Your SlideShare is downloading. ×
รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554

1,865
views

Published on

Published in: Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,865
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. หน่วยงานทีเผยแพร่ ่ สำนักสถิตพยากรณ์ ิ สำนักงานสถิตแห่งชาติ ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ้ เขตหลักสี่ กทม 10210 โทร 021417498 โทรสาร 021438132 ไปรษณียอเล็กทรอนิกส์ binfopub@nso.go.th ์ิDistributed by Statistical Forecasting Bureau National Statistical Offce, The Government Complex Commemorating His Majesty Chaeng watthana RD.,Laksi,Bangkok 10210, THAILAND Tel. +66 (0) 2141 7498 Fax: +66 (0)2143 8132 E-mail: binfopub@nso.go.th http://www.nso.go.thปีทจดพิมพ์ ่ี ั 2554Publication year 2011 หน่วยงานเจ้าของเรือง Division-in-Charge ่ กลุมงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิตเชิงเศรษฐกิจ ่ ิ Statistical Information Integrating Group,statistical Forecasting Bureau โทรศัพท์ 0 2141 7493 Tel. + 66 (0) 2141 7493 โทรสาร 0 2143 8130 Fax: + 66 (0) 2143 8130 ไปรษณียอเล็กทรอนิกส์ E-mail:forcaset.eco@nso.go.th ์ิ
 • 2. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ คำนำ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ สำนักงานสถิตแห่งชาติได้จดทำเครืองชีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร ิ ั ่ ้ ่ ○ ○ ของประเทศไทย พ.ศ. 2554 ฉบับนี้นับเป็นฉบับที่ 8 โดยได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่สำคัญๆจาก ○ ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหลักและข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ แล้วนำมาจัดทำเป็นตัวชี้วัดทางด้าน ○ ○ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ่ ่ ○ ○ ของประเทศ ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯของประเทศไทย ○ ○ รวมทั้งใช้ในการเปรียบเทียบการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับประเทศต่างๆ โดย ○ ○ รายงานฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงนโยบาย เป้าหมาย และองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนา ICT ○ ○ การมีและการใช้ ICT ในปัจจุบนเปรียบเทียบกับอดีต ผลกระทบของการใช้ ICT ทีมตอระบบเศรษฐกิจ ั ่ ี ่ ○ ○ ของประเทศ ความสำคัญของ ICT กับการพัฒนาสังคม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ ICT ○ ○ เปรียบเทียบกับประเทศทีพฒนาแล้ว และประเทศทีกำลังพัฒนา ่ ั ่ ○ ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ○ ○ ซึ่งเป็นผลให้การทำรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ ○ ○ จะเป็นประโยชน์ตอหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูสนใจทุกท่าน ่ ้ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 • 3. สารบัญแผนภูมิแผนภูมิ 1 จำนวนปีการศึกษาเฉลียของประชากรอายุ 15 ปีขนไป พ.ศ. 2549 - 2553 ่ ้ึแผนภูมิ 2 สัดส่วนของประชากรทีเรียนจบระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 - 2553 ่แผนภูมิ 3 สัดส่วนของประชากรทีเรียนจบระดับอุดมศึกษา จำแนกตามภาค ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 4 สัดส่วนของครัวเรือนทีมไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน พ.ศ. 2543 - 2553 ่ ีแผนภูมิ 5 สัดส่วนของครัวเรือนทีมโทรทัศน์ จำแนกตามเขตการปกครอง ่ ี พ.ศ. 2545 - 2553แผนภูมิ 6 สัดส่วนของครัวเรือนทีมวทยุ จำแนกตามเขตการปกครอง ่ ีิ พ.ศ. 2545 - 2553แผนภูมิ 7 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พนฐานทีให้บริการ และทีมผเช่า ้ื ่ ่ ี ู้ ต่อประชากร 100 คน พ.ศ. 2550 - 2553แผนภูมิ 8 จำนวนโทรศัพท์สาธารณะต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553แผนภูมิ 9 ระดับความกว้างของช่องสัญญาณในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2546 - 2553*แผนภูมิ 10 แบนด์วธภายในประเทศ รายเดือน ิแผนภูมิ 11 แบนด์วธไปต่างประเทศ รายเดือน ิแผนภูมิ 12 ร้อยละของผูทำงานด้าน ICT พ.ศ. 2553 ้แผนภูมิ 13 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ้แผนภูมิ 14 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT จำแนกตามกลุมทักษะและภาค ้ ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 15 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT ตามกลุมทักษะและระดับการศึกษา ้ ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 16 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT ตามกลุมทักษะและ ้ ่ สถานภาพการทำงาน พ.ศ. 2553แผนภูมิ 17 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT มากทีสด 5 ลำดับแรก ้ ุ่ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกลุมทักษะ พ.ศ. 2553 ่แผนภูมิ 18 ร้อยละของบุคลากรในสถานประกอบการทีสำเร็จการศึกษาด้าน ICT ่ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 19 ค่าจ้างเฉลียจำแนกตามกลุมทักษะ พ.ศ. 2545 - 2553 ่ ่
 • 4. สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)แผนภูมิ 20 จำนวนผูใช้อนเทอร์เน็ตต่อประชากร 100 คน จำแนกตามกลุมการพัฒนา ้ ิ ่ พ.ศ 2549 - 2553แผนภูมิ 21 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำทีตอประชากร 100 คน ่ ่ จำแนกตามกลุมการพัฒนา พ.ศ. 2549 - 2553 ่แผนภูมิ 22 จำนวนหมายเลขโทรศัพท์เคลือนทีตอประชากร 100 คน จำแนกตาม ่ ่ ่ กลุมการพัฒนา พ.ศ. 2549 - 2553 ่แผนภูมิ 23 สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขนไปทีมโทรศัพท์เคลือนที่ และใช้คอมพิวเตอร์ ้ึ ่ ี ่ ปี 2549-2553แผนภูมิ 24 สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขนไปที่ใช้อนเทอร์เน็ต จำแนกตาม ้ึ ิ กิจกรรมทีใช้ พ.ศ. 2550-2553 ่แผนภูมิ 25 สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขนไปทีใช้อนเทอร์เน็ต จำแนกตามกลุมอายุ ้ึ ่ ิ ่ พ.ศ. 2550-2553แผนภูมิ 26 สัดส่วนของครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์ ปี 2549-2553 ่ ีแผนภูมิ 27 สัดส่วนของครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์ จำแนกภาคและเขตการปกครอง ่ ี พ.ศ. 2553แผนภูมิ 28 สัดส่วนของครัวเรือนทีมเครืองโทรสาร จำแนกภาคและเขตการปกครอง ่ ี ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 29 ร้อยละของครัวเรือนทีเชือมต่ออินเทอร์เน็ต ่ ่แผนภูมิ 30 ร้อยละของครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์ ่ ีแผนภูมิ 31 สัดส่วนครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์เชือมต่ออินเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค ่ ี ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 32 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้คอมพิวเตอร์จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ่แผนภูมิ 33 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้อนเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ่ ิแผนภูมิ 34 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้เว็บไซต์ จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ่แผนภูมิ 35 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจำแนก ่ ตามขนาด พ.ศ. 2553แผนภูมิ 36 สัดส่วนของสถานประกอบการคนทำงานขนาด 16 คนขึนไป ทีมการใช้ ้ ่ ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการใช้เว็บไซต์ พ.ศ. 2551-2553แผนภูมิ 37 มูลค่าการส่งออกเครืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ่ พ.ศ. 2542-2553
 • 5. สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)แผนภูมิ 38 จำนวนสิทธิบตรจดทะเบียนต่อประชากร 1,000,000 คน ั พ.ศ. 2549 - 2553แผนภูมิ 39 จำนวนสิทธิบตรทีคนไทยและคนต่างชาติได้รบ พ.ศ. 2547 -2553 ั ่ ัแผนภูมิ 40 จำนวนสิทธิบตรทีได้รบ จำแนกตามประเภทสิทธิบตร พ.ศ. 2547 -2553 ั ่ ั ัแผนภูมิ 41 ร้อยละของสิทธิบตร จำแนกตามชนิดของสิทธิบตร พ.ศ. 2548 - 2553 ั ัแผนภูมิ 42 อัตราการเติบโตของสิทธิบตร ICT พ.ศ. 2546 - 2553 ัแผนภูมิ 43 ร้อยละของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามประเภทผูประกอบการ ้ พ.ศ. 2552-2553แผนภูมิ 44 ร้อยละของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามขนาดของธุรกิจ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 45 ร้อยละของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553 ่แผนภูมิ 46 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามระยะเวลาทีทำ ิ ่ ธุรกิจ e-Commerce พ.ศ. 2553แผนภูมิ 47 ร้อยละของมูลค่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามประเภทผูประกอบการ ้ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 48 ร้อยละของมูลค่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามตลาดทีขายสินค้า ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 49 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามการมีเว็บไซต์ ิ เป็นของตนเองแผนภูมิ 50 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามรูปแบบและวิธี ิ การชำระค่าสินค้า/บริการของลูกค้าแผนภูมิ 51 สัดส่วนของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ ทีใช้รปแบบการชำระสินค้าหรือ ิ ่ ู บริการแบบออฟไลน์พ.ศ. 2553แผนภูมิ 52 สัดส่วนของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ ทีใช้รปแบบการชำระสินค้าหรือ ิ ่ ู บริการแบบออนไลน์พ.ศ. 2553แผนภูมิ 53 สัดส่วนของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามวิธการจัดส่งสินค้า ิ ี พ.ศ. 2553แผนภูมิ 54 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามระยะเวลาการส่งมอบ ิ สินค้าให้ลกค้า พ.ศ. 2553 ูแผนภูมิ 55 มูลค่าและการขยายตัวของตลาดสินค้า ICT พ.ศ. 2552 -2553
 • 6. สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)แผนภูมิ 56 สัดส่วนของมูลค่าสินค้า ICT ทีมการซือขายภายในประเทศ จำแนก ่ ี ้ ตามประเภทสินค้า พ.ศ. 2553แผนภูมิ 57 สัดส่วนของการบริโภคซอฟต์แวร์ จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 - 2553แผนภูมิ 58 สัดส่วนของปริมาณการจำหน่ายเครืองคอมพิวเตอร์ จำแนกตาม ่ ประเภทของคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2548 - 2554*แผนภูมิ 59 มูลค่าตลาดเครืองโทรศัพท์เคลือนที่ พ.ศ. 2552-2554* ่ ่แผนภูมิ 60 มูลค่าตลาดบริการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2552-2554* ่แผนภูมิ 61 สัดส่วนของประชากรอายุ 6-24 ปีทใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ่ี เพือการเรียนและหาความรู้ พ.ศ.2550-2553 ่แผนภูมิ 62 สัดส่วนของประชากรอายุ 25 ปีขนไปทีใช้อนเทอร์เน็ตเพือการเรียน ้ึ ่ ิ ่ และหาความรู้ พ.ศ.2550-2553แผนภูมิ 63 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2554แผนภูมิ 64 สัดส่วนของผูมงานทำทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2549-2553 ้ ี ่แผนภูมิ 65 สัดส่วนของผูมงานทำทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจำแนกอาชีพ ้ ี ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 66 สัดส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถินทีมเว็บไซต์ พ.ศ.2553 ่ ่ ี
 • 7. สารบัญตารางตารางที่ 1 เปรียบเทียบอันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมภาคเอเชีย ิ
 • 8. 1. บทนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Information and Communication Technology) ่นับวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลของคนในสังคม เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง การเดินตามหรือพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปัจจุบันต่างก็เห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศ ่ 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาตามลำดับ ่จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) จนถึง ฉบับที่ 10(พ.ศ. 2550–2554) รวมทั ้ ง การมี แ ผนพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารที ่ต่อเนืองโดยมีรายละเอียดดังนี้ ่ 1.1.1 นโยบาย IT 2000 (นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2539 - 2543) มีวตถุประสงค์เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ั ่ ้ ่ และทรัพยากรมนุษย์ 1.1.2 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย (นโยบาย IT 2010) มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ • การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของประเทศให้มความพร้อมทีจะเป็นประเทศ ้ ี ่ ทีมศกยภาพทีจะเป็นผูนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ่ ี ั ่ ้ • เพิมจำนวนแรงงานทีมความรูในประเทศ ่ ่ ี ้ • ส่งเสริมให้มการจัดตังอุตสาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge Based Industries) ี ้ ในประเทศ 1.1.3 ก่อตังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ขึน วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ้ ่ ้ โดยมีเป้าหมายหลักเพือการวางแผนส่งเสริมพัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกียวกับ ่ ่ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร ่
 • 9. ○ ○ ○ ○ 1.1.4 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - ่ ○ ○ 2549 ได้รบความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติทมนายกรัฐมนตรี ั ่ี ี ○ ○ เป็นประธานเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ○ ○ พ.ศ. 2545 แผนแม่บทฉบับนีมเป้าหมายหลัก ดังนี้ ้ ี ○ • พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ ICT ○ ○ • ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ ○ ○ • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิมการประยุกต์ใช้ ICT ในด้านการศึกษาและ ่ ○ ○ ฝึกอบรม ○ ○ • สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในชนบทเพือการพัฒนาประเทศทียงยืน ่ ่ ่ั ○ ○ 1.1.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที่ 2 ) ของประเทศไทย ่ ○ ○ พ.ศ. 2552 - 2556 มีเป้าหมายหลักดังนี้ ○ ○ • ประชาชนไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทังประเทศ มีความรอบรู้ ้ ้ ○ ○ สามารถเข้าถึง ICT อย่างสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวจารณญาณ ิ ○ ○ รูเท่าทัน มีคณธรรม และ จริยธรรม ้ ุ ○ ○ • ยกระดับความพร้อมทางด้าน ICT ของประเทศให้อยูในประเทศทีมระดับ ่ ่ ี ○ ○ การพัฒนาสูงสุด 25% (Top quartile) ของประเทศทีมการจัดลำดับทังหมด ่ ี ้ ○ ○ ใน Networked Readiness Index ○ ○ • เพิมบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรม ICT ในระบบเศรษฐกิจของ ่ ○ ○ ประเทศโดยมีสดส่วนมูลค่าเพิมของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่นอยกว่า ั ่ ้ ○ ○ ร้อยละ 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯได้ดำเนิน ่ ○ ○ การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 ○ ○ เพือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศให้บรรลุผลอย่าง ่ ่ ○ เป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของการพัฒนา ICT ○ ○ ของประเทศไทย แผนแม่บทฯ ฉบับนีได้กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้านดังนี้ ้ ○ ○ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถใน ○ ○ การสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวจารณญาณและรูเท่าทัน ิ ้ ○ ○
 • 10. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ้ ่ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหาร และการบริการของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ICT เพือสร้าง ่มูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยังยืน ่ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 องค์ประกอบของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีสำคัญ ่ ่ 1.3.1 ทรัพยากรมนุษย์ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น เสมื อ นหั ว ใจของการพั ฒ นาเนื ่ อ งจากมนุ ษ ย์ เ ป็ น ผูขบเคลือนการพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรูและทักษะในด้านต่างๆ ไม่วาจะเป็นพืนฐาน ้ั ่ ้ ่ ้ ในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ ทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทักษะด้าน คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ตางๆเป็นต้น การให้ความสำคัญกับคุณภาพของคน ิ ่ หรือทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตัวบ่งชี้ขั้นพื้นฐานที่สำคัญของคุณภาพคน คือ การศึกษา เมือพิจารณาจำนวนปีการศึกษาเฉลีย พบว่า คนไทยได้รบการศึกษาดีขนเป็นลำดับ ่ ่ ั ้ึ จาก 7.6 ปี ในปี 2549 เป็น 8.0 ปีในปี 2553 หรืออาจกล่าวได้วาประชากรอายุ 15 ปีขนไป ่ ้ึ ส่วนใหญ่มีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับการศึกษามัธยมต้นเท่านั้น แต่ก็ยังมีประชากร ทีจบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาขึนไป ซึงมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยในปี 2553 ่ ้ ่ ่ ้ ่ มีสดส่วนอยูทรอยละ 7.9 ของประชากรอายุ 15 ปีขนไป และส่วนมากอยูในกรุงเทพมหานคร ั ่ ่ี ้ ้ึ ่ และปริมณฑล
 • 11. แผนภูมิ 1 จำนวนปีการศึกษาเฉลียของประชากรอายุ 15 ปีขนไป พ.ศ. 2549 - 2553 ่ ้ึ จํานวนป 10 ○ 7.6 7.7 7.8 7.8 8.0 ○ 8 ○ ○ 6 ○ ○ ○ 4 ○ ○ 2 ○ ○ ○ 0 ○ 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ○ ○ ○ ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ข้อมูลไตรมาส 3) ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○แผนภูมิ 2 สัดส่วนของประชากรทีเ่ รียนจบระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 - 2553 ○ ○ ○ ○ รอยละ ○ ○ 10 ○ 7.9 ○ 8 7.1 7.3 7.5 7.6 ○ ○ 6 ○ ○ ○ 4 ○ ○ 2 ○ ○ 0 ○ 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ○ ○ ○ ○ ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 12. แผนภูมิ 3 สัดส่วนของประชากรทีเ่ รียนจบระดับอุดมศึกษา จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 รอยละ 30 25 20 19.7 15 10 7.9 8.3 6.1 7.2 5 5.2 0 ทั่วราช กทม. กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.3.2 สถานภาพด้านโครงสร้างพืนฐานของเทคโนโลยีทสำคัญ ้ ่ี โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การมีไฟฟ้าใช้ การแพร่ภาพกระจายเสียงการโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพืนฐานสำคัญเหล่านีเป็นสิงทีแสดง ถึงความพร้อม ้ ้ ่ ่เพือรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ ่ ○ การมีไฟฟ้า ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ การมีไฟฟ้าใช้เป็นปัจจัยทีสำคัญทีสดสำหรับการพัฒนา ICT เพือให้เกิดการ ่ ่ ุ ่เข้าถึง ICT ได้อย่างเท่าเทียมกัน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในปี 2553 เท่ากับ 99.7 ซึ่งถือได้ว่าครอบคลุมเกือบทั้งหมดของประชากรไทย
 • 13. แผนภูมิ 4 สัดส่วนของครัวเรือนทีมไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน พ.ศ. 2543 - 2553 ่ ี รอยละ 100 99.7 99.6 99.7 99.3 98.9 98.8 99 98.3 98.5 98 97 96 95 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ○ โทรคมนาคม ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ โทรคมนาคมตามความหมายของ ITU กล่าวไว้ว่า คือการส่งแพร่กระจายหรือการรับสัญลักษณ์ สัญญาณ ข้อความ ภาพและเสียงใดๆ หรือหมายถึงกระบวนการที่คิดค้นขึ้นเพื่อการใช้งานคุณสมบัติปกติของสายส่งคลื่นวิทยุ การมองเห็น หรือระบบแม่เหล็กไฟฟ้าและจากสารานุกรมไทย ให้ความหมายว่า คือการสือสารทีชวยลดระยะทางระหว่างบุคคล อุปกรณ์ ่ ่่หรือระบบอัตโนมัติ ทีสร้างขึนเพือใช้สำหรับการส่งแพร่กระจาย หรือนำพาด้วยวิธการทางกลไฟฟ้า ่ ้ ่ ีแสง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคุณสมบัตพเศษอืนๆ ทางควอนตัม สำหรับการสือสัญญาณ ข้อความ ่ ิ ิ ่ ่เสียง ภาพ หรือสือประสมให้ผรบ หรือระบบสามารถเข้าใจได้ ่ ู้ ั จากความหมายดังกล่าวข้างต้น อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อกลางของการสื่อสารที่เป็นทีนยมได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์ ่ ิ ปัจจุบนสัดส่วนของครัวเรือนทีมโทรทัศน์ทงในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมี ั ่ ี ้ัแนวโน้มทีเพิมขึน โดยในปี 2553 ในเขตเทศบาลร้อยละ 97.5 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 96.0 ่ ่ ้ซึ่งแตกต่างกับสัดส่วนของครัวเรือนที่มีวิทยุ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในเขตเทศบาลครัวเรือนทีมวทยุปี 2553 มีเพียงร้อยละ 58.7 นอกเขตเทศบาลร้อยละ 56.7 ่ ีิ
 • 14. แผนภูมิ 5 สัดส่วนของครัวเรือนทีมโทรทัศน์ จำแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2545 - 2553 ่ ี รอยละ 100 95.9 96.4 97.0 97.0 97.5 94.1 95.2 94.7 95.6 95.7 96.0 90 92.2 93.2 90.6 80 70 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนภูมิ 6 สัดส่วนของครัวเรือนทีมวทยุ จำแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2545 - 2553 ่ ีิ รอยละ 100 76.2 80 68.7 68.0 70.4 64.5 60.1 58.7 60 64.1 58.5 56.6 56.3 56.1 56.9 56.7 40 20 0 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7
 • 15. จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ให้บริการและมีผู้เช่าเลขหมายต่อจำนวน ประชากร 100 คน พบว่าทั่วประเทศมีจำนวนเลขหมายที่ให้บริการ ร้อยละ 15.2 แต่มีผู้เช่าเลขหมายเพียง ร้อยละ 10.4 นั่นหมายถึงจำนวนเลขหมายที่ยังมีเพียงพอ ต่อความต้องการอยู่อีกมาก สำหรับโทรศัพท์สาธารณะพบว่า ทั่วประเทศมีจำนวน โทรศัพท์สาธารณะโดยเฉลียเพียง 0.4 เครืองต่อประชากร 100 คน ่ ่○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ แผนภูมิ 7 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พนฐานทีให้บริการ และทีมผเู้ ช่าต่อประชากร 100 คน ้ื ่ ่ ี พ.ศ. 2550 - 2553 จํานวน 20 ○ ○ 14.7 14.9 15.1 15.2 15 ○ ○ 11.2 11.0 10.8 10.4 ○ 10 ○ ○ ○ 5 ○ ○ ○ 0 ○ 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ○ ○ ○ จํานวนเลขหมายโทรศัพ ทพ ื้นฐานที่ใหบริการ จํานวนเลขหมายโทรศัพทพ ื้นฐานที่มีผ ูเชา ○ ○ ○ ○ ทีมา : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ่ ○ ○ ○ ○ ○
 • 16. แผนภูมิ 8 จำนวนโทรศัพท์สาธารณะต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 จํานวน 2 1 1.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0 ทั่วราช กทม กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ทีมา : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ่ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ อินเตอร์เน็ต ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ อินเทอร์เน็ต (Internet) คือเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆ ที่ ○ ○เชื่อมโยงกัน (Inter Connection Network) โดยอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ○ ○ที่มีขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยมาตรฐาน ○ในการสื่อสารข้อมูลที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ซึ่งโปรโตคอลที่ใช้บนระบบเครือข่าย ○ ○อินเทอร์เน็ตเรียกว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ระบบ ○ ○อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ○ ○นันสามารถสือสารกันได้ ้ ่ ○ ○ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Service Provider (ISP) เป็นหน่วยงานที่ ○ ○บริการให้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย ○ ○อินเทอร์เน็ตทัวโลก ปัจจุบนประเทศไทยมีผให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายรายด้วยกัน มีทงหน่วยงาน ่ ั ู้ ้ั ○ ○ราชการสถาบันการศึกษาและในรูปแบบของบริษัท ○ ○ แบนด์วธ (Bandwidth)เป็นคำทีใช้วดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึง ิ ่ ั ่ ○ ○โดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second) .Mbp (bps*1000000) ○ ○หรือแบนด์วธอาจหมายถึง ความกว้างของช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลได้เหมือนกัน ิ ○ ○ ○ ○ ○
 • 17. อินเทอร์เน็ตแบนด์วิธ คือ ข้อมูลที่ได้มาจากการหาผลรวมจำนวนแบนด์วิธของผูให้บริการ อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รายต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ้ 1. แบนด์วิธภายในประเทศ (Domestic Bandwidth) เป็นผลรวมของแบนด์วิธทังหมดของผูให้บริการอินเทอร์เน็ตทีเชือมต่อแลกเปลียนข้อมูลทีเกตเวย์ภายในประเทศ (National ้ ้ ่ ่ ่ ่Internet Exchage:NIX) 2. แบนด์วธไปต่างประเทศ (International Bandwidth) เป็นผลรวมของแบนด์วธ ิ ิของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ เกตเวย์ไปต่างประเทศ(International Internet Gateway:IIG) และจากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ที ่ เ ชื ่ อ มต่ อไปต่างประเทศโดยตรง ในปี 2553 แบนด์วธภายในประเทศมีขนาด 721,217 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ิส่วนแบนด์วธไปต่างประเทศมีขนาด 158,680 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ิแผนภูมิ 9 ระดับความกว้างของช่องสัญญาณในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2546 - 2553* Mbps 800,000 721,217 700,000 619,317 600,000 500,000 400,000 300,000 251,091 200,000 157,010 158,680 104,595 100,000 10,409 21,379 28,721 53,773 55,095 1,438 3,006 6,808 9,909 22,073 0 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553* พ.ศ. ในประเทศไทย ตางประเทศ หมายเหตุ : * ข้อมูล พ.ศ.2553 เป็นข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 18. 1.3.3 บุคลากรด้าน ICT บุคลากรด้าน ICT เป็นอีกปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนา ICT ของประเทศในปัจจุบันบุคลากรที่ทำงานด้าน ICT (ตามแนวทางขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะสูง (High skill ICT relatedoccupation) เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มทักษะต่ำ (Low skill ICT related occupation) เช่นช่างเครืองและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ ่ จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิตแห่งชาติ พบว่าในปี 2553 มีผทำงาน ิ ู้ทั ้ ง หมด 37.9 ล้ า นคนมี ส ั ด ส่ ว นของผู ้ ท ำงานด้ า น ICT เพี ย งร้ อ ยละ 1.1 ในจำนวนนี ้เป็นผูทำงานทีอยูในกลุมทีมทกษะสูง ร้อยละ 72.5 และกลุมผูมทกษะต่ำร้อยละ 27.5 และส่วนใหญ่ ้ ่ ่ ่ ่ ี ั ่ ้ ี ัอาศัยอยูในภาคกลางและกทม. (ร้อยละ 30.7 และ 25.3 ตามลำดับ) ่ แผนภูมิ 12 ร้อยละของผูทำงานด้าน ICT พ.ศ.2553 ้ ผูมีงานทําทั้งหมด 37,880.7 พันคน 1.1% ผูทํางานดาน ICT 98.9% 414.2 พันคน ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 19. แผนภูมิ 13 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ้ ผูทํางานดาน ICT (พันคน) 450 414.2 400 350 300 250 200 104.6 127.3 88.3 150 (25.3%) (30.7%) 56.3 (21.3%) 37.6 100 (13.6%) 50 (9.1%) 0 ทั่วราช กทม. กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ แผนภูมิ 14 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT จำแนกตามกลุมทักษะและภาค พ.ศ. 2553 ้ ่ ○ ○ ผูทํางานดา น ICT (พันคน) ○ 450 ทักษะสูง ○ 414.2 ○ 400 27.5% ทักษะต่ํา ○ 350 ○ 300 ○ 250 ○ 200 ○ 150 72.5% 127.3 ○ 104.6 100 27.9% 88.3 46.5% 56.3 50 72.1% 14.8% 37.6 53.5% 79.1% 27.9% 85.2% 87.2% 12.8% 0 ทั่วราช กทม. กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ทำงานด้าน ICT ส่วนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และหากจำแนกตามกลุมทักษะ พบว่ากลุมทักษะสูงส่วนมากจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 66.5 ่ ่หรือ 74.9 พันคน ส่วนกลุมทักษะต่ำ ส่วนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 88.8 หรือ ่146.9 พันคน หากพิจารณาสถานภาพการทำงานของผู้ทำงานด้าน ICT พบว่า ส่วนมากมีสถานภาพการทำงานทีเป็นของลูกจ้างเอกชน (224.9 พันคน) และหากจำแนก ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ่ส่วนใหญ่จะอยูในกิจกรรมการขายส่ง (138.9 พันคน) ่ และค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ทำงานด้าน ICT เมื่อแยกตามกลุ่มทักษะ พบว่ากลุ่มทักษะสูงมีคาจ้างเฉลียเพิมขึนจากปี 2552 คือ 16,791 บาทต่อเดือนเป็น 17,809 บาทต่อเดือนในปี 2553 ่ ่ ่ ้เช่นเดียวกันกับกลุ่มทักษะต่ำที่เพิ่มขึ้นจาก 9,823 ในปี 2552 เป็น 10,316 ในปี 2553และส่วนใหญ่ทำงานอยูในสาขาธุรกิจทางการค้าและการบริการ ร้อยละ 39.9 ่
 • 20. แผนภูมิ 15 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT ตามกลุมทักษะและระดับการศึกษา พ.ศ. 2553 ้ ่ ผูทํางานดา น ICT (พันคน) 450 ทักษะสูง ทักษะต่ํา 414.2 400 350 27.5% 300 250 200 165.4 150 72.5% 11.2% 112.7 100 74.5 57.1 88.8% 66.5% 50 4.4 91.3% 8.7% 100.0% 79.2% 20.8% 33.5% 0 ทั่วราช ประถมศึกษาและต่ํากวา มัธยมศึกษา อนุปริญญา อื่นๆ ระดับ มหาวิทยาลัย การศึกษา ทีมา :การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ่ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○แผนภูมิ 16 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT ตามกลุมทักษะและสถานภาพการทำงาน พ.ศ. 2553 ้ ่ สถานภาพการทํางาน ลูกจางเอกชน 70.7% 29.3% 224.9 15.9% ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 84.1% 39.7 56.2% ทักษะต่ํา ลูกจางรัฐบาล 46.0 43.8% ทักษะสูง 49.2% 10.7 ธุร กิจครัวเรือนโดยไมไดร ับคา จา ง 50.8% ธุร กิจสวนตัวโดยไมม ีลูกจาง 93.3% 6.7% 81.9 ผูทํา งานดา น 0 50 100 150 200 ICT (พันคน) ทีมา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ่ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○แผนภูมิ 17 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT มากทีสด 5 ลำดับแรก จำแนกตามกิจกรรม ้ ุ่ ทางเศรษฐกิจและกลุมทักษะ พ.ศ. 2553 ่ ผูทํางานดา น ICT (พันคน) 160 138.9 ทักษะสูง 140 ทักษะต่ํา 120 6.0% 100 80 72.9 60 49.9 94.6% 25.4% 33.6 30.6 64.4% 40 0.9% 20 74.6% 99.1% 100.0% 35.6% กิจกรรมทาง 0 การผลิต การไฟฟา กอสราง การขายสง อสัง หาริมทรัพย เศรษฐกิจ ทีมา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ่
 • 21. แผนภูมิ 18 ร้อยละของบุคลากรในสถานประกอบการทีสำเร็จการศึกษาด้าน ICT จำแนกตามกิจกรรม ่ ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2553 รอยละ ○ ○ ○ ○ 80 ○ ○ ○ ○ ○ 67.8 ○ ○ ○ 70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 22.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 3.8 4.2 ○ ○ ○ 1.4 กิจกรรมทาง ○ ○ ○ ○ 0 ○ ○ ○ ○ เศรษฐกิจ ○ ○ ธุรกิจทางการคา การผลิต การกอสราง การขนสงทางบก กิจกรรมดาน ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ และธุรกิจทางการบริการ และตัวแทนธุรกิจ โรงพยาบาล ○ ○ ○ ○ ○ ○ การทองเที่ยว ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ทีมา : การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) ่ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○แผนภูมิ 19 ค่าจ้างเฉลียจำแนกตามกลุมทักษะ พ.ศ. 2545 - 2553 ่ ่ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ บาท/เดือน ○ ○ 20,000 17,774 17,665 16,949 17,809 16,622 16,791 14,575 15,000 13,474 14,312 10,316 9,022 9,076 9,259 9,823 10,000 7,992 7,905 8,004 8,531 5,000 0 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. กลุมทักษะสูง กลุมทักษะต่ํา ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 22. 2. การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในภูมภาคต่างๆ ่ ิ ประเทศต่างๆ ในโลกได้มการพัฒนา ICT อย่างต่อเนือง รวมทัง ี ่ ้ ประเทศไทยทีได้มการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และมีมาตรการหลายอย่าง ่ ี ้ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสือสาร (Digital Divide) ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท โดยได้มี ่ การดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์ ICT ชุมชน เป็นต้น 2.1 จัดอันดับประเทศต่างๆ หากจัดลำดับของประเทศไทยด้านการพัฒนา ICT เปรียบเทียบกับ ประเทศต่างๆในภูมภาคเอเชียด้วยกันอีก 6 ประเทศ จะเห็นว่า มาเลเซีย ิ ซึงเป็นประเทศทีมระดับของการพัฒนาในด้านต่างๆควบคูกบประเทศไทย ่ ่ ี ่ั มาโดยตลอด แต่ ใ นระยะหลั ง ที ่ ม ี ห ลายๆด้ า นด้ ว ยกั น ที ่ ม าเลเซี ย แซงหน้าไทยไปแล้ว เช่นเดียวกันกับการพัฒนาด้าน ICT จะเห็นได้ว่า มาเลเซียมีอนดับของการพัฒนาด้าน ICT ดีกว่าไทยในทุกเรือง ดังตาราง 1 ั ่ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยกับประเทศต่างๆในภูมภาคเอเชีย ิ World Networked & Digital e-Readiness e- IT Industry Competitiveness Readiness Opportunity Ranking Government Benchmarking ดัชนี/ประเทศ Scoreboard Index Index ป 2553 Readiness ป 2552 ป 2553 ป 2553-2554 ป 2548-2549 (70 ประเทศ) ป 2553 (66 ประเทศ) (58 ประเทศ) (133 ประเทศ) (181 ประเทศ) (192 ประเทศ) ไทย 26 59 82 49 76 49 ญี่ปน ุ 27 19 2 16 17 12 เกาหลีใต 23 10 1 13 1 16 ไตหวัน 8 6 7 12 NA 15 อินเดีย 31 48 124 58 119 44 สิงคโปร 1 2 5 8 11 9 มาเลเซีย 10 28 57 36 32 42 ทีมา : World competitiveness Scoreboard-IMD, Networked Readiness Index-WEF, ่ Digital Opportunity Index-ITU, e-Readiness Ranking-EIU, e-Government Readiness-UN, IT Industry Benchmarking - BSA
 • 23. 2.2 อินเทอร์เน็ต หากแบ่งประเทศออกเป็น 2 กลุ่ม กลุมแรกเป็นประเทศทีพฒนาแล้ว และอีกกลุม ่ ่ ั ่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีจำนวนที่สูงกว่ากลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่เพียงเล็กน้อยตั้งแต่ปี 2549 จนถึง 2553 และถ้าสังเกตจะเห็นว่าช่องว่างของความต่างดังกล่าวเริมเล็กลงมากขึนเรือยๆ และหากเปรียบเทียบกับ ่ ้ ่สัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกแล้ว ประเทศไทยยังมีสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ต่ำกว่าค่าเฉลียของคนทัวโลก และช่องว่างความแตกต่างดังกล่าวมีความแตกต่างมากขึนเรือยๆ ่ ่ ้ ่ เนืองจากการใช้อนเทอร์เน็ตเป็นอีกก้าวหนึงของการพัฒนาต่างๆ จากความแตกต่าง ่ ิ ่ดังกล่าวข้างต้น ยังคงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าคนไทยยังมีการตื่นตัวในการใช้อินเทอร์เน็ต ในอัตราทีนอยกว่ากลุมประเทศกำลังพัฒนาและประเทศต่างๆทัวโลก ่ ้ ่ ่แผนภูมิ 20 จำนวนผูใช้อนเทอร์เน็ตต่อประชากร 100 คน จำแนกตามกลุมการพัฒนา ้ ิ ่ พ.ศ 2549 - 2553 จํานวนตอประชากร 100 คน 75 68.8 64.7 59.1 61.3 60 53.6 45 30 26.5 29.7 23.4 20.1 22.4 17.5 20.6 15.5 18.2 18.5 21.1 15 14.2 12.0 15.0 9.4 0 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ทั่วโลก กลุมประเทศพัฒนาแลว กลุมประเทศกําลังพัฒนา ไทย ที่มา : Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service, International Telecommunication Union (ITU)
 • 24. 2.3 โทรศัพท์พนฐาน ้ื ประเทศไทยจำนวนโทรศัพท์ประจำที่เพียง 10-11 เครืองต่อประชากร 100 คน ่ซึงน้อยทีสดหากเปรียบเทียบกับกลุมประเทศต่างๆ รวมทังทัวโลก แต่ในทางกลับกันประเทศไทย ่ ุ่ ่ ้ ่มีการใช้โทรศัพท์เคลือนทีสงกว่ากลุมประเทศกำลังพัฒนาและประเทศต่างๆทัวโลก ด้วยสัดส่วน ่ ่ ู ่ ่101เครือง ต่อประชากร 100 คน ่แผนภูมิ 21 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำทีตอประชากร 100 คน จำแนกตามกลุมการพัฒนา ่่ ่ พ.ศ. 2549 - 2553 จํานวนตอประชากร 100 คน 50 46.5 44.8 44.5 42.7 41.6 40 30 20 19.2 18.8 18.6 17.8 17.2 13.0 13.0 12.8 12.4 11.9 10.5 10.4 10.8 10.5 10.1 10 0 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ทั่วโลก กลุมประเทศพัฒนาแลว กลุมประเทศกําลังพัฒนา ไทย ที่มา : Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service, International Telecommunication Union (ITU)
 • 25. แผนภูมิ 22 จำนวนหมายเลขโทรศัพท์เคลือนทีตอประชากร 100 คน จำแนกตามกลุมการพัฒนา ่ ่่ ่ พ.ศ. 2549 - 2553 จํานวนตอประชากร 100 คน 120 113.2 114.2 108.5 102 100.8 100 92.9 96.0 90.6 80 78.1 78.0 68.3 60.5 59.9 60 50.6 70.1 41.8 58.4 40 49.1 39.1 20 30.2 0 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ทั่วโลก กลุมประเทศพัฒนาแลว กลุมประเทศกําลังพัฒนา ไทย ที่มา : Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service, International Telecommunication Union (ITU)
 • 26. 3. การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนืองมาตลอดจนถึงปัจจุบน รัฐบาลมีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ ั ่(แผนแม่บทฯ ICT) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศให้เป็นระบบและมีความต่อเนือง จากแผนแม่บทฯ ICT ฉบับแรกในปี 2545 ่ ่จนมาถึงปัจจุบนคือ แผนแม่บทฯ ICT ฉบับที่ 2 ปี 2552-2556 ั จากกระแสโลกาภิวัฒน์ของโลกในปัจจุบัน ทำให้การบริโภคเทคโนโลยีสารสนเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จนในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทในชีวตประจำวันของคนเราจนกลายเป็นอีกปัจจัยหนึงในการดำรงชีวต ิ ่ ิ 3.1. การมีการใช้ ICT ของประชากร จากผลการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ของสำนักงานสถิตแห่งชาติ พบว่า ่ ิประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปมีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพิ่มขึ้นมาตลอด โดยในปี 2553มีการใช้โทรศัพท์มอถือมากถึง ร้อยละ 61.8 แต่มการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตยังไม่มากนัก ื ีคือ ร้อยละ 30.9 และร้อยละ 22.4 ตามลำดับ การเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเหล่านีนบเป็นจุดเริมต้น ่ ้ ั ่ของการเข้าสูโลกไร้พรมแดนทีสามารถเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความบันเทิงต่างๆ ได้อย่าง ่ ่ไร้ เ ขตแดน จากข้ อ มู ล ผู ้ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต ตั ้ ง แต่ ป ี 2549 จะเห็ น ได้ ว ่ า ประชากรทุ ก วั ย มีการใช้อินเทอร์เน็ต และในทุกวัยทุกกลุ่มอายุมีการใช้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยทีการใช้อนเทอร์เน็ตของประชากรอายุ 6 ปีขนไป ส่วนใหญ่มวตถุประสงค์ ่ ิ ้ึ ีัของการใช้ในกิจกรรม เพือค้นหาข้อมูลและติดตามข่าวสารมากทีสด รองลงมา คือ รับ-ส่งอีเมล์ ่ ่ ุเล่นเกมส์ และอืนๆตาม ลำดับ ่
 • 27. ○ ○ ○ ○ ○ แผนภูมิ 23 สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขนไปทีมโทรศัพท์เคลือนที่ และใช้คอมพิวเตอร์ ้ึ ่ ี ่ ○ ○ พ.ศ. 2549-2553 ○ ○ ○ รอยละ ○ 70 ○ 61.8 56.8 ○ 60 52.8 ○ 47.2 50 ○ 41.6 ○ 40 30.9 ○ 28.2 29.2 25.9 26.8 ○ 30 ○ 20 ○ 20.1 22.4 18.2 ○ 10 14.2 15.5 ○ 0 ○ 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ○ ○ ○ ○ ใชคอมพิวเตอร มีโทรศัพทมอถือ ื ใชอินเทอรเน็ต ○ ○ ทีมา : ่ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ○ ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ○ ○ แผนภูมิ 24 สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขนไปทีใช้อนเทอร์เน็ต จำแนกตามกิจกรรมทีใช้ ้ึ ่ ิ ่ ○ ○ พ.ศ. 2550-2553 ○ ○ ○ รอยละ 2550 ○ 100 2551 ○ ○ 2552 ○ 80 2553 ○ ○ 60 ○ ○ ○ 40 ○ ○ 20 ○ ○ ○ 0 ○ รับ-สงอีเมล เลนเกมส คนหาขอมูล อื่นๆ กิจกรรม ○ ○ ○ ○ ทีมา : ่ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ○22
 • 28. แผนภูมิ 25 สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขนไปทีใช้อนเทอร์เน็ต จำแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2550-2553 ้ึ ่ ิ ่ รอยละ 60.0 50.0 50.0 47.3 44.6 39.7 40.0 35.9 29.0 30.0 24.6 23.6 19.3 21.5 19.4 20.0 15.9 11.9 13.6 10.3 8.4 10.0 3.4 4.0 4.2 2.9 0.0 2550 2551 2552 2553 อายุ 6-14 15-24 25-34 35-49 50 ขึ้นไป ทีมา : ่ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.2 การมีการใช้ ICT ของครัวเรือน สำหรับการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ใช้ในครัวเรือนนั้นนับเป็นเครืองบ่งชีถงความต้องการใช้ ICT ของประชากร โดยเฉพาะอุปกรณ์พื้นฐานด้าน ICT ่ ้ ึสำหรับใช้ ในครัวเรือน เช่น เครื่องโทรสารหรือคอมพิวเตอร์ จากผลสำรวจพบว่า ปี 2553ร้อยละ 22.8 ของครัวเรือนทังหมดเป็นครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ้ ่ ีอย่างต่อเนื่อง ตังแต่ปี 2549 ที่มีเพียงร้อยละ 16.6 เท่านั้นและส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่อยู่ ้ในเขตเทศบาล
 • 29. แผนภูมิ 26 สัดส่วนของครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2549-2553 ่ี รอยละ 30 25 22.8 19.6 20.3 20 17.5 16.6 15 10 5 0 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ทีมา : ่ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนภูมิ 27 สัดส่วนของครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์ จำแนกภาคและเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 ่ี รอยละ 50 45.1 40 37.0 36.3 33.1 34.0 30 29.0 23.1 20 15.8 17.0 11.7 14.1 10 0 ทั่วราช กทม กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ทีมา : ่ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 30. แผนภูมิ 28 สัดส่วนของครัวเรือนทีมเี ครืองโทรสาร จำแนกภาคและเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 ่ ่ รอยละ 8 7.0 6 4 4.0 3.1 3.1 2.3 2 1.7 0.5 1.0 0.6 0.4 0.3 0 ทั่วราช กทม กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ทีมา : ่ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ เมือพิจารณาถึงการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือน พบว่า จากครัวเรือนทั้งหมด ่ ่มีครัวเรือนเพียง ร้อยละ 22.8 เท่านันทีมีคอมพิวเตอร์ โดยในจำนวนนี้มีการเชื่อมต่อหรือ ้ ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 50 ของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ หรือมีครัวเรือนทีเข้าถึง ่อินเทอร์เน็ตเพียง ร้อยละ 11.4 ของครัวเรือนทังหมดเท่านันและส่วนใหญ่อยูในเขตเทศบาล ้ ้ ่แผนภูมิ 29 ร้อยละของครัวเรือนทีเ่ ชือมต่ออินเทอร์เน็ต ่ ครัวเรือนทั้งหมด 19,644 พันครัวเรือน ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร ครัวเรือนที่มี 11.4% เชื่อมตออินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรแตไมได 88.6% เชื่อมตออินเทอรเน็ต ทีมา : ่ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 31. แผนภูมิ 30 ร้อยละของครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์ ่ี ครัวเรือนทั้งหมด 19,644 พันครัว เรือน มีเครื่องคอมพิวเตอร เชื่อมตอ 50% อินเทอรเน็ต 2 77. % 22.8% ไมมีเครื่อง 50% ไมเชื่อมตอ คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ทีมา : ่ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนภูมิ 31 สัดส่วนครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์เชือมต่ออินเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ่ี ่ รอยละ 80 73.9 64.0 64.3 60 60.7 54.6 53.2 44.7 40 33.9 33.3 28.9 25.9 20 0 ทั่วราช กทม กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ทีมา : ่ การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 32. 3.3 การมีการใช้ ICT ของสถานประกอบการ การค้าการลงทุนนับว่ามีสวนสำคัญอย่างมากในการขับเคลือน เศรษฐกิจของประเทศ ่ ่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเข้าไปใช้ในสถานประกอบการสามารถเพิมศักยภาพ ่ ่ในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการได้ และจากผลสำรวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการทั่วประเทศ พบว่า มีสถานประกอบการทีนำ ่คอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินกิจการร้อยละ 23.5 และสถานประกอบการมีการใช้อนเทอร์เน็ต ิร้อยละ 16.5 และมีเว็บไซต์เป็นของตนเองร้อยละ 6.1 จากสถานประกอบการทัวประเทศทังหมด ่ ้สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครฯ มีสดส่วนการใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการใช้ ัเว็บไซต์มากที่สุด ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการใช้เว็บไซต์นอยทีสด ้ ่ ุ หากจำแนกตามขนาดคนทำงานในสถานประกอบการ พบว่าสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่มีขนาดของคนทำงานตังแต่ 16 คนขึนไป ้ ้แผนภูมิ 32 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ่ รอยละ 50 42.8 40 35.9 30 23.5 23.9 23.6 21.8 20 12.4 10 0 ทั่วราช กทม ปริม ณฑล กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ทีมา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) ่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 33. แผนภูมิ 33 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้อนเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ่ ิ รอยละ 50 40 34.3 30 21.5 20 16.5 17.7 15.6 15.7 10 7.6 0 ทั่วราช กทม ปริม ณฑล กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ทีมา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) ่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนภูมิ 34 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้เว็บไซต์ จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ่ รอยละ 30 25 20 15 13.8 10 7.8 7.1 6.1 5.9 4.2 5 2.6 0 ทั่วราช กทม ปริมณฑล กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ทีมา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) ่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 34. แผนภูมิ 35 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำแนกตามขนาด พ.ศ. 2553 ่ รอยละ 120 คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 99.3 96.5 100 94.1 84.7 86.3 78.8 80 70.4 72.8 62.9 60 55.2 40 21.9 20 15.1 0 1-15 คน 16-25 คน 26-30 คน 31-50 คน 51-200 คน มากกวา 200 คน ขนาด ทีมา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) ่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมือพิจารณาเฉพาะสถานประกอบการทีมขนาดคนทำงานตังแต่ 16 ่ ่ ี ้คนขึนไป พบว่า มีแนวโน้มของของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 มีรอยละของสถานประกอบการทีใช้คอมพิวเตอร์อยู่ ้ ่82.2 ใช้อนเทอร์เน็ต 70.5 และใช้เว็บไซต์ 38.7 ิแผนภูมิ 36 สัดส่วนของสถานประกอบการคนทำงานขนาด 16 คนขึนไป ทีมการใช้คอมพิวเตอร์ ้ ่ี อินเทอร์เน็ต และการใช้เว็บไซต์ พ.ศ. 2551-2553 รอยละ 2551 2552 2553 100 81.1 82.2 79.9 80 68.5 70.5 65.3 60 37.9 38.7 40 33.0 20 0 คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เว็บไซต ประเภท ของ ICT ทีมา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) ่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 35. 5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการพัฒนาด้านสังคม ่ ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความสำคัญต่อ การพัฒนาของประเทศเป็น ่อย่างมาก โดยเฉพาะด้านสังคมก็นบว่ามีความสำคัญไม่นอยกว่าด้านเศรษฐกิจ ดังนันไม่วาจะเป็น ั ้ ้ ่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยทั้งฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2ต่ า งให้ ค วามสำคั ญ กั บ การใช้ ICT เพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของคนไทยและสั ง คมไทย(แผนแม่บทฯฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2) การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต (แผนแม่บทฯฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4) รวมทั้งการพัฒนาให้มีความสามารถ ในการใช้สารสนเทศ อย่างมีวิจารณญาณ และรู้เท่าทัน (แผนแม่บทฯฉบับที่ 2ยุทธศาสตร์ท่ี 1) นอกจากประชาชนแล้ ว ภาครั ฐ ก็ น ำ ICT มาใช้ ใ นการบริ ห ารงานเพื ่ อ เป็ น การเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ประชาชน ดังที่ปรากฏในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่ อ สารของประเทศไทยทั ้ ง ฉบั บ ที ่ 1 และ 2 ถึ ง การใช้ ICT เพื ่ อ สนั บ สนุ น การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการภาครัฐ 5.1 การใช้ ICT เพือการศึกษา ่ การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ า มาช่ ว ยในการพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษาทำให้ ส ามารถลดความเหลื ่ อ มล้ ำ ในการเข้ า ถึ งการศึกษาได้มากขึ้น เช่น ระบบการศึกษาผ่าน ดาวเทียม ระบบการเรียน/การศึกษาออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถเรียนรู้ และศึกษาได้อย่างอิสระตามต้องการจึงเป็นการเพิ่มโอกาสของการเรียนรู้ เพิมศักยภาพ และเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบคนในประเทศได้ ่ ่ ั 5.1.1 เด็กและเยาวชนกับการใช้ ICT เพือการศึกษา ่ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษามีความสำคัญอย่างมากสำหรับเด็กและเยาวชน (กลุ่มอายุ 6-24 ปี) จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเด็กและเยาวชนใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพือการเรียนและหาความรูมากถึงร้อยละ 87.5 ่ ้โดยทีเด็กและเยาวชนมีการใช้คอมพิวเตอร์ลดลง แต่หนมาให้ความสนใจกับการใช้อนเทอร์เน็ต ่ ั ิเพิมสูงขึนมาก ่ ้
 • 36. แผนภูมิ 61 สัดส่วนของประชากรอายุ 6-24 ปีทใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพือการเรียนและหาความรู้ ่ี ่ พ.ศ. 2550-2553 รอยละ 100 95 91.8 89.8 88.8 90 87.5 85 87.5 84.7 80 82.6 81.8 75 70 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.1.2 ประชาชนทัวไปกับการใช้ ICT เพือการศึกษา ่ ่ จากผลการสำรวจ ของสำนักงานสถิตแห่งชาติยงพบอีกว่า ิ ั คนวัยทำงานและวัยสูงอายุ ก็ให้ความสำคัญกับการเรียนและค้นคว้า หาความรูเช่น เดียวกับเด็กและเยาวชนทีอยูในวัยเรียน โดยร้อยละ 83.1 ้ ่ ่ ของคนวัยทำงานมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียน และหาความรู้ รวมทั้งผู้สูงอายุ ก็ให้ความสนใจกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียน และหาความรูมากถึงร้อยละ 72.7 ้
 • 37. แผนภูมิ 62 สัดส่วนของประชากรอายุ 25 ปีขนไปทีใช้อนเทอร์เน็ตเพือการเรียนและหาความรู้ ้ึ ่ ิ ่ พ.ศ. 2550-2553 รอยละ 100 95 89.8 90 87.4 88.5 85 83.1 80 86.0 83.6 83.7 75 70 72.7 65 60 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. 25-59 ปี 60 ปี ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ○ ○ จากนโยบายของรัฐบาลทีตองการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ICT ได้งาย และทัวถึง ่ ้ ่ ่ ○ ○ โดยเฉพาะประชาชนในพืนทีหางไกล จึงจัดตังศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขึน เริมตังแต่ ในปี 2550 ้ ่ ่ ้ ้ ่ ้ ○ ○ จนถึงปัจจุบนปี 2554 (เดือนมิถนายน) มีการจัดตังศูนย์ ICT ชุมชนขึนรวมทังหมด 872 ศูนย์ ั ุ ้ ้ ้ ○ ○ และยังคงดำเนินการจัดตังอย่างต่อเนืองเพือให้ครอบคลุมทุกภาคทัวประเทศ ้ ่ ่ ่ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ แผนภูมิ 63 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2554 ○ จํานวนศูนย ICT 2-10 แหง 11-20 แหง 21-31 แหง ที่มา : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *ณ มิ.ย. 2554
 • 38. 5.2 การใช้ ICT เพือการทำงาน ่ ผลสำรวจของสำนักงานสถิตแห่งชาติ พบว่าผูมงานทำมีสดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ ิ ้ ี ัร้อยละ 85.7 และสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลและติดตามข่าวสาร ร้อยละ 43.2โดยทีอาชีพทีมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากทีสดคือ ผูประกอบวิชาชีพต่างๆ ร้อยละ 93.9 ่ ่ ี ุ่ ้และ 85.1 ตามลำดับ แผนภูมิ 64 สัดส่วนของผูมงานทำทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2549-2553 ้ี ่ รอยละ 100 87.5 85.9 83.6 85.7 80 64.5 60 42.1 42.4 39.8 43.3 43.2 40 20 0 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ ต ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 39. แผนภูมิ 65 สัดส่วนของผูมงานทำทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจำแนกอาชีพ ปี 2553 ้ี ่ อาชีพ อินเทอรเน็ ต อาชีพขั้นพื้ นฐานและอื่นๆ 4.5 คอมพิวเตอร 6.5 งานดานเกษตร ประมง 2.0 3.8 พนักงานบริการ รานคา 17.7 23.1 เสมียน 65.0 80.4 วิชาชีพเทคนิ คสาขาตางๆ 62.8 74.4 วิชาชีพดานตางๆ 85.1 93.9 ผูบญญัติกฏหมาย ขาราชการ  ั 32.0 38.8 รอยละ 0 20 40 60 80 100 ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.3 การใช้ ICT เพือการบริหารงานภาครัฐ ่ จากการบริหารแนวใหม่ของภาครัฐทีให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ ่ไปสูทองถินให้มากขึน เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของประชาชน องค์การปกครอง ่ ้ ่ ้ ่ส่วนท้องถิ่นต่างก็ได้มีการนำ ICT มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เป็นการนำ ICT ไปใช้เพื่อเพิ ่ ม ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารประชาชนแต่ ก ็ ย ั ง พบไม่ ม ากนั ก โดยมี เ ทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพียงร้อยละ 5.8 และร้อยละ 8.0 เท่านันทีมเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ้ ่ ี
 • 40. แผนภูมิ 66 สัดส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถินทีมเี ว็บไซต์ พ.ศ. 2553 ่ ่ รอยละ 100 ○ ○ ○ 80 70.4 ○ 68.4 ○ ○ 60 ○ ○ 40.7 40 ○ ○ ○ 20 ○ 8.2 6.0 ○ ○ 0 ○ อบต. เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร อบจ. ประเภทของ ○ หนวยงาน ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○54
 • 41. เครืองชีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย 2554 ่ ้ ่ Information and Communication Technology Indicator 2011 2550 2551 2552 2553ตัวชี้วัด Indicator 2007 2008 2009 2010 ภาคผนวก
 • 42. คำนิยาม1. สถานประกอบการ หมายถึง สถานทีหรือบางส่วนของสถานทีทมทตงทีแน่นอน และมีการ ่ ่ ่ี ี ่ี ้ั ่ ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่วากิจกรรมนันจะดำเนินงานโดยบุคคลทีเป็นเจ้าของหรือควบคุม ่ ้ ่ กิจการโดยนิตบคคล ิ ุ 1.1. ขนาดย่อม หมายถึง สถานประกอบการทีมคนทำงานน้อยกว่า 50 คน ่ ี 1.2. ขนาดกลาง หมายถึง สถานประกอบการทีมคนทำงาน 50-200 คน ่ ี2. Analogue modem หมายถึง เป็นระบบเชือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางสายโทรศัพท์ ่3. ISDN (Integrated Services Digital Network) หมายถึง เป็นระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทีสามารถส่งข้อมูลภาพ และเสียงผ่านสายโทรศัพท์เส้นเดียวกันเป็นระบบมาตรฐาน ระหว่าง ่ ประเทศมีความเร็วในการส่งข้อมูลที่ 64 Kbps4. xDSL (x Digital Subscriber Line) หมายถึง เป็นระบบเชือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ ่ เทคโนโลยีใกล้เคียงกับ ISDN แต่ให้ความเร็วทีสงกว่ามาก ประเภททีพบได้บอยๆ คือ ADSL ู่ ่ ่ และ SDSL5. Cable modem หมายถึง โมเด็มทีเชือมต่อโดยใช้สายเคเบิลของโทรทัศน์ การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต ่ ่ ้ ่ โดยมากจะผ่านโมเด็มทัวไปทีมการเชือมต่อกับสายโทรศัพท์แต่เมือใช้โมเด็มทีตอกับสายเคเบิล ่ ่ ี ่ ่ ่ ่ ้ โทรทัศน์แล้วจะทำให้การรับส่งข้อมูลรวดเร็วขึนกว่าเดิมมาก เพราะสายเคเบิลโทรทัศน์มแถบ ้ ้ ี ความกว้างในการส่งสัญญาณสูง6. Leased Line หมายถึง เป็นการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต โดยใช้สายวงจรเช่าซึงเป็นสายวงจรที่ ่ ่ ลูกค้าเช่าไว้ใช้ภายในองค์กรของตัวเองไม่ปนกับหน่วยงานอืน ทำให้มความเร็วสูงสามารถรับส่ง ่ ี ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ7. Intranet หมายถึง เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทีใช้ภายในองค์กร ่8. WAN (Wide Area Network) หมายถึง เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN สามารถติดต่อ ไปยังเครือข่ายภายนอกได้ทวโลก ่ั9. LAN (Local Area Network) หมายถึง เป็นระบบเครือข่ายท้องถิน ซึงโดยปกติหมายถึงกลุม ่ ่ ่ ต่างๆของเครือข่ายทีมอยูภายในห้องเดียวกันหรือบริเวณอาคารเดียวกัน ่ ี ่10.Electronic Data Interchange (EDI) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรธุรกิจ ในรูปแบบมาตรฐานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ VAN (Value Added Network) โดยรูปแบบมาตรฐานทีใช้จะต้องได้รบการยอมรับจากกลุมผูแลกเปลียนข้อมูล หรือมาจาก ่ ั ่ ้ ่
 • 43. การพัฒนาของสถาบันทีได้รบการยอมรับในมาตรฐานต่างๆ เช่น UN/EDIFACT ประโยชน์ ่ ั ของ EDI คือ ลดค่าใช้จายในการกรอกข้อมูลได้ขอมูลทีถกต้องมากขึน ติดต่อสือสารได้ ่ ้ ู่ ้ ่ รวดเร็วขึนและลดงานทางด้านเอกสาร ซึงจะช่วยการทำงานให้มประสิทธิภาพเพิมมากขึน ้ ่ ี ่ ้11. Dial Line หมายถึง การใช้อนเทอร์เน็ตโดยผ่านสายโทรศัพท์ประจำที่ เช่น โทรศัพท์ทตดตัง ิ ่ี ิ ้ ในบ้านพักสถานประกอบการธุรกิจทัวไป เป็นต้น ่12. Satellite หมายถึง การใช้อนเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ิ13. สิทธิบตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญทีรฐออกให้ เพือคุมครองการประดิษฐ์ หรือ ั ่ั ่ ้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทมลกษณะตามทีกฏหมายกำหนด การคุมครองด้านสิทธิบตรตาม ่ี ี ั ่ ้ ั กฏหมายไทย มี 2 ประเภท คือ 13.1 การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรื อ กรรมวิ ธ ี ใ ดขึ ้ น ใหม่ หรื อ การกระทำใดๆที ่ ท ำให้ ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีหนึ่งๆ ดีขึ้น สิทธิบตรประเภทนีมอายุคมครอง ั ้ ี ุ้ 20 ปี 13.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Desingn) หมายถึง รูปร่างของผลิตภัณฑ์/องค์- ประกอบของลวดลาย หรือสีของของผลิตภัณฑ์อนมีลกษณะพิเศษสำหรับ ั ั ผลิตภัณฑ์ซงสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อตสาหกรรม ่ึ ุ และหัตถกรรม ซึงมีอายุคมครอง 10 ปี ่ ุ้14. อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที ่ ไ ด้ ด ำเนิ น การโดย สถานประกอบการทีบคคลนันกำลังทำงานอยู่ หรือประเภทของธุรกิจที่จำแนกประเภท ่ ุ ้ อุตสาหกรรมตาม International Standard Industrial Classification, (ISIC) ฉบับ Revision 3 ,1989 ขององค์การสหประชาชาติ (UN)15. พาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยทั่วไปหมายถึง การทำธุรกรรมผ่านสื่อ ิ อิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซือขายสินค้าและบริการ ้ การโฆษณาผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่วาจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่บน ่ ่ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีวตถุประสงค์เพือลดค่าใช้จาย และเพิมประสิทธิภาพองค์กร ั ่ ่ ่ สำหรับในการสำรวจของสำนักงานสถิตแห่งชาติ จะใช้ความหมายในทางแคบ ซึง ิ ่ หมายถึง การสังซือ สังจอง สินค้าและบริการทีผานทางอินเทอร์เน็ตเท่านัน ส่วนการ ่ ้ ่ ่ ่ ้ ชำระเงิน หรือการจัดส่งสินค้าและบริการ จะทำผ่านทางออนไลน์ หรือออฟไลน์กได้ ็
 • 44. 7242 ช่างปรับทางด้านอุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ ิ7243 ช่างเครืองและผูให้บริการทางด้านอุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ ่ ้ ิ7244 ช่างติดตังและผูให้บริการทางด้านอุปกรณ์โทรเลขและโทรศัพท์ ้ ้7245 ช่างติดตัง ช่างซ่อมแซมสายส่งกระแสไฟฟ้าและช่างต่อ ้ สายเคเบิล ้