1
บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การเขียนเป็นกระบวนการรวบรวมและจัดระเบียบความคิดของผู้ส่งสารโดยมีการถ่ายทอดสารที่
ต้องการสื่อผ่านทา...
2
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการเรียนผ่านสื่อที่มีความเป็นอิสระในด้านที่ตั้ง เวลา และ พื้นที่
เมื่อออกแบบสื่อการเรียนกา...
3
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มการพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
ี
โดยการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายเป็นตั...
4
Topic : Relationship
Sub topic : Invitation letter
มีจานวน 1 แผนการสอนใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง
5.4 Unit : Shopping
Topic...
5

The Use of Text Messages in Mobile Learning for Enhancing English
Writing Skill
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กา...
6

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2556
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chapter 1

115
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
115
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter 1

  1. 1. 1 บทที่ 1 บทนา ภูมิหลัง การเขียนเป็นกระบวนการรวบรวมและจัดระเบียบความคิดของผู้ส่งสารโดยมีการถ่ายทอดสารที่ ต้องการสื่อผ่านทางการเขียนลงไปในกระดาษเพื่อสื่อสารกับผู้รับสารนั้นก็คือผู้อ่าน ในทักษะการเขียนจะมี โอกาสสื่อสารผิดพลาดได้น้อยกว่าการพูด เพราะการเขียนสามารถแก้ไขจัดการเกี่ยวกับความคิดและสารที่ จะสื่อออกไปให้สมบรูณ์ได้ แต่การพูดผู้รับสารสามารถรับสารได้ทางน้าเสียง คาพูด และการแสดงออก ทางใบหน้าของผู้พูดซึ่งเป็นการยากต่อการแก้ไข และทาให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ทุกเมื่อ (Wingersky, Boerner and Balogh. 1995 : 2) ความสามารถในการเขียนไดดีนั้นไม่ใช่เป็นทักษะที่ ไดมาโดยธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่ไดจากการเรียนรูหรือการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม โดยผ่านการฝึกฝนใน สภาพหรือบริบทการเรียนแบบทางการ และทักษะการเขียนสามารถฝึกฝนและเรียนรูไดโดยผ่าน ประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศกระบวนการเขียนเป็นสิ่งที่ ยากและท้าทาย ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมที่กระตุ้นผู้เรียนโดยการใช้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง และ เป็นที่น่าสนใจของผู้เรียนมาใช้ในการเขียนอย่างเช่น การเล่าเรื่องราวประกอบรูปภาพผ่านทางการเขียน การติดต่อสื่อสารผ่านการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความสั้นที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน การเขียน การทาเช่นนี้จะสามารถกระตุ้นให้เกิดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน (Myles. 2002 : Website) เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนการสอนภาษามีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ ช่วงเวลาของ การดาเนินชีวิต และมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในชั้นเรียนภาษาเทคโนโลยีนั้นให้โอกาสและช่องทางในการเข้าถึง ข้อมูล การสื่อสาร และการควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยี ยังมีศักยภาพในการแพร่ไปสู่การฝึกฝนในห้องเรียนอีกด้วย (Reinbers. 2009 : 230) เทคโนโลยียัง สามารถส่งเสริมการเขียนของผู้เรียนตลอดทั้งการวางแผน การดัดแปลง และการแก้ไขในการเขียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนที่ประสบปัญหาในการเขียนสามารถก้าวผ่านปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ในความเป็นจริงแล้วการเขียนจากการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีไม่เป็นเพียงแต่สามารถสร้างทักษะ แต่ยัง สอนผู้เรียนได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นผู้เรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจในการเรียนภาษาจากการใช้ เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเขียน เช่น เครื่องมือเพื่อการสะกดคา การจัดองค์ประกอบ และอีก มากมาย เทคโนโลยีนั้นยังสามารถสรรค์สร้างรูปแบบใหม่ของการเขียนขึ้นซึ่งเป็นแหล่งที่มา และหนทางใน การรับข้อมูลใหม่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เครื่องมือค้นหา บล็อก และการส่งข้อความซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ จะทาให้ผู้เรียนสามารถแบ่งปัน แก้ไข และร่วมมือกันระหว่างผู้เรียน ครู และเพื่อนร่วมชั้นได้อย่าง ง่ายดาย (Kalann and Parette. 2010 : 1) เนื่องจากการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมไปถึงการแพร่หลายของเทคโนโลยีไร้สายและ อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาส่งผลต่อกระบวนการศึกษาคือการศึกษาควรนาเทคโนโลยีไร้สายและอุปกรณ์ แบบพกพาเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน หรือที่เรียกว่าการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สาย (M-learning) คือการนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาเข้ามาประกอบการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ พ็อกเก็ต พีซี เป็นต้น โดยการเรียน
  2. 2. 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการเรียนผ่านสื่อที่มีความเป็นอิสระในด้านที่ตั้ง เวลา และ พื้นที่ เมื่อออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาหรับอุปกรณ์สื่อสารขนาดพกพานั้นต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ การออกแบบทฤษฎีการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และในเวลาเดียวกันนั้นต้อง ช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบความสาเร็จในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย (Ally. 2004 : 5) การใช้เทคโนโลยี ไร้สายในการเรียนการสอนทาให้เกิดการเข้าใจและทัศนคติที่ต่อการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สาย กล่าวคือ การเรียนรูปแบบนี้สามารถส่งเสริมการรู้ภาษา เพิ่มความตั้งใจในการทาภาระงาน และการเข้าถึง การเรียนรู้ของผู้เรียน และการเรียนในรูปแบบนี้จะส่งเสริมการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ ผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน (Donalson. 2011 : 15) เครื่องมือสาคัญชนิดหนึ่งในการเรียนผ่านเครือขายไร้สายนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่นิยมใช้ในหมู่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีความสาคัญเทียบเท่ากับดินสอ สมุดบันทึก และหนังสือเรียน โดยโปรแกรมที่นิยมใช้มากที่สุดคือการบริการการส่งข้อความ ผู้เรียนสามารถใช้การส่ง ข้อความในการเขียน ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อส่งข้อความ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทาง ข้อความ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการสะกดคา และโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการเขียน ครูผู้สอนสามารถใช้การเขียนข้อความสั้นในการกาหนดสถานการณ์ในการเรียนที่มีความยืดหยุ่นได้ในการ สอนคาศัพท์ใหม่ๆ (Tabatabaei and Goojani. 2012 : 47) มากไปกว่านั้นผู้เรียนสามารถ ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายดายโดยใช้การบริการการส่งข้อความสั้น ผู้เรียนสามารถได้รับข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาในเวลาอันรวดเร็ว เช่น ผลสะท้อนจากภาระงานของผู้เรียน คะแนน ตารางเรียน และข้อมูลการศึกษาในเวลา และพื้นที่ที่จากัดได้ ข้อความที่ได้นาส่งโดยการใช้การบริการการส่งข้อความ สั้นนั้นจะถูกบรรจุไว้เป็นข้อมูลประจาตัวผู้เรียน และได้นาไปเผยแพร่สู่ผู้เรียนโดยผ่านระบบภายใน สถานศึกษา การใช้การบริการการส่งข้อความสั้นจะช่วยให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์ของผู้เรียน และทา ให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ (Richardson and Lenarcic. 2009 : 843) ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวกลุ่มผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษโดยใช้การส่งข้อความในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สาย ในการจัดการเรียนการสอนในวิชา ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียนให้ดีขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเขียนภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความมุ่งหมายของการวิจัย 1.เพื่อเปรียบเทียบทักษะเขียนก่อนเรียนและหลังเรียนในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อพัฒนา ทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเขียนภาษาอังกฤษขณะเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ความสาคัญของการวิจัย
  3. 3. 3 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มการพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ี โดยการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2. เป็นแนวทางในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนและผู้ที่มีบทบาททางการศึกษา ในการพัฒนาทักษะการเขียนอันเป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียน 3. การใช้การเรียนผ่ายเครือข่ายไร้สายเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนในครั้งนี้จะเป็นแนวทางที่จะ เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรวิชัย อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 4 ห้องเรียน นักเรียนจานวน 157 คน 1.2 ประชากรกลุมตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ่ โรงเรียนกันทรวิชัย อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 38 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบแบบการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 2. ตัวแปรที่ศึกษา 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนผ่านเครือข่ายไร้สาย 2.2 ตัวแปรตาม คือ การเขียนภาษาอังกฤษ 3. สมมติฐาน คือ ความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรวิชัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหลังจากการเรียนผ่านเครือข่ายไรสาย 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 1 ภาคเรียน คือ ปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 5. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพิจารณาโดยใช้เนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ที่มีความ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 5.1 Unit : People Topic : Friends Sub topic : Activity and Friend มีจานวน 1 แผนการสอนใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 5.2 Unit : Myself Topic : Family: Member and Details มีจานวน 1 แผนการสอนใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 5.3 Unit : Interpersonal
  4. 4. 4 Topic : Relationship Sub topic : Invitation letter มีจานวน 1 แผนการสอนใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 5.4 Unit : Shopping Topic : Price มีจานวน 1 แผนการสอนใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง นิยามศัพท์เฉพาะ 1. การเรียนผ่านเครือข่ายไร้สาย (M-Learning) หมายถึง การเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายทีช่วย ่ ให้ได้รับความรู้โดยไม่ต้องคานึงถึงเวลาและสถานที่ และสามารถเข้าถึงได้ในทุกๆเวลา ในการวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้บริการการส่งข้อความสั้น (SMS) และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน โดยการให้ผู้เรียนเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และส่งข้อความโดยใช้ การบริการการส่งข้อความสั้น เพื่อการติดต่อสื่อสารและโต้ตอบกับบุคคล 2. ทักษะการเขียน หมายถึง ความสามารถในการเขียนเพื่อสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย กล่าวคือ สามารถสื่อสารโดยการเขียนผ่านทางบริการข้อความสั้น และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตาม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ 2.1 ขั้นก่อนเขียน ในขั้นนี้ครูสอนคาศัพท์ โครงสร้าง และเนื้อหาจากตัวอย่างจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ การบริการการส่งข้อความสั้น (SMS) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียน 2.2 ขั้นขณะเขียน ใช้การเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายโดยเป็นสื่อการสอนประกอบกิจกรรมใน การเขียน เช่น การให้ผู้เรียนตอบคาถามเกี่ยวกับตัวอย่างข้อความสั้นและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เรียน โดยส่งข้อความโดยการใช้การบริการการส่งข้อความสั้น หรือเรียงลาดับประโยคในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การบริการการส่งข้อความสั้น เป็นต้น 2.3 ขั้นหลังเขียน ใช้การเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจากเขียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบรรยายกิจกรรมที่ทา หรือการสั่งซื้อและตอบรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และส่งให้เพื่อนในห้องผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เขียนข้อความในการสร้างคาถาม และตอบคาถามโดยใช้การบริการการส่งข้อความสั้น โดยมีทั้งการส่งข้อความเพื่อการนัดหมาย การถาม และการตอบกลับ หรือเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แนะนาตนเองกับชาวต่างชาติ เป็นต้น 3. พฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้สาย หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่มีการตอบสนอง และให้ความสนใจต่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้สาย และมีความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย ตนเอง โดยวัดได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน โดยมีเกณฑ์ในการวัดดังต่อไปนี้ 3.1 ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ และการประเมินตนเอง 3.2 การทางานตามกาหนดเวลา 3.3 รับผิดชอบภาระงาน 3.4 ความกระตือรือร้น 3.5 แรงจูงใจในการทากิจกรรม
  5. 5. 5 The Use of Text Messages in Mobile Learning for Enhancing English Writing Skill การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การส่งข้อความในการเรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย กลุ่มผู้วิจัย นางสาวศิรินาถ คารวะบัญชา 53010513041 นางสาวศิโรรัตน์ พินิจพงษ์ 53010513042 นายสุริยา ชานกัน 53010513044 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. 6. 6 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2556

×