October hindi chetna_2008

2,510 views
2,561 views

Published on

hindi chetna oct dec 2008

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,817
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

October hindi chetna_2008

 1. 1. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 4 sYaayaI stamBa: 2 3 5 56 41-42 4 6 11 12 13 14 16 17 19 22 24 25 27 30 43 Aama><Na sa>paadkIya sa>deoa paataI ica< kavyaoaalaa mana kI baata-Daâ. sauZaa Aaema $I>gara ku>Ba-Daâ. narendR kaehlaI Daâ. kaehlaI ]k ApaRitama paRitaBaa-paRae. Aadeoa AByaagata-Daâ. inama|laa Aadeoa saaxaatkar-AiBanava oauKla ‘taaeD[ae kara taaeD[ae’ kI yaa<a-ORInaaYa iVvaedI ioalpa vaEivaZya ka vya>gyakar-paRema janamaejaya BaartaIya sa>skita ke sa>vaadk-reNau gauptaa saaxaatkar-Daâ. gaaeyanaka maE> kevala vya>gya nahI> ilaSataa-hrIoa navala saaihtya ke Anaupama maaetaI-gajaendR saaela>kI narendR kaehlaI ke vya>gya par kuC naae@`sa -sauBaaPa candr narendR kaehlaI ka vya>gya-saamaaijak sa>dBa|Daâ. oaioa imaOR sa>vaad-Da.â AvanaIjaeoa AvasYaI yaYaaYa|vaad kI Cayaa mae> pauraNaae> ka qpanyaasaae> mae> $lanaaDaâ. narendR kaehlaI hmae> Saed hE ik ihndI caetanaa ke jaulaa}| AMk mae> $er saarI jalaa}| <ui@yaaM rh ga}|> YaI>_ ]k Aaer jahaM kuC rcanaakarae>nae }sae maud`da banaa kr pai<ka par kIcaD[ qCalanae mae> kae}| ksar nahI> CaeD[I, dUsarI AaEr k}| rcanaakarae> nae Apaar sahnaoaIlataa ka paircaya idyaa_ hma }na tamaama rcanaakarae> sae xamaa - paRaYa|naa krtae huyae }sa paRsa>ga kae yahI> ivarama denaa caahe>gae_ hma }sa pai<ka ke svaWpa kae inaSaarnae AaEr <ui@mauKta krnae ka inarntar paRyaasa kr rhe hE> AaEr Aaoaa hE sauZaI paa#kae> AaEr laeSakae> ka sad`Baavanaa paUNa| sahyaaega imalataa rhegaa_ sa>paadk ma>Dla Aapake ihta kI baata Aba Aapa tak zar baE#e ih>dI saaihtya pahu>ca saktaa hE_ deiSayae ! www.pustak.org caetanaa sahayak ma>Dla: DEnaI kabala rmaeoa oaaEnak A>kur @ksaalaI Daâ. }laa paRsaad ih>ndI caetanaa kae ON LINE pa$[ saktae hE>..... www.vibhom.com 1
 2. 2. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 ihndI caetanaa vaPa| 2008 “hae ramakYaa yaa mahasamar yae idvya gaR>Ya saba AiBanava hE> oabdae> kI saUxma caetanaa mae> doa|na ivara@ ke saMBava hE> sa>rxak ]va> paRmauSa sa>paadk ORI oyaama i<paa#I sah sa>paadk Daâýinama|laa Aadeoa (kEnaeDa) Daâý sauZaa Aaema $I>gara (Amaeirka) saaihtya sajana ca>dna sauga>Za mahka jaga jyaae> na>dna - vana hE saaihtya manaIPaI kaehlaI jaI ka kaei@- kaei@ AiBanandna hE” sa>paadkIya ma>Dla AiBanava oauKla (Amaeirka) kiva: gajaendR saaelaMkI gajaendR saaela>kI (Baarta) paRba>Za sa>paadk Ariva>d naralae Daâ. hrIoacandR oamaa| (kEnaeDa) Aama><Na: Daâ. Aaema $I>gara (Amaeirka) “ihndI caetanaa” saBaI laeSakae> ka svaagata krtaI hE ik Aapa ApanaI rcanaayae> paRkaoana hetau hmae> Baejae>_ sampaadkIya maNDla kI }cCa hE ik “caetanaa” saaihtya kI ]k paUNa| Wpa sae sa>tauilata pai<ka hae, AYaa|ta` saaihtya ke saBaI paxaae> ka sa>taulana_ ]k saaihityak pai<ka mae> AalaeSa, kivataa AaEr khainayaae> ka qicata sa>taulana haenaa Aavaoyak hE, taaik hr vaga| ke paa#k pa$[nae ka Aanand paRapta kr sake>_ }saIila] hma saBaI laeSakae> kae Aamain<ta krtae hE> ik hmae> ApanaI maaEilak rcanaa]M hI Baejae>_ Agalae AMk ke ila] ApanaI rcanaa]M oaIzaRaitaoaIzaR Baeja de>_ Agar sa>Bava hae taae Apanaa ica< BaI saaYa Avaoya Baejae>_ rcanaa]M Baejatae huyae inamnailaiSata inayamaae> ka Zyaana Avaoya rSae>_ maaga| doa|k ma>Dla saraeja saaenaI (kEnaeDa) snaeh isa>hvaI (kEnaeDa) raja maheovarI (kEnaeDa) Anaupamaa isa>h (kEnaeDa) Daâ. kmala ikoaaer gaaeya>ka (Baarta) qidta itavaarI (Baarta) ivanaaed candR paaNDeya (Baarta) devaendR isa>h (Amaeirka) AnauraZaa ca>dr (Amaeirka) Daâ. kPNa kumaar (yaU.ke.) ivaoaePa inayama: 1 2 paRmauSa: ivadeoa 3 Ainala oamaa| (Yaa}laE>D) QPaa rajae saKsaenaa(yaU.ke.) saureoacandR oauKlaa (naavae|) yaasamaIna i<paa#I (fRaMsa ) rajaeoa Dagaa (Aaemaana) 4 5 6 ihndI paRcaairNaI saBaa mahakiva paRaeý Aadeoa (sa>rxak) oyaama i<paa#I (AZyaxa) Bagavata oarNa ORIvaastava (qpaaZyaxa) saurendR paa#k (ma><I) Daâý candRoaeSar i<paa#I (qpama><I) ORImataI saureSaa i<paa#I (kaePaaZyaxa) oaalaIna candR i<paa#I (sadsya) sauriBa gaaevaZa|na (sadsya) ihndI caetanaa, ApaREla, jaulaa}|, AK@Ubar, taYaa janavarI mae> paRkaioata haegaI_ paRkaioata rcanaaAae> mae> vyaKta ivacaarae> ka paUNa| qTardaiyatva laeSak par haegaa_ pai<ka mae> rajanaEitak taYaa ivavaadaspad ivaPayaae> par ilaiSata rcanaa]M paRkaioata nahI> kI jaayae>gaI_ rcanaa ke svaIkar va AsvaIkar krnae ka paUNa| AiZakar sa>paadk ma>Dla ka haegaa_ paRkaioata rcanaaAae> par kae}| paairORimak nahI> idyaa jaayaegaa_ pai<ka mae> paRkaioata saamagaRI laeSakae> ke inajaI ivacaar hE>_ sa>paadk taYaa paRkaoak ka qnasae sahmata haenaa Aavaoyak nahI> hE_ sa>pak|: Hindi Chetna 6 Larksmere Court, Markham, Ontario L3R 3R1 Phone (905) 475- 7165 Fax: (905) 475-8867 e-mail: hindichetna@yahoo.ca 2
 3. 3. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 sa>paadkIya hmaara q%eoya ihndI BaaPaa, qsake saaihtya ka sammaana AaEr qccakaei@ ke saaihtyakarae> kae inak@ laanaa hE_ }saIila] ihndI caetanaa nae gata vaPaae|> mae>,svagaI|ya pad`maORI ivaovaivaSyaata ORI yaoapaala, Daâ. hirva>oaraya baccana, ramaayaNa ke ivaVana paRae. candRoaeSar paaNDeya, qTarI Amaeirka ke mahakiva paRae.hiroa>kr Aadeoa AaEr mau>oaI paRemaca>d Aaid ke ivaoaePaa>k inakalae hE> _ ‘ihndI caetanaa’ ]k saaihityak pai<aka hE jaae sava|da raecak saaihtya paa#kae> tak pahu>caanae ka paRyaasa krtaI hE AaEr samaya samaya par ihndI ke mahana laeSakae> par ivaoaePaa>k paRkaioata krtaI hE_ }sa baar ka > A>k Baarta ke paRSyaata laeSak, khanaIkar, qpanyaasakar, samaalaaecak ,naa@kkar AaEr vya>gyakar, Daâ. narendR kaehlaI jaI kae samaipa|ta hE_ 2007 mae> jaba maE> Baarta Axarma` sammaelana mae> Baaga laenae gayaa Yaa taae ]k sa<a mae> qnake ivacaar saunanae ka Avasar imalaa Yaa_ Baarta sae ivadeoaae> kI ZartaI par basanae ke karNa bahuta sae saaihtyakarae> sae va>icata rha hU>_ yah taae hmaara saaEBaagya hE ik kBaI - kBaI Daâ. paRema janamaejaya jaEsae maananaIya saaihtyakar kuC maaetaI }Zar BaI Baeja detae hE>_ k}| baar qnakI ‘vya>gya yaa<aa’ mae> Daâ. kaehlaI jaI ke laeSaae> sae Bae>@ hae jaataI hE_ laeikna caetanaa pairvaar kI mauSya sadsya Daâ. sauZaa Aaema $I>gara ke sauJaava par mauJae gava| sae khnaa paD[taa hE ik hmaara inaNa|ya #Ik Yaa_ Aapa }sa A>k mae> ]k ]esae OR&eya saaihtyakar sae imalanae jaa rhe hE> ijasakI laeiSanaI mae> dma hE, samaaja ka ga[ma hE, satyataa AaEr inaP#a hE_ jaae kYanaI AaEr krnaI mae> ivaovaasa rSataa hE_ jaae samaaja mae> haetaa huAa deSataa hE vahI samaaja kae detaa hE_ vah jaana imal@na ke kYanaanausaar, “saaihtya ]k dEvaI qTardaiyatva hE jaae }|ovar qnhI> laaegaae> kae saaE>pataa hE jaae manauPya AaEr }|ovar ke inayamaae> kae maanava tak pahu>caanae ka paRyaasa krtae hE>E_” Daâ. kaehlaI jaI bahuAayaamaI paRitaBaa ke ZanaI hE> _ Aapakae ivaivaZa xae<aae> mae> paurskar- sammaana paRapta huyae hE>_ Daâ. kaehlaI nae saaihtya kI hr ivaZaa par ApanaI klama calaa}| hE AaEr qsamae> Syaaita BaI paayaI hE_ samaya kI paRbalataa kae deSatae huyae Aapanae ]k ]esae saaihtya ka sajana ikyaa jaae satya> ioava> saundr> ke Aadoa| par sahI qtartaa hE_ Aapake qpanyaasaae> mae> jaha> Aaeja hE; vaha> gaaErva gaja|na krtaa hE, jaha> kwNaa hE; vaha> AORuZaara Apanaa baMaZa taaeD[ detaI hE_ Daâ. kaehlaI kI oaElaI mae> qnake vyaiKtatva kI Capa hE AaEr BaaPaa mae> navaInataa , laavaNyataa AaEr maaZauya| hE_ paura gaRNYaae> ke kYaanak kae laekr qnhe> AaZauinaktaa ka caaelaa pahnaakr qnhae>nae samaaja kae ]k na}| idoaa denae ka AdBauta paRyaasa ikyaa hE_ Daâ. kaehlaI jaI nae ApanaI laeSanaI sae saaihityak jagata mae> ]k na}| +ainta paEda kI hE_ BaartaIya doa|na AaEr paaEraiNak gaRnYaae> va maUlyataaAae> ke paRita Daâ. kaehlaI kI Apaar OR&a va AasYaa rhI hE_ vae ramaayaNa AaEr mahaBaarta kae sa>jaIvanaI baU@I ke samaana maanyataa detae hE> AaEr qnamae> hr yauga ka sa>deoa paatae hE>_ qnake laeSaae> mae> rajanaIita, doa|na, manaaeivaXana ,jaIvana kI samasyaaAae> kI Jalak imalataI hE _ Aapa ]k sa>vaednaoaIla laeSak ,paardoaI|, inaPpaxa , oau& , satya AaEr xaIr - naIr ivavaek kae tak| paUva|k detae hE>_ Apanae takae|> ke saaYa vae AasaanaI sae samaJaaEtaa nahI> krtae hE_ ApanaI baata spaP@taa sae khnae kI xamataa rSatae hE>_ ‘ihndI caetanaa’ ka yah ivaoaePaa>k mama|X paa#kae> tak pahu>cae yah gaaErva kI baata hE_ maE> saBaI laeSakae> ka hdya sae AaBaarI hUM ijanhae>nae Apanae vyasta jaIvana ke AmaUlya xaNaae> kae ihndI caetanaa ke }sa ivaoaePaa>k kae paUNa| krnae mae> samaipa|ta ik] _ A>ta mae>:inama|la mana jaae maaeih paavaa_ maaeih kpa@ Cla iCdR na Baavaa__ (>sa>ta taulasaIdasa) oyaama i<apaa#I (kEnaeDa) - mauSya sa>paadk nayae Wpa mae> paRstauta kI gayaI ‘ramakYaa’ AaEr ‘mahaBaarta’ ApanaI ivaioaP@taa ke ila] sava|Yaa AiBanandnaIya hE>_ hmaara Barsak paRyaasa rha hE ik hma AiZak sae AiZak qnake saaihtya kae paa#kae> ke inak@ lae jaayae> ikntau samaya AaEr sYaanaaBaava ke karNa hma bahuta saarI saamagaRI }sa A>k mae> paRkaioata na kr sake_ Daâ. kaehlaI nae ]k ivaoaala saaihtya saagar hmae> de Dalaa _ ijasakI kuC baU>de> hI yaha> par imala paayae>gaI_ ikntau maera d$[ ivaovaasa hE ik vae ihndI caetanaa ke paa#kae> ke hdyaae> mae> ]k nayaI qtsauktaa AaEr paRerNaa kI jyaaeita jagaayae>gaI_ hmanae qnake hsta ilaiSata maaEilak laeSa, kuC samakalaIna samaalaaecakae>, qnake parma ima<aae> va saupairicata laeSakae> ke qnake paRita (sadBaava jaae hmae> paRapta hae sake) AapakI saevaa mae> paRstauta ik] hE>_ naae@ : Aba Aapakae Daâ. kaehlaI ka saaihtya zar baE#e paRapta hae saktaa hE_ pataa : - www.pustak. org 3
 4. 4. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 mana kI baata kmalaa gaae}nka faqnDeoana paurskar samaaraeh kI kuC Jalaikyaa> daestaae! Dâa. narendR kaehlaI ke saaihtya kae vaPaae|> sae pa$[ rhI hM>U_ qnake vya>gya, khainayaaM, qpanyaasa - (AByaudya, mahasamar) pa$[nae ke qparanta kaehlaI jaI ka vyaiKtatva ApanaI klpanaa mae> qtaartaI YaI AaEr ica<aae> ke saaYa jaaeD[kr qnake BaItar JaaMknae ka paRyaasa krtaI YaI_ paita Dâa. Aaema $I>gara nae bahuta baar kha ik Baarta jaataI hae taae qnhe> imala Kyaae> nahI> laetaI_ qnake svaBaava kI oauPktaa ke baare mae> saunaa Yaa_ maE> BaI oaIzaRtaa sae iksaI kae imala nahI> saktaI, Saula nahI> paataI _ svaBaava sae sa>kaecaI hU> par laaegaae> kae lagataa hE ik bahuta imalanasaar hU>_ Ata: ]k tarh kI iJaJak banaI rhI _ vae isayaa@`la (Amaeirka) Aayae taae maE> Baarta mae> YaI_ ivaiZa ka ivaZaana oaayad ]esaa Yaa ik maE> imala nahI> paa}|_ ica< mae> - kmalaa gaae}nka faqnDeoana ke sammaana samaraeh mae> baE#e paRema janamaejaya, narendR kaehlaI, ]va> ORImataI saUya|baalaa_ Dâa. kaehlaI ke qpanyaasa “ taaeD[ae kara taaeD[ae” nae paRisai& kI baula>idyaa> Cu}|>_ Syaaita kI SauobaU hma tak BaI pahuMcaI _ ]k ima<a ‘ taaeD[ae kara taaeD[ae’ Baarta sae laekr Aayae_ ih>dI saaihtya hmae> Baarta sae laanaa paD[taa Yaa Aba www.pustak. org sae zar baE#e imala jaataa hE_ saaihityak gaaeiP#yaae> mae> }sa par cacaa| krtae huyae maE>nae kaehlaI jaI kae ifr sae $>U$naa oauW ikyaa .... Dâa. paRmaaed oaas<aI maere Baa}| samaana hE> AaEr Daâ. kaehlaI jaI ke parma ima<a _ qnhae>nae kaehlaI jaI ke paRita maerI OR&a BaaMpa laI_ mauJae bataayaa ik Agar maE> qnasae baata kWM taae ]k kaemala hdya, Baavauk, maasaUma }>saana imalaegaa_ jaba maE>nae ‘ihndI caetanaa’ ka ivaoaePaa>k kaehlaI jaI par inakalanae kI }cCa vyaKta kI taae paRmaaed jaI bahuta paRfuillata hu]_ qnake qtsaah AaEr paRerNaa nae maerI ihmmata ba$[a}|_ ica< mae> - paRema janamaejaya ‘snaehlataa gaae}nka vya>>gya BaUPaNa pauskar - 2008’ gaRhNa krtae huyae_ ‘ihndI caetanaa’ ke mauSya sa>paadk ORI oyaama i<apaa#I jaI kae Dâa.kaehlaI ivaoaePaa>k ka paRstaava rSaa taae qnhae>nae sahPa| svaIkar kr ilayaa AaEr faena par maE>nae Dâa. kaehlaI jaI sae pahlaI baar baata kI_ qna sae faena par baata krnaa ]k sauSad AnauBava Yaa_ snaeh, AatmaIyataa sae BarpaUr sa>vaad Yaa_ paa#kae! Aaja Daâ. kaehlaI ivaoaePaa>k Aapake haYaae> mae> hE; }sae taEyaar krtae samaya ijasa Dâa. kaehlaI sae maE> imalaI hUM, Aapakae BaI imalavaanaa caahtaI hUM_ Aapake ivacaarae> ]va> A>k par paRitai+yaaAae> ka }>taj[aar rhegaa ....... ica< mae> - Daâ. narendR kaehlaI kae qnake vya>gya ivaZaa mae> ivaioaP@ yaaegadana ke ila] “gaae}nka vya>gya saaihtya saarsvata sammaana” sae sammaainata ikyaa gayaa_ sauZaa Aaema $I>gara (Amaeirka) 4
