 ” Bagaimana Menambah Pengguna Baru “ Komputer “ Papan putih “ Pen penanda “ Buku nota “ Projektor “ Kertas & pen TATACARA: 1. OBJEKTIF 1.1 Jurulatih menerangkan tentang pengguna yang berbeza dan peringkat akses mereka. Secara tetapan asal, hampir semua pengguna ditambah secara automatik ke dalam Frog VLE. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan di mana anda perlu menambah pengguna secara manual. Ini mungkin kerana terdapat guru atau pelajar baru yang tidak mempunyai ID pengguna. Menambah pengguna adalah satu proses yang mudah. Namun begitu, anda perlu ingat bahawa terdapat 3 jenis pengguna yang berbeza. Mereka adalah:
 165. 165. Pengguna Pentadbir ” Pengguna Pentadbir Frog mempunyai akses yang tertinggi di antara semua jenis pengguna. Mereka mempunyai akses untuk mengedit seluruh platform termasuk Dashboard Sekolah dan mengakses seluruh sistem pengurusan pengguna. Guru ” Guru mempunyai akses kepada hampir semua fungsi di dalam VLE kecuali fungsi pentadbir dan Dashboard Sekolah. Pelajar ” Pelajar mempunyai akses yang terhad iaitu hanya pada Dashboard peribadi dan kawasan My Documents. 2. VIDEO 2.1 Jurulatih menerangkan kandungan video. 2.2 Jurulatih memainkan video. 3. RUMUSAN Jurulatih merumuskan jenis-jenis pengguna, bagaimana pengguna ditambah. Panduan Pengguna Bagaimana Menambah Pengguna Baru Di Frog Salah satu tugas sebagai pengguna pentadbir adalah untuk menambah, mengedit dan mengaktifkan fungsi Enable/Disable bagi pengguna dalam VLE. Tugas ini boleh dilaksanakan melalui aplikasi Users. Untuk mengakses aplikasi ini anda perlu menuju ke Resource Manager. Klik pada ikon Resource Manager di Frog Bar.
 166. 166. Pada tetingkap Resource Manager, klik pada Applications. Kemudian, klik pada ikon Users. Menambah Pengguna Baru Skrin User Admin merupakan tempat anda menambah pengguna baru, mengedit pengguna yang sedia ada dan mengaktifkan fungsi Enable/Disable. Anda juga boleh menukar kata laluan pengguna di sini. Mula dengan memilih jenis pengguna untuk ditambah (Student, Teachers). Klik pada tab yang dikehendaki. Nota: Untuk menambah pengguna pentadbir baru, pilih tab Teacher.

×