Your SlideShare is downloading. ×
Ds dunia sains dan teknologi thn 2 versi bm
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Ds dunia sains dan teknologi thn 2 versi bm

3,533
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,533
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHDUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN DUA 2011
 • 2. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS TEMADUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 • 3. Cetakan Pertama 2011© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 • 4. KANDUNGAN MUKA SURATRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viFalsafah Pendidikan Sains Negara viiPengenalan 1Kurikulum Modular Berasaskan Standard 2Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi 2Matlamat 2Fokus 2Dokumen Standard DST 3Pelaksanaan DST 4Dokumen Standard Kurikulum Sains 5Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi 29
 • 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai- bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 • 6. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi vi
 • 7. FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupukbudaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. vii
 • 8. PENGENALAN insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melaluiStruktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) disiplin ilmu tertentu iaitu:dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubalberlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah 1. KomunikasiRendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan 2. Kerohanian, Sikap dan NilaiKebangsaan. 3. Kemanusiaan 4. Sains dan TeknologiMatlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika 6. Keterampilan Diri Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan.Organisasi Kurikulum Berasaskan TunjangOrganisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagimembangunkan modal insan yang berpengetahuan danberketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utamayang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1
 • 9. KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaranKurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untukbentuk pernyataan standard kandungan dan standard mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I.pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. MATLAMAT Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan dan nilai. teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses Standard Pembelajaran sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotor Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti dan kemahiran TMK. pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan FOKUSStandard kandungan dan standard pembelajaran Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yangmengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang Menyemai minat murid terhadap sains dantelah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan teknologi serta mengembangkan kreativiti muridkurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang melalui pengalaman dan penyiasatan bagidinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas, menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikapModul Teras Tema dan Modul Elektif. saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains danMODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI teknologi dalam kehidupan harian. Memperoleh pengetahuan dan menguasai asasDunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen kemahiran praktis, mereka bentuk sertaSains, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi keMaklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Dunia arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiranSains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikanmurid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasaiilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiran 2
 • 10. secara merentas kurikulum dengan kreatif DOKUMEN STANDARD mengikut tahap kebolehan murid. Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi, terdapat 2 Sains, RBT dan TMK bagi menyediakan murid Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen dalam mata pelajaran Sains, TMK dan RBT di Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Tahap II. Dokumen Standard Kurikulum TMK. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains danSains Teknologi.Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untukmenyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST.mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman danpenyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan Sains Hayatuntuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan Sains Fizikalharian. Sains Bahan Bumi dan Sains AngkasaReka Bentuk dan Teknologi Teknologi dan kehidupan Lestari - Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini.Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan danmenguasai asas kemahiran praktis, mereka bentuk serta DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arahmelahirkan murid yang kreatif dan inovatif. menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretikaTeknologi Maklumat dan Komunikasi memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaianStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK memproses dan menggunakan maklumatserta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan menggunakan TMK untuk mendapatkan dankreatif mengikut tahap kebolehan murid. berkongsi maklumat 3
 • 11. menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan dan membuat keputusan TMK dalam elemen Sains. Guru perlu mengolah P&P supaya menggunakan TMK untuk meningkatkan TMK dapat digunakan. Sebagai contoh guru boleh membawa produktiviti dan pembelajaran komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan menggunakan TMK untuk mengemukakan idea atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau dan maklumat secara kreatif dan inovatif bahan-bahan digital. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Sebagai contoh yang lain, murid membuat uji kajiPELAKSANAAN di bilik Sains, kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untukWaktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan memasukkan data atau melengkapkan tugasan.sebanyak 60 minit seminggu. Dalam p&p DST diperuntukkannisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktuuntuk TMK. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&pDST setahun, agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu danTMK ialah 12 waktu. TMK juga digunakan dalam p&p Sainsdan RBT. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST.Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakanprasarana yang sedia ada. Jika sekolah mempunyaikekurangan dalam prasarana, guru haruslah membuatperancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaikmungkin. Dicadangkan, guru boleh menggunakan komputerriba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST danmemastikan murid belajar menggunakan komputer secarabergilir-gilir.Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun.Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sainsmenggunakan TMK. Sekiranya kemahiran ini masih belumdapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkansecara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. 4
 • 12. RIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5
 • 13. KANDUNGAN MUKA SURATPendahuluan 9Matlamat dan Objektif 9Kemahiran Saintifik 10Kemahiran Berfikir 11Sikap Saintifik dan Nilai Murni 16Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 17Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains 17Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains 18Pentaksiran 20Organisasi Standard Kurikulum Sains 21Sains Hayat Manusia 23 Haiwan 24 Tumbuhan 25Sains Fizikal Terang dan Gelap 26Teknologi dan Kehidupan Lestari Asas Teknologi 27 7
 • 14. PENDAHULUAN MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untukPendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melaluiPendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains,memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifikdan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dan nilai murni.dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. StandardKurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkanuntuk menghasilkan insan yang dihasratkan. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains secara keseluruhanmerangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan:pelajaran sains elektif. Mata Pelajaran Sains Teras adalahSains Sekolah Rendah, Sains Menengah Rendah dan Sains 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkanMenengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan minat tentang dunia di sekeliling mereka.di peringkat menengah atas adalah Biologi, Kimia, Fizik dan 2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiranSains Tambahan. saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. 3. Meningkatkan daya kreativiti murid. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi 5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan danpenekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kemahiran secara krtitis, kreatif dan analitis bagikepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. Mata 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnyapelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas membolehkan murid mengamalkannya.adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan 7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebihumum. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepadamurid mengikut kecenderungan, minat dan keupayaan dalambidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains danteknologi yang khusus. Golongan murid ini bakal menjadisumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yangakan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunannegara. 9
 • 15. KEMAHIRAN SAINTIFIK Membuat Membuat kesimpulan awal yangSains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. inferens munasabah, yang mungkin benar atau tidakDalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran benar untuk menerangkan sesuatusaintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiran peristiwa atau pemerhatian.saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatusebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkanKemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan data.kemahiran manipulatif. Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau ideaKemahiran Proses Sains dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model.Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan Menggunakan Memerihalkan perubahan parameter sepertitentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara perhubungan lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, berat danbersistem. ruang dan masa jisim dengan masa.Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentangseperti berikut: objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep untuk mengumpulkan maklumat tentang secara operasi dengan menyatakan perkara yang objek dan fenomena. dilakukan dan diperhatikan.Mengelaskan Menggunakan pemerhatian untuk Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah mengasing dan mengumpulkan objek atau pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak fenomena berdasarkan ciri yang sama. balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pembolehMengukur Membuat pemerhatian secara kuantitatif ubah dimanipulasikan untuk memerhatikanmenggunakan dengan menggunakan nombor atau alat hubungannya dengan pemboleh ubahnombor berunit piawai atau alat yang diseragamkan bergerak balas. Pada masa yang sama sebagai unit rujukan. pemboleh ubah yang lain dimalarkan. 10