 5. 5. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 5
 6. 6. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 kÖ>Ba mae> maE> vah satya BaI baaela saktaa hU>, yaa Apanae mana kI vae Baavanaa]> BaI paRk@ kr saktaa hU>, jaae Balae laaega saBya samaaja mae> kBaI paRk@ nahI> krtae_ isYaita Aba BaI vahI hE_ jaae kÖC mauJae Anauicata laga rha hae, qsae iksaI paRkar pacaa nahI> paataa, zaD[e ke Wpa mae> khU> - pake zaD[e ke Wpa mae> - taae qsa jala kae saaeSa nahI> paataa_ iksaI BaI paRkar sae qsasae sa>iZa nahI> kr paataa_ ima¢I ka zaD[a fU@ jaataa hE_ qsake #Ikrae> kae paIsaa jaa saktaa hE - qsaka caUNa| banaayaa jaa saktaa hE ; ik>tau vah caUNa| BaI paanaI mae> zaulaegaa nahI>_ ... ifr BaI vah zaD[a Apanae sahja xaNaae> mae> iksaI sae @kranaa nahI> caahegaa_ ApanaI isYaita BaI mauJae kÖC ]esaI hI lagataI hE - ijasa baata ke paRita maere mana mae> ivaraeZa hE, vah rhegaa hI_ vah }tanaa mauSar haetaa hE ik qsae iCpaanaa sa>Bava nahI> haetaa AaEr na hI qsae iksaI paRkar maZauvaeiP#ta ikyaa jaa saktaa hE_ }saila] AsamaYa| ivaraeZa kI isYaita sae bacanae ke ila] qsakae svaIkar krnae ke sYaana par, qsasae pare h@ jaanaa maere ila] AiZak svaaBaaivak hE_ @kra kr Apanaa ivaraeZa paRk@ krnae sae pare h@kr - sa>pak| taaeD[ kr - Apanaa ivaraeZa paRk@ krnaa maere ila] AiZak AnaukUla hE_ jaba maanaisak taapa ba$[ jaa] AaEr maE> svaya> kae kÖ>Ba ke Wpa mae> deSanaa BaUla jaaQ> vah maere ila] Aapaata`` isYaita haetaI hE_ Aapaata`` isYaita mae> @kranaa BaI paD[taa hE, k@u baatae> BaI khnaI paD[taI hE>, ilaSanaI BaI paD[taI hE> ; par vah taae dUr sae haetaa hE_ zaD[a @U@taa taae oaarIirk @krah@ sae hE_ oaarIirk Zaratala par sa>zaPa| yaa oaarIirk ih>saa kI isYaita mae> sahja AaEr isYar rh paanaa, kdaicata`` maere ila] sa>Bava nahI> hE_ Apanae jaIvana kae jaha> tak maE> smarNa krtaa hU>, maarpaI@ kI paRvaiTa mauJamae> nahI> YaI_ na ipa@ saknae kI, na paI@ saknae kI_ jaIvana mae> kBaI ApanaI }cCa sae maarpaI@ kI hE, taae kevala Apanae baccaae> sae - vah BaI taba, jaba vae bahuta Cae@e Yae AaEr tak| nahI> samaJa paatae Yae; yaa }tanae h#I hae jaatae Yae ik maera ZaEya| cauk jaataa Yaa_ ... ha> ! yaad Aayaa_ ]k baar Apanae maI#e naIma ke vaxa sae @hinayaa> taaeD[kr qsae naP@ krtae deSakr BaI qsa vyaiG kae maE>nae ]k YappaD[ lagaa idyaa Yaa_ vah YappaD[ oaayad }saila] lagaa saka Yaa ik vah vyaiG oaarIirk Wpa mae> mauJa sae spaP@ta: duba|la Yaa_ dae ]k baar Apanae iksaI Cae@e naaEkr ke saaYa BaI capatabaajaI kI hE_ par vah saba maarpaI@ yaa oaarIirk ih>saa nahI> YaI_ bahuta pahlae kI ]k za@naa yaad AataI hE_ taba oaayad maE> caaEYaI yaa paa>cavaI> kxaa mae> pa$[taa Yaa AaEr hma -laaega jamaoaedpaur mae> 12, s@aâik>ga raeD par Apanae caacaa jaI ke zar mae> rhtae Yae_ Aapasa mae> imalakr Saelanae vaalae baD[e laD[kae> mae> iksaI baata kae laekr JagaD[a hae gayaa Yaa_ vae kÖC dUrI sae ]k dUsare par patYar calaa rhe Yae ; AaEr maE> ]k iknaare par SaD[a haekr saaeca rha Yaa ik vae laaega ]k dUsare kae patYar maartae hu] Kyaa yah nahI> saaecatae ik ijasakae patYar lagaegaa, qsaka isar fU@ jaa]gaa, Aa>Sa fU@ jaa]gaI_ .... ikntau qnamae> sae iksaI kae patYar nahI> lagaa,iksaI baetauke inaoaanae baaja ka ]k patYar Ba@kkr mauJae hI Aa lagaa_ maere isar sae SaUna bah inaklaa_ sa>yaaega sae patYar maarnae vaalaa laD[ka i@>kU - maera paD[aEsaI Yaa AaEr AvasYaa mae> BaI mauJa sae khI> baD[a Yaa_ maera qsasae kae}| JagaD[a BaI nahI> Yaa AaEr qsanae maera isar faeD[naa caaha BaI nahI> Yaa_ }sa Aza@naIya ke karNa JagaD[a ba>d hae gayaa_ saba itatar -narendR kaehlaI jyaaeitaPa oaaà ka mauJae rTaI Bar BaI Xana nahI> hE_ jyaaeitaPakae ivaXana maana kr, qsake inaPkPaae|> AaEr BaivaPyavaaiNayaae> par ivaðaasa ikyaa jaa] yaa na ikyaa jaa] }sa ivaPaya mae> BaI ABaI tak maE> Apanaa kae}| mata isYar nahI> kr paayaa hU>_ sava|Yaa AivaðaasaI BaI nahI> hU>_ kÖC jyaaeitaiPayaae> ke paRita maere mana mae> Saasaa sammaana hE_ }saIila] jyaaeitaPa ke ivaPaya mae> saaecataa BaI hU> AaEr AcCa jyaaeitaPaI imala jaa] taae qsake saamanae ApanaI hYaelaI BaI fElaa detaa hU>_ janmakÖ>DlaI maa>gae taae vah BaI paRstauta kr detaa hU> ; AaEr qsa par ivaðaasa BaI kr laetaa hU>_ jaba maE> Apanae ivaPaya mae> saaecataa hU> taae kÖC jyaaeitaiPayaae> ke bataa] Anausaar svaya> kae vaiïak raioa ka vyaiG nahI> maana paataa hU>_ vya>gya laeSana mae> iksaI kae D>k maara hae taae maara hae, par vaEsae.... kEsae kh dU> ik kBaI iksaI kae k@u baata nahI> khI_ Aaja tak taae yahI maanataa Aayaa hU> ik jaae saca lagaa, qsae khnae mae> kBaI sa>kaeca nahI> ikyaa_ taae ijasake ivaPaya mae> k@u baata khI jaa]gaI, caahe vah satya hI Kyaae> na hae, qsae vah baurI taae lagaegaI hI_ qsae lagaegaa ik maE>nae qsae D>k maar idyaa hE_ qsakI diP@ mae> taae maE> vaiïak hI hU>gaa_ maE> maanataa hU> ik vata|maana raioayaae> ke AitairG kÖC raioayaa> AaEr BaI haenaI caaih] YaI>_ svaBaava sae Anaek laaega gaZae AaEr Anaek saUAr BaI haetae hE>_ varna`` AiZaka>oa taae BaE>sa hI haetae hE>_ par jaba maE> Apanae ivaPaya mae> saaecataa hU>, Apanae svaBaava, ApanaI paRkita, Apanae svaZama|, ApanaI paRitai+yaaAae>, jaIvana ke paRita Apanae diP@kaeNa kae samaJanae ka paRyatna krtaa hU>, taae jyaaeitaPaoaaà kI raioayaae> mae> sae maere mana mae> Apanae paRtaIk ke Wpa mae> kÖ>Ba hI qBartaa hE_ mauJae lagataa hE ik maerI raioa kÖ>Ba hI haenaI caaih] - ima¢I ka zaD[a_ ima¢I ka zaD[a khI> BaI paD[a rhe, vah taBaI tak svaya> kae saurixata AnauBava kregaa, jaba tak iksaI BaI vastau sae qsake @kranae kI isYaita paEda na hae_ ima¢I ke zaD[e sae kae}| dUsarI vastau @kra jaa], yaa ima¢I ka zaD[a svaya> iksaI vastau sae @kra jaa] -- fU@egaa taae zaD[a hI_ }saIila] vah @krah@ sae sada Aaoa>ikta rhegaa AaEr @kranae sae bacanae ka paRyatna krtaa rhegaa_ jaEsae jaEsae maerI AvasYaa ba$[taI jaa rhI hE, maerI maanaisak isYaita BaI }saI paRkar kI haetaI jaa rhI hE_ Apanae oaEoava mae> maE> d$[ yaa h#I baccaa maanaa jaataa Yaa_ vah maE> Aba BaI hU> - baccaa nahI> hU> ik>tau h#I hU>_ iksaI paRkar ke maanaisak taapa kI isYaita mae> maE> yah BaUla jaataa hU> ik maE> ima¢I ka zaD[a hU>_ taba kevala yahI smarNa rhtaa hE ik maE> Ba£I mae> sae tapakr inaklaa hU>_ kccaa zaD[a nahI> hU>_ paka huAa hU>_ kccae zaD[e ke karNa saaehNaI canaaba mae> DUba ga}| YaI_ pa™e zaD[e sae nadI paar kr jaayaa krtaI YaI_ oaayad yahI karNa hE ik ApanaI qgaRtaa ke xaNaae> mae> maE> kÖC laaegaae> kae dba>ga saa vyaiG laganae lagataa hU>_ k#aer paRitai+yaaAae> vaalaa qgaRvaadI_ ]esaI isYaita 6
 7. 7. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 ibatar hae ga]_ i@>kU ke baD[e Baa}| mauJae Apanae zar lae ga]_ zaava Zaaeyaa AaEr qsa par caUnaa lagaa kr rG ka bahnaa ba>d kr idyaa_ yah za@ naa mauJae smarNa hE ; ikntau qsa caae@ ka paRmaaNa na maere maaYae par hE, na maere {dya par_ qsa za@naa mae> maere oarIr kae caae@ Avaoya lagaI YaI, SaUna BaI baha Yaa, par maera Apamaana nahI> huAa Yaa, na hI maera svaaiBamaana Aahta huAa Yaa_ qsasae BaI saala Ch mahInae pahlae ]k za@naa za@I YaI_ maere ]k paD[aEsaI laD[ke sae maerI kÖC kha saunaI hae ga}| YaI_ JagaD[a iksa baata kae laekr huAa, yah smarNa nahI> hE ; par oaayad maamalaa kÖC k>caae> ka Yaa_ rama baabaU ( yah qsa laD[ke ka naama Yaa, vaEsae vah baabaU nahI> Yaa ) mauJasae kÖC baD[a BaI Yaa AaEr sabala BaI_ par oaayad ApanaI maanaisak duba|lataa AYavaa maere baD[e Baa}| kÖlaBaUPaNa ke oaarIirk bala sae Dr kr vah Apanae zar laaE@ gayaa_ qsake ipataa vaEsae taae i@skae ke iksaI ivaBaaga mae> Klak| Yae_ vae @I. Aar. @a}|pa Kvaa@|r mae> rhtae Yae, }saila] kae}| baD[e AiZakarI nahI> hae saktae Yae_ }saIila] vae ZaUpa AaEr AgarbaTaI baecanae ka svata><a vyaapaar BaI krtae Yae_ qsaI vyaavasaaiyak sa>dBa| mae> qnaka maere ipataa jaI sae BaI sa>pak| Yaa_ ipataajaI kI dukana taae flaae> kI YaI ; ik>tau qna idnaae> jamaoaedpaur mae> ZaUpa AaEr AgarbaTaI BaI flaae> kI dukana par hI ibaktaI YaI_ karNa oaayad yah Yaa ik laaega paUjaa ke ila] naairyala, kelae AaEr fla , ijasa dukana sae SarIdtae Yae, vahI> AgarbaTaI imala jaanae sae qnakae sauivaZaa haetaI YaI_ qsaI sa>dBa| mae> ramabaabaU ke ipataa saaptaaihk Cu¢I vaalae idna ]k irKoae par saamaana laad kr baajaar mae> jaakr ivaiBa² dukanaae> par Apanaa maala baecaa krtae Yae_ qnakI ]k @a>ga dUiPata YaI, ibanaa laa#I ke cala nahI> saktae Yae_ Apa>ga haenae ke karNa qnhe> Balaa AadmaI maanaa jaataa Yaa_ qsa JagaD[e ke païaata`` ramabaabaU jaba Apanae ipataa ke saaYa Apanae zar sae baahr inaklaa, taae maE> BaI Dra -zabarayaa nahI>_ pahlaI baata taae yahI YaI ik ramabaabaU sae maerI kae}| maarpaI@ nahI> hu}| YaI, dUsare vae hmaare paD[aEsaI Yae, qsake ipataa ke maere ipataa sae vyaavasaaiyak sa>ba>Za Yae, vae oaarIirk Wpa sae BaI AsamaYa| Yae_ maera Zyaana }sa Aaer ]k dma nahI> gayaa ik ijasa CD[I ke sahare vae calatae Yae, qsaka kae}| AaEr qpayaaega BaI hae saktaa hE_ inak@ Aanae par ramabaabaU ke ipataa nae ibanaa kÖC khe saunae, mauJa par CD[I calaa dI ; AaEr }sasae pahlae ik maE> svaya> kae bacaataa yaa kÖC samaJataa baUJataa, mauJae taIna caar CiD[yaa> laga caukI YaI>_ mana mae> taae Aayaa ik }|>@ q#a kr de maaW> qsa la>gaD[e kae, par mauJasae na }|>@ q#a}| ga}| , na calaa}| ga}|_ maerI ih>saa sada maanaisak hI rhI hE, oaarIirk Zaratala par vah kBaI qtarI hI nahI>_ mana AaEr Baujaa]> ]e># kr rh jaataI hE>, par iktanaa BaI Aa+aeoa haenae par, maE> iksaI kae YappaD[ yaa zaU>saa nahI> lagaa paayaa_ }saIila] taba BaI SaD[a SaD[a da>ta paIsataa huAa, ramabaabaU AaEr qsake la>gaD[e baapa kae kaesataa huAa, ]e>#taa SaD[a rha_ }sake pahlae ik maera baala -mana kÖC saaeca paataa, ramabaabaU ka baapa, ApanaI CD[I ihlaataa huAa ]k ivajayaI yaae&a ke samaana hmaare zar jaa pahu>caa_ deoa ke ivaBaajana ke païaata`` hma laaega syaalakae@ sae jamaoaedpaur Aa ga] Yae AaEr Apanae caacaajaI ke zar qnake pairvaar ke saaYa hI rh rhe Yae_ qsa samaya zar par paapaajaI ( maere ipataa jaI ) AYavaa caacaa jaI taae Yae nahI>_ BaaBaI jaI ( maerI maa> ) zar ke BaItar khI> rhI hae>gaI_ ramabaabaU ke baapa sae imalanae vaalaI maerI sabasae baD[I cacaerI bahna YaI>_ majae kI baata hE ik bajaaya }sake ik hmaare pairvaar kI Aaer sae maere paI@e jaanae ka ivaraeZa ikyaa jaataa, qla@ ramabaabaU ke la>gaD[e baapa kI maere ivaw& ioakayata saunaI ga}| AaEr qsae Aaðasta ikyaa gayaa ik BaivaPya mae> maE> kBaI qsake bae@e kae pareoaana nahI> kW>gaa_ maE> Aaja tak samaJa nahI> paayaa ik qsa baD[e sa>yauG pairvaar mae>, maE> }tanaa mahtvahIna Yaa, yaa taba paD[aEisayaae> Vara baccaae> kae paI@a jaanaa Atya>ta saaZaarNa baata YaI, yaa hmaara