Tazurafasniap030488 d2005ttp

2,396 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tazurafasniap030488 d2005ttp

 1. 1. PERSEPSI PELAJAR TINGKATAN SATU TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIKECEMERLANGAN UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2004. FARAWAHIDA BINTI HJ.ZAINAL ABIDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
 2. 2. PERSEPSI PELAJAR TINGKATAN SATU TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIKECEMERLANGAN UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2004. FARAWAHIDA BINTI HJ.ZAINAL ABIDIN Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Matematik / Komputer ) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia FEBRUARI, 2005
 3. 3. Dedikasi Untuk ayah dan emak yang sangat A’la kasihi... Tn Hj Zainal Abidin Bin Ismail dan Pn Hjh Maimunah Binti Ismail Semoga berbahagia disamping anak-anakmu, Terima kasih atas doa, pengorbanan,kasih sayang dan restu kalian... Untuk Along, Ude, Achik dan Ayong... Firdaus, Fizree, Faiz dan Fatanah Nur Humairah.. Terima kasih kerana kehadiran kalian pelengkap hidup Angah... Tidak dilupakan insan tercinta, Mohd Maizan Bin Fishol Hamdi.. Kaulah sumber inspirasi, terima kasih kerana memahami diri ini.. Terima kasih atas segalanya.. Kepada rakan-rakan dan guru-guru dan pensyarah, Suka duka bersama kalian akan tetap dikenang.. Terima kasih atas segalanya..Semoga buah-buah kemanisan sentiasa menanti di ranting-ranting perjalanan A’la, Angah, Adik, Fara.
 4. 4. PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Syukur Alhamdulillah ke hadrat Illahi kerana limpah kurniaNya dapat sayamenyiapkan penyelidikan ini dengan sempurna bagi memenuhi syarat penganugerahan IjazahSarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik / Komputer). Setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada penyeliasaya, Dr Mohamed Sharif Bin Mustaffa yang banyak memberikan bimbingan, tunjuk ajar danpanduan sepanjang saya menjalankan kajian ini. Terima kasih juga diucapkan kepada pihakyang terlibat dalam kajian ini iaitu Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru kerana telahmemberikan kerjasama sepanjang saya menjalankan penyelidikan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada ibu bapa dan ahli keluarga saya kerana banyakmemberi galakan dan semangat yang berterusan sepanjang penyelidikan ini. Terima kasihjuga kepada pensyarah-pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan di atas bantuan dan ideayang bernas. Akhir sekali kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidaklangsung dalam menjayakan penyelidikan ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allahdan yang serba kekurangan adalah kelemahan saya sendiri. Farawahida Binti Hj.Zainal Abidin, Februari 2005.
 5. 5. ABSTRAK Objektif utama kajian ini adalah untuk meninjau persepsi pelajar tingkatan satuterhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan UPSR mereka. Kajian telahdijalankan di salah sebuah Sekolah Berasrama Penuh di daerah Johor Bahru, memandangkanpelajar di sini merupakan pelajar cemerlang akademik. Instrumen kajian ini adalah soalselidik yang berdasarkan kepada empat persoalan utama iaitu apakah inisiatif pelajar, apakahperanan ibu bapa, apakah peranan guru-guru serta pihak sekolah dan apakah peranan rakandalam membantu pelajar untuk cemerlang dalam UPSR. Sampel kajian adalah seramai 92orang daripada 121 orang pelajar yang dipilih secara rawak di sekolah berkenaan. Analisismenggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 11.5 untukmenilai kekerapan dan peratusan. Kajian mendapati kesemua responden bersetuju bahawagabungan keempat-empat faktor ini merupakan pelengkap kepada faktor kecemerlanganmereka. Walau bagaimanapun, ibu bapa merupakan faktor utama kejayaan mereka (98%).Ini diikuti dengan guru serta pihak sekolah merupakan faktor kedua (91.3%). Faktor inisiatifdiri sendiri merupakan faktor ketiga (79.3%) dan akhir sekali adalah faktor rakan (69.6%).Implikasi kajian mencadangkan agar ibu bapa harus menyedari dan meningkatkan kualitihubungan dengan memberi bimbingan terhadap anak-anak mereka yang menduduki UPSR.Di samping itu, faktor lain seperti guru serta sekolah, inisiatif pelajar sendiri dan faktor rakanjuga memainkan peranan tersendiri dalam mencapai kecemerlangan UPSR. Hasil kajian inijuga telah menggariskan beberapa cadangan untuk memperbaiki lagi fokus kajian ini padamasa akan datang.
 6. 6. ABSTRACT The main objective of this research is to find out the perception of form one studentsin a school in Johor Bahru about factors which contribute to their success in UPSR 2004.This research was carried out at this school because the students are specially selected.Questionnaire was used as the research instrument and its was created based on fouridentified factors. The four main factors are; the parents’ role, the school management andteachers role in motivating their students to excel in UPSR, student’s initiative and peer’srole in achieving excellence their UPSR. The researcher used a sample of 92 respondents outof 121 students of form one students in the school. This analysis used the Statistical Packagefor Social Science (SPSS) software version 11.5 in analyzing data such as evaluatingfrequency and percentage. The research finding showed the entire respondent agreed that thecombinations of these four factors are complement for their success. However, parent’s rolein the most important factor for the respondents to succeed in their UPSR (98.9%), followedby the teachers and school management (91.3%), self-initiative (79.3%) and lastly theirpeers’ role (69.9%). Research implication suggests that parents should be conscious andhave better relationship quality and guide their children who are sitting for their UPSR. Otherthan that, school and teachers’ factor, students’ initiatives and friends’ factor also play a rolein achieving an excellent UPSR result. A number of suggestions were also forwarded toimprove the situation.
 7. 7. KANDUNGANBAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS i PENGESAHAN PENYELIA ii JUDUL iii PENGAKUAN PELAJAR iv DEDIKASI v PENGHARGAAN vi ABSTRAK vii ABSTRACT viii KANDUNGAN ix SENARAI JADUAL xiv SENARAI SINGKATAN / SIMBOL xv SENARAI LAMPIRAN xvi BAHAGIAN SATU PENDAHALUANBAB I PENGENALAN 1.1 Pendahaluan 1 1.2 Latar Belakang Masalah 3 1.3 Penyataan Masalah 5 1.4 Objektif Kajian 5 1.5 Persoalan Kajian 6
 8. 8. 1.6 Kepentingan Kajian 6 1.7 Batasan Kajian 7 1.8 Skop Kajian 7 1.9 Definisi Istilah 8 1.9.1 Persepsi 8 1.9.2 Pelajar 8 1.9.3 Faktor-Faktor Yang Kecemerlangan 9 1.9.4 Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 9 1.10 Penutup 9 BAHAGIAN DUA SOROTAN KAJIANBAB II SOROTAN PENULISAN 2.1 Pendahaluan 10 2.2 Latar Belakang Ujian Penilaian Sekolah Rendah 10 (UPSR) 2.3 Faktor-Faktor Penyumbang Kecemerlangan 11 Akademik Pelajar 2.3.1 Inisiatif Pelajar 11 2.3.2 Ibu Bapa 13 2.3.3 Guru 15 2.3.4 Rakan Sebaya 16 2.4 Penutup 17
 9. 9. BAHAGIAN TIGA METODOLOGI KAJIANBAB III METODOLOGI 3.1 Pendahaluan 18 3.2 Rekabentuk Kajian 18 3.3 Lokasi Kajian 20 3.4 Sampel Kajian 20 3.5 Instrumen Kajian 20 3.6 Penganalisisan Data 23 3.7 Kajian Rintis 24 3.8 Tatacara Kajian 24 3.9 Penutup 25 BAHAGIAN EMPAT ANALISIS DATABAB IV ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan 26 4.2 Analisis Latar Belakang Responden 27 4.3 Analisis Bahagian B 29 4.3.1 Analisis Persoalan Kajian Pertama 30 4.3.2 Analisis Persoalan Kajian Kedua 32 4.3.3 Analisis Persoalan Kajian Ketiga 35 4.3.4 Analisis Persoalan Kajian Keempat 37
 10. 10. 4.4 Analisis Bahagian C 39 4.4.1 Analisis Bagi Faktor Inisiatif Pelajar Dalam 40 Mempengaruhi Kecemerlangan Pelajar 4.4.2 Analisis Bagi Faktor Ibu Bapa Dalam 41 Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR 4.4.3 Analisis Bagi Faktor Guru Dalam Mempengaruhi 42 Kecemerlangan UPSR 4.4.4 Analisis Bagi Faktor Rakan Sebaya Dalam 43 Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR BAHAGIAN LIMA PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGANBAB IV PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan 45 5.2 Perbincangan Kajian 46 5.2.1 Inisiatif Pelajar Untuk Cemerlang Dalam UPSR 46 5.2.2 Peranan Ibu Bapa Dalam Mendorong Pelajar 48 Cemerlang Dalam UPSR 5.2.3 Peranan Guru-Guru dan Pihak Sekolah Dalam 49 Membantu Pelajar Berjaya Dalam UPSR 5.2.4 Peranan Rakan Dalam Membantu Pelajar Untuk 51 Cemerlang Dalam UPSR 5.3 Rumusan 51 5.4 Cadangan 52 5.4.1 Peranan Ibu Bapa 53 5.4.2 Peranan Guru dan Pihak Sekolah 53
 11. 11. 5.4.3 Peranan Pelajar 54 5.4.4 Peranan Rakan 55 5.4.5 Cadangan Kajian Lanjutan 55 5.5 Kesimpulan 56 BAHAGIAN ENAM BIBLIOGRAFIBIBLIOGRAFIBibliografi 57 BAHAGIAN TUJUH LAMPIRANLAMPIRANLampiran A 61Lampiran B 69Lampiran C 72Lampiran D 74Lampiran E 76
 12. 12. SENARAI JADUALNO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT4.1 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) 27 Bagi Latar Belakang Responden4.2 Taburan Kekerapan dan Peratusan (%) Responden 30 Mengikut Persoalan Kajian Pertama4.3 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Responden 32 Mengikut Persoalan Kajian Kedua4.4 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Responden 35 Mengikut Persoalan Kajian Ketiga4.5 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Responden 38 Mengikut Persoalan Kajian Keempat4.6 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Bagi Faktor 40 Inisiatif Pelajar Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR4.7 Taburan Kekerpan Dan Peratusan (%) Bagi Faktor 41 Ibu Bapa Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR4.8 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Bagi Faktor 42 Guru Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR4.9 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Bagi Faktor 44 Rakan Sebaya Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR.
 13. 13. SENARAI SINGKATAN / SIMBOL% - PeratusBil - BilanganDYMM - Duli Yang Maha MuliaEPRD - Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar PendidikanJPN - Jabatan Pendidikan NegeriSBP - Sekolah Berasrama PenuhSPSS - Statistical Package for the Social SciencesSTFJB - Sekolah Tun Fatimah Johor BahruTP - Tidak PastiTS - Tidak SetujuS - SetujuUPSR - Ujian Penilaian Sekolah Rendah
 14. 14. SENARAI LAMPIRANLAMPIRAN TAJUK MUKA SURATA Contoh Borang Soal Selidik 62B Surat Kelulusan Kajian dari EPRD 70C Surat Kebenaran dari Jabatan Pendidikan Negeri Johor 73D Surat Kebenaran Fakulti Pendidikan 75E Jadual Penentuan Saiz Sampel Berdasarkan Krecie 77 dan Morgan (1970)
 15. 15. BAB I PENGENALAN1.1 Pendahuluan Pendidikan disifatkan sebagai salah satu kaedah yang digunakan oleh sesuatumasyarakat untuk menurunkan pengetahuan, kebudayaan dan nilai hidup kepada generasiberikutnya. Pelbagai definisi telah diberikan kepada perkataan ini. Sejak dari zaman Yunanilagi, Plato telah memberi definisi pendidikan sebagai keindahan dan kesempurnaan yangmungkin diberi kepada rohani dan jasmani (Abdul Halim Mat Diah, 1989). Syed Muhammad Naquib Al-Attas mendefinisikan pendidikan sebagai “a process ofinstilling something into human beings” atau titisan adab dalam diri manusia(ta’dib)(Mohammad Ali Bin Hasa, 1982). Menurut Syed Ali Ashraf (1995) pula, pendidikan dankehidupan berkait secara akrab. Jika pendidikan itu lengkap dan bermutu, maka manusiadapat menjalani kehidupan yang baik dan sejahtera. Sebaliknya jika pendidikan itu pincang,maka kehidupan manusia akan menjadi kacau dan gawat. Menurut John Dewey, pendidikan ialah proses membentuk kecenderungan asasi yangberupa perasaan terhadap alam dan sesama manusia. Manakala Dr John Park pulaberpendapat bahawa pendidikan adalah seni untuk menyampai atau memperoleh ilmupengetahuan dan tabiat melalui tunjuk ajar atau pengkajian (Ahmad Mohd Saleh, 1997).
