Kamarudin dan hashim

395
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
395
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kamarudin dan hashim

  1. 1. ‫ترداقيية دالم صييحيح بخاري دان مسييلم حديييث يييغ‬‫برمقصيييود: "كاميييو مغهينداركييين كبوروكييين ميييو درقيييد‬ ‫مأنسي,ايت اداله برصدقه".‬‫تيرميزي مرويتكين حدييث ييخ برمقصيود: "سييومن كاميو‬‫دهداقيين سيياودارامو اداله صييدقه بوات كامييو دان كامييو‬‫منواغكن اير درقد تيمبامو كقد تيمبا ساودارامو اداله صدقه‬ ‫بواتمو.‬ ‫٨. انتارا قغاجرن حديث.‬ ‫)1(مغكوناكييين جارا بيجقسيييان دالم مناغنيييي‬ ‫سييسواتو قرمسييالهن,ميرقكيين ككمييبيراءن‬ ‫كدالم جيوا ماءنسيي دان مننغكين قراسياءن‬ ‫مريك.‬ ‫)2(كلبيهين زكيير ييغ ترداقية دالم حدييث ايين دان‬ ‫قهلن مياماءي قهل صييدقه باكييي اورغ يييغ‬ ‫تيدق مميليكييييييييييييي هرتييييييييييييا اونتوق‬ ‫دصيدقهكن,تراوتام سيتله ميمقورتاكين صيلة‬ ‫ييغ واجيب.دالم رواييت بخاري دان مسيلم اد‬ ‫ميبوت:‬
  2. 2. ‫) ألأحدثكييم بأميي ر: اخذتييم بييه أدركتييم ميين‬‫سينقكم ولم يدرككيم أحيد بعدكيم وكنتيم خيير‬‫مين أنتيم بيين ظهرانيي ة, ال مين عميل مثله؟‬‫تسيبحون وتحمدون وتكيبرون خلف كيل صيلة‬ ‫ثلثا وثلثي ن(‬‫"ماهوكيه كاميو جييك اكيو مميبري تاهيو كقيد كاميو سياتو‬‫قركارا.اقيبيل كاميو ملقسياناكنن, كاميو اكين داقية مياماءي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫مري ييك ي ييغ منداهولوءي كام ييو دان تيدق اد س ييأورغ قون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫سيلقس درقيد كاميو داقيت سيامقاي كدرجية كاميو. دان كاميو‬‫منجادي سبأيق-بأيق كولوغن دري كلغن مأنسي يغ وجود‬‫كجوالي اورغ ييغ برعميل سيروقا دغين عملن ترسيبوت,يأييت‬‫هندقين كاميو برتسيبيه,برتحمييد دان برتكيبير دسيتياف كالي‬ ‫سلساي سمبهيغ سبايف تيك قولوه تيك كالي‬ ‫)3(دسينتكن برصيدقه باكيي اورغ ييغ فقيير, جييك‬ ‫اي تيدق ميوسيييهكن كلواركان دان ديريييين.‬ ‫زكييير باكييي اورغ يييغ كاي والوقون دي تله‬ ‫باييق ملكوكين انفيك, اكين داقية منمبهكين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫كبأيقن دان قهلن.‬
  3. 3. ‫)4(برصيدقه دغين سيسواتو ييغ دقرلوكين اولييه‬‫سييسأورغ اونتوق نفقييه ديري, ايسييتري دان‬‫كلواركان اداله مكروه, بهكن تركادغ منجادي‬‫حرام اقبيل مغاكيبتكن مريك يغ واجب دبري‬‫نفقيه تربيار دان ممضارتكنين . سيبدا رسيول‬‫ا صييليالله عليييه وسييلم يييغ برمقصييود:‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫"سبأيق-بأيق صدقه اداله كتيك دالم كاداءن‬ ‫كاي" )روايت بخاري دان لينن(‬‫)5( صدقه باكي يغ ممقو دان يغ قون هرتا لبيه‬‫بأييق درقيد برزكيير كران منفعية صيدقه لبييه‬‫عموم دان برمنفعية كقيد اورغ ليين. سيمنتارا‬‫منفعة زكير هان حصوص دان ترباتس بوات‬‫اورغ يييييغ برزكييييير سييييهاج. كلو اورغ كاي‬‫برصدقه دان برزكير مك قهلن بسر دسيسي‬‫ا س ييبحانه وتعالى. ترداق يية دالم ص ييحيح‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫بخاري دان مسيلم سياتو حدييث دغين لفيظ‬ ‫مسلم:‬
  4. 4. ‫) فرجيع فقراء المهيا جريين الى رسيول ا‬‫صيلى ا علييه وسيلم فقالوا : سيمع اخواننيا‬‫أهييل الموال بمييا فعلنييا ففعلوا مثله؟ فقال‬‫رسيول ا صيلى ا علييه وسيل م: ) ذ ل ك فضيل‬ ‫ا يؤتيه من يشا ء( (‬‫"ميك اورغ فقيير مهاجريين داتيغ سيمول منموءي‬‫رسيول ا صيلى ا علييه وسيلم للو مرييك بركات :‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫"سياودارا كاميي ييغ مميليكيي هرتيا تله مندغير اف ييغ‬‫كامي كرجاكن, مك مريك مغرجاكنن قول." رسول ا‬‫صيلى ا علييه وسيلم منجواب: "اييت اداله كورنيأن ا‬ ‫يغ دبريكن كقد سسياف يغ دكهنداقين."‬ ‫)6(كاوتامأن اورغ كاي يييييييييييييغ برشكور دان‬ ‫ي‬ ‫منفقهكين هرتان دان كلبيهين اورغ فقيير بيغ‬ ‫صبر دان مغهارقكن قهل.‬ ‫)7(كقنتيغين عميل معروف دان نهيي مغكير دالم‬ ‫مشاركيية اسييلم. اي اداله سييبهاكين درقييد‬ ‫فرض كفايييييييييه. اقييييييييبيل تيدق اد اورغ‬ ‫ملقسياناكنن, ميك سيموان اكين بردوسيا. بيل‬ ‫س ييبهاكين مس ييلمين ملقس يياناكنن ,كوكورله‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫سيبهاكين ييغ لينين. عميل معروف دان نهيي‬
  5. 5. ‫موغكير ايين تيدق ترتنتيو كقيد سياتو كولوغين‬‫سيييهاج بهكييين منجادي كواجيقييين سيييموا‬ ‫كولوغن.‬‫)8(بركاول دغ يين ايس ييتري س ييجارا بأي ييق دان‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫منونايكين حيق-حقين اداله دانتارا قركارا ييغ‬‫ممييبري كتناغيين كقييد ايسييتري دان كبهاكيأن‬‫هيدوقين. بكيتيو جوك بركاول دغين سيوامي‬‫سييجارا بأيييق كران مغاكوءي كلبيهنيين دان‬ ‫منشكوري كبأيقنن.‬‫)9(انجورن سيييوقاي برتانكييين سيييسواتو ييييغ‬‫برمنفع ييية باك يييي س يييسأورغ مس يييلم دان‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ممقرتيغكتكنن كدرجة كسمقورنأن.‬‫) 01(دبوليهكيين باكييي سييسأورغ يييغ ممنتييا فتوا‬‫اونتوق مناياكين دلييل ييغ كورغ جلس مغنأي‬‫سييسواتو مسييئله , سييكيران دي مغتاهوءي‬‫بهوا اورغ يييغ دتان )مفتييي( تيدق ممبنجييين‬‫دان تيدق دسييمقايكن دالم بنتوق يييغ كورغ‬ ‫برادب.‬
  6. 6. ‫) 11(منجلسيييكن دلييييل كقيييد اورغ ييييغ بلجييير,‬‫تراوتامان دلييل مغنأي مسيئله ييغ سيامر اكين‬‫منمبهكيييين كمنتاقيييين دهاتييييين دان لبيييييه‬ ‫مندوروغن اونتوق مماتوهين.‬‫) 21(كهاروسيين ملكوكيين قياس دان مغلواركيين‬‫حكوم درقدن دغييين جارا مياماكييين حكوم‬‫س يسواتو كجادي ين ي يغ بارو دغ ين حكوم ي يغ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫ممقويأي نص يغ ميروقأي اتاو ميامأين.‬

×