pairvaar }tanaa saihPNau AaEr oaa>itaipaRya Yaa ik qsake baccaae> kae kae}| BaI paI@ saktaa Yaa_ par qsa za@naa kI caae@ AaEr Apamaana ke daga, Aaja BaI maere {dya par hE>_ qsa za@naa ke ila] maera mana na Aaja tak ramabaabaU ke la>gaD[e baapa kae xamaa kr paayaa hE, na Apanae pairvaar ke vayask sadsyaae> kae _ ]esaI hI Cae@I- maae@I za@naa]> AaEr BaI Anaek hE>, ijanasae yah lagataa rha ik maataa ipataa AaEr baD[e Baa}| bahnaae> ke haetae hu] BaI maE> ]esaI isYaitayaae> mae> sada Asaurixata hI rha hU>_ AvasYaa ba$[nae ke saaYa saaYa Apanae saamaYya| par jaae Aatmabala ivakisata huAa, vah huAa - par Asaurxaa kI Baavanaa, Aaja BaI oaayad bahuta gahre khI> maere mana mae> gaD[I hu}| hE_ Aba taae saamaaijak, paRoaasainak AaEr rajanaIitak pairisYaitayaa> , idna paRitaidna qsa Asaurxaa baaeZa kae bala hI de rhI hE>_ kÖC AaEr baD[e haenae par ]k AaEr }saI paRkar kI za@naa yaad AataI hE_ ... dsa - paa>ca laD[kae> ke ]k dla sae hmaara JagaD[a hae gayaa_ maE> dla mae> Yaa Avaoya, par na maE>nae iksaI kae maara AaEr na iksaI nae mauJae maara_ maE> paICe paICe rha hU>gaa, }saIila] iksaI ka haYa mauJa tak nahI> pahu>caa ; AaEr maE> iksaI kae maarnae sae pahlae saaecataa hU> ik yaid maE>nae qsae maara AaEr qsae AiZak caae@ laga ga}|, taae baecaare kae kP@ haegaa AaEr jaaer sae na maara taae vah mauJae paI@ kr rSa degaa_ }saI V>V mae> ]k baar maerI kptaanaI CU@ ga}| YaI_ huAa yaU> ik qna idnaae> baabaUrava- Bagavaanadasa kI maarpaI@ vaalaI iflmae> deSanae ka daEr cala rha Yaa- kdmaa ke faeki@yaa iflma vaalae maEdana mae>_ qsaIke paRBaava mae> hma caar paa>ca laD[kae> ka ]k laD[akU dla sa>gai#ta huAa_ paR¸ q#a kptaanaI ka_ kÖotaI mae> najjaU nae mauJae pa@k idyaa, }saila] vah kÖotaI ka kptaana hae gayaa_ dUsara laD[ka ( najjaU ka maaEsaera Baa}| - jaae qna idnaae> qnake zar Aayaa huAa Yaa_ naama Aba yaad nahI> hE_ ) mau™ebaajaI kI kptaanaI ka davaedar Yaa_ hma daenaae> ka maEca huAa_ maE>nae qsake k>Zae, CataI AaEr paI# par taIna-caar mau™e JaaD[ id]_ par qsanae pahlaa Avasar paatae hI maere jabaD[e par ]esaa mau™a rsaId ikyaa ik maera isar zaUma gayaa_ pairNaamata: mau™ebaajaI ka kptaana vah huAa_ bacapana kI Anaek ]esaI za@naa]> yaad AataI hE>, jaba khI> maarpaI@ hu}| AYavaa maarpaI@ kI Aaoa>ka hu}| , AaEr maE> na qsamae> Baaga lae saka AaEr na qsasae dUr rh saka_ maere haYa nahI> calatae_ ih>saa, ABadRtaa, paagalapana yaa oaraba ke naoae mae> iksaI kae deSa kr , maE> isYar nahI> rh paataa ; AaEr mana haetaa hE ik vaha> sae khI> dUr Baaga jaaQ>_ maE> yah BaI nahI> maana saktaa ik maere mana mae> iksaI ke ila] zaNaa, oa<autaa yaa ivaraeZa nahI> hE - maE> saba sae paRema krtaa hU> 7
 8. 8. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 yaa bahuta Aih>saavaadI hU>_ maere BaItar AsaIma Aa+aeoa hE, ivaraeZa hE, zaNaa hE, VePa hE, }|Pyaa| hE - AaEr sabasae ba$[kr maanaisak ih>saa hE_ ApanaI klpanaa mae> maE> iksaI BaI ivaovayau& sae AiZak sa>Syaa mae> narsa>har kr Dalataa hU>_ par yah BaI ivaica<a isYaita hE ik Apanae Aapakae oaarIirk jaaeSama mae> Dala kr , maE> ivaraeZa nahI> krnaa caahtaa_ ima¢I ka zaD[a hU> - sada hI @U@ jaanae ka Baya sataataa rhtaa hE_ sa>k@ AaEr jaaeSama kI baata saaecataa hU>, taae BaI svaya> kae #Ik sae samaJa nahI> paataa_ yaa yahI samaJataa hU> ik maanaisak taapa ke xaNaae> mae> mauJae yah smarNa hI nahI> rhtaa ik maE> ima¢I ka zaD[a hU>, yahI smarNa rh jaataa hE ik Ba£I sae tapakr inaklaa hU>, paUrI tarh sae paka huAa hU> - mauJae jala zaaela nahI> saktaa, Aaga jalaa nahI> saktaI ... ]k Aaer kÖC ]esaI za@naa]> hE> ik laaegaae> nae mauJae dussaahsaI zaaeiPata ikyaa AaEr dUsarI Aaer maE> svaya> kae Atya>ta hIna kaei@ ka BaIw vyaiG paataa hU> ... Apanae oaEoava mae> , jaba sa>saar ka AiZak Xana nahI> Yaa, maE>nae na V>V jaanaa, na Baya_ mauJae smarNa hE ik jaba BaaPaa}| saImaaAae> ke AaZaar par rajyaae> ke paunaga|#na ke ila] Aayaaega ibahar mae> Aayaa Yaa, maE> jamaoaedpaur ke ke. ]ma. paI. ]ma. ha}| skUla kI navaI> yaa dsavaI> kxaa mae> pa$[taa Yaa_ ba>gaala AaEr ibahar kI saImaa kae laekr vaha> kafI d>gaa BaI huAa Yaa AaEr Ca<aae> kI qsamae> paRmauSa BaUimaka YaI_ ijana kmarae> mae> baE# kr hma vaPaae|> sae pa$[tae Aa] Yae ; AaEr ijanakI Almaairyaae> mae> isavaaya kaâpaI, iktaaba, caaâk AaEr Ds@r ke kBaI AaEr kÖC haenae kI klpanaa BaI nahI> kI jaa saktaI YaI, qnhI> mae> kba laaehe kI CD[e> Aa ivarajaI> - yah taae mauJae pataa hI nahI> Yaa_ jaba BarI paUrI kxaa mae> AZyaapak kI qpaisYaita mae> laD[ke Aakr vae CD[e> inakala kr lae ga], taba jaanaa ik kÖC mahtvapaUNa| zai@ta hae rha hE_ skUla ke baahr AaEr nagar ke ivaiBa² sYaanaae> par skUlaI laD[kae> ke saoaà JagaD[e hu] Yae ( qsa samaya oaà ka AYa| laa#I D>Da, laaehe kI oalaaka, AaEr kae}| CurI caakU hI huAa krtaa Yaa )_ kh nahI> saktaa ik qna JagaD[ae> ka saImaa Aayaaega par iktanaa paRBaava paD[a Yaa, par yah maalaUma hE ik ih>saa bahuta paRk@ haekr hI nahI>, Atya>ta gaaErvaainvata haekr saamanae Aa}| YaI_ qnhI> idnaae> mae> pa@naa mae> pauilasa Vara gaaelaI calaa}| ga}| YaI AaEr kÖC Ca<a maare ga] Yae_ ibahar ke saare skUla kaâlaeja ba>d hae ga] Yae ... maera mana pauilasa kI gaaeilayaae> ka samaYa|na nahI> kr paayaa Yaa taae Ca<aae> kI gau>DagadI| sae BaI sahmata nahI> hae paayaa Yaa_ maE> taba BaI nahI> samaJa paayaa Yaa AaEr Aaja BaI samaJa nahI> paataa hU> ik ‘Ca<a’ haenae sae Kyaa vah kae}| ivaioaP@ vyaiG hae jaataa hE_ AaEr Kyaa ivaioaP@ vyaiG ke ila] ioaP@ AacarNa, inayama, kanaUna, ivaiZa- ivaZaana kI kae}| mayaa|da nahI> haetaI? Ca<a haenae Bar sae iksaI kae paYarava krnae, basae> jalaanae, dukanae> laU@nae, gaaD[I kI raeZak O>Salaa SaI>ca kr khI> BaI gaaD[I raeknae, htyaa]> krnae, iÃyaae> kae Apamaainata krnaeka AiZakar imala jaataa hE ? maera mana, iksaI BaI vaga| kae ivaioaP@ vaga| maanakr Amayaa|idta vyavahar kI Anaumaita nahI> detaa_ ... qna idnaae> maere mana mae> yahI bava>Dr Yaa_ Kyaa kae}| jaanaa maanaa gau>Da Ca<aae> ka naetaa bana saktaa hE AaEr naetaa khlaanae maa<a sae Kyaa vah sammaananaIya AaEr ivaioaP@ vyaiG bana jaataa hE ? maE> k>Zae par Apanaa bastaa la@ka] hu], pa$[nae ke ila] skUla pahu>caa taae pataa calaa ik skUla mae> hD[taala hE_ jaba saare ibahar ke skUla kaâlaejaae> mae> hD[taala YaI taae hmaara hI skUla Apavaad kEsae hae saktaa Yaa_ skUla ke fa@k par hD[taalaI naetaa SaD[e Yae AaEr iksaI kae A>dr jaanae nahI> de rhe Yae_ vaastaivaktaa yah YaI ik kae}| Ca<a skUla ke BaItar jaanae ka paRyatna hI nahI> kr rha Yaa_ qnhI> hD[taalaI naetaaAae> mae> paRmauSa Yaa - }kbaala_ vah maerI hI kxaa mae> pa$[taa Yaa, par AvasYaa mae> mauJa sae taIna caar vaPa| Avaoya baD[a Yaa_ k}| baar fela hae cauka Yaa_ qsakI paRisai& taIna karNaae> sae YaI_ ]k taae qsake paasa bahuta camakdar saa}ikla YaI, ijasa mae> oaIoaae>, ki<ama fUla paiTayaae> taYaa JaunaJaunaae> AaEr za>i@yaae> kI Barmaar YaI_ dUsare, vah AolaIla baataae>, cau@-kÖlaae> AaEr gaailayaae> ke ila] paRisa& Yaa_ taIsarI baata saba sae AiZak mahtvapaUNa| YaI_ qna idnaae> jamaoaedpaur ke sabasae baD[e laD[ikyaae> ke skUla kI ]k ]na. saI. saI. kI Ca<aa kI ZaUma YaI_ qsa Cae@e nagar mae> taba vah saa}ikla calaanae mae> Jaa>saI kI ranaI ke samaana paRisa& YaI_ Apanae saahsa AaEr dba>gapana ke karNa(AaEr Apanae saa>valae vaNa| ke karNa) qsanae ‘kalaI maa}|’ kI sa>Xa Aija|ta kI YaI_ }kbaala nae kBaI qsa laD[kI sae CeD[ CaD[ kI YaI AaEr ‘kalaI maa}|’ nae ApanaI cappala qtaar kr }kbaala kI Zaunaa}| kI YaI_ ]k laD[kI sae ipa@naa }kbaala sahna nahI> kr paayaa Yaa, }saila] qsanae Apanae kÖC ima<aae> kI sahayataa sae saD[k par saa}ikla par jaataI hu}| ‘kalaI maa}|’ kae saa}ikla sae igara kr Apanae Apamaana ka paRitaoaaeZa ilayaa Yaa_ ... vahI badnaama }kbaala yaha> SaD[a naetaaigarI kr rha Yaa_ maere mana nae tatkala inaNa|ya ikyaa ik mauJae ]esaI hD[taala ka saaYa nahI> denaa hE_ .... vae laaega fa@k par SaD[e Yae AaEr maE> qnake deSatae deSatae, skUla kI kÖla taIna fI@ Q>caI dIvaar par ca$[, kUd kr skUla ke BaItar calaa gayaa_ taBaI za>@I bajaI YaI AaEr saare AZyaapak ,haYaae> mae> qpaisYaita ka rijas@r Yaamae, s@afWma sae inakla kr, skUla ke maEdana mae> Aa ga] Yae_ vae BaI jaanatae Yae ik skUla mae> hD[taala YaI AaEr kae}| BaI Ca<a kxaa mae> pa$[nae ke ila] nahI> Aa]gaa_ maE> ApanaI Zauna mae> calataa huAa Apanae Klaasa @Icar h/ saahba ke paasa jaa SaD[a huAa_ vae mauJae deSa kr hKke baKke rh ga], “ Are nairndr tauma ! tauma kEsae Aa ga] ?” jabatak ik maE> kae}| ivaoaePa qTar detaa, ipaClae saptaah Bar ke d>gaae> mae> SyaaitapaRapta Ca<a naetaa narendRkÖmaar isa>h Aa gayaa_ “ narendR jaI ! saare ibahar ke Ca<a hD[taala par hE>_ Aapa hmasae paYak` nahI> hE>_ Aapa baahr Aa jaa}]_” narendRkÖmaar isa>h sae maera kae}| ivaraeZa nahI> Yaa_ vah }kbaala ke samaana ApanaI duïair<ataa ke ila] badnaama nahI> Yaa_ na vah fela huAa Yaa AaEr na hI laD[ikyaae> sae CeD[CaD[ krnae ke sa>dBa| mae> kBaI qsaka naama ilayaa jaataa Yaa_ ... ha> ! qsake saahsa ke ila] maere mana mae> kÖC sammaana BaI Yaa_ “ maE> jara ..._” “ha> ! #Ik hE_ Aa}]_” maE> qsake saaYa baahr calaa Aayaa_ h/ saahba BaI kÖC Aaðasta hu]_ maE> skUla ke fa@k tak Apanae naetaa kae yahI samaJaataa Aayaa ik }sa paRkar ke Aa>daelanaae> ka naetatva }kbaala 8
 9. 9. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 jaEsae badmaaoa laD[kae> ke haYa mae> nahI> haenaa caaih]_ qsasae paiva<a Aa>daelana BaI badnaama hae jaatae hE>_ ... vah mauJa sae sahmata haetaa rha, par }kbaala AaEr qsake saaiYayaae> kae na qsanae }sa Aa>daelana sae baahr ikyaa AaEr na hI svaya> qna sae paYak` huAa AaEr taba sae Aaja tak maE> }sa paRvaiTa kae ba$[tae hu] hI deSataa Aayaa hU>_ Ca<a Aa>daelana AaEr saare Ca<a sa>za hI nahI>,(kÖC saUxma Apavaadae> kae CaeD[ kr ) saara rajanaIitak naetatva hI samaaja ivaraeZaI tatvaae> ke haYa mae> calaa gayaa hE_ Ca<a sa>za ke AiZakarI haenae ka AYa| hE ik CurI caakU, ba>dUk ipastaaEla ka iSalaaD[I taae vah hE hI paEsaae> ka gabana, kE>@Ina kae laU@naa AaEr laD[ikyaae> ke ila] saD[kae> par gaE>gas@r ke samaana yau& krnae mae> BaI dxa haenaa_ skUla Saulanae par maere AZyaapakae> nae hI bataayaa Yaa ik saare ibahar mae> hu}| Ca<aae> kI qsa ivara@ hD[taala ka ivaraeZa mauJae nahI> krnaa caaih] Yaa_ yah baD[e jaaeSama ka kama Yaa_ hD[taalaI laD[ke maerI ipa@a}| BaI kr saktae Yae_ maera isar fU@ saktaa Yaa_ maere paRaNa jaa saktae Yae ; AaEr qna pairisYaitayaae> mae> kae}| pauilasa vaalaa maerI htyaa kI rpa@ BaI nahI> ilaSataa_ qla@e yah paRisa& kr idyaa jaataa ik maE> khI> Aaga lagaataa yaa d>gaa krtaa huAa maara gayaa hU>_ ...AaEr maE> saaecataa rh gayaa ik jaae kÖC maE>nae ikyaa Yaa, }samae> saahsa yaa jaaeSama kI Kyaa baata YaI ; AaEr maE>nae hD[taala ka ivaraeZa BaI kha> ikyaa Yaa ? ... maE>nae taae kevala gau>Dae> ke ivaw& ApanaI Asahmaita dja| kra}| YaI_ }sa za@naa ke bahuta baad, jaba idllaI ke maaetaIlaala naehW kaâlaeja mae> pa$[atae hu] mauJae k}| vaPa| hae ga] Yae, ]k dUsarI za@naa za@I YaI_ qna idnaae> maE> Apanae kaâlaeja ke BaUtapaUva| Ca<aae> ke sa>za ka paramaoa|dataa Yaa_ Ca<asa>za ka paramaoa|dataa maE> kBaI nahI> rha_ Ca<asa>za ke naetaaAae> kae ApanaI baata samaJaanae ka saahsa maE> kBaI nahI> kr saka AaEr qnakI baata maana kr kaâlaeja sae qnhe> saurapaana ke ila] gaaevaa jaanae ka Saca| idlavaanae kI qdartaa BaI mauJa mae> kBaI nahI> Aa}|_ par BaUtapaUva| Ca<aae> kI baata AaEr YaI_ yah sa>za nayaa- nayaa sa>gai#ta huAa Yaa AaEr maere kÖC ipaRya Ca<aae> nae caaha Yaa ik maE> qnaka paramaoa|dataa bana jaaQ>_ }sa AnauraeZa mae> mauJae Apanae paRita