July hindi chetna_2008

 • 875 views
Uploaded on

hindi chetna July sep 2008

hindi chetna July sep 2008

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
875
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 4 ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 sYaayaI stamBa 2 3 4 10 36 Aama><aNa, mauSapaP# sa>paadkIya paataI saByataa sa>skita ica<a kavya-kaya|oaalaa saaihityak samaacaar saByataa sa>skita 11 Da. saureoacandR oauKla 12 12 14 15 khainayaaM 15 19 16 20 20 23 28 31 32 baItaa samaya laaE@ kr nahI> Aataa Aaoaa Baai@yaa oahr ba>d - inaoaa Baa>esalae drAsala- devaa>oau paala janma idvasa - qPaa deva naadanaI- naIrja naE YaanaI badlaava - Da. naIlaaxaI fu k na laaek laaja- Da. saureoacandR oauKla Aalae S a 24 svaga| yahI> hE Da. Aae. paI. iVveadI vya>gya 32 33 hasya-vya> g ya devaendR kumaar imaOR AaZau i nak yau g a ka pa> c ata> < a paRae.Aaema kumaar, Aaya| pa<a:Da. kmala ikoaaer gaaeyanaka Da. janak Sannaa }indra vamaa| Bagavata oarna ORIvaastava gajaeoa ZaarIvaala Da. maZaupa paa>De kivataa]M 28 devaendR isa>h 29 kivataa]M 16 17 17 18 18 21 21 21 22 22 23 25 26 27 27 oahId maa> kI firyaad Da. sauZaa Aaema $I>gara Sau d a ke Aa> s aU maheoa candR gaupta maae r Kyaae > naacataa hE ga[ j [ a la sa> o aae Z ana (paTae ) Da. gaaEtama sacadeva 3 Cae @ I kivataa]> }laapaRsaad bau $ [ a rhI sma i tayaa> rmaeoa oaaEnak maa> baae l aI paRaNa oamaa| maZau r maZau r svar Bagavata oarna ORIvastava g[ a j[ a la de v amaiNa ga[ j [ a la caaMd oauKlaa Kyaae > Cae D [ a de o a raja maheovarI ga[ j [ a la iVjaendR iVja naarI samaanataa Aimata kumaar isa>h cae h re par cae h ra ikrna isa>h sa> d e o a Bagavaanadasa laahaE@I saaZa kinaka saKsaenaa ga[ j a[ l a kiva kulava>ta isa>h saca AnauraZaa ca>dr g[ a j[ a la maheoa nanda mae r e naanaa rahula qpaaZyaaya A> t a ijaXasaa ka Da. maZaupa paaNDe 1 31 42 Saamaae o aI kI Aavaaja[ sauSavaPa| k>var ‘tanaha’ snae i hla ikrNa oaioa paaZaa AiBamanyau ivajayaI hae g aa AiBanava oauKlaa saaihityak samaacaar 46 42 40 41 44 49 50 52 kaEna kui@la SalakamaI ka laaekapa|Na qTarI Amaeirka kavya sa>gaRh ka laaekapa|Na ]kla iva^alaya samaaraeh, maskta hasya kiva sammaelana yaela ivaovaiva^alaya mae> yaU@`@a Aais@na ka BaaPaNa qPaa rajae kI khainayaae> kI paustak ka laaekapa|Na BaartaIya kaEisalaavaasa mae> kiva sammaelana saaihityak cacaa| 35 38 34 wbaa}| A ata kI samaIxaa sa>taaePa kumaar Sare pau s tak samaIxaa mau £ I Bar ZaU p a ORI naaYa iVvaedI paa#k paR i tai+yaa qBartae laeSak... 17 Kyaa Saae y aa Kyaa paayaa maaZaurI maaYaur oaaek samaacaar kIita| caaEZarI ka inaZana gaaeiba>d baedI ka inaZana (pau s takae > va ica<aae > ka sa> k lana) caetanaa sahayak ma>Dla DEnaI kabala - kEnaeDa Da. fukna Amaeirka u rmaeoa oaaEnak - Amaeirk A>kur @KsaalaI - kEnaeDa
 • 2. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ihndI cae t anaa vaPa| 2008 sa> r xak ]va> paR m au S a sa> p aadk ORI oyaama i<apaa#I sah sa> p aadk Daýinama|laa Aadeoa ( kEnaeDa) Daý sauZaa Aaema $I>gara (Amaeirka) sa> p aadkIya ma> D la AiBanava oauKla (Amaeirka) gajaendR saaela>kI ( Baarta) Akelaa hU> jaanaa hE bahuta dUr deSataa hU> pala@kr , oaayad saaYa kae}| maera de na imalae kae}| taae na sahI ihmmata maE> na haW>gaa deSanaa ]k idna , ma>ijala maE> ApanaI paa laUMgaa_ Da. sau Z aa Aae m a $I> g ara paR b a> Z a sa> p aadk Da. hrIoacandR oamaa| ( kEnaeDa) Aama><aNa: Da. Aaema $I>gara ( Amaeirka) maaga| doa| k ma> D la Da. paRBaakr ORaei<aya ( Baarta) saraeja saaenaI ( kEnaeDa) snaeh isa>hvaI ( kEnaeDa) raja maheovarI ( kEnaeDa) qidta itavaarI ( Baarta) Da. kmala ikoaaer gaaeya>ka ( Baarta) Anaupamaa isa>h ( kEnaeDa) ivanaaed candR paaNDeya ( Baarta) devaendR isa>h (Amaeirka) AnauraZaa ca>dr ( Amaeirka) Da. kPNa kumaar ( yaU.ke.) paR m au S a: ivade o a Ainala oamaa| ( Yaa}laE>D) QPaa rajae saKsaenaa( yaU. ke.) saureoacandR oauKlaa ( naavae|) yaasamaIna i<apaa#I ( fRaMsa ) rajaeoa Dagaa ( Aaemaana) Ariva>d naralae “ihndI caetanaa" saBaI laeSakae> ka svaagata krtaI hE ik Aapa ApanaI rcanaayae> paRkaoana hetau hmae> Baejae>_ sampaadkIya maNDla kI }cCa hE ik "caetanaa" saaihtya kI ]k paUNa| Wpa sae sa>tauilata pai<aka hae, AYaa|ta` saaihtya ke saBaI paxaae> ka sa>taulana_ ]k saaihtyak pai<aka mae> AalaeSa, kivataa AaEr khainayaae> ka qicata sa>taulana haenaa Aavaoyak hE, taaik hr vaga| ke paa#k pa$[nae ka Aanand paRapta kr sake>_ }saIila] hma saBaI laeSakae> kae Aamain<ata krtae hE> ik hmae> ApanaI maaEilak rcanaa] rcanaa]M k hI Baejae>_ Agalae AMk ke ila] ApanaI rcanaa]M oaIzaRaitaoaIzaR Baeja de>_ Agar sa>Bava hae taae Apanaa ica<a BaI saaYa Avaoya Baejae>_ rcanaa]M Baejatae huyae inamnailaiSata inayamaae> ka Zyaana Avaoya rSae_ > ivaoaePa inayama: 1 2 3 4 5 i hndI paR c aairNaI saBaa mahakiva paRaeý Aadeoa(sa>rxak) oyaama i<apaa#I (AZyaxa) Bagavata oarNa ORIvaastava(qpaaZyaxa) saurendR paa#k (ma><aI) Daâý candRoaeSar i<apaa#I (qpama><aI) ORImataI saureSaa i<apaa#I (kaePaaZyaxa) oaalaIna candR i<apaa#I (sadsya) sauriBa gaaevaZa|na (sadsya) 6 ihndI caetanaa, ApaREla, jaulaa}|, AK@Ubar, taYaa janavarI mae> paRkaioata haegaI_ paRkaioata rcanaaAae> mae> vyaKta ivacaarae> ka paUNa| qTardaiyatva laeSak par haegaa_ pai<aka mae> rajanaEitak taYaa ivavaadaspad ivaPayaae> par ilaiSata rcanaa]M paRkaioata nahI> kI jaayae>gaI_ rcanaa ke svaIkar va AsvaIkar krnae ka paUNa| AiZakar sa>paadk ma>Dla ka haegaa_ paRkaioata rcanaaAae> par kae}| paairORimak nahI> idyaa jaayaegaa_ pai<aka mae> paRkaioata saamagaRI laeSakae> ke inajaI ivacaar hE>_ sa>paadk taYaa paRkaoak ka qnasae sahmata haenaa Aavaoyak nahI> hE_ sa>pak|: Hindi Chetna 6 Larksmere Court, Markham, Ontario, L3R 3R1 Phone (905) 475 - 7165 Fax: (905) 475 - 8667 e-mail: hindichetna@yahoo.ca 2
 • 3. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 sa> p aadkIya Aapa saBaI lae S akae > kae pau n a: smarNa kranaa caahU > g aa ik cae t anaa ka Agalaa A> k sau p aR i sa& AaZau i nak lae S ak, saaihtyakar, qpanyaasakar, inaba> Z akar, khanaIkar Da.nare n dR kae h laI jaI kae samaipa| t a hE _ jaae BaI laae g a }samae > ApanaI rcanaayae > yaa qnakI ivaoae P a baata paR s tau t a krnaa caahe > oaIzaR t aa paU v a| k ApanaI rcanaa]M Bae j ae > _ sana2008 ihndI caetanaa ka vaPa| hE_ caetanaa ke hr A>k mae> nayaa inaSaar, nayaa qtsaah AaEr ]k na}| idoaa deSanae mae> AayaI_ nayae - nayae stamBaae> sae paa#kae> ke samaIpa pahu>canae ka Avasar imalaa_ Da. sauZaa $I>gara Vara paRema janamaejaya ka saaxaatkar taYaa Da. rama caaEZarI kI oyaama i<apaa#I BaUimaka sae Anaekae> laeSakae> AaEr paa#kae> e>kae ]k nayaI AnauBaUita imalaI_ sabasae mahtvapaUNa| baata jaae ihndI caetanaa ke ila] gaaErvamaya rhI vah Yaa , ‘ hasya kiva sammaelana ’ ijasanae knaaDa ke ihndI jagata mae> ]k nayaa }itahasa banaa idyaa_ 25 ApaREla , 2008 ihndI caetanaa ke ma>ca par caetanaa ke dsa vaPa| kI jayantaI ke sauAvasar par jaae hasya kiva sammaelana huAa vah icar smarNaIya rhegaa_ }sa kaya|+ma mae> Baarta sae Aayae taIna paRmauSa kiva gajaendR saaela>kI, Da. saunaIla jaaegaI taYaa Da. saureoa AvasYaI jaae ik (Atara|P@ILya ih>dI saimaita kI Aaer sae kEnaeDa kI zartaI par pahlaI baar Aayae_) }sake ilayae hma Antara|P@ILya ihndI saimaita ke bahuta AaBaarI hE> ijanhae>nae ihndI caetanaa ke ma>ca par ]esaa qccastarIya kiva sammaelana ka kaya|+ma sa>Bava kr idSaayaa_ lagaBaga 500 laaegaae> nae }sa kiva sammaelana ka paUra - paUra Aanand ilayaa_ sabaka yahI AagaRh Yaa ik Agalae vaPa| ke ila] ABaI sae hmaara naama ilaSa laae_ }na taInaae> kivayaae> nae ma>ca par jaae kaEtaUhla, AaEr hasyapaRd kivataaAae> va cau@klaae> kae paRstauta ikyaa ik saara hala man<a maugZa hae gayaa AaEr laaega samaaipta haenae tak ApanaI saI@ sae nahI> ihlae_ ihndI ke paRita jaae OR&a AaEr sammaana kI Baavanaa deSaI ga}| vah bahuta hI gava| kI baata hE_ }sasae ]k baata taae isa& hae ga}| ik ihndI ka BaivaPya knaaDa mae> qjjvala hE_ laaegaae> kae AcCI kivataa saunanae kI paRbala }cCa hE_ AYaa|ta maMJae huyae, AcCe hsaanae vaalae kiva caaihyae_ ihndI caetanaa ke paRyaasa sae pahlaI baar knaaDa kI saBaI ihndI sa>sYaaAae> nae ]k ma>ca par ]k<a haekr }sa kaya|+ma mae> Baaga ilayaa_ }sa kaya|+ma sae ]k baata taae Avaoya isa& hu}| ik yaid hma saBaI ihndI paRemaI ]ki<ata haekr ihndI ke paRsaar va paRcaar mae> laga jaayae> taae ihndI kI bahuta paRgaita hae saktaI hE_ ivaiBanna Saemaae> mae> ba>@e rhnae sae hma kBaI BaI Aagae nahI> ba$[ saktae _ maE> ihndI caetanaa ke paRita ilaSae gayae pa<aae> ke ilayae ivaoaePa Wpa sae AaBaarI hU> jaae hmae> naEitak paRaetsaahna dekr pai<aka kI paRgaita ke ila] ApanaI sadBaavanaa]M dekr hmaarI paI# Yapa Yapaanae mae> kae}| kmaI nahI> rSatae_ qnake oabd hmaare ilayae AmaUlya hE>_ 3
 • 4. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 paataI Anau B aU i ta AiBavyaiKta ihndI caetanaa sae maera paRYama paircaya ApaREla Ak> Vara hae rha hE_ jaEsae hI mauJae yah pai<aka imalaI , qtsauktaapaUva|k ivah>gama diP@ sae }sakI ivaPaya - saamagaRI ka Avalaaekna ikyaa _ }sakI ivaPaya ivaivaZataa kae deSakr mana AtyaaiZak paRsanna huAa ik ApanaI janma BaUima sae dUr ihndI BaaPaa ]va> }sake saaihtya kae jaIivata hI nahI> Aipatau na}| caetanaa paRdana krnae ka stautya paRyaasa ikyaa jaa rha hE_ caar - paaMca baE#kae> mae> qtsauktaapaUva|k lagaBaga saarI pai<aka pa$[ ga}|_ saBaI kivataa]M , sa>smarNa, saaxaatkar , baala saaihtya , hasya vya>gya hdyagaRahI va paRBaavaaetpaadk hE>_ hlaIma Aa}naa kI ‘ mahagaR>Ya ‘ va ‘ ivaova gaRh’ oaIPa|k Cae@I kivataa]M naavak ke taIr kI BaaMita deSanae mae> Cae@I parntau ga>BaIr zaava krnae vaalaI hE_ > samasaamaiyak ivaPaya par ilaiSata gajaendR saaela>kI jaI kI kivataa ‘ ramasaetau’ ramasaetau ke mahtva kae doaa|tae huyae Baarta sarkar kae saavaZaana krnae vaalaI BaavaaeTaejak kivataa hE_ “ramasaetau BaiKta BaavanaaAae> vaalaI pyaasa hE ,klpanaa nahI> }itahasa hE, }sae taaeD[naa sa>skita par paRhar hE_ Ata: }sa vaEiovak Zaraehr ka maana haenaa caaihyae, ramasaetau rxaa ka ivaZaana haenaa caaihyae_” Bagavata oarna ORIvaastava jaI ka ‘ navayauga’ gaIta ‘ sacamauca samaya kI maaMga hE, pauratana - navaIna kae ]k mae> zaD[ denae kI paRerNaa hE_ kusauma isanaha kI baaelaae ‘ Aihlyaa ’ kivataa baD[I hI mamaa|ntak hE_ paRtyaek naarI ke mana mae> q#nae vaalae maUk paRonaae> kI maUta| AiBavyaiKta hE_ OR&a , ivaovaasa ,tyaaga ,tapasyaa , paitaparayaNataa kI paRitamaUita| BaartaIya Abalaa ke jaIvana ka sa>Bavata: yahI satya hE_ naIrja kI ‘ dIvaarae> ke kana’ kivataa sarkarI ta><a par baD[a hI sa@Ik vya>gya hE_ SaakI vadI| vaalaa r}|saae> ke maElae damana sae iBaX haetae huyae BaI qnhe> CaeD[nae ka saahsa nahI> krtaa Kyaae>ik ‘ sabake taar saTaa - paRitaP#ana tak fElae hE>_’ r>gaae> AaEr paRema ke pava| haelaI par ilaSaI saBaI kivataa]M baD[I manaaeharI , yaYaaYa| ]va> haelaI ke ivaivaZa dPyaae> ka sajaIva ica<a paRstauta krtaI hE>_ paRae. Aaemakumaar Aaya| ka ‘ cacamacaa’ vya>gya laeSa camacaae> ke Bare - paUre pairvaar , ivaPaya kI vyaapaktaa ka baD[a raecak vaNa|na krnae vaalaa hE_ maE> camacaaigarI nahI> kr rhI hU>, saca kh rhI hU> ik laeSa kI sarsa , AanaupaRaisak BaaPaa ivaiBanna paRkar ke camacaae> kae saakar detaI hE_ rajanaita taae camacaae> ka qd`gama sYaana hE hI Aajakla yae saBaI Zaaima|k , saamaaijak, saa>skitak , oaEixak sa>sYaaAae> sae laekr kiva sammaelanaae> tak mae> BaI caaeSaI sa>Syaa mae> paayae jaatae hE>_ raZaa gauptaa ka ‘ duinayaa na}| banaayae>gae’ baalagaIta Aata>kvaaidyaae> kae maanavataa ka paa#pa$[anae ke ila] ‘ qgatae saUrja’ baccaae> ke sa>klpa kae doaa|tae huyae qnamae> navaIna Aaeja- qtsaah ka sa>caar krtaa hE_ khainayaae> ka star baD[a QMcaa hE_ saBaI khainayaaM AtyaaiZak paRerk, sa>vaednaapaUNa| ]va> hdyagaRahI hE>_ saumana kumaar za}| kI ‘ laaoa’ khanaI baD[I hI yaYaaYa|park hE_ ivadeoa kae sYaayaI inavaasa Apanaanae ke ilayae qicata Anauicata saaZana Apanaanae vaalae laaegaae> kae izanaaEnaI parntau saccaI tasvaIr }sa khanaI mae> deSaI jaa saktaI hE_ ‘ mar taae baecaarI qsaI idna ga}| YaI ijasa idna qsakI oaadI hu}| YaI_ laaoa kae kBaI na kBaI taae igarnaa hI Yaa_ Aaja vah igar ga}|_ ’ }sake saaYa hI ivadeoaae> mae> rh rhe baujaugaae|> ke daiyatvaae> taYaa qnakI raejamara| kI ij[andgaI kI Aantairk paID[a BaI mana mae> ]k @Isa CaeD[ jaataI hE_ ina:sandeh ‘ihndI caetanaa’ ]k qcca starIya saaihityak pai<aka hE_bahusa>skitamaya knaaDa deoa mae> }sa pai<aka ke maaZyama sae bahudeoaIya saaihtyakarae> kI rcanaaAae> ke bahur>ga ApanaI }ndRZanauPaI C@a ibaSartae hE> ]va> saaYa hI saaihtyakarae> kae ]k ma>ca par laanae taYaa paRvaasaI saaihtyakarae> kI sajanaatmak oaiKta inaSaarnae ka paRyaasa stautya hE_ }sa mahana kaya| ke ilayae ORI oyaama i<apaa#I jaI taYaa qnake sahyaaegaI baZaa}| ke paa<a hE>_ ‘ihndI caetanaa’ kI qTaraeTar paRgaita ke ila] oauBakamanaa]M_ Da. janak Sannaa ( kEnaeDa) 4