 16. 16. Pendidikan ialah interaksi antara individu dengan individu yang lain atau interaksiantara individu dengan kumpulan-kumpulan sosial tertentu (Robiah Sidin, 1998). Dalamkonteks refomasi pendidikan di Malaysia, Falsafah Pendidikan Negara memberikan arah tujubaru dalam pembentukan insan yang seimbang. Falsafah Pendidikan tidak sahajamenekankan pentingnya potensi akhlak malah potensi rohaniah juga. Berdasarkan pendapat daripada beberapa orang tokoh itu tadi, dapat disimpulkanbahawa pendidikan boleh di interprestasikan sebagai satu orientasi dalam kehidupan yangmemberikan nilai sahsiah yang mulia dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual yangdisalurkan menerusi proses tertentu kepada pembangunan peribadi insan. Jesteru penguasaanilmu menjadi teras kepada intelektual dan pemikiran sejagat. Dalam usaha untuk memperoleh pencapaian akademik yang cemerlang, banyak aspekyang perlu diberi penekanan dan ianya tidak akan diperoleh oleh pelajar sekiranya terdapatkekangan atau halangan dalam merealisasikan cita-cita tersebut. Pencapaian akademik yangcemerlang oleh pelajar dinilai berasaskan fakta bila mana seseorang itu sempurnamemperoleh ilmu pengetahuan serta kemahiran yang dipelajari ke tahap cemerlang dandimanfaatkan secara optimum. Di dalam Bab I ini penulis akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai faktor-faktoryang mempengaruhi kecemerlangan UPSR. Ini akan dijelaskan dalam latar belakangmasalah, penyataan masalah, objektif kajian, kepentingan kajian, skop kajian dan definisiistilah-istilah yang akan digunakan dalam kajian ini.
 17. 17. 1.2 Latar Belakang Masalah Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) mula diperkenalkan pada tahun 1988 olehKementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi menilai tahap pencapaian pelajar dalampembelajaran di Sekolah Rendah. Peperiksaan ini diambil oleh pelajar-pelajar tahun enamyang akan menyambung pelajaran mereka ke tingkatan satu di sekolah menengah. Soalan-soalan yang dikemukan pada peperiksaan ini adalah berbentuk objektif dan subjektif, yangmeliputi pengetahuan sedia ada dan pengajaran di dalam kelas mencakupi skop KurikulumBersepadu Sekolah Rendah (KBSR) oleh KPM. Lima mata pelajaran yang akan diuji dalampeperiksaan ini ialah Pemahaman Bahasa Melayu, Penulisan Bahasa Melayu, BahasaInggeris, Matematik dan Sains. Isu yang sering timbul adalah bagaimana seseorang pelajar itu membuat persediaandari segi fizikal dan mental untuk menghadapi UPSR. Selain itu, apakah yang dilakukanoleh pihak sekolah dan guru untuk memastikan pelajar-pelajar mereka mendapat keputusanyang cemerlang, apakah peranan ibu bapa dalam menjadikan anak-anak mereka cemerlangdalam peperiksaan UPSR, dan apakah peranan rakan sebaya selaku golongan yang palinghampir dengan pelajar-pelajar ini untuk mencapai kecemerlangan dalam UPSR. Persediaan yang ingin dikaji pada seseorang pelajar ialah dari aspek fizikal danmental yang meliputi kekerapan mengulangkaji, persediaan ke kelas tuisyen atau kelastambahan, faktor masa, dorongan ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan. Selain itu, pengkajijuga berminat untuk mengkaji persediaan-persediaan yang telah dibuat oleh pihak sekolahuntuk menghasilkan pelajar cemerlang dalam UPSR. Persediaan itu adalah sepertimengadakan kem motivasi, aktiviti keagamaan atau kerohanian, kelas tambahan dansebagainya. Kecemerlangan adalah suatu yang sering dan harus diusahakan untuk mencapainya.Kajian ini adalah bagi mencari apakah faktor-faktor yang mendorong ke arah kecemerlanganUPSR. Kecemerlangan adalah satu kejayaan, oleh itu kecemerlangan memerlukan kajian
 18. 18. bagi mengetahui bagaimana ia dicapai. Oleh itu, pengkaji telah memilih salah sebuahSekolah Berasrama Penuh (SBP) di daerah Johor Bahru sebagai lokasi kajian kerana pelajar-pelajar di sekolah ini merupakan antara pelajar cemerlang yang telah dipilih dari seluruhnegara. Dengan itu, pengkaji ingin mengetahui bagaimana dan apakah faktor-faktor dalamandan luaran yang wujud pada diri pelajar sehingga mereka cemerlang dalam peperiksaanUPSR. Sekolah Berasrama Penuh ini adalah antara sekolah yang terbaik di Malaysia, oleh ituamat sesuai jika sekolah ini dijadikan sebagai lokasi kajian. Di negeri Johor terdapatbeberapa buah sekolah yang sering mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaanUPSR, namun bagitu sekolah ini boleh dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain. Sekolahyang baik bukan sahaja mendapat perhatian ibu bapa malah dapat menarik minat pihakpengurusan sekolah lain untuk dijadikan alternatif atau pendekatan yang boleh digunakanuntuk mencapai kejayaan sekolah. Menurut Ee Ah Meng (1990), kebajikan pelajar terletak pada bahu guru sebaik sahajamereka dalam kawasan sekolah. Sekiranya pelajar sakit semasa disekolah, maka gurulahyang perlu menghantar ke pusat kesihatan. Berikut adalah antara contoh-contoh nyata yangmenunjukkan peranan guru adalah besar iaitu sebagai pengganti ibu bapa di sekolah. Menurut ahli psikologi Galton, Jenson dan Bysenck (dalam Khairul Anuar Hasnan,2000), kanak-kanak yang berjaya lazimnya datang dari keluarga yang berjaya, ahli keluargayang berjaya menunjukkan keadaan kesamaan dalam kecerdasan mental antara mereka.Selain itu, Arthur R. Jensen pula telah mengemukakan beberapa bukti yang menunjukkanbahawa kebakaan menetapkan batasan kecerdasan seseorang. Manakala menurut T.Marimuthu (1990), taraf sosioekonomi dan pencapaian akademik menunjukkan hubunganyang positif iaitu semakin tinggi sosioekonomi ibu bapa, maka akan lebih tinggi pencapaianakademik kanak-kanak itu.
 19. 19. 1.3 Penyataan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dinyatakan, penyelidik berminatmengkaji apakah faktor yang mendorong seseorang pelajar itu berjaya dengan cemerlangdalam UPSR. Selain itu apakah faktor-faktor yang mendorong kejayaan mereka danlangkah-langkah yang dilakukan oleh pelajar, ibu bapa, guru dan pihak sekolah hingga calonberjaya mencapai kecemerlangan dalam UPSR. Jesteru penyelidik mengambil langkah untuk melakukan kajian ini kepada pelajar disalah sebuah Sekolah Berasrama Penuh di daerah Johor Bahru kerana ingin mengkaji faktorkecemerlangan mereka dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah.1.4 Objektif Kajian Kajian ini bertujuan meninjau beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaianpelajar dalam UPSR. Objektif kajian ini adalah; 1. Mengenalpasti langkah-langkah yang telah diambil oleh pelajar dalam mencapai kecemerlangan dalam UPSR. 2. Mengenalpasti peranan ibu bapa dalam mendorong pelajar untuk cemerlang dalam UPSR. 3. Mengenalpasti peranan guru-guru dan pihak sekolah dalam membantu pelajar berjaya dalam UPSR. 4. Mengenalpasti peranan rakan dalam membantu pelajar untuk cemerlang dalam UPSR
 20. 20. 1.5 Persoalan Kajian 1. Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam UPSR? 2. Apakah peranan ibu bapa dalam mendorong pelajar untuk cemerlang dalam UPSR? 3. Apakah peranan guru-guru dan pihak sekolah dalam membantu pelajar untuk berjaya dalam UPSR? 4. Apakah peranan rakan dalam membantu pelajar untuk cemerlang dalam UPSR?1.6 Kepentingan Kajian Melihat kepada beberapa situasi yang timbul, diharapkan kajian ini dapat dijadikanrujukan kepada semua pelajar secara amnya dan bakal-bakal calon UPSR khususnya untukcemerlang dalam peperiksaan. Di samping itu, kajian ini diharapkan dapat membantu ibu bapa membimbing anak-anak mereka yang bakal menghadapi UPSR. Bagi guru yang sedang mengajar pelajar tahunenam, melalui kajian ini diharapkan agar lebih memahami diri pelajar disamping dapatmelahirkan insan yang cemerlang keseluruhanya. Bagi pihak sekolah pula, diharapkankajian ini dapat dijadikan panduan bagi melahirkan insan yang cemerlang dalam pendidikannegara.
 21. 21. 1.7 Batasan Kajian Kajian ini akan dijalankan keatas pelajar tingkatan satu di salah sebuah SekolahBerasrama Penuh di daerah Johor Bahru. Mereka yang terpilih ke sekolah ini adalahdikalangan mereka yang cemerlang dalam akademik. Responden akan dipilih secara rawak seramai 92 orang daripada populasi 120 orangpelajar tingkatan satu di sekolah berkenaan. Responden hanya perlu menjawab kesemuasoalan yang dikemukan dalam borang soal selidik. Setiap soal selidik terdiri daripada tigabahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A terdiri daripada maklumat mengenai latar belakang responden, bahagianB pula ialah mengenai faktor-faktor kecemerlangan UPSR dan bahagian C mengenai faktor-faktor kecemerlangan responden dalam UPSR. Kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kerana ia cuma satu tinjauan yangmenggambarkan keadaan pada sekolah yang dikaji sahaja dan hanya boleh dijadikanpanduan umum. Bagaimanapun, hasil kajian ini boleh digeneralisasikan dalam kes yang lainjika ia mempunyai ciri-ciri kesamaan dengan kes kajian seperti latar belakang yang sama,lokasi atau keadaan persekitaran yang sama dan sebagainya.1.8 Skop Kajian Perkara-perkara yang ingin dikaji penyelidik dalam kajian ini adalah faktor persepsidan minat, faktor kemahiran belajar dan faktor persekitaran yang dapat meningkatkan kualitikecemerlangan pelajar dalam UPSR.
 22. 22. 1.9 Definisi Istilah Definisi istilah merujuk kepada istilah-istilah yang digunakan oleh penyelidik dalamkajian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan beserta definisinya.1.9.1 Persepsi Menurut Kamus Dewan (1994), persepsi ialah pandangan serta gambaran menerusipancaindera yang ditakrifkan oleh hati dan fikiran terhadap sesuatu. Manakala menurutMohd Salleh (1995) persepsi ialah suatu proses individu mentafsir kederiaan rangsangan danmemberi minat kepadanya. Ia juga merupakan kesedaran dan reaksi individu terhadaprangsangan yang bersifat peribadi. Persepsi merupakan pola-pola yang bermakna. Ia tidakberlaku secara automatik tetapi mengambil masa yang lama untuk mentafsir dan memahamiyang teratur. Dalam kajian ini persepsi bermaksud pandangan serta gambaran menerusipancaindera yang ditakrifkan oleh hati dan fikiran, pelajar yang cemerlang pada UjianPenilaian Sekolah Rendah 2004.1.9.2 Pelajar Menurut Kamus Dewan (1994), pelajar adalah orang yang belajar seperti muridsekolah, penuntut Institiusi Pengajian Tinggi Awam atau Swasta dan sebagainya. Dalam kajian ini, pelajar membawa maksud mereka yang telah tamat darjah enamdan telah menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2004.
 23. 23. 1.9.3 Faktor-Faktor Kecemerlangan Menurut Kamus Dewan (1994), faktor-faktor kecemerlangan merupakan unsur-unsuratau sebab yang menyumbang kepada sesuatu hasil yang cemerlang. Dalam kajian ini, faktor-faktor kecemerlangan membawa maksud bagaimana pelajarmembuat persiapan agar cemerlang dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah 2004.1.9.4 Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) Menurut Kamus Dewan (1994), Ujian bermaksud peperiksaan untuk mengetahuikebijaksanaan (kecerdikan dan lain-lain). Penilaian pula bermaksud perihal menilai sesuatuperkara. Sekolah Rendah bermaksud sekolah permulaan kanak-kanak. Dalam kajian ini, Ujian Penilain Sekolah Rendah (UPSR) bermaksud peperiksaanyang dijalankan kepada pelajar-pelajar pada tahun akhir sekolah rendah yang bertujuan untukmengetahui tahap kebijaksanaan dan menilai tahap pencapaian mereka dalam akademik.1.10 Penutup Dalam bab ini, penyelidik menerangkan pendahaluan mengandungi pelbagai aspekseperti latar belakang masalah, objektif kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, skopkajian dan definisi istilah. Penyelidik meneragkan tentang kajian yang akan dilakukan bagimemenuhi kehendak penyelidik.
 24. 24. BAB II SOROTAN PENULISAN2.1 Pendahaluan Dalam bab ini penyelidik akan membuat sorotan serta membincangkan secara ringkastentang latar belakang Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), faktor-faktor penyumbangkecemerlangan akademik pelajar dalam UPSR. Penyelidik juga akan menyertakan beberapapendapat dan hasil penulisan kajian terdahulu yang mempunyai perkaitan dengan objektifkajian yang akan dijalankan.2.2 Latar Belakang Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) Menurut sumber dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), sejarah peperiksaansekolah rendah bermula apabila terhasilnya Penyata Razak pada tahun 1956 yang bertujuanmenilai sistem pendidikan pada masa itu. Penyata Razak telah menyatakan beberapa perkarapenting antaranya ialah membentuk satu sistem pelajaran kebangsaan dan mewujudkan satusistem peperiksaan yang selaras. Kemudian, Ordinan Pelajaran 1957 digubalkan berasaskankepada Penyata Razak. Ordinan Pelajaran 1957 telah menyarankan bahawa permulaankurikulum negara hendaklah berorientasikan alam sekeliling.
 25. 25. Oleh itu, peperiksaan sekolah rendah pertama telah diperkenalkan iaitu MalayanSecondary School Entrance Exam (MSSEE) pada 1957. Namun, MSSEE yang menggunakandasar kurikulum British telah dimansuhkan pada tahun 1963 kerana telah menimbangkantaraf hidup, pendidikan serta ekonomi masyarakat pada masa itu. Namun, peperiksaan sekolah rendah tidak terhenti disitu. Pada tahun 1967 dibawahAkta Pelajaran 1961, Peperiksaan Darjah Lima (PDL) diwujudkan bagi menggantikanMSSEE. Pada tahun 1973, Ujian Darjah Tiga (UDT) dimulakan bagi pelajar darjah tiga danPDL tetap diteruskan. Ini bermakna, pelajar sekolah rendah pada masa itu mengambil duapepeiksaan khas iaitu PDL dan UDT. Pada tahun 1982, UDT telah dimansuhkan keranadianggap membebankan pelajar sekolah rendah. Pada 1988, Peperiksaan Darjah Lima (PDL) telah dimansuhkan dan digantikandengan peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan kini UPSR merupakansalah satu peperiksaan penting dalam sistem pendidikan negara.2.3 Faktor-Faktor Penyumbang Kecemerlangan Akademik Pelajar2.3.1 Inisiatif Pelajar Persepsi merupakan satu aspek yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran.Persepsi bermaksud pandangan atau tanggapan yang diterima oleh pancaindera, gambarandalam hati dan cerapan. Persepsi baik atau buruk memberi kesan terhadap corak ataukeputusan dalam sesuatu matapelajaran. Jika sesuatu matapelajaran itu mendapat persepsi tidak baik, kebiasaannya akanmemberi keputusan yang negatif dan begitu jugalah sebaliknya. Sebagai contoh, jika
 26. 26. pembelajaran itu mudah maka ia memberi tanggapan baik atau minat dalam diri pelajar.Menurut kajian Mohd Saim (1995), pelajar yang mempunyai persepsi kurang tepat terhadapsesuatu mata pelajaran akan mengakibatkan mereka kurang berminat seperti mana kajianyang dilakukan oleh beliau terhadap mata pelajaran perdagangan di sekolah menengahsekitar Johor Bahru. Oleh itu, persepsi yang baik perlu disemai dikalangan pelajar dengan memberikegunaan atau kepentingan itu dalam kehidupan atau masa depan. Maka prosespembelajaran haruslah menjurus kepada usaha untuk membimbing seseorang pelajar ke arahmemperkembangkan kemahiran tertentu, pendidik perlu bijak menggunakan kaedah yangbersesuaian selain memberi persepsi yang baik terhadap mata pelajaran tersebut. Selain itu, sikap seseorang pelajar terhadap sesuatu akan dipengaruhi oleh minat. Jikaseseorang pelajar mempunyai minat yang mendalam terhadap sesuatu kegiatan, maka pelajartersebut akan berusaha dengan gigih untuk mencapai hasratnya. Selain itu, minat juga bolehdimotivasikan dengan memberi nasihat atau cuba merangsang aktiviti yang dapat menarikperhatian seseorang. Ismail Hj Raduan (1995) menyatakan, minat terhadap sesuatu perkara atau aktivitiakan mendorong seseorang pelajar meneroka lebih jauh. Oleh itu, minat perlu ditanamdalam diri pelajar. Misalnya, keseronokan semasa belajar akan meningkatkan minat dan iniboleh dipertingkatkan dengan dorongan ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan. Syarifah Alawiyah Al-Sagoff (1984) pula menjelaskan minat memainkan perananpenting dalam mempengaruhi minat pelajar dalam pelajaran. Minat juga merupakanpenggerak yang mendorong seseorang pelajar memberi perhatian kepada kerjaya yangdiceburi. Oleh itu, minat yang tinggi membolehkan pelajar memberikan tumpuan yang lebihterhadap bidang yang dilakukan. Minat boleh dianggap pendorong untuk mengekalkan usahadalam pelajaran, permainan dan tugas-tugas kerana minat menyebabkan seseorang memilihperkara atau pekerjaan yang disukai.
 27. 27. Menurut Dewey (1919), pengalaman telah membuktikan apabila seseorangberpeluang menjalankan aktiviti atas dasar minat, maka kegiatan atau aktiviti dapatdijalankan dengan baik sekali. Crow dan Crow (1983) pula menyatakan minat merupakandaya penggerak yang mendorong individu supaya memberi perhatian kepada sesuatu benda,seseorang atau kegiatan. Minat merupakan pengaruh kepada kegiatan itu sendiri. Oleh itu, minat berkait rapatdengan motif, desakan dari aspek disiplin kerja dan pengalaman. Jikalau seseorang berminatwalaupun mempunyai kebolehan sederhana akan menghasilkan produk yang lebih baikberbanding orang yang tidak mempunyai minat. Selvidge dan Fryklund (1946) menyatakan minat adalah perasaan yang dapatmempengaruhi individu terhadap sesuatu benda, idea, perlakuan atau tingkahlaku perasaan.Minat memberi kesan mendalam untuk memandu dan mendorong mengikut aktiviti yangdijalankan dalam pengajaran. Jesteru, minat menghasilkan pembelajaran berkesan.2.3.2 Ibu Bapa Pendidikan itu pada awalnya bermula dari rumah atau daripada ibu bapa. Ini keranaibu bapa merupakan orang yang paling hampir dengan anak-anak sebelum anak-anakmemulakan pembelajaran secara formal di sekolah. Ibu bapa yang dapat mencorak anak-anak serta menentukan sama ada menjadi manusia yang baik, berakhlak, berpengetahuanatau sebaliknya. Sebagai contoh, ibu bapa yang ramah, lemah lembut tetapi tegas akan memberi kesanpendidikan yang baik terhadap anak-anak mereka. Jika ibu bapa berpendirian kasar, kejamdan bengis maka anak-anak akan bersikap agresif dan menceroboh. Oleh itu anak-anak akan
 28. 28. kehilangan pegangan hidup dan tidak yakin pada diri sendiri, malah hanya taat pada ibu bapakerana terpaksa. Oleh itu, jelaslah bahawa latar belakang keluarga juga memainkan perananpenting dalam membentuk sahsiah pelajar. Di sinilah perlunya kesedaran ibu bapa untukmenanam keyakinan anak-anak dalam pembelajaran. Syarifah Alwiyah Al-Sagoff (1984) berpendapat kehidupan anak-anak ditentukanoleh ibu bapa. Pengaruh ibu bapa memberi kesan kepada personaliti pelajar. Ibu bapamempunyai pengaruh dan tanggungjawab besar dalam pembentukan hala tuju anak-anak.Lantas, ibu bapa perlulah mempunyai minat, kesungguhan, bersikap positif, berkemahirandan mempengaruhi perancangan strategik untuk kejayaan anak-anak. Agen sosialisasi terpenting adalah ibu bapa dan saudara terdekat. Mereka inilahsebenarnya memainkan peranan terpenting dalam membentuk tingkah laku anak-anak sepertikepercayaan, personaliti dan kemahiran tertentu. Oleh itu, anak-anak belajar sesuatu hasildaripada proses interaksi, bimbingan dan pemerhatian daripada keluarga (Mohd SallehLebar, 1998). Henry E.Goddard (dalam Suniah Sayuti, 2000) seorang ahli psikologi telahmelakukan kajian tentang sebuah keluarga, dimana seorang lelaki telah mengahwini seorangwanita dari latar belakang yang baik dan hasil perkahwinan mereka dikurniakan anak-anakyang berjaya. Pada masa yang sama, lelaki tersebut mempunyai anak luar nikah denganseorang pekerja bar, anak itu membesar dan menjadi pencuri dan berlatar belakangkankerjaya yang tidak sihat. Ini jelas menunjukkan baka dan didikan ibu bapa memainkanperanan yang penting dalam membentuk individu. J.B Watson pula menyatakan persekitaranseseorang boleh membentuk individu sama ada menjadi baik atau sebaliknya. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Yusaini Kasiron (2000), terdapat duafaktor utama yang mempengaruhi kecemerlangan pencapaian matematik pelajar sekolahmenengah. Pertama ialah pendekatan oleh pihak guru dan kedua ialah peranan ibu bapa. Inijelas menunjukkan ibu bapa memainkan peranan penting dalam pencapaian pelajar.
 29. 29. 2.3.3 Guru Guru merupakan penyumbang utama untuk mencapai kecemerlangan akademikseseorang pelajar. Berbekalkan rasa tanggungjawab dan komitmen semasa menjalankantugas, sikap para guru patut dipuji. Ini dapat dilihat melalui sikap bersungguh-sungguh paraguru dalam menyampaikan isi pelajaran tanpa mengira jemu demi meningkatkan tahappencapaian pelajar. Selain itu, guru juga bertindak sebagai tutor yang menjadi pendorong danpembimbing pelajar bagi membetulkan kesilapan pelajar dari aspek pelajaran mahupuntingkah laku. Ini bermakna tugas guru tidak hanya terbatas disekolah sahaja, malah guruboleh dilabel sebagai ibu bapa kedua pelajar. Guru perlu sentiasa menyuntik semangat dan memelihara motivasi pelajar dari aspekkeinginan, minat dan lain-lain. Metod dan cara pengajaran yang berkesan juga penting agardapat menjamin kefahaman pelajar disamping dapat menarik minat pelajar terhadap sesuatusubjek. Ini merupakan prinsip yang diterapkan Islam dalam pendidikan bagi menimbulkankeinginan yang meluap-luap untuk menuntut ilmu di kalangan pelajar. Menurut Syarifah Alwiyah Al-Sagoff (1984), guru yang berkesan adalah guru yangmahir dalam pelbagai teknik pengajaran yang bersesuaian dengan pelajar. Pelajar akanbelajar dengan lebih berkesan apabila guru menggunakan teknik yang dapat menjamin iklimdan suasana yang sesuai untuk pembelajaran. Tidak kira di bilik darjah atau sebagainyaberdasarkan pemahaman dan penggunaan pelbagai strategi, pendekatan, kaedah dan teknikdengan penuh keyakinan dan pengetahuan yang mendalam mengenai perkara yang diajar.