 • 16. pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir diMembuat Membuat suatu pernyataan umum tentang kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaranhipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang berfikrah. difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan diuji untuk menentukan kesahihannya. secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. DalamMengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatan proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang untuk menguji sesuatu hipotesis, dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya mengumpulkan data,mentafsirkan data untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, sehingga mendapat rumusan daripada menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran penyiasatan itu. dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Kemahiran Manipulatif Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif perkara berikut: mempunyai daya imiginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan produk sedia ada. sains dengan betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi selamat. peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Setiap Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. proses berfikir. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem 11
 • 17. Kemahiran Berfikir Kritis Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan,Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis berdasarkan bukti atau dalil yang sah.adalah seperti berikut: Membuat Membuat pernyataan tentang hasilMencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada kualiti dan unsur sesuatu konsep atau sesuatu hipotesis atau mengukuhkan objek. sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaandan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, Kemahiran Berfikir Kreatif kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut:Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objekdan mengelaskan atau fenomena kepada kumpulan masing- Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan masing berdasarkan kriteria tertentu sesuatu perkara. seperti ciri atau sifat sepunya. Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatuMembuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut -kan keadaan atau peristiwa untuk mencari tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri sesuatu struktur atau corak perhubungan. atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. Membuat Membuat kesimpulan awal yang inferens munasabah, yang mungkin benar atauMenyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut tidak benar untuk menerangkan sesuatumengikut tertib berdasarkan kepentingan atau peristiwa atau pemerhatian.keutamaan kesegeraan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatuMenganalisis Mengolah maklumat dengan peristiwa berdasarkan pemerhatian dan menguraikannya kepada bahagian yang pengalaman yang lalu atau data yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep boleh dipercayai. atau peristiwa serta mencari makna yang Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap tersirat. sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian keMengesan Mengesan pandangan atau pendapat yang atas sampel atau beberapa maklumatkecondongan berpihak kepada atau menentang sesuatu. daripada kumpulan itu. 12
 • 18. Membuat Membuat tanggapan atau membayangkan Strategi Berfikirgambaran mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda. Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut:Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pernyataan, lukisan atau artifak. pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung.Membuat Membuat suatu pernyataan umum tentanghipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian yang difikirkan benar bagi menerangkan keputusan terbaik daripada beberapa alternatif sesuatu perkara atau peristiwa. berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai Pernyataan ini boleh diuji untuk matlamat yang ditetapkan. menentukan kesahihannya. Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secaraMenganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti konsep yang kompleks atau mujarad atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak secara mengaitkan konsep itu dengan dijangkakan. konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir,Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi ditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang masalah secara terancang. digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). 13
 • 19. Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran Sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: Kemahiran Berfikir 1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kritis Kreatif 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Menjanakan idea 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yangMencirikanMembandingkan & Menghubungkaitkan lain untuk mencapai tugasan berfikir.membezakan Membuat inferens MeramalkanMengumpulkan & Membuat hipotesis Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSBmengelaskanMembuat urutan Menaakul Mensintesiskan dalam Sains diberikan dalam Buku Panduan PenerapanMenyusun mengikut Mengitlakkan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajarankeutamaan Membuat gambaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum,Menganalisis mental Menganalogikan 1999).Mengesankecondongan Mereka ciptaMenilaiMembuat Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proseskesimpulan Sains Strategi Berfikir Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental Membuat keputusan yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses Sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses Sains adalah seperti berikut: 14
 • 20. Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran BerfikirMemerhati Mencirikan Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Membandingkan dan Menganalogikan membezakan Membuat gambaran mental Menghubungkaitkan MenganalisisMengelaskan Mencirikan Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan Membandingkan dan membezakan membezakan Mengumpulkan dan Menghubungkaitkan mengelaskan MenganalisisMengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan Membuat hipotesis Mencirikannombor Membandingkan dan Menghubungkaitkan membezakan Membandingkan dan membezakanMembuat inferens Menghubungkaitkan Menjanakan idea Membandingkan dan Membuat hipotesis membezakan Meramalkan Menganalisis Mensintesiskan Membuat inferens Mengeksperimen Semua kemahiran berfikirMeramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Berkomunikasi Semua kemahiran berfikirMenggunakan perhubungan Membuat urutanruang dan masa Menyusun mengikut keutamaanMentafsirkan data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 15
 • 21. Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.Berfikir dan Kemahiran Saintifik Berfikiran kritikal dan analitis. Luwes dan berfikiran terbuka.Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran Baik hati dan penyayang.berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran Bersifat objektif.saintifik. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang Sistematik.dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan Bekerjasama.pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan Adil dan saksama.kemahiran saintifik. Oleh itu dalam pengajaran dan Berani mencuba.pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaankemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di Berfikir secara rasional.samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Yakin dan berdikari.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:Pengalaman pembelajaran Sains boleh memupuk sikap dannilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikapdalam pembelajaran Sains di sekolah meliputi sikap saintifik saintifik dan nilai murni.dan nilai murni seperti yang berikut: Memberi perhatian serta respons. Menghayati dan mengamalkan. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. kehidupan. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Dalam standard kurikulum ini, standard pembelajaran untuk Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. terhadap alam sekitar. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara untuk memahami alam. berterusan. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, sihat. bekerjasama, jujur dan tabah. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan Menghargai sumbangan Sains dan Teknologi. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru digalakkan 16
 • 22. meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard teknologi dan masyarakat, pembelajaran konstekstual dankandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran pembelajaran masteri.tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelummemulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran SainsPenerapan Unsur Patriotisme Pendekatan Inkuiri-PenemuanStandard kurikulum Sains dapat mengukuhkan dan memupuk Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yangunsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiribagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dannegara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Penemuankepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuandi negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti eksperimen muridSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut.Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkankurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. semasa proses inkuiri-penemuan ini. Namun perlu diingatPembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakanpenguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Terdapatmengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsungoptimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing.berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dankreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar Konstruktivismesecara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yangdigunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkanberaras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendirimenyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Antara unsurmereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan penting dalam kontruktivisme adalah:pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehanpengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.saintifik dan nilai murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.melalui pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains 17
 • 23. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea Pembelajaran Masteri asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran pengalaman serta membuat refleksi. yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikanPembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupanharian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sainspendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan PendekatanSains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut bolehpembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dankurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa depanberlandaskan isu sains, teknologi dan masyarakat. dan penyelesaian masalah. Dalam standard kurikulum iniPengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidakaplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan dinyatakan secara eksplisit. Penulisan standard kurikulummasyarakat. begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperolehPembelajaran Kontekstual pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang dihasratkan.Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnyadengan kehidupan harian murid. Pendekatan ini melibatkan berdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan danmurid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasaranainkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan di yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampaiantara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya,Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dantetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenisdengan kehidupan mereka. kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. 18
 • 24. Eksperimen PerbincanganEksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal danpelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yanguntuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah sahih. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiransaintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Guru bolehberfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan- soalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan.Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepaseksperimen adalah: menjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpul dan Mengenal pasti masalah mentafsirkan data, simulasi penggunaan sumber luar bilik Membuat hipotesis darjah, penyelesaian masalah dan lain-lain. Merancang eksperimen - Mengawal pemboleh ubah Simulasi - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan - Menentukan langkah menjalankan eksperimen Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang - Menentukan kaedah mengumpulkan data sebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan, - Menentukan kaedah menganalisis data permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan, Melakukan eksperimen murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan Mengumpulkan data berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan Menganalisis data pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid bermain Mentafsirkan data untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakili Membuat kesimpulan objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat membayangkan Membuat pelaporan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.Dalam kurikulum standard ini, dicadangkan selain daripadaeksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluangmereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangkacara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yangboleh diukur, bagaimana menganalisis data dan bagaimanamembentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini bolehdijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. 19
 • 25. Projek aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkanProjek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam langkah berikut:kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masayang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. Kenal pasti dan faham masalahMurid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan Jelaskan masalahmasalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang Cari alternatif penyelesaian masalahkeseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak Jalankan operasi penyelesaianatau lain-lain perlu dibentangkan. Nilaikan penyelesaianLawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Penggunaan TeknologiPembelajaran sains melalui lawatan ke zoo, muzium, pusatsains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untukmenjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan memperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologibermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui seperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer,lawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikanmenjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik danlawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satumembuat rumusan aktiviti yang dijalankan. wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentukKajian Masa Depan perisian kursus atau laman web.Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjauperubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. PENTAKSIRANPedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkanpelbagai bidang. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahuibekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. Maklumat yang diperoleh membantu guru untukPenyelesaian Masalah menambah baik kaedah pengajarannya. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guruPenyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagimurid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk penguasaan dan pemahaman murid.mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, 20
 • 26. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINSdijalankan adalah:Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains,Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sainsdilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Sungguh pun begitu, setiap tahun pembelajaran tidak semestinyaUjian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau merangkumi keenam-enam tema tersebut.lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalanobjektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains, Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains Angkasa serta TeknologiPersembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standardpenting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kandunganpengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu.Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domaintentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan inipengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsuradalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikapmurni. saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan.Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secaraindividu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yangfolio. ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran danEsei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntutmenyampaikan maklumat secara saintifik. murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Secara am, Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan, 21
 • 27. tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikutidengan domain afektif.Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancangsecara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapaStandard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaiandan keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semuaStandard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yangberkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran danpembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif diterapsecara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagidomain kognitif dijalankan. Aktiviti boleh dipelbagaikan untukmencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluanpembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gayapembelajaran murid. Guru digalakkan merancang aktiviti yangdapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiransecara analitis, kritis, inovatif dan kreatif di sampingmenggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapaiStandard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan.Selain daripada itu, kurikulum ini turut menerapkan elemenkeusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan kearah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang kearah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggiselaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi.Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada muridTahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. Tema inimenggabungkan elemen Sains, Reka Bentuk & Teknologi(RBT), dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Bagitujuan pelaksanaan di Tahap Satu, elemen RBT dan TMKdigabungjalinkan dalam Standard Sains. Selain itu modulpenggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan gurumembimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. 22
 • 28. SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1. MANUSIA1.1 Memahami manusia mempunyai Murid boleh: keperluan asas untuk hidup. 1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 1.1.2 Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada manusia. 1.1.3 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan. Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia. 1.1.4 Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa 1.1.5 makanan tersebut dipilih. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 1.1.61.2 Menghargai keperluan asas yang ada. Murid boleh: 1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan. 1.2.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat.1.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang Murid boleh: tumbesaran manusia. 1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat. 1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. 1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 23
 • 29. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2. HAIWAN2.1 Memahami haiwan mempunyai Murid boleh: keperluan asas untuk hidup. 2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 2.1.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 2.1.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan. 2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah, di celah batu atau kayu. 2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2.2 Menghargai pelbagai haiwan di Murid boleh: sekeliling kita. 2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.2.3 Memahami tumbesaran haiwan. Murid boleh: 2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. 2.3.2 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu 2.3.3 membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. 2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya. 2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari 24
 • 30. segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2.4 Memahami pergerakan haiwan. Murid boleh: 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. 2.4.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi. 2.4.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan. 2.4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.3. TUMBUHAN3.1 Memahami keperluan asas Murid boleh: tumbuhan. 3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari. 3.1.2 Menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai Murid boleh: keperluan asas untuk hidup. 3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur. 25
 • 31. 3.3 Memahami tumbesaran tumbuhan. Murid boleh: 3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. 3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4. TERANG DAN GELAP4.1 Menganalisis keadaan terang dan Murid boleh: gelap. 4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh dan api. 4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 4.1.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.4.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang Murid boleh: pembentukan bayang-bayang. 4.2.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit. 26
 • 32. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5. ASAS TEKNOLOGI5.1 Mengaplikasikan pengetahuan Murid boleh: tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual 5.1.1 Membaca dan menerangkan manual. bergambar. 5.1.2 Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5.1.3 Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5.1.4 Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. 5.1.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan. 5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut urutan. 5.1.8 Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan. 27
 • 33. DOKUMEN STANDARD KURIKULUMTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 29
 • 34. KANDUNGAN MUKA SURAT 33Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah 33Matlamat 33Objektif 33Fokus 34Perancangan Kandungan 35Kandungan Standard Kurikulum TMK 36Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran 37Strategi TMK dalam KurikulumIntegrasi TMK dalam Kurikulum 38TMK sebagai Mata Pelajaran 38Perkakasan dan Perisian 38Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 39Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR 41Pentaksiran 42Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 44Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah Tahap I: Tahun 2 46Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? 49Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi 53Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 61Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains 63 31
 • 35. Contoh Modul Pengajaran TMK dan TMK Merentas Kurikulum Tahun 2 65Lampiran 2: Modul Pengajaran: Dunia Sains dan Teknologi: TMK 67Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains danTeknologi: Sains 69Lampiran 4: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi 71Lampiran 5: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian 73Lampiran 6: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan 74Lampiran 7: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif 75Lampiran 8: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian 76Lampiran 9: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio 78Lampiran 10: Contoh-contoh Simulasi 79Lampiran 11: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi 80 32
 • 36. STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkanStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) produktiviti dan pembelajaran.adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai vii. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dandalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh maklumat secara kreatif dan inovatif.persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduankepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaranberbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat FOKUSmenyediakan banyak peluang kepada murid untukmemanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidangaktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat danMATLAMAT Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisianMatlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan,penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungiIni adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan maklumat di mana saja dan bila-bila masa.kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkankreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisianperingkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap IOBJEKTIF (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 danPada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK. i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 33
 • 37. PERANCANGAN KANDUNGAN Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah:Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular a. Konsep, fakta dan terminologi TMK.di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk(Bahagian) seperti berikut: berasaskan TMK. Modul Penerangan Kemahiran Pemilihan dan Memilih dan mengaplikasi Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan Pengaplikasian Sumber sumber TMK yang bersesuaian melahirkan perkara di bawah: TMK a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan TMK dalam Pengurusan Menggunakan TMK untuk penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran Maklumat mencari, mengumpul, maklumat. memproses, menggunakan dan b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran berkongsi maklumat kritikal, kreatif dan reflektif. TMK dalam peningkatan Menggunakan TMK untuk c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea. produktiviti dan kualiti penyelesaian masalah dan pembelajaran membuat keputusan bagi Nilai meningkat produktiviti dan Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan pembelajaran. sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika Penggunaan TMK dalam Menggunakan TMK untuk komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap kreativiti dan inovasi mengemukakan idea dan bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti. maklumat secara kreatif dan inovatif.Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepadaobjektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentukstandard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masayang sama Standard Kurikulum TMK menekankanpengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai. 34
 • 38. KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. 2.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagiStandard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard memenuhi keperluan semasa.Kandungan dan Standard Pembelajaran. Terdapat tujuhStandard Kandungan. Standard Kandungan ini memberikan 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard memproses dan menggunakan maklumatPembelajaran TMK. Standard pembelajaran dalam lingkunganStandard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh Murid akan dapat:murid. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang 3.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumataktiviti berasaskan TMK. diperlukan. 3.2 Menentukan maklumat yang diperlukan.1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan 3.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai. beretika 3.4 Memahami, menggunakan, menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih. Murid akan dapat: 1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan 4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi tanggungjawab dalam TMK. maklumat 1.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang Murid akan dapat: digunakan. 4.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan 1.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab yang berkaitan dengan bidang yang diminati. penggunaan TMK. 4.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang 4.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi bersesuaian membina pengetahuan. 4.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan Murid akan dapat: dan membentangkan pengetahuan. 2.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 2.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. 2.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 35
 • 39. 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan 7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan membuat keputusan maklumat secara kreatif dan inovatif Murid akan dapat: Murid akan dapat: 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah 7.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah yang unik dan baru. tersebut; membangunkan strategi penyelesaian; 7.2 Merancang strategi untuk mengemukakan memilih strategi yang sesuai dan pengetahuan dan idea baru. mengimplementasikan; dan menilai penyelesaian. 7.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli 5.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk untuk mengemukakan idea dan maklumat. menyampaikan maklumat atau membentangkan 7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging keputusan dengan menggunakan TMK. technology) untuk mengemukakan idea dan 5.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah maklumat. dan membuat keputusan; dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya PEMBELAJARAN untuk kegunaan masa depan. Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pertama, murid mesti dan pembelajaran menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. Kedua, dengan Murid akan dapat: memperoleh kemahiran ini, murid akan mengaplikasikan dan 6.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. Untuk efektif dan kreatif; dan untuk menyelesaikan projek menjayakan perkara ini, murid perlu belajar TMK secara kaedah dan tugasan. amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh 6.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan dikuasai dalam konteks pembelajaran. rakan sebaya, pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. 6.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. 36
 • 40. Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan Belajar MENGENAI TMK TMK. Dengan menggunakan TMK, pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan, menarik dan seronok. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. Isu-isu sosial dan etika Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM, DVD-ROM, Internet dan perisian khusus. Sumber pengajaran dan Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat Pembelajaran turun bagi tujuan mengajar dan belajar.Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK.dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran Belajar MENGENAI TMK dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu efektif. Sebagai contoh, semasa murid Belajar MENGENAI TMK, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. Semasa mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Murid akan proses ini, murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan maklumat daripada CD-ROM, DVD-ROM, melayari Internet dan seperti mengoperasi sistem komputer, mesin cetak, akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan pengimbas, kamera dan video digital serta projektor LCD. mereka. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemproses STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM kata, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data, grafik dan pengaturcaraan. Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. Bagi Tahap I, TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Bagi Tahap II, TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. 37
 • 41. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM PERKAKASAN DAN PERISIANPengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolahpengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan adalah seperti berikut:perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang a. Perkakasan di Makmal Komputerhendak diajar oleh guru. Murid boleh mengguna dan Pelayanmemanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan Komputer (PC) guruatau tugasan mereka. Melalui penggunaan TMK, murid boleh Komputer (PC) muridmengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai Pengimbasdalam suasana yang menyeronokkan. Mesin Cetak Kamera dan Video DigitalTMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Mikrofon dan pembesar suaraPada Tahap II, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) b. Perkakasan untuk gurudiajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada Komputer ribapenguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK Projektor LCDyang berteraskan Sistem Komputer, Multimedia,Pengaturcaraan, Pangkalan Data, Rangkaian dan Internet. c. PerisianPendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklahbersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. Tiga Perisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux danpendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini Sistem Pengoperasian Maciaitu: Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media a) Belajar MENGENAI TMK Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK d. Kemudahan Internet Talian akses Internet SchoolNet, KPMPeruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60minit seminggu. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mestimata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). mempunyai lesen yang sah. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. 38
 • 42. PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN pembelajaran berpusatkan murid. Dengan adanya TMK,DAN PEMBELAJARAN konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Sebagai contoh melalui penggunaan perisianTeknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna kursus dengan terarah kendiri, murid boleh menentukanpakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Guru apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuandan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam sendiri, mampu mengakses sendiri, malah dapat mentaksirmeningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. pembelajaran sendiri. Strategi ini membolehkan muridPenggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran,membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum.pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. PenggunaanTMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan b. Kolaboratifmembentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yanginovatif. mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Dalam TMKBelajar MENGENAI TMK, Belajar DENGAN TMK dan Belajar pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberiMELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti.dan pembelajaran. Integrasi TMK boleh diimplementasikan Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahansecara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. dan menggunakan perisian persembahan untukAdalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti mempersembahkan hasil kerja mereka. Semua ahliberasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Dalam kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan,kad ucapan, murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan pendapat, kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama.atau sajak. c. Pembelajaran Berasaskan ProjekCadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. PendekatanTerdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yangoleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. panjang, menginterasikan pelbagai disiplin ilmu,Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalanberkesan dengan menggunakan strategi berikut: kehidupan sebenar. Projek ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurusa. Pembelajaran Kendiri kepada matlamat yang spesifik. Murid berupaya belajar Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed), Kadar Kendiri (Self- murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap Paced), Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran projek dengan menggunakan TMK. Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada 39
 • 43. d. Inkuiri-Penemuan Murid dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang komputernya. Maka untuk mengatasi masalah itu, murid mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari secara amnya membawa maksud maklumat, menyoal dan penyelesaiannya. Guru berperanan sebagai fasilitator menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku disekeliling. dengan memberi panduan kepada murid dalam proses Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran penyelesaian sesuatu masalah pada peringkat awal. secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti f. Pembelajaran Masteri eksperimen, murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian akan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui pendekatan inkuiri. ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih melaksana ekperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil interaktif, tayangan video, perisian kursus, permainan atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. Dengan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih menggunakan perisian aplikasi, murid juga dapat mengalami, dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara kemahiran yang spesifik. simulasi. Selain itu, demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat g. Konstruktivisme dengan mengunakan perisian 3D Modeling. Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan ataue. Penyelesaian Masalah konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan, Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah kemahiran, nilai dan pengalaman yang telah diperolehi pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat dalam p&p. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. menjadi lebih kreatif dan inovatif. Murid gunakan TMK untuk Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan mendapatkan data, maklumat dan pengetahuan. berpusatkan murid. Murid perlu kenal pasti masalah, cari kaedah penyelesaian, laksanakan operasi penyelesaian h. Pembelajaran Penerokaan masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar digunakan. Dalam konteks TMK, kaedah ini akan melibatkan melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan ada. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat masalah. Sebagai contoh, murid ingin menyiapkan sesuatu dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. konteks yang terkawal. Sehubungan itu, TMK merupakan 40
 • 44. alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep Tunjang Aktiviti Pembelajaran pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat Menulis karangan menggunakan mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi perisian pemproses kata seperti MS membolehkan murid menganalisis dan memproses Word. Murid boleh memasukkan maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang imej untuk mengukuhkan karangan berbentuk penyelesaian masalah, kajian masa depan dan supaya lebih menarik. simulasi. Mencari maklumat melalui InternetPENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR untuk mengukuhkan lagi karangan murid.Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. Tunjang- Rekod suara dan mendengartunjang tersebut adalah seperti berikut: Komunikasi semula bagi tujuan latihan sebutan. Pembentangan tugasan atau projek. 1. Komunikasi 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai Memuat turun perisian komputer 3. Kemanusiaan secara percuma seperti Basic 4. Sains dan Teknologi Mouse Skill dan Animated 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika Beginning Typing bagi aktiviti 6. Keterampilan Diri kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad.Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua Murid akan merasa seronok untuktunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Jadual 1 mempelajarinya.menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjangKomunikasi, Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi.serta Sains dan Teknologi; dan Perkembangan Fizikal danEstetika. Manakala, Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagitunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. 41
 • 45. Penghasilan projek dapat Tunjang Aktiviti Pembelajaran menggalakkan pembelajaran secara Membuat karangan dan bercerita kolaboratif antara sekolah di dalamKerohanian, menggunakan video atau gambar; dan luar negara melalui Internet.Sikap dan Nilai dan buku skrap atau projek folio Mengukuhkan semangat patriotisme digital. dan perpaduan melalui aktivitiSains dan Menggunakan perisian pemproses menggunakan Internet.Teknologi perkataan, perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word, MS Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan DiriPerkembangan dan Kemanusiaan. PowerPoint dan Paint), kamera atauFizikal dan video kamera digital dan InternetEstetika PENTAKSIRAN dalam pembelajaran mereka. Mengamalkan sikap murni semasa Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai menggunakan perkakasan dan pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan perisian. kemahiran TMK. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusanJadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian, untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan, Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi; dan kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan Perkembangan Fizikal dan Estetika. dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti Tunjang Aktiviti Pembelajaran kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard Keyakinan murid akan ditingkatkan pembelajaran yang telah dipilih. semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada perkataan, perisian persembahan, pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. perisian pangkalan data dan perisian Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untukKeterampilan Diri grafik (MS Word, MS PowerPoint, mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara MS Excel, MS Access dan Paint), bersepadu melibatkan aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. kamera atau video kamera digital dan Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujianKemanusiaan Internet. yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui Penggunaan e-mel dan laman sosial pemerhatian. web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. 42
 • 46. Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam reka bentuk visual, kandungan, bunyi dan cara penyampaianp&p TMK: perlu diambilkira dalam persembahan.a. Rubrik Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan persembahan seperti tajuk, kandungan, reka bentuk visual, kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. lebih konsisten, teratur dan terarah berdasarkan kriteria Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi yang jelas. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10).b. Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang d. Anekdot boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dirancang dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Ia dilaksanakan Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa yang telah dipelajari. Guru menggunakan senarai semak melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11). Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman, video dan fotografi atau rekod bertulis dengan e. Kuiz dan Ujian menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang atau borang deskriptif. Selain itu, buku log juga boleh digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah mencatatkan sesuatu pencapaian. (Rujuk contoh seperti di dipelajari. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk Lampiran 9). soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan,c. Persembahan kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. secara kreatif dengan berbantukan komputer. Kriteria seperti (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12). 43
 • 47. f. Portfolio Tidy dan Basic Mouse Skill, di mana murid diukur bagi Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk kemahiran menggunakan tetikus. Dalam aspek pentaksiran dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu simulasi berbentuk main peranan, murid berperanan sebagai cara pentaksiran di bilik darjah. kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam perkataan. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan TMK seperti Portfolio Kerja Harian, Portfolio Dokumentari model, membolehkan murid belajar mengenai perkakasan dan Portfolio Hasil Terbaik. Portfolio Kerja Harian komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu kotak, tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. jangka waktu pembelajaran. Portfolio Dokumentari (Rujuk contoh seperti di Lampiran 14 dan 15). merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD ditunjukkan dengan jelas. Portfolio Hasil Terbaik merupakan PEMBELAJARAN hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan hingga Tahun 6. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai dalam KSSR iaitu murid: perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika kemahiran, pengetahuan dan nilai. (Rujuk contoh seperti di memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang Lampiran 13). bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memprosesg. Simulasi dan menggunakan maklumat Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi hampir menyerupai keadaan sebenar. Pentaksiran simulasi maklumat boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan, menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan main peranan dan penggunaan model. Kaedah-kaedah ini membuat keputusan digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan, kemahiran menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan dan nilai pembelajaran TMK. pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh maklumat secara kreatif dan inovatif digunakan seperti perisian permainan. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. Contoh perisian permainan seperti Go 44
 • 48. Standard ini disusun mengikut pengetahuan, kemahiran dannilai. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada StandardPembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6).Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan danStandard Pembelajaran seperti yang terkandung dalamStandard Kurikulum TMK. Oleh yang demikian StandardKandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadiindikator tahap pencapaian TMK murid.Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah, StandardKandungan dan Standard Pembelajaran TMK akandiintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Walaubagaimanapun, pada Tahap II, Standard Kandungan danStandard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai BelajarMengenai TMK. 45
 • 49. KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 2Standard Pembelajaran TMK Tahun 1 disertakan bersama Standard Pembelajaran Tahun 2 sebagai rujukan kepada guru untukmengetahui standard yang telah dicapai oleh murid pada Tahun 1. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 Standard Pembelajaran Tahun 21.0 Menggunakan TMK secara 1.1 Mematuhi peraturan makmal komputer. 1.1 Memastikan perkakasan komputer dan bertanggungjawab dan 1.2 Menggunakan perkakasan komputer persekitarannya berada dalam keadaan beretika dengan cermat dan bertanggungjawab. kemas dan bersih. 1.3 Menggelakkan pembaziran ketika 1.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat menggunakan peralatan TMK. ketika mencetak dokumen. 1.4 Mengamalkan langkah-langkah 1.3 Mengetahui sumber maklumat yang keselamatan ketika menggunakan diperolehi. peralatan TMK. 1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata 1.5 Menghargai hak cipta orang lain. laluan dan teks semasa berkomunikasi 1.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas dalam talian. semasa menggunakan komputer.2.0 Memilih dan 2.1 Mengenal pasti bahagian komputer 2.1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul mengaplikasikan sumber (monitor, tetikus, papan kekunci, unit pada kekunci rumah di papan kekunci. TMK yang bersesuaian sistem). 2.2 Menggunakan kekunci anak panah, Caps 2.2 Menghidupkan dan mematikan suis Lock dan Shift. komputer (turn on, turn off) mengikut 2.3 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret tatacara yang betul. serta menyalin dan tampal. 2.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad 2.4 Membentuk jadual 3 lajur x 2 baris dan nombor. dengan menggunakan perisian 2.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter, pemproses kata (MS Word). Spacebar, Backspace dan Delete. 2.5 Menambah lajur dan baris dengan 2.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan klik menggunakan perisian pemproses kata dua kali. (MS Word). 2.6 Melancar dan menutup perisian grafik, 2.6 Menaip teks dan menyisipkan imej ke pemproses kata atau persembahan dalam jadual. (Paint, MS Word atau MS PowerPoint). 46
 • 50. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 Standard Pembelajaran Tahun 2 2.7 Membuka dan menyimpan fail grafik, 2.7 Menukar warna fon dengan pemproses kata atau persembahan menggunakan pemproses kata (MS (Paint, MS Word atau MS PowerPoint). Word) atau perisian persembahan (MS 2.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz PowerPoint). dan fon dalam satu halaman dengan 2.8 Menghasilkan persembahan yang menggunakan perisian pemproses kata mengandungi elemen teks, imej dan (MS Word). audio dengan menggunakan perisian 2.9 Menggunakan perisian pemproses kata persembahan (MS PowerPoint). (MS Word) untuk menghasilkan teks 2.9 Menggunakan transisi slaid dalam berserta imej dalam satu halaman. persembahan dengan menggunakan 2.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) perisian persembahan (MS PowerPoint). untuk membuat gambar dengan 2.10 Menukar latar belakang dalam perisian menggunakan bentuk asas dan kotak persembahan (MS PowerPoint). warna (color box). 2.11 Mencetak dokumen dalam dua salinan. 2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej. 2.12 Mencetak dokumen. 2.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.3.0 Menggunakan TMK untuk 3.1 Mengenal pasti lokasi dan mencapai 3.1 Mencari maklumat dalam bentuk teks dan mencari, mengumpul, maklumat yang disimpan. imej berdasarkan kata kunci memproses dan 3.2 Menggunakan pelayar web untuk melayari menggunakan enjin carian. menggunakan maklumat Internet. 3.2 Mengekstrak, mengumpul dan 3.3 Mencari imej menggunakan enjin carian. menyimpan maklumat. 3.4 Menyimpan imej daripada laman web. 3.3 Mengintegrasi maklumat dalam perisian 3.5 Menunjukkan dan menerangkan pemproses kata (MS Word) dan perisian bagaimana mencapai imej yang disimpan. persembahan (MS PowerPoint). 47
 • 51. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 Standard Pembelajaran Tahun 24.0 Menggunakan TMK untuk 4.1 Menyampaikan idea menggunakan 4.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan memperoleh dan berkongsi perisian pemproses kata (MS Word) atau membalas e-mel kepada seorang maklumat persembahan (MS PowerPoint). penerima. 4.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM.5.0 Menggunakan TMK untuk 5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan 5.1 Membentangkan tugasan dengan penyelesaian masalah dan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan perisian aplikasi dan membuat keputusan (MS Word, MS PowerPoint, Paint) untuk sumber TMK yang bersesuaian (MS menghasilkan tugasan yang diberi. Word atau MS PowerPoint).6.0 Menggunakan TMK untuk 6.1 Mengukuhkan persembahan multimedia 6.1 Mengubahsuai hasil kerja sedia ada meningkatkan produktiviti (MS PowerPoint) sedia ada seperti dengan menggunakan jadual, imej, audio dan pembelajaran memasukkan fail audio. dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian.7.0 Menggunakan TMK untuk 7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), 7.1 Menghasilkan tugasan dengan mengemukakan idea dan pemproses kata (MS Word) atau menggunakan perisian aplikasi yang maklumat secara kreatif persembahan (MS PowerPoint) secara bersesuaian untuk menyampaikan idea dan inovatif kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) baru. untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. 48
 • 52. BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI?Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan. Pilih Standard Kandungan. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2.0 dan 7.0.Langkah 2: Kenal pasti Standard Pembelajaran. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 dan 7.1. 1. Mengenal pasti Standard 2. Mengenal pasti Standard Kandungan Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 1.1 Mematuhi peraturan makmal komputer. 1.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab. 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab 1.3 Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK. dan beretika 1.4 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK. 1.5 Menghargai hak cipta orang lain. 1.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer. 2.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem). 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang 2.2 Menghidupkan dan mematikan suis komputer (turn on, turn off) mengikut tatacara yang bersesuaian betul. 2.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. 2.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter, Spacebar, Backspace dan Delete. 2.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. Standard 2.6 Melancar dan menutup perisian grafik , pemproses kata atau persembahan (Paint, MS Kandungan Word atau MS PowerPoint). yang dipilih 2.7 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemproses kata atau persembahan (Paint, MS Word, MS PowerPoint). 2.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word). 2.9 Menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. Standard 2.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk Pembelajaran asas dan kotak warna (color box). yang dipilih 2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej. 2.12 Mencetak dokumen. 2.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. 49
 • 53. 3.1 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, 3.2 Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. memproses dan menggunakan maklumat 3.3 Mencari imej menggunakan enjin carian. Standard 3.4 Menyimpan imej dari laman web. Kandungan 3.5 Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. yang dipilih 4.1 Menyampaikan idea menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) atau persembahan 4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan (MS PowerPoint). berkongsi maklumat 4.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM. 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah 5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS Standard dan membuat keputusan PowerPoint, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Pembelajaran 6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan 6.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan yang dipilih produktiviti dan pembelajaran fail audio. 7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), pemproses kata (MS Word) atau persembahan (MS 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif atau konsep sedia ada. 1. Mengenal pasti Standard 2. Mengenal pasti Kandungan Standard PembelajaranLangkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran, nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK dalam Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi, Modul Pengajaran: - Elemen TMK. 50
 • 54. CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGIMODUL PENGAJARAN: - ELEMEN TMKStandard Kandungan: 2.0 dan 7.0Standard 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 dan 7.1Pembelajaran:Penerangan: Dalam pembelajaran ini, murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja.Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu)Bahan p&p: 1. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej. 2. Imej dalam folder My Picture di komputer murid. 3. Modul pembelajaran murid.Cadangan Aktiviti: 1. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej. 2. Dengan menggunakan MS Word, guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon. 3. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka. Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a. Menukar fon b. Menukar saiz c. Menyimpan hasil kerja 4. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas. 5. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. 6. Tunjuk cara menyisip gambar. Terdapat dua cara menyisip gambar: a. Menyisip gambar daripada Clip Art b. Menyisip gambar daripada folder di My Picture 7. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. 51
 • 55. 8. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. 9. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan.Pentaksiran: Kaedah Anekdot 1. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. Menukar fon b. Menukar saiz fon c. Menyisip gambar d. Menyimpan 2. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas.Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan.Pengayaan: Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz, fon dan imej yang mereka minat. Murid juga boleh diajar menukar warna fon. 52
 • 56. CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: - MARI BELAJAR MS POWERPOINT - ASAS PENGATURCARAAN 53
 • 57. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASITahun: 1Tempoh: 120 minit (4 waktu)Standard Kandungan:7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.Standard Pembelajaran:7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), pemproses kata (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.Pentaksiran: Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. Murid dapat menyimpan hasil kerja. Fasa Cadangan AktivitiPersediaan Aktiviti 1: 1. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. (Gambar yang mengandungi imej, teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik, kenapa ia menarik? (kesesuaian teks, imej dan ciri-ciri seperti warna, saiz, kedudukan, susun atur). o Jika tidak menarik, kenapa? (lihat kesesuaian teks, imej,dan ciri-ciri seperti warna, saiz, kedudukan, susun atur). 2. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. 55
 • 58. Imaginasi Aktiviti 2: 1. Guru memberi tajuk persembahan. 2. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. 3. Murid menentukan imej, teks, warna dan latar belakang.Perkembangan Aktiviti 3: 1. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. 2. Murid menaip teks pada slaid. 3. Murid menyisip imej pada slaid. 4. Murid menghasilkan persembahan. 5. Murid menyimpan hasil kerja. 6. Murid cuba jaya kesesuaian imej, teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif.Tindakan Aktiviti 4: 1. Murid menunjukkan hasil persembahan. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. 3. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. 4. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. 56
 • 59. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASITahun: 4Tempoh: 120 minit (4 waktu)Standard Kandungan:5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan.7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.Standard Pembelajaran:5.1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.7.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif.Pentaksiran: Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan, mendapatkan makanan dan berpatah balik. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik. 57
 • 60. Fasa Cadangan AktivitiPersediaan Aktiviti 1: 1. Guru memberi beberapa soalan untuk meransang murid. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium.Imaginasi 1. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan. 2. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. 3. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Contoh: Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ikan mencari makan. Ikan makan mangsa. 1. Ikan bergerak ke kanan 2. Ikan berhenti 3. Ikan makan 4. Ikan pusing 5. Ikan bergerak ke kiri 6. Ikan berhenti 7. Ikan makan 58
 • 61. 4. Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan. Mula Ikan bergerak ke kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 59
 • 62. Perkembangan 1. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch. 2. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan.Tindakan 1. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. 2. Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. 3. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. 4. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. 5. Contoh projek seperti gambar rajah di bawah: 60
 • 63. CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: - DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS 61
 • 64. LAMPIRAN 1MODUL PENGAJARAN: TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: SAINSStandard 4.1,dan 4.2,Kandungan Sains:Standard 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 dan 4.2.PembelajaranSains:Standard 2.0 dan 7.0Kandungan TMK:Standard 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 dan 7.1Pembelajaran TMK:Penerangan: Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. Dalam pembelajaran ini, murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman.Tempoh Masa: 120 minit (4 waktu)Bahan p&p: 1. Gambar tumbuh-tumbuhan. 2. Persembahan MS PowerPoint tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. 3. Modul Pembelajaran murid MS Word.Kreativiti: Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif.Nota: 1. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan. Folder ini diletakkan di dalam folder My Documents. 63
 • 65. 2. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Documents. 3. Untuk aktiviti mencetak, murid perlu belajar mengenai Print Preview. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 4. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak.Cadangan Aktiviti: 1. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. 2. Memaparkan gambar tumbuh- tumbuhan seperti bunga raya, pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. 3. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan.Pentaksiran: Kaedah Rubrik 1. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut: Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar) Melancar MS Word Menyisip imej Menaip perkataan menggunakan Text Box. Menyimpan dokumenPemulihan: Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan.Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan, kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz, fon dan imej yang mereka minati. 64
 • 66. CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK DAN MERENTAS KURIKULUM TAHUN 2: - DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI - TMK - DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI - SAINS 65
 • 67. LAMPIRAN 2MODUL PENGAJARAN: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: TMKStandard Kandungan: 1.0 dan 2.0Standard 1.1 dan 2.1Pembelajaran:Penerangan: Dalam modul ini, murid akan belajar menggunakan kedudukan jari yang betul di atas papan kekunci. Mereka juga akan belajar bagaimana menaip menggunakan jari yang betul melalui permainan Letter Jumpers. Permainan ini membolehkan murid belajar menaip dalam 3 peringkat iaitu asas, sederhana dan tinggiTempoh Masa: 60 minit (2 waktu)Bahan p&p: 1. Perisian Animated Beginning Typing. 2. Modul Pembelajaran Menggunakan Papan Kekunci. 3. Papan kekunciNota: 1. Perisian Animated Beginning Typing perlu ada di dalam semua komputer murid atau pelayar. 2. Guru perlu meneroka tutorial perisian Animated Beginning Typing terlebih dahulu. 3. Perisian Animated Beginning Typing ialah perisian shareware. Perisian ini boleh dimuat turun dari laman web BPK di http://www.moe.gov.my/bpk/. Perisian ini digunakan untuk menunjukkan cara menaip dengan menggunakan kedudukan jari yang betul. Murid diperkenalkan dengan kedudukan jejari dan cara menaip yang beranimasi. Murid akan diperkenalkan kemahiran menaip bermula dari aras rendah hingga ke aras yang lebih tinggi. Modul dan perisian Animated Beginning Typing akan menggalakkan murid menggunakan papan kekunci dengan betul. 4. Modul Pembelajaran Menggunakan Papan Kekunci disediakan untuk memperkenalkan murid kepada permainan Letter Jumpers sahaja. Permainan Letter Drill dan Flying Letters yang terdapat di dalam perisian ini membolehkan murid mencubanya sebagai aktiviti lanjutan atau pengukuhan. 5. Guru digalakkan menggunakan perisian menaip lain yang sesuai dengan murid. 67
 • 68. Cadangan Aktiviti: 1. Murid mengetuk papan kekunci. 2. Murid ditunjukkan cara meletakkan jari di atas kekunci rumah. 3. Melalui permainan Typing Tutorial, guru mendemonstrasikan kedudukan baris rumah dan jari yang betul. 4. Murid ditunjukkan cara membuka perisian Animated Beginning Typing yang terdapat pada komputer. 5. Murid memulakan permainan Letter Jumpers.Pentaksiran: Kaedah Simulasi: Main Peranan Murid secara bergilir memainkan peranan sebagai kekunci rumah (ASDF dan JKL;) dan jari. Murid yang berperanan sebagai kekunci abjad akan berdiri dan murid yang berperanan sebagai jari akan duduk. Guru menyebut satu abjad daripada kekunci rumah. Murid yang berperanan sebagai jari abjad yang disebut akan berdiri. Manakala, murid yang berperanan sebagai kekunci abjad yang disebut pula akan duduk. Nama jari Jari kiri Jari kanan Jari telunjuk Kekunci F Kekunci J Jari hantu Kekunci D Kekunci K Jari manis Kekunci S Kekunci L Jari kelengkeng Kekunci A Kekunci ;Pemulihan: Murid yang belum kenal abjad akan mengulang permainan Typing Tutorial dengan bimbingan guru atau rakan.Pengayaan: Murid mencuba permainan ke peringkat yang lebih tinggi iaitu Letter Drill dan Flying Letters yang terdapat di dalam perisian Animated Beginning Typing. 68
 • 69. LAMPIRAN 3MODUL PENGAJARAN: TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: SAINSStandard 2.1,2.2Kandungan Sains :Standard 2.14, 2.1.7Pembelajaran Sains:Standard 2.0, 5.0Kandungan TMK :Standard 2.5, 2.6, 2.11, 5.1Pembelajaran TMK :Penerangan: Murid mengenal pasti jenis haiwan dan makanannya. Murid juga dapat membuat pengelasan mengenai haiwan dan pemakanannya dengan menggunakan jadual. Murid akan belajar menggunakan perisian pemproses kata (MS Word) untuk menyisip imej haiwan mengikut kelas pemakanannya dari My Picture atau Clip Art. Murid akan mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan.Tempoh Masa: 120 minit ( 4 waktu )Bahan p & p: 1. Carta, kad gambar atau persembahan MS PowerPoint tentang pelbagai jenis haiwan dan pemakanan. 2. Modul pembelajaran TMK Merentas Teras Tema: Sains - Alam Haiwan.Kreativiti : Murid menghasilkan buku skrap digital mengenai haiwan dan pemakanannya menggunakan MS Word dengan format fon yang pelbagai dan menyisipkan imej dari My Picture atau Clip Art.Nota: 1. Satu folder yang mengandungi pelbagai imej haiwan dalam My Picture di komputer. 2. Pastikan murid menggunakan fitur Print Preview untuk pralihat cetak. Ini untuk mengelakkan pembaziran kertas. 69
 • 70. Cadangan Aktiviti: 1. Pamerkan pelbagai gambar haiwan dan pemakanannya dengan menggunakan carta, kad gambar atau persembahan MS PowerPoint. 2. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, murid akan menyatakan nama haiwan dan pemakanannya. 3. Guru memperkenalkan pengelasan makanan iaitu tumbuhan sahaja, haiwan sahaja dan; haiwan dan tumbuhan. 4. Murid bekerja secara individu atau berpasangan untuk mengelas haiwan mengikut pemakanannya ke dalam jadual di papan hitam atau di kertas mahjung. 5. Guru membimbing murid membina jadual 3 lajur x 2 baris menggunakan MS Word. 6. Murid menaip : a. Di dalam lajur 1, baris 1: jenis makanan b. Di dalam lajur 2, baris 1: gambar haiwan c. Di dalam lajur 1, baris 2: haiwan sahaja 7. Murid diajar cara untuk menambah 1 lajur dan 1 baris serta menaip perkataan berikut: a. Di dalam lajur 1, baris 3: tumbuhan sahaja b. Di dalam lajur 1, baris 4: haiwan dan tumbuhan 8. Murid menyisipkan imej haiwan dari My Picture atau Clip Art yang berkenaan dengan pemakanannya di dalam jadual. 9. Murid digalakkan mencetak hasil kerja mengikut kumpulan.Pentaksiran: Kaedah Kuiz 1. Murid menyebut jenis makan haiwan apabila guru menunjukkan gambar haiwan tersebut.Pemulihan: Murid menulis kategori haiwan mengikut kelas pemakanannya dalam lembaran kerja yang terdapat di dalam Modul Pembelajaran.Pengayaan: Murid diminta memilih dan memasukkan imej 3 jenis haiwan dan pemakanannya dalam bentuk jadual 3 lajur dan 2. 70
 • 71. LAMPIRAN 4 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ...................................................... Tahun: ................................ Tarikh: ..................................................... Pengetahuan, Kriteria kemahiran dan Standard Standard nilai yang Menguasai Kurang menguasai Tidak Menguasai Kandungan Pembelajaran dicapai2.0 Menggunakan 2.3 Mengenal Kedudukan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan TMK secara pasti angka (0 9) angka 0 9 angka 0 - 9 pada angka 0 9 bertanggungja kedudukan pada papan papan kekunci pada papan wab dan kekunci kekunci dengan betul kekunci dengan beretika abjad dan dengan cepat tetapi bantuan guru nombor. dan betul mengambil atau rakan sedikit masa Kedudukan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan abjad (a z) abjad dengan abjad dengan abjad dengan cepat dan betul betul tetapi betul tetapi mengambil terlalu lama sedikit masa untuk untuk menjumpainya mencarinya 71
 • 72. Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: ...................................................... Tahun: ................................ Tarikh: ..................................................... Pengetahuan, Kriteria kemahiran dan Standard Standard nilai yang Menguasai Kurang menguasai Tidak Menguasai Kandungan Pembelajaran dicapai2.0 Memilih dan 2.7 Membuka dan Membuka fail Dapat Dapat mencapai Tidak dapat mengaplikasikan menyimpan fail pemproses kata mencapai dan dan membuka mencapai sumber TMK grafik, sedia ada dalam membuka fail fail dengan dan yang dokumen folder My dengan prosedur yang membuka fail bersesuaian pemproses Documents prosedur betul walaupun kata dan/atau melalui MS yang betul dengan sedikit dibantu perisian Word tanpa bantuan bantuan beberapa kali persembahan (Paint, MS Word atau MS PowerPoint) 72
 • 73. LAMPIRAN 5Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan, Kemahiran Standard Tandakan ( ) Standard Pembelajaran dan Nilai yang dicapai Kandungan2.0 Memilih dan mengaplikasikan 2.8 Menaip teks menggunakan Murid boleh: sumber TMK yang bersesuaian pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan 1. Klik butang Start pemproses kata (MS Word). 2. Klik All Programs 3. Klik MS Office 4. Klik MS Word 5. Menaip teks 6. Menukar saiz fon 7. Menukar fon 73
 • 74. LAMPIRAN 6Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Standard Pembelajaran Pengetahuan, Tandakan (/) pada petak yang sesuai Kandungan kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai7.0 Menggunakan 7.1 Menggunakan Reka bentuk Visual TMK untuk perisian grafik(Paint), 1. Susun atur mengemukakan pemproses kata (MS grafik dan warna idea dan Word) atau perisian maklumat persembahan (MS 2. Saiz fon dan secara kreatif PowerPoint) secara kepadatan teks dan inovatif kreatif(memanipulasi teks, imej dan bunyi) Kandungan untuk menyampaikan idea atau konsep 3. Menepati tajuk sedia ada dan mencukupi Audio 4. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5. Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan. 6. Menarik perhatian 74
 • 75. LAMPIRAN 7Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian FormatifNota: Bagi murid yang tidak boleh menulis, guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan. Standard Standard Aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah Tandakan (/) pada kotak Kandungan Pembelajaran dicapai yang berkenaan3.0 Menggunakan 3.3 Mencari imej Murid boleh menyatakan: TMK untuk menggunakan mencari, enjin carian 1. nama pelayar web yang digunakan Ya Tidak mengumpul, memproses dan 2. nama enjin carian yang digunakan Ya Tidak menggunakan maklumat 3. katakunci yang ditaip Ya Tidak 4. katakunci ditaip diruang kotak carian Ya Tidak 5. tab imej yang dipilih pada enjin carian Ya Tidak 6. klik butang Search untuk memulakan pencarian Ya Tidak 75
 • 76. LAMPIRAN 8Contoh Soalan Kuiz Dan UjianBagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 15.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS PowerPoint, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.Contoh soalan kuiz: Andaian: Murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. 1. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan, apakah kekunci yang kamu guna? 3. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang. 76
 • 77. Contoh soalan ujian: 1. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. MS Word C. MS Excel B. MS Paint D. MS PowerPoint 2. Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. i. Klik New Slide ii. Klik menu Insert iii. Klik menu Slide Show A. i dan ii sahaja C. i,ii dan iii B. ii dan i sahaja D. iii, ii dan i 3. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. Disket Tetikus 77
 • 78. LAMPIRAN 9Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan, Kriteria kemahiran dan nilai yang telah dicapai 1 2 3 4 Kandungan Tugasan tidak Tugasan kurang Tugasan lengkap Tugasan sangat lengkap lengkap lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Kreativiti & Persembahan Persembahan Persembahan Persembahan Persembahan Keseluruhan maklumat dan maklumat dan maklumat dan maklumat dan portfolio tidak portfolio yang portfolio yang portfolio yang menarik kurang menarik menarik sangat menarik dan kreatif Pencapaian Tidak menunjukkan Kurang Ada menunjukkan Sangat peningkatan dalam menunjukkan peningkatan dalam menunjukkan pengetahuan, peningkatan dalam pengetahuan, peningkatan dalam kemahiran dan nilai pengetahuan, kemahiran dan nilai pengetahuan, kemahiran dan nilai kemahiran dan nilai 78
 • 79. LAMPIRAN 10Contoh-contoh SimulasiMain perananMurid dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunciabjad. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar.Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer.Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya.Kemudian, murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjadakan duduk apabila abjad yang diwakili disebut.PermainanGuru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul suratyang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad, nombor Enter dan Spacebar. Setiap ahli kumpulan akanbekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. Kemudian, mereka melengkapkan gambar papan kekuncimenggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan.ModelMurid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripadamonitor, papan kekunci, unit sistem dan tetikus menggunakan plastesin. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagiankomputer. Di akhir aktiviti, murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. 79
 • 80. LAMPIRAN 11Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Tandakan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan, kemahiran dan nilai (/) pada yang yang dicapai berkenaan Ya Tidak Murid dapat mengenalpasti2.0 Memilih dan 2.3 Mengenal pasti kedudukan kedudukan abjad mengaplikasikan sumber kekunci abjad dan nombor. TMK yang bersesuaian kedudukan nombor b) Permainan Tandakan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan, kemahiran dan nilai (/) pada yang yang dicapai berkenaan Ya Tidak Murid dapat mengenalpasti2.0 Memilih dan 2.3 Mengenal pasti kedudukan kedudukan abjad mengaplikasikan sumber kekunci abjad dan nombor. TMK yang bersesuaian kedudukan nombor 80
 • 81. c) Model Tandakan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan, kemahiran dan nilai (/) pada yang yang dicapai berkenaan Ya Tidak Murid dapat mengenalpasti2.0 Memilih dan 2.1 Mengenal pasti bahagian monitor mengaplikasikan sumber komputer (monitor, tetikus, TMK yang bersesuaian papan kekunci, unit sistem) tetikus papan kekunci unit sistem 81
 • 82. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk