การพัฒนาโครงงาน

1,143 views
1,008 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพัฒนาโครงงาน

 1. 1. รายงาน เรื่อง...การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร เสนอ คุณครู จุฑารัตน ใจบุญ จัดทําโดย นางสาว สุดารัตน เมืองสุข เลขที่ 28 ชั้น ม.6/2รายงานชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร ปการศึกษา 2555 โรงเรียน รัษฎานุประดิษฐอนุสรณ
 2. 2. คํานํา ในการพัฒนาโครงงานนั้น ควรมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของการทําโครงงานเพื่อใหการพัฒนาโครงงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได ในการศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูลจะตองไดคําตอบวา จะทําอะไร ทําไมตองทํา ตองการใหเกิดอะไร ทําอยางไร ใชทรัพยากรอะไร ทํากับใคร และจะเสนอผลงานอยางไรในรายงานเลมนี้ไดจัดทําวิธีการดําเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร ไวเพื่อเปนประโยชน แกผูที่สนใจในการศึกษาเรื่องนี้ หากรายงานเลมนี้ผิดพลาดประการใด ขออภัย ไว ณ ที่นี้ดวย ผูจัดทํา นางสาว สุดารัตน เมืองสุข
 3. 3. สารบัญเรื่อง หนา ขั้นตอนการทําโครงงานคอมพิวเตอร 1 - คัดเลือกหัวขอโครงงานทีสนใจ ่ 1-5 - ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล 6-7 - จัดทําเคาโครงของโครงงาน 7 - การลงมือทําโครงงาน 7-11 อางอิง
 4. 4. โครงงานคอมพิวเตอร หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปญหาที่ตนสนใจ โดยจะตองวางแผนการดําเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใขความรูทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวร เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน ขั้นตอนการทําโครงงานคอมพิวเตอรโครงงานคอมพิวเตอรเปนกิจกรรมที่ตอง ทําอยางตอเนื่องหลายขั้นตอน และแตละขั้นตอนจะมีความสําคัญตอโครงงานนั้น ๆ การแบงขั้นตอนของการทําโครงงานอาจแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงงานและการวางแผนการทําโครงงาน ในที่นี้จะแบ งการทําโครงงานออกเปน 6 ขั้นตอนดังนี้1. คัดเลือกหัวขอโครงงานที่สนใจ โดยทั่วไปเรื่องที่จะนํามาพัฒนาเปน โครงงานคอมพิวเตอรมักจะไดมาจากปญหา คําถาม หรือความสนใจในเรื่องตางๆ จากการสังเกตสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร หรือสิ่งตางๆ รอบตัว ผูเรียนสามารถจะศึกษาการไดมาของเรื่องที่จะทําโครงงาน จากตัวอยางตอไปนี้สุดา ชวยงานคุณพอซึ่งเปนคุณหมอที่ คลินิกรักษาโรคทั่วไป สังเกตเห็นวาเมื่อคนไขเกามาจะตองมีการคนหาประวัติคนไข ซึ่งเก็บไวในตูเอกสารซึ่งมีปริมาณมาก ทําใหเสียเวลาคอนขางมาก กวาจะหาพบ และตูเอกสารยังใชเนื้อที่ในรานคอนขางมาก อีกดวย ดังนั้นสุดาจึงเสนอทําโครงงาน “ระบบจัดการขอมูลของคลินิกรักษาโรคทั่วไป” เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ในการจัดเก็บขอมูลคนไขทั้งหมดไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเปนการประหยัดเนื้อที่ที่ใชในการจัดเก็บขอมูล และประหยัดเวลาในการคนหาขอมูลคนไขสมานเปนผูเรียนที่ชอบวิชาฟสิกสเปนอยางมาก มักจะไดรับการขอรองจากเพื่อนๆ ใหทบทวนเนื้อหาตางๆ ใหเพื่อนๆ ฟงอยูเสมอ ซึ่งเมื่อสมานไดเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมแลว เกิดความคิดขึ้นวาถาเขาสรางโปรแกรม ชวยสอนสําหรับวิชาฟสิกสขึ้นมา ใหเพื่อนๆ ไดใช คงจะ