 30. 30. Selain itu, hubungan baik antara pelajar dan guru penting kerana ia sejajar denganpencapaian akademik pelajar. Akademik pelajar akan dipertingkatkan sekiranya wujudhubungan yang baik disamping dapat memberikan kesedaran kepada pelajar bahawa merekadisayangi dan perlu mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Faktor guru ini dikukuhkan lagi dengan kajian yang telah dilakukan oleh ZunaizanEmbong (2000) yang mengatakan bahawa sikap guru terhadap pengajaran dan pembelajaranmerupakan faktor yang memberi sumbangan besar terhadap pencapaian akademik pelajar.2.3.4 Rakan Sebaya Menurut Musgrave P.W (1974) rakan sebaya ialah homogenous age group iaitukelompok yang terdiri daripada ahli-ahli sama umur. R.J Harighurst dan B.L Neugarten pulamenyatakan rakan sebaya sebagai satu kelompok yang khusus dan berinteraksi seperti yangberlaku dalam sebuah keluarga yang mempunyai peraturan dan norma-norma yang tertentudiantara mereka. Rakan sebaya merupakan sekumpulan individu yang mempunyai tingkat umur yangsama atau lebih kurang sama dengan individu berkenaan. Kebiasaannya, rakan sebayamempunyai cita-cita, minat serta taraf kecerdasan yang lebih kurang sama. Kumpulan initerbentuk kerana manusia adalah makluk sosial yang aktif. Menurut Ee Ah Meng (1996), pengaruh rakan sebaya adalah dari pelbagai aspek iaituafektif, sosial, kognitif dan psikomotor. Seseorang akan mempelajari perkara yang bolehditerima dan tidak oleh ahli kumpulannya. Apabila remaja bergaul dan berkawan denganrakan sebaya yang mempunyai sifat yang baik, ini akan mempengaruhi mereka menjadiseorang yang bersahsiah positif dan begitu jua sabaliknya.
 31. 31. Velayutham (1997) telah memberi satu contoh iaitu jika seorang pelajar didapatibergaul dengan satu kumpulan yang mementingkan akademik, maka sifat tersebut akanmempengaruhi pelajar berkenaan. Jika dilihat dari aspek kognitif pula, pemikiran kanak-kanak akan berkembang keranaterlibat dengan kepincangan dan perbahasan dengan rakan-rakan sebayanya. Begitu jugadengan pengaruh akhlak terhadap individu. Sekiranya kebanyakan rakan mereka bersopansantun, maka individu cenderung menunjukkan sikap yang sama. Rakan sebaya merupakansalah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan dan prestasi pelajaran. Pemilihan rakanberdasarkan kriteria seperti latar belakang, pendidikan dan akhlak menjadi sesuatu yang amatperlu dititik beratkan.2.4 Penutup Bab ini telah mengupas empat faktor utama penyumbang kepada kecemerlanganakademik pelajar dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah yang ingin dikaji. Sehubungan itu,kajian perlu dilakukan untuk meninjau sejauh manakah keempat-empat faktor inimempengaruhi individu pelajar tersebut. Seterusnya dalam Bab III akan membincangkankaedah atau metodologi kajian yang akan digunakan untuk menjalankan kajian seterusnyamenjawab persoalan yang diketengahkan di dalam kajian ini.
 32. 32. BAB III METODOLOGI3.1 Pendahaluan Penyelidikan yang dijalankan ini merupakan satu tinjauan kes mengenai persepsipelajar terhadap faktor-faktor kecemerlangan UPSR 2004. Dalam bab ini, penyelidik akanmembincangkan mengenai kaedah atau metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini.Mohd Majid (2000), menyatakan bahawa sesuatu isu yang dilakukan dalam masyarakatmerupakan rangsangan kepada penyelidik. Penyelidikan yang dijalankan mestilah secarasaintifik dan sistematik. Keadaan ini bagi memastikan dapatan kajian adalah jitu dan bolehdipercayai. Antara perkara-perkara yang berkaitan termasuklah rekabentuk kajian, lokasikajian, sampel kajian, instrumen kajian, analisis data, kajian rintis dan tatacara kajian.3.2 Rekabentuk Kajian Kajian ini merupakan satu kajian berbentuk kajian kes deskriptif yang bertujuanmeninjau persepsi pelajar tingkatan satu di salah sebuah Sekolah Berasrama Penuh di JohorBahru terhadap faktor-faktor kecemerlangan UPSR 2004. Menurut Van Dalen (dalam MohdNajib, 1999) kajian kes deskriptif menerangkan fenomena dengan cara menganalisa datadeskriptif yang diperolehi daripada pembentukkan soal selidik.
 33. 33. Mohd Majid (2000) pula menyatakan bahawa penyelidikan deskriptif bermatlamatmenerokai sesuatu bidang yang belum atau kurang diterokai. Kenyataan ini disokong olehGray, 1996 (dalam Mohd Majid, 2000) yang menyatakan bahawa kajian deskriptifmelibatkan data dalam usaha menjawab persoalan kajian dengan menggunakan kaedah soalselidik untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap faktor yang mempengaruhikecemerlangan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) mereka. Mohd Najib (1999) menyatakan soal selidik selalunya digunakan untuk mengetahui sikapseseorang. Maka, penyelidik memilih instrumen soal selidik kerana ianya sesuai dengantajuk penyelidikan. Selain itu, ianya mudah difahami dan dikelolakan. Beberapa perkaratelah dipertimbangkan untuk memilih instrumen ini iaitu: i. Instrumen ini menjimatkan masa penyelidik dan pelajar disamping menjimatkan kos. ii. Responden hanya perlu memilih jawapan yang telah disediakan mengikut kesesuaian. Ini memudahkan responden memberi maklum balas memandangkan responden terdiri daripada pelajar yang berusia antara 12 hingga 13 tahun. Mengikut Mohd Majid (2000) lagi, soal selidik merupakan alat ukur yang digunakandalam penyelidikan untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai fakta, kepercayaan,perasaan, kehendak dan sebagainya. Pengkaji mengedarkan borang soal selidik dengan pergi ke sekolah dan mengedarkannyasendiri kepada responden. Borang soal selidik yang sudah lengkap kemudiannyadikumpulkan semula dan disemak ke atas setiap borang soal selidik bagi memastikanresponden mematuhi setiap arahan yang ditetapkan. Kemudian borang tersebut dianalisa dankeputusan yang didapati akan dibuat dalam bentuk statistik peratusan dan kekerapan beserta
 34. 34. penerangan menggunakan perkataan. Data-data dari kajian ini dianalisis dan hasil diperolehmerupakan dapatan kajian.3.3 Lokasi Kajian Kajian ini dijalankan di salah sebuah Sekolah Berasrama Penuh di daerah JohorBahru. Sekolah ini menempatkan pelajar terpilih dari seluruh negara yang cemerlangkurikulum. Kajian ini hanya melibatkan pelajar tingkatan satu yang berumur antara 12hingga 13 tahun di sekolah berkenaan.3.4 Sampel Kajian Sampel yang dipilih oleh penyelidik akan mewakili populasi yang terdiri daripadasemua pelajar tingkatan satu sekolah berkenaan. Bagi menentukan saiz sampel yang akandigunakan dalam kajian ini, pengkaji menggunakan jadual penentu saiz populasi Krejcie danMorgan, 1970 (dalam Suhasnim Mat Isa, 2001). Oleh kerana jumlah populasi dalam kajianini adalah seramai 121 orang, maka saiz sampel yang akan digunakan adalah seramai 92orang responden sahaja.3.5 Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik mengenai persepsi pelajar terhadapfaktor-faktor kecemerlangan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Wolf, 1998 (dalamMohd Najib, 1999) mencadangkan agar pembinaan soal selidik dilakukan berdasarkanbeberapa andaian iaitu:
 35. 35. i. Responden dapat membaca dan memahami item-item; ii. Responden mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang mencukupi untuk menjawab item-item dalam soal selidik; iii. Responden secara sukarela dan ikhlas menjawab soal selidik. Instumen kajian yang digunakan bagi menjalankan kajian ini adalah satu set soalselidik yang diberikan kepada responden. Penggunaan soal selidik bertujuan memudahkanpenyelidik menganalisis data yang diperolehi. Set borang selidik yang dirangka terbahagikepada tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan maklumat diriresponden. Antara soalan yang dikemukakan dalam bahagian ini adalah umur, jantina,bangsa, bilangan adik beradik, kawasan tempat tinggal, keputusan UPSR 2004 dan pekerjaanibu bapa. Bahagian B pula terdiri dari item-item yang bertujuan mengenalpasti pandanganresponden terhadap ke empat-empat persoalan kajian. Antara yang disoal adalah berkaitaninisiatif pelajar, peranan ibu bapa, peranan guru dan peranan rakan. Pengkaji menggunakansoal selidik bersifat positif bertujuan untuk menggalakkan responden memberi maklum balasyang dikehendaki dalam pemilihan jawapan Skala Likert. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan Skala Likert bagi mengukur sikap repondenterhaap persoalan kajian. Kaedah ini dibuat berasaskan kepada andaian bahawa keseluruhanmarkat maklum balas terhadap bukti-bukti yang menggambarkan sikap tersebut (MohdMajid, 2000). Data dari responden diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 mata grediaitu Amat Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), Tidak Pasti (TP), Setuju (S), Amat Setuju(AS). Setiap Skala Likert akan dimata gred seperti berikut:
 36. 36. Amat Tidak Setuju 1 Tidak Setuju 2 Tidak Pasti 3 Setuju 4 Amat Setuju 5 Pengkaji telah mengkelaskan keputusan kepada 3 kategori utama. Ini dilakukan bagimemudahkan pengkaji membuat penerangan bagi data-data yang telah dianalisa. Skala Kategori Amat Tidak Setuju & Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Dikekalkan Amat Setuju & Setuju Setuju Bahagian C pula terdiri daripada tiga soalan subjektif yang ingin mendapatkanmaklum balas daripada responden tentang faktor-faktor kecemerlangan mereka dalam UPSR. Antara soalan yang dikemukakan adalah, adakah responden bersetuju bahawa inisiatifdiri sendiri, dorongan ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan merupakan pendorong kepadakejayaan mereka. Adakah institusi keluarga itu penting dalam membentuk pelajar yang berjayaadakah responden bersetuju dengan pengajaran guru-guru semasa di sekolah rendah dan apakahfaktor kejayaan responden. Tujuan diadakan soalan subjektif ini adalah untuk memberi peluangkepada responden memberi jawapan dan pendapat mereka secara terbuka. Pemilihan set soal selidik ini bertepatan dengan kenyataan yang dibuat oleh MohdMajid (2000) iaitu penggunaan soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaranyang diberikan oleh sampel kerana soal selidik tidak dipengaruhi oleh penyelidik dandisokong oleh Colombo Plan, 1984 (dalam Mohd Najib,1999) dengan menyatakan bahawasoal selidik merupakan instrumen kajian yang sering digunakan oleh penyelidik-penyelidik
 37. 37. dalam kajian deskriptif. Menerusi instrumen soal selidik, penyelidik dapat mencapai objektifkajian dengan lebih berkesan.3.6 Penganalisisan Data Data-data yang telah siap dikumpul akan direkodkan bagi tujuan analisis dengankaedah statistik. Perisian komputer Statistic Package For Science Social SPSS (SPSS) versi11.5 dan manual digunakan bagi mendapatkan kekerapan dan peratusan bagi setiap jawapanyang diberikan oleh responden. Menurut Mohd Salleh dan Zaidatun (2001), perisian ini merupakan perisian mesrapengguna ‘user-friendly’ yang boleh digunakan untuk melakukan pelbagai analisis statistikdan pengurusan data dalam persekitaran yang bergrafik. Melalui penganalisisan inipenyelidik memperoleh keputusannya dalam bentuk frekuansi, peratusan dan min. Penganalisisan data bagi Bahagian B mengambil kira nilai peratus yang diperolehiuntuk mengetahui faktor kecemerlangan pelajar cemerlang UPSR. Manakala carapenganalisisan data Bahagian C pula mengambil kira beza nilai peratus untuk menyusunfaktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan UPSR.3.7 Kajian Rintis Untuk kajian ini, pengkaji telah membuat kajian rintis di sekolah yang sama keranaini merupakan responden sebenar kepada kajian yang akan dijalankan. Jumlah respondenyang diambil untuk kajian rintis ini adalah seramai 10 orang. Pengkaji tidak mengambiljumlah yang besar kerana menurut Mohamad Najib (1999), saiz sampel kajian rintis tidak
 38. 38. perlu besar tetapi memadai untuk memenuhi tujuan perbincangan awal yang berkesantentang ujian. Daripada analisis yang dibuat untuk mencari nilai alpha Cronbach, pengkaji telahmenggunakan program komputer SPSS versi 11.5. Nilai alpha Cronbach yang diperolehipengkaji adalah 0.81. Nilai ini agak tinggi dan menurut pandangan Davis (1971) dalamMohd Zolkifli Abd Hamid (1999), beliau mengkategorikan; Nilai Alpha Cronbach Penerangan 0.7 dan ke atas Sangat kuat 0.5 hingga 0.6 Kuat 0.3 hingga 0.49 Sederhana kuat 0.1 hingga 0.29 Kaitannya boleh diabaikan3.8 Tatacara Kajian Untuk memastikan kajian ini berjalan dengan sempurna, beberapa prosedur perludipatuhi oleh penyelidik termasuklah; 3.8.1 Membuat rujukan di Perpustakaan Sultanah Zanariah, 3.8.2 Perjumpaan dengan pembimbing dan pemilihan tajuk, 3.8.3 Mereka bentuk soalan, 3.8.4 Membuat kajian rintis, 3.8.5 Membuat tinjauan bilangan pelajar di sekolah yang terlibat, 3.8.6 Mendapatkan surat kebenaran dari Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan (EPRD) Malaysia, 3.8.7 Mendapatkan surat kebenaran dari Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPN), 3.8.8 Menjalankan kajian dengan mengedarkan set soal selidik,
 39. 39. 3.8.9 Menganalisis data yang diperolehi, dan 3.8.10 Membuat kesimpulan kepada penganalisisan yang dilakukan.3.9 Penutup Di dalam bab ini, penyelidik telah menerangkan langkah-langkah yang diambil olehpenyelidik untuk melaksanakan penyelidikan. Prosedur-prosedur yang dirancang di dalamBab III ini dapat memudahkan penyelidik menjalankan kajian yang ingin dibuat danseterusnya dapat memberikan panduan kepada penyelidik dalam menyiapkan kajian ini darimula hingga akhir.
 40. 40. BAB IV ANALISIS DATA4.1 Pengenalan Bab ini akan membentangkan analisis dapatan hasil kajian. Semua data danmaklumat yang diperolehi dalam kajian ini menggunakan pendekatan soal selidik.Penganalisisan data dibuat berdasarkan kepada data-data yang diperolehi daripada 92 set soalselidik.yang telah diedarkan kepada responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatansatu di salah sebuah Sekolah Berasrama Penuh di Johor Bahru. Borang yang telah diedarkantelah dikembalikan semuanya dan semua item soal selidik telah dijawab dengan sempurnaoleh responden. Penyelidik telah meggunakan perisian Statistical Package For SocialScience (SPSS) Versi 11.5 bagi menganalisis segala data yang telah diperolehi danditafsirkan kepada nilai kekerapan dan peratusan. Data yang diperolehi dari responden melalui pengedaran soal selidik ini merangkumitiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Bahagian A melibatkan itemberkaitan dengan latar belakang responden seperti bangsa, agama, jantina, pekerjaan ibu danbapa, bilangan adik-beradik dan keputusan UPSR 2004.
 41. 41. Manakala di dalam Bahagian B pula terdiri daripada item yang berkaitan denganpersoalan kajian dan Bahagian C pula berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhikecemerlangan UPSR 2004. Item-item dalam soal selidik yang diedarkan cuba menjawab persoalan kajian; 1. Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam UPSR? 2. Apakah peranan ibu bapa dalam mendorong pelajar untuk cemerlang dalam UPSR? 3. Apakah peranan guru-guru dan pihak sekolah dalam membantu pelajar berjaya dalam UPSR? 4. Apakah peranan rakan dalam membantu pelajar untuk cemerlang dalam UPSR?4.2 Analisis Latar Belakang Responden Bahagian A adalah maklumat yang berkaitan dengan latar belakang responden yangterdiri daripada pelajar tingkatan satu di salah sebuah Sekolah Berasrama Penuh di daerahJohor Bahru. Semua responden adalah dikalangan pelajar cemerlang seluruh negara yangmendapat keputusan 5A dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) padatahun 2004.Jadual 4.1 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Bagi Latar Belakang Responden. Bil Perkara Kekerapan Peratusan (%) 1 Bangsa • Melayu 88 95.7 • Melanau 3 3.3 • Kadazan Dusun 1 1.1
 42. 42. 2 Agama • Islam 91 98.9 • Kristian 1 1.1 3 Umur • 12 tahun 8 8.7 • 13 tahun 84 91.3 4 Bilangan Adik Beradik • 1 – 3 orang 73 79.3 • 4 – 6 orang 16 17.4 • 7 – 9 orang 1 1.1 • 9 orang dan ke atas 2 2.2 5 Kawasan Tempat Tinggal • Bandar Besar 24 26.1 • Bandar Kecil 34 37.0 • Pinggir Bandar 28 30.4 • FELDA 6 6.5 6 Pekerjaan Bapa • Kerajaan 29 31.5 • Swasta 22 23.9 • Pesara 1 1.1 • Sendiri 30 32.6 • Lain-lain 10 10.9 7 Pekerjaan Ibu • Kerajaan 25 27.2 • Swasta 5 5.4 • Pesara 1 1.1 • Suri rumah 47 51.1 • Lain-lain 14 15.2 Jadual 4.1 menunjukkan taburan responden mengikut kekerapan dan peratusanmengikut item yang telah ditetapkan. Dari analisis bangsa mendapati seramai 88 orang(95.7%) responden adalah berbangsa Melayu, manakala seramai 3 orang (3.3%) berbangsaMelanau dan 1 orang (1.1%) adalah berbangsa Kadazan Dusun. Dari analisis agama pula,seramai 91 orang (98.9%) responden adalah beragama Islam, manakala 1 orang atau 1.1%responden beragama Kristian. Manakala majoriti 84 orang (91.3%) responden berumur 13tahun, manakala 8 orang (8.7%) adalah berumur 12 tahun. Bagi responden yang mempunyai taburan bilangan adik-beradik yang paling ramaiadalah antara 1 hingga 3 orang iaitu seramai 73 orang atau 79.3% responden. Diikuti dengan
 43. 43. responden yang mempunyai taburan bilangan adik-beradik antara 4 hingga 6 orang iaituseramai 16 orang atau 17..4% dan seramai 1 orang atau 1.1% responden mempunyai taburanadik beradik antara 7 hingga 9 orang. Manakala responden yang mempunyai taburanbilangan adik-beradik yang paling sedikit iaitu seramai 2 orang atau 2.2% adalah darikalangan taburan adik beradik 9 orang dan keatas. Dalam kajian ini mendapati seramai 34 orang atau 26.1% responden tinggal di bandarkecil, manakala 28 orang atau 30.4% responden tinggal di pinggir bandar. Selain itu seramai24 orang atau 26.1% responden tinggal di bandar besar dan hanya 6 orang atau 6.5%responden tinggal di kawasan FELDA. Analisis bagi pekerjaan bapa responden mendapati seramai 30 orang atau 32.6% baparesponden adalah bekerja sendiri seperti mengusahakan perniagaan sendiri. Manakalaseramai 29 orang atau 31.5% bapa responden bekerja sebagai kakitangan kerajaan, 22 orangatau 23.9% sebagai kakitangan swasta, 1 orang atau 1.1% sebagai pesara dan 10 orang atau10.9% dikira sebagai lain-lain, misalnya berkebun, nelayan, telah meninggal dunia atauselainnya. Dalam analisis bagi pekerjaan ibu responden, kajian mendapati seramai 47 orang atau51.1% ibu responden bekerja sebagai surirumah, 25 orang atau 27.2% ibu responden bekerjasebagai kakitangan kerajaan, 5 orang (5.4%) sebagai kakitangan swasta dan 1 orang atau1.1% sebagai pesara. Manakala 14 orang atau 15.2% ibu responden dilabelkan dengan lain-lain iaitu bekerja kilang, berkebun, telah meninggal dunia atau selainnya.4.3 Analisis Bahagian B Di dalam bahagian B ini, item-item yang dibina adalah berdasarkan kepada empatpersoalan utama kajian. Ia bertujuan mendapatkan maklumbalas yang berkaitan untuk
 44. 44. mengaitkan persoalan kajian dengan gerak balas dari responden. Bahagian ini mengandungi45 item. Keputusan data yang telah dianalisis dan dihuraikan beserta jadual kekerapan danperatusan bagi setiap empat kategori utama yang ditetapkan. Berikut merupakan keputusanyang telah diperolehi mengikut setiap persoalan utama.4.3.1 Analisis Persoalan Kajian Pertama“Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pelajar untuk mencapai kecemerlangandalam UPSR?”Jadual 4.2 Taburan Kekerapan Dan Peratusan Persetujuan Responden Mengikut Persoalan Kajian Pertama. Kekerapan Peratus (%) Bil Soalan TS TP S TS TP S Saya ada mengikuti kelas tambahan 1 yang diadakan di sekolah rendah. 1 0 91 1.1 0.0 98.9 2 Saya ada dikenakan bayaran 36 8 48 39.1 8.7 52.2 tambahan ke atas kelas tambahan yang dijalankan di sekolah rendah. 3 Waktu belajar saya di kelas 6 6 80 6.5 6.5 87.0 tambahan sekolah rendah amat mencukupi. 4 Kelas tambahan yang diadakan di 2 5 85 2.2 5.4 92.4 sekolah rendah saya berkesan. 5 Saya ada mengambil kelas tuisyen di 42 2 48 45.7 2.2 52.2 luar. 6 Kelas kelas tuisyen saya amat 34 12 46 37.0 13.0 50.0 berkesan. 7 Waktu belajar saya di kelas tuisyen 36 13 43 39.1 14.1 46.7 amat mencukupi.
 45. 45. 8 Saya amat meminati mata pelajaran 3 11 78 3.3 12.0 84.8 Bahasa Melayu (Pemahaman). 9 Saya amat meminati mata pelajaran 2 12 78 2.2 13.0 84.8 Bahasa Melayu (Penulisan) 10 Saya amat meminati mata pelajaran 0 3 89 0.0 3.3 96.7 Matematik. 11 Saya amat meminati mata pelajaran 3 7 82 3.3 7.6 89.1 Bahasa Inggeris. 12 Saya amat meminati mata pelajaran 0 15 77 0.0 16.3 83.7 Sains. 13 Saya banyak membuat soalan latih 9 10 73 9.8 10.9 79.3 tubi sendiri di rumah. Jadual 4.2 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikutpersoalan kajian pertama. Bagi item 1, seramai 91 (98.9%) responden bersetuju bahawamereka ada mengikuti kelas tambahan yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasamengambil peperiksaan UPSR, manakala 1 (1.1%) responden tidak bersetuju. Bagi item 2 pula, seramai 48 (52.2%) responden bersetuju bahawa mereka adadikenakan bayaran tambahan bagi aktiviti kelas tambahan yang dianjurkan oleh pihaksekolah, manakala seramai 36 (39.1%) tidak bersetuju dan 8 (8.7) berkecuali. Untuk item 3 pula, 80 (87.0%) responden bersetuju waktu belajar mereka di kelastambahan mencukupi, 6 (6.5%) berkecuali dan 6 (6.5%) lagi tidak bersetuju. Selain itu, bagiitem 4 seramai 85 (92.4%) responden bersetuju bahawa kelas tambahan di sekolah rendahmereka berkesan, manakala 2 (2.2%) tidak bersetuju dan 5 (5.4%) tidak pasti. Seterusnya, bagi item 5 seramai 48 (52.2%) responden bersetuju bahawa mereka adamengikuti kelas tuisyen, manakala seramai 42 (45.7%) tidak bersetuju dan 2 (2.2%)
 46. 46. berkecuali. Bagi item 6 pula seramai 46 (50.0%) responden bersetuju bahawa kelas tuisyenmereka berkesan, 34 (37.0%) tidak bersetuju dan 12 (13.0%) berkecuali. Bagi item 7, 43 (46.7%) responden bersetuju bahawa waktu belajar merekamencukupi di kelas tuisyen, manakala seramai 36 (39.1%) tidak bersetuju dan 13 (14.1%)berkecuali. Untuk item 8 pula, seramai 78 (84.8%) responden bersetuju bahawa merekaberminat dalam mata pelajaran Pemahaman Bahasa Melayu, 11 (12.0%) berkecuali dan 3(3.3%) tidak bersetuju. Item 9 pula menyatakan 78 (84.8%) responden bersetuju bahawa mereka berminatterhadap mata pelajaran Penulisan Bahasa Melayu, 12 (13.0%) berkecuali dan 2 (2.2%) tidakbersetuju. Bagi item 10 pula seramai 89 (96.7%) responden bersetuju bahawa meminati matapelajaran Matematik, manakala 3 (3.3%) tidak bersetuju. Bagi item 11, 82 (89.1%) bersetuju bahawa mereka meminati mata pelajaran BahasaInggeris, 7 (7.6%) berkecuali dan 3 (3.3%) tidak bersetuju. Item 12 pula seramai 77 (83.7%)responden meminati mata pelajaran Sains dan 15 (16.3%) berkecuali. Bagi item 13 pula,seramai 73 (79.3%) responden bersetuju bahawa mereka banyak membuat soalan latih tubidirumah, 10 (1.09%) berkecuali dan 9 (9.8%) tidak bersetuju.
 47. 47. 4.3.2 Analisis Persoalan Kajian Kedua“Apakah peranan ibu bapa dalam mendorong pelajar untuk cemerlang dalam UPSR?”Jadual 4.3 Taburan Kekerapan Dan Peratusan Persetujuan Responden Mengikut Persoalan Kajian Kedua. Kekerapan Peratus (%) Bil Soalan TS TP S TS TP S 14 Hubungan antara saya dan ibu bapa 1 1 90 1.1 1.1 97.8 saya sangat mesra Ibu bapa saya selalu memberi kata- 15 kata perangsang kepada saya untuk 1 0 91 1.1 0.0 98.9 cemerlang dalam UPSR. 16 Ibu bapa saya pernah menghantar 6 7 79 6.5 7.6 85.9 saya ke kem motivasi. Ibu bapa saya aktif dalam aktiviti 17 kerohanian di sekolah seperti Solat 7 9 76 7.6 9.8 82.6 Hajat, PIBG dan sebagainya. Ibu bapa saya sering menunjukkan 18 kasih sayang mereka kepada saya dengan memberi pujian, layanan dan 4 7 81 4.3 7.6 88.0 sebagainya. Ibu bapa saya pernah berjanji akan 11 9 72 12.0 9.8 78.3 19 memberi ganjaran jika saya cemerlang dalam UPSR. Saya jadikan ganjaran yang 43 15 34 46.7 16.3 37.0 20 dijanjikan sebagai faktor utama untuk saya cemerlang dalam UPSR. Saya bersetuju ibu bapa dan 0 3 89 0.0 3.3 96.7 21 keluarga merupakan faktor utama kejayaan saya.
 48. 48. Ibu bapa saya sanggup berbelanja 0 0 92 0.0 0.0 100 22 lebih untuk pembelajaran saya asalkan saya cemerlang dalam UPSR. Saya amat bersetuju jika ibu bapa 0 1 91 0.0 1.1 98.9 23 dan keluarga dijadikan faktor kecemerlangan saya. Jadual 4.3 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikutpersoalan kajian kedua. Bagi item 14, seramai 90 (97.8%) responden bersetuju, 1 (1.1%)berkecuali dan 1 (1.1%) tidak bersetuju bahawa hubungan mereka dengan ibu bapa merekasangat mesra. Untuk item 15 pula, seramai 91 (98.9%) responden bersetuju bahawa ibu bapamereka selalu memberi kata-kata perangsang kepada mereka, manakala 1 (1.1%) tidakbersetuju. Bagi item 16 pula, seramai 79 (85.9%) responden bersetuju ibu bapa mereka pernahmenghantar mereka ke kem motivasi, 7 (7.6%) berkecuali dan 6 (6.5%) tidak bersetuju. Item17 pula seramai 76 (82.6%) responden bersetuju bahawa ibu bapa mereka aktif dalam aktivitikerohanian di sekolah, 9 (9.8%) berkecuali dan 7 (7.6%) tidak bersetuju. Item 18 pula menyatakan 81 (88.0%) responden bersetuju bahawa ibu bapa merekasering menunjukkan kasih sayang seperti memberi pujian dan layanan kepada mereka, 7(7.6%) berkecuali dan 4 (4.3%) tidak bersetuju. Bagi item 19 pula, 72 (78.3%) respondenbersetuju bahawa ibu bapa mereka berjanji akan memberi ganjaran jika mereka berjayadalam UPSR, manakala 11 (12.0%) tidak bersetuju dan 9 (9.8%) berkecuali. Seramai 43 (46.7%) responden tidak bersetuju dengan item 20 bahawa merekamenjadikan ganjaran yang dijanjikan sebagai faktor utama untuk cemerlang, manakala 34(37.0%) bersetuju dan 15 (16.3%) berkecuali. Bagi item 21, seramai 89 (96.7%) responden
 49. 49. bersetuju ibu bapa dan keluarga merupakan faktor utama kejayaan mereka, manakala 3(3.3%) berkecuali. Untuk item 22 pula, majoriti 92 (100.0%) responden bersetuju bahawa ibu bapamereka sanggup berbelanja lebih untuk pembelajaran mereka. Bagi item 23 pula, seramai 91(98.9%) responden bersetuju ibu bapa dan keluarga merupakan faktor kecemerlanganmereka.4.3.3 Analisis Persoalan Kajian Ketiga“Apakah peranan guru-guru dan pihak sekolah dalam membantu pelajar untuk berjaya dalamUPSR?”Jadual 4.4 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Persetujuan Responden Mengikut Persoalan Kajian Ketiga Kekerapan Peratus (%) Bil Soalan TS TP S TS TP S 24 Saya amat menghormati guru-guru 0 2 90 0.0 2.2 97.8 saya. 25 Saya menganggap guru-guru saya 1 9 82 1.1 9.8 89.1 sebagai ibu bapa di sekolah. 26 Saya menerima teguran guru-guru 0 4 88 0.0 4.3 95.7 saya sebagai teguran yang membina. 27 Saya mempunyai hubungan yang 0 8 84 0.0 8.7 91.3 mesra dengan guru mata pelajaran Bahasa Melayu (Pemahaman). 28 Saya mempunyai hubungan yang 0 9 83 0.0 9.8 90.2 mesra dengan guru mata pelajaran Bahasa Melayu (Penulisan).
 50. 50. 29 Saya mempunyai hubungan yang 1 5 86 1.1 5.4 93.5 mesra dengan guru mata pelajaran Bahasa Inggeris. 30 Saya mempunyai hubungan yang 1 7 84 1.1 7.6 91.3 mesra dengan guru mata pelajaran Matematik. 31 Saya mempunyai hubungan yang 2 11 79 2.2 12.0 85.9 mesra dengan guru mata pelajaran Sains. 32 Guru-guru saya selalu memberikan 0 1 91 0.0 1.1 98.9 dorongan dan semangat kepada saya untuk cemerlang dalam mata pelajaran mereka. 33 Saya faham dengan pengajaran yang 0 0 92 0.0 0.0 100 disampaikan oleh guru-guru saya semasa di sekolah rendah. 34 Saya pernah ke kem motivasi yang 2 3 87 2.2 3.3 94.6 dianjurkan oleh pihak sekolah semasa di sekolah rendah. 35 Jika saya tidak faham semasa guru 0 3 89 0.0 3.3 96.7 saya mengajar, guru saya akan cuba membantu saya sehingga faham. 36 Saya amat bersetuju jika guru 0 8 84 0.0 8.7 91.3 dijadikan faktor kecemerlangan saya. Jadual 4.3 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikutpersoalan kajian ketiga. Bagi item 24, seramai 90 (97.8%) responden bersetuju bahawamereka amat menghormati guru-guru di sekolah, manakala 2 (2.2%) tidak pasti. Item 25pula, 82 (89.1%) responden bersetuju bahawa mereka menganggap guru-guru merekasebagai ibu bapa di sekolah, manakala 9 (9.8%) berkecuali dan 1 (1.1%) tidak bersetuju.
 51. 51. Bagi item 26, seramai 88 (95.7%) responden bersetuju bahawa mereka menerimateguran guru-guru sebagai membina, manakala 4 (4.3%) berkecuali. Bagi item 27 pula,seramai 84 (91.3%) responden bersetuju bahawa mereka mempunyai hubungan yang mesradengan guru mata pelajaran Pemahaman Bahasa Melayu, 8 (8.7%) berkecuali. Bagi item 28, seramai 83 (90.2%) responden bersetuju bahawa mereka mempunyaihubungan yang mesra dengan guru mata pelajaran Penulisan Bahasa Melayu, 9 (9.8%)daripada mereka berkecuali. Item 29 pula, seramai 86 (93.5%) bersetuju mereka mempunyaihubungan yang mesra dengan guru mata pelajaran Bahasa Inggeris, 1 (1.1%) tidak bersetujudan 5 (5.4%) berkecuali. Untuk item 30, seramai 84 (91.3%) responden bersetuju bahawa mereka mempunyaihubungan yang mesra dengan guru mata pelajaran Matematik mereka, manakala 7 (7.6%)berkecuali dan 1 (1.1%) tidak bersetuju. Bagi item 31, seramai 79 (85.9%) respondenmempunyai hubungan yang mesra dengan guru mata pelajaran Sains, 11 (12.0%) berkecualidan 2 (2.2%) tidak bersetuju. Untuk item 32 pula, 91 (98.9%) responden bersetuju bahawa guru-guru selalumemberi dorongan kepada mereka untuk cemerlang, manakala 1 (1.1%) berkecuali. Item 33pula, 92 (100%) responden bersetuju bahawa mereka faham dengan pengajaran yangdisampaikan oleh guru-guru. Bagi item 34 pula, seramai 87 (94.6%) responden bersetujubahawa pernah mengikuti kem motivasi yang dianjurkan oleh pihak sekolah, 2 (2.2%) tidakbersetuju dan 3 (3.3%) berkecuali. Untuk item 35, 89 (96.7%) responden bersetuju bahawa guru mereka akan membantusekiranya mereka tidak faham semasa sesi pengajaran, manakala 3 (3.3%) tidak pasti. Bagiitem 36 pula, seramai 84 (91.3%) responden bersetuju guru dijadikan faktor kecemerlanganmereka, manakala 8 (8.7%) berkecuali.
 52. 52. 4.3.4 Analisis Persoalan Kajian Keempat“Apakah peranan rakan dalam membantu pelajar untuk cemerlang dalam UPSR?”Jadual 4.5 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Persetujuan Responden Mengikut Persoalan Kajian Keempat. Kekerapan Peratus (%) Bil Soalan TS TP S TS TP S 37 Saya mempunyai ramai rakan. 1 1 90 1.1 1.1 97.8 38 Tujuan saya berkawan baik adalah 22 17 53 23.9 18.5 57.6 untuk menambah bilangan rakan. 39 Tujuan saya berkawan adalah 2 14 76 2.2 15.2 82.6 untuk mencari rakan belajar. 40 Saya juga mempunyai rakan karib. 3 1 88 3.3 1.1 95.7 41 Saya sering berjumpa dengan 8 3 81 8.7 3.3 88.0 rakan karib saya. 42 Rakan karib saya sebaya saya. 3 0 89 3.3 0.0 96.7 43 Rakan karib saya juga mengambil 4 0 88 4.3 0.0 95.7 UPSR 2004. 44 Saya dan rakan karib sering 3 5 84 3.3 5.4 91.3 memberi dorongan antara satu sama lain. 45 Saya amat setuju jika rakan karib 12 16 64 13.0 17.4 69.6 dijadikan antara faktor kecemerlangan saya. Jadual 4.5 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikutpersoalan kajian keempat. Bagi item 37, seramai 90 (97.8%) responden bersetuju merekamempunyai ramai rakan, 1 (1.1%) tidak bersetuju dan 1 (1.1%) lagi berkecuali. Item 38
 53. 53. pula, seramai 83 (57.6%) responden bersetuju bahawa tujuan mereka berkawan baik adalahuntuk menambah bilangan rakan, 22 (23.9%) daripada mereka tidak bersetuju dan 17(18.5%) berkecuali. Bagi item 39, seramai 76 (82.6%) responden bersetuju bahawa tujuan merekaberkawan adalah untuk mencari rakan belajar, manakala 14 (15.2%) berkecuali dan 2 (2.2%)tidak bersetuju. Item 40 menyatakan seramai 88 (95.7%) bersetuju, 3 (3.3%) tidak bersetujudan 1 (1.1%) berkecuali bagi kenyataan mereka mempunayi rakan karib. Bagi item 41, seramai 81 (88.0%) responden bersetuju bahawa mereka seringberjumpa dengan rakan karib mereka, 8 (8.7%) tidak bersetuju dan 3 (3.3%) berkecuali.Bagi item 42, seramai 89 (96.7%) mempunyai rakan karib yang sebaya, manakala 3 (3.3%)tidak mempunyai rakan karib sebaya. Item 43 pula, seramai 88 (95.7%) responden bersetuju bahawa rakan karib merekajuga mengambil UPSR 2004, manakala 4 (4.3%) tidak bersetuju. Kajian ini juga mendapatiseramai 84 (91.3%) responden bersetuju bahawa mereka dan rakan karib sering memberidorongan antara satu sama lain, manakala 3 (3.3%) daripadanya tidak bersetuju dan 5 (5.4%)berkecuali. Untuk item yang terakhir adalah item yang menyatakan sama ada respondenbersetujua bahawa rakan karib dijadikan faktor kecemerlangan mereka. Seramai 64 (69.6%)bersetuju, manakala 16 (17.4%) berkecuali dan 12 (13.0%) tidak bersetuju.
 54. 54. 4.4 Analisis Bahagian C Di dalam bahagian C ini, item-item yang dibina adalah berdasarkan kepada empatsoalan subjektif. Ia bertujuan mendapatkan maklum balas berkaitan untuk mengaitkanpersoalan kajian dengan gerak balas dari responden.4.4.1 Analisis Bagi Faktor Inisiatif Pelajar Dalam Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR. Analisis persoalan kajian ini melibatkan faktor inisistif pelajar dalam mempengaruhikecemerlangan UPSR. Persoalan berkenaan adalah :‘Adakah faktor inisiatif pelajar mempengaruhi kecemerlangan UPSR?’ Keputusan keseluruhan bagi faktor inisistif pelajar mempengaruhi kecemerlanganUPSR 2004, pelajar tingkatan satu sekolah ini ditunjukkan dalam jadual 4.6. Jumlahkekerapan dan peratus keseluruhan item akan digunakan untuk menjawab persoalan kajianyang pertama.Jadual 4.6 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Bagi Faktor Inisiatif Pelajar Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR Kekerapan Peratus (%) Bil Soalan Ya Tidak Ya Tidak 1 Saya bersetuju bahawa inisiatif diri sendiri, dorongan 92 0 0.0 100 ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan adalah pendorong kepada kejayaan saya dalam UPSR.
 55. 55. 2 Saya boleh berjaya tanpa dorongan dan sokongan 0 92 0.0 100 ibu bapa, guru dan rakan. 3 Saya ingin menjadi pelajar yang berjaya di masa 47 45 51.1 48.9 akan datang dengan mengekalkan corak pembelajaran saya sekarang. Jadual 4.6 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi faktor inisiatif pelajardalam mempengaruhi kecemerlangan UPSR. Dapatan kajian menunjukkan seramai 92 orang(100%) responden bersetuju bahawa gabungan anisiatif diri sendiri, ibu bapa, guru dan rakanmerupakan faktor terpenting untuk berjaya dalam peperiksaan. Seramai 92 orang (100%) responden bersetuju bahawa dorongan ibu bapa, guru danrakan penting bagi mereka untuk cemerlang dalam peperiksaan. Selain itu, seramai 47 orang(51.1%) responden bersetuju dengan kenyataan bahawa akan mengekalkan corakpembelajaran mereka sekarang untuk cemerlang dalam di masa akan datang, manakalaseramai 45 (48.9%) responden menolak kenyataan itu.4.4.2 Analisis Bagi Faktor Ibu Bapa Dalam Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR Analisis persoalan kajian ini melibatkan faktor ibu bapa dalam mempengaruhikecemerlangan UPSR. Persoalan berkenaan adalah :‘Adakah faktor ibu bapa mempengaruhi kecemerlangan UPSR responden?’ Keputusan keseluruhan bagi faktor ibu bapa mempengaruhi kecemerlangan UPSR2004, pelajar tingkatan satu sekolah ini ditunjukkan dalam jadual 4.7.
 56. 56. Jumlah kekerapan dan peratus keseluruhan item akan digunakan untuk menjawab persoalankajian yang kedua.Jadual 4.7 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Bagi Faktor Ibu Bapa Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR Kekerapan Peratus (%) Bil Soalan Ya Tidak Ya Tidak 4 Doa dan restu ibu bapa penting untuk saya berjaya dalam 92 0 100 0.0 UPSR. 5 Pada pendapat saya, institusi keluarga itu penting 70 22 76.1 23.9 dalam membentuk pelajar yang berjaya. Jadual 4.7 menerangkan taburan kekerapan dan peratusan bagi faktor ibu bapa dalammempengaruhi kecemerlangan UPSR responden. Seramai 92 (100%) responden bersetujubahawa doa dan restu ibu bapa penting untuk berjaya dalam UPSR. Selain itu, seramai 70(76.1%) responden bersetuju bahawa institusi keluarga penting dalam membentuk pelajaryang berjaya, manakala seramai 22 (23.9%) tidak bersetuju dengan item itu.4.4.3 Analisis Bagi Faktor Guru Dalam Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR Analisis persoalan kajian ini melibatkan faktor guru dalam mempengaruhikecemerlangan UPSR. Persoalan berkenaan adalah :‘Adakah faktor guru mempengaruhi kecemerlangan UPSR responden?’
 57. 57. Keputusan keseluruhan bagi faktor guru mempengaruhi kecemerlangan UPSR 2004,pelajar tingkatan satu sekolah ini ditunjukkan dalam jadual 4.8. Jumlah kekerapan danperatus keseluruhan item akan digunakan untuk menjawab persoalan kajian yang ketiga.Jadual 4.8 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Bagi Faktor Guru Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR Kekerapan Peratus (%) Bil Soalan Ya Tidak Ya Tidak 6 Guru-guru saya amat prihatin terhadap pelajar-pelajarnya. 78 14 84.8 15.2 7 Saya selesa dengan pengajaran guru-guru 88 4 95.7 4.3 disekolah rendah. 8 Hubungan antara ibu bapa dan pihak sekolah 66 26 71.4 28.6 rendah saya amat baik. Jadual 4.8 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi faktor guru dalammempengaruhi kecemerlangan UPSR. Seramai 78 (84.8%) responden bersetuju dengan itembahawa guru mereka amat prihatin terhadap pelajar-pelajarnya, manakala seramai 14 (15.2%)responden pula tidak bersetuju. Bagi item 7 pula, seramai 88 (95.7%) responden bersetuju bahawa mereka selesa denganpengajaran guru-guru mereka semasa di sekolah rendah, manakala seramai 4 (4.3%) pula tidakbersetuju. Bagi item 8 pula, seramai 66 orang atau 71.4% responden bersetuju bahawa hubunganantara ibu bapa dan pihak sekolah rendah mereka amat baik, manakala seramai 26 (28.6%)responden tidak bersetuju.
 58. 58. 4.4.4 Analisis Bagi Faktor Rakan Sebaya Dalam Mempengaruhi Kecemerlangan UPSR Analisis persoalan kajian ini melibatkan faktor rakan sebaya dalam mempengaruhikecemerlangan UPSR. Persoalan berkenaan adalah :‘Adakah faktor rakan sebaya mempengaruhi kecemerlangan UPSR responden?’ Keputusan keseluruhan bagi faktor rakan sebaya mempengaruhi kecemerlanganUPSR 2004, pelajar tingkatan satu sekolah ini ditunjukkan dalam jadual 4.9 Jumlahkekerapan dan peratus keseluruhan item akan digunakan untuk menjawab persoalan kajianyang keempat.Jadual 4.9 Taburan Kekerapan Dan Peratusan (%) Bagi Faktor Rakan Sebaya mempengaruhi Kecemerlangan UPSR. Kekerapan Peratus (%) Bil Soalan Ya Tidak Ya Tidak 9 Rakan sebaya sentiasa mengambil berat terhadap saya. 81 11 87.9 12.1 10 Saya dan rakan selalu belajar bersama-sama. 78 14 85.8 14.2 Jadual 4.9 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi faktor rakan sebayadalam mempengaruhi kecemerlangan UPSR. Seramai 81 (87.9%) responden bersetujubahawa rakan sebaya mereka sentiasa mengambil berat terhadap mereka, manakala seramai11 (12.1%) tidak bersetuju. Selain itu seramai 78 (85.8%) responden bersetuju dengan item10, manakala 14 (14.2%) menolak item itu.
 59. 59. BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN5.1 Pengenalan Dalam bab ini, penyelidik mengemukakan rumusan secara keseluruhan bagimembincangkan tajuk kajian. Ianya akan menyentuh aspek perbincangan, rumusan,kesimpulan dan cadangan mengenai persepsi pelajar tingkatan satu di salah sebuah SekolahBerasrama Penuh di daerah Johor Bahru terhadap faktor-faktor yang mempengaruhikecemerlangan UPSR. Penyelidik mengkhususkan bab ini kepada perbincangan danmerumuskan segala dapatan yang diperolehi dan mencadangkannya kepada pihak tertentu.Perbincangan dibuat dengan menganalisis setiap persoalan kajian untuk mengetahui apakahinisiatif diri sendiri, dorongan ibu bapa, guru dan rakan-rakan mempengaruhi kecemerlanganmereka dalam UPSR. Selain itu, penyelidik juga akan membuat kesimpulan hasil daripada perbincangandan rumusan. Di samping membuat beberapa cadangan yang difikirkan perlu danmunasabah serta boleh dilaksanakan oleh calon-calon UPSR, ibu bapa, guru-guru serta pihaksekolah dan rakan sebaya.
 60. 60. 5.2 Perbincangan Kajian Tumpuan perbincangan berfokuskan kepada empat persoalan kajian iaitu; 5. Langkah-langkah atau inisiatif yang telah diambil oleh pelajar untuk kecemerlangan dalam UPSR. 6. Peranan ibu bapa dalam mendorong pelajar untuk cemerlang dalam UPSR. 7. Peranan guru-guru serta pihak sekolah dalam membantu pelajar berjaya dalam UPSR. 8. Peranan rakan dalam membantu pelajar untuk cemerlang dalam UPSR.5.2.1 Inisiatif Pelajar Untuk Kecemerlangan Dalam UPSR Hasil daripada kajian yang dijalankan, secara keseluruhannya menunjukkan ramairesponden mengambil berat terhadap peperiksaan UPSR yang mereka hadapi. Ini dapatdibuktikan dengan kesungguhan mereka mengikuti kelas tambahan yang dianjurkan olehpihak sekolah, walaupun responden ada dikenakan bayaran keatas kelas tambahan tersebut.Namun peratusan yang menghadirinya tetap tinggi dan analisis kajian mendapati seramai 91(98.7%) responden menghadiri kelas tambahan tersebut manakala 1 (1.1%) sahaja tidakmenghadiri kelas tambahan tersebut. Ini mungkin disebabkan masalah kesihatan yangdihadapi oleh responden. Tidak hanya tertumpu dengan kelas tambahan di sekolah, ramai respondenmengambil inisiatif untuk menambah ilmu dengan menghadiri kelas tuisyen di luar. Hasilkajian mendapati seramai 48 orang atau 52.2% responden mengikuti kelas tuisyen diluar,manakala 42 orang atau 45.7% tidak mendapatkan khidmat tuisyen dan 2 (2.2%) respondenadalah berkecuali.
 61. 61. Selain itu, minat merupakan perkara yang penting dalam mencapai kejayaan dalamsesuatu perkara seperti juga dengan sesi pembelajaran. Dapatan kajian menunjukkan seramai78 orang atau 84.8% responden berminat dalam mata pelajaran Pemahaman Bahasa Melayu,78 atau 84.8% berminat dalam mata pelajaran Penulisan Bahasa Melayu, 89 orang atau96.7% responden meminati mata pelajaran Matematik, 82 atau 89.1% responden meminatimata pelajaran Bahasa Inggeris dan 77 atau 83.7% responden meminati mata pelajaran Sains.Jumlah ini menunjukkan responden-responden memiliki minat yang tinggi dalam setiapmata pelajaran yang mereka pelajari. Menurut Ismail Hj Raduan (1995), minat terhadap sesuatu perkara akan mendorongseseorang meneroka lebih jauh. Oleh itu, minat perlu ditanam dalam diri pelajar agar dapatmeningkatkan keseronokan dan minat semasa belajar. Ini boleh dipertingkatkan dengandorongan ibu bapa, guru-guru dan rakan sebaya. Perkara ini disokong oleh Syarifah Alawiyah Al-Sagoff (1984) yang menjelaskanminat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi minat pelajar dalam pelajaran.Minat juga merupakan penggerak yang mendorong seseorang pelajar memberi perhatiankepada kerjaya yang diceburi. Oleh itu, minat yang tinggi membolehkan pelajar memberikantumpuan yang lebih terhadap bidang yang dilakukan. Minat boleh dianggap pendoronguntuk mengekalkan usaha dalam pelajaran, permainan dan tugas-tugas kerana minatmenyebabkan seseorang memilih perkara atau pekerjaan yang disukai. Dengan wujudnya minat, maka pelajar akan melakukan pelbagai inisiatif untukmendalami ilmu pengetahuan mereka. Hasil kajian mendapati seramai 73 orang atau 79.3%responden membuat soalan latih tubi, selain dari soalan-soalan yang diberi di sekolah atautempat tuisyen. Ini jelas menunjukkan kesungguhan mereka dalam mendalami ilmu danmemperoleh pengetahuan.
 62. 62. 5.2.2 Peranan Ibu Bapa Dalam Mendorong Pelajar Untuk Cemerlang dalam UPSR Ibu bapa merupakan agen sosialisasi terpenting dalam membentuk tingkah laku anak-anak seperti kepercayaan, personaliti dan kemahiran tertentu. Menurut Mohd Salleh Lebar(1998), anak-anak belajar sesuatu hasil daripada proses interaksi, bimbingan dan pemerhatiandaripada keluarga. Hasil kajian mendapati responden mempunyai hubungan yang mesradengan ibu bapa dan keluarga. Ini dibuktikan dengan dapatan kajian bahawa seramai 90orang atau 97.8% responden mempunyai hubungan mesra dengan ibu bapa mereka danseramai 91 orang atau 98.9% responden menyatakan bahawa ibu bapa mereka selalumemberi kata-kata perangsang. Suasana keluarga juga memainkan peranan utama dalam membentuk kecemerlangananak-anak. Perkara ini terbukti apabila seramai 81 orang atau 88.0% responden menyatakanbahawa ibu bapa mereka sering menunjukkan kasih sayang kepada mereka dengan memberipujian, layanan istimewa dan sebagainya. Dengan cara demikian, anak-anak akan merasalebih dihargai dan ini akan membangkitkan rasa kecintaan dan keyakinan yang tinggi dalamdiri mereka sendiri. Bila keyakinan diri anak-anak meningkat, maka anak-anak lebih yakinuntuk berjaya dalam sesuatu perkara. Dalam situasi ini perkara tersebut adalahkecemerlangan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Ganjaran merupakan hadiah atau balasan kepada sesuatu perbuatan sama ada baikmahupun jahat. Namun, dalam skop ini ganjaran merupakan hadiah hasil kecemerlanganpelajar dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Dapatan kajianmendapati seramai 72 orang atau 78.3% responden menyatakan bahawa ibu bapa merekapernah berjanji akan memberi ganjaran jika mereka cemerlang dalam UPSR. MenurutSaniah Sayuti (2000), ganjaran merupakan peneguhan hasil daripada usaha untuk mendapatkecemerlangan dalam sesuatu perkara. Sikap ibu bapa yang memberi ganjaran kepada anak-anak, hasil kecemerlangan mereka haruslah dipuji dan diteruskan. Dengan ini, anak-anakakan merasa mereka dihargai dan disayangi. Namun begitu, responden tidak menjadikanganjaran tersebut sebagai faktor utama untuk mereka berjaya, ini disokong dengan dapatan
 63. 63. kajian iaitu seramai 43 orang atau 46.7% bersetuju bahawa tidak menjadikan ganjaransebagai faktor utama. Menurut responden, ibu bapa mereka sanggup mengeluarkan belanja yang lebihuntuk pembelajaran mereka. Antara perkara yang menyebabkan ibu bapa responden sanggupmengeluarkan belanja yang lebih adalah dengan menghantar mereka ke kelas tambahan,kelas tuisyen, membeli buku-buku rujukan dan latihan dan sebagainya. Perkara ini disokongoleh penyataan T. Marimuthu (1990), iaitu taraf sosiekonomi dan pencapaian akademikmenunjukkan hubungan yang positif dimana semakin tinggi sosioekonomi ibu bapa, makalebih tinggi pencapaian akademik anak-anak. Secara keseluruhannya, responden bersetuju bahawa ibu bapa dan keluargamerupakan pendorong dan faktor utama dalam kejayaan mereka. Namun, kejayaan merekaini tidak hanya bergantung kepada satu pihak sahaja tanpa gabungan atau paduan dari pihakyang lain seperti guru dan rakan sebaya.5.2.3 Peranan Guru Dan Pihak Sekolah Dalam Membantu Pelajar Berjaya Dalam UPSR. Hasil daripada analisis kajian mendapati, majoriti responden bersetuju bahawamereka menghormati dan menganggap guru-guru mereka sebagai pengganti ibu bapa ketikamereka ketika berada di sekolah. Mereka juga dapat menerima segala teguran yang dibuatoleh guru mereka dan menganggap teguran itu sebagai membina. Menurut Saniah Sayuti(2000), pada peringkat umur 11 tahun keatas, kanak-kanak mula berfikir secara hipotetikal,dan berupaya berfikiran secara abstrak dan logik. Pada peringkat ini, kanak-kanakmemerlukan dorongan golongan dewasa untuk mempelajari sesuatu perkara yang baru.Menurut beliau lagi, pada peringkat ini kesilapan pelajar tidak wajar dihukum tetapi patut
 64. 64. digunakan untuk membantu guru dalam memahami pelajar dan memberi nasihat yangberguna. Dapatan kajian juga mendapati, kebanyakkan responden mempunyai hubungan yangmesra dengan guru-guru mata pelajaran masing-masing. Misalnya seramai 84 orang atau91.3% mesra dengan guru mata pelajaran Pemahaman Bahasa Melayu, 83 orang atau 90.2%responden yang mesra dengan guru mata pelajaran Penulisan Bahasa Melayu, 86 orang atau93.5% mesra dengan guru mata pelajaran Bahasa Inggeris, 84 orang atau 91.3% respondenmesra dengan guru mata pelajaran Matematik dan 79 orang atau 85.9% responden mesradengan guru mata pelajaran Sains. Dengan wujudnya hubungan yang mesra antara guru dan pelajar, maka sesipengajaran dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Hubungan mesra antara guru danpelajar haruslah dipupuk kerana kedua-duanya bagaikan sebuah keluarga dalam institusipendidikan. Jika pelajar mengalami kesulitan dalam memahami isi pengajaran, maka guruharuslah sedaya upaya membantu pelajar sehingga dapat memahami isi pengajaran. Selainitu, hubungan mesra antara guru dan pelajar juga dapat dipupuk melalui pelbagai aktivitikerohanian seperti menganjurkan kem motivasi, aktiviti beriadah dan lain-lain. Melalui kesedaran bahawa guru merupakan agen saluran ilmu pengetahuan, makaresponden bersetuju bahawa guru merupakan salah satu faktor utama dalam menjadikanseorang pelajar itu cemerlang. Guru juga haruslah bijak dalam meningkatkan motivasipelajar di dalam bilik darjah dengan mewujudkan suasana ceria, sentiasa memupuk sikappositif pelajar, mendorong naluri ingin tahu pelajar dan menggunakan teknik motivasiinstrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik wujud dalam diri individu seperti dorongan dalaman dan minatuntuk melakukan sesuatu perkara seperti berjaya dalam peperiksaan. Manakala motivasiekstrinsik pula ialah dorongan yang menggerakkan individu untuk bertindak seperti arahan
 65. 65. membuat kerja sekolah, menghafal sifir dan sebagainya. Oleh itu, guru perlulah bijakmemainkan peranan menyuntik motivasi pelajar ini agar mereka berjaya dalam UPSR.5.2.4 Peranan Rakan Dalam Membantu Pelajar Untuk Cemerlang Dalam UPSR Keputusan daripada kajian yang dijalankan menunjukkan rakan sebaya merupakanfaktor yang mempunyai kedudukan terendah dalam mempengaruhi kecemerlangan respondenselepas inisiatif diri sendiri. Ini dapat dibuktikan kerana pelajar hanya berjumpa denganrakan mereka di sekolah atau tempat tuisyen sahaja. Tujuan mereka berkawan hanya untukmenambah bilangan rakan, berkongsi ilmu pengetahuan dan berseronok. Pada peringkat inijuga, mereka mula menganggap rakan mereka sebagai pesaing untuk cemerlang dalampeperiksaan. Hal ini menunjukkan rakan sebaya mampu mempengaruhi mereka untuk cemerlangatau sebaliknya. Daripada pemerhatian yang dibuat, responden banyak menghabiskan masabersama rakan iaitu pada waktu persekolahan. Apabila mereka membesar, dunia merekasemakin meluas dan perhubungan sosial memainkan peranan penting. Salah satudaripadanya adalah pengaruh luaran seperti media massa yang telah dinyatakan oleh Storedan Mc William (1990).5.3 Rumusan Hasil kajian yang diperolehi daripada bahagian A mendapati responden Melayuadalah yang tertinggi iaitu seramai 88 (95.7%) orang, berusia 13 tahun seramai 84 (91.3%)orang dan beragama Islam seramai 91 (98.9%) orang. Seramai 34 (37.0%) responden tinggaldi bandar kecil dan 28 (30.4%) tinggal di pinggir bandar. Majoriti bapa responden bekerjasendiri dan manakala ibu responden bekerja sebagai suri rumah.
 66. 66. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi daripada bahagian B, secara keseluruhannyakeempat-empat faktor yang dikemukakan adalah mempengaruhi mereka. Daripada empatfaktor tersebut, didapati faktor ibu bapa menunjukkan purata peratusan tertinggimempengaruhi mereka. Ini diikuti dengan faktor guru, kemudian inisiatif diri sendiri danakhirnya rakan. Oleh itu secara umumnya dapat disimpulkan bahawa faktor-faktor berikutmempengaruhi kecemerlangan pelajar dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah(UPSR) khususnya, dan semua peperiksaan di bawah Kementerian Pendidikan umumnya. Daripada bahagian C pula, majoriti responden bersetuju bahawa tanpa gabungankeempat-empat faktor iaitu inisiatif diri sendiri, dorongan ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan,mereka tidak akan berjaya dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Merekajuga bersetuju bahawa institusi keluarga haruslah bekerjasama dengan pihak sekolah dalamperkara yang membabitkan kecemerlangan anak-anak. Selain itu, persaingan yang sihat antararakan-rakan juga wajar agar dapat melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang.5.4 Cadangan Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan bagi menarik perhatianpelajar terhadap faktor-faktor kecemerlangan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).Cadangan-cadangan ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak tertentu untuk mengambiltindakan yang sewajarnya agar dapat meningkatkan sistem pendidikan kita di masa akan datang.Berikut adalah cadangan yang dikemukakan oleh penyelidik.5.4.1 Peranan Ibu Bapa Peranan ibu bapa adalah sangat besar dalam mencorakkan pendidikan anak-anak. Olehitu, ibu bapa haruslah peka dengan persekitaran dan arus pendidikan moden. Kerjasama dengan

×