qnaka snaeh AaEr sammaana idSaa}| idyaa_ Apanae pauranae Ca<aae> sae imalanaa mauJae vaEsae BaI qtanaa hI AcCa lagataa hE, ijatanaa ApanaI va&avasYaa mae> ApanaI yauvaavasYaa sae imalanaa_ hma samaaraeh kI taEyaarI kr rhe Yae ik Acaanak BagadD[ maca ga}| _ ijasae deSaae , vah baahr kI Aaer Baagaa jaa rha Yaa_ maE> BaI svaya> kae raek nahI> saka AaEr kaâlaeja ke fa@k sae baahr Aa gayaa_ vaha> jaae kÖC maE>nae deSaa, vah Apanae jaIvana mae> pahlae kBaI nahI> deSaa Yaa AaEr ifr kBaI deSanae kI }cCa BaI nahI> hE_ $a}| taIna saaE laD[kae> kI BaID[ mae> izare hu] dae laD[ke parspar gau>Yae hu] Yae_ ]k baD[a saa caakU Yaa AaEr ]k laaehe ka sairyaa, ijasae }sa samaya daenaae> Yaamae hu] Yae_ ]k nae }saila] Yaama rSaa Yaa ik vah dUsare kae maarnaa caahtaa Yaa AaEr dUsare nae }saila] Yaama rSaa Yaa Kyaae>ik vah Apanae Aapa kae bacaanaa caahtaa Yaa_ bacaava paxa ke laD[ke kae taIna zaava lagae hu] Yae_ ]k isar par, taaik vah mar sake, dUsara Baujaa par , taaik vah laD[ na sake AaEr taIsara jaa>za par taaik vah Baaga na sake_ vae daenaae> laD[ke hmaare hI kaâlaeja ke Yae_ ]k gaaErvaainvata gau>Da Yaa_ dUsara kaâlaeja ka paRisa& iSalaaD[I Yaa AaEr laD[ikyaae> mae> bahuta laaekipaRya Yaa_ xaNa Bar mae> samaJa mae> Aa gayaa ik Kyaa Saela cala rha hE_ daenaae> ke saaYaI BaI BaID[ mae> Yae ; ik>tau gau>De Ca<a ke paxa mae> kaâlaeja ke Ca<a sa>za ka AZyaxa naaE }>ca fla ka caakU Saaelae, ga>dI gaailayaa> dekr Apanae oa<auAae> kae lalakar rha Yaa AaEr qnakI maataaAae> taYaa bahnaae> kae ivaoaePa qpaaiZayaae> sae Ala>kta kr rha Yaa_ maE> deSa rha Yaa ik qsake Aata>k sae zaayala iSalaaD[I ke paxa ke laD[ke saamanae nahI> Aa rhe Yae_ vae taae Apanae hI paRaNaae> kae bacaanae ke ila] }Zar qZar Baagae ifr rhe Yae_ maera mana tapanae lagaa Yaa_ kÖ>Ba ifr sae ]k baar Ba£I mae> pahu>ca gayaa Yaa_ vae taInaae> iksaI na iksaI Wpa mae> maere Ca<a Yae AaEr maere hI saamanae Apanae ]k saaYaI kI htyaa krnae jaa rhe Yae_ maE> BaID[ kae caIrtaa huAa BaItar zausa gayaa_ pahlae taae Ca<a sa>za ke AZyaxa kae Da>@a ik vah ApanaI bakvaasa ba>d kre AaEr caakU samae@kr jaeba mae> Dalae_ deSanae vaalaae> kae Aaïaya| huAa ik qsanae maere Aadeoa ka paalana ikyaa_ maere tapae mana ke ila] vah Atya>ta svaaBaaivak paRitai+yaa YaI_ ]k Ca<a kae AZyaapak ke Aadeoa ka paalana krnaa hI caaih] Yaa_ taba maE>nae caakU vaalae ka haYa Yaamaa, “SaErataI ! CaeD[_” ... AaEr sahsaa SaErataI Apanae caakU AaEr sair] ke saaYa BaID[ kae Drataa huAa, vaha> sae Baaga gayaa, taaik kae}| qsae pakD[nae ka saahsa na kre_ iSalaaD[I ke ima<a BaID[ sae inakla Aa] AaEr vae qsae Yaanae AaEr Aspataala lae jaanae ka paRba>Za krnae lagae_ BaID[ C>@ ga}|_ maE> BaI kaâlaeja ke BaItar Aa gayaa_ maerI kmaIja kI AastaIna iSalaaD[I - ivanaaed saena - ke SaUna sae tar hae ga}| YaI_ maE>nae qsae lapae@ ilayaa_ par maera mana samaaraeh sae qSaD[ gayaa Yaa_ }sa za@naa ka pahlaa paRBaava Avasaad ka Yaa_ yah saba Kyaae> haetaa hE_ laaegaae> nae mauJae bataa idyaa ik iSalaaD[I AaEr AZyaxa mae> iksaI laD[kI ke AaiZapatya kae lae kr JagaD[a cala rha Yaa_ Aaja Avasar deSakr AZyaxa nae SaErataI kae baulaa ilayaa Yaa AaEr qnakI yaaejanaa iSalaaD[I kae samaapta kr denae kI YaI_ vah taae baIca mae> maE> Aa paD[a_ ... sa>Zyaa samaya maE> Aspataala gayaa, ivanaaed saena ka halacaala deSanae_ vaha> qsakI maa> rae Zaae rhI YaI AaEr hmaare kaâlaeja ke +ID[a AZyaapak kae Balaa baura kh rhI YaI ik saara daePa qsaka hI hE_ vah caahtaa taae }sa duza|@naa kae raek saktaa Yaa_ ifr pauilasa vaalae BaI qnaka saaYa de rhe Yae_ ABaI tak ivanaaed ka bayaana BaI iksaI nae nahI> ilayaa Yaa AaEr na hI }sa za@naa kI irpaae@| ilaSaI ga}| YaI_ maere ila] yae baatae> Aaïaya|janak YaI>_ Yaanae vaalaae> nae irpaae@| nahI> ilaSaI, na sahI ; ikntau Aspataala vaalae taae }sae maeiDkae laIgala kesa maanae>gae_ vae taae rpa@ ilaSae ibanaa raegaI kae haYa BaI nahI> lagaatae_ maera mana hae rha Yaa, maE> yaha> sae Baaga jaaQ> AaEr iksaI ]esae sYaana par calaa jaaQ>, jaha> ]esae laD[ke nahI> haetae, ]esaI pauilasa nahI> haetaI, ]esaa samaaja nahI> haetaa_ ... ivanaaed saena SaasaI paID[a mae> Yaa ; ik>tau qsanae mauskra kr maera Zanyavaad ikyaa ik maE> baIca mae> paD[a taae qsake paRaNa baca ga] AaEr laaega taae kayar AaEr Drpaaek hE>_ maere jaEsaa saahsaI AadmaI qsanae kBaI deSaa hI nahI>_ vah AajaIvana maera ktaX rhegaa_ 9
 10. 10. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 sa>Bava kEsae hae gayaa_ mana par BaarI baaeJa ila] maE> zar Aayaa_ Agalae idna kaâlaeja pahu>caa taae yah saUcanaa kafI fEla caukI YaI_ ijasanae saunaa, qsanae mauJae maerI maUSa|taa ke ila] Da>@a_ “]k caakU taere pae@ mae> zausaeD[ detaa, taae hI tauJae AKla AataI_ ]esae JagaD[ae> mae> kae}| oarIf AadmaI kBaI paD[taa hE_” AYaa|ta`` nahI> paD[taa_ ]k AaEr ima<a nae kha, “ Aba pauilasa taera bayaana laenae Aa]gaI, taae yah mata kh denaa ik taumanae yah saba deSaa hE_” “Kyaae>”? maE>nae caikta haekr paUCa, “ maE>nae sacamauca saba kÖC deSaa hE_’’ deSaa hE taae deSataa rh_ pauilasa tauJae Alaga pareoaana kregaI AaEr vah SaErataI AaEr maihndr Alaga taerI jaana laenae par qtaaW hae jaa]>gae_ qsa idna jaba maE> zar laaE@a taae kÖ>Ba Ba£I sae paUrI tarh baahr Aa cauka Yaa AaEr #>Da hae gayaa Yaa_ maE> baurI tarh Dra huAa Yaa_ pauilasa vaalae maera bayaana laenae taae Aa]>gae hI_ maera hI bayaana nahI> lae>gae taae iksa ka lae>gae_ ifr yae laD[ke Aa]>gae_ maE> jaanataa hU> ik vae laaega baD[I oaalaInataa sae haYa jaaeD[kr mauJae samaJaa]>gae ik maE>nae kÖC nahI> deSaa_ par maE> JaU# nahI> baaela saktaa Yaa_ mauJae saccaa bayaana denaa haegaa AaEr qna laD[kae> - gau>Dae> - kI oa<autaa JaelanaI paD[egaI_ taIna idnaae> tak maerI baurI halata rhI_ zar kI za>@I bajataI yaa kpaa@ Sa@ktaa taae mauJae yahI lagataa, ik vae laD[ke caakU AaEr sairyaa laekr mauJae maarnae Aa ga] hE>_ maE> Apanae kae kaesataa rha ik maE> jaba }tanaa BaIw vyaiG hU> taae Anya laaegaae> ke samaana ]esaI za@naaAae> sae dUr hI Kyaae> nahI> rhtaa ? AaEr yaid baIca mae> paD[ kr parmavaIr ca+ laenae kI saaZa paalataa hU> taae BayaBaIta maUPak ke samaana ka>pataa Kyaae> rhtaa hU> ? qsa par taura| yah ik JaU# nahI> baaela saktaa_ ik>tau maere paasa daenaae> mae> sae iksaI paR¸ ka qTar nahI> Yaa_ ]k kama Ba£I mae> tapatae hu] kÖ>Ba ka Yaa AaEr dUsara pak kr #>De hae ga] ima¢I ke zaD[e ka_ vae na svaya> kae badla saktae Yae AaEr na Apanae svaZama| kae CaeD[ saktae Yae_ maere mana mae> mauina sautaIxNa jaagae, jaae rama ke paxaZar haetae hu] BaI , qnasae snaeh krtae hu] BaI , qnakI carNa rja laenae kae Aataur rhtae hu] BaI, raxasaae> ke Baya sae qnakae Apanae AaORma mae> nahI> #hratae_ ... iksaI BaI yauga ka baui&jaIvaI vastauta: }saI inayaita ke saaYa janma laetaa hE ik vah AajaIvana }sa V>V sae paIiD[ta rhegaa_ tapaegaa taae svaya> kae paItala kI gaagar samaJanae lagaegaa, jaae @U@ nahI> saktaI AaEr sahja haegaa taae svaya> kae ima¢I ka zaD[a maanaegaa, jaae @krah@ sae hI nahI> iksaI kI k#aer Cuvana sae BaI @U@ saktaa hE_ taIna idnaae> ke baad kaâlaeja mae> hI saUcanaa imalaI ik pauilasa maera bayaana laenae kBaI nahI> Aa]gaI, Kyaae>ik SaErataI AaEr qsake saaiYayaae> nae paRata: hI maaetaIbaaga ke Yaanae mae> wpa] pahu>caa id] Yae ik vae Aaja yah ktya krnae jaa rhe hE>_ yahI karNa hE, ik qsa idna kaâlaeja ke fa@k par vah isapaahI BaI nahI> Yaa, jaae paRitaidna vaha> baE# kr caaya ipayaa krtaa Yaa_ pauilasa ke Anausaar yah za@naa za@I hI nahI> YaI, taae vae bayaana iksa baata ka laetae_ mauJae dUrdoa|na mae> deSaa huAa pa>jaabaI ka ]k kaya|+ma smarNa hae Aataa hE_ qsamae> pa>jaaba pauilasa ka ]k isapaahI la>dna mae> hu}| pauilasa kI ]k A>tara|P@LIya paRitayaaeigataa mae> paRYama paurskar laekr Apanae gaa>va laaE@taa hE _ qsaka ]k ima<a paUCtaa hE ik yah isapaahI qsae bataataa hE ik vaha> }>glaE>D kI pauilasa nae yah davaa ikyaa ik AparaZa haenae ke pa>dRh imana@ ke BaItar vae pataa lagaa laetae hE> ik AparaZaI kaEna hE_ AmarIkI pauilasa nae kha ik vae AparaZa ke AaZae za>@e mae> bataa saktae hE> ik AparaZa krnae vaalaa kaEna hE_ ]esae hI caIna AaEr jaapaana kI pauilasa nae ]k AaEr De$[ za>@e ka samaya bataayaa_ “taae taUnae Kyaa ikyaa ?” “mauJae Kyaa krnaa Yaa_” isapaahI h>saa,“ pa>jaaba pauilasa kae taae saptaah Bar pahlae hI pataa haetaa hE ik kha> kaEna saa AparaZa haenae jaa rha hE AaEr AparaZaI kaEna haegaa_ basa ifr Kyaa Yaa_ kpa taae hmae> hI imalanaa Yaa na_” AaEr maE> saaecataa hU> ik ]esaI pauilasa sae @kra kr taae ima¢I ka zaD[a hI Kyaa, paItala kI gaagar BaI @U@ jaa]gaI_ ica< mae> - Dâa. narendR kaehlaI mahakiva Aadeoa ke AaORma i@LinaDaD mae> ma}| 2002 10
 11. 11. narendR kaehlaI ivaoaePaa>k : AK@Ubar 2008 Daâ.narendR kaehlaI- ]k ApaRitama paRitaBaa mauJae sasammaana ]va> saanauraeZa qsa kiva-sammaelana ka AZyaxa banaayaa gayaa_ AZyaxa haenae ke flasvaWpa mauJae Daâ. knhEyaalaala nandna, Daâ. narendR kaehlaI taYaa Daâ.Aoaaek ca+Zar ke saaYa lagaBaga sa@kr ma>ca par baE#nae ka saai²Zya laaBa paRapta huAa_ Aoaaek ca+Zar jaI kiva - sammaelana ka sa>caalana kr rhe Yae_ Aoaaek jaI hMsaa rhe Yae_ ORaetaa hMsa rhe Yae_ sadEva kI Baa>ita AaZae sae AiZak kiva sammaelana Aoaaek jaI ka hI Yaa_ Aanand Aa rha Yaa_ qsa samaya Daâ. narendR kaehlaI maere samaIpa iva^maana Yae_ sa>xaepa mae>, maE> qnake vyaiGtva sae paRBaaivata huAa_ maE> BaI AiZak sa>vaad-oaIla vyaiG nahI> hUM, Ata: iksaI par Anaavaoyak Wpa sae sa>vaad nahI> Yaaepataa_ vaataa|laapa AaEpacaairk Yaa, AaEpacaairk hI rha_ laeSak - mahakiva paRae.hir oa>kr Aadeoa, mahainadeoak :BaartaIya iva^a sa>sYaana i@LinaDaD, knaaDa ]va> sa>yauG rajya Amaeirka }>. maere ivacaar mae> Daâ. narendR kaehlaI ]k ]esae saupairicata hstaaxar hE>, ijasasae kdaicata`` hI kae}| paRgaitaoaIla baui&jaIvaI Apairicata hae_ jaba maE>nae paRYama baar Daâ. narendR kaehlaI ke Zaaravaaihk Wpa sae paRkaioata haenae vaalae “mahasamar” ]va> “AByaudya” naamak qpanyaasaae> ke kÖC SaND pa$[e taae AaBaasa huAa ik yah vyaiG kae}| saamaanya laeSak AYavaa vya>gyakar na haekr ]k AnaU#I paRitaBaa ka ZanaI , klpanaa ]va> samaahar oaiG ka Qjaa|vaana pau>ja hE; ga>BaIr ica>tak ]va> manaIPaI ivaVana hE> ; }sake mana - maistaPk mae> kevala “baalmaIik” ka mayaa|davaadI “vaioaP#” hI nahI> Aipatau “ivaðaaima<a” jaEsaa mahana +aintakarI tapaaepaUta oaiG-Äaeta BaI iva^maana hE, jaae rama ke haYaae> kevala Aata>kvaaidnaI taaD[ka ka vaZa hI nahI> Aipatau qcca vaga| Vara oaaeiPata, paRtaaiD[ta ]va> paddilataa tapaisvanaI Aihlyaa ka q&ar BaI nyaaya-sa>gata Wpa mae> krvaa saktaa hE_ }tanaa hI nahI> }na daenaae> mahiPa|yaae> sae BaI ba$[kr qnake ivacaar - laaek mae> rmaa huAa hE <aetaa yauga ka sava|OReP# Qjaa|vaana , taapasaI +aintakarI, sa>ga#na-kTaa| ,samar-pa@u,Aparajaeya “kÖ>Baja” (Agastya ~iPa)hE>_ qsaI xaNa sae maE> qnaka paRoa>sak ]va> naEiP#k paa#k bana gayaa_ qnasae saaxaatkar kI spaha jaagaWk hae q#I_ ikntau pairisYaitayaa> AnaukUla nahI> bana paa}|>_ lagaBaga dae doak vyataIta hae ga]_ taba ]k idna maere parma AatmaIya Daâ. paRema janamaejaya nae mauJae A>itama rai<a kae ivaða iva^alaya mae> saUcanaa dI ik qnake paRyatna sae vaes@ }>DIja[ ivaðaiva^alaya ke sae>@ Agais@na pairsar mae> ]k A>tara|P@LIya ihndI sa>gaaeP#I Aayaaeijata haenae jaa rhI hE_ qna sae Xata huAa ik }sa sa>gaaeP#I mae> }>glaE>D ke ORI taejaendr oamaa|, Daâ.padmaeoa gaupta, saUirnaama sae Daâ.pauiPpataa Aaid ke AitairG Baarta sae Daâ. knhEyaalaala nandna, Daâ. inama|laa jaEna, Daâ. saUrja Baana isa>h, igarIoa pa>kja, Daâ. saUya|baalaa, Daâ.idivak rmaeoa, Daâ. Aoaaek ca+Zar, Daâ. saureoa ~taupaNa|, narendRkÖmaar vamaa|, satyanaarayaNa maaEya| Aaid ke AitairG Daâ.narendR kaehlaI BaI sapatnaIk Baaga laenae Aa rhe hE> taae maE>nae Apanae Baagya kae saraha taYaa gaaesvaamaI taulasaI dasa jaI kae smarNa ikyaa - jaa par jaakae satya sanaehU ... Ata]va maE>nae Daâ. paRema janamaejaya ke paRemaagaRh par qna idnaae> i@LinaDaD mae> hI rhnae ka kaya|+ma banaa ilayaa_ }sa ihndI yaX ke mauSya pauraeZaa Balae hI Daâ. paRema janamaejaya Yae parntau i@LinaDaD jaEsae lazau VIpa mae> }na saaihtya - devataaAae> ka Aagamana paraexa Wpa sae BaartaIya iva^a sa>sYaana kI tapasyaa ka hI fla Yaa_ kaya|+ma mae> }na saBaI mahapauwPaae> ke doa|na huyae parntau sa>vaad oaUnyataa hI rhI_ maE> hr sa<a mae> qpaisYata rha_ sa>sYaana ke svaya> saevak BaI Anya ihndI svaya> saevakae> ke saaYa imalakr kaya| kr rhe Yae_ sa>gaaeP#I samaapta hu}|_ A>itama rai<a kae ivaova iva^alaya mae> ivara@ kiva sammaelana Aayaaeijata ikyaa gayaa_ Aar>Ba sae hI maerI paRbala AiBalaaPaa YaI ik }na saBaI ivaVanaae> kae ApanaI Aik>cana kÖ@I par Aama>i<ata kWM_ maE>nae ApanaI }cCa Daâ. paRema janamaejaya sae vyaG kI_ baD[e paRyatna ke païaata`` hmae> 2 ma}| 2002 kae maZyaanh mae> dae-taIna za>@ae> ka samaya imalaa, yahI Kyaa kma Yaa? qsa idna janaavakaoa nahI> Yaa_ Ata: A>itama xaNa mae> AitaiYayaae> kae jau@anaa dUr rha BaartaIya iva^a sa>sYaana ke sadsyaae> kae BaI jau@anaa baD[I @e$[I SaIr YaI_ yaena-kena vyavasYaa kI_ saBaa-Bavana Bara huAa Yaa_ Aba zaD[I Aa}| ijasakI qtsauktaa sae paRtaIxaa YaI_ qpayau|G saBaI ivaVana maere AaORma mae> paZaare_ jaba Daâ. narendR kaehlaI maere Aik>cana kÖ@I par paZaare taae AaBaasa huAa maanaae “mahiPa| yaaXvalKya jaI” “BarVaja AaORma” par paZaare hae>_ mauSya ma>ca par Daâ. inama|laa jaEna, Daâ. knhEyaalaala nandna, Daâ. narendR kaehlaI , maE> taYaa Daâ. paRema janamaejaya Aaid AasaIna Yae_ maE> yaha> Aatmaolaazaa ke paatak sae bacanae ke ila] paa#kae> sae xamaa maa>gatae hu] khnaa caahtaa hUM ik maE>nae jaIvana mae> iksaI BaI baD[I sae baD[I saBaa mae> Zaara paRvaah BaaPaNa denae mae> kBaI kae}| <aui@ nahI> kI parntau qsa idna Daâ.kaehlaI ]va> Daâ. nandna jaI ke saai²Zya sae qllaaisata ]va> qVeilata haekr maE> svaagata -vaGvya mae> Apanae kÖC ivaioaP@ AitaiYayaae> ka qllaeSa krnaa BaUla gayaa_ ijasaka mauJae Aaja BaI du:Sa hE_ yaha> khnae ka AiBapaRaya: yah hE ik maE> Apanae ipaRya laeSak Daâ. kaehlaI sae vaataa|laapa kr ke qnaka saamaIpya paakr }tanaa Aatma-ivaBaaer hae gayaa Yaa ik kÖC AaEcapaairktaa]> tak ivasmata kr baE#a_ Astau, maE>nae qsa idna Daâ.kaehlaI kae samaIpa sae deSaa taae AaBaasa huAa ik vae kevala saudoa|na hI nahI saudoa|naivad` BaI hE_ maEnae pairlaixata ikyaa ik qnake caomae ke paICe sae Jaaktae hu] JaIla sae gahre caxauAae mae gaBaIr ivacaarae kI Agamya gahra}| hE; qnake q²ta lalaa@ par Aikta reSaa] }saka saketa detaI hE ik vae ]k paRXavaana pauwPa hE_ qnakI imataBaaiPataa ]va ismaita ke Atarala mae AnauBaUitayaae ka ]k jvaalaamauSaI hE jaae AiBavyaiG ke ila] sama^uta hE_ qsa idna BaartaIya iva^a sasYaana i@LinaDaD }. Vara saare hI mahana ivaVanaae ka svaagata ]va sammaana ikyaa gayaa Yaa_ Daâ. narendR kaehlaI kae qsa idna sasYaana ka savaae|cca ihndI sammaana “i@LinaDaD ihndI ioaSar sammaana” paRdana ikyaa gayaa_ jaae hmaare ila] gaaErva ka ivaPaya Yaa_ saare hI ivaVanaae ke vaGvya taYaa kivayaae 11
 12. 12. narendR kaehlaI ivaoaePaak : AK@Ubar 2008 ivaoaePaak paRkaioata kr rhI hE_ maE Apanae janmajaata parma kma|# imaa ORI oyaama iapaa#I jaI taYaa qnakI Zama|patnaI ORImataI saureSaa iapaa#I kae yah ivaoaePaak paRkaioata krnae ke ila] baZaa}| detaa hUM_ kI kivataa] Aaja BaI AaORma ke pairsar mae gaUjataI hE_ Daâ. narendR kaehlaI ka janma 6janavarI 1940 kae pajaaba ke syaalakae@ naamak nagar mae huAa Yaa, jaae Baarta ke ivaBaajana ke païaata`` paaikstaana mae calaa gayaa Yaa_ }saka AYa| hE ik baalak narendR nae vae saBaI mamaa|ntak Bayaanak pairisYaitayaa deSaI haegaI jaae iksaI kae BaI ivadRaehI, kiva, icatak AYavaa Aa+amak banaa saktaI hE_ ]esae samaaja mae qtpa² haenaa jaha iÃyaae kae ioaxaa ka AiZakar tak nahI Yaa_ taba kae}| klpanaa BaI nahI kr saktaa Yaa ik ]k inarxara jananaI ORImataI iva^avataI Vara janya baalak Axarae (oabdae) ka mahana icataera ]va iva^avaana Aacaaya| bana kr ihndI saaihtya ke }itahasa mae Apanae naama kae Axar banaa degaa_ saaYa hI Baarta ke ivaBaajanaaeparanta jamaoaedpaur Baarta mae pa@iryaae par baE#kr flaaid baecakr svaabalambaI bana kr svaaiBamaana paUva|k Apanae pairvaar ka Baar vahna krtae samaya narendR ke qpanyaasakar ipataa ORI parmaanand kaehlaI ke {dya par Kyaa baItaI haegaI? ha}| skUla tak qdU| BaaPaa ke maaZyama sae ioaxaa paRapta krnae vaalae narendR kaehlaI nae jamaoaedpaur kaeAaâparei@va kaâilaja mae paRvaeoa haenae par ihndI ka AZyayana AarBa ikyaa AaEr Ata mae ramajasa kaâilaja (idllaI iva.iva^alaya) sae ]ma.]; paI]ca.DI parIxaa] qTaINa| kI_ Daâ. narendR jaI ]k kÖoala khanaIkar, qpanyaasakar, naa@`kkar, samaIxak, baala kYaakar, taYaa laeSak hE_ qnhaenae sasmarNa BaI ilaSae hE_ qnhe Anaekanaek qccatama paurskar ]va sammaana paRapta hae cauke hE_ iktanae hI parasnaatak Caa qna ke saaihtya par oaaeZa kr ke iva^a vaacaspaita (paI]ca.DI.)kI qpaaiZayaa paRapta kr cauke hE_ Daâ. narendR kaehlaI vyagya saaihtyaakaoa ke ]k ]esae jaajvalyamaana naxaa hE ijasaka Aalaaek vyagya ke inata ivakasaoaIla naIhairka-maNDla par spaP@ pairlaixata haetaa hE_ ya^ipa Da. narendR kaehlaI kI gaNanaa Aaja ke maU|nya vyagyakarae mae kI jaataI hE ikntau maE qnhe kevala ]k vyagyakar hI na maanakr vaTa|maana yauga ka ]k mahana saaihtya - paRNaetaa maanataa hUM_ ijasa vyaiG nae Baarta - paaikstaana ivaBaajana ke samaya ka AmaanauiPak nar sahar deSaa hae, ijasanae ]k ke sYaana par sahÄae “duyaae|Zanaae” ]va “du:oaasanaae” ke AmaanauiPak Atyaacaarae Vara sahÄae “dRaepaidyaae” ke caItkar saunae hae; deSae hae qsake {dya mae “Agastya” nahI rmaegaa taae AaEr kaEna rmaegaa? qsaka “rama” +aintakarI nahI haegaa taae AaEr Kyaa haegaa? qsakI saoaG laeSanaI sae “mahasamar” AaEr “AByaudya” jaEsae kalajayaI mahana gaRYaae ka sajana nahI haegaa taae AaEr Kyaa haegaa? “mahasamar” ]va “AByaudya” jaEsae qpanyaasaae ka paRNayana krke vae vyayakarae kI OReNaI sae bahuta Qpar q# ga] hE_ ya^ipa qnhaenae $er saarI paustake ilaSaI hE parntau qnakI mahanataa isa krnae taYaa qnaka naama saaihtya ke }itahasa mae Amar banaa] rSanae ke ila] yae dae qpanyaasa hI payaa|pta hE_ ya^ipa maE Daâ. narendR kaehlaI sae Aayau mae caar vaPa| AgaRja hUM parntau qnake paRita maere {dya mae Ataula sammaana hE_ maE qnakI ApaRitama paRitaBaa kae saadr namana krtaa hUM taYaa }|ðar sae paRaYa|naa krtaa hUM ik vae svasYa ]va dIzaa|yau hae_ mauJae paRsa²taa hE ik knaaDa sae paRkaioata haenae vaalaI Atara|P@LIya ihndI paiaka “ ihndI caetanaa” ]esae mahana laeSak par AByaagata : ramakYaa ka nayaa Wpa laeiSaka - Daâ. inama|laa Aadeoa ]ma.]; paI]ca.DI. 2 ma}| 2002 }|. ka idvasa ORI Aadeoa-AaORma ke }itahasa mae ]k Atyanta sauSad idvasa Yaa_ Daâ. paRema janamaejaya taYaa baihna Aaoaa janamaejaya ke saaEjanya sae Daâ. narendR kaehlaI, Daâ. knhEyaa laala nandna, Daâ. idivak rmaeoa Aaid mahana ivaVanaae ka saaYa| hmaarI kÖi@yaa par paZaara_ hma saBaI AaORmavaasaI ktaaYa| hu]_ ya^ipa qsa idna hma qsa kaya|+ma ke ila] paUva| sae taEyaar nahI Yae; Kyaaeik }sa kaya|+ma kI Anaumaita hmae ivagata raia kae hI imala paa}| YaI_ janaavakaoa na haenae ke karNa paRbaZakairNaI saimaita ke saba sadsya BaI nahI Aa paa] Yae_ paRZaana taYaa maaI Aaid kI AnaupaisYaita mae svaagata Aaid ka kaya| hma dmpaita kae hI krnaa paD[a_ }sa AihndI BaaPaI deoa mae hmanae ihndI ke kÖC Cae@e-Cae@e q^ana lagaa rSae hE_ }namae lagae paaEZaae kae paRaE$[ haetae hu] ABaI samaya lagaegaa_ parntau ivaðaasa hE ik ]k idna i@LinaDaD mae ihndI baaela-caala kI BaaPaa BaI bana jaa]gaI_ Astau, sabaka svaagata krke hmae Atyanta Aanand Aayaa_ mauJae Daâ. narendR kaehlaI ke ivacaar Atyanta tak| - sagata lagae_ vah xaiNak imalanaaetsava samaapta hae gayaa AaEr Anaek maZaur smaitayaa CaeD[ gayaa_ kalaantar mae jaba hmaare inavaedna par Daâ narendR kaehlaI ke saaEjanya sae qnaka “AByaudya” qpanyaasa paRapta huAa, taae hma daenaae hI Aibalamba qsae Aa^aepaanta Zyaana-paUva|k pa$[ ga]_ iksaI - iksaI sYala par hma daenaae nae ivacaar-ivamaoa| BaI ikyaa_ mauJae Daâ.narendR kaehlaI ka “ramakYaa” ka Aaja ke pairpaexya mae paRstautaIkrNa bahuta saundr AaEr saaYa|k lagaa_}sa ramakYaa ke paaaae kI kma|#taa qnhe maanavaIya taae banaataI hI hE , jaIvanta ]va yauga ke AnauWpa banaataI hE_ }sa qpanyaasa mae ZanauPa - Baga taYaa saItaa jaI kae Aoaaek vaai@ka mae hnaumaana Vara dI jaanae vaalaI mauidRka kI pairklpanaa BaI saundr lagaI_ BaaPaa oaElaI BaI sahja taYaa AakPa|k hE_ maUla kYaa sae icar pairicata haetae huyae BaI paa#k ka kaEtaUhla jaagaRta hI rhtaa hE_ }sa paarmpairk kYaa kae }sa paRkar paRstauta krnaa ik qsamae maaEilaktaa ka AaBaasa hae; Daâ.narendR kaehlaI kI ApanaI ivaoaePataa hE_ AByaudya }sa yauga ka OReP# qpanyaasa hE_ AByaudya kI paRita hmaare vyaiGgata paustak - sagaRh ka ]k Anamaaela rtna hE_ 12
 13. 13. narendR kaehlaI ivaoaePaak : AK@Ubar 2008 saaxaatkar - Daâ. narendR kaehlaI AiBanava oauKla (Amaeirka) AiBanava: Kyaa laeSana, jaIivakaepaaja|na ka saaZana, paUNa|kailak AajaIivaka hae saktaa hE? narendR kaehlaI: vaEsae taae nahI hae saktaa jaEsae DaK@r, }ijainayar yaa vakIla Aaid haetae hE_ maE iksaI BaI navayauvak kae yah salaah nahI dUMgaa ik vah kevala laeSana kae jaIivakaepaaja|na ka ]k maaa saaZana banaayae_ saaYa mae laeSana sambanZaI kae}| naaEkrI kI jaa saktaI hE; jaEsae paakairtaa, AZyaapana Aaid_ yaid kae}| inartar ilaSataa rhe AaEr AcCa ilaSataa rhe taae pacaasa kI AvasYaa ke baad #Ik-#ak rayal@I imala saktaI hE_ AiBanava: ]esaa kha jaataa hE kI ihndI paustakae kae pa$[nae vaalae laaega bahuta kma hae ga] hE, paa#k nahI hE_ Aapaka Kyaa maananaa hE? narendR kaehlaI : maere ijana qpanyaasaae ke dsa-dsa saskrNa Aa cauke hE, qnake AaZaar par maE yah kh saktaa hUM ik ihndI mae paa#kae kI kmaI nahI hE_ maere qna qpanyaasaae kae kaEna SarIdtaa hE, jaae OSalaa ke Wpa mae hE ? caar hja[ar paP#ae ka ‘mahasamar’, ijasaka maUlya 2100 wpa] hE AaEr qsake saskrNa par saskrNa Aa rhe hE, qsae kaEna SarId rha hE ? paa#k hE; ikntau paa#k ApanaI wica sae, ApanaI }cCa sae, ApanaI parmpara ke Anausaar jaae qsakae sauhataa hE, vah pa$[taa hE_ ]k sak@ Avaoya hE, ihndI ke ila] hI nahI, Aipatau saarI BaartaIya BaaPaaAae ke ila]_ vah sak@ hE ik BaivaPya mae hmaara saaihtya kaEna pa$e[gaa ? AgalaI paI$[I kae taae hma kevala AgaReja[I pa$[a rhe hE_ narendR kaehlaI : }sa paR¸ ka qTar maE }sa Wpa mae dUMgaa ik maE hI nahI bailk kae}| BaI klaakar ApanaI klaa kI saaZanaa Kyaae krtaa hE? yaoa AaEr Zana Aaid kI kamanaa taae bahuta baad mae maanava ke mana mae AataI hE, klaa ka AarmBa taae paRkita kI Aaer sae hI haetaa hE_ maana laae kae}| iksaI Cae@e baccae sae paUCe ik Baa}| Aapa Saelatae Kyaae hE ? Kyaa qTar degaa vah baccaa_ saIZaI saI baata hE ik vahI qsake ila] svaaBaaivak hE_ laeSak ke ila] BaI ilaSanaa hI svaaBaaivak hE_ vah qsaka janmajaata svaBaava hE_ qsaka pahlaa laxaNa AiBavyaiG kI qtk@ }cCa hE_ AiBanava: laeSak ke saamaaijak saraekar Kyaa hE ? Kyaa Aapaka laeSana svaanta: sauSaaya hI hE yaa ilaSatae samaya khI na khI yae saamaaijak saraekar Aapakae paRBaaivata krtae hE? narendR kaehlaI: yaid kae}| baahr sae iksaI kae ilaSanae ke ila] paRaejaeK@ de, paEsae de taba baata AaEr hae saktaI hE_ jaba maE Apanae mana sae Apanae ila] ApanaI paRsa²taa ke ila] ilaSa rha hUM, taae vah svaanta: sauSaaya hI hE; parntau }tanaa daiyatva taae haetaa hE kI jaae kÖC BaI maE kr rha hUM, qsasae samaaja kae Kyaa imalaegaa_ }sasae ihta Aihta Kyaa haegaa_ vastauta: laeSak ka vyaiGgata sauSa, samaaja ke sauSa sae iBa² nahI hae saktaa_ AiBanava: Baarta ka saaihtya Kyaa #Ik idoaa mae jaa rha hE? narendR kaehlaI: oaayad kivataa ka sasaar kÖC AiZak sak@ kI isYaita mae hE_ kYaa saaihtya kae kae}| }tanaa nahI hE_ maanaa yah jaataa hE ik jaae sYaaipata hae ga] hE, vae taae idSaa}| detae hE, par jaae sYaaipata nahI hu] hE, vae ABaI Adoya hI hE_ qnhe yaa taae sYaaipata haenae idyaa nahI jaa rha, yaa vae }sa yaaegya hI nahI hE_ jaae AcCe laeSak hE, qnakae paa#k pasad krtaa hE_ yah Avaoya lagataa hE kI hmaare Aalaaecak }sa samaya saaihtya AaEr paa#k ke baIca mae dIvaar kI tarh SaD[e hE_ jaae laaega deoa kI parmpara ke ivaw }tar ivacaarZaara] sYaaipata krnae ka PaD[yaa krnae mae lagae hE, vae paRyaasa Avaoya kr rhe hE, par maerI ABaI tak taae A@la Aaoaa hE ik Aanae vaalaa samaya AcCa hI haegaa_ AiBanava: Aapaka nayaa qpanyaasa ‘vasaudeva’ bahuta pasad ikyaa jaa AiBanava: }Zar ihndI ke kÖC laeSakae nae baD[a Saed jataayaa hE kI qnhe AcCI rayal@I nahI imalataI hE_ laaega pa$[ nahI rhe hE_ Aapaka Kyaa ivacaar hE? narendR kaehlaI : Aapa dae qpanyaasa ilaSa kr yah caahegae ik ihndI ka paa#k Aapake jaIvana Bar kI ija[mmaedarI lae lae, taae ]esaa saaecanaa AapakI ApanaI BaUla hE_ rayal@I ka saIZaa sambanZa Aapake Vara rcae ga] saaihtya ke star AaEr OReP#taa ke saaYa qsa kI ivapaulataa sae BaI hE_ AiBanava : Aapa Kyaae ilaSatae hE? rha hE. }sae ilaSatae samaya Aapake mana mae Kyaa Baava Yae ? narendRR kaehlaI: Aaja BaartaIyataa lagaBaga qsa isYaita mae hE ijasamae vasaudeva AaEr devakI Yae_ caarae Aaer ksa hE, raxasa hE, htyaare hE, karagaar hE_ BaartaIyataa AaEr BaartaIya parmparaAae par caarae Aaer sae paRhar hae rhe hE. raP@LIya Aismataa }sa paRkar sae raxasaae ke Vara Saa}| nahI jaa saktaI_ }saI Baava kae mana mae rSa kr vasaudeva ilaSaa hE_ AiBanava: ihndI caetanaa ke paa#kae kae Aapa Kyaa sadeoa denaa caahegae? 13
 14. 14. narendR kaehlaI ivaoaePaak : AK@Ubar 2008 narendR kaehlaI: laeSak ka paUNa| laeSana hI qsaka sadeoa hE_ Alaga sae khnae kae Kyaa hE_ yaid }tanaa ilaSanae ke païaata` BaI sadeoa Alaga sae denaa paD[e, taae }saka AYa| huAa ik maE ApanaI rcanaaAae mae svaya kae AiBavyaG nahI kr paayaa hU_ ‘taaeD[ae, kara taaeD[ae’ kI yaaa ca@pa@ savaala Ja@pa@ javaaba AiBanava:AapakI Aanae vaalaI AgalaI paustak kaEna saI hE? narendR kaehlaI: taaeD[ae kara taaeD[ae ka C#a SaD_ ‘taaeD[ae, kara taaeDa[e’ ihndI ke paRisa kYaa ioalpaI ORI narendR kaehlaI ka bahucaica|ta qpanyaasa hE ijasamae ivaSyaata BaartaIya daoa|inak ]va AaZyaaitmak yauga pauwPa svaamaI ivavaekanad kI jaIvana kYaa hE_ svaamaI bananae ke paUva| qnaka naama narendR dTa Yaa_ qpanyaasa kI sampaUNa| kYaa narendR ke janma sae laekr qnake #akÖr jaI (ORI ramakPNa parmahsa) ke paUNa| samapa|Na kI kYaa hE_ narendR khtae hE ‘qnake }sa paRkar ke ivaðaasa AaEr paRema nae hI mauJae janma Bar ke ilaya baaMZa ilayaa hE_’ narendR ]k ]eitahaisak paaa hE }sailayae qpanyaasakar kaehlaI qnake caira kI satyataa banaayae rSatae hE_ saarI za@naayae lagaBaga qnhI ke }d| igad| zaUmataI hE_ yah qpanyaa caira paRZaana hE_ kaehlaI jaI nae qsae raecak banaanae ke ilayae kalpainak paaaae taYaa paRsagaae ka saavaZaanaI paUva|k cayana ikyaa hE AaEr qsamae savaednaaAae ke gahre rga Bare hE flasvaWpa qpanyaasa AiZak paRBaavaoaalaI taYaa AakPa|k bana saka hE_ narena ke janma kI saUcanaa bauAa-paIoaI maa detaI hE taBaI sae qsake vakIla ipataa ivaðanaaYa bauAa sae baata krtae hu] saaecanae lagatae hE ik khI caar pauiayaae ke baad qsake ipataa jaae sanyaasaI hae gayae Yae laaE@kr bae@e ke Wpa mae taae nahI Aa gayae_ maataa BauvanaeðarI narena mae ORIkPNa kI baalalaIlaaAae kI Cayaa deSataI hE_ narena Baagataa hE maataa qsae pakD[nae ka paRyaasa krtaI, qsae fÖsalaataI hE_ narena khtaa hE ‘nahI caaih] pyaar, yah taae pakD[nae ka bahanaa hE_’ qnaka idla Zak sae rh gayaa, ‘yae taae sanyaasaI kI BaaPaa baaelataa hE’_ }sa paRkar AagaamaI za@naa ke paRita paa#k kI ijaXasaa kaehlaI jaI banaayae rSatae hE_ kYaa ka paRvaah za@naaAae ke gauYae rhnae sae banaa rhtaa hE_ bacapana kI baala+ID[aAae mae narena ka AsaaZaarNa vyaiGtva iCpataa nahI_ ApanaI maeZaa oaiG taYaa taaik|k diP@kaeNa ka sadupayaaega vae saamaaijak vyavasYaa AaEr Zaaima|k maanyaataa] kae samaJanae-parSanae mae lagaatae hE_ }sa sadBa| mae ‘haenahar ibarvaana ke haeta caIknae paata`’ vaalaI khavata satya lagataI hE_ }sa qpanyaasa mae ]esae Anaek paRsaga hE ijanamae narenaR (ibalaeh) kI daoa|inaktaa taYaa AaZyaaitmaktaa sae paircaya imalataa hE : ]k idna narena nae ApanaI kImataI AaEr pyaarI ZaaetaI sanyaasaI kae de dI_ maaM nae paUCa ‘iksae de dI` sanyaasaI kae de dI, qsaka qTar Yaa_ ‘dana taae maUlyavaana vastau ka hI haetaa hE_ kbaaD[ ka tyaaga taae tyaaga nahI, svaaYa| hE_’ maaM BauvanaeðarI ke mana mae naicaketaa kI kYaa zaUma ga}|_ narena kxaa mae ioaxak Vara pahlae AgaRejaI pa$[anae ka ivaraeZa krtaa hE_ narena ka tak| Yaa ik pahlae ApanaI BaaPaa kI naIva #Ik kre ifr ivadeoaI_ BaUgaaela kI kxaa mae ioaxak ORInaaYa paRsaad iVvaedI, sarI-vaEkÖAr AiBanava :Aapaka sabasae ipaRya Baaejana Kyaa hE? narendR kaehlaI: kBaI saaecaa nahI_ AiBanava: AapakI sabasae ipaRya iFlma kaEna saI hE? narendR kaehlaI: Bagavaana` jaanae_ AiBanava : Aapake ipaRya laeSak AaEr kiva kaEna hE? narendR kaehlaI: jayaoakr paRsaad, inaralaa, paRemacad, yaoapaala, Amatalaala naagar, hjaarI paRsaad iVvaedI, fNaIovarnaaYa reNau, ilayaae taalstaaya taYaa AaEr BaI bahuta saare_ AiBanava:Aapakae sabasae AcCa oahr kaEna saa lagataa hE? narendR kaehlaI: maEnae ABaI kae}| BaI nagar SarIdnae ka mana nahI banaayaa hE_ Daâ. kaehlaI ApanaI patnaI Daâ. maZauirmaa jaI ke saaYa oaainta ke kuC pala ibataatae huyae- 14
 15. 15. narendR kaehlaI ivaoaePaak : AK@Ubar 2008 galata bataa rhe Yae ik Amaeirka kI rajaZaanaI nyaUyaak| hE_ narena ke paUCnae par batalaayaa ik vaaioaga@na hE_ ioaxak Apanae Ah ke karNa ApanaI galataI nahI maanatae AaEr qsae ql@a diDta krtae hE_ narena maaM kae kmaxaa kI za@naa batalaataa hE AaEr khtaa hE - ‘gauw kae parSanaa haegaa_ ORa taae qsaI gauw ke paRita kI jaa saktaI hE jaae caira AaEr Xana ka saccaa hae_’ narena vyaayaama taYaa sagaIta Aaid kI ioaxaa gaRhNa krtaa AaEr zaUsaebaajaI (baaiKsaga), laa#Icaalana ka paRioaxaNa paRapta kr paRitayaaeigataa mae Baaga laetaa_ kaehlaI nae sagaIta kI baarIikyaae ]va zaUsaebaajaI AaEr laa#I caalana ke davapaecaae ka ivastata vaNa|na ikyaa hE ijasasae yae paRsaga AiZak paRamaaiNak bana sake hE_ }sa qpanyaasa mae kbaIr, maIra AaEr bagalaa BaaPaa ke kÖC gaIta hE AaEr oaaÃae ke qrNa BaI jaae qpanyaasakar kI AZyayanaoaIlataa ke paRmaaNa hE_ jaba ÆUma ke saoayavaad, hba|@| spaesar ke AXeyavaad, Deka@|, ismanaaeja AaEr laaskI Aaid ivacaarkae kI gaBaIr cacaa|]M haetaI hE taae inaocaya hI kYaa Xana ke baaeJa sae Jauk jaataI hE AaEr qsaka paRvaah ZaImaa paD[ jaataa hE_ partau paraexa Wpa sae paa#k ke ilayae vahI XanavaZa|k BaI bana jaataI hE_ qpanyaasa mae dae ]esaI za@naayae hE ijanamae narena ka sayamaI Wpa qBar kr Aataa hE_ pahlaI za@naa hE - baRamhNaI yauvaa ivaZavaa kÖsaumalataa ka galaI ke qsa paar rhnae vaalae yauvaa narena ke paRita AakPa|Na AaEr raia mae qsake kmare mae jaanae kI za@naa_ ijasamae narena qsae ‘maaM’ oabd sae sambaaeiZata krtaa hE_ dUsarI za@naa hE vaeoyaa kaintamaaeihnaI ka narena kae fMsaanae kI kaeioaoa krnaa ikntau narendR samaJa jaataa hE AaEr qsae caetaavanaI detaa hE ik }|ovar kI BaiG kre paaSaD nahI_ kaehlaI Vara }sa paRkar ka maanaisak ivaolaePaNa caira kI sahjataa par AaZaairta hE jaae jaEnaendR, AXeya AYavaa }laacandR jaaeoaI kI maanaisak gaRinYayaae taYaa kÖ#aAae ke ivaolaePaNa sae iBa² hE_ narena baRH samaaja sae paRBaaivata haetaa hE Kyaaeik qsamae naarI ioaxaa, baala ivavaah ka ivaraeZa, ivaZavaa ivavaah Aaid paRgaitaoaIla ivacaar hE AaEr vah ihndU Zama| mae Aayae huyae Anaek paRkar ke AZaivaovaasaae AaEr kÖrIitayaae ke inarakrNa ka paxaZar bana jaataa hE_ narendR ke ipataa kI matyau ke païaata`` pairvaar kI saarI ijammaedarI qsake kZaae mae Aa jaataI hE_ vae kalaIma# maidr jaatae hE AaEr maaM sae BaiG, vaEragya AaEr ivavaek kI maaga krtae hE paairvaairk kP@ae kae dUr krnae kI paRaYa|naa nahI_ }sa paRkar narena sanyaasaI jaIvana yaaaa par inakla paD[tae hE_ }sa za@naa sae qpanyaasa ke oaIPa|k ‘taaeD[ae, kara taaeD[ae’ kI saaYa|ktaa isa haetaI hE_ kaehlaI jaI nae paaaae ke AnaukUla hI BaaPaa ka paRyaaega ikyaa hE }saka yah qdahrNa deSae - ]k baar jaba narena AaEr qsake saaiYayaae kae mallaah zaer laetae hE taae narena qsakI sahayataa ke ilayae dae AgaReja isapaaihyaae kae lae Aataa hE qnamae sae ]k khtaa hE ‘baccaa laaega kae taga krtaa hE yaU rasklsa’_ narena jaEsae paairvaairk vyaiG, maeZaavaI Caa AaEr paRgaitaoaIla yauvak ke maanaisak ivakasa ka saaf-sauYara manaaevaEXainak safla icaaNa kaehlaI jaI jaEsae AnauBavaI saaihtyakar Vara hI samBava hE_ }sa qpanyaasa mae kYaa kI jaae ivaðaasanaIyataa maaEjaUd hE vah }sae AatmakYaa ke samaIpa laakr SaD[a kr detaI hE_ caahe rahula jaI ka ‘vaaelgaa sae gagaa’ hae AYavaa paRitaBaa raya ka ‘qTar maaga|’ }na daenaae mae ]eitahaisak saamagaRI hE laeikna kaehlaI jaEsaI kYaaioalpa vaalaI raecaktaa nahI_ paRisa saaihtyakar Daâ. mahIpa isah ke saaYa ihndI caetanaa ke sapaadk ORI oyaama ipaa#I nae Aae@vaa mae Bae@ kI AaEr saaihityak ivaPayaae par cacaa| kI _ Daâ. mahIpa isah ‘ihndI caetanaa’ ke sapaadk oyaama ipaa#I sae caetanaa kI paRita svaIkar krtae huyae - Daâ. mahIpa isah Apanae qpanyaasaae kI paRitayaaM ‘ihndI caetanaa’ ke sapaadk ORI oyaama ipaa#I kae Bae@ krtae huyae 15
 16. 16. narendR kaehlaI ivaoaePaak : AK@Ubar 2008 ioalpagata vaEivaZya ka vyagyakar - paRema janamaejaya saaihtya ke gailayaarae mae yah hI Sabar gaujaayamaana hE ik naredR kaehlaI }na idnaae paRSyaata za@naaAae par AaZaairta qpanyaasaae ke sajana mae hI rta hE AaEr ]esae mae Anapa$[ paa#kae ke ila] yah Sabar ik vae vyagya rcanaaAae ka sajana BaI kr rhe hE, caaEkanae vaalaI hI hE_ ijasa inartartaa ke saaYa naredR kaehlaI nae paRSyaata kYaa par AaZaairta qpanyaasaae ka sajana ikyaa hE qsaI inartartaa ke saaYa vyagya rcanaaAae ka sajana BaI jaarI rSaa hE_ yah dIgar baata hE ik vyagya-laeSana ke Apanae AariBak kala mae qnhaenae ‘AaiORtaae ka ivadRaeh’, ‘oabaUk kI htyaa’ AaEr ‘paaca ]bsaD| qpanyaasa’ jaEsaI Aakar mae baD[I vyagya rcanaaAae ka sajana ikyaa par baad mae vae ‘mahasamar’ AaEr ‘taaeD[ae kara taaeD[ae’ jaEsaI vahd` qpanyaasa- oaSalaa ka sajana taae krtae rhe par vyagya ke xaea mae qnhaenae iksaI vahd` oaSalaa ka sajana nahI ikyaa_ naredR kaehlaI nae jaba ilaSanaa AarBa ikyaa Yaa qsa samaya vyagya ke xaea mae hiroakr parsaa}|, oard jaaeoaI, ORIlaala oauKla, rvaIndRnaaYa tyaagaI hI Ca] hu] Yae AaEr ]esae mae na] laeSakae ke saamanae svaya kae daehranae ke Satare sae bacanae AaEr kÖC nayaa paRstauta krnae kI caunaaEtaI YaI_ naredR kaehlaI nae }sa caunaaEtaI ka baSaUbaI saflataa ke saaYa saamanaa ikyaa_ ioalpagata vaEivaZya ka ihdI vyagya saaihtya mae ABaava rha hE par }sa ABaava kae naredR kaehlaI nae taaeD[a hE_ ihdI vyagya vastauinaP# AiZak rha hE_ yahI karNa hE ik ihdI vyagya ke rcanaakarae nae kYya kI ivaivaZataa par AiZak bala idyaa hE_ naredR kaehlaI nae ‘maerI OReP# vyagya rcanaa]’ kI BaUimaka mae svaIkar ikyaa hE- ‘oabaUk kI htyaa’ tak Aatae Aatae saamaaijak-rajanaIitak ivasagaitayaa pahlae sae BaI AiZak ivak@ hae caukI YaI_ ya^ipa maera diP@kaeNa pahlae vaalaa hI Yaa, iktau maE qsa ioalpa kae daehranaa nahI caahtaa Yaa_’ lagataa hE, vyagya-laeSana ke AariBak kala sae hI ioalpa ka vaEivaZya Baava qnake Avacaetana mae paRbala Yaa_ kÖC nayaa krnae, paurakYaaAae kae na}| diP@ sae deSanae-parSanae kI qnakI vaiTa qnhe kÖC nayaa krnae kI Aaer paReirta krtaI rhtaI hE_ vyagya ke sabaZa mae naredR kaehlaI ka mata hE ik vah paID[a sae qtpa² haetaa hE_ ‘Aspataala’ kI rcanaa paRi+yaa kI cacaa| krtae hu] naredR kaehlaI nae ilaSaa hE ‘Aspataala’ kI rcanaa bahuta hI paIiD[ta mana: isYaita mae hu}|_ Aba saaecataa hU taae lagataa hE ik jaba tak sah saktaa Yaa saha, par jaba nahI sah saka taae maE vyagya par qtar Aayaa_ paID[a nae hI mauJae Apanae sae kÖC baD[a kr idyaa Yaa AaEr ]k ]esaI AaSa dI YaI ijasanae qsa saare vaataavarNa kae ka@U|inas@ kI diP@ sae deSaa Yaa_’ ihdI vyagya saaihtya mae ]bsaD| qpanyaasaae ke vae ]k maaa saja|k hE, }tanae ‘maaa’ ik vae paaca ke paocaata` C#I ]bsaD| rcanaa ka sajana nahI kr paa]_ paaca ]bsaD| qpanyaasa paRyaaega-maaa hI rh ga]_ sauBaaPacadr‘Aspataala’ rcanaa kI paRoasaa krtae hu] ilaSatae hE ‘paaca ]bsaD| qpanyaasa’ qnakI A°uta AaEpanyaaisak kita hE_ kYya ke star par BaI AaEr ioalpa ke star par BaI_ ivaoaePa Wpa sae }sakI ‘Aspataala’ naamak rcanaa taae A°uta hE_ maerI diP@ mae yah gaBaIr vyagya hasya rihta vyagya kI sava|OReP# kita hE_ ORIlaala oauKla ijasa paRkar ‘raga drbaarI’ ke ila] jaanae jaatae hE, qsaI paRkar yah kita paa#kae kae naredR kaehlaI kae kBaI BaUlanae nahI degaI_. . .naredR kaehlaI hmaare samaya ke bahuta baD[e rcanaakar hE, bailk parsaa}| yauga kI ‘caaEkD[I’ kae pacakD[I mae badlanae kI xamataa rSanae vaalae_ vaEsae BaI jaba hma ‘raga drbaarI’ ke karNa ORIlaala jaI kae }sa caaEkD[I mae rSatae hE taae ‘Aspataala’ jaEsaI ivaða saaihtya kI dula|Ba kita ke baad naredR kaehlaI kae dUr rSanaa iktanaa nyaayasagata hE_ Agar qnhaenae ramakYaa, kPNa kYaa, ivavaekanad kYaa Aaid ka sava|OReP# laeSak bananae kI ‘galataI’ kr hI dI hE taae Kyaa hma qnhe vyagya-xaea mae qnaka yaYaaeicata sammaana nahI degae?’ sauBaaPacadr ke saaYa yah savaala naredR kaehlaI ke Anaek paRoasakae ke mana mae hE_ naredR kaehlaI inartar vyagya ilaSa rhe hE, ijasaka pairNaama hE, qnake ipaClae kÖC vaPaae mae paRkaioata ‘Aatmaa kI paivaataa’, ‘janataa ka gaiNata’, ‘maere maaehllae ke fUla’, ‘sabasae baD[a satya’, ‘vah kha hE’ Aaid vyagya saklana_ yae qnake inartar vyagya laeSana ka hI pairNaama hE ik ‘vyagya yaaaa’ ke ila] qnasae qnakI OReP# rcanaa ka caunaava krnae ke ila] kha taae qnhaenae ApanaI }Zar kI rcanaa ka caunaava ikyaa AaEr ilaSaa - Alaga-Alaga samayaae par paYak-paYak karNaae sae ivaiBa² rcanaa] ipaRya laganae lagataI hE_ bahuta labae samaya tak maE ‘Aspataala’ kae ApanaI savaa|iZak ipaRya rcanaa maanataa rha_ iktau qsake païaata BaI bahuta kÖC ]esaa ilaSaa gayaa hE, jaae mauJae ipaRya BaI hE AaEr laeSana kI diP@ sae mahtvapaUNa| BaI_ ApanaI rcanaaAae kI saaihityak qtkP@taa }tyaaid kI cacaa| laeSak svaya nahI krtaa_ na qsae kBaI }saka AiZakar idyaa gayaa AaEr na hI oaalaInataa qsakI Anaumaita detaI hE_ }Zar mauJa sae kÖC Cae@I, iktau Atyata taISaI rcanaa] ilaSaI ga}| hE_ vae maere ila] bahuta mahtvapaUNa| AaEr Atyata ipaRya rcanaa] hE_ iktau qnaka saxaepa haenaa hI qnhe paRitainaiZa rcanaa haenae sae raek detaa hE_ ‘hu] mar ke hma jaae wsavaa. .’ Anaek karNaae sae maerI savaa|iZak ipaRya vyagya rcanaaAae mae sae ]k hE_ vyagya laeSana mae ijasa spaP@vaaidtaa kI Aavaoyaktaa haetaI hE vah narendR kaehlaI ke laeSana AaEr vyaiGtva mae hE_ vae jaae hE, qsae iCpaatae nahI hE AaEr ApanaI ivacaarZaara ke sadBa| mae AspaP@ AYavaa sakÖicata nahI hE; Aipatau qsake paRita d$[ hE_ }sa d$[taa ke flasvaWpa qnake vaEcaairk oaau - vae ]esaa hI maanatae hE - spaP@ hE_ ]esae mae vae na taae yah Apaexaa krtae hE ik qnake ‘oaau’ qnake paRita namaR hae AaEr na hI qnasae namaR rhnae kI Apaexaa rSae_ Aapa kh saktae hE ik }sa maamalae mae vae AsaihPNau hE_ yahI AsaihPNautaa saBavata: qnakI vyagya rcanaaAae kI paRSartaa kI taakta hE AaEr saBavata: }saI karNa qnakI vyagya rcanaaAae mae Aatma-vyagya kI kmaI hE_ 16
 17. 17. narendR kaehlaI ivaoaePaak : AK@Ubar 2008 BaartaIya saskita ke savaadk reNau rajavaoaI gauptaa Daâ. narendR kaehlaI ka naama na taae BaartaIya ihndI jagata ke ila] nayaa hE AaEr na hI paRvaasaI ihndI jagata ke ila] nayaa hE_ Aapake vyaiKtatva ]va kitatva nae mauJae sadEva sae hI paRBaaivata ikyaa hE_ khtae hE ik saaihtya samaaja ka dpa|Na haetaa hE_ parntau qsasae paUva| laeSak Apanae laeSana ka Zaark haetaa hE ]va laeSana laeSak ka ibamba haetaa hE_ yaid laeSak ]va qsake laeSana mae saamya nahI hE taae laeSana paRBaavakarI nahI haetaa hE vah xaNaBagaur hae jaataa hE_ Daâ. kaehlaI maca sae ORaetaaAae kae sabaaeiZata krtae huyae taae Aa}yae deSae Kyaa hE Daâ. narendR kaehlaI ka rcanaa sasaar? baahr sae saamaanya saa idSanae vaalaa jaIvana, inartar Saaeja mae lagaa huAa hE_ kuC laaega baahr }tanaa nahI calatae hE , parntau BaItar hI BaItar Anabarta yaaaa krtae rhtae hE_ narendR kaehlaI BaI ]k ]esaa hI naama hE_ Aapaka janma AivaBaaijata Baarta ke isayaalakae@ nagar mae 6 janavarI 1940 kae huAa Yaa_ ivaBaajana sae paUva| Aapa laahaEr mae rhe_ baad mae Aapaka pairvaar jamaoaedpaur ( JaarSaND) mae Aakr basa gayaa Yaa_ AapakI sapaUNa| ioaxaa - dIxaa jamaoaedpaur ]va racaI mae hu}| YaI_ sana` 1970 mae Aapanae idllaI ivaovaiva^alaya sae DaK@re@ kI qpaaiZa laI ]va kalaantar mae vahI paRaZyaapak ke pad par inayauKta hae gayae_ sana` 1995 mae Aapanae svaecCapaUva|k Avakaoa gaRhNa kr ilayaa_ AapakI Zama|patnaI Daâ. maZauirmaa kaehlaI BaI idllaI ivaovaiva^alaya mae paRaZyaapak hE_ Aapake dae paua hE ]k idllaI mae rhtae hE ]va dUsare Amaeirka mae basa gayae hE_ paRtyaek laeSak kI BaaMita kaehlaI jaI ka wJaana baalyakala sae saaihtya ]va laeSana kI Aaer Yaa_ Aapanae iva^aYaI| jaIvana mae khanaI ilaSanaI AarmBa kr dI YaI_ AapakI pahlaI khanaI qdU| mae ilaSaI hu}| YaI - parntau oaIzaR hI Aapa ka laeSana ihndI mae haenaa AarmBa hae gayaa_ vaPa| 1960 sae Aapanae inayaimata khainayaa ilaSanaI AarmBa kr dI YaI_ vaPa| 1965 mae Aapanae vyagya laeSana mae paRvaeoa ikyaa_ AarmBa mae Aapanae paairvaairk ]vama` saamaaijak paP#BaUima par khanaI ]va qpanyaasa ilaSae Yae_ yaid hma qnake saa# ]va saTar doak tak ke saaihtya kae pa$[e taae hma kuC saImaa tak saamaajavaadI ]va kmyaUinas@ ivacaar Zaara ka paRBaava deSa saktae hE_ rajanaEitak ]va saamaaijak jaIvana kI ivasagaitayaae ka icaaNa ]va maanavaIya +Urtaa ka ivavarNa AiZak imalataa hE_ ivaiBanna maudRaAae mae Daâ. kaehlaI jaI 17
 18. 18. narendR kaehlaI ivaoaePaak : AK@Ubar 2008 saTar doak ke Ata mae narendR kaehlaI ka 1800 paP#ae ka ramakYaa par AaZaairta AByaudya qpanyaasa caar SaNDae mae paRkaioata huAa_ AByaudya nae ihndI jagata kae Aadaeilata kr idyaa Yaa_ jahaM vaamapaYaI ivacaarZaara ihndI saaihtya par havaI hae rhI YaI_ kaehlaI jaI ke AByaudya AiBayaana nae maanaae ihndI saaihtya kae BaartaIya saskita sae pauna: pairicata kraya_ AByaudya mae Bagavaana rama kI kYaa kae AaZauinak sadBa| mae idSaayaa gayaa hE_ ramaayaNa ke paaaae ka maanavaIkrNa ikyaa gayaa hE_ yahaM rama ]va saItaa Avataar nahI hE samaaja sauZaaark hE, BaivaPya dP@a hE ]va Anyaaya ke ivaw laD[nae vaalae paaa hE_ qnake ila] vanavaasa maaa vacana paalana hetau nahI Yaa varna` maZya AaEr dixaNa Baarta mae ]k Aandaelana Yaa sauZaar AiBayaana Yaa_ AByaudya mae qcca jaIvana maUlyaae ]va AiBava saaskitak parmpara ke doa|na haetae hE_ kaehlaI jaI ka Agalaa qpanyaasa ‘AiBaXyaana’ kPNa kYaa par AaZaairta Yaa_ }sakI paP#BaUima rajanaEitak YaI_ yaha k PNa rajanaEitak Wpa sae paRBaavaoaalaI hE ]va qnaka imaa saudamaa kPNa ke sampak| mae Aakr ZanaI ]va samaaja mae paRisa hae jaataa hE_ AiBaXana ke paocaata kaehlaI jaI mahaBaarta kYaa kI Aaer mauD[ gayae AaEr qnakI baejaaeD[ klama sae inaklaa Aa# SaNDae ka “mahasamar”_ mahasamar mae kaehlaI jaI nae ]k AdBauta kama ikyaa _ qnhaenae mahaBaarta ke paRtyaek paaa kae mahasamar kI paRmauSa Zaara mae hI rSaa hE_ parntau qsaka paYak Aistatva BaI rSaa hE_ paRtyaek paaa ka nayae rga sae ivaoalaePaNa ikyaa hE_ qdahrNaaYa| naarI paaaae mae dRaEpadI , kutaI ]va gaaZaarI kae taIna iBanna OReiNayaae mae rSaa hE_ “kutaI” naarI ke ‘maaM’ Wpa ka paRtaIk hE taae ‘dRaEpadI’ naarI ke patnaI Wpa ka paRitainaZatva krtaI hE_ ‘maaM’ sadEva detaI hE laenaa qsake AiZakar mae nahI hE parntau ‘patnaI’ detaI BaI hE taae laetaI BaI hE_ qsakI kamanaaAae kI paUita| krnaa paita ka Zama| haetaa hE_ kaehlaI jaI sae “ taaeD[ae kara taaeD[ae” par cacaa| kI taae Aapanae kha Yaa, “ maE qpanyaasa mae Apanae paRonaae ke qTar Saaejataa hU_” ijasa paRkar ioaPya Apanae gauW ke samaxa ApanaI ijaXasaa rSataa hE AaEr gauW qsaka samaaZaana krtaa hE }saI paRkar svaamaI ivavaekanand ke qpanyaasa ke ivaiBanna paaaae ke paRonaae ke qTar ke Wpa mae vaed - vaedataae ka saar “taaeD[ae kara taaeD[ae” mae ilaSa idyaa hE_ kaehlaI jaI ka sa^: paRkaioata qpanyaasa ‘ vasaudeva’ ORI kPNa ke ipataa ka jaIvana caira hE_ vasaudeva ke q%ata caira,satyavaaidtaa, ivaVtaa , inaBa|yataa , ivavaek ]va saahsa sae ApanaI paacaae sataanaae ka vaZa deSaa , balarama kae sakPa|Na ivaiZa Vara raeihNaI ke gaBa| mae sYaaipata ikyaa _ kPNa ka janma ]va ivaCaeh saha vah paRoasanaIya hE_ sakPa|Na kae qnhaenae ]k oalya - icaiktsaa ke Wpa mae idSaayaa hE_ kaehlaI jaI ke laeSana mae BaartaIya }itahasa , saskita ]va jaIvana maUlyaae ke paRita AgaaZa AasYaa pairlaixata haetaI hE_ sakPa|Na ivaiZa ke vaNa|na ke ila] jaba kaehlaI vaEXainak vyaaSyaa kI Saaeja mae Yae taae qnake paua nae hI kha, “hmaare oaasaae ]va gaRnYaae mae jaba sakPa|Na ivaiZa ka ivavarNa idyaa gayaa hE .. taae paaocaatya vyaaSyaa kI ]va qsa par tak| kI gaujaayaoa khaM rh jaataI hE_” yah AasYaa, ORa kaehlaI jaI ke laeSana ke sava|oaiKtaoaalaI stamBa hE_ kaehlaI jaI sae baatacaIta krtae huyae maEnae paayaa ik Aapa saaihtya mae zausapaE# kr rhI rajanaEitak - gau@baajaI, vaamapaiYayaae ke ivaPa - vamana rjata svaaYa| kI parakaP#a sae Aahta hE_ baata - caIta mae AaejasvaI qTaejanaa kI ]k Jalak imalataI hE_ “taaeD[ae kara taaeD[ae” mae kaehlaI jaI nae ilaSaa hE ik svaamaI ivavaekanand baata krtae }tanae qTaeijata hae jaatae Yae ik maanaae “f@ paD[egae_ kaehlaI jaI ke vyaiKtatva mae BaI yah Aaeja - taeja idSaa}| detaa _ yau ka icaaNa kaehlaI jaI nae }tanaa sajaIva ]va ivastata ikyaa hE ik paa#k svaya kae kuwxaea ke maEdana mae SaD[a paatae hE_ ivaoaePakr jayadRYa vaZa ka idvya vaNa|na AdBauta hE_ maerI diP@ mae kaehlaI jaI kI yah Amar rcanaa hE_ “ taaeD[ae kara taaeD[ae” .. yah svaamaI ivavaekanand jaI ke jaIvana par AaZaairta qpanyaasa hE ijasake ABaI caar SaND paRkaioata huyae hE_ parntau svaamaI ivavaekanand ka jaIvana .. ABaI AaZaa hI ilaSaa gayaa hE_ “ taaeD[ae kara taaeD[ae” sae paUva| kaehlaI jaI ke saba qpanyaasa rajanaEitak, saamaaijak, saaskitak ]va ]eitahaisak Zaratala tak hI saIimata rhe_ AaZyaatma kI gahra}| kae CU nahI sake_ parntau “taaeD[ae kara taaeD[ae” mae kaehlaI jaI ke BaItar paRsfui@ta hae rhI idvya ijaXasaa spaP@ idSaa}| de rhI hE_ }sa qpanyaasa kae pa$[naa taae maanaae ]esaa AnauBava hE ik kae}| maidr mae baE#kr Zyaana magna hae gayaa hae_ svaamaI ivavaekanand jaI ke jaIvana ka ]k - ]k xaNa kaehlaI jaI nae paRvaahmaya BaaPaa mae baha idyaa hE_ BaaPaa sajaIva ]va maanaae svaamaI ivavaekanand ke mana kae baaela rhI hae_ jaba maEnae ica mae - laeiSaka reNau gauptaa Daâ. kaehlaI pairvaar ke saaYa.... 18
 19. 19. narendR kaehlaI ivaoaePaak : AK@Ubar 2008 saaxaatkar Daâ. narendR kaehlaI sae Daâ.kmalaikoaaer gaaeyanaka ka gaaeyanaka - Aapaka laeSakIya vyaiGtva bahumauSaI hE_ Aapanae qpanyaasa, khanaI, naa@k, vyagya Aaid Anaek ivaZaaAae mae ilaSaa hE, bailk kYaa-saaihtya mae Aapanae Apanae samaya ke samaaja AaEr paura-kYaaAae daenaae kae hI AaZaar banaayaa hE_ ivaiBa² ivaZaaAae mae ilaSanaa, saaecanaa taYaa qnamae ApanaI baata khnaa ]k laeSak ke Wpa mae Kyaa Aapakae kP@dayak taYaa ki#na paRtaIta huAa hE? kaehlaI : nahI, vastauta: mauJae yah lagataa hE ik iksaI rcanaa kI ivaZaa kae taya krnae ke paICe dae hI paRmauSa karNa haetae hE - ]k taae saamagaRI kI maaMga AaEr dUsare laeSak ka vyaiGtva_ jaae saamagaRI maere vyaiGtva ke AnaukUla nahI hE, vah maere sajana kI pakD[ mae AayaegaI hI nahI_ saamagaRI kI maaMga ivaZaa-Baed ka karNa banataI hE, jaba kBaI lagataa hE ik kYaa hE AaEr ]k caira, ]k samasyaa, ]k za@naa kI saImaa hE taae Cae@I-kYaa rcanaa yaa khanaI yaa lazau qpanyaasa kI rcanaa haetaI hE_ yaid saamagaRI hI ]esaI hE ijasamae naa@kIyataa AaEr samvaad` paRmauSa hE taae maere BaItar ka qpanyaasakar BaI kÖC nahI kr saktaa_ mauJae naa@k hI ilaSanaa haegaa_ yah satya hE ik baD[a qpanyaasa ilaSanae mae Anaek paRkar kI sauivaZaa]M hE_ qsake klaevar AaEr svaWpa mae Cae@I khanaI, vyagya, Cae@a naa@k, kYaa, icantana, doa|na kÖC BaI Sapa saktaa hE_ Aapake }sa paR¸ ke qTar mae mauJae oard jaaeoaI sae hu] ]k samvaad` ka smarNa hae Aataa hE_ bahuta pahlae jaba maere kÖC AarimBak qpanyaasaae kI saUcanaa qnakae imalaI YaI taae qnhaenae kha Yaa ik Ba}|, tauma vyagya CaeD[kr Baaga Kyaae rhe hae? vyagya ilaSanae vaalae hE hI iktanae_ maEnae qnasae kha Yaa ik mauJae svaya kae iksaI ]k ivaZaa sae baaMZakr calanae kI kae}| baaZyataa idSaa}| nahI detaI_ yaid vyagya kI saamagaRI haegaI taae vyagya ilaSaUMgaa, qpanyaasa kI saamagaRI haegaI taae qpanyaasa ilaSaUMgaa_ #Ik }saI paRkar naa@k sae sambainZata laaega paRaya: yah AagaRh krtae hE ik caUMik ihndI mae naa@kae kI kmaI hE, }saila] mauJae naa@`ya-laeSana kI qpaexaa nahI krnaI caaih]_ vastauta: maE taae qpaexaa iksaI BaI ivaZaa kI nahI kr rha ikntau sajana kI kÖC oatae| haetaI hE AaEr laeSak kae qnhI ke Anausaar calanaa paD[taa hE_ kivataa mauJamae nahI hE, }saila] maE kivataa nahI krtaa, ikntau maE na kivataa ka ivaraeZaI hUM, na qsakI qpaexaa krtaa hUM_ yah maerI saImaa maaa hE, Ata: ApanaI saImaaAae mae ijatanaI AiZak ivaZaaAae mae ilaSaa jaa sake, vah laeSak ka sauSa hE, ki#naa}| nahI_ rvaIndRnaaYa #akÖr AaEr jayaoakr paRsaad hmaare dae ]esae saaihtyakar hE, ijanhaenae paRaya: saarI ivaZaaAae mae ilaSaa hE, yah qnakI ivara@taa hE, qnaka ibaSarava nahI_ gaaeyanaka : Aapake }sa vaKtavya sae dae paR¸ maere mana mae q#tae hE, ]k taae yah ik Kyaa rcanaa sae paUva| Aapa ZauMZalaI, AspaP@ rcanaasaamagaRI sae rcanaa ka svaWpa AaEr qsaka BaivaPya pakD[ laetae hE, taYaa dUsara yah ik Kyaa laeSak ibanaa kivataa ke, kivatva ka baD[a laeSak hae saktaa hE? kaehlaI : gaaeyanaka jaI, yae paR¸ mahTvapaUNa| hE_ maE rcanaa ka svaWpa AaEr BaivaPya nahI pakD[taa, mana mae jaae kÖC AkÖirta huAa hE, qsae qsaI ke AnauWpa qpayauG oabd dekr kagaja par qtaarnae ka paRyatna krtaa hUM_ k}| baar taae ilaSanae ke baad hI yah inaNa|ya haetaa hE ik qsae iksa ivaZaa ke Ataga|ta rSaa jaa saktaa hE_ qdahrNa ke ila], baala saaihtya kI kÖC rcanaaAae kae laenaa caahUMgaa_ maE jaba ilaSa rha hUM taae maere mana mae khI yah nahI haetaa ik maE baccaae ke ila] rcanaa rca rha hUM_ maE taae kevala rca rha hUM, yah taae rcanaa paUrI hae jaanae ke baad taya haetaa hE ik qsae kaEna-saI paiaka CapaegaI, AaEr kaEna-saa paa#k pa$[egaa_ AaEr qsake AaZaar par qsaka naamakrNa haetaa hE_ maE yah maanataa hUM jaae rcanaa]M baad mae haetaI hE, qnake paRkaoana-maca AaEr paa#k pahlae taya haetae hE_ vae sajanaatmaktaa kI ksaaE@I par paRaya: SarI nahI qtartaI_ santaana ka janma pahlae haetaa hE, qsaka naamakrNa, ioaxaa-dIxaa AaEr saskar baad mae haetae hE_ Aba Aapake dUsare paR¸ ka qTar hE ik yaid nahI hae saktaa, taae mauJae baD[a laeSak haenae ka kae}| davaa nahI hE, par paRemacad, yaoapaala, Amatalaala naagar, hjaarI paRsaad iVvaedI, taalastaaya kiva nahI Yae_ gaaeyanaka : kaehlaI jaI, Aapanae ApanaI kYaaAae ke ila] Apanae samaaja AaEr paura-kYaaAae daenaae kae hI kYaa ke Wpa mae caunaa hE_ kpayaa bataayae, Aapanae pahlae samaaja kae caunaa yaa paura kYaaAae kae_ kaehlaI : ]eitahaisak kma| sae taae yahI kha jaayaegaa ik pahlae maEnae Apanae pairvaar kae deSaa, ifr samaaja kae, ifr raP@L kae_ pahlae vata|maana kae deSaa, ifr Apanae }itahasa AaEr pauraNa kae_ pahlae samaacaar-paa kae pa$[a AaEr ifr Apanae inak@ AtaIta sae laekr saudUr AtaIta kI kitayaae tak kae_ maera AnauBava yah hE ik jaIvana kae kala-SaNDae mae baaM@kr deSanaa SaND-satya kI paRitaP#a krnaa hE_ jaIvana Ajaya AaEr Anavarta hE_ Aaja ka samaacaar-paa ijasa jaIvana kI cacaa| krtaa hE, qsaI jaIvana kI icantaa vyaasa AaEr vaalmaIik nae BaI kI hE_ paRkita ke inayama vae hI hE, manauPya ka svaBaava AaEr paRkita BaI vahI hE, Antar kevala }tanaa hE ik vaalmaIik AaEr vyaasa nae jaIvana kae qsakI samagaRtaa mae deSaa hE AaEr qsake sambanZa mae baD[I gahrayaI tak jaakr saaecaa hE_ yahI karNa hE ik vae qsake vaastaivak AaEr yaYaaYa| Wpa ke saaYa qsake satya AaEr qdaTa Wpa kae BaI deSa paayae_ kae}| karNa nahI hE ik hma BaUgaaela AaEr }itahasa ke SaND kr de AaEr svaya kae dP@a maanatae hu] BaI ]k Cae@e kala-SaND mae karaba hae jaayae_ }saila] maE yah maanataa hUM ik kae}| laeSak Apanae vata|maana sae mauG 19
 20. 20. narendR kaehlaI ivaoaePaak : AK@Ubar 2008 kitayaae ka AaZaar banaayaa hE ik vae vata|maana kae samaJanae AaEr pahcaananae ka BaI Avasar detaI hE_ AnauBava saamagaRI kI vyaapaktaa maanataa hUM_ vaEsae Aapa Apanae isaata par AD[e hI rhe taae maana laUMgaa ik baccae ka janma taae caar dIvaarI ke BaItar hI haetaa hE, oaePa sasaar taae vah baad mae hI deSataa hE_ inaiïata Wpa sae caahe pahlae ApanaI maaM kae jaanataa hE, naanaI-dadI sae paircaya taae qsake baad hI haetaa hE_ kaehlaI : maEnae saayaasa ]esaa kÖC nahI ikyaa hE_ vastauta: maere gaaeyanaka : kaehlaI jaI, Aapake saaihtya kI Syaaita ‘dIxaa ke nahI hae saktaa, ikntau Apanae vata|maana ka bandI haekr rh jaanaa BaI kae}| Aadoa| isYaita nahI hE_ gaaeyanaka : taae Kyaa Aapanae }saIila] paura kYaaAae kae ApanaI ila] yah kala-ivaBaajana hI ApaRBaavaI hae gayaa hE_ mauJae Apanae samaaja kae deSatae hu] AYavaa Aaja ke samaacaar-paa kae pa$[tae hu] ApanaI jaataIya kYaaAae mae qsaka paRitaibamba idSaayaI denae lagataa hE_ ‘ramaayaNa` AaEr mahaBaarta`’ pa$[tae hu] qnake BaItar sae Aaja ka samaacaar-paa JaaMknae lagataa hE_ bagalaa deoa mae (bauijaIivayaae kI yaaejanaa va htyaaAae ) kae deSakr mauJae raxasaae Vara Saayae gayae ~iPa yaad Aatae hE AaEr knaSala mae dxa paRjaapaita ka maindr deSakr qna Zanavaana pauwPaae kI yaad AataI hE, ijanhaenae ApanaI iksaI majabaUrI mae ApanaI knyaa ke ila] kae}| inaZa|na ]va paRitaBaaoaalaI var svaIkar kr ilayaa Yaa, ikntau qsaka sammaana vae kBaI nahI kr paayae_ maere sammauSa vata|maana AaEr AtaIta ibamba-paRitaibamba Baava sae paRk@ haetae hE, maere sajanaatmak sasaar mae kala sambainZata kae}| CuAaCUta nahI hE_ gaaeyanaka : Aapake }sa qTar sae maE }tanaa taae santauP@ hUM ik AtaIta-vata|maana sae sambainZata hE, qnaka ibamba-paRitaibamba sambanZa hE, partau ijaXasaa yah hE ik Aapa vata|maana sae AtaIta kI Aaer jaatae hE yaa AtaIta sae vata|maana kI Aaer, AYaa|ta`` yaid Aapanae AtaIta kI kYaa]M nahI pa$[I haetaI taae inaiïata Wpa sae Aapa vata|maana sae hI ApanaI khainayaaM AaEr paaa caunatae_ khI ]esaa taae nahI hE ik Aapake mana, maistaPk AaEr saskar mae AtaIta }tanaa paRBaavaI hae gayaa hE ik Aapa qnakI kYaa]M caunakr qnhe vata|maana sae samba kr laetae hE? kaehlaI : maE yah maanataa hUM ik manauPya ke mana-maistaPk ka yah yana paRkita nae jaEsaa banaa idyaa hE, vah vaEsaa hI kama krtaa hE_ }|ðar nae ijasakae ijasa paRkar kI paRitaBaa dI hE, vah qsaI ke AnauWpa sajana krtaa hE_ yaid bailaP# fefD[e imalae hE taae vyaiG daED[ saktaa hE, }saila] iSalaaD[I banataa hE_ oaUnya mae laya kae deSataa-pahcaanataa hE taae sagaIta kI Aaer qnmauSa haetaa hE, }tyaaid_ hmaare saamanae qdahrNa hE ik ]k hI samaya mae ]k hI nagar mae taIna paRitaBaaoaalaI laaega-jayaoakr paRsaad, paRemacad AaEr ramacandR oauKla vata|maana Yae_ vae ]k hI samaaja mae jaI rhe Yae, ikntau ApanaI paRitaBaa ke AnauWpa Alaga-Alaga paRkar sae sajana kr rhe Yae_ paRemacad caahkr BaI ‘rgaBaUima` AaEr gaaedana`’ nahI ilaSa saktae Yae_ }saila] maE vata|maana sae AtaIta kI Aaer jaataa hUM, AYavaa AtaIta sae vata|maana kI Aaer Aataa hUM, yah taae }|ðar hI jaanae_ maE taae }tanaa hI jaanataa hUM ik maera AnauBava-sasaar AYavaa samvaednaa ka xaea kevala Aaja ke samaacaar-paa, kevala Apanae mauhllae Aaid kevala Apanae imaaae tak saIimata nahI hE_ maE }sae Apanaa AtaIta-maaeh nahI paRkaoana sae hu}|’ AYaa|ta ramaayaNa kI kYaa kae caunanae sae hu}| AaEr mahaBaarta par BaI Aba tak C: kitayaaM Aa caukI hE_ yah paR¸ svaaBaaivak Wpa sae mana mae Aataa hE ik Aapanae ‘ramaayaNa AaEr mahaBaarta’ ka AZyayana maUla saskta BaaPaa sae ikyaa AYavaa qnake gaaeivandraja, naIlak# Aaid ivaSyaata @Ikakarae kI @IkaAae sae? kaehlaI: maerI paRarimBak ioaxaa qdU| BaaPaa ke maaZyama sae hu}| YaI_ maera janma qsa pairvaar mae huAa ijasamae isavaaya maerI baD[I bahna ke AaEr iksaI kae ihndI ka BaI kae}| ivaoaePa Xana nahI Yaa_ maEnae ihndI pairORmapaUva|k kaâlaeja mae Aanae ke païaata`` saISaI_ saskta ka mauJae AarimBak Xana BaI nahI hE_ yah maerI saImaa BaI hE AaEr maerI paID[a BaI_ maE jaanataa hUM ik saskta ka Xana na haenae ke karNa maE ‘ramaayaNa AaEr mahaBaarta’ ka paUNa| rsaasvaadna nahI kr saktaa_ qnaka kavya-tatva mauJa tak nahI pahuMcaa_ @IkaAae AaEr BaaPyaae kae pa$[nae mae maerI bahuta wica nahI hE_ maera ivaðaasa maindr ke paujaarI ke maaZyama sae Bagavaana tak jaanae mae nahI hE_ haM, saaZakae ke saainaZya sae laaBa hae taae kae}| AapaiTa BaI nahI hE_ maEnae @Ika]M nahI pa$[I hE, }saila] maEnae svaya kae ‘ramaayaNa AaEr ‘mahaBaarta’ ka AaiZakairk ivaVana kBaI nahI maanaa_ maE ivaVana nahI hUM, maE taae kYaakar hUM, Anauvaad ke maaZyama sae kYaa tak maerI pahuMca hae jaataI hE AaEr saamagaRI ke ivaPaya mae ApanaI ZaarNaa maE banaa laetaa hUM_ yah ]k paRkar sae maerI kmaI hae saktaI hE, par mauJae yah BaI lagataa hE ik yaid maE saskta ka paiDta haetaa, maUla saskta AaEr qna BaaPyaae kae pa$[ AaEr samaJa saktaa, qnamae Aak# DUba saktaa taae oaayad maE qpanyaasakar nahI haetaa_ Bagavaana kI }cCa YaI ik maE qpanyaasakar hI banaUM_ mauJae qsakI }cCa sae kae}| ivaraeZa nahI hE_ gaaeyanaka : laeikna kmbana``, taulasaI, ]knaaYa, kiTavaasa Aaid kI kitayaaM taae Aapanae pa$[I haegaI_ }namae sae kaEna AapakI Baavanaa ]va caetanaa ke sabasae AiZak inak@ hE? kaehlaI : mauJae taimala taYaa bagalaa }tyaaid BaaPaaAae ka BaI Xana nahI hE_ maEnae kmbana`` AaEr kiTavaasa kae BaI Anauvaad ke maaZyama sae hI pa$[a hE_ taulasaI AaEr svayaBaU kae BaI yaYaa-oaiG pa$[nae AaEr jaananae ka paRyatna ikyaa hE_ maerI yah ZaarNaa hE ik iksaI BaI qpanyaasakar ke ila] vaalmaIik hI sabasae AiZak inak@ AnauBava haenae yaaegya hE_ ijatanaa taadatmya vaalmaIik sae haetaa hE, vah taulasaI sae BaI nahI haetaa_ ‘mahasamar’ ke sambanZa mae BaI vyaasa ke AitairG Anya laaegaae kae Anauvaad ke maaZyama sae hI pa$[a hE_ ‘dugaa| Baagavata’ mauJae ipaRya hE, }ravataI kvae| ke takae| sae maE sahmata nahI hUM, }saila] 20

×