 5. 5. เปนเครื่องมือเปนอยางดีในการทําใหเพื่อนๆ เขาใจเนื้อหาไดชัดเจนขึ้น ดังนั้นสมานจึงเสนอโครงงานเรื่อง “โปรแกรมชวยสอนเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล”สังเกตไดวาเรื่องหรือปญหาที่จะนํามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรไดจากแหลงตางๆ กันดังนี้ก. การอานคนควาจากหนังสือ เอกสาร หนังสือพิมพ หรือวารสารตางๆข. การไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆค. การฟงบรรยายทางวิชาการ รายการวิทยุและโทรทัศน รวมทั้งการสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อนผูเรียนหรือกับบุคคลอื่นๆง. กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนจ. งานอดิเรกของผูเรียนฉ. การเขาชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอรในการตัดสินใจเลือกหัวขอที่จะนํามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ควรพิจารณาองคประกอบสําคัญๆ ดังนี้ก. ตองมีความรูและทักษะพื้นฐานอยางเพียงพอในหัวขอเรื่องที่จะศึกษาข. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรที่เกี่ยวของไดค. มีแหลงความรูเพียงพอที่จะคนควาหรือขอคําปรึกษาง. มีเวลาเพียงพอจ. มีงบประมาณเพียงพอฉ. มีความปลอดภัย2. ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล ซึ่งรวมถึงการขอคําปรึกษาจากผูทรง คุณวุฒิจะชวยใหผูเรียนไดแนวคิดที่ใชในการกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะ ศึกษาไดเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นรวมทั้งไดความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษาจนสามารถใชออกแบบและวางแผน ดําเนินการทําโครงงานนั้นไดอยางเหมาะสม ในการศึกษาคนควาดังกลาว ผูเรียนจะตองบันทึกสรุป
 6. 6. สาระสําคัญไวดวย แหลงขอมูลที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งคือ การศึกษาผลงานของโครงงานคอมพิวเตอรจากงานแสดงนิทรรศการ หรือจากเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร ซึ่งอาจคนหาไดจากเว็บไซตตาง ๆ ทั่วโลก จะชวยเพิ่มพูนประสบการณใหกับผูเรียนในดานความรูเทคนิคและวิธีการพัฒนา นอกจากนี้ยังทําใหเกิดแนวคิดที่จะดัดแปลงผลงานดังกลาว มาจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรในหัวขอที่ตนสนใจดวย ในการศึกษาและวิเคราะหโครงงานคอมพิวเตอรหรือปญหาพิเศษตางๆ มีประเด็นที่ตองพิจารณา ดังนี้ก. มูลเหตุจูงใจ และเปาหมายในการทําโครงงานข. การดําเนินการพัฒนา* วัสดุอุปกรณตางๆ ซึ่งรวมถึง เครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวรที่ตองใชในการดําเนินการ และตัวแปลภาษาโปรแกรมที่ตองใช* ความตองการของผูใชและคุณลักษณะของผลงาน (Requirement and Specification)* กลุมผูทดลองใชโครงงานและวิธีการประเมินผล* วิธีการพัฒนา* ขอสรุปของโครงงาน* ความแปลกใหม ความคิดสรางสรรคของผูทําโครงงาน* แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิมผลที่ไดจากการดําเนินงานขั้นตอนนี้ จะชวยใหไดแนวคิดในการกําหนดขอบขาย หรือเคาโครงของเรื่องที่จะศึกษาชัดเจนวา* จะทําอะไร* ทําไมตองทํา* ตองการใหเกิดอะไร* ทําอยางไร* ใชทรัพยากรอะไร
 7. 7. * ทํากับใคร* เสนอผลอยางไรฯลฯ 3. จัดทําเคาโครงของโครงงาน เมื่อผูเรียนไดศึกษาเอกสารอางอิงตางๆ และเลือกเรื่องที่จะทําโครงงานคอมพิวเตอร รวมทั้งวางแผนการทําโครงงานทุกขั้นตอน โคยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิแลว จึงเขียนเคาโครงของโครงงานเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจนขอตกลงตางๆ ในการทําโครงงานคอมพิวเตอรระหวางผูเรียน อาจารยและผูเกี่ยวของ นอกจากจะตองใชหลักการทางวิชาการแลว ยังจําเปนตองมีขอตกลงและเงือนไขตางๆ ดวย เชน การขออนุญาตใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การจัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟตแวรเครื่องมือและตัวแปลภาษาโปรแกรม เปนตน เพื่อชวยใหการทําโครงงานดําเนินไปอยางราบรื่น 4. การลงมือทําโครงงาน เมื่อเคาโครงของโครงงานไดรับความ เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ก็เสมือนวาการจัดทําโครงงานไดผานพนไปแลวมากกวาครึ่ง ขั้นตอนตอไปจะเปนการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่วางแผนไว ดังนี้4.1 การเตรียมการการเตรียมการ ตองเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และวัสดุอื่นๆ ที่จะใชในการพัฒนาใหพรอมดวย และควรเตรียมสมุดบันทึกหรือบันทึกเปนแฟมขอความไวในระบบคอมพิวเตอรสําหรับบันทึกการทํากิจกรรมตางๆ ระหวางทําโครงงาน ไดแก ไดปฏิบัติอยางไร ไดผลอยางไรมีปญหาและแกไขไดหรือไมอยางไร รวมทั้งขอสังเกตตางๆ ที่พบ4.2 การลงมือพัฒนา1. ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวในเคาโครง แตอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดถาพบวาจะชวยทําใหผลงานดีขึ้น2. จัดระบบการทํางานโดยทําสวนที่เปนหลักสําคัญๆ ใหแลวเสร็จกอน จึงตอยทําสวนที่เปน
 8. 8. สวนประกอบหรือสวนเสริมเพื่อใหโครงงานมีความสมบูรณมากขึ้น และถามีการแบงงานกันทําใหตกลงรายละเอียดในการตอเชื่อมชิ้นงานที่ชัดเจน ดวย3. พัฒนาระบบงานดวยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกขอมูลไวอยางเปนระบบและครบถวน4.3 การทดสอบผลงานและแกไขการตรวจสอบความถูกตองของผลงานเปนความจําเปนเพื่อใหแนใจวาผลงานที่พัฒนา ขึ้นทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการที่ระบุไวในเปาหมาย และทําดวยประสิทธิภาพสูงดวย4.4 การอภิปรายและขอเสนอแนะเมื่อพัฒนาผลงานเรียบรอยแลว ใหจัดทําสรุปดวยขอความที่สั้นกะทัดรัดอยางครอบคลุมเพื่อชวยใหผูอาน ไดเขาใจถึงสิ่งที่คนพบจากการทําโครงงาน และทําการอภิปรายผลดวยเพื่อพิจารณาขอมูลและผลที่ได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธกับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผูอื่นไดศึกษาไวแลว ทั้งนี้ยังรวมถึงการนําหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานของผูอื่นมาใชประกอบการอภิปรายผลที่ไดดวย4.5 แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและขอเสนอแนะเมื่อทําโครงงานเสร็จสิ้นลงแลว นักเรียนอาจพบขอสังเกต ประเด็นที่สําคัญหรือปญหา ซึ่งสามารถเขียนเปนขอเสนอแนะและสิ่งที่ควรจะศึกษาและหรือใชประโยชนตอไป ได5. การเขียนรายงาน การเขียนรายงานเปนวิธีการสื่อความ หมายเพื่อใหผูอนไดเขาใจแนวคิด ื่วิธีดําเนินการศึกษาคนควา ขอมูลที่ได ตลอดจนขอสรุปและขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนรายงาน นักเรียนควรใชภาษาที่อานงาย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมา ใหครอบคลุมหัวขอตาง ๆ เหลานี้
 9. 9. 5.1 สวนหนาเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงงานนั้นซึ่งประกอบดวย1. ชื่อโครงงาน2. ชื่อผูทําโครงงาน3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา4. คําขอบคุณ เปนคํากลาวขอบคุณบุคคลหรือหนวยงาน ที่มีสวนชวยทําใหโครงงานนี้ประสบความสําเร็จ5. บทคัดยอ อธิบายถึงที่มา ความสําคัญ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ และผลที่ได โดยยอ(ประมาณ 150-250 คํา)5.2 บทนําเปนสวนรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานซึ่งประกอบดวย1. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน2. เปาหมายของการศึกษาคนควา3. ขอบเขตของโครงงาน5.3 หลักการและทฤษฎีเปนสวนสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาหาขอมูลหรือหลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการที่จะนํามาใชในการพัฒนาโครงงาน ซึ่งรวมถึงการระบุผลงานของผูอื่นที่นักเรียนนํามาเปรียบเทียบหรือพัฒนาเพิ่ม เติมดวย5.4 วิธีดําเนินการอธิบายขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด พรอมทั้งระบุปญหาหรืออุปสรรคที่พบพรอมทั้งวิธีการที่ใชแกไข พรอมทั้งระบุวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการทํางาน
 10. 10. 5.5 ผลการศึกษานําเสนอขอมูลหรือระบบที่พัฒนาได โดยอาจแสดงเปนตาราง หรือ กราฟ หรือ ขอความ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความเขาใจของผูอานเปนหลัก 5.6 สรุปผลและขอเสนอแนะอธิบายผลสรุปที่ไดจากการทํางาน ถามีการตั้งสมมติฐานควรระบุดวยวาขอมูลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคาน สมมติฐานทีตั้งไวหรือยังสรุปไมได นอกจากนั้นยังควรกลาวถึงการนําผลการ ่ทดลองหรือพัฒนาไปใชประโยชน อุปสรรคของการทําโครงงาน หรือขอสังเกตที่สําคัญหรือขอผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทําโครงงาน นี้ รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขหากจะมีผูศึกษาคนควาในเรื่อง ทํานองนี้ตอไปในอนาคตดวย5.7 ประโยชนที่ไดรับจากโครงงานระบุประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการพัฒนาโครงงานนั้น และประโยชนที่ผูใชจะไดรับจากการนําผลงานของโครงงานไดใชดวย5.8 บรรณานุกรมรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร หรือเว็บไซดตางๆ ที่ผูทําโครงงานใชคนควา หรืออานเพื่อศึกษาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่นํามาใชประโยชนในการทําโครงงานนี้ การเขียนเอกสารบรรณานุกรมตองใหถูกตองตามหลักการเขียนดวย5.9 การจัดทําคูมือการใชงานหากโครงงานที่นักเรียนจัดทําเปนการพัฒนาระบบใหมขึ้นมา ใหนักเรียนจัดทําคูมืออธิบายวิธีการใชผลงานนั้นโดยละเอียด ซึ่งประกอบดวย1.ชื่อผลงาน
 11. 11. 2.ความตองการของระบบคอมพิวเตอร ระบุรายละเอียดของคอมพิวเตอรที่ตองมีเพื่อจะใชผลงานนั้นได3.ความตองการของซอฟตแวร ระบุรายชื่อซอฟตแวรที่ตองมีอยูในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจะใหผลงานนั้นทํางานไดอยางสมบูรณ4.คุณลักษณะของผลงาน อธิบายวาผลงานนั้นทําหนาที่อะไรบาง รับอะไรเปนขอมูลขาเขา และสวนอะไรออกมาเปนขอมูลขาออก5.วิธีการใชงานของแตละฟงกชัน อธิบายวาจะตองกดคําสั่งใด หรือกดปุมใด เพื่อใหผลงานทํางานในฟงกชันหนึ่งๆ6. การนําเสนอและแสดงโครงงาน เปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ของการทําโครงงานเพื่อแสดงออกถึงผลิตผลความคิด ความพยายามในการทํางานที่ผูทําโครงงานไดทุมเท และเปนวิธีทําใหผูอื่นไดรับรูและเขาใจถึงผลงานนั้น การเสนอผลงานอาจทําไดในหลายรูปแบบตางๆกัน เชน การแสดงผลงานโดยไมมีการอธิบายประกอบ การรายงานดวยคําพูดในที่ประชุม การจัดนิทรรศการโดยโปสเตอรและอธิบายดวยคําพูด เปนตน โดยผลงานที่นํามาเสนอหรือจัดแสดงควรประกอบดวยสิ่งตอไปนี้1. ชื่อโครงงาน2. ชื่อผูจัดทําโครงงาน3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา4. คําอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน5. วิธีการดําเนินการที่สําคัญ6. การสาธิตผลงาน7. ผลการสังเกตและขอสรุปสําคัญที่ไดจากการทําโครงงานถาเปนการรายงานดวยคําพูดตอที่ประชุม ควรมีการเตรียมการในประเด็นตอไปนี้
 12. 12. 1. จัดลําดับความคิดในการนําเสนออยางเปนระบบ และนําเสนออยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย2. ทําความเขาใจกับเรื่องที่จะอธิบายใหดี รวมถึงเตรียมขอมูลที่อาจตองใชในการตอบคําถาม3. หลีกเลี่ยงการอานรายงาน4. ควรมองไปยังผูฟงขณะรายงาน5. ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา6. รายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด7. ควรใชสื่อ เชน สไลด แผนใส ประกอบการรายงานดวย8. ความเหมาะสมของเนื้อหาตอผูฟง9. ถาเปนโครงงานพัฒนาผลงาน ผลงานนั้นควรจะอยูในสภาพที่ทํางานไดเปนอยางดีการทําโครงงานคอมพิวเตอร นอกจากจะเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูทางคอมพิวเตอรมาใช แกปญหา พัฒนาคิดคนผลิตภัณฑตางๆ แลว ยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสนใจที่จะทํางานวิจัย และประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้นดวย ซึ่งในปจจุบันนี้หลายๆ ประเทศ ทั่วโลกขาดแคลนบุคลากร ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก ดังนั้นจึงนาที่จะจัดใหการทําโครงงานคอมพิวเตอรเปนกิจกรรมในทุกระดับชั้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
 13. 13. อางอิงhttp://www.nbs.ac.th/project/l03.htm

×