รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554

2,179 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554

 1. 1. หน่วยงานทีเผยแพร่ ่ สำนักสถิตพยากรณ์ ิ สำนักงานสถิตแห่งชาติ ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ้ เขตหลักสี่ กทม 10210 โทร 021417498 โทรสาร 021438132 ไปรษณียอเล็กทรอนิกส์ binfopub@nso.go.th ์ิDistributed by Statistical Forecasting Bureau National Statistical Offce, The Government Complex Commemorating His Majesty Chaeng watthana RD.,Laksi,Bangkok 10210, THAILAND Tel. +66 (0) 2141 7498 Fax: +66 (0)2143 8132 E-mail: binfopub@nso.go.th http://www.nso.go.thปีทจดพิมพ์ ่ี ั 2554Publication year 2011 หน่วยงานเจ้าของเรือง Division-in-Charge ่ กลุมงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิตเชิงเศรษฐกิจ ่ ิ Statistical Information Integrating Group,statistical Forecasting Bureau โทรศัพท์ 0 2141 7493 Tel. + 66 (0) 2141 7493 โทรสาร 0 2143 8130 Fax: + 66 (0) 2143 8130 ไปรษณียอเล็กทรอนิกส์ E-mail:forcaset.eco@nso.go.th ์ิ
 2. 2. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ คำนำ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ สำนักงานสถิตแห่งชาติได้จดทำเครืองชีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร ิ ั ่ ้ ่ ○ ○ ของประเทศไทย พ.ศ. 2554 ฉบับนี้นับเป็นฉบับที่ 8 โดยได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่สำคัญๆจาก ○ ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหลักและข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ แล้วนำมาจัดทำเป็นตัวชี้วัดทางด้าน ○ ○ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ่ ่ ○ ○ ของประเทศ ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯของประเทศไทย ○ ○ รวมทั้งใช้ในการเปรียบเทียบการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับประเทศต่างๆ โดย ○ ○ รายงานฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงนโยบาย เป้าหมาย และองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนา ICT ○ ○ การมีและการใช้ ICT ในปัจจุบนเปรียบเทียบกับอดีต ผลกระทบของการใช้ ICT ทีมตอระบบเศรษฐกิจ ั ่ ี ่ ○ ○ ของประเทศ ความสำคัญของ ICT กับการพัฒนาสังคม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ ICT ○ ○ เปรียบเทียบกับประเทศทีพฒนาแล้ว และประเทศทีกำลังพัฒนา ่ ั ่ ○ ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ○ ○ ซึ่งเป็นผลให้การทำรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ ○ ○ จะเป็นประโยชน์ตอหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูสนใจทุกท่าน ่ ้ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 3. 3. สารบัญแผนภูมิแผนภูมิ 1 จำนวนปีการศึกษาเฉลียของประชากรอายุ 15 ปีขนไป พ.ศ. 2549 - 2553 ่ ้ึแผนภูมิ 2 สัดส่วนของประชากรทีเรียนจบระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 - 2553 ่แผนภูมิ 3 สัดส่วนของประชากรทีเรียนจบระดับอุดมศึกษา จำแนกตามภาค ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 4 สัดส่วนของครัวเรือนทีมไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน พ.ศ. 2543 - 2553 ่ ีแผนภูมิ 5 สัดส่วนของครัวเรือนทีมโทรทัศน์ จำแนกตามเขตการปกครอง ่ ี พ.ศ. 2545 - 2553แผนภูมิ 6 สัดส่วนของครัวเรือนทีมวทยุ จำแนกตามเขตการปกครอง ่ ีิ พ.ศ. 2545 - 2553แผนภูมิ 7 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พนฐานทีให้บริการ และทีมผเช่า ้ื ่ ่ ี ู้ ต่อประชากร 100 คน พ.ศ. 2550 - 2553แผนภูมิ 8 จำนวนโทรศัพท์สาธารณะต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553แผนภูมิ 9 ระดับความกว้างของช่องสัญญาณในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2546 - 2553*แผนภูมิ 10 แบนด์วธภายในประเทศ รายเดือน ิแผนภูมิ 11 แบนด์วธไปต่างประเทศ รายเดือน ิแผนภูมิ 12 ร้อยละของผูทำงานด้าน ICT พ.ศ. 2553 ้แผนภูมิ 13 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ้แผนภูมิ 14 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT จำแนกตามกลุมทักษะและภาค ้ ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 15 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT ตามกลุมทักษะและระดับการศึกษา ้ ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 16 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT ตามกลุมทักษะและ ้ ่ สถานภาพการทำงาน พ.ศ. 2553แผนภูมิ 17 จำนวนและร้อยละของผูทำงานด้าน ICT มากทีสด 5 ลำดับแรก ้ ุ่ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกลุมทักษะ พ.ศ. 2553 ่แผนภูมิ 18 ร้อยละของบุคลากรในสถานประกอบการทีสำเร็จการศึกษาด้าน ICT ่ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 19 ค่าจ้างเฉลียจำแนกตามกลุมทักษะ พ.ศ. 2545 - 2553 ่ ่
 4. 4. สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)แผนภูมิ 20 จำนวนผูใช้อนเทอร์เน็ตต่อประชากร 100 คน จำแนกตามกลุมการพัฒนา ้ ิ ่ พ.ศ 2549 - 2553แผนภูมิ 21 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำทีตอประชากร 100 คน ่ ่ จำแนกตามกลุมการพัฒนา พ.ศ. 2549 - 2553 ่แผนภูมิ 22 จำนวนหมายเลขโทรศัพท์เคลือนทีตอประชากร 100 คน จำแนกตาม ่ ่ ่ กลุมการพัฒนา พ.ศ. 2549 - 2553 ่แผนภูมิ 23 สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขนไปทีมโทรศัพท์เคลือนที่ และใช้คอมพิวเตอร์ ้ึ ่ ี ่ ปี 2549-2553แผนภูมิ 24 สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขนไปที่ใช้อนเทอร์เน็ต จำแนกตาม ้ึ ิ กิจกรรมทีใช้ พ.ศ. 2550-2553 ่แผนภูมิ 25 สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขนไปทีใช้อนเทอร์เน็ต จำแนกตามกลุมอายุ ้ึ ่ ิ ่ พ.ศ. 2550-2553แผนภูมิ 26 สัดส่วนของครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์ ปี 2549-2553 ่ ีแผนภูมิ 27 สัดส่วนของครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์ จำแนกภาคและเขตการปกครอง ่ ี พ.ศ. 2553แผนภูมิ 28 สัดส่วนของครัวเรือนทีมเครืองโทรสาร จำแนกภาคและเขตการปกครอง ่ ี ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 29 ร้อยละของครัวเรือนทีเชือมต่ออินเทอร์เน็ต ่ ่แผนภูมิ 30 ร้อยละของครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์ ่ ีแผนภูมิ 31 สัดส่วนครัวเรือนทีมคอมพิวเตอร์เชือมต่ออินเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค ่ ี ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 32 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้คอมพิวเตอร์จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ่แผนภูมิ 33 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้อนเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ่ ิแผนภูมิ 34 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้เว็บไซต์ จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 ่แผนภูมิ 35 สัดส่วนของสถานประกอบการทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจำแนก ่ ตามขนาด พ.ศ. 2553แผนภูมิ 36 สัดส่วนของสถานประกอบการคนทำงานขนาด 16 คนขึนไป ทีมการใช้ ้ ่ ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการใช้เว็บไซต์ พ.ศ. 2551-2553แผนภูมิ 37 มูลค่าการส่งออกเครืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ่ พ.ศ. 2542-2553
 5. 5. สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)แผนภูมิ 38 จำนวนสิทธิบตรจดทะเบียนต่อประชากร 1,000,000 คน ั พ.ศ. 2549 - 2553แผนภูมิ 39 จำนวนสิทธิบตรทีคนไทยและคนต่างชาติได้รบ พ.ศ. 2547 -2553 ั ่ ัแผนภูมิ 40 จำนวนสิทธิบตรทีได้รบ จำแนกตามประเภทสิทธิบตร พ.ศ. 2547 -2553 ั ่ ั ัแผนภูมิ 41 ร้อยละของสิทธิบตร จำแนกตามชนิดของสิทธิบตร พ.ศ. 2548 - 2553 ั ัแผนภูมิ 42 อัตราการเติบโตของสิทธิบตร ICT พ.ศ. 2546 - 2553 ัแผนภูมิ 43 ร้อยละของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามประเภทผูประกอบการ ้ พ.ศ. 2552-2553แผนภูมิ 44 ร้อยละของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามขนาดของธุรกิจ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 45 ร้อยละของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553 ่แผนภูมิ 46 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามระยะเวลาทีทำ ิ ่ ธุรกิจ e-Commerce พ.ศ. 2553แผนภูมิ 47 ร้อยละของมูลค่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามประเภทผูประกอบการ ้ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 48 ร้อยละของมูลค่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามตลาดทีขายสินค้า ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 49 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามการมีเว็บไซต์ ิ เป็นของตนเองแผนภูมิ 50 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามรูปแบบและวิธี ิ การชำระค่าสินค้า/บริการของลูกค้าแผนภูมิ 51 สัดส่วนของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ ทีใช้รปแบบการชำระสินค้าหรือ ิ ่ ู บริการแบบออฟไลน์พ.ศ. 2553แผนภูมิ 52 สัดส่วนของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ ทีใช้รปแบบการชำระสินค้าหรือ ิ ่ ู บริการแบบออนไลน์พ.ศ. 2553แผนภูมิ 53 สัดส่วนของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามวิธการจัดส่งสินค้า ิ ี พ.ศ. 2553แผนภูมิ 54 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามระยะเวลาการส่งมอบ ิ สินค้าให้ลกค้า พ.ศ. 2553 ูแผนภูมิ 55 มูลค่าและการขยายตัวของตลาดสินค้า ICT พ.ศ. 2552 -2553
 6. 6. สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)แผนภูมิ 56 สัดส่วนของมูลค่าสินค้า ICT ทีมการซือขายภายในประเทศ จำแนก ่ ี ้ ตามประเภทสินค้า พ.ศ. 2553แผนภูมิ 57 สัดส่วนของการบริโภคซอฟต์แวร์ จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 - 2553แผนภูมิ 58 สัดส่วนของปริมาณการจำหน่ายเครืองคอมพิวเตอร์ จำแนกตาม ่ ประเภทของคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2548 - 2554*แผนภูมิ 59 มูลค่าตลาดเครืองโทรศัพท์เคลือนที่ พ.ศ. 2552-2554* ่ ่แผนภูมิ 60 มูลค่าตลาดบริการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2552-2554* ่แผนภูมิ 61 สัดส่วนของประชากรอายุ 6-24 ปีทใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ่ี เพือการเรียนและหาความรู้ พ.ศ.2550-2553 ่แผนภูมิ 62 สัดส่วนของประชากรอายุ 25 ปีขนไปทีใช้อนเทอร์เน็ตเพือการเรียน ้ึ ่ ิ ่ และหาความรู้ พ.ศ.2550-2553แผนภูมิ 63 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2554แผนภูมิ 64 สัดส่วนของผูมงานทำทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2549-2553 ้ ี ่แผนภูมิ 65 สัดส่วนของผูมงานทำทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจำแนกอาชีพ ้ ี ่ พ.ศ. 2553แผนภูมิ 66 สัดส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถินทีมเว็บไซต์ พ.ศ.2553 ่ ่ ี
 7. 7. สารบัญตารางตารางที่ 1 เปรียบเทียบอันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมภาคเอเชีย ิ
 8. 8. 1. บทนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Information and Communication Technology) ่นับวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลของคนในสังคม เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง การเดินตามหรือพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปัจจุบันต่างก็เห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศ ่ 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาตามลำดับ ่จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) จนถึง ฉบับที่ 10(พ.ศ. 2550–2554) รวมทั ้ ง การมี แ ผนพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารที ่ต่อเนืองโดยมีรายละเอียดดังนี้ ่ 1.1.1 นโยบาย IT 2000 (นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2539 - 2543) มีวตถุประสงค์เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ั ่ ้ ่ และทรัพยากรมนุษย์ 1.1.2 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย (นโยบาย IT 2010) มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ • การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของประเทศให้มความพร้อมทีจะเป็นประเทศ ้ ี ่ ทีมศกยภาพทีจะเป็นผูนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ่ ี ั ่ ้ • เพิมจำนวนแรงงานทีมความรูในประเทศ ่ ่ ี ้ • ส่งเสริมให้มการจัดตังอุตสาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge Based Industries) ี ้ ในประเทศ 1.1.3 ก่อตังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ขึน วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ้ ่ ้ โดยมีเป้าหมายหลักเพือการวางแผนส่งเสริมพัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกียวกับ ่ ่ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร ่
 9. 9. ○ ○ ○ ○ 1.1.4 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - ่ ○ ○ 2549 ได้รบความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติทมนายกรัฐมนตรี ั ่ี ี ○ ○ เป็นประธานเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ○ ○ พ.ศ. 2545 แผนแม่บทฉบับนีมเป้าหมายหลัก ดังนี้ ้ ี ○ • พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ ICT ○ ○ • ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ ○ ○ • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิมการประยุกต์ใช้ ICT ในด้านการศึกษาและ ่ ○ ○ ฝึกอบรม ○ ○ • สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในชนบทเพือการพัฒนาประเทศทียงยืน ่ ่ ่ั ○ ○ 1.1.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที่ 2 ) ของประเทศไทย ่ ○ ○ พ.ศ. 2552 - 2556 มีเป้าหมายหลักดังนี้ ○ ○ • ประชาชนไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทังประเทศ มีความรอบรู้ ้ ้ ○ ○ สามารถเข้าถึง ICT อย่างสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวจารณญาณ ิ ○ ○ รูเท่าทัน มีคณธรรม และ จริยธรรม ้ ุ ○ ○ • ยกระดับความพร้อมทางด้าน ICT ของประเทศให้อยูในประเทศทีมระดับ ่ ่ ี ○ ○ การพัฒนาสูงสุด 25% (Top quartile) ของประเทศทีมการจัดลำดับทังหมด ่ ี ้ ○ ○ ใน Networked Readiness Index ○ ○ • เพิมบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรม ICT ในระบบเศรษฐกิจของ ่ ○ ○ ประเทศโดยมีสดส่วนมูลค่าเพิมของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่นอยกว่า ั ่ ้ ○ ○ ร้อยละ 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯได้ดำเนิน ่ ○ ○ การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 ○ ○ เพือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศให้บรรลุผลอย่าง ่ ่ ○ เป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของการพัฒนา ICT ○ ○ ของประเทศไทย แผนแม่บทฯ ฉบับนีได้กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้านดังนี้ ้ ○ ○ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถใน ○ ○ การสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวจารณญาณและรูเท่าทัน ิ ้ ○ ○
 10. 10. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ้ ่ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหาร และการบริการของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ICT เพือสร้าง ่มูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยังยืน ่ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 องค์ประกอบของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีสำคัญ ่ ่ 1.3.1 ทรัพยากรมนุษย์ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น เสมื อ นหั ว ใจของการพั ฒ นาเนื ่ อ งจากมนุ ษ ย์ เ ป็ น ผูขบเคลือนการพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรูและทักษะในด้านต่างๆ ไม่วาจะเป็นพืนฐาน ้ั ่ ้ ่ ้ ในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ ทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทักษะด้าน คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ตางๆเป็นต้น การให้ความสำคัญกับคุณภาพของคน ิ ่ หรือทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตัวบ่งชี้ขั้นพื้นฐานที่สำคัญของคุณภาพคน คือ การศึกษา เมือพิจารณาจำนวนปีการศึกษาเฉลีย พบว่า คนไทยได้รบการศึกษาดีขนเป็นลำดับ ่ ่ ั ้ึ จาก 7.6 ปี ในปี 2549 เป็น 8.0 ปีในปี 2553 หรืออาจกล่าวได้วาประชากรอายุ 15 ปีขนไป ่ ้ึ ส่วนใหญ่มีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับการศึกษามัธยมต้นเท่านั้น แต่ก็ยังมีประชากร ทีจบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาขึนไป ซึงมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยในปี 2553 ่ ้ ่ ่ ้ ่ มีสดส่วนอยูทรอยละ 7.9 ของประชากรอายุ 15 ปีขนไป และส่วนมากอยูในกรุงเทพมหานคร ั ่ ่ี ้ ้ึ ่ และปริมณฑล
 11. 11. แผนภูมิ 1 จำนวนปีการศึกษาเฉลียของประชากรอายุ 15 ปีขนไป พ.ศ. 2549 - 2553 ่ ้ึ จํานวนป 10 ○ 7.6 7.7 7.8 7.8 8.0 ○ 8 ○ ○ 6 ○ ○ ○ 4 ○ ○ 2 ○ ○ ○ 0 ○ 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ○ ○ ○ ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ข้อมูลไตรมาส 3) ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○แผนภูมิ 2 สัดส่วนของประชากรทีเ่ รียนจบระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 - 2553 ○ ○ ○ ○ รอยละ ○ ○ 10 ○ 7.9 ○ 8 7.1 7.3 7.5 7.6 ○ ○ 6 ○ ○ ○ 4 ○ ○ 2 ○ ○ 0 ○ 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ○ ○ ○ ○ ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ○ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 12. 12. แผนภูมิ 3 สัดส่วนของประชากรทีเ่ รียนจบระดับอุดมศึกษา จำแนกตามภาค พ.ศ. 2553 รอยละ 30 25 20 19.7 15 10 7.9 8.3 6.1 7.2 5 5.2 0 ทั่วราช กทม. กลาง เหนือ ตอ/น ใต ภาค ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.3.2 สถานภาพด้านโครงสร้างพืนฐานของเทคโนโลยีทสำคัญ ้ ่ี โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การมีไฟฟ้าใช้ การแพร่ภาพกระจายเสียงการโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพืนฐานสำคัญเหล่านีเป็นสิงทีแสดง ถึงความพร้อม ้ ้ ่ ่เพือรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ ่ ○ การมีไฟฟ้า ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ การมีไฟฟ้าใช้เป็นปัจจัยทีสำคัญทีสดสำหรับการพัฒนา ICT เพือให้เกิดการ ่ ่ ุ ่เข้าถึง ICT ได้อย่างเท่าเทียมกัน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในปี 2553 เท่ากับ 99.7 ซึ่งถือได้ว่าครอบคลุมเกือบทั้งหมดของประชากรไทย
 13. 13. แผนภูมิ 4 สัดส่วนของครัวเรือนทีมไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน พ.ศ. 2543 - 2553 ่ ี รอยละ 100 99.7 99.6 99.7 99.3 98.9 98.8 99 98.3 98.5 98 97 96 95 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ○ โทรคมนาคม ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ โทรคมนาคมตามความหมายของ ITU กล่าวไว้ว่า คือการส่งแพร่กระจายหรือการรับสัญลักษณ์ สัญญาณ ข้อความ ภาพและเสียงใดๆ หรือหมายถึงกระบวนการที่คิดค้นขึ้นเพื่อการใช้งานคุณสมบัติปกติของสายส่งคลื่นวิทยุ การมองเห็น หรือระบบแม่เหล็กไฟฟ้าและจากสารานุกรมไทย ให้ความหมายว่า คือการสือสารทีชวยลดระยะทางระหว่างบุคคล อุปกรณ์ ่ ่่หรือระบบอัตโนมัติ ทีสร้างขึนเพือใช้สำหรับการส่งแพร่กระจาย หรือนำพาด้วยวิธการทางกลไฟฟ้า ่ ้ ่ ีแสง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคุณสมบัตพเศษอืนๆ ทางควอนตัม สำหรับการสือสัญญาณ ข้อความ ่ ิ ิ ่ ่เสียง ภาพ หรือสือประสมให้ผรบ หรือระบบสามารถเข้าใจได้ ่ ู้ ั จากความหมายดังกล่าวข้างต้น อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อกลางของการสื่อสารที่เป็นทีนยมได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์ ่ ิ ปัจจุบนสัดส่วนของครัวเรือนทีมโทรทัศน์ทงในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมี ั ่ ี ้ัแนวโน้มทีเพิมขึน โดยในปี 2553 ในเขตเทศบาลร้อยละ 97.5 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 96.0 ่ ่ ้ซึ่งแตกต่างกับสัดส่วนของครัวเรือนที่มีวิทยุ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในเขตเทศบาลครัวเรือนทีมวทยุปี 2553 มีเพียงร้อยละ 58.7 นอกเขตเทศบาลร้อยละ 56.7 ่ ีิ
 14. 14. แผนภูมิ 5 สัดส่วนของครัวเรือนทีมโทรทัศน์ จำแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2545 - 2553 ่ ี รอยละ 100 95.9 96.4 97.0 97.0 97.5 94.1 95.2 94.7 95.6 95.7 96.0 90 92.2 93.2 90.6 80 70 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนภูมิ 6 สัดส่วนของครัวเรือนทีมวทยุ จำแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2545 - 2553 ่ ีิ รอยละ 100 76.2 80 68.7 68.0 70.4 64.5 60.1 58.7 60 64.1 58.5 56.6 56.3 56.1 56.9 56.7 40 20 0 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ. ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7
 15. 15. จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ให้บริการและมีผู้เช่าเลขหมายต่อจำนวน ประชากร 100 คน พบว่าทั่วประเทศมีจำนว฀

×