 • 5. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 3301 paamar DL a }va baila| g a@na , Aae n @e i ryaae Aaja ke tanaavagaRsta jaIvana mae> hasya kae ]k AcaUk icaiktsaa ke Wpa mae> Apanaayaa jaa rha hE_ lagataa hE ik qsa idna }na kivayaae> kI vaaNaI nae hmaare lambae samaya ke tanaava kae dUr kr idyaae ; hMsaI ke fvbaare ]va> Anavarta taalaI bajaanae sae haYaae> ke ]KyaUpaREoar - daenaae> nae hmaare tana - mana kae tanaavamauKta kr ]k na}| oaiKta - sfUita| paRdana kr dI_ gajaendR saaela>kI jaI nae vaIr rsamayaI kivataa ‘ ramasaetau ’ ke maaZyama sae Aaja ke jvalanta ivaPaya par saBaI ORaetaaAae> ke manaae> kae qVeilata kr idyaa _ qnakI AaejasvaI vaaNaI baD[I hI paRBaavaoaalaI va paRerk YaI_ taInaae> OReP# kivayaae> kI hasya - vya>gya - taIna Baavaae> kI i<avaeNaI mae> gahrI DubakI lagaa kr saBaI ihndI- paRemaI Aanaindta hae rhe Yae AaEr Aaja BaI vae xaNa raemaa>icata kr rhe hE> ; AivasmarNaIya hE>_ AadrNaIya i<apaa#I jaI , saureSaa jaI va samasta ‘ caetanaa ‘ pairvaar! 25 taa. kI saMZyaa sada hma laaegaae> ke ilayae smarNaIya sanZyaa rhegaI_ taInaa>e kivayaae> nae ijatanaa manaaer>jana ikyaa AaEr hMsaayaa, }tanaa oaayad bahuta samaya sae nahI> huAa Yaa va ijasakI hma sabakae bahuta Aavaoyaktaa YaI_ Aapa sabaka pairORma , Aayaaejana va svaagata paRoa>sanaIya hE_ Aaoaa hE Aapa, sabakae BaI yah AaBaasa saBaI nae idyaa haegaa ik ]esaa Aayaaejana @aer>@ae oahr mae> va ihndI paReimayaae> ke ilayae bahuta idnaae> baad deSanae mae> Aayaa hE_ @aer>@ae mae> }sa qcca starIya hasyakiva sammaelana kI AaoaataIta saflataa ke ila] ‘ ihndI caetanaa’ ke sa>paadk ORI oyaama i<apaa#I jaI taYaa qnake sahyaaeigayaae> kae haid|k baZaa}|_ ina:sa>deh qnaka yah paRyaasa sarahnaIya hE_ hmae> ivaovaasa hE ik BaivaPya mae> }sa paRkar ke saaihityak samaayaaejanaae> sae vah Baarta kI ZartaI sae saudUr basae ihndI paReimayaae> kI saaihityak xauZaa kae oaa>ta kr ihndI BaaPaa ke paRcaar - paRsaar mae> satata paRyatnaoaIla rhe>gae_ oau B a kamanaaAae > saihta- Da.janak Sannaa Aapa saba Anaekae> baZaa}| va paRoa>saa ke paa<a hE> AaEr hma sabake sahyaaega par Aapa sada Baraesaa kr saktae hE> , yah hmaara ivaovaasa hE_ Aapa sabake ila] Anaek oauBakamanaaAae> ke saaYa:}indra vamaa| mahendR vamaa| hasya kiva sammae l ana- pa<a AivasmarNaIya Aayaae j ana 25 ApaREla ka idna @aer>@ae ke ihndI paReimayaae> ke ila] AivasmarNaIya idna rhegaa _ jaba qnhe> Bavya hasya rsa kivasammaelana mae> Baarta ke raP@ILya Antara|P@ILya Syaaita paRapta taIna kivayaae> kI rsaisaKta kivataaAae> ka rsaasvaadna krnae ka saaEBaagya paRapta huAa_ }na taIna kivayaae> kI hasya - vya>gya ]va> AaejapaUNa| vaaNaI nae ORaetaaAae> kae ma><amaugZa kr ilayaa; iksaI kae samaya ka Baasa nahI> Yaa; kavya rsa kI }sa i<avaeNaI mae> saBaI gaaetae lagaa kr ktaktya hae rhe Yae_ klama kI taak[ta talavaar sae AiZak haetaI hE_ }na vyaiKtayaae> nae ApanaI hasya vya>gyaatmak taYaa AaejaBarI kivataaAa>e sae }sa qiKta kae paUNa| cairtaaYa| kr idyaa _ rajanaIita , samaaja , Zama|, pairvaar, - kae}| ]esaa jvala>ta ivaPaya nahI> Yaa jaae }nake maZaur k>N# sae ACutaa rha hae AaEr ifr hasya Vara }na kivataaAae> mae> ]k krara vya>gya vya>injata haetaa Yaa ijasa karNa yae kivataa]M mama| kae Baedtae huyae hdya par ]k Aima@ Capa CaeD[nae vaalaI YaI>_ hasya vya>gyaatmak kivataaAae> mae> jaIvana ka saar Yaa, satya Yaa yaYaaYa| Yaa, maI#I cau@kI YaI AaEr YaI AtyaaiZak raecaktaa_ i<apaa#I jaI, “ihndI caetanaa ” ka ApaERla ka ‘haelaI ivaoaePaaMk AMk ’ paRapta huAa_ deSakr Atyanta paRsannataa hu}|_ r>ga ibar>gaa klaatmak AavarNa haelaI ke Avasar par Atyanta qpayauKta Yaa_ pai<aka ka star inaSaar par hE_ Da. Aaema kumaar Aaya| kI rcanaa “ camacaa” Aita raecak hE_ oabdae> ke qicata cayana ke ila] qnhae>nae AcCI irsaca| kI hE_ Da. sauZaa Aaema $I>gara Vara paRstauta saaxaatkar laeSakae> ke ivaPaya mae> AcCI jaanakarI paRapta krvaatae hE>_ maE>nae jagajaIta isa>h Vara gaayaa gaIta “ vaae kag[aj[a kI kotaI ”taYaa baegama AStar Vara gaa}| ga[j[ala hmanae samaJaa Yaa ik barsaata mae> barsaegaI oaraba k}| baar saunaI YaI ,parntau maalaUma na Yaa ik vah saudoa|na f[aikr Vara ilaSaI ga}| hE_ sauZaa jaI kae bahuta saara Zanyavaad_ ihndI saevaa ka Aapaka paRyaasa sarahnaIya hE hmaarI oauBakamanaa]> pai<aka ke saaYa hE>_ qPaa deva ( AmarIka) 5
 • 6. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 25 ApaR E l a 2008 kI sa> z yaa ihndI paR c aairNaI saBaa taYaa ‘ ihndI cae t anaa ’ pairvaar ke ila] AivasmaNaI| y a rhe g aa_ Bagavata oarna OR I vaastava jaIvana ke r>ga sa>ga manavaa qma>ga kre Alasaayae Baavaae> mae> nava rsa tar>ga Bare_ }saI Zyaeya kae laekr ‘ ihndI caetanaa ’ ke paRZaana sa>paadk ORI oyaama i<apaa#I nae Baarta sae Aayae taIna saupaRisa& kivayaae> kae kEnaeDa Aama>i<ata kr ]k ivara@ kiva sammaelana ka Aayaaejana ikyaa_ }sa kiva sammaelana mae> saBaI ihndI sa>sYaaAae> nae sahyaaega dekr kiva sammaelana kae safla banaayaa_ ORI gajaendR saaela>kI kI AaejapaUNa| vaaNaI nae saBaa mae> paRaNa fU>k idyae AaEr saara hala krtala Zvaina sae gaUMja q#a_ gajaendR jaI ke ivaPaya mae> ijatanaa BaI kha jaaya kma hI haegaa_ qnaka Baarta paRema AaEr raP@L Baavanaa sae Aaeta paRaeta kivataa]M qccakaei@ ke saaihtya ka paRmaaNa detaI hE>_ qnake sa>caalana naee> caar caa>d lagaa idyae_ qnhI> ke oabdae> mae>- saunaae maere maIta raP@L Baavanaa ke gaIta paRIta kI paRtaIta laeke Aayaa taba Zaama jaI Aapake AtaIta ke hI sa>skar vaalaI rIta, paavana saI paRIta laeke Aayaa taba Zaama jaI Da. saunaIla jaaegaI ke hasya nae taae maanaae paRtyaek kae #hake lagaanae ke ilayae ivavaoa kr idyaa_ hasya ke AitairKta qnake sa>vaedna oaIla gaItaae> nae saBaI ke hdya ke A>tar kae CuAa_ qnake kivataa paa# kI ivaiZa taYaa saaenae jaEsaI SarI vaaNaI saunatae hI banataI YaI_ qnaka vyaiKtatva AakPa|k taYaa kivataa ke hI AnauWpa Yaa_ qnake kuC kivataa A>oa:‘klayauga mae> paEsaa banaa _ }|ovar Allaa rama ibanaa dama ke hae nahI>, saktaa kae}| kama’ kuC sa>vaednaoaIla saidyaae> sae pahlae kuC sapanae dpa|Na jaEsae @U@e Yae_ jyaae> DalaI sae paTae @U@e, taumasae ]esae CU@e Yae_’ Da. saureoa AvasYaI nae maere hdya ke BaItar JaaMka AaEr mauJae ]esaa lagaa ik kae}| maerI hI baata kh rha hae_ mauJae qnake vya>gya ke saaYa jaae gaU$[ baata vah khtae hE> ka ]k AnaU#a $>ga dISa paD[a jaae hr kiva mae> nahI> imalataa_ qnakI vaaNaI mae> Aaeja hE_ vah iksaI baata kae vya>gyaatmak banaakr samaJaa saktae hE>_ ]esaI paRitaBaa kma hI laaegaae> mae> idSaa}| detaI hE_ maE> ih>dI caetanaa AaEr ih>dI paRcaairNaI saBaa ke saBaI laaegaae> kae }sa hasya kiva sammaelana kI saflataa par baZaa}| detaa hU>_ Aaoaa hE ik yah sahyaaega sada paRapta haetaa rhegaa_ baZaa}| sa> d e o a :pai<aka]M caahe saaihityak hae, saa>skitak > hae>, Zaaima|k hae>, rajanaIitak hae>, vyaavasaaiyak ha>e Avyaavasaaiyak haeAYavaa > Antajaa|laIya; AaZauinak yauga mae> pai<akaAae> ka Atya>ta mahtvapaUNa| yaaega dana rha hE_ paustake> Xana ka kÖmBa haetaI hE>, qna mae> yauga #hr saa jaataa hE_ paRaya: ivaPaya-vastau samaya ke saaYa kla kI baata saI bana jaataI hE parntau pai<aka ]k paRvaahmayaI jala-Zaara jaEsaI haetaI hE, jaae yauga kI Civa kae qkertae hu], samaya taYaa samaaja ke ila] inarntar naUtana idoaa idSaatae hu] yauga ke saaYa hI paRvaaihta haetaI rhtaI hE_ ]k vyaiKta Vara ilaiSata paustak ]ka>gaI hae saktaI hE parntau pai<aka ka Aistatva bahu AayaamaI hI haetaa hE; vah ]k pauPpa-gaulma jaEsaI haetaI hE, ijasamae> ~tau ke Anausaar paRfuillata haenae vaalae pauPpaae> kae ]k ivaoaePa +ma sae saijjata kr ke paRstauta ikyaa jaataa hE_ pai<aka mae> Anaek laeSakae>, kivayaae> taYaa klaakarae> kI rcanaa]M haetaI hE>, jaae yauga ka paRitainaiZatva krtaI hE>_ pai<aka]M samaaja ka saccaa maaga|-doa|na kr saktaI hE>_ Aajakla ihndI mae> BaaPaa-paRdUPaNa kI Baya>kr AaMZaI Aa}| hu}| hE_ ihndI kI yah samasyaa Anya BaartaIya BaaPaaAae> ke saaYa nahI> hE>_ yaid BaartaIya BaaPaaAae> mae> ]esaa maela-jaaela hae jaa] taae Baarta kI BaaPaayaI samasyaa hla hae jaa] AaEr deoa kI ]ktaa kae kae}| Baya na rhe_ yah samasyaa hE A>gaRej[aI ke saaYa_ qdarvaaidtaa, AaZauinaktaa taYaa paRyaaegavaaidtaa ke naama par ihndI mae> A>gaRej[aI ke oabdae> ka ZaD[llae sae paRyaaega ikyaa jaa rha hE_ deSaa gayaa hE ik Aajakla ihndI ke kÖC ioaSarIya ivaVana BaI ihndI ke dae vaaKya BalaI-BaaMita nahI> baaela paatae_ qnake vaaKyaae> mae> kae}| na kae}| Aa>gla BaaPaIya oabd Avaoya Aa jaataa hE_ }saI paRkar rcanaakar paRaya: khainayaae> taYaa laeSaae> mae> hI nahI> Aipatau kivataaAae> tak mae> A>gaRej[aI oabdae> kI Barmaar saI kr detae hE>_ ihndI qdU| taae dUZa-paanaI BaaMita samaaihta saI hae hI ga}| hE>_ ijasaka paRmaaNa hE> Aaja kI rcanaa]M_ Aba taae bahuta saI pai<aka]M spaP@tayaa qdU| kI rcanaa devanaagarI ilaipa mae> haenae ke karNa ihndI kI rcanaa kh kr paRkaioata krnae lagae hE>_ maere paasa ]esae k}| paRmaaNa hE>_ Astau, mauJae A>gaRej[aI oabdae> ke paRyaaega sae kae}| ivaraeZa nahI> hE, ivaraeZa hE qsa paRvaiTa sae jaae A>gaRej[aI kae ihndI sae QMcae star kI BaaPaa maanataI hE; jaae A>gaRej[aI ke paRyaaega kae qcca saamaaijak star ka paRtaIk samaJataI hE_ mauJae pairvaad hE A>gaRejaae> kI qsa maanasa-sa>taita sae jaae Aaja BaI maanaisak -dasataa sae gaRsta hE AaEr A>gaRj[aI ]va> paaocaatya e sa>s=ita ka paxapaata kr ke ihndI kae ZaraoaayaI krnae ka satata` paRyaasa krtaI rhtaI hE_ mauJae ]esae vyaiKtayaae> kae deSasaunakr paID[a haetaI hE jaae ihndI ka Saatae hE> AaEr ihndI par hI gaura|tae hE>_ 6
 • 7. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ihndI cae t anaa kI dsavaI> jayantaI par baZaa}| ihndI caetanaa ke dsa sa>zaPa|-paUNa| vaPa| paUNa| hae rhe hE>_ parntau d$[ paRitaX sa>sYaapak taYaa mauSya sa>paadk BaRataa ORI oyaama i<apaa#I jaI ke ki#na tapa AaEr tyaaga nae }sae A>k paRita A>k AiZakaiZak manaaerma Wpa mae> paRstauta ikyaa hE_ }sa maZya mae> iktanaI hI Anya pai<aka]M, sa>sYaa]M taYaa ihndI kI mahana ivaBaUitayaaM }sa sae jauD[I hE>; jaae hmaare ila] Atyanta gaaErva kI baata hE_ maE> ihndI caetanaa pairvaar ke samasta kma|# kaya|ktaa|Aae, oauBa icantakae, rcanaakarae> taYaa paa#kae> kae haid|k > > baZaa}| detaI hUM_ hr ihndI BaaPaI sae maera inavaedna hE : ba$[ kr Aagae Aa}]_ ihndI caetanaa zar-zar pahuMcaa}]__ Daâý narendR kaehlaI ke Anausaar - “ihndI mae> A>gaRej[aI oabdavalaI ke paRyaaega kI baata maE> nahI> krtaa_ BaaPaa kae sama& krnaa ]k baata hE AaEr iva=ta` krnaa ]k Alaga baata hE_ ihndI kae A>gaRej[aI ke }sa maZaur ivaPa taYaa paRdUPaNa sae pai<aka]M hI bacaa saktaI hE>_ yaid sampaadk-vand ApanaI naIita inaZaa|irta kr lae> ik hma ]esaI BaaPaa-paRdUiPata rcanaa]M paRkaioata nahI> kre>gae taae rcanaakar BaaPaa-paRdUPaNa ka kaya| nahI> kr sake>gae_ parntau, yaid sampaadk gaNa hI ApanaI BaaPaa kae paRdUPaNa sae nahI> bacaa paa]Mgae taae Anya ~taujanya (maaEsamaI) rcanaakarae> ka taae khnaa hI Kyaa! mauJae paRsannataa hE ik ihndI caetanaa }sa idoaa mae> jaagaWk ]va> sacaeta hE_ yah baD[e gava| kI baata hE ik ihndI caetanaa ka star qTaraeTar qcca haetaa jaa rha hE_ paRaya: deSaa gayaa hE ik iktanaI hI pai<akaAae> ke paRkaoana ka oauBaar>Ba baD[e qtsaah paUva|k haetaa hE parntau dae-caar A>kae> ke paocaata` vae pai<aka]M kalakvailata hae jaataI hE>_ ivagata dsa vaPaae|> sae ihndI caetanaa ka paRtyaek A>k inayaimata Wpa sae inaklataa rha hE_ iktanae hI maUlyavaana ivaoaePaa>k BaI ihndI caetanaa nae id] hE>_ maE> svaya> saaxaI hUM ik Aatapa hae yaa paavasa, AaMZaI hae yaa ihma-vaPa|Na parntau ORI oyaama i<apaa#I jaI kI lagana kBaI xaINa nahI> hu}| hE_ vae ihndI caetanaa ke sampaadna ]va> paRkaoana mae> }tanae tallaIna hae ga] hE> ik vahI qnakI caetanaa bana ga}| hE_ maE> ihndI caetanaa <aEmaaisak pai<aka kI dsavaI >jayantaI par kamanaa krtaa hUM ik ihndI caetanaa qTaraeTar ivakisata haetaI hu}| hr ihndI BaaPaI ke gah mae> pahuMca kr ihndI ka AlaSa jagaa]_ }sa ]eitahaisak Avasar par maE> samasta ihndI-caetanaa pairvaar kae baZaa}| detaa huAa ORI oyaama i<apaa#I ]va> ORImataI saureSaa i<apaa#I ke saucaaw svaasYya taYaa dIzaa|yau ke ila] paRBau sae paRaYa|naa krtaa hUM_ sammaanaIya paRae. i<apaa#I jaI, ‘ ihndI caetanaa’ , ApaREla, 2008 ka A>k imalaa Zanyavaad_ yah nayaa A>k pai<aka kae nayaa Wpa rMga detaa idSaayaI detaa hE_ AavarNa paP# taae BaartaIya klaa ka hI Wpa hE _ Aapaka sampaadkIya ivacaaraeTaejak hE taYaa k}| mahtvapaNa| mau%ae> kae q#ataa hE , jaEsae ‘ ihndI caetanaa’ kI dsa vaPa| kI ihndI - saevaa ka }itahasa , paRvaasaI saaihtya kae paRaetsaahna AaEr nayae - nayae paRvaasaI laeSakae> kae ma>ca paRdana krke qnakI sajanaatmaktaa kae paRaetsaaihta krnaa taYaa }sa saaihityak yaX ke Vara BaartaIya icantana kI ‘ vasauZaEva ku@umbakma` ’ parmpara kae sYaayaI AaEr #aesa Wpa denaa ]k paRvaasaI pai<aka ke ]esae sa>klpa taYaa vyavahairk kaya| stautya hI nahI> , bailk ihndI ivaova mae> sammaana ke AiZakarI hE>_ jahaM tak rcanaaAae> ka savaala hE , }sa baar Aapanae k#aertaa sae rcanaaAae> ka cayana krke AcCI - sae AcCI rcanaayae> denae ka paRyatna ikyaa hE_ Da. sauZaa Aaema $I>gara ka paRema janamaejaya sae ilayaa }n@rvyaU ]k AcCI oauwAata hE, laeikna paRtyaek A>k mae> iksaI paRvaasaI laeSak sae BaI Bae>@ vaataa| hae taae AcCa rhegaa_ haelaI par rcanaa]M dekr Aapanae Baarta ke saa>skitak ]va> Zaaima|k pavaae|> - qtsavaae> sae paa#kae> kae pairicata krakr qnhe> BaartaIyataa ke saaYa jaaeD[nae ka safla paRyatna ikyaa hE_ }sa A>k mae> saumanakumaar za}|, naIrja naEYaanaI , gaaEtama sacdeva , raZaa gauptaa, Anaupamaa isa>h, kinaka saKsaenaa,gajaendRsaaela>kI , saudoa|na ipaRyadoa|naI , rmaeoa oaaEnak , saureoa candR oauKla , raja maheovarI Aaid kIrcanaa]> dekr pai<aka ke star kae QMcaa ikyaa hE _ ]k kÖ>Dilayaa » ihndI caetanaa ihndI caetanaa ka navala fladayaI qtkPa|_ ba>Zau ! deSatae-deSatae baIta ga] dsa vaPa|__ baIta ga] dsa vaPa|, deSakr hPa| hae rha_ Aita qjjvala BaivaPya ka hE sa>doa| hae rha__ kiva Aadeoa kre ihndI kI dUr vaednaa_ saare jaga mae> hae samaadtaa ihndI caetanaa__ » mahakiva paRae. hir oa>kr Aadeoa mahainade o ak - BaartaIya iva^a sa> s Yaana, i@L i naDaD ]> D @u b ae g aae ; knaaDa; Amae i rka 7
 • 8. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 kula imalaakr yah AMk kayaaklpa kI nayaI oauwAata hE AaEr Aaoaa krtaa hU> ik }saka paRtyaek A>k ipaClae A>k sae BaI baehtar haetaa jaayaegaa_ Aapake saaYa Da. sauZaa $I>gara ka sahyaaega saaenae mae> sauhagae ka kama kr rha hE_ yah pai<aka ke ilayae oauBakark hE_ Aapanae ]k AcCI @Ima banaa laI hE jaae imalajaulakr kama kr rhI hE _ yah pai<aka ke ila] oauBakark hE _ paa#kae ! AK@U b ar 2008 ka AM k hma ivaoae P aaM k inakala rhe hE > _ Aapakae yah jaanakr hPa| hae g aa ik yah ivaoae P aaM k hma OR & e y a, vairP@ ]va> paR S yaata qpanyaasakar , naa@kkar , khanaIkar, vya> g yakar ]va> inabanZakar, Da.nare n dR kae h laI par inakala rhe hE > _ ivanaItaDa. kmala ikoaae r gaae y anaka Da. nare n dR kae h laI Aata> k , saaYa saha gayaa du : Sa, mae r a Apanaa sa> s aar, dIxaa,Avasar,yau & , mahasamar, AByau d ya,AiBaXana ]va> taae D [ a e kara taae D [ a e }tyaaid qpanyaasaae > , Aatmaa kI paiva<ataa,jagaanae ka AparaZa, AaZau i nak laD[ k I kI paID[ a , (vya> g ya) Aaid, gaare kI dIvaar, inaNa| y a wka hu A a ( naa@k), namak ka kE d I, inacalae FlaE @ mae > , khanaI ka ABaava, ( khainayaaM ) }tyaaid ke rcaiyataa hE > _ Da. kae h laI ke saaihtya kI yae isaf| JalaikyaaM hE > _ Da. kae h laI ke vyiaKtatva , k i tatva ]vaM saaihtya par rcanaa]M Aama> i <ata hE > _ laeSakae> ]va> paa#kae> sae inavaedna hE ik rcanaa]M jau l aa}| tak hmae > Apanae ica<a saihta Baeja de> _ ba>Zauuvar ORI i<apaa#I jaI, ivanamaR AiBavaadna_ Aaoaa hE , svasYa saana>d hae>gae_ kuC maah paUva| Aapanae faena sampak| ikyaa Yaa, saaYa hI ‘ ihndI caetanaa ’ ke janavarI A>k mae> Aapanae maerI kivataa paRkaioata krnae kI Anaukmpaa kI, yah maere paRita Aapake Apanatva Baava ka hI paircaayak hE_ AaBaar oabd baaEnaa lagataa hE_ haM, ktaXtaa Xapana maE> Apanaa kta|vya samaJataa hU>_ Aapake samaana mahanauBaava sae sampak| saainaZya mae> maere zainaP# Baa}| ORI Ariva>d jaI ke yaaegadana kae maE> ApanaI Zaraehr samaJataa hUM_ rcanaa]M Bae j anae ka pataa hE : - jabaik Baarta mae> ihndI saaihityak pai<aka]M ba>d hae rhI hE>, Aapa ivadeoa mae> inar>tar ‘ ihndI caetanaa’ ke paRkaoana ka +ma banaayae huyae hE> - }sake paaova| mae> ihndI ke paRita Aapake samapa|Na Baava kI ijatanaI sarahnaa kI jaayae , kma hE_ kpayaa maerI baZaa}| svaIkar kre>_ hindichetna@yahoo.ca sudhaom9@gmail.com }sa pa<a ke saaYa kuC na}| kivataa]M ‘ihndI caetanaa’ mae> paRkaoanaaYa| sa>lagna kr rha hUM ,ijanaka samaavaeoa paUva| paReiPata sa>klana mae> nahI> hE_ qpayuaKta lagae>, taae sauivaZaanausaar paRkaioata krnae ka kP@ kre>_ Aapake ihta kI baata :Aba Aapa tak zar baE#e ih>dI saaihtya pahu>ca saktaa hE_ deiSayae ! Aaoaa hE, Aapaka Apanatva paanae ka saaEBaagya - sauSa, mauJae inar>tar paRapta haetaa rhegaa_ www.pustak.org Aadr ]va> AiBavaadna saihta Aapa ih>ndI caetanaa kae On line par pa$[ saktae hE>..... www.vibhom.com 8
 • 9. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 www. RadioSabrang.com saupaRisa& hasya kiva Da. maZaupa paa>Deya kI hasya AaEr vya>gya vaEiovak samaudaya kI paRstauita Anaektaa mae> ]ktaa ka paRtaIk reiDyaae sabar>ga ( Denamaak| ) saaihtya ka vaEiovak starIya ma>ca qcca kaei@ ke saaihtyakarae> kae qnakI Aavaaj[a va paRisa& gaayakae> , gaaiyakaAae> kI Aavaaj[a mae> saunae> ...... sauina] ]k dUjae ke sa>ga ifr mahke>gae saare r>ga mahakiva paRae. Aadeoa kI jaaeoa BarI paRvaasaI kI paataI Hindi Chetna is a literary magazine published quarterly in Toronto, Ontario under the editorship of Mr. Shiam Tripathi. Hindi Chetna aims to promote the Hindi language, Indian culture and the rich heritage of India to our children growing in the Canadian society. It focuses on Hindi literature and encourages creative writers, young and old, in North America to write for the magazine. It serves to keep readers in touch with new trends in modern writing. Hindi Chetna has provided a forum for Hindi writers, poets and readers to maintain communication with each other through the magazine. It has brought many local and international writers together to foster the spirit of friendship and harmony. 9
 • 10. kiva sammaelana saunanae ke ila] BaavaI paI$[I taEyaar kI jaa rhI hE ... devaendR isa>h Baarta mae> janmae, palae ]va> Aar>iBak ioaxaa ` Baaepaala mae> laenae ke baad,qcca ioaxaa gaRhNa krnae devaendR isa>h sa>yauKta raP@L Amaeirka Aa]_ AiBaya>taa bananae ke qpara>ta nyaUjasaI| ke hae ila]_ yahaM ApanaI saupatnaI AaEr dae baccaae> ke saaYa rhtae hE>_ devaendR isa>h vaIr rsa ke kiva hE>_ raP@L BaiKta sae BarI kivataaAae> kae vae AaejapaUNa| Aavaaj[a mae> paRstauta kr laaegaae> kae ma<amaugZa kr detae hE>_ ]k oaama ih>dI ke naama taYaa ihndutva gaja|na naama sae }nakI rcanaaAae> kI ]k saI. DI. va DI.vaI.DI. qpalabZa hE_ paiocama kI paurvaa}| naama sae Amaeirka ke sYaayaI kivayaae> kI kivataayaae> ka sa>gaRh BaI sa>paaidta krvaayaa Yaa_ ih>dI BaaPaa kae AmarIkI skUlaae> iVtaIya BaaPaa ke Wpa mae> laanae mae> sai+ya hE>- ih>dI yaU.]sa.]. naamak sa>sYaa banaakr ih>dI ioaxaa ke kaya| mae> sa>lagna hE>_ Aaja ih>dI yaU.]sa. ]. Vara 20 sae AiZak ih>dI kI paa#oaalaa]M calaa}| jaa rhI hE> , ijanamae> 700 sae AiZak iva^aYaI| ih>dI saISa rhe hE>_ BaartaIya dukanaae> ke naamaae> ka ih>dI krNa hae , }sa baare mae> BaI vae paRyatnaoaIla hE>_ paRita vaPa| ih>dI mahaetsava baDI ZaUma - Zaama sae nyaUjasaI| mae> Aayaaeijata krtae hE>_ qsa samaya baccaae> ka kaya|+ma , kivasammaelana ]va> paustak maelae ka BaI Aayaaejana haetaa hE_ ih>dI ke ila] kI ga}| ivaoaePa saevaaAae> svaWpa ivaiBanna sa>sYaaAae> Vara }nhe> sammaainata ikyaa gayaa hE_ }sa sa>dBa| mae> idllaI kI sa>sYaa Axarma` , nyaUAak| ke valD| ibajanaesa faerma,nyaUjasaI| kI doahra saimaita taYaa FlaaeirDa kI ihndU yaUinavaisa|@I Vara }naka sammaainata haenaa qllaeSanaIya hE_ gata idnaae> ‘ih>dI caetanaa’ ke ilayae maEnae devaendR isa>h jaI sae Amaeirka mae> qnake ih>dI kaya| AaEr qsasae paRapta hu}| saflataaAae> ke baare mae> baatacaIta kI- sauZaa - ihndI yaU.]sa.].AaEr }sake kayaae|> ke baare mae> bataa]>..... devaendR isa>h- ih>dI yaU.]sa. ]. kI sYaapanaa saata vaPa| pahlae hu}| YaI_ yah ih>dI kaya|kTaa|Aae> AaEr svaya>saevakae> ka samaUh hE_ ih>dI ka kama taae hma kr rhe Yae par jyaae> - jyaae> kama ba$[a taae qsae Anauoaaisata Wpa - reSaa denaa jaWrI Yaa_ paa#oaalaa]M devaendR isa>h ke naama par nahI> calaa}| jaa saktaI YaI> Ata: paRtyaxataa vyavaisYata $aMcaa banaayaa gayaa_ ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 Amaeirka ke kanaUnaae> ka paalana BaI krnaa Yaa_ par ApaRtyaxa Wpa mae> baD[I SaulaI vyavasYaa hE_ AZyaxa, qpaaZyaxa jaEsaI kae}| baata nahI>_ saBaI kaya| kTaa| hE> AaEr ]k samaUh ih>dI ka kama kr rha hE_ oaaSaa]M fElaI hu}| hE>- nyaUAak| , nyaUjasaI| , paEnsanavaeilayaa, DElavaeyar, kEnaeDa, kEnaei@k@, flaaeirDa_ sauZaa - iktanaI kxaa]M ]va> OReiNayaaM hE>...? devaendR isa>h- 25 sae AiZak kxaa]M hE> AaEr paaMcavaI> OReNaI tak pa$[ayaa jaataa hE _ dae star AaEr ba$[a rhe hE>_ ABaI }nhe> AaEr ba$[ayaa va inaSaara jaa rha hE_ sauZaa- }sa paEmaanae par kama krnae ke ila] bahuta sae svaya> saevakae> kI jaWrta hE_ ih>dI yaU.]sa. ]. ke paasa iktanae kaya| kTaa| hE>_ devaendR isa>h- ih>dI yaU.]sa.]. ke Asa>Sya kaya| ktaa| hE> par mauSya Wpa sae jauDe[ 50 sae 60 svaya> saevaI hE> jaae maIi@>gaae> mae> q#tae baE#tae hE> AaEr 115 ke krIba AZyaapak hE>_ ipaClae vaPa| 1200 ke krIba iva^aYaI| Yae AaEr }sa vaPa| kuC kxaa]M AaEr ba$[e>gaI_ jaae paa#oaalaa]M cala rhI hE> qnamae> AaEr baccaae> kI BataI| haegaI- 1500 baccaae> kI qmmaId hE_ sauZaa- yah taae maE> samaJa ga}| ik ih>dI yaU.]sa.]. ka kama BaavaI paI$[I kae ih>dI BaaPaa , BaartaIya saByataa ]va> sa>skita sae sarabaaer krnaa hE_ }sake AitairKta AaEr Kyaa q%eoya hE>? devaendR isa>h- mauSya q%eoya skUlaae> mae> ih>dI lae jaanaa hE_ k}| ivaovaiva^alayaae> mae> ih>dI hE par skUlaae> mae> ih>dI na haenae sae ]k Antar saa Aa jaataa hE_ skUlaae> sae baccae ih>dI pa$[kr yaUnaIvaisa|@I jaa]>gae taae AaEr BaI AcCa rhegaa_ baccaae> kae ApanaI BaaPaa ke paRita Aatma ivaovaasa haegaa AaEr tanaava BaI kma haegaa_ hma caahtae hE> ik skUlaae> sae ih>dI pa$[ kr jaa]M taae yaUnaIvaisa|@I mae> k, Sa, ga, na saISae> bailk BaaPaa ka Aanand laekr AaEr Aagae AZyana kre>_ imaiDla skUla AaEr ha}| skUla mae> ih>dI lae jaanae kI kaeioaoa hE_ ]iDsana ( nyaUjasaI| ) ke ]k skUla mae> taae hae ga}| hE dae taIna AaEr skUlaae> sae baata cala rhI hE oaIzaR hI pairNaama saamanae Aayaegaa_ sa>zaPa| jaarI hE_ sauZaa- ‘ ih>dI mahaetsava’ hr vaPa| Aapa krtae hE>_ }samae> baccaae> ke saa>skitak kaya|+ma , kiva sammaelana haetae hE>_ Kyaa Aapa hmaare paa#kae> kae bataayae>gae - ik }saka q%eoya Kyaa hE? devaendR isa>h- Amaeirka mae> ih>dI ka yah sabasae baD[a ivaXapana hE_ }tanaa saud$[ ih>dI ka ma>ca hE_ yah ]k tarh sae ih>dI kI 10
 • 11. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 kI paRyaaegaoaalaa hE_ paUra vaPa| jaae paa#`ya+ma pa$[ayaa jaataa hE _ qsaka paRdoa|na }sa mahaetsava mae> haetaa hE_ hj[aarae> kI krtalaZvaina mae> baccaae> ka ih>dI ke paRita ivaovaasa A@U@ AaEr wica ba$[taI hE_ Baarta mae> paa#`ya +ma ]va> paRyaaega oaalaa haetaI hE_ ih>dI yaU.]sa.]. kI yah paRyaaega oaalaa hE_ hma }samae> paRitayaaeigataa]M hI rSatae hE>_ ih>dI saISanae AaEr samaJanae kI jaae qnakI oaiKta hE qsaka paRdoa|na vae krtae hE>_ }na paRitayaaeigataaAae> ke k}| maaZyama hE>- kivataa , khanaI, laeSa, vaad - ivavaad .... }na paRitayaaeigataaAae> ka q%eoya har - jaIta nahI> , jaae BaI ma>ca par ih>dI baaelataa hE ivajaetaa hE_ baccaae> kae maEDla, @LafI dI jaataI hE> ik qnamae> AcCI xamataa qjaagar hae AaEr vae maehnata ke saaYa ma>ca par Aa]M_ Aagae Aanae ke ila] baccae qccaarNa par Zyaana detae hE>_ oabd Xana paRitayaaeigataa ,oabd A>taaxarI }tyaaid paRitayaaeigataaAae> mae> baccae baD[I taEyaarI sae Aatae hE>_ baccaa taIna imana@ baaelataa hE taae BaaPaa ke paRita ivaovaasanaIya hae jaataa hE qsamae> Aatma ivaovaasa ba$[ jaataa hE_ yahaM ke baccaae> kI maataBaaPaa A>gaRejaI hE AaEr ih>dI ke paRita A@U@ AasYaa denaee ka }sasae baD[a yahaM kae}| AaEr ma>ca nahI> hE _ baccaa }sa ma>ca par saEkD[ae> baccaae> kae ih>dI baaelatae , qsaka paRdoa|na krtae deSataa hE taae ih>dI BaaPaa ke paRita wica ,maaeh ]va> sammaana ba$[taa hE_ vaataavarNa ]esaa banataa hE ik dUsare baccae BaI paRaetsaaihta haetae hE> , yaha> tak ik maaM - baapa BaI - jaae saaecatae hE> ik qTarI Amaeirka mae> ih>dI kEsae pa$[a]M? ma>ca par saba kuC baccae hI saMBaalatae hE_ > saaqYa ]ioayana ila@re r I saae s aa}@I Aaf kE n ae D a ke qdzaa@na samaarae h nyaU @ na laa}bare r I sarI , baI.saI. mae > dUsare idna kiva sammaelana haetaa hE yah BaI ih>dI paRcaar paRsaar ka hI Wpa hE - hma “ gaRasa W@” par kama kr rhe hE> taaik 40, 50 saala baad kivasammaelanaae> mae> ORaetaa hae> .....kiva sammaelana saunanae ke ila] BaavaI paI$[I taEyaar kI jaa rhI hE - kiva sammaelanaae> ke BaavaI ORaetaa ...... devaendR jaI nae }tanaI QMcaI baata kh dI ik maerI baatacaIta ka isalaisalaa yahI> samaapta hae gayaa_ BaartaIya saByataa sa>skita ke }sa saarYaI kae ‘ihndI caetanaa’ kI Aaer sae bahuta saarI oauBakamanaa]M_ devaendR jaI Apanae q%eoya mae> safla hae>_ Da. sauZaa Aaema $I>gara ‘ihndI caetanaa’ ke ila] yah gava| ka ivaPaya hE ik BaartaIyataa ke AgaRdUta Apanae jaIvana ke mahana q%eoyaae> kae caetanaa ke paa#kae> kae baaM@ rhe hE>_ maE> devaendRisa>h ka bahuta AaBaarI hU> ijanhae>nae Apanaa AmaUlya samaya Da. sauZaa $I>gara kae idyaa_ sa>paadk ihndI caetanaa @ae r > @ ae nagar mae > 25 ApaR E l a 2008 kae ihndI cae t anaa ke ma> c a par ivara@ hasya kiva sammae l ana kI ]k JalaikyaaM _ 11
 • 12. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 oahId Da. sau Z aa Aae m a $I> g ara bae@a oahId huAa paita oahId huAa Baa}| oahId huAa ipataa oahId huAa paRkita saubakI }nsaainayata ibalaSaI caaMd , saUrja , taarae> kI raEoanaI taD[paI naetaaAae> AaEr Zama| ke ila]- }>saana nahI> isaf| isapaahI oahId huAa jaae baegaunaah Yaa deoa- paRema sae Aaeta- paRaeta deoa BaKta deoa ke ila] oahId hae gayaa_ maaM kI firyaad Da.sau Z aa Aae m a $I> g ara saUrja sae khae raEoanaI na de A>Zaerae> mae> rh laUMgaI_ caaMd sae khae caaMdnaI na de ibana caaMdnaI jaI laUMgaI_ taarae> sae khae ApanaI camak na de> rastaae> mae> Ba@k laUMgaI_ 20 vaPa| BaI paUre nahI> ik] qsanae, laD[nae ka hI nahI> jaInae ka BaI hk[ hE qsae_ qparae K ta kivataa]M }| r ak yau & mae > oahId hu y ae naaE j avaana isapaaihyaae > kae samaipa| t a hE > _ }sae naaYa| kE r ae l aa}naa ke saE i nak sa> s Yaana samaarae h mae > hala hI mae > pa$[ a gayaa_ Sau[da ke AaMsaU taumhe> }>saana ka caaelaa idyaa, hEvaana bana baE#e idyaa tauma kae Sauda}| naUr, tauma oaEtaana bana baE#e rhae paakIj[agaI sae }saila] Baejaa Yaa duinayaaM mae> magar tauma naama par maj[ahba ke bae}|maana bana baE#e idyae taaehfe[ hj[aarae> iksma ke maE>nae taumhe> laeikna vahI Aba maarnae, marnae ka hE> saamaana bana baE#e yahI S[vaa}oa YaI maerI ik rhae tauma Baa}| - caare sae isatama - Aae- jaulma ka sabake ilayae f[rmaana bana baE#e maE> Sa[ud Apanae ikyae ke hOR sae maayaUsa saa haekr bahataa hU> ‘S[ailaoa’ Aa>saU ik Kyaa }>saana bana baE#e_ ~tauAae> sae khae r>ga badlanaa CaeD[ de> baer>gaI hI rh laUMgaI_ maheoa candR gaupta ‘Sailaoa’ (Baarta) saba duSa sah laUMgaI mar kr jaI laMU>gaI jaIkr mar laU>MgaI_ par bae@a maera laaE@a dae mauJae vah isaf| deoa paRemaI AaEr isapaahI hI nahI>, }nsaa> BaI hE_ 12
 • 13. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 maaer Kyaae> naacataa hE? JaD[tae huyae paTae ik qjaD[tae huyae paTae Da. gaaE t ama sacade v a - yaU . ke . Da. gaaE t ama sacade v a( yaU . ke . ) batalaaAae Kyaae> maaer naacataa ? ApanaI SauoaI jataanae kae na saundr paMSa idSaanae kae na zana- zana vaPaa| laanae kae na batalaaAae Kyaae> maaer naacataa? ApanaI caala idSaanae kae na caustaI futaI| laanae kae na Apanaa mana bahlaanae kae na batalaaAae Kyaae> maaer naacataa? ApanaI oaana idSaanae kae na ApanaI Yakana ima@anae kae na Apanaa vyaah rcaanae kae (kuC <aui@yaaM haenae ke karNa pauna: AapakI saevaa mae>) iksa g[ama sae gayae saUSa isakuD[tae huyae paTae baezar hE> ibanaa jauma| qjaD[tae huyae paTae maaEsama kI lagaI caae@ ik Apanaae> ke sataayae ima¢I mae> imalae SaUna caupaD[tae huyae paTae vaade hE> na idla AaEr na k[samae> hE> iksaI kI Kyaae> ifr BaI gayae @U@ qjaD[tae huyae paTae marnae pae na imala paa}| kBaI k[baR yaa ArYaI zaUre pae ibanaa kf[na AkD[tae huyae paTae baaMhae> mae> na Aakaoa samae@a hE iksaI nae k>gaala rhe caaMd pakD[tae huyae paTae mama|r hI kre> par na khe> AaEr na kucalaae k[dmaae> mae> igare> naak rgaD[tae huyae paTae haM }saIila] hE maaer naacataa ]k maaernaI paanae kae qsakae SaUba irJaanae kae ApanaI bahU banaanae kae maaer naacataa maaer naacataa 13
 • 14. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 bau$[a rhI smaitayaaM taIna Cae @ I kivataa]M }laa paR s aad ( Amae i rka) 1 klama maE> baaelataI YaI AaEr kae}| nahI> saunataa Yaa mauJae_ Aba maE> caupa hU>_ klama baaelataI hE AaEr saba, sauna rhe hE> mauJae! kBaI nahI> saaecaa 2.s<aItva kBaI nahI> saaecaa ik ]esaa BaI kae}| gaIta haegaa ijasae maE> kBaI nahI> gaa paaQMgaI ]esaa BaI kuC ilaSaa haegaa ijasae iksaI kae kBaI nahI> idSaa paaQ>gaI_ Aba hErana hUM kEsae maE> nahI> saaeca sakI yah saba? Kyaae> nahI> samaJa sakI s<aI haenae kI (sa> t aae P a oaaE n ak kI A> g aR e j aI kivataa ka rmae o a oaaE n ak Vara ihndI Wpaantar) yaade> BaUla rhI hE> , bau$[a rhI hE> paustak ke paIlae paD[ rhe pannaae> saI f@e jaa rhe hE> r>gaIna AaEr camakIlae kvar Alaga hae rhe BaurBaura rhe, ZaUla sae A@e kUDe[ ke $er par fE>kI jaa rhI smaitayaaM maE> }nhe> gaa>#naa caahtaI hU> ifr sae ijaldanaa caahtaI hU> laeikna jaae paP# paIlae paD[ cauke hE> paIlae ke paIlae hI rhe>gae A>tata: saare ke saare oabd saBaI Baava, saBaI ivacaar jaINa| paD[ jaayae>gae ivaPama @ukD[ae> mae> @U@- @U@ ibaSar jaayae>gae mauJae pa$[ laae syaahI fIknae sae pahlae kaga[j[a ke BaurBaura kr ibaSarnae sae pahlae maere paP# ABaI BaI Aataur hE> pala@e jaanae kae Agalaa paP# , ifr qsasae Agalaa paP# ifr qsasae Agalaa ... ApanaI inayaita kae?..... 3.Aakaoa AaiSar calatae- calatae hI paaMvaae> mae> majabaUtaI Aa}| AaEr maE> i@k kr SaD[I hae sakI_ Aba paaMvaae> mae> dma hE AaEr paEr talae kI j[amaIna kI pauStagaI ka Ahsaasa BaI Aba klpanaa ke pa>Sa nahI> }cCaAae> ke par hE> jaae maE> Apanae ihssae ka Aakaoa talaaoanae inakla paD[I hU> ! 14
 • 15. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 maaM baaelaI ‘maZaur maZaur’ paR a Na oamaa| ( yaU . ke . ) Bagavata oarNa ORIvaastava ‘oarNa’(kEnaeDa) pahlae ApanaI baaelaI baaelaae ifr caahe tauma kuC BaI baaelaae }>gailaoa baaelaae, WsaI baaelaae taukI| baaelaae, spaEinaoa baaelaae jama|na baaelaae, DEinaoa baaelaae ArbaI baaelaae,caInaI baaelaae kuC BaI baaelaae laeikna pahlae ApanaI maaM kI baaelaI baaelaae maZaur maZaur svar gaataa cala saba par pyaar lau@ataa cala saBaI ]k maaM kI sa>taanae> ZartaI ke gauNa gaataa cala_ hE AsaIma Aakaoa Are mana ApanaI Saaeja ba$[ataa cala_ Apanaa AaEr parayaa hE Kyaa }sa qsa kae Apanaataa cala_ ApanaI baaelaI maa> kI baaelaI maI#I-maI#I,pyaarI-pyaarI ApanaI baaelaI maaM kI baaelaI hr baaelaI sae nyaarI - nyaarI ApanaI baaelaI maaM kI baaelaI ApanaI baaelaI sae nafrta Kyaae> ApanaI baaelaI maaM kI baaelaI dUjae kI baaelaI mae> Sata Kyaae> maindr maisjad gauwVara>e mae> paRBau sabakae doaa|taa cala_ ijanaka kae}| nahI> hae jaga mae> qnakae kn# lagaataa calaa__ Bare Baavanaa sajaga caetanaa ]esaa gauNa isaSalaataa cala_ taU jaae kregaa AaEr kre>gae jaIvana raga saunaataa cala__ ApanaI baaelaI ka isaKka tauma duinayaa vaalaae> sae manavaaAae Saud BaI maana krae tauma }saka AaErae> sae BaI maana kraAae maaM baaelaI ke bae@e hae tauma bae@e ka kTa|vya inaBaaAae ApanaI baaelaI maaM haetaI hE Kyaae> na sar par }sae iba#aAae ! saBaI laxya paanae kae Aataur sata kI rah idSaataa cala_ kma| hI jaIvana kI saccaa}| mana ke raga ima@ataa cala__ AaAae raepae> baIja sauZaamaya garla kI Capa CuD[ataa cala_ pataJar taae Aatae jaatae hE> qpavana pauPpa iSalaataa cala__ hirta kainta hae nahI> BaRainta hae ]esae paa# pa$[ataa cala_ sauZar hae jaIvana nahI> paRdUPaNa saba mae> jyaaeita jagaataa cala__ baaNa calae> naa paRaNa lau@e naa yah sabakae samaJaataa cala_ ivaova banae yah paRema Baava ka sabakae maIta banaataa cala__ 15
 • 16. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ga[ja[la de v amaiNa paaNDe ,mau m ba}| (Baarta) (nava A> k u r ) Kyaa Saaeyaa Kyaa paayaa maE>nae maaZau r I maaYau r ( iBalaa}| ) saavana Aayaa ZaUla qD[ataa irmaiJama kI saaEgaata kha> yae ZartaI Aba tak pyaasaI hE pahlae saI barsaata kha>_ maaEsama nae AgavaanaI kI taae mauskayae kuC fUla magar mana mae> ZaUma macaanae vaalaI SauoabaU kI baarata kha>_ jaba yah zar Apanaayaa maE>nae }sa zar ke hr pala kae jaI kr }sa zar kae ]k zar banaayaa maE>nae Kyaa Saaenaa Kyaa paanaa }samae> Apanaa fja|[ inaBaayaa maE>nae yahI jaIvana Zana paayaa maE>nae na kuC Saaeyaa na kuC paayaa Apanaa fja[| inaBaayaa maE>nae caaM d oau K laa hidyaabaadI (DEnamaak|) Saaela ke iSaD[kI drvaaj[aae> kae raeoana kr laae zar AaMgana }tanae caa>d isataare laekr ifr AayaegaI rata kha>_ BaUla gayae hma hIr kI taanae> ikssae laElaa majanaU> ke idla mae> pyaar jagaanae vaalae vaae idlakoa naga[maata kha>_ }k caehre ka AKsa saBaI mae> $U>$ rha hU> barsaae> sae laaSaae> caehre deSae laeikna qsa caehre saI baata kha>_ S[vaabaae> kI tasvaIrae> mae> Aba AaAae Bar lae> r>ga nayaa caa>d , sama>dr, kotaI, hmatauma, yae jalavae }k saaYa kha>_ naa pahlae sae taaEr tarIke naa pahlae jaEsae Aadaba Apanae daEr ke }na baccaae> mae> pahlae jaEsaI baata kha>_ kaEna khtaa hE labaae wSa[saar kI baatae> na hae> sauiSa|yaae> kI baata hae AS[abaar kI baatae> na hae> duomanaae> ka jaae rvaEyaa hE yae qna pae CaeD[ dae daestaae> mae> taae kBaI }>kar kI baatae> na hae> ]k hae tauma paaMva hE> dae kiotayaae> mae> iksaila] }sa tarf[ Aa jaaAae taae baekar kI baatae> na hae> saba j[amaanaa na kh de kana kI kccaI hE> yae zar kI dIvaarae> mae> BaI Ag[ayaar kI baatae> na hae> jaana na jaa] j[amaanaa jaanae mana yah jaana laae pyaar kI baataae> mae> Aba takrar kI baatae> na hae> “ caaMd” hrdma gaid|oae Ayyaama mae> calataa rha Aaja }sake saamanae r¿[taar kI baatae> na hae> 16
 • 17. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 g[ a j[ a la iVjaeendR (iVja) ih.paR. - Baarta Kyaae> CaeD[a deoa Aa}nae iktanae yahaM @U@ cauke hE> Aba tak Aaf[rI qna pae jaae saca baaela rhe hE> Aba tak raja mahe o varI (knaaDa) khnae kae kh saktaa hU> Apanae kae samaJaa saktaa hU> AcCa jaIvana ibataanae hetau Apanaa deoa CaeD[ Aayaa hU> mauJasae paUCtae hE> laaega jaba maE> zaUmanae jaataa hU> Kyaae> Apanaa deoa CaeD[a Kyaae> na vaapasa Aa jaataa hU> jaae karNa hE> }sake bataanaa baD[a ki#na hE samaya ke paRarmBa sae gaitamaana manauPya hE yaid manauPya khI> na jaataa nayae - nayae sYaana na basatae maanava kI paRgaita ke }itahasa irKta hI rhtae deoa CaeD[nae kI paID[a hdya mae> sadEva rhtaI hE ikntau nayaa zar basaanae mae> SauoaI BaI taae haetaI hE nayae sYaana par AadmaI paRerNaa Bara haetaa hE nava sajana krnae mae> jaana lagaa detaa hE AaEr maanava kI khanaI kae nayaI idoaa detaa hE kae}| raek saktaa nahI> paRkita ka takaja[a hE hvaa ke saaYa itanaka saa manauPya qD[a jaataa hE Kyaae> CaeD[a deoa mauJae kuC pataa nahI> kevala }tanaa jaanataa hU> AadmaI kBaI wka nahI> _ @U@ jaayae>gae magar Jauk nahI> saktae hM BaI Apanae }|maaM kI ihf[aj[ata mae> tanae hE> Aba tak rhnaumaa qnaka vahaM hE nahI> mau%ta sae k[aif[lae vaalae iksae $U>$ rhe hE> Aba tak Apanae }sa idla kae tasallaI nahI> haetaI varnaa hma hk[Ik[ta taae taerI jaana cauke hE> Aba tak f[tah kr saktaa nahI> ijanakae jaunaU> maj[ahba ka kuC vaae tahj[aIba ke mahfU[j[a iklae hE> Aba tak qnakI AaMSaae> kae khaM S[vaaba mayassar haetae naI>d Bar BaI jaae kBaI na saae sake hE> Aba tak deSa laenaa kBaI manj[ar vaae zanae ja>gala ka jaba saulaga q#`#e>gae jaae #UM# dbae hE> Aba tak raej[a naf[rta kI hvaaAae> mae> saulaga q#taI hE> ]k ica>gaarI sae zar iktanae jalae hE> Aba tak }na qjaalaae> ka nayaa naama bataaAae Kyaa hae ijana qjaalaae> mae> AMZare hI palae hE> Aba tak paursaukUna Aapaka caehra yae camaktaI AaMSae> Aapa BaI oahr mae> lagataa hE nayae hE> Aba tak Sa[uok[ AaMSaae> kae rvaanaI hI nahI> imala paa}| yaUM taae hmanae k}| oae ‘ r khe hE> Aba tak dUr paanaI hE ABaI pyaasa bauJaanaa mauiokla AaEr ‘ iVja ‘ ! Aapa taae dae kaesa calae hE> >Aba tak_ 17
 • 18. baItaa samaya laaE@ kr nahI> Aataa Aaoaa Baai@yaa- maskta A>janaa AaEr ORuita A>tar>ga saheilayaa> YaI>_ daenaae hma qmaR YaI> AaEr ]k hI kxaa mae> pa$[taI YaI>_ ORuita A>janaa sae Aizak baui&maana AaEr smaa@| YaI AaEr hr parIxaa ma>e qsae A>janaa sae AiZak A>k paRapta haetae Yae_ par saaZaarNa baui&vaalaI A>janaa kI ]k bahuta baD[I ivaoaePataa YaI ik vah Apanaa hr kaya| pairORma sae krtaI YaI_ vah Apanae hr pala - pala ka ihsaaba rSataI YaI_ deSatae hI deSatae daenaa>e gyaarhvaI> kxaa paasa krke baarhvaI> kxaa mae> pahu>ca ga}|>_ daenaae> hI DaK@r bananaa caahtaI YaI>_ laeikna maeiDkla kalaeja mae> daiSalaa laenae ke ilayae paRvaeoaparIxaa mae> paasa haenaa j[aWrI Yaa_ basa daenaae> nae fama| Bare AaEr laga ga}|> parIxaa kI taEyyaarI mae>_ par }na Cui¢yaae> mae> ORuita ke pairvaar ka Acaanak jammaU - kaomaIr jaanae ka paRaegaRama bana gayaa AaEr ORuita hae ga}| DaMvaaDaela! qsanae ApanaI iktaabae> ba>d kI> AaEr cala dI Apanae pairvaar ke saaYa kaomaIr kI saEr par_ vahI> A>janaa nae paRvaeoa - parIxaa ke ilayae pa$[a}| kI AaEr paRvaeoa - parIxaa dI par vah safla na hae sakI_ dUsare vaPa| BaI daenaae> nae paRvaeoa - parIxaa ke ilayae fama| Bare par }sa vaPa| ORuita ke pairvaar mae> iksaI kI oaadI hae rhI YaI AaEr smaa@| ORuita cala dI oaadI mae> ZaUma macaanae_ ORuita nae }sa vaPa| parIxaa nahI> dI_ }sa vaPa| BaI pairORmaI A>janaa nae parIxaa dI par vah yah parIxaa }sa baar BaI paasa na kr sakI_ ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 Acaanak ]k idna iksaI saupar maake|@ mae> ORuita nae ]k jaanaIpahcaanaI saI Aavaaj[a saunaI_ ]k imana@ mae> hI ORuita nae ApanaI ipaRya saSaI kae pahcaana ilayaa_ daenaae> ibaCuD[I saheilayaaM saalaae> baad imalaI YaI>_ daenaae> mae> jamakr baatae> hu}_ >| A>janaa nae ORuita kae bataayaa ik vah Aba iksaI baD[e Aspataala mae> s<aI - raega ivaoaePaX hE AaEr laaegaae> kae qsasae }laaja kranae ke ilayae ]paae>}@mae@ laenaa paD[taa hE_ daenaae> nae ifr sae imalanae ka vaayada krke ]k - dUsare sae ivada laI_ Aaja ORuita Apanae zar ke AaMgana mae> baE#I Apanae baare mae> saaeca rhI YaI_ oaayad samaya ka maaela na samaJa paanae ke karNa hI vah ApanaI DaK@r bananae kI AiBalaaPaa paUrI na kr sakI YaI nahI> taae Aaja vah BaI ApanaI saSaI kI tarh ]k safla DaK@r haetaI_ Aaja vah caah rhI YaI ik baItaa huAa samaya laaE@ kr Aayae AaEr vah ifr sae paRvaeoa- parIxaa dekr maeiDkla kalaeja mae> pa$[e _ par Aba Kyaa hae saktaa Yaa _ Aaja qsanae jaIvana kI }sa saccaa}| kae mahsaUsa ikyaa ik jaae samaya kae naP@ krtae hE> samaya qnaka saaYa nahI> detaa AaEr baItaa huAa samaya kBaI laaE@ kr nahI> Aataa_ taIsare vaPa| A>janaa nae ifr fama| Bara laeikna }sa baar vah parIxaa mae> safla rhI_ Aba daenaae> saiSayaaM ]k - dUsare sae bahuta dUr YaI> AaEr qnakI oaadI hae caukI YaI_ samaya pa>Sa lagaakr qD[taa calaa gayaa_ ORuita nae oaadI ke baad ]k paa#oaalaa mae> AZyaaipaka kI naaEkrI kr laI par kBaI kBaI vah ApanaI gahrI saSaI kae Avaoya yaad kr ilayaa krtaI YaI_ deSatae - deSatae Aba tak baIsa vaPa| baIta cauke Yae_ 18
 • 19. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 drAsala - oahr band -lazau kYaa lazau kYaa de v aa> o au paala - CTaIsa ga$[ inaoaa Baae > s ala e - CTaIsaga$[ caaErahe par Acaanak d>gaa BaD[k q#a_ Zaardar hiYayaarae> ke Aapasa mae> @kranae kI Aavaaj[a saunaa}| paD[nae lagaI, jaae ih>sak rajanaIita ka ioakar hae gayaa Yaa_ ABaI }saI vaKta qsake baare mae> saaecanae yaa qsakI sahayataa krnae ka maere paasa vaKta nahI> Yaa_ iksaI BaI xaNa maere saaYa kae}| BaI AipaRya za@naa za@ saktaI hE_ yahI saaecakr maE> BaID[ mae> sae Baaga inaklanae lagaa_ taBaI vah caISa dUr tak maera paICa krtaI rhI_ Baagataa huAa maE> zar Aayaa_ pasaInae sae maera badna BaIganae lagaa Yaa_ saaMsae> taeja calanae lagaI YaI>_ maE> haMfnae lagaa Yaa, taBaI Aacaanak drvaaj[ae par dstak saunaa}| paD[I maE> caaE>k q#a _ }sa vaKta drvaaj[aa Saaelanaa Sa[tare sae SaalaI nahI> Yaa_ pataa nahI> dstak denae vaalaa AadmaI iksa Zama| ka, iksa JaNDe ka haegaa _ qsake haYa mae> iksa tarh ke hiYayaar hae>gae? yahI saba saaecakr maE> Drnae lagaa _ qsa idna maE> dftar sae oaama kae zar ApanaI dupaihyaa vaahna sae laaE@ rhI YaI_ caaErahe sae gaujartae samaya Acaanak iksaI baU$[I AaErta kI kwNa Aavaaj[a mauJae saunaa}| dI “ bae@I jara wknaa taae ”_ maE> ApanaI dupaihyaa vaahna ZaImaI kr saD[k ke iknaare SaD[I hae ga}|_ AaErta paasa Aakr SaD[I hae ga}|_ vah kafI kmaj[aaer laga rhI YaI_ maaYae par pasaInaa Aa rha Yaa_ vah maElaI f@I saaD[I pahnae hu}| YaI_ daenaae haYaae> sae ]k paae@laI sa>Baalae huyae YaI_ vah AaErta paUCnae lagaI- “ bae@I tauma oahr kI Aaer jaa rhI hae ? ma>>Enae kha - haM! ifr vah baaelaI - “ mauJae YaaeD[I dUr ApanaI gaaD[I mae> baE#a kr lae jaaAaegaI ? maE> bahuta Yak ga}| hUM_ zau@nae mae> dd| hae rha hE” _ ma>Enae paUCa - “ tauma rhtaI khaM hae ? }Zar iksa kama sae Aa}| hae? vah baaelaI - “ Aaja oahr band hE , khI> kae}| kama nahI> imalaa }saila] oahr sae dUr kama kI talaaoa mae> inakla paD[I YaI_ idna Bar zaUmataI rhI par kama nahI> imalaa ”_ drvaaj[aa @U@nae lagaa Yaa _ maE>nae zabarakr drvaaj[aa Saaela idyaa_ SaUna sae laYapaYa vah maerI baahae> mae> Aakr igar paD[a_ qsae maE> sa>BaalaU ik qsasae pahlae hI qsanae maerI baahae> mae> dma taaeD[ idyaa_ vah kae}| AaEr nahI> maera hI }KkIsa saala ka laD[ka Yaa_ caISa drAsala qsakI hI YaI_ maE> qsae ApanaI dupaihyaa gaaD[I mae> baE#akr caaErahe tak lae AayaI_ jaba vah calanae lagaI taba mauJasae paUC baE#I - “ bae@I tauma taae pa$[I ilaSaI hae , Kyaa taumhare paasa maere }sa savaala ka javaaba hE_ Kyaa tauma bataa saktaI hae, jaae laaega AKsar oahr kae band kratae hE> , hma jaEsae raeja kmaanae vaalae Apanaa pae@ kEsae Bare>gae_” ma>Enae qsa baU$[I AaErta ke caehre kI Jauir|yaae> mae> Anaek savaalaae> kae janma laetae huyae deSaa_ qna savaalaae> mae> saccaa}| kI QPmaa YaI AaEr tajaubaae|> kI garmaah@_ vah kuC pala maere javaaba ke }ntaj[aar mae> SaD[I rhI, jaba mauJae khtae huyae nahI> saunaa vah Apanae gantavya kI Aaer cala paD[I _ AaEr maere kanaae> mae> qsa baU$[I AaErta ka savaala kafI der tak gaUMjataa rha_ 19
 • 20. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 naarI samaanataa Aimata kumaar isa>h ( Baarta) naarI samaanataa ke }sa yauga mae> Baaejana paka rha hUM, dFtar sae laaE@I baIbaI ke ila] caaya banaa rha hUM_ naarI jaagarNa kI +ainta ka ioakar hUM, kpaD[e Zaulataa - Zaulataa huAa Aba maE> baehala hUM_ yaad kr baItae idnaae> kae isasaktaa hUM, naairyaae> ke }sa nayae kdma sae isahr jaataa hUM_ khI> kae}| galataI hae jaayae }sasae bacataa hUM, naarI qtpaID[na ka kesa kr dUMgaI, }sa ZamakI sae bahuta Drtaa hU>_ caarae> Aaer naarI - qtYaana kI cacaa| saunataa hUM, AaEr ASabaarae> mae> Aba ‘ zarelaU paita caaihyae’ ka }otahar deSataa hUM_ vaae BaI Kyaa idna Yae Aadeoa jaba hma idyaa krtae Yae, caaya - pakaED[ae> mae> derI haenae par iktanaI jaaer sae garjaa krtae Yae_ naarI oaiKta ke }sa yauga mae> Aba pauwPa - qtpaID[na ka kesa laD[taa hUM, k@zare mae> SaD[e pauwPaae> kI sahmaI huyaI halata kae baebasa deSataa hUM_ Kyaa sahI hE Kyaa galata. ABaI kuC nahI> samaJa Aataa hE, Aba taae naairyaae> sae yahI ivanataIBaUlakr pauranaI baataae> kae yaid vaae baaM@ lae> Aba kama AaZaa - AaZaa, taae haegaa jaIvana mae> daenaae> ke sakUna yae hE hmaara vaada_ caehre par caehra ikrna isa>h (Baarta) mauSaaE@a pahna ApanaI pahcaana Cupaayae huyae hE> Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ samae@ Apanae Andr du:Saae> ka samandr, caehre par h>saI icapakayae huyae hE Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ vaastaivaktaa ka saamanaa krnae sae zabarayae huyae hE>, Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ 20
 • 21. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 caehre par paD[I Jauiryaae> kae, maekApa mae> Cupaayae huyae hE Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ sa> d e o a Bagavaanadasa laahaE @ I ( Amae i rka ) saImaa par D@e saEnaanaI sae maera sa>deoa_ tauma hae mahana` krtaa gava| tauma par deoa_ tauma kma|# naIitaparayaNa tauma balavaana_ Apanaa kta|vya inaBaatae dekr inaja paRaNa_ ijasae samaJaa Yaa daesta inaklaa vaae duomana, saccaa}| sae iktanaI dUrI banaayae huyae hE Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ kBaI BaUSa pyaasa kBaI jaaeoa kBaI qdasa oaIta zaasa vaPaa| ihmapaata saBaI hE rasa_ kBaI paataI AataI zarsae kBaI AnZakar_ zar ibai@yaa ka janma tauma na paatae samaacaar_ kr nyaaeCavar pairvaar sauSa tauma SaD[e_ deoa kI Aana maana inaBaanae paRaNa paNa AD[e_ tauma hae tyaagaI saccae AYa| mae> he! saEinak_ kP@ Baya saevaa matyau tauma kae dEinak_ idSaavae ke laaeBa mae> Apanaae> kae hI sataayae huyae hE, Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ raP@L rxaa ka baID[a laekr saevaarta_ AaXapaalana svaZama| banaa haekr inarta_ taumharI saevaa sae hE svatan<ataa saurixata_ maanava maa<a caahtaa sva<a>tataa sauihta_ Saud hI kae ZaaeSaa dekr, Sauoa rhnae ke sapanae sajaayae huyae hE Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ saaZa kinaka saKsae n aa ( kE n ae D a) ifsalataI reta kae mau£I mae> kEd kr, Svaaba ke zaraE>de banaakr, ijandgaI kae sa>vaarkr maE>nae Apanae sae sa>iZa kr laI__ caehre par icapake }sa caehre kae deSakr saaecataa ‘ ikrna ’ yae manaKyaae> kaemala sa>vaednaaAae> ke maaela par maoaInaI, hae rha hE }>saana? @e$[I - mae$[I lakIrae> kae saIZaa kr, mana kI Aaoa>kaAae> kae #ukrakr ]k rah pyaar kI jagaakr mae>nae Apanae sae sa>iZa kr laI__ AaZauinaktaa kI }sa daED[ mae>, Akelaa hI taae rh gayaa hE vaae, jaanae Kyaa caahtaa hE_ Aaja ka yae }>saana? paga- paga par }k Ahsaasa haetaa gayaa jaae ijandgaI ke krIba laataa gayaa, AaEr hr rah par bauinayaade> banataI ga}|, taPNaaAae> sae mauKta hae maEnae Apanae sae sa>iZa kr laI_ 21
 • 22. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 janma idvasa (lazau baala kYaa) ga[ j [ a la qPaa de v a - Amae i rka Cae@I saI iryaa ke janmaidvasa kI Aaja C@I vaPa| gaaM# YaI_ zar mae> ZaUma Zaama hE Kyaae>ik iryaa Apanae maataa- ipataa kI }klaaEtaI santaana hE AaEr Aaja }sa SauoaI mae> vah bahuta baD[a jaoana manaa rhe hE>_ Anaekae> ima<aae> AaEr sambainZayaae> kae Aama>i<ata ikyaa gayaa hE_ AitaqTama pakvaana, AitaqTama sajaava@, saBaI kuC baD[e paEmaanae par cala rha hE_ iryaa saundr gaulaabaI kpaD[ae> mae> sajaI nanhI> gauiD[yaa saI laga rhI hE_ paRYaanausaar Baaejana ke paocaata kek ka@nae ka samaya Aayaa_ nanhI> iryaa nae kek ka@a , sabanae taailayaaM bajaakr paRsannataa paRk@ kI AaEr “hEpaI baYa| De”]k svar mae> gaakr baccaI kae AaoaIvaa|d idya_15-20imana@ tak ima<a gaNa }sa vaataavarNa mae> magna rhe_ Aba samaya Aayaa ik iryaa Apanae qpahar Saaelae AaEr deSae qsae Kyaa qpahar imalae hE>_ parntau iryaa khI> idSaa}| nahI> de rhI YaI_ qsae paukara gayaa parntau qsaka khI> icanh tak nahI> Yaa_ Aba maataa- ipataa YaaeD[a zabara gayae ik ABaI vah yahI> YaI AaEr Aba ]kdma khaM calaI ga}| _ saare zar mae> $UM$[a gayaa parntau saflataa nahI> imalaI_ saare zar mae> sannaa@a Ca gayaa_ maaM ka rae rae kr baura hala Yaa_ vah saaeca rhe Yae ik Agalaa kdma Kyaa q#ayaa jaaya ik sabanae iryaa kae saamanae ke Var sae zar ke BaItar paRvaeoa krtae deSaa_ maataa ipataa nae lapak kr qsae gaaed mae> q#a ilayaa AaEr qsaka caehra caumbanaae> sae Bar idyaa_ nanhI> iryaa yah dPya deSakr kuC zabara saI ga}|_ qsake maataa ipataa qsasae yahI paRona paUC rhe Yae,“ bae@I , tauma saba raEnak CaeD[kr khaM calaI ga}| YaI ?” kiva ku l ava> t a isa> h (Baarta) baD[e hma jaEsae haetae hE> taae irotaa hr ASartaa hE_ yaha> banakr BaI Apanaa Kyaae> Balaa kae}| ibaCD[taa hE_ isama@ kr Aa gayae hE> saare taare maerI JaaelaI mae>, kha> mauiokla huAa sa>ga caa>d Aba taae AkD[taa hE_ Cupaa kanha yahI> maE> deSataI yamaunaa iknaare par, khI> caupake sae Aakr haYa maera Aba pakD[taa hE_ za@a CayaI hE saavana kI ipayaa tauma Aba taae Aa jaaAae, huAa mauiokla hE rhnaa Aba badna saara jakD[taa hE_ ijasae saaE>paa Yaa ma>Enae husna Apanaa maana kr saba kuC, vahI idna rata deSaae haya Aba mauJasae JagaD[taa hE_ iryaa nae jaae bataayaa qsae saunakr iksaI BaI maataa - ipataa ka isar gava| sae QMcaa hae jaayaegaa_ vah baaelaI, “ hmaarI galaI ke Aintama zar mae> maInaU naama kI Cae@I saI laD[kI rhtaI hE _ maE> qsae nahI> jaanataI AaEr vah mauJae nahI> jaanataI_ Aaja saubah skUla jaatae huyae basa mae> vah Apanae saaYa baE#I laD[kI kae bataa rhI YaI, Aaja qsaka janma idna hE_ qnake pairvaar mae> iksaI sadsya kI kar duza|@naa mae> matyau hae ga}| hE, }sailayae qsake maataa- ipataa qsaka janmaidna nahI> manaa rhe hE>_ maInaU kafI qdasa laga rhI YaI_ maE> kek ka ]k @ukD[a qsake paasa lae ga}| YaI AaEr qsake mauMh mae> Dalakr kha, “hEpaI baYa| De!” 22
 • 23. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 1. yaid Aapa qna laaegaae> ke baD[e Baa}| hE> taae }saka rhsya Kyaa hE? 2. vah svaga| vaalaa sauSa }sa sa>saar mae> }saI jaIvana mae> kEsae imala saktaa hE?qTar imalaaik svaga| AaEr nak| kha> hE va kEsaa hE }sakae batalaanae vaalaa taae ABaI tak kae}| vyaiKta vaha> sae Aayaa nahI> hE _ jaae kuC hmakae batalaayaa jaataa hE Zama| gaRnYaae> ke Vara , vah taae klpanaa maa<a hE Kyaae>ik kae}| caomadId gavaah ABaI taknahI> imalaa hE_ par yaid }saI sa>saar mae> rhtae huyae svaga| jaEsaa Aanand paRapta krnaa hae taae qsake ilayae inamna baataae> ka haenaa Aavaoyak hE_ 1. snaehmayaI , mamataaBarI , saulaxaNa , sauoaIlaa , sarla svaBaava vaalaI gahNaI ka haenaa 2. ApanaI patnaI kae ima<a ke samaana maananae vaalaa , samaya samaya par patnaI ke kayaae|> kI sarahnae krnae vaalaa,Apanae kaya| kae paUrI ijammaedarI sae inaBaanae vaalaa, AaEr zar - baahr sammaana denae vaalaa paita ka haenaa; 3. daenaae> mae> parspar snaeh,ihlaimala kr Apanaa - Apanaa qTardaiyaTva inaBaanae kI xamataa AaEr ivaovaasa ka haenaa_ yae taInaae> baatae> ijasa dmpaita mae> paayaI jaataI hE> vaha> svaga| hI taae hE taae qTar Aataa hE svaga| yaa nak| khI> marnae ke baad imalatae hE> yah taae pataa nahI>, par }sa ZartaI par vyaiKtayaae> kae svaga| jaEsaa sauSa yaa nak| jaEsaI yaatanaa imala jaataI hE_ }sailayae yaid ]esaa jaIvana saaYaI imala jaayae jaae sammaana , Aadr, snaeh, kwNaa , dyaa taYaa ima<ataa de sake , ijasae paRitaidna deSakr yah lagae ik ABaI ifr sae qsae deSanae kae kba maaEka imalae,ijasae paasa paakr mana kae oaainta va hdya kae $a$[sa imalae, AaEr ijasake paasa rhnae sae samaya kba baIta gayaa , }saka pataa na lagae, ]esae jaIvana saaYaI ke saaYa hI svaga| ka Aanand imalataa hE_ yah saunakr vah vyaikTa jaae svaga| kI Saaeja mae> inaklaa Yaa, Apanae zar vaapasa Aa gayaa_ taae vah svaga|vaalaa dampatya jaIvana kEsaa hae? }sa ivaPaya mae> kiva zaaza yah khtae hE> :Bau}yaa> SaeD[e hr hE> caar _ zar haeya igahiYana gaQ duZaar__ Arhr kI dala , jaD[hna ka Baata_ gaagala inabuaAa AaEr izava taata__ Sa>aD dhI jaaE zar mae> haeya_ baa>ke ke naaEna paraesae jaaeya__ khE> zaaza taba sabahI JaU#a_ qhaM CaeiD[ }hMvaE baEku>#a__ qhaM CaeiD[ }hMvaE baEku#a Da. Aae > k arnaaYa iVvae d I (knaaDa) ]k baar ]k vyaiKta ke mana mae> yah }cCa hu}| ik yaid qsae }saI jaIvana mae> svaga| ka Aanand imala sake taae marnae sae Kyaa haegaa, ]esaa saaecanaa hI vyaYa| hE? ]esae sauSa kI paRaipta ke ila] qsa vyaiKta nae baD[I kaeioaoae> kI_ qsanae bahutaae> sae paUCa ik Kyaa kae}| ]esaa vyaiKta hE jaae bataa sake ik vah sauSa khaM va iksakae imalaa hE_ baD[I kaeioaoaae> ke baad yah pataa calaa ik iksaI ]k gaaMva mae> baD[a sayaanaa AadmaI rhtaa hE ,oaayad qsake paasa }sa ivaPaya kI jaanakarI hae_ taae yah vyaiKta qsa bauD$e ke paasa gayaa taae deSanae lagaa ik vah taae baD[a hI jaja|r vyaiKta Yaa ijasake isar par na taae kae}| baala Yae, jaae Jaukkr lakD[I ke sahare baD[I hI mauiokla sae cala paa rha Yaa_ qsake saba daMta igar cauke Yae, va oarIr mae> tamaama Jauir|yaaM paD[I hu}| YaI>_ qsakI qmaR 90 ke samaIpa laga rhI YaI_ SaEr! qsasae , svaga| jaEsaa sauSa kha> va kEsae imala saktaa hE, paUCnae par pataa qsanae kha ik yah taae mauJae nahI> maalaUma , par nadI ke qsa paar maere baD[e Baa}| rhtae hE> , oaayad qnhe> maalaUma hae_ taae yah AadmaI nadI ke qsa paar gayaa jaha> ]k saaZaarNa sae makana mae> ]k ba& pauwPa va qnakI patnaI rh rhe Yae_ par vae laaega deSanae mae> paihlae vyaiKta sae kuC kma qmaR ke lagae_ qnasae BaI vahI paRona paUCa gayaa taae qnaka javaaba Yaa ik }saka qTar taae maere baD[e Baa}| hI de saktae hE>_ qsanae yah BaI bataayaa ik maere baD[e Baa}| va BaaBaI tara}| }laake mae> rhtae hER>_ taae yah vyaiKta vahaM pahu>caa taae deSaa ik ]k vyaiKta jaae deSanae mae> 65 vaPa| ka laga rha Yaa , haYa mae> kudala laekr baagavaanaI kr rha Yaa _ badna mae> na kae}| Jauir|yaa> , isar ke baala jyaada safed BaI nahI> , va oarIr paUra svasYa! ifr jaba qsa vyaiKta kI patnaI AayaI taae vah BaI Crhre badna kI AZaeD[ maihlaa lagaI_ taae qsa svaga| kI talaaoa krnae vaalae vyaiKta nae Jau>Jalaa kr }sa AZaeD[ qmaR vaalae vyaiKta sae paUCa ik yah rhsya Kyaa hE ik taumhare dae Cae@e Baa}| jaae deSanae mae> Aita va& laga rhe Yae , qnasae tauma deSanae mae> kafI kma qmaR ke h¢e - k¢e javaana laga rhe hae , taae mauJasae JaU# Kyaae> baaelaa gayaa_ qTar mae> }sa vyaiKta nae kha ik Baa}| tauma }tanaI dUr sae calakr Aayae hae , Yak gayae haegae_ calaae paihlae haYa mau>h Zaae laae , kuC naaotaa kr laae , baad mae> baatae> kre>gae_ haYa - mau>h Zaaenae ke baad pakvaana - naaotaa Aa gayaa va qsakI AaErta nae baDe[ snaeh va manauhar sae maI#e vacana baaelakr sauSa kI talaaoa krnae vaalae vyaiKta kae caEna kha>_ qsanae paUCa ik Aapa dae baatae> batalaa}yae _ ya^ipa zaaza kI qparaeKta khavata gaRamaINa xae<a sae samba>iZata hE, ifr BaI }saka AYa| yah hE ik yaid zar mae> SaetaI }tanaI hE ik caar gaae>}| _ AYaa|ta Aa# baElaae> kI SaetaIhaetaI hE,AYaa|ta sama&oaalaI iksaana hae_ zar mae> gahsYaI kae saucaaw Wpa sae calaanae vaalaI s<aI hae, zar kI gaaya dUZade rhI hae ( ijasa zar mae> dhI zaI dUza kI kmaI na hae ) oaama kae jaba Saanaa Saanae baE#e taae Arhr kI dala banae, saaYa mae> caavala ( yaaina jaaDe[ ke maaEsama mae> paEda hae ]esaa caavala baD[a hI svaaidP@ va sauga>Zavaalaa haetaa hE_ 23
 • 24. saaYa mae> svaad ke ila] rsaIla ( gaagala) naIbaU imalae, AaEr Qpar sae garma - garma zaI Dalaa jaayae AaEr zar ka dhI oaKkr ke saaYa imalae, laeikna Saanaa paraesanae vaalaI ]k saundr k@axa nayanaae>vaalaI s<aI hae, taae kiva zaaza khtae hE> ik vah baEku># taae }saI ZartaI par hI hE_ baakI saba taae khnae va saunanae kI baata hE_ qsa ja[maanae kI baata jaba pauwPa baahr ka kama krtae Yae AaEr AaErtae> zar ka kaja deSataI> YaI>_ kama sae Yaka pauwPa zar Aataa Yaa taae qsakI paUre idna kI Yakava@, Aaifsa yaa kama kI ikcaikca va Ja>Ja@, Anya samasyaayae> saba BaUla jaataI YaI jaba zar mae> pyaar mauhbbata sae , manauhar sae saundr saI saja - Zaja ke na BaI taEyaar hae taae BaI , baaMke nayana vaalaI, mauskrataI hu}| , snaeh sae , Saanaa iSalaataI YaI taae saare idna kI Yakava@ taurnta rfUcaKkr hae jaataI YaI_ Aba taae k}| pairvaarae> mae> paita -patnaI daenaae> kaya| krtae hE> , daenaae> hI Yake huyae zar Aatae hE> ,taae ]esaI isYaita mae> kiva zaaza kI yauiKta taae nahI> lagaegaI_ ifr BaI snaeh sae,oaainta sae ihlaimala kr , saaYa -saaYa Saanaa banaayaa jaayae va Saayaa jaayae taae sauSaI jaIvana bana saktaa hE_ taae Kyaa svaga| ka sauSa idlaanae mae> kevala s<aI ka hI qTardaiyatva hE? Kyaa pauwPa ka kae}| kta|vya nahI> banataa ?}samae> taae kae}| sa>deh nahI> ik zar va gahsYaI s<aI ke hI karNa calataI hE Kyaae>ik Bagavaana nae qnhe> vae gauNa janmajaata idyae hE> jaae sambanZa banaanae va paRgaa$[ krnae ke ila] Aita qicata hE>_ pauwPa ,svaBaavata: saIZae baaelanae vaalaa , saa>saairk vyavahar sae AnaiBaX va AaitaYya satkar mae> qtanaa kuoala nahI> haetaa _ par daenaae> imalakr qsa sauSa kae }sa ZartaI par Apanae pairvaar mae> laa saktae hE> yaid qna daenaae> mae> qicata samaIkrNa sYaaipata hae jaayae_ ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 Aita ca>cala,inata klah wica, paita saaE> naaih imalaapa_ saae AZamaa itaya jaainaya ,paa}ya paUva| paapa_ ]esaI patnaI ka saaYa imalae taae vah vyaiKta samaya ke pahlae hI baU$[a hae jaayaegaa_ maanaisak kP@ae> kae Jaelaegaa , hdya kI baImaarI laga jaayaegaI , va Anya samasyaayae> paICe paD[e>gaI_ }sailayae yah Aita Aavaoyak hE ik patnaI klahipaRya na haekr klaavataI hae AaEr qsake ilayae kuC hd tak paita hI ijammaedar haetaa hE Kyaae>ik ivavaah ke baad hr AaErta paUNa| paRyatna krtaI hE ik vah Apanae vyavahar sae, kama sae, baataae> sae , va AacarNa sae sabakae sammaaeihta kr lae_ par baad mae> yaid qsaka ivaparIta svaBaava bana jaataa hE taae qsake sasaurala vaalae, va mauSyata: paita hI ija[mmaedar haetae hE> _ laeikna vah s<aI caahe taae sauSa samai& kBaI BaI laa saktaI hE _ }sailayae pauwPaae> kae caaihyae ik ApanaI patnaI ka paUra sammaana kre>, qnhe> Apanaa AiBanna ima<a maanae> , Apanaa sa>banZa maZaur banaayae> rSae>, Zama| ka AacarNa krtae huyae saa>saairk kaya| kre> taae }saI sa>saar mae> baEkun# ka Aanand imala saktaa hE_ Anau r aZaa ca> d r ( Amae i rka) }saIilayae yajauvae|d mae> ilaSaa hE:sa>tauP#ae Baayaa| Bataa| , Bataa| Baayaa| taYaEva ca_ yaiomaNnaEva kulae inatyama klyaaNama` ta<aEva ZauRvama__ ijasa pairvaar mae> patnaI sauSa sae va sa>tauP@ Wpa sae rhtaI hE , vaha> qsaka paita BaI sauSaI jaIvana vyataIta krtaa hE _ AaEr jaha> paita - patnaI daenaae> mae> taala - maela baE# gayaa qsa pairvaar mae> taae sauSa va Aanand ka inavaasa hE_ yaha> par Zyaana denae vaalaI baata yah hE ik patnaI kI sa>ntauP@taa par paihlae jaaer idyaa gayaa hE Kyaae>ik yaid patnaI sa>tauP@ hE taae taBaI pairvaar mae> sauSa - samai& va oaainta haetaI hE_ taae Kyaa patnaI kae Sauoa rSanae sae hI baEku># vaalaa sauSa imala saktaa hE?yah baata sacamauca mae> sahI hE Kyaae>ik yaid iksaI pauwPa kae ]esaI patnaI imala jaayae jaae- 24
 • 25. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 25
 • 26. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 maere naanaa rahu l a qpaaZyaaya (Amae i rka) maere naanaa ]k paeD[ ke ila] saare maaehllae sae laDe[ Yae yae nahI> k@egaa yae nahI> k@egaa khtae khtae ApanaI ijad par ADe[ Yae naanaa kI vajah sae saD[k ke ivastaar mae> raeDe[ Aa paDe[ Yae saD[k ka ivastaar wk gayaa Yaa pairvaar ka ivastaar hae rha Yaa samaya ApanaI caala cala rha Yaa naanaa cala basae Yae bahuyae> Aa basaI YaI> qnake paaetae Apanae paaMva par taae SaDe[ Yae_ laeikna jaIvana ke AaEr BaI duSaD[e Yae_ ApanaI Aaj[aadI ka paircaya denaee ke ilayae Saud kae kmarae> mae> ba>d krnaa ja[WrI hE ]k nahI> saare ke saare paeD[ ka@ idyae gayae taaik ifr na sar q#a sake> jamaIna Saaed Saaed kr jaD[ sae hI ima@a idyae gayae maE> dae saala mae> jaba BaI vahaM jaataa hUM pairvaar kae hra Bara paataa hUM laeikna qsa paeD[ kae yaad sae nahI> ima@a paataa hU> maere zar mae> ]k nahI> k}| paeD[ hE> baeDWma kI iSaD[kI sae deSataa hU> qnhe> jaEsae vaae iksaI pae>i@ga ka ihssaa hae maE> qnasae kBaI jauD[ nahI> paataa hU> A>ta ijaXasaa ka! maZau p a paa> D e y a (Baarta) ]k ivadeoaI paya|@k BaartavaPa| Aayaa_ gaa}D nae qsae taajamahla idSaayaa_ deSakr qsaka caehra iSala gayaa qsae lagaa ik qsae svaga| -sauSa imala gayaa_ ifr gaa}D nae qsae Aja>taa- ]laaera idSaa]_ deSakr qsake tana- mana mauskrayae_ ifr gaa}D qsae Sajaurahae lae gayaa_ paya|@k kae Aaocaya| ka ZaKka de gayaa_ qsanae ibanaa ivala>ba, ibanaa ikyae der_ idSaa] qdyapaur, jayapaur, jaesalamaer_ A>ta mae> paya|@k baaelaa “ Aapanae mauJae saBaI paya|@na sYala idSaa]_ mauJae bahuta AcCe lagae, baehd pasa>d Aa]_ parntau yahaM Aanae sae pahlae mauJae imalae Yae sa>keta_ ik Baarta vaPa| mae> haetae hE> BaUta - paReta_ “ ima. gaa}D maerI ijaXasaa ima@a dae_ hae sake taae khI> BaUta- paReta idSaa dae_” saunakr gaa}D kuC der saaecataa rha_ Apanae isar ke baala naaecataa rha_ ifr Acaanak qsae Kyaa saUJaI ik qsanae ijaXasaa kae jaD[ sae ima@a idyaa_ paYa|@k kae sa>sad kI doa|k - dIzaa| mae> lae jaakr iba#a idyaa!! 26
 • 27. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 naadanaI (lazau kYaa) naIrja naE Y aanaI (Baarta) Aaja ‘ Baagavata saptaah ’ ka Aintama idna Yaa_ pauraeihta jaI ipata - dana mae> imalanae vaalaI vastau]> caarpaa}| , ibastar kpaDe[ , CtarI, jaUtae, bata|na Aaid kae laanae ke ila] Apanae caaEdh vaPaI|ya pau<a kae BaI saaYa lae gayae_ zar laaE@nae par pau<a nae ijaXasaavaoa paUCa, ipataa jaI, Aapake yajamaana , Baagavata kYaa iksailayae krvaatae hE> taYaa saaYa mae> }tanaI saarI caIj[ae> dana mae> Kyaae> detae hE> ? pa>iDta jaI nae pau<a kae samaJaayaa bae@a maE> Apanae yajamaanaae> ke idva>gata maataa - ipataa kI Aatmaa kI oaainta ke ila] Baagavata krtaa hU> taYaa ]esaa ivaovaasa ikyaa jaataa hE ik dana mae> dI gayaI yae vastau]M kula pauraeihta ke maaZyama sae ipatarae> kae santauP@ krtaI hE>_ laD[ke nae ifr paUCa , “ ipataa jaI, Kyaa Aapanae dada dadI kI matyau ke paocaata Baagavata krvaakr ]esaI vastauyae> dana kI YaI> ?” pa>iDta jaI nae YaaeD[a saaecakr pau<a kae bataayaa , bae@a yae saba AnZaivaovaasa hE_ iksanae deSaa hE ik marnae ke baad Aatmaayae> BaaEitak vastauAae> ka qpayaaega krtaI BaI hE> yaa nahI>_ sau S avaPa| k> v ar ‘tanaha’ “pa> j aabaI lahre > re i Dyaae paR a e g aR a ma @ae r > @ ae ka sabasae pau r anaa ihndI pa> j aabaI ka Atayanta laae k ipaR y a paR a e g aR a ma hE _ ” sau n anaa na BaU l ae > _ paR a e D yaU s ar va inad| e o ak satae e n dR paala isa> h isaZavaana fae n a nambar: 416-677-0106 27
 • 28. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 laSanaQ kI saD[ k sae lae k r Aae s alaae paaila| y aamae n @ tak ka safr maayaa BaartaI, Aae s laae naavae | saureoacandR oauKla “oard Aalaaek” ka naama Aatae hI maere mana mae> ]k ]esae vyaiKta ka ica<a iSa>ca jaataa hE ijanasae baatacaIta krnae mae> Apanaepana ke Ahsaasa ke saaYa, OR&a AaEr paeRma Claktaa hE_ kivataa qnake raema-raema mae> basaI hE, khanaI samaaja ke yaYaaYa| ka Avalaaekna krtaI hE_ vaEiovak samasyaaAae> sae qtpanna qnakI icantaa khI> qnakI kivataaAae> mae> maoaala kI tarh jala jaataI hE taae khI> vya>gya krtaI khI> paa#k sae paRona krtaI hE_ Aaja sae 40 vaPa| pahlae caaEdh vaPa| kI Aayau mae> “vaPaa| Aagamana” kivataa sae laeSana AarmBa krnae vaalae Aa#vaI> kxaa ke iva^aYaI| saureoacandR oauKla “oard Aalaaek” kae nahI> pataa Yaa ik vah Aagae calakr laeSak banae>gae_ “he baapaU tauma Zanya hae”, “Aae manauAa jaIvana ka saufla banaaya laeva” Aaid kivataayae> jaba qnhae>nae rcaI YaI> taba vah ha}| skUla mae> pa$[tae Yae_ maZyamavagaI|ya garIba pairvaar mae> janmae }sa sa>zaPa|oaIla rcanaakar nae jaIvana ke Anaek qtaar ca$[ava deSae_ qnhae>nae ApanaI pahlaI kavya kI lazau paustak “vaednaa”(1976) mae> ilaSaI Yaa, sa>zaPa| hI jaIvana hE_ qnaka vah sa>zaPa| Aaja caalaIsa vaPa| baad BaI jaarI hE_ “satya ke saaYaI kBaI martae nahI>, Ý samaya ke saaYaI kBaI wktae nahI>_”Ý “paRema sae baD[a nahI> qpahar Ý ivarh mae> palaa hmaara pyaar_”Ý “naeh ke dIpak jalaa dUM_”Ý “kwNaa tauma maerI sahelaI”Ý “maere BaIgae palak Cu] Kyaae>,Ý caUma na paayae yae pyaara mana”Ý “hmaare paRaNa saa Baarta”Ý “samapa|Na vaIrae> ka candna”Ý “laeSanaI kr qnaka jayagaana” Aaid gaItaae> ke rcanaakar ka laeSana inarntar calataa rha_ caahe AaiYa|k ta>gaI AayaI hae caahe AaEr kae}| majabaUrI rhI hae }sa klama ke isapaahI ka laeSanaI nae sada saaYa idyaa_ ha}|skUla qTaINa| krke vaPa| 1972 mae> savaarI AaEr maalaiDbbae karSaanaa Aalamabaaga, laSanaQ mae> naaEkrI kr laI AaEr AaiYa|k isYaita majabaUta krnae mae> Apanae ipataa ka haYa ba@anae lagae_ naaEkrI krtae-krtae Aapanae gaaepaInaaYa laxmaNa dasa rstaaegaI }N@r kalaeja sae ha}| skUla, dyaanand ]e>glaae vaEidk mahaiva^alaya laSanaQ sae }N@rmaIiD]@ (1975), laSanaQ ivaovaiva^alaya ke Antaga|ta bappaa ORI naarayaNa iDgaRI kalaeja sae snaatak (1979) AaEr ORmaklyaaNa ivaBaaga kanapaur sae ORimak ioaxak (1977) kI ioaxaa paRapta kI_ }na saata vaPaae>| mae> naaEkrI krtae hu] AvaEtainak sYaanaIya lazaupa<aae> Amataa>jaila AaEr ORmaa>Ìcala mae> sahayak sampaadk BaI rhe_ vae gaaepaInaaYa laxmaNa dasa rstaaegaI }N@r kalaeja mae> saaihtya pairPad ke qpaaZyaxa AaEr saa>s=itak pairPad ke mahaman<aI caunae gayae AaEr iva^aYaI| jaIvana sae hI saaihityak kaya|+maae> mae> sai+yataa sae ihssaa laetae rhe_ svatan<ataa sa>gaRama saenaainayaae>: oacaIndRnaaYa baKoaI, rama=PNa Sa<aI, ga>gaaZar gauptaa, dugaa| BaaBaI, paRkaoavataI, Da. rmaa isa>h Aaid ke sampak| mae> Aanae sae qnapar samaajasaevaa ka Baava jagaa AaEr vae SaalaI samaya samaajasaevaa mae> vyataIta krnae lagae_ svatan<ataa sa>gaRama saenaanaI sva. ga>gaaZar gauptaa qnake ima<a bana gayae Yae_ qnakI saevaa sae paRsanna haekr laaeknaayak jayapaRkaoa naarayaNa nae oard Aalaaek kae laSanaQ ivaovaiva^alaya mae> maalaa pahnaakr sammaainata ikyaa_ mahadevaI vamaa| AaEr jaEnaendR kumaar sae oauBa AaoaIvaa|d paanae vaalae saureoa oauKla jaI nae bataayaa ik vaPa| 1969 mae> Da. AaBaa AvasYaI kI gauiD[yaae> kI paRdoa|naI ka qdzaa@na krnae AayaI qnakI ipaRya kvaiya<aI mahadevaI vamaa| jaI nae qnakI kivataa saunaI AaEr AaoaIvaa|d paRdana ikyaa_ jaEnaendR kumaar jaI nae oard Aalaaek jaI kI rcanaaAae> (khainayaae>) par ApanaI sammaita 1984 kae Apanae diryaaga>ja idllaI par isYata Apanae inavaasa par dI YaI_ oard Aalaaek jaI nae bataayaa ik kuMAr candRpaRkaoa isa>h, kmalaeovar, kuMvar naarayaNa, gaaepaIcand naar>ga, Asagar vajaahta, qbaEdur rhmaana haoamaI, oa>BaunaaYa, ivanaaedcand paaNDeya, igairjaaoa>kr i<avaedI, Da. iva^aivandu isa>h, Da. sauZaa paaNDeya, manaaermaa jafa, sva. laxmaIkanta vamaa|, qpakulapaitayaae> laaekeoa oaeSaavata, DI. ]na. baajapae}| AaEr rama paRkaoa isa>h nae }nake saaihtya par ivaiBanna kaya|+maae> par paRkaoa Dalaa taYaa qnake svaagata mae> laSanaQ ivaovaiva^alaya, jaaimayaa maIilayaa, idllaI AaEr AvaZaeoa paRtaapa isa>h ivaova iva^alaya, rIvaa mae> qnake vyaaSyaana krayae gayae AaEr sammaainata ikyaa gayaa_ 28
 • 29. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 “madrsae ke paICe” paRemakYaa mae> Afgaainastaana mae> isYata Aata>kvaad AaEr Zamaa|nZataa kI <aasadI ka bahuta naa@kIya vaNa|na huAa hE_ sarhdae> sae dUr mae> jaaitavaad ka vaNa|na ApanaI carma saImaa par huAa hE_ oard Aalaaek jaI kI baatacaIta raecak AaEr taYyapaUNa| haetaI hE_ satya, vya>gya, yaYaaYa| AaEr BaaPaa ka paRyaaega ijasa tarh Aapasa mae> baatacaIta ke daErana oard Aalaaek jaI krtae hE> vah qnake kavya AaEr khainayaae> mae> BaI paRga@ haetaa hE_ BaaPaa mae> kae}| banaava@ nahI>, oaElaI paRvaahpaUNa| AaEr ivaPaya kYya ke Anausaar, ihndI ke saaYasaaYa kBaI-kBaI pa>jaabaI, qdU| BaaPaa ke mauhavare laSanavaI Andaja mae> paa<aae> ke Anausaar paRyaaega krtae hE>_ }nakI k}| khainayaae> mae> laSanavaI Andaja deSanae kae imalataa hE_ saureoacandR oauKla “oard Aalaaek” ]k bahuta sa>vaednaoaIla rcanaakar hE>_ qnake Anaek gaItaae> kI pa>iKtayaaM jaae naIcae dI jaa rhI hE> paa#kae> kae smarNa hae>gaI: “satya ke saaYaI kBaI martae nahI>, Ý samaya ke saaYaI kBaI wktae nahI>_”Ý “paRema sae baD[a nahI> qpahar Ý ivarh mae> palaa hmaara pyaar_”Ý “naeh ke dIpak jalaa dUM_”Ý “kwNaa tauma maerI sahelaI”Ý “maere BaIgae palak Cu] Kyaae>,Ý caUma na paayae yae pyaara mana”Ý “hmaare paRaNa saa Baarta”Ý “samapa|Na vaIrae> ka candna”Ý “laeSanaI kr qnaka jayagaana” AaEr “hma hlavaahe ke baEla nahI> hE>, jahaM khae jauta jaayae>gae_ dUZa ke badlae paanaI baecaae sahna nahI> kr paayae>gae_” oard Aalaaek kI kivataa]M paa#ka]M kae Cayaa detaI hE_ vae Aakula vasanta mae> khtae hE>: “AaAae wkae yahaM kuC der banZau! Ýsamaya nae baaMZae yahaM saetau banZau! Ý Aakula vasanta Apanae gaaMva banZau! Ý imalaegaI yahaM sabakae CaMva banZau_ kiva kma| kae vah bahuta mahtvapaUNa| maanatae hE>_ qnhaenae> ApanaI “kiva-kivataa” oaIPa|k kivataa mae> ivastaar sae ilaSaa hE ik “kiva vahI jaae samaya ka saca khe,Ý ikntau daePaI Baavanaa sae baca rhe_” oard Aalaaek jaI saD[k par baala majadUrae> ke Wpa mae> devadUta deSatae hE taae khI> gamaI| ~tau mae> Var-Var oaItala jala ke ila] gagarI baecanae vaalaI maihlaa ke Wpa mae> paUnama ka caaMd najar Aataa hE_ khI> Aadoa| jaala mae> faMsa saa cauBaa idSaa}| detaa hE_ khI> Aadoa| maidra kI tarh idSaa}| denae lagataI hE_ kavya-khanaI naa@k AaEr Anya ivaZaaAae> mae> “oard Aalaaek” nae mahtvapaUNa| =itayaaM dI hE>_ kavya kI caica|ta paustakae> mae> “rjanaI”, “na>gae paaMvaae> ka sauSa” AaEr “naID[ mae> fMsae pa>Sa hE”_ caica|ta kYaaAae> kI baata vaPa| 1985 mae> AarmBa haetaI hE_ 1985 mae> }nakI khanaI “Aasamaana Cae@a hE” saairka, kadimbanaI AaEr svatan<a Baarta mae> CpaI YaI ijasa par bahuta sae paa#kae> nae paRitai+yaa svaWpa pa<a ilaSae Yae_ caica|ta khainayaae> ka yah isalaisalaa “Aadoa| ]k i$>$aera” ke kadimbanaI mae> paRkaioata haenae sae Aagae ba$[a_ khanaI “talaakoauda baccae”, “paeRmaa>kna”, “duinayaa Cae@I hE”, “sarhdae> ke paICe” kadimbanaI mae> CpaI>_ “vaapasaI” nae paRvaasaI BaartaIya ke Baarta laaE@nae kI lalak kae bahuta sajaIvataa sae icai<ata ikyaa gayaa hE_ khainayaae>: talaaoaI, tanaava AaEr laaoa ke vaastae mae> khI> man@ae najar Aatae hE> taae khI> paRemacand AaEr dUZanaaYa isa>h kI tarh yaYaaYa| kYya ka taanaa baanaa laekr Aatae hE>_ jaba saaihtya kI baata haetaI hE taba vae dUsare laeSakae> kae samaaihta krtae hu] baatacaIta krtae hE> AaEr AcCe saaihtya kI paRoa>saa ikyae ibanaa nahI> rhtae_ iksaI sae ivacaarae> mae> iBannataa haetae hu] BaI qsake saaihtya kae nahI> nakartae_ ]k AcCe Aalaaecak ke gauNa hE> Aapa mae>_ ApanaI Anaek svaricata khainayaae> ke ila] oard Aalaaek hmaeoaa yaad ik] jaatae hE> jaae ihndI saaihtya kI AmaUlya inaiZa bana gayaI hE>_ ivadeoaae> mae> rhkr pai<aka inakalanaa iktanaa Aasaana hE? vae 28 vaPaae>| sae BalaI Baa>ita jaanatae hE> Kyaae>ik naavae| sae vaPa| 1980 sae 1985 tak “paircaya” AaEr vaPa| 1988 sae “spaa}ladpa|Na” AaEr 2007 sae “vaEiovaka” kae inakala rhe hE>, }samae> ivadeoaae> mae> rhnae vaalae ihndI rcanaakarae> ka sahyaaega imalaa hE_ Aaeslaae-paaila|yaamaen@ mae> saaeoailas@ laeF@ paa@I| kI tarf sae 2003 sae 2007 tak paRitainaiZa caunae jaa cauke hE> AaEr ABaI Aaeslaae ke skUlaae> AaEr @EKsa saimaita ke sadsya hE>_ idllaI ihndI AkadmaI, naavae|jaI laeSak yaUinayana AaEr C#e ivaova ihndI sammaelana Vara qnhe> paurs=ta ikyaa jaa cauka hE_ saaenaa>Ìcala saaihtyakar sa>sYaana saaenaBadR, qTar paRdeoa, Baarta Aapake naama sae naaimata “saureoacandR oauKla raP@LBaaPaa paurskar” iksaI ]k ivaVana kae paRitavaPa| paRdana krtaa hE_ vae naavae|jaIya laeSak saen@r, naavae|jaIya iflma yaUinayana, naavae|jaIya pa<akar yaUinayana AaEr }n@rnaeoanala feDereoana Aaf jana|ilas@ ke sadsya hE>_ 29
 • 30. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 snaeihla ikrNae> oaioa paaZaa (Amae i rka) qsa idna jaae BaejaI> YaI> taumanae ZaUpa ikrNa kI snaeihla laiD[yaa> raej[a saubah iSaD[kI ke Vare mauJasae imalanae AataI> vae_ kBaI caUmataI> palak qnaI>dI kBaI Cu]M Alasaayae A>ga kBaI taErtaI> dIvaarae> par icai<ata krtaI> Anaigana r>ga Saelae> maerI SaulaI Alak sae nayanaae> mae> basa jaayae> vae mau£I mae> Bar laenaa caahU> dIpaioaSaa bana jaayae> vae CU laetaI> Anta:sa kae maere kaemala Baava jagaayae> vae raej[a hI imalanae Aayae> vae_ kBaI kBaI DalaI pae baE#I pa>CI sae dae baatae> krtaI> AaEr kBaI kilayaae> kae CUkr paIta saunahrI AaBaa BartaI> AaEr kBaI badlaI ke paICe jaanae Kyaae> iCpa jaataI> vae deSa maere nayanaae> kI paID[a Aa>gana mae> imala jaataI> vae badlaava ( baala kYaa) pauna|kYana Da.naIlaaxaI fu k na nae q ga ( Amae i rka ) iksaI ]k oahr ke iknaare ]k bahuta zanaa ja>gala Yaa_ qsake ]k baDe[ paeD[ ke tanae mae> ]k maada qllaU rhtaI YaI_ qsae oaaer - h>gaamaa ibalkula pasa>d na Yaa_ YaaeD[e hI idnaae> sae qsa paeD[ mae> dUsarI bahuta icaiD[yaae> nae zaaE>salae banaanae oauW kr idyae_ qsa paeD[ par Aanae vaalaI icaiD[yaae> kI sa>Syaa }tanaI ba$[ gayaI YaI ik raej[a oaama kae JagaDe[ haenae lagae_ Kyaae>ik jyaae> hI kae}| zaaE>salaa SaalaI deSataI> taae baahr sae Aanae vaalaI icaiD[yaa> qsa par kbj[aa kr laetaI> AaEr oaama kae zaaE>salae ke AsalaI maailak Aakr qnake saaYa JagaD[tae_ ]esaI za@naayae> Aba }tanaI ba$[ caukI YaI> ik sabakae Apanae - Apanae zaaE>salaae> kI rxaa krnae kI icantaa lagaI rhtaI YaI_ kBaI kae}| icaiD[yaa danae $U>$[nae BaI nahI> jaataI YaI_ raej[a ke h>gaamae sae ta>ga Aakr maada qllaU ]k dUsara zar $UM$[nae vaha> sae inakla paD[I_ qsae ]k skUla ke paasa ]k paeD[ gagana laaek kI maI#I baatae> mauJae saunaanae AataI> vae raej[a hI imalanae AataI> vae_ taUnae mauJakae Baeja idyaa Yaa snaeh ka jaae Anaupama qpahar iJalaimala krtae Aa>gana baigayaa svaiNa|ma lagataa yah sa>saar maE> BaI yae ikrNaae> kI laiD[yaa> idoaa - idoaa mae> baa>ZaU>gaI Aba dIiptamaana hae saarI ZartaI laxya yahI maE> saaZaU>gaI Aba AcCa lagaa _ tanae mae> ]k SaaeSala deSakr vahI> rhnae lagaI_ qsae nayaa maahaEla bahuta AcCa laganae lagaa Yaa_ Aba qsae AcCI naI>d BaI Aanae lagaI YaI_ skUla ke baccaae> kae raej[a baahr Saelatae deSakr qsae bahuta SauoaI haetaI YaI_ laeikna kudrta ke inayamaae> kae kaEna naKkar saktaa hE? qsae ]k idna pataa calaa ik vah maaM bananae vaalaI hE_ idna va idna vajana 30
 • 31. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ba$[taa gayaa AaEr vah SaaeSala ZaIre - ZaIre Cae@a paD[nae lagaa_ qsae Apanae sagae - sa>banZaae> kI bahuta yaad Aanae lagaI_ vah ifr qsaI pauranae ja>gala kI Aaer dUsare SaaeSala kI Saaeja mae> inaklaI_ vahaM jaa kr vah caaE>k gayaI_ paUra ja>gala k@ cauka Yaa AaEr vahaM par nayaI - nayaI }maartae> SaD[I kI jaa rhI YaI>_ Apanae saaYaI - sa>mbanZaI kha> calae gayae kuC Ataa pataa nahI>_ qsae bahuta duSa huAa_ saaecaa }nsaanaae> kae hma paixayaae> ke zarae> kae qjaaD[kr Kyaa imalataa hE? Kyaa laae k laaja sau r e o acandR oau K la ‘oard Aalaae k ’ (naavae | ) baabaU jaI bahuta baImaar hE>_ qnhae>nae baaelanaa ba>d kr idyaa hE_ “ Ammaa ! baabaU jaI nae baaelanaa ba>d kr idyaa hE_ BaEyaa kae Baejakr DaK@r kae baulavaaAae”, raZaa nae kha_ taumhara BaEyaa ga>gaajala laenae gayaa hE_ maaM nae qTar idyaa_ AaEr ivacaar magna hae gayaI_ raZaa sae rha nahI> gayaa qsanae j[aaer dekr kha , “ Ammaa BaaBaI kae Baejakr DaK@r kae baulavaa laae_” ]esae hI samaya baItanae lagaa_ maada qllaU ke taIna baccae huyae AaEr vae paaMcaae> hMsaI - SauoaI qsa paeD[ mae> rhnae lagae_ hasya vya> g ya:-hasya vya> g ya:devaendR kumaar imaOR (Baarta) BaR P @taa “maE>nae taumharI BaaBaI kae maindr mae> duAa maa>ganae ke ilayae Baeja idyaa hE_” Are! Ammaa ! yah taumanae Kyaa ikyaa_ BaaBaI kae jae# kI laU mae> maindr Baeja idyaa_ paujaarI maindr mae> taalaa lagaakr Apanae zar par saae rhe hae>gae_ ifr maaM nae bae@I kI Aaer ]k xaNa deSakr Apanaa mauMh maaeD[ ilayaa_ raZaa nae kha, “ Ammaa ! baabaU jaI kae duAa kI nahI> dvaa kI jaWRrta hE_ BaaBaI kae khI> laU laga gayaI AaEr vaae baImaar hae ga}| taba Kyaa haegaa?” jaba sae vae BaRP@taa kae Apanae Aacaar mae> laayae hE> kae#I vaalae sae# khlaayae hE>_ naetaajaI ka paoau paRema “ bae@I ! }laaja ke ila] na taae taumhare BaEyaa ke paasa paEsae hE> AaEr na hI maere paasa_ laaega yah na khe> ik hmanae taumhare baabaU jaI ke ila] kuC nahI> ikyaa _ hma garIbaI sae taae laD[ saktae hE> , parntau Zaaima|k laaeklaaja ke idSaavae kae naja[r Andaj[a nahI> kr saktae_” ]k naetaa oaKla sae laga rhe Yae AiBanaetaa paoau mahtva kae samaJaa rhe Yae paoauAae> sae paRema krnaa isaSalaa rhe Yae naama Yaa parmaanand gaZae ke isar par haYa fertae lae rhe parma Aanand vae baaelae - gaZae maere pau<aae> ke samaana hE> hmanae kha - }samae> Kyaa oak hE Aapa lagatae BaI gaZae ke baapa hE> ikntau Aapanae gaZae kae hI Kyaae> bakre kae bae@a Kyaae> nahI> kha hE vae baaelae- gaZae kae bae@a maana oaabaasaI paayae>gae bakre kae taae hma iDnar mae> cabaa jaayae>gae _ Acaanak raZaa ke ipataa kI ZaD[knae> band hae gayaI>_ laaega }Zar - qZar deSanae lagae_ raZaa nae baabaU jaI ke saInae kae daenaae> haYaae> sae saata baar dbaayaa AaEr baabaU jaI ke isar par mauSa rSakr raenae lagaI_ yah deSakr laaega Aapasa mae> kanaafUsaI krnae lagae AaEr baaelae deSaae raZaa kae Kyaa hae gayaa jaae Apanae baapa ke mauSa sae mauSa lagaayae fU>k rhI hE_ 31
 • 32. hasya - vya> g ya AaZauinak yauga ka pa>ca ta><a paR a e . Aae m a ku m aar Aaya| ( Baarta) maE> k}| idnaae> sae saaeca rha Yaa ik pa>cata><a jaEsaI kalajayaI rcanaa kI AaZauinak yauga mae>, vata|maana sa>dBa| mae> BaI kuC na kuC paRasa>igaktaa haenaI hI caaihyae_ ivacaar Yaa ik kae}| AiZakarI ivaVana imalae AaEr }sa ivaPaya mae> cacaa| kW>_ }cCa mae> dma hae taae qsake AnauWpa saflataa BaI Avaoya imalataI hE_ taae ]k idna mauJae Apanae ]k ]esae ima<a Acaanak imala gayae jaae hmasae pairicata taae AcCI tarh Yae par k}| barsaae> sae imalae nahI> Yae_ Ajaba sa>yaaega Yaa ik naama Yaa qnaka laxmaI ka>ta oamaa|_ vae sa>skta gaRnYaae> ke AcCe jaanakar hE>_ ivaoaePakr naIitapark rcanaaAae> ke taae ivaoaePaX hE> jaEsae ‘ oau+naIita’ ivadur naIita’ ‘ caaNaKya naIita ’ ‘ ihtaaepadeoa’ - ‘ pa>cata><a ’ Aaid_ ‘ pa>cata><a ’ par taae za>@ae> ivacaar vyaKta kr saktae hE>_ gata idnaae> jaba mauJasae imalae taae ]k na}| patae kI baata BaI bataa}|_ baaelae deSaae laaek mae> paRisa& hE ik ‘ pa>cata><a’ ke rcaiyataa ivaPNauoamaa| Yae AaEr maE> ( maere ima<a) laxmaI ka>ta AaEr ‘ ivaPNauoamaa|’ payyaa|yavaacaI hE> _ Ata: yaid ivaPNau oamaa| ‘ pa>ca ta><a’ ke rcaiyataa Yae taae mauJae BaI ‘ pa>cata><a ’ kI paUrI jaanakarI haenaI caaihyae_ Kyaae>ik samaanaaYaI| oabdae> ke ihsaaba sae hma daenaae> - ivaPNauoamaa| laxmaIka>ta oamaa|- naama raioa hE>_ taae naama kI laaja taae rSanaI hI haegaI_ vae bataanae lagae ik ‘ deSaae’ maZyayauga mae> iknhI> Amar oaiKta rajaa ke taIna ibagaDE[la rajakumaarae> kae rastae par laanae ke ila] 80 vaPaI|ya ivaPNau oamaa| nae ijammaa ilayaa Yaa ik vae maa<a C: mahInaae> mae> rajapau<aae> kae ]kdma laayak AaEr rajanaIita mae> paar>gata kr de>gae_ vae pau<a Yae bahuoaiKta , qgaRoaiKta AaEr AnantaoaiKta_ maere ima<a khnae lagae ik maE>nae na kevala ‘ pa>cata><a’ kae pa$[a hE bailk qsakI hI taja| par ]k bahuta hI sarla AaEr vyavahairk ‘ pa>cata><a ‘ AaZauinak yauga ke rajakumaarae> ke ila] banaayaa BaI hE_ paRacaIna kala mae> caU>ik rajata><a Yaa }sailayae rajakumaar rajazaranaae> mae> hI haetae Yae_ par Aajakla taae sava|<a paRjaata><a kI ZaUma AaEr gaUMja hE_ Ata: hr galaI maaehllae mae> , nauKkD[ caaErahe par rajakumaar hI rajakumaar SaDe[, zaUmatae , ma@rgaotaI krtae imalatae hE>_ ivaPNauoamaa| ka davaa Yaa ik vae kevala C: mahInaae> mae> rajakumaarae> kae baui&maana ]va> kuoala rajanaIitaX banaa de>gae_ qnhae>nae kha ik maE> ivaPNau oamaa| ka maukaibalaa taae nahI> kr saktaa par ivanamaRtaa paUva|k ivaovaasa idlaataa hU> ik maere ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 vata|maana yauga ke pa>cata><a ke ]k - 2 isa&anta kae ]k - 2 mahInae mae> paUrI tarh saISaa jaa saktaa hE , yaU> kula jamaa paaMca mahInaae> mae> hI baui&maana - banaa jaa saktaa hE_ rajanaIita ke gaur saISae jaa saktae hE>_ kuC saaeca samaJakr hI calanaa haegaa, Kyaae>ik rajata><a mae> rajya ]k rajaa sae CInaa yaa hiYayaayaa , yaa jaItaa jaataa Yaa_ Aajakla caunaava , caunaavaI jaaeD[ - taaeD[ , maZyaavaiZa caunaava yaa qpacaunaavaaid mae> itakD[ma laD[akr rajya yaa saTaa hiYayaayaI jaataI hE _ taae qnhae>nae Apanae paRjaata><aIya ‘ pa>cata><a ‘ par yaUM paRkaoa Dalaa_ qnhae>nae spaP@ ikyaa ‘ ta><a’ maanae vyavasYaa yaa kae}| isas@ma yaa paRNaalaI _ par vae ta><a ka AYa| krtae hE> isa&anta , nauKTaa , saU<a _ taae qnake pa>cata><a mae> paaMca isa&anta , nauKtae , saU<aae> ka samaavaeoa hE_ maulaaihjaa frmaa}yae! 1. caapalaUsaI- paRYama saU<a hE caapalaUsaI_ }sake ila] icaknaI caupaD[I , lacCedar AaEr AitaoyaaeiKta paUNa| BaaPaa kI Aavaoyaktaa hE_ jaanakarae> ke baIca rhkr AaEr jyaada AByaasa BaI krnaa paD[taa hE_ ijatanaa gauD[ Dalaaegae , qtanaa hI maaZauya| BaI imalaegaa_ 2. Avasar vaaidtaa - yah dUsara saU<a hE _ hvaa ka wSa deSaae , qgatae huyae saUrja kae pahcaananaa saISaae_ haYaae> ke q#nae igarnae ka gaiNata Zyaana sae samaJaae_ samaya kI BaaPaa saunaae , AYa| samaJaae, , baeD[a paar hE_ yah nausSaa BaI rajanaIita mae> taur>ta Asar idSaataa hE caahe Aamacaunaava hae caahe maZyaavaiZa caahe qpacaunaava caahe sadna ke BaItar iksaI kae samaYa|na denae na denae ka maamalaa hae _ ga>gaa gayae ga>gaarama AaEr jamanaa gayae jamanaadasa, }saI saU<a par AaZaairta khavata hE_ 3. YaalaI mae> Cedvaad - ihndI mae> ]k khavata hE ik ijasa YaalaI mae> Saanaa qsaI mae> Ce>d krnaa_ ima<a nae kha ik oaayad naEitakvaadI }sakae AvagauNa krar detae hae> par rajanaIita mae> yah nausSaa baD[a hI karagar saaibata huAa hE_ Saasakr AaZauinak yauga kI rajanaIita mae> taae }sa saU<a ka kae}| javaaba nahI>_ samaya kae deSatae huyae ijasa YaalaI mae> Saayaa hE qsamae> ]k Ce>d BaI kr saktae hae , dae yaa taIna BaI AaEr Aavaoyaktaa hae taae paUrI YaalaI kae hI Cedae> vaalaI ClanaI BaI banaa saktae hae_ yah kama ijatanaI baeoamaI| AaEr naugarepana sae kraegae qtanaI hI jyaada kamayaabaI imalaegaI_ 4. saI$[I taaeD[vaad- }sakae ‘ saI$[I h@avavaad yaa saI$[I 32
 • 33. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 AYaa|ta saI$[I fe>kvaad BaI kha jaa saktaa hE_ AYaa|ta ijasa saI$[I ka sahara laekr Aapa Qpar gayae hE> qsa saI$[I kae h@a dae, taaeD[ dae, pare fe>k dae, taaik kae}| Anya qsaka qpayaaega na kr sake_ ijasa vyaiKta ka qpayaaega ikyaa hE qsakae Aba saarhIna samaJakr dUr fe>k dae , qsae spaZaa| ka Avasar mata dae_ }saI ka dUsara Wpa hE_ paustak par paa#k kI (paRitai+yaa) AadrNaIya vaedpaRkaoa jaI , namaskar_ bahuta samaya baad kuC bahuta AcCa sakaratmak pa$[nae kae imalaa_ haid|k Zanyavaad ORI oyaama i<apaa#I jaI ka ijanhae>nae maerI kuC idna pahlae kI kEnaeDa yaa<aa ke samaya mauJae Aapaka qpanyaasa “ ]k nayaI +ainta” Bae>@ ikyaa_ 5. yaU @na|- yah paaMcavaa saU<a hE_ AYaa|ta taur>ta pala@ jaanaa_ iksaI baata par Aapa ]k idoaa mae> iktanaI hI dUr Kyaae> na inakla jaayae>, Apanae svaaYaae|> kI paUita| AaEr laxya isai& ke ila] yaU- @na| laenae mae> BaI sa>kaeca na kre>_}sa paRkar }na qpayau|Kta isa&antaae> kae paRyaaega mae> laanae sae vata|maana yauga mae> kafI saflataa imala saktaI hE_ kuC gaaENa saU<a AaEr BaI hE> par vae BaI }nhI> paaMca ke A>taga|ta Aa jaatae hE>_ jaEsae mauSaaE@avaad, laalaIpaaepavaad, maI#I gaaelaIvaad, @rkalaejaI, Aaid_ ima<a nae bataayaa ik ihndI ke kuC mauhavare, AaEr khavatae> BaI ]esaI hE> jaae qpayau|Kta nauKtaae> ka paUra Anaumaaedna AaEr samaYa|na krtaI hE>_ }saila] qnake Anausaar AacarNa krnaa BaI AaZauinak yauga ke pa>cata><a kae jaldI samaJaanae mae> maddgaar hae saktaa hE _ jaEsae sabja[ baaga idSaanaa, SyaalaI paulaava pakanaa, haYaI ke da>ta Saanae ke AaEr idSaanae ke AaEr Aaid- Aaid_ }tanae sa>vaednaoaIla ivaPaya kae Aapanae Aita paRBaavaI sahja Wpa sae AiBavyaKta ikyaa hE_ Aapanae na kevala samaaja kI ]k ivakita kI Aaer Zyaana AakiaPa|ta ikyaa hE bailk samBava samaaZaana BaI sauJaayaa hE_ AapakI rcanaa }tanaI Anaupama AaEr raecak hE ik wk wk kr A>gaRejaI kI iktaabae> pa$[nae ka AadI hae jaanae ke baad BaI maa<a dae baE#kae> mae> , maE> paUra qpanyaasa pa$[nae kae baaZya hae gayaa_ haM pa$[tae - pa$[tae Anaekae> baar wka Avaoya, ApanaI DbaDbaa}| AaMSae> paae>Cnae ke ila] _ kBaI samaaja ke itarskta vagaae|> kI AvasYaa par Aa>saU bahe, kBaI rajaU AaEr rioma ke jaIvana ke Baavauk xaNaae> mae> AaEr kBaI qtkP@ jaIvana maUlyaae> ke paRsa>gaae> par_ maE>nae Apanae qna ima<a sae AaZauinak yauga ke ‘ pa>cata><a’ ivaPayak jaae kuC saunaa Yaa }sa laeSa mae> ilaSa idyaa hE_ }sake Anausaar calakr saflataa imalataI hE yaa nahI> }sakI gaarN>@I maerI nahI> hE, qna ima<a kI hE _ maE> taae }tanaa hI kh saktaa hU> ik maZyayauga ke ivaPaya ke ivaPNau oamaa| kI BaaMita Aaja ke yauga ke laxmaIkaMta oamaa| nae ‘ AaZauinak yauga ka pa>cata><a’ taEyaar taae baD[I mahenata sae ikyaa hE_ hmae> qnake pairORma AaEr baui& kI dad denaI caaihyae_ yaid sa>ixapta mae> khU> taae AapakI saukita “ ]k nayaI +ainta” pa$[kr ivavaega jaagaa AaEr Aanand BaI SaUba Aayaa _ haid|k }cCa hE ik BaivaPya mae> BaI AapakI saoaKta laeSanaI ke maaZyama sae hma BaartaIya va BaartaIya maUla ke paa#k raP@L va samaaja ke jvala>ta ivaPayaae> ke paRita sajaga hae>gae_ saaYa hI paReirta hae>gae ApanaI daiyatvapaUNa| BaUimaka inaBaanae ke ilayae_ oauBakamanaaAae> saihta Aapaka gajaeoa ZaarIvaala maskta, Aaemaana 33
 • 34. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 samaIxaa wbaa}|yaata oaayar - saurendR Bau@anaI , paaeilaoa Wpaantar maanauPa ioaja[aevaskI BaaPaa ke diP@kaeNa sae BaI kavyamaya paRyaaega ka pahlaU BaI }sa wbaa}| - sa>gaRh kI ]k ivaoaePataa hE _ jagah - jagah nayae A>daj[a , nayae mauhavarae> mae> khI baata ibajalaI kaE>Za kI tarh caaE>ka detaI hE_ masalana maere paasa Kyaae> SaD[a rha AZaUra caaMd idla hI mae> Kyaae> AD[a rha AZaUra caaMd yaa ifr- palakae> kI CaMva mae> gaIta kuC ilaSae_ saurendR Bau@anaI kI ‘ wbaa}|yaata’ nae ]k pa>Ya dae kaja isa& ikyae hE>_ paRYama taae yah sa>gaRh qsakI qdU| oaayarI kI O>Salaa mae> ]k na}| kD[I jaaeD[taI hE_ saaYa hI hr wbaa}| ke sammauSa qsaka paaeilaoa Wpaantar paRstauta krke oaayar nae Apanaa sa>deoa Apanae irhaiyaoaI deoa- paaelaE>D ke kivataa paReimayaae> tak pahu>caayaa hE_ qdU| samaJanae vaalaae> ke ila] yah kita , ]k raecak ]va> mahtvapaUNa| dena hE _ yaUM taae qdU| ka hr oaayar ‘ dd|’ ke ivaPaya par bahuta kuC ilaSa gayaa hE laeikna saurendR nae qsae AjanabaI pairvaeoa kI, paRvaasa kI @Isa sae jaaeD[kr qdU| oaayarI kae ]k na}| paiBaaPaa , ]k nayaa A>daj[a idyaa hE :tanha rha AZaura rha, q#taa ZauMAa rha hr pala ijandgaI mae> baeksaI- baeArmaaM rha ima@I ma>ij[ala ikssaa -] - talaaoae naakaimala hE basa Sa[laaAae> mae> hr dma ]esae karvaaM rha }saI baeksaI ke r>ga qnakI paRema - park wbaa}yaae> mae> BaI naj[ar Aatae hE>: irsatae ja[S[maae> pae marhma kI tamannaa hE j[aIsta ke ilayae hmadma kI tamannaa hE hr pala savaailayaa salaIna la@ktae hE> haM Aaja dstae - mairyama kI tamannaa hE kuC laaega }na rcanaaAae> kae ‘ vaj[ana’ AaEr ‘ bahr’ ke fItaae> sae naapae>gae_ maE> nahI> samaJataa ik hr taukanta kivataa ke ila] yah paapad>ND #Ik hE_ saurenndR Bau@anaI kI wbaa}yaae> mae> jaae taaj[agaI hE , jaae Acaanaktva hE , vah kafI hd tak qnake imasarae> ke Apaarmpairk ga#na par BaI inaBa|r hE_ ]k AaEr baata ! ‘ wbaa}yaata ka sa>barNa oaayar kI }>saainayata AaEr sa>vaenaoaIlataa sae jauD[a huAa hE_ yaUM taae kilayauga mae> pauranae paRema rddI kI @aekrI mae> fe>k idyae jaatae hE>_ saurendR nae ijasa $>ga sae ApanaI pahlaI paReimaka kae marNaaeparanta kavyaatmak OR&aMjaila dI hE vah mama|doaI| hI nahI>, qsake hdya kI ivaoaalataa kae doaa|taI hE_ kivataa ke sajaIva haenae mae> vyaiKtatva kI paP#BaUima BaI mahtva rSataI hE_ wbaa}yaae> ka paaeilaoa BaaPaa mae> Wpaantar maUla kivataa kI taulanaa mae> iktanaa saoaKta hE , yah taae }sa samaIxak ke BaaPaa - Xana sae pare hE_ parntau }tanaa Avaoya kha jaa saktaa hE ik qdU| oaayarI kae maZyavataI|ya yaUraepa ke ]k baD[e deoa tak pahu>caanae ka yah paRyatna sarahnaIya hE_ BaartaIya saaihtya ke daayare kae ivaova- vyaapaI banaanae mae> }saka yaaegadana rhegaa , yah maera ivaovaasa hE_ samaIxak:sa> t aae P a ku m aar Sare ga[mae - jaanaaM sae ga[mae - daEraM tak ka saf[r BaI oaayar bahuta kuC nayae rastaae> sae taya krtaa hE: yae rhnaumaaAae> kI bastaI hE sa>Bala ke cala jaIvana sae BaI maaEta sastaI hE sa>Bala ke cala Ahlae isayaasata ke parcama SaUna sae Zaulae hE> Ajaba yahaM bautaparstaI hE sa>Bala ke cala 34
 • 35. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 35
 • 36. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 36
 • 37. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ‘mau£I Bar ZaUpa’ : samaIxaa AivasmarNaIya banaa denae kI klaa mae> reSaa paRvaIna hE>_ qnakI ivaioaP@taa oabdae> ke camatkairk paRyaaega ka paRitafla nahI> Aipatua ioalpagata hE_ ina:sandeh qnaka saaihtyaAnauBavagamya hE }saila] sa>gaRh kI kivataayae> hdya kI Ataula gahra}yaae> mae> qtarnae kI xamataa rSataI hE>_ OR I naaYa paR s aad iVvae d I ( baE k u A r kE n ae D a) ‘mau£I Bar ZaUpa’ reSaa maE<a ka kavya sa>klana hE ijasae vaaNaI paRkaoana, nayaI idllaI nae paRkaioata ikyaa hE _ }sa sa>klana mae> qnakI 78 kivataa]M sa>kilata hE>_ kavya paustak ka oaIPa|k reSaa kI ]k kivataa par AaZaairta hE_ ‘ mau£I ’ oabd vaEyaiKtataa kI pairiZa kI Aaer sa>keta krtaa saa lagataa hE jabaik ‘ ZaUpa ’ oabd jaIvana ke qjaasa paRsa>gaae> AaEr paRkita ke taadatmaya ka Ahsaasa idlaataa hE_ }sake Alaavaa yah oabd ‘ ZaUpa’ - Xana , caetanaa , Anauraga , kwNaa AaEr ivahvlataa ka BaI paRtaIk hE ijasakI AnauBaUita kae ba@aernae kI maa<a pahla hE - mau£I mae> band krnae kI paRi+yaa_}sa tarh oabd iba>ba mae> $lataa jaataa hE_yah khnaa Anauicata na haegaa ik oaIPa|k mae> kivataa AYavaa kivataa mae> oaIPa|k samaayaa hE_reSaa kI kivataaAae> ke ivaolaePaNa sae yah satya qBartaa hE ik maUlata: qnakI kivataa vaahya sae A>tar kI saUxma laeikna sarla yaa<aa hE_ ]esaI yaa<aa kI Jalak hmae> kitapaya CayaavaadI taYaa sa>ta kivayaae> kI rcanaaAae> mae> imala jaayaegaI ikntau reSaa ApanaI rcanaaAae> kae daoa|inak gaU$[taa taYaa Wxataa sae saaf bacaa laetaI hE> caahe vah kivataa - ‘pairNaita’, ‘ paRyaaega’ yaa ‘Aanand’ hae AaEr vae ApanaI baata,Apanae AnaaeSae A>daj[a mae>, }sa tarh kh jaataI hE> ik qsaka maanavaIya ragaatmak Wpa ibaSartaa nahI>_ yaa khe> ik jaba vae Apanae A>tar mae> JaaMktaI hE> taba qsa i+yaa mae> qnakI tallaInataa spaP@ta: qBartaI hE jaae oaayad qnakI kavya kI BaavaBaUima hE_ yae saca hE ik Apanae AnauBavaae> kI k>kiD[yaa> samae@tae huyae reSaa qnake Saurdurepana sae AnaiBaX nahI> idSataI>_ vae khtaI hE> - AnauBaUita taae haetaI hI gaU>gae ka gauD[ hE_ reSaa kI kivataa‘rastae’ ke pa$[nae sae ]esaa lagataa hE ik vae vaKta AaEr halaata sae samaJaaEtaa krnae kI kaeioaoa nahI> Aipatau faElaadI }radae> sae ‘ Apanae Sau[d hI ga$[nae hae>gae,kI qdzaaePaNaa krtaI hE> jaae qnakI sa>klpavaiTa AaEr Aatma ivaovaasa ka paircaayak hE_ lagataa hE yah mahakiva taulasaIdasa ke ‘ kta ivaiZa sajaI naair jaga maahI_ paraZaIna sapanaehu sauSa naahI_’ ZaarNaa kae qnakI caunaaEtaI hE_ yahI nahI> ‘ haM, mauJae ( Apanae parayae ) saBaI ke iSalaaf SaD[a jaWr haenaa paD[a_ (Apanae parayae )}sasae yae baata saaf jaaihr hE ik reSaa jaI ke haYa BaISa yaa sahayataa ke ilayae fElatae nahI> bailk qjaa| sa>icata krtaI hu}| maui£yaaM hE> jaae saza|Pa ke ilayae tatpar naj[ar AataI hE>_ }samae> oak nahI> ik qnakI kivataaAae> mae> sa>yata ivaraeZa ke Baava hE> ivadRaehatmaktaa AYavaa Aa+amaktaa ke nahI>_ haM }nhe> CuAa jaa saktaa hE_ yaanaI }nake oarIr haetaa hE_ vaaNaI nahI> haetaI ( Apairicata AnauBaUita) ikntau ifr BaI kuC lamahae> ke ila] qnaka raemaa>icata hae q#naa svaaiBava hI lagataa hE_ vastauta: reSaa kI yah svaIkaraeiKta mauJamae> - taumamae> BaItar , bahuta BaItar , za@naa]M , duza|@naa]M , kibaRstaana kI laaoaae> saI dbaI paD[I hE>_ vahI kivataa khanaI kI , saUrta ZartaI hE_ oava za@naaAae> ke hmae> saaecanae ke ila] ivavaoa krtaI hEik jaIvana ke saagarIya ta@ par za@naaAae> kI saIipayaae> ka cayana Aasaana nahI> ifr BaI reSaa jaI kI mana pasa>dI ka paircaya hmae> qnakI rcanaaAae> sae iksaI saImaa tak imala hI jaataa hE_ qnakI kivataa paRvaahmaana inaJa|rNaI kI tarh Aakismak maaeD[ laekr kba ApaRtyaaioata idoaa AaEr gaita AiStayaar kr laegaI yah samaJanaa kBaI - kBaI mauiokla hae jaataa hE_ ]esaa Ahsaasa qnakI kivataa]M - ‘ ivaPa knyaa‘, AnauBaUita ’Ayavaa ‘ mauda|’ pa$[kr haetaa hE_ vaEsae saamaanya kae 37 }nakI kivataaAae> - ‘ mauku@’ , ‘ saUrjamauSaI’ , ‘fasalae’ AaEr ‘ gae>d’ Aaid kae pa$[kr ]esaa AaBaaisata haetaa hE ik maanavaIya jaIvana ka rastaa sahja taYaa k>@kivahIna nahI>_ laaegaae> kI qpaexaa , itarskar AaEr samaUcaI Aismataa kae Jau#laanae vaalae vyavahar sae iksaI BaI vyaiKta ka paIiD[ta taYaa duSaI hae jaanaa laaijamaI hE_ ikntau Aama laaegaae> sae iBanna kvaiya<aI sahanauBaUita samae@nae ka paRyaasa nahI> krtaI AaEr na j[aSmaae> kI naumaa}oa hI_ reSaa ApanaI paID[a kae BalaI BaaMita pahcaanataI hE> AaEr }saIila] BaI ku>#a , htaaoaa AaEr sa><aasa kae Ja@k detaI hE> paalataI nahI> AaEr cala paD[taI hE> kaemala sapanaae> kae saMvaarnae_ saagar ka iba>ba reSaa ke A>tar mae> jaEsae paalaYaI maarkr baE#a hE }saIilayae qnakI kivataaAae> mae> zaUma - ifr kr idSa jaataa hE caahe vah kivataa ‘inaoaana’ , ‘ inayaita’, ‘ maUMgaa VIpa ‘, ‘ pyaar taumhara’, AYavaa ‘taaD[ ke paeD[’ hae_ vaEsae saagar ka iba>ba bahuAayaamaI AYa| sajaaeyae hE jaae maanavaIya duSaae>, ddae|> , sa>zaPaae|> AaEr ivasa>gaitayaae> kI gamBaIrtaa , gahnataa AaEr ivastaar ke sa>dBaae|> mae> Alaga- Alaga $>ga sae Wpaaiyata huAa hE , ijasamae> paRyaaega kI ivaiBannataa pairlaixata haetaI hE_}sa Aalaaecya paustak mae> sYaanaIya r>gaae> sae r>gae Anaek ica<a hE> jaEsae ‘ laasa ]>jaelsa’, ‘ smaaekI maaqn@ena’, ‘ ioakagaae’, ‘nyaUyaak| ]k gauladstaa’ , ‘maUMgaa VIpa’ AaEr ‘la>dna ka hvaa}| AD`Da’ Aaid ijanhe> pa$[kr paa#k ke jahna mae> }na sYalaae> ke ica<a qBartae hE>_ ]esaa paRtaIta haetaa hE ik rcanaakar kI diP@ mahanagarae> kI gaganacaumbaI }maartaae> ,ivaoaalakaya maalsa, pava|ta OR>SalaaAae> AaEr retaIlae saagarIya
 • 38. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ta@ae> tak hI saIimata nahI> hE, bailk qnakI gahra}yaae> mae> qtarkr maanavaIya sa>dBaae|> sae jaaeD[taI hE, pairNaama svaWpa kivataayae> fae@aegaRafI ke caaESa@e sae inaklakr Apanaa Baavaatmak Wpa gaRhNa krnae mae> samaYa| idSataI hE>_ ‘ ]kvaeiryama’ kivataa mae> dae maCilayaaM Apanae paRitaiba>ba kae caUmataI hE> yah paraexa Wpa sae maugZaa naaiyaka kI paRkita kI klaatmak AiBavyaiKta hE , jaae sarahnaIya hE_ ‘ Barta imalaapa’ mae> reSaa ka yah khnaa - ‘ taumare deh kI sauga>Za mae> - maere nanhe> kI sauga>Za Aa imalaI YaI_ qsa Barta imalaapa kae - maera oata - oata namana ‘, kivataa deh kI sauga>Za tak hI saIimata hE ijasamae> yaaEna maa>salataa kI ivakita nahI>_ flata: saamaaijak mayaa|da kI gaaM# SaulataI nahI> AaEr kivataa oaarIirk na haekr maanaisak banaI rhtaI hE_ AaoaIvaa|d’ taYaa ‘ ivaPa knyaa’ mae> imaYakae> ka nayaa Wpa ApanaI paUrI taajagaI ke saaYa qBarkr Aayaa hE_ ‘ maaEta ikotaae> mae>’ , ‘BaaBaI ke ilayae’, ‘]k gaulaj[aar’ AaEr ]k tasvaIr AimataaBa da kI ‘ ]esaI kivataa]M hE> jaae vyaiKtagata sa>baZaae> kI dstaavaej[a hE>_ ca@Satae irotaae> mae> naeh kI itaKtataa hE, kDuvaah@ hE taae khI> snaeihla Anauraga ka maZaur spaoa|_ kula imalaakr yae rcanaayae> jaIvana kI saccaa}| kae qjaagar krtaI hE>_ ‘ Svaaba’ kivataa Anya kivataaAae> sae h@kr Apanaa ivaioaP@ sYaana banaanae mae> samaYa| hE Kyaae>ik }samae> janaklyaaNa ka oa>Sanaad hE_ reSaa khtaI hE> - ‘ paRBau mauJae jaae idyaa saae idyaa - JaaepaD[I mae> basataI laD[ikyaae> kaepaKke r>ga hI denaa_ taaik taumhe> maE> maaf kr sakUM, }na pa>iKtayaae> mae> ‘ savae| Bavantau sauSaIna: ’ oaas<aaeiKTa kI AnaugaUjae> hE> _ yae khnaa Anauicata na haegaa ik reSaa kI inajaI AnauBaUitayaaM BaartaIya naarI kI V>datmaktaa ka kccaa ica£a paRstauta krtaI hE>_ mauJae }nakI rcanaaAae> mae> BaartaIya kYaaioalpaI mamataa kailayaa kI khainayaae> mae> vaiNa|ta dampatya jaIvana kI parCa}yaaM parlaixata haetaI hE_ maere ivacaar sae yaid }na kivataaAae> kae sa>smarNaatmak $>ga sae ]k Zaagae mae> iparae idyaa jaaya taae samBavata: Dae>garI kI hstaaxar pa%maa sacadeva kI ‘ baU>d baavaD[I ’ ka yae lazau Wpa bana saktaI hE saamaaijak paRaiNayaae> ke ilayae taae Avyavahairk hI lagaegaI_ yah taae maananaa hI haegaa ik reSaa jaI kI kivataaAae> mae> vaga| caetanaa, Aata>kvaad, dilatavaad, AaEr baaj[aarvaad Aaid ivacaarae> kI Saaejakrnaa baemaanaI haegaI_ vaastava mae> }nakI kivataa]M ba$[taI hu}| sa>vaednahInataa ke badlae sa>vaednaoaIlataa kI pauna|sYaapanaa krtaI hE>_ yah Aitarek nahI> ik reSaa paa#kae> mae> baaEi&ktaa AYavaa AaZyaaitmaktaa jagaanaa nahI> caahtaI> bailk qnakI maUk - gaU>gaI - bahrI sa>vaednaaAae> kae Apanae Baavaae> ke madula spaoa| sae tar>igata krnaa jaanataI hE>_ maera ivaovaasa hE ik }sa sa>klana mae> Wpaaiyata sa>vaednaaAae> ke saUxma kaelaajaae> , iba>baae> AaEr sa>ketaae> sae sa>vaednaoaIla paa#k Avaoya paRBaaivata hae>gae laeikna ijanhe> sa>vaedna ka khkra nahI> Aataa qnhe> kivataaAae> mae> paRyaaega ikyae gayae paRtaIkae> taYaa iba>baae> kae samaJanae mae> mauioklae> taae Aayae>gaI hI_ reSaa kI kivataaAae> ka sammaaehna hE qnakIAiBavyaiKta kI }|maanadarI AaEr qsaka baelaaEsapana_ vae Apanae jaIvana ke ACUtae paRsa>gaae> kae BaI ibanaa laaga- lapae@ ke kh jaataI hE>_ }sa isalaisalae mae> mauJae baccana jaI yae pa>ikTayaaM barbasa yaad AataI hE> - ‘ yaid Cupaanaa jaanataa taae, jaga mauJae saaZaU samaJataa’_ reSaa kI kivataaAae> mae> Baavaatmak saaEndya| ke saaYa klaatmak ka baehtarIna samanvaya hE _ qnhae>nae baD[e hI saaYa| , maaEilak AaEr safla nayae paRyaaega ikyae hE>_ qdahrNa ke bataaEr }naka qllaeSa ikyaa jaa saktaa hE - ‘ yae klama hE yaa saKoana pampa? ijataa Aasa paasa sae SaI>cataa hE }na kagaj[aae> par ibaSaertaa jaataa hE ’ ( ABaI taae basa }tanaa hI)’ maere ivacaar sae yaid }na kivataaAae> kae sa>smarNaatmak $>ga sae ]k Zaagae mae> iparae idyaa jaaya taae samBavata: Dae>garI kI hstaaxar pa%maa sacadeva kI ‘ baU>d baavaD[I ’ ka yae lazau Wpa bana saktaI hE_ reSaa kI kivataaAae> mae> paRema ke gahre ]vama` ca@kIlae ibaSare r>gaae> ka Ahsaasa hmae> qnakI kivataaAae> - ‘ paRtyaaoaa’ , ‘ yaa<aa’ ,‘ fasalae’, ‘ svaIkita ’ AaEr ‘@U@e irotae’ ke ivavaecana sae imalataa hE ijasaka AaZaar qtsaga| , tyaaga, inaPkama AaEr inaPClataa hE_ vaastava mae> pyaar kI yah qdaTataa BaaegavaadI 38
 • 39. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ‘Aajakla maere Aasapaasa - taumharI qpaisYaita - baaWd ke gaaelae saI haetaI hE ! ( baaWd) ‘ qdasaI ka BaRUNa - }na naaE mahInaae> - maere BaItar palataa rha ( BaURNa)‘ yaadae> ke caehre par- Jauir|yaaM nahI> paD[taI kBaI’ ( #hrI yaade), AaEr oabdae> ke naIcae - oataaibdyaaM dbaI paD[I haetaI hE>! ( $I# idna)}sake Alaavaa ‘ gaaMva kI saaJa’ , ‘ DeNDelaa}na’, ‘ A>Dmaana VIpa kI oaama’ AaEr ‘ badlaava ’ ]esaI kivataa]M hE>_ kae jaIva>ta banaa detaa hE_ yahI karNa hE yae kivataa]M pa#naIya bana sakI hE>_ paRerNaatmak AaEr ivacaaraetaejak rha_ ]kla iva^alaya , yaaina , saudUr banavaasaI yaa ivakasa sae ACUtae gaRamaINa xae<a mae> ]k AZyaapak , ]k gaaMva , ]k kxaa ka vyavahairk Xana baa>@naa, samaaja kae sajaga va saoaKta krtaa iva^alaya_ ijanamae> maanavaIyakrNa inahayata SaUbasaUrtaI ke saaYa A>ikta ikyaa gayaa hE_ reSaa kI kavya ivaZaa hE- Atauka>ta kivataa ( naj[ma) ijanamae> oabdae> kI nahI> Baavaae> kI gaItmaktaa hE_ reSaa kI rcanaaAae> mae> oabdae> ka ifj[aUlaSaca| nahI>_ vae oabdae> ka qpayaaega }sa salaIke sae krtaI hE> ik qnamae> oabdae> ka satahIpana zausapaE# nahI> kr paataa AaEr AYa| kI paRBaavaaetpaadktaa salaamata rhtaI hE_ sarla taYaa baaeZagamya oabdae> ka qnakacayana AiBavyaiKta qnakI AnauBaUitayaa> qPaa kI riomayaae> saa fElana , knak kI baailayaae> kI tarh mahknaa AaEr nayaI kaepalaae> saa mauskanaa caahtaI hE> AaEr qsake ilayae paa#kae> kI sahdyataa kI Apaexaa taae syaata rcanaakar kae rhegaI hI_ ica<a mae > dIpa paR j vailata krtae hu y ae Aae m aana ke AadrNaIya oaeSa knksaI SaIma jaI , saaYa mae> ORI Ainala va$er, ORI ikrna Aoar AaE r lae S ak gajae o a ZaarIvaala jaI_ ]kla maUvamaen@ ka Aaemaana mae> padapa| N a maskta mae> 15 ApaREla 2008 kae BaartaIya dUtaavaasa ke saBaagar mae> ]kla iva^alaya faqnDeoana ka bahuta qtsaahjanak kaya|+ma huAa_ ijasamae> Aaemaana mae> basae lagaBaga 150 ivaioaP@ paRvaasaI BaartaIyaae> nae Baaga ilayaa_ janaipaRya oaeSa knksaI SaIma jaI kI AZyaxataa mae> huyae }sa Aayaaejana mae> maskta q^aega , vyavasaaya va Anya xae<aae> kI jaanaI maanaI histayaa> qpaisYata rhI>_ ica<a mae > - dayae > sae baayae > sava| OR I paR d Ipa gaae y ala, jaItaU Baa}| Ba>saalaI , Ainala va$er , ORI sauBaaPa candRa , Baarta ke rajadUta Ainala vaaZavaa AaE r AadrNaIya oae S a knksaI SaIma jaI_ raP@LIya qtYaana va saamaaijak pairvata|na ke }sa paRyaasa kae Aaemaana mae> Baarta ke rajadUta ORI Ainala vaaZavaa ka maaga|doa|na va paUNa| sahyaaega paRarmBa sae hI rha_ kaya|+ma kI vyavasYaa mae> dUtaavaasa mae> kaya|rta ORImataI sa>gaItaa dubae va ORI hrIoa candR nae ivaoaePa sahayataa kI_ }sa kaya|+ma mae> Baaga laenae ke ila] ]kla iva^alaya faqnDeoana ke AZyaxa ORI sauBaaPa candRa ( caeyarmaEna, j[aI nae@ vak|sa ila. ]va> }|sala gaURpa), ]kla iva^alaya faqnDeoana ke maEnaijaga @LLs@I, maumba}| ke q^aegapaita ORI paRdIpa gaaeyala taYaa ]kla kI sahyaaegaI sa>sYaa fRnDsa Aaf @La}vala saaesaa}@I kI maumba}| oaaSaa ke AZyaxa ORI jaItaU Baa}| Ba>saalaI ivaoaePa Wpa sae paZaare_ }sa kaya|+ma ke maaZyama sae Aba tak 250 ]kla iva^alayaae> ke ila] sahyaaega paRapta hae cauka hE AaEr yah sa>Syaa oanaE: oanaE: kafI ba$[egaI ]esaI paRbala sa>Baavanaa]M hE>_ }sa kaya|+ma ke safla Aayaaejana va ]kla kI iva^a BaagaIrYaI kae maskta laanae mae> Ainala vaa$er, ikoaaer maehtaