Pemikiran karl mannheim

1,969 views

Published on

my assignment

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,969
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pemikiran karl mannheim

 1. 1. 1.0 PENGENALANPersoalan pemikiran dan masalah masyarakat seringkali terabai atau senyap malahanseperti tiada dalam perbincangan masyarakat Melayu. Ada beberapa sebab mengapaianya tidak dibincangkan dan dibangunkan. Menurut pemikir Hungaria–Jerman, iaituKarl Mannhein (1958) dalam bukunya yang bertajuk Ideology and Utopia: AnIntroduction to the Sociology of Knowledge. Dalam hal ini, pentinglah kitamengenengahkan pendekatan sosiologi ilmu. Konsep–konsep utama pemikiran KarlMannheim terbahagi kepada empat jenis iaitu sosiologi pengetahuan , konsep ideologi ,sosiologi Politik dan kehidupan sosial. Sosiologi pengetahuan adalah kajian tentanghubungan antara fikiran manusia dan konteks sosial yang mempengaruhinya, dankesan idea-idea besar terhadap masyarakat. Kajian ini bukan bidang khusus dari sosiologi, tetapi mempelajari soalan-soalanasas tentang luas dan batasan pengaruh sosial di dalam kehidupan individu dan dasarsosial-budaya pengetahuan manusia tentang dunia . Sosiologi pengetahuan merupakancabang sosiologi yang mempelajari hubungan antara pengetahuan dan masyarakatyang fokus kajiannya adalah keadaan sosial dan keadaan eksistensial daripengetahuan, terutama yang berkaitan eksistensi sosiologi dari pengetahuan danmasyarakat . Menurut Mannheim, analisis struktur dari teori-teori pengetahuan itu sebenarnyatidak dirancang untuk membezakan teori pengetahuan dengan pelbagai bentuk elemenpendukung dan katrakteristik yang ada pada setiap teori. Oleh itu, mengurangkanperbezaan-perbezaan antara konsep liberalisme sebagai suatu sistem politik danliberalisme sebagai suatu struktur pengetahuan. Sosiologi pengetahuan merupakan 1
 2. 2. cabang sosiologi yang mempelajari hubungan antara pengetahuan dan masyarakatSistem pengetahuan, terutama yang berkaitan eksistensi sosiologi dari pengetahuandan masyarakat .2.0 OBJEKTIF KAJIAN a) Mengenal pasti konsep-konsep utama dalam pemikiran Karl Mannheim . b) Mengenal pasti bagaimana idea utama terbantut atau terkandas berdasarkan pemikiran Beliau dalam konteks masyarakat Melayu . c) Mengenal pasti tentang jenis kategori-kategori pemikiran. d) Mengenal pasti pengertian kebudayaan mengikut kepada konsep perspektif .3.0 LATAR BELAKANG KAJIANKarl Mannheim merupakan salah seorang tokoh pemikir Barat dan pengasas Sosiologiklasik serta pengasas teori sosiologi intektual manusia pada abad ke-20 . Ideapemikiran Karl Mannheim yang paling mempengaruhi dan terkesan terhadapkehidupan dahulu sehingga kehidupan kini adalah sosiologi pengetahuan ,sosiologipolitik,konsep ideologi dan kehidupan sosial bermasyarakat . Idea –idea yangdiperkenalkan oleh beliau sangat mencoraki dan tidak lari daripada kehidupansosialosasi Melayu di negara kita yang saling berkaitan meskipun amalan danperspektif pemikiran berbeza dengan Barat. Pelbagai halangan dalam pemikiran Karl Mannheim itu sendiri telah menyebabkankehidupan kelompok Melayu hidup dalam ruang ringkup dimensi dunia mereka sendiri 2
 3. 3. sehingga gagal melakukan perubahan secara besar-besaran dam meluas ekoran masihdibebani permasalahan permasalahan ideologi,pengaruh feudalisme, dan lain –lainsecara berterusan tanpa penghujung . Selain itu , Masyarakat Melayu dilihatterumbang-ambing kerana tidak memiliki asas yang cukup kuat yang bolehdiagungkan,populis mahupus dibanggakan dalam pelbagai bidang kehidupan sepertikeintelektualan, kebudayaandan keseniaan dan sebagainya berbanding bangsa lain didunia.4.0 SOROTAN LITERATUR Penerapan sosiologi ilmu ini dapat menbedah dan merungkai persoalanketerkaitan produk dari penafsiran agama dengan latar dan lingkungan sosial yangmembentuk sesuatu penafsiran itu. Dalam erti kata lain juga, pendekatan sosiologi ilmudapat menjelaskan mengapa sebagai idea, tafsiran atau memahaman tertentu diterimapakai sementara sebahagianya pula ditolak, malah ditendang. Ianya juga melihat pada corak pemikiran yang ada padanya terselit di dalamkepentingan kelompok yang mengambur makna sebenar mengapa sebahagiannyamenjadi dominan dan yang lainya terpinggir di dalam masyarakat. Pada masa yangsama, aspek agensi manusia menjadi ketara dalam akumulasi, preservasi, reformulasidan penyebaran ke dalam sesuatu kelompok mengikut afiliasi kelas, penerimaan dansebagainya, menjadi tumpuan dalam sosilogi ilmu. 3
 4. 4. 5.0 ANALISIS KAJIANDi antara buku terpenting dalam mengenali pendekatan sosiolgi ilmu ialah karya KarlMannhein, ialah Ideology and Utopia. Di dalam buku ini, dapat kita rumuskan beberapaaspek penting dari kaedah sosiologi ilmu yang tersedia pakai. a) Sesuatu idea tidak wujud dalam kondisi vakum. Maknanya, setiap idea yang ada dalam masyarakat telah terkondisi dalam lingkungan sosial, sejarah, ekonomi, politik mahupun ideologi. b) Di dalam setiap masyarakat, kelompok sosial menjadi ketara. Setiap kelompok dapat dikenali melalui perilaku, cara berfikir atau aksi serupa yang dikongsi oleh ramai individu di dalamnya. c) Walaupun setiap invidu mampu berfikir secara sendiri, tidak semua pendapat dan sentiment yang terbit dan muncul secara nutural dari dalam diri individu tersebut. Sebaliknya, seringkali individu tersebut mengambil idea dan sentiment yang berlegar di dalam kelompok sosialnya. d) Manusia tidak bertindak dalam lingkungan sosialnya secara persendirian. Sebaliknya, dia bertindak sengan atau bertentangan dengan manusia- manusia lain di dalam kelompok-kelompok teratur yang beragam. Di dalam rangka ini juga, mereka akan berfikir dengan atau bertentangan antara satu sama lain. Makanya, terjadi pertarungan idea (competition of ideas) dan deminasi kelompok (group dominance) dalam masyarakat. e) Di dalam setiap fenomena sosial, ada aktor sosialnya. Aktor sosial ini mempromosikan dan mengadvokasikan sesuatu idea, atau membiarkan idea itu terbit dan berleluasa sehingga menjadi dominan di dalam masyarakat. 4
 5. 5. Pada masa yang sama, ketiadaan sesuatu idea atau sentiment adalah disebabkan adanya proses pelemahan, peminggiran dan penindasan oleh sesetengah pihak yang berkepentingan. Dari perkara-perkara yang disebutkan di atas, dapat kita rumuskan bahawa kitatidak akan memahami aliran pemikiran tertentu selagi origin sosialnya kabur. Inilahkelebihan pendekatan sosiologi ilmu yang dapat kita garap dan terapkan di dalamdiagnosis pemikiran di kalangan masyarakat kita. Di dalam aspek ini, Mannheim adamenyatakan dua corak berfikir (styles of thinking) yang telah menjadi mapan di zamanini: ideologi dan utopia. Kedua-dua aspek ini akan dibincangkan dalam menilai corakpemikiran yang dapat kita lihat dikalangan masyarakat Melayu. Di dalam apa jua kajianterhadap pemikirannya, beberapa asumsi penting harus diketengahkan dahulu Di sini, dua corak pemikiran akan dibincangkan: ideology dan utopia. Seperti yangdibincangkan Mannheim, kita memahami fungsi ‘ideologi’ melalui konflik politik di mana“rullling groups can in their thinking become so intensely interest-bound to a situationthat they are simply no longer able to see certain fact which would undermine theirsense of domination.” Pada masa yang sama. “in certain situations the collectiveunconscious of certain groups obscures the real condition of society both to itself and toothers and thereby stabilizes it” Sebaliknya, ‘utopia’ membawa maksud yang berlawanan dari konsep ideologi, iaitu“certain oppressed groups are intellectually so strongly interested in the destruction andtransformation of a given condition of society that they umvittingly see only thoseelements in the situation which tend to negate it.” Pada masa yang sama, pemikiran 5
 6. 6. utopia tidak mampu mendiagnosiskan kondisi sedia ada masyarakat. Malah, merekatidak berminat dengan keadaan sedia ada kerana pemikiran mereka sudah tertumpupada cara-cara merubah realiti tersebut. Menurut Mannheim lagi, “the collectiveunconscious (dalam pemikiran utopia), guided by wishful representation and the will toaction, hides certain aspects of reality. It turns its back on everything which would shakeits belief or parahyse its desire to change things”5.1 KONSEP IDEOLOGI Ideologi ialah satu sistem pemikiran yang mempengaruhi tingkah laku seseorangindividu. Ia juga jauh berbeza dengan corak pemikiran utopia yang tidak mampu untukmendiagnosiskan kondisi sedia ada masyarakat dan hanya tertumpu kepada cara-caramerubah realiti sebenar masyarakat agar terus mencapai tahap tertinggi. (ideologi danUtopia ) . Konsep ideologi dalam sosialisasi Melayu banyak di tuju kepada bidangpolitik yang sentiasa mengalami perubahan . Menurut Mannheim ideologi memilikifungsi yang ampuh melibatkan kumpulan pemerintah terutama berkaitan pemikiranmereka yang menjadikan sesuatu pekerjaan dan perbuatan akan mendatangkan sertamemberi faedah dan keuntungan semata-mata. Malahan mereka juga tidak melihatfakta-fakta tertentu bersifat populis,ortodoks,sekular yang akan melemahkan rasapenguasaan mereka dalam arena politik. Ideologi juga melihat kepada pemikirankolektif yang bersifat logik dan bukan logik dalam kumpulan tertentu adakah mampumengaburi keadaan sebenar diri sendiri ,orang lain dan masyarakat sehinggamewujudkan kestabilan . 6
 7. 7. 5.2 Sosiologi PolitikPolitik merupakan suatu langkah dan cara yang boleh diaplikasi oleh sesiapa sahajasebagai satu medium untuk memilih satu kuasa yang mampu memimpin dan menjadiwadah untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian masyarakat. Walhal politikjuga menjadi lambang kepada kematangan cara berfikir dan rasional dalam membuatsesuatu keputusan untuk sama-sama merasai dan bernaung di bawah struktur feudalyang telah mantap dan stabil . Di Malaysia apabila memperkatakan soal perkembangansejarah politik ia tidak boleh dipisahkan dengan elemen feudalisme yang sentiasamelekat dan sebati dalam segala keadaan . Menurut Karl Mannheim , pengawasan dan pengendalian oleh “totalitarian “ yangterkawal bukanlah merupakan pengingkaran di atas kebebasan berkaitan modenisasisebaliknya satu proses yang membenarkan masyarakat memiliki kekuasaan untukmelakukan pilihan secara bebas tanpa ada aturan dan paksaan . Justeru kawalansosial merupakan suatu alat dehumanisasi yang melihat dan mengubah kehidupansecara semulajadi bukan seperti mana menerusi proses eliminasi yang berdasarkankepada penilaian terhadap sifat –sifat manusia .5.3 Bagaimana Idea Utama Terbantut dan Tiada Kemajuan (Kejituan)Terdapat beberapa aspek yang menjadi halangan dalam pembentukan idea utamadalam konteks masyarakat Melayu berdasarkan teori pemikiran yang dilakar oleh KarlMannheim. Antara ciri-ciri tersebut adalah kegagalan sistem politik , aspek sosiologikeintelektualan ,konsep ideologi ,dan kehidupan sosial . 7
 8. 8. Pertama ,asas pemikiran tersebut dapat dilihat dari segi kegagalan sistem politikdalam kelompok masyarakat Melayu . Gagasan pemikiran dan inelektual yangdiperkenal oleh Karl Mannheim masih belum berjaya untuk diterjemah ke dalam identitisosialisasi melayu itu sendiri . Hal ini tejadi kerana beliau hanya hidup dalampersekitaran masyarakat Barat di negara maju pada sekitar abad 20 yang terdedahdengan sistem politik berasaskan penentangan dan kekacauan dan sentiasa tidakstabil pada struktur asasnya . Selain itu Karl Mannheim mungkin tersilap membuatperhitungan dan kesimpulan tepat kerana telah menyamakan corak sistem politik Baratdengan corak politik Melayu dan bangsa lain seiringan dak selari antara satu sama lain Seperti sedia maklum , sistem politik Melayu sememangnya telah sebati dengandengan ideologi feudalisme semenjak dahulu lagi dan tidak mudah untuk mengikis danmembuang pengaruh tersebut disebabkan ianya telah diterima seterusnya diamalkandalam pelbagai aspek kehidupan dalam sesuatu masyarakat tersebut. KonsepFeudalisme merujuk kepada pemujaan dan terlalu mengagung-agungkan sesuatukuasa golongan atasan dan berpengaruh tanpa batasan tertentu . Pendekatan pemikiran politik Karl Mannheim yang cuba menerapkan danmemasukkan unsur ekstremis dan kekuatan fizikal dalam politik langsung tidakmunasabah dan tidak sesuai diamalkan di Malaysia kerana ia tidak mencerminkan ukurtara bangsa itu sendiri . Sesuai lah dengan identiti Melayu yang lebih bersandarkansifat-sifat murni seperti lemah lembut,berani ,bertolak ansur serta lain-lain dalamkehidupan . Justeru ,sistem politik Melayu dan Barat tidak boleh disamakan antarasatu sama lain kerana ianya jauh berlawanan dari segi pendekatan yang cubadigunakan . 8
 9. 9. Seterusnya,konsep utama yang cuba diketengahkan oleh Karl Mannheim juga tidakmencapai objektif atau matlamat sebenar dalam konteks politik Melayu disebabkancara pendekatan yang telah digunakan jelas tersasar daripada konsep asal pendekatansosiologi . Ia kerap melemparkan kekeliruan dan kekaburan idealogi ekoran kegagalanuntuk menjelaskan keberkaitan antara konsep politik berasaskan demokrasiBarat.liberalisme dan secular dengan konsep kuasa dalam kelompok Melayu . Malahanfakta –fakta sejarah berkaitan perkembangan kebangkitan dan kejatuhan kuasa politikgagal dibahas dan diselidiki dengan mendalam oleh kerana ia nya dilingkupi olehpengaruh politik moden yang telah mulai bertapak kukuh dalam masyarakat Melayu diMalaysia . Konsep utama Karl Mannheim turut gagal dipraktikkan dalam politik Melayu keranagagal menerokai dan menyelusuri susul galur politik yan telah mengalami evolusi politikbercorak feudal kepada sistem politik berasaskan demokrasi berparlimen seperti manayang wujud pada masa sekarang . Ianya turut gagal untuk menjelaskan elemen kuasapada era Monarki berjaya mempengaruhi konsep Negara bangsa Malaysia yang modentelah terbina dan dihantui dengan pelbagai idealisme baru. Kelemahan konsep KarlMannheim juga boleh diperhalusi degan kegagalan untuk memahami secara terperincidan tepat berkenaan konsep dan corak pemerintahan sesuatu Negara terutamapergerakan politik yang lebih menitikberatkan kesepaduaan dan perhubunganberterusan antara golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah dalam sistemhieraki . Sistem politik Di Negara Malaysia kini jelas becampur aduk dalam pelbagai aspekmalahan masih kuat dipengaruhi dan dikongkong oleh ideologi feudalisme masa 9
 10. 10. lampau. Ternyata konsep nepotisme ,pilih kasih dan sikap diskriminasi sertapenindasan seringkali berlaku keatas ahli-ahli atau para pengikut yang terlalu taksubdengan kepimpinan sesebuah parti politik yang dianggap cukup berpengaruh dandisanjung tinggi bertunjangkan pegangan kuasa yang dimiliki berbanding parti kecil danlemah . Parti UMNO , PAS ,PKR ,DAP dan lain lain merupakan organisasi yang cukupberpengaruh dan telah mulai bertapak semenjak sebelum kemerdekaan Negara lagi . Fahaman feudalisme dalam sistem pemerintah feudal moden masa kini ternyatamemberi hak secara mutlak monopoli kekuasaan kepada para pemimpin dan ketua-ketua parti untuk meminda atau menggubal sesuatu piagam dan akta parti yang telahlapuk dan tidak relevan dengan keadaan semasa dengan sesuka hati ,sekiranyaberlaku percanggahan pemikiran beliau dengan pemikiran golongan ahli parti terutamadalam kerangka utama pembentukan agenda politik mereka . Disebabkan terlalu mengejar dan mengendong tahap kekuasaan yang tertinggidalam status sosial, sesebuah kelompok masyarakat Melayu sanggup berpecah belahdalam pelbagai perkara sesama mereka berpunca daripada tingkat keilmuan danpenafsiran pemikiran yang berbagai-bagai sehingga menimbukkan perpecahan danperbalahan yang ternyata merugikan bangsa itu sendiri . Kerakusan kuasa jugakelihatan tidak terkawal dan tenat dalam konteks era feudal masa kini kerana ahlianggota masyarakat yang menganggotai sesuatu parti sanggup mengambil perbagaitindakan subvertif berbentuk ancaman dan provokasi terhadap pihak lawan bertujuanmengekalkan kewibawaan dan kemegahan seterusnya mengaut kepercayaan danmenjadi lambang jati diri mereka sendiri . Disamping itu , para pengikut setia partidilarang sama sekali mengkritik kelemahan dan kepincangan organisasi serta para 10
 11. 11. pemimpin tertinggi mereka secara terus dan membuta tuli kerana dibimbangi akanmenimbulkan aib dan menghilangkan rasa kepercayaan serta sokongan ahli dananggota masyarakat luar kepada pengurusan dan daya kepimpinan parti dalamtempoh masa yang singkat. Ahli-ahli yang membelakangi parti dengan mensabotaj, membelot dan keluarparti akan dianggap menderhaka dan tidak berterima kasih dengan segala kesenangandan sumbangan yang diberikan terhadap mereka . Jelaslah bahawa tingkahlakutersebut seolah-olah mencabar konsep kuasa yang selama ini dipegang oleh orangMelayu yang pantang menderhaka kepada seseorang ketua . Selanjut nya, sebilanganahli –ahli yang lantang bersuara secara berterusan mengkritik dasar dan corakpemerintahan akan terus terancam dan kedudukan mereka dalam parti akan terustergugat daripada mendapat keistimewaan dan kekebalan undang-undang politik yangselama ini tidak disentuh langsung oleh sesiapa sahaja. Gonlongan ini akan sukarmendapat pembelaan yang sewajar daripada golongan aritoskrat sekiranya ditimpamasalah disebabkan tindakan menyimpang yang telah dilakukan . Sebaliknya ,terdapat juga golongan intelektual dan ahli–ahli politik yangberpendidikan tinggi telah mengkritik secara tersembunyi terhadap golongan yangmenyalahguna konsep kuasa terutama berkaitan kelemahan dan kepincangansesebuah parti yang mengelirukan . Kritikan tersebut dilakukan dengan pelbagai caraseperti bentuk penulisan karya,makalah , dan penggunaan media teknologi maklumat .Misalnya ,Ishak Haji Mohammad atau Pak Sako dan Tun Sri Lanang dalam bentukpenulisan karya telah mengkritik kelemahan dan kejelikan golongan pemerintah Melayuyang telah terjebak dengan pelbagai salah guna kuasa ,rasuah ,penindasan dan 11
 12. 12. sebagainya. Berbalik kepada era moden ,para intelektual dan pengkritik telahmemanfaatkan kemajuan teknologi maklumat seperti ruangan blog dan lamansesawang persendirian untuk mengkritik dan menghentam parti politik mahupun mana–mana tokoh politik yang gagal membela rakyat dan kemajuan meskipun bakalberhadapan dengan tindakan undang-undang.5.4 Aspek Sosiologi KeintelektualanHalangan kedua pembentukan idea utama dapat dikaji dari aspek halanganpeningkatan tahap keilmuan orang Melayu . Pada dasarnya kemunculan danpertambahan keintelektualan golongan cerdik pandai dalam kalangan orang melayu itusendiri telah membawa kepelbagaian perubahan dalam kehidupan seharian kelompokmasyarakat mencangkupi pelbagai aspek seperti sistem politik , sistem ekonomi ,sistem sosial ,dan kebudayaan . Maka telah lahir pelbagai generasi intelektual dalampelbagai cabang ilmu seperti sains ,kesusasteraan ,agama ,ilmu sekular setandingdengan para pemikir termasyur lain . Meskipun begitu , proses keintelektualan yangberterusan telah mencetuskan pelbagai polimik dan corak pemikiran yang belbagai-bagai . Pada zaman pasca merdeka telah lahir dua golongan berpengaruh iaitu kaum tuadan kaum muda yang membawa manifesto dan ideologi masing-masing . Kaum tuadilabel sebagai ortodoks kerana terikat dengan fahaman keagamaan berlandas Al-Quran dan hadis manakala, kaum muda lebih terarah kepada pemikiran ala liberaldalam membawa tranformasi kepada masyarakat melayu .Sacara tidak langsung 12
 13. 13. seseorang individu dalam kelompok masyarakat perlu mengikut dan menyelosori ideadan persetujuan mereka meskipun memiliki pemahaman dan pandangan berlawananterhadap sesuatu maslahah umum .5.5 Dari Segi IdeologiIdeologi merupakan sistem kepercayaan yang menjadi asas tingkah laku seseorang .Dalam dimensi Melayu permasalahan ideologi sangat meruncing terutama kepadagolongan aristokrat, administokrat , dan pemimpin Melayu bermula dari era feudalsehingga era moden ia masih tetap bertelegah dan sentiasa mencengkam sosialmasyarakat . Perbezaan ideologi jelas amat ketara pada kondusi nya kerana ia mampumembawa kepada proses perpecahan dan kekalutan rantaian kehidupan bersosial .masyarakat sehingga membawa kepada tahap perpecahan struktur kepimpinan yagtelah dibina secara kukuh . Sewaktu zaman feudal ,sekiranya terdapat sekelompokkecil masyarakat disyaki memiliki ideologi ,fahaman berbeza dan wujud elemenpercanggahan maka secara automatik kelompok tersebut akan terkeluar atau dipingiroleh kekuatan kumpulan majoriti yang mendominasi keseluruhan masyarakat denganmutlak . Ideologi merupakan salah satu nilai yang mengandungi cita-cita yang ingindicapai dalam pelbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Dengan demikian ideologi sangat berperanan dalam kehidupan berbangsa danbernegara. Ideologi dibagi menjadi dua bentuk, ideologi sebagai pemikiran tertutup danpemikiran terbuka. Sebagai sistem pemikiran tertutup ideologi ini tidak bertolak ansur 13
 14. 14. dengan idea-idea dan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengannya.Sedangkan sebagai pemikiran terbuka, ideologi menerima kebebasan dan toleransiterhadap idea-idea dan keyakinan-keyakinan yang lain. Ada pelbagai macam ideologi didunia, diantaranya adalah liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, nasionalisme,sosialisme, marxisme, fasisme, feminisme dan ekologisme. Bahawa ideologi adalahsuatu pemikiran yang menjadi dasar seseorang, sekelompok orang bahkan bangsa dannegara untuk mencapai tujuannya. Ideologi juga sangat berguna bagi kehidupanbangsa dan negara sebagai identiti bersama agar masyarakat mengetahui ke arahmana kehidupan bersama hendak dituju.Sekiranya pemikiran utopia lebih dominan dikalangan akarumbi dan gerakan-gerakanmassa Melayu-Islam, pemikiran ideologi pula dapat dilihat dari kelompok elit yangberkuasa. Satu contoh yang paling ketara iaitu konsep “ Islam Hadhari” yang menjadislogan UMNO sewaktu pimpinan Abdullah Ahmad Badawi. Islam Hadhari bolehdikatakan berfungsi sebagai ideologi kerana unsur utamanya ialah melawan danmenyaingi laungan Islam versi PAS, iaitu musuh politik pemerintahan UMNO. Setelahmengalami krisis legitimasi politik setelah penyingkiran matan Timbalan PerdanaMenteri, Anwar Ibrahim dari UMNO, parti pemerintah memerlukan nafas baru untukmenambat hati pengundi. Di bawah perdana menteri baru iaitu Abdullah AhmadBadawi konsep Islam Hadhari telah dicanang sejurus sebelum Pilihanraya Umum ke-11(Mac 2004) yang menyaksikan Barisan Nasional memenangi undi terbesar sejak tahun1979. Pendekatan islam kini seperti menjadi trend dalam politik untuk mengenegahkanideologi masing-masing. Sekiranya, Islam Hadhari mengandungi unsur-unsur ideologi, 14
 15. 15. konsep Negara Islam yang dipropakan oleh PAS juga mempunyai corak pemikiranberlandaskan ideologi. Seiringan dengan konsep Islam Hadhari, manifesto PAS padapilihanraya Umum Malaysia 2004 mengangkat tema “ Negara Islam”. Namun apa yangdimaksudkan dengan Negara Islam tidak pernah diperjelaskan secara konsistem olehPAS. Jika ada pun penjelasan yang diberikan oleh PAS tidak konkrit dan terburu-buru.Contohnya. Sebagai parti yang memerintah di negeri Kelantan dan Kedah, PASsetakat mengangkat isu-isu seperti hukum hudud (undang – undang islam), menutupaurat, dan kaunter berasingan untuk lelaki dan perempuan di pasaraya-pasaraya. Sebagai contoh , golongan rakyat telah terikat dengan konsep ‘Daulat danDerhaka’ yang mencorak dan memegang kehidupan supaya tidak melakukan sesuatuperbuatan yang dianggar menentang dan menghina keistimewaan kuasa dan hakmutlak pemerintah kerana rakyat yang berkelakuan sedemikian akan menerimahukuman dan pembalasan yang amat berat di atas kesalahan yang dilakukan . Darisegi lingkungan kotak pemikiran tradisi kemelayuan, Bangsa Melayu kelihatan begituterlalu taksub dan menyuarakan sepenuh pendirian dalam menyokong segalaperbuatan,idealisme ,mahupun fakta yang dikeluarkan oleh para pemimpin mahupungolongan cerdik pandai yang mempunyai kepentingan dan agenda tertentu .Ketaksuban dan pemujaan kuasa tertinggi telah menjadi pegangan dan telah diwarisisecara turun temurun daripada generasi terdahulu . feudalisme juga telah menjadisebahagian daripada kebudayaan masyarakat Melayu sendiri yang masih berterusan diguna pakai sehingga ke hari ini . 15
 16. 16. 5.6 Kehidupan SosialBangsa Melayu turut memiliki sistem sosial tersendiri seperti mana bangsa –bangsalain iaitu sistem hieraki atau sistem srata yang melibatkan dua teras utama iaitugolongan pemerintah dan golongan yang diperintah . Sistem sosialisasi masyarakattersebut terpaksa diamalkan kerana ia telah menjadi simbol kemelayuan danmembentuk rantaian perhubungan dinamis dan saling melengkapi antara satu samalain . Namun begitu , sistem tersebut sering kali menimbulkan pelbagai permasalahankonflik sama ada bersifat luaran atau dalaman antara golongan tersebut . Sebagaimana dalam sejarah Melayu diceritakan Hang Jebat telah bertindak menderhakakepada Sultan Mahmud Syah dengan mengamuk dan membunuh rakyat sebagai tandaprotes akibat tindak berpuas hati dan marah dengan kematian Hang Tuah . Berbalik kepada realiti kini ,kemelut hieraki masih berterusan berlaku dansentiasa ada gerakan untuk menjatuhkan sesuatu kerajaan yang tidak memenuhikehendak rakyat . Hal ini akan bertambah kritikal sekira nya golongan rakyat tersebutmengambil tindakan agresig seperti memboikot ,mengadakan protes atau bantahansecara undang-undang, demontrasi dan pilihan raya bagi memilih kepimpinan barusetelah berjaya menyingkirkan pemimpin yang telah kehilangan sokongan rakyat .5.7 Utopia Dalam Pemikiran Keagamaan Masyarakat MelayuPemikiran utopia menunjuk pada pemikiran yang tidak dapat mengenali situasimasyarakat, kerana para pemikirnya tidak memperhatikan situasi realitinya, tetapi inginmengubah situasi yang ada saat ini (status quo). Dalam usaha mewujudkan haltersebut, mereka menolak segala sesuatu yang akan menggugat kepercayaan mereka, 16
 17. 17. atau melemahkan keinginan mereka untuk mengubah keadaan. Kerana begitu kuatkeinginan untuk mengubah keadaan yang ada, mereka hanya melihat hal-hal yangmenafikan kenyataan yang ada (Mannheim 1936:36). Sebagai ciri-ciri pemikiran utopia di kalangan umat Islam Asia Tenggara: Didalam makalahnya, Shaharuddin Maaruf (Religion and Utopia Thinking Among theMuslim of Southeast Asia, 2000/2001) telahpun membincangkan beberapa aspek daricorak berfikir utopia yang muncul dikalangan masyarakat Muslim Asia Tenggara.Menurut beliau, pemikiran utopialah yang membangkitkan aliran-aliran yangmempunyai kecenderungan akhir zaman (millenarian), populis, eskatologikal danortodoks. Termasuk juga, aliran yang melaungkan penubuhan Negara Islam danimplementasi hukum Islam. Kesemua aliran ini menunjukkkan ciri-ciri: (1) menolak danmenafikan orde sedia ada; (2) mengusulkan alternative yang radikal beza dari ordesedia ada; (3) mengaburkan apa jua realiti yang mencabar idea dan keinginan merekauntuk perubahan; (4) formulasi idea mereka bertujuan memobilisasikan kelompokmassa ke arah perubahan dan bukannya bersifat mendiagnosis realiti sedia ada; dan(5) bersifat populis dan bukan intelektual dari segi gaya berfikir walaupun kelihatan‘intelektual’ dari penampilan luaran dan lebih jauh lagi merupakan dasar tuntutanpendirian negara-negara Islam dan pelaksanaan hukum Islam’. Maaruf (2000/200) ms2-3. Di dalam pemikiran utopia Muslim dikalangan masyarakat Melayu, ada beberapaidea yang seringkali dilaung-laungkan: (a) Islam sebagai ‘ad-Din’ – dalam erti syumulatau sempurna, dan terkandung di dalamnya segala macam penyelesaian terhadapsegala macam persoalan dan masalah yang dihadapi dunia masa kini; (b) sekularisme, 17
 18. 18. termasuk juga segala macam isu dunia seperti merbahaya dan menjadi musuh Islam;(c) Barat sebagai peradaban yang menghadapi krisis, terutamanya kerana sifatnyayang dekaden, tidak bermoral dan ateistik; (d) manusia sebagai kerdil dan tidakberupaya semata-mata untuk menundukkan dia di depan kehebatan dan kebesaranTuhan; (e) adanya tingkatan ilmu di mana ilmu-ilmu agama menduduki tingkat tertinggiberbandig ilmu-ilmu “duniawi”; (f) keunggulan dan kesempurnaan masa lalu, maknanyaperlu dihidupkan masa lampau di zaman ini; (g) menolak realiti dan konteks masa kinidan segala dimensi sosialnya. Secara umum, pemikiran utopia ini mula menjadi dominan dikalanganmasyarakat Melayu semenjak zaman revivalisme Islam pada tahun-tahun 1970an danberlanjutan hingga sekarang. Sebab-sebab munculnya gerakan Islam (atau disebutjuga sebagai gerakan ‘dakwah’). Faktor terakhir ini yang paling signifikan dalammensosialisasikan pemikiran utopia dikalangan masyarakat Melayu. Jika kita lihat,tulisan-tulisan para pemikir revivalis inilah yang menjadi bahan utama dalam sesi-sesiusrah yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok gerakan dakwah seperti AngkatanBelia Islam Malaysia (ABIM) dan Jemaah Islam Malaysia (JIM). Makalah-makalah danbuku-buku yang menterjemahkan kepada bahasa Melayu, disebar-luaskan kepadamasyarakat umum. Jika kita kaji tulisan-tulisan ini, unsur utopianya amat ketara.Antaranya ialah semangat anti-Barat yang begitu kuat, laungan meng’islam’kan segalaaspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya, teriakan menghidupkan‘syariah Islam’ dengan memasukkan hukuman hudud dalam kanun jenayah Negara,menyeru supaya wanita memakai hijab, niqab atau purdah dan diasingkan pergaulanmereka diruang awam serta menyempitkan peranan mereka kepada rumahtangga, dan 18
 19. 19. penyeruan ke arah penubuhan ‘Negara Islam’ yang mencipta masyarakat Islam yang‘berpandukan Qur’an dan Sunnah’. Namun, unsur pemikiran utopia bukan hanya didatangkan dari luar. Seperti yangdikritik oleh Shahruddin Maaruf, tulisan-tulisan pemikir besar Dunia Melayukontemporer, Syed Muhammad Naquib al-Attas, memaparkan unsur utopia yang amatkuat. Sebagai contoh, tulisan al-Attas, Islam and Secularism dan Risalah Untuk KaumMuslimin begitu berpengaruh hingga ke hari ini. Setiap aktivis Islam yang menentangsistem sekular serta meletakkan masalah masyarakat Islam kepada proses‘pembaratan’ dan penyimpangan dari ‘epistemologi Islam’, pasti akan merujuk kepadakarya Syed Muhammad Naquib al-Attas, terutamanya Islam and Secularism.6.0 Dapatan kajianBidang sosiologi intelektual merupakan bidang paling penting untuk dikembangkandalam ilmu-ilmu sosial. Mannheim menyatakan bahawa kelas proletariat merupakankelompok sosial yang pertama sadar akan identiti sosialnya, sedangkan kaumintelektual merupakan kelompok terakhir yang berusaha untuk mengerti kepentingansosialnya (Mannheim 1993:74). Bertolak dari penjelasan mengenai kelas oleh kaumproletariat yang menganggap tidak adanya kemungkinan kaum intelektual menjadi halyang berbeza selain menjadi kelas tertentu, munculnya kesedaran seperti ini dikalangan kaum intelektual dianggap sebagai hal yang sulit terjadi (Mannheim 1993:74–75). Bidang sosiologi intelektual diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenaiposisi kaum intelektual dalam masyarakat. 19
 20. 20. Dalam situasi Dunia Ketiga adalah untuk memahami identiti sosial, kaumintelektual dan kemungkinan peranannya dalam masyarakat. Hal ini menjadi lebihpenting dalam masyarakat, tempat kaum intelektual menjadi kelompok yang tidakmemiliki keberanian dan tidak berada di posisi yang sesuai. Dalam situasi seperti ini,satu masalah yang penting adalah yang berkaitan dengan pengertian kaum intelektualterhadap pemikiran sosio-keagamaan dalam masyarakatnya. Hal ini merupakan suatupensyaratan yang seharusnya dipenuhi, jika kaum intelektual ingin memberikansumbangan pemikiran yang dapat memperkuatan masyarakat. Namun, hal itu jarangdilakukan di kalangan pakar ilmu-ilmu sosial muslim dan Malaysia. Signifikansi sepertiini dapat dipahami jika kita melihat permasalahan melalui konsep ideologi dan utopiayang telah diungkapkan oleh Karl Mannheim 1936: ms 36. Kata ideologi pertama kali dikumandangkan oleh Antoine Destutt de Tracy(1754-1836) yang hidup pada masa revolusi Perancis. Perubahan pengertian ideologiterjadi seiring tampilnya tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels dalam The GermanIdeology (1846). Marx yang menyusuri masyarakat kapitalis mengemukakan bahawaideologi lahir dari sistem masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas. Karl Marxmenyimpulkan bahawa ideologi dalam masyarakat kapitalis yang terpolarisasi antarakelas kapitalis dan kelas pekerja tidaklah berbicara tentang kebendaan atau kenyataanempiris tetapi berbicara tentang kemanfaatan, kepentingan dan keuntungan. 20
 21. 21. 7.0 Metologi KajianKaedah penyelidikan yang dipakai adalah kaedah sekunder iaitu kaedah perpustakaan.Ia tertumpu pada buku-buku yang ada dalam perpustakaan tersebut. Buku-buku yangberkaitan dengan tajuk adalah menjadi keutamaan untuk di jadikan instrumen kajiandan selain daripada buku, tesis-tesis, journal dan majalah juga ada banyak terbabitdalam kajian perpustakaan ini. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk membuat kajian lapangan semasasemester khas. Namun mengikut kajian yang diperoleh telah memberi banyakpengetahuan tentang perihal-perihal politik yang sedang berlega kini. Ini merupakansatu kajian yang begitu produktif kerana melalui banyak pembacaan ia telah memberiinput atau pengetahuan dan boleh dikatakan sebagai satu praktikal yang berunsur teoriyang boleh dijadikan sebagai panduan untuk masa depan.8.0 Penutup Hasil daripada penilai ringkas di atas, pendekatan sosiologi ilmu penting untukmerungkai realiti dalam masyarkat Melayu. Melalui penelitian dan kajian ini, kita akandapat membongkar dan merungkai pemikiran-pemikiran dan aliran yang ada dikalangan masyarakat Melayu semasa. Pada masa yang sama, kita dapat mengetahuimengapa sesuatu corak respons terhadap sesuatu isu begitu dominan. Sehubungandengan itu juga, tiadanya pemahaman terhadap sesuatu konsep atau tiadanya corakpemikiran yang berbeza menunjukkan bagaimana sesebuah kelompok atau masyarakat 21
 22. 22. belum dapat berhadapan dengan beberapa aspek realiti yang sedia ada. Seperti manayang diungkapkan oleh Mannheim,“The absence of certain concepts indicates very often not only the absence of certainpoint of views, but also the absence of a drive to come to grips with certain life-problems.” Akhir sekali, ketiadaan perspektif dan konsep yang berbeza inilah yang akanmenghambat masyarakat dalam melihat realiti yang sedang dihadapi secara sedia ada.Sekiranya kekosongan ini, terutama dari aspek pemikirannya, dibiarkan berterusan,maka masyarakat itu akan menjadi regresif dan tidak mampu bergerak ke hadapan.Seperti mana tulis Mannheim,“When, however, any human activity continues over a long period without beingsubjected to intellectual control or criticism it tends to get out of hand”Di sinilah pentingnya diwujudkan semangat kritis yang dapat menunjukkan corak-corakpemikiran sama ada bersifat sosiologi ideologi , politik dan kehidupan sosial sebagaiupaya melihat dan menangani kondisi sebenar masyarakat disebalik kekaburan yangada. 22

×