Bab solat

7,001 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Sports
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,001
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
187
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab solat

 1. 1. BabSolat<br />
 2. 2. Takrif<br />SyaratWajib<br />SyaratSah<br />Yang Membatalkan<br />
 3. 3. Takrifsolat:<br />Solatdarisegibahasaertinyadoa. Dari segisyarak pula iabermaksudbeberapaperkataandanperbuatan yang didahuluidengantakbirdandiakhiridengansalam, mengikutsyarat-syarat yang tertentu. <br />
 4. 4. Syaratwajibsolat:1. Islam 2. Baligh3. Berakal<br />
 5. 5. Syaratsahsolat:1. Sucibadandariduahadas. 2. Sucidarinajissamaadadibadannya, ditempatsolatnya, dandipakaiannya.3. Menutupaurat. 4. Menghadapqiblat (kecuali yang uzurdantidakterdaya)5. Yakin masukwaktusolat. (nota: sekiranyasesudahtamatsolat, laludisedariperkara yang tersebutdiatasterjadi - misalnyadidapatiadanajisdisejadah - makaperlulahdiulangisolatitukeranaianyatidakmenepatisyaratsahsolat) <br />
 6. 6. Perkara-perkara yang membatalkansolat:1. Keluar/kedatanganhadas. 2. Berkata-katadengansengajawalausedikit, atautertawa. 3. Makan/minumwalausedikit. 4. Melakukangerakandiluargerakansolattiga kali berturut-turut (mutawaliyat). 5. Berniatkeluardarisolat (mufaraqah). 6. Terkenanajis yang tidakdimaafkan. 7. Beraliharahdariqiblatdengansengaja. 8. Terbuka auratdengansengaja, atautidaksengajatetapitidaksegeraditutup. 9. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain.10. Meninggalkan rukun solat.<br />
 7. 7. Waktu-waktu Solat Fardhu:Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut:1. Solat Subuh - bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam. 2. Solat Zuhur - bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. 3. Solat Asar - bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. 4. Solat Maghrib - bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. 5. Solat Isya' - bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya.<br />
 8. 8. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. Azan - ertinya memberitahu, dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. 2. Iqamah. 3. Bersugi - ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. <br />
 9. 9. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:1. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. 2. Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. 3. Ketika matahari di tengah-tengah langit. 4. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam.5. Ketika masuk matahari. <br />
 10. 10. Rukun Solat<br />Rukun solat ada 13:1. Niat.2. Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). 3. Berdiri bagi yang mampu.4. Membaca surah Al-fatihah. 5. Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib, tidak terburu-buru). 6. Iktidal dengan tama'ninah. 7. Sujud dua kali, dengan tama'ninah. 8. Duduk di antara dua sujud, dengan tama'ninah. 9. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. 10. Duduk dalam Tasyahhud akhir. 11. SelawatkepadaNabi Muhammad saw dalamTasyahhudAkhir. 12. Membacasalam13. Tertib.<br />
 11. 11. 1. Niat: niatdilafazkandidalamhati. Lafaz yang disebutolehmulutitutidaklahdipanggilsebagainiat. Niatsolatberlakusemasaseseorangmengangkattakbiratul-ihram iaitutatkalaiamengataAllahu-Akbar. Umpamanya, untuksolatZuhur, makaseseorangituakanbertakbiratul-ihram danlaluhatinyaberkata: <br />Sahaja aku solat Fardhu Zuhur, empat rakaat, tunai, kerana Allah Taala <br />Nota: tidaksemuaperkaradalamniatseperticontohdiatasadalahperkara-perkara yang dituntutdalamperbuatanniat. Perkara yang dituntutdalamniatada 3, iaituQasad ("Sahajaakusolat"), Ta'arrudh (Fardhu) danTa'yin (Zuhur, sebagainya). <br />Olehitu, niat "SahajaakusolatFardhuZuhur" sudahmencukupisyaratsebagainiat. <br />Niat "EmpatRakaat", "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalahtidakdisyaratkan, bahkanhanyasunathukumnya. Namunbegituadalahlebihbaikuntukmenghadirkankesemuanyadidalamhati. <br />Adapunniatmenjadi imam ("Imaman") ataumakmum ("Makmuman/Makmumatan") ketikatakbiratul-ihram hanyalahdisyaratkanpadasembahyangJumaatsahaja, tetapipadasembahyang lain tidaklahdisyaratkandanhanyasunathukumnya. <br />Jikatidakdiniatkanmenjadi imam ataumakmumketikatakbiratul-ihram untuksembahyangJumaat, makatidaklahsahsembahyangJumaatseseorangitu. <br />
 12. 12. Jikaseseorangmakmumtidakberniatmenjadimakmumketikatakbiratul-ihram dalamsembahyang (selaindaripadafardhuJumaat), diamasihlagidibolehkanberniatmengikut imam padamana-manarukunsembahyang, contohnyaketikarukuk. Namunbegitu, adalahmakruhhukumnyajikaseseorangituberterusandengansengajamengikuti imam dengantanpaberniatmenjadimakmum. <br />Imam yang tidakberniatmenjadi imam ketikatakbiratul-ihram, atauketikamana-manarukun yang lain, tidaklahterbatalsembahyangnyaataupunsembahyangmakmumnya. <br />BagisembahyangQasar (memendekkansolatfardhu yang empatrakaatmenjadiduarakaat), perkara-perkara yang manjadituntutanketikatakbiratul-ihram selainQasad, Ta'arrudhdanTa'yinialahniatQasar. Makabagiseseorang yang hendaksolatQasarperlulahberniatsekurang-kurangnya: "SahajaakusembahyangFardhuZuhurQasar." <br />Bagisembahyangsunat yang mempunyaiwaktudansembahyangsunat yang mempunyaisebab, makawajiblahdisertakandidalamniathanyaduaperkara, iaituQasad ("Sahajaakusembahyang") danTa'yin (sunatHari Raya Adha, sunatgerhanabulan, dansebagainya). <br />Dituntutjugadalamperkaraniatiniialahmenentukanqabliyah (sebelum) danba'diyah (selepas) dalamsembahyangsunatRawatib. InitertentukepadasembahyangsunatZuhur, MaghribdanIsya' sahaja, sepertidinyatakandalamniat: "SahajaakusolatSunatZuhurqabliyah/ba'diyah" atau "SahajaakusolatSunatSebelum/SelepasZuhur." <br />AdapunsembahyangsunatSubuhdanAsartidaklahdisyaratkanniatqabliyah, keranakedua-duasembahyangtersebuthanyaadaqabliyahsahajadantiadaba'diyah (iaitutidakadasolatsunatRawatibselepasSubuhdanAsar). <br />Bagisembahyangsunatmutlak pula wajibdisertakandidalamniatsemasatakbiratul-ihram satuperkarasahajaiaituQasad. Umpamanyaseseoranghanyaperluberniat: "Sahajaakusembahyang". <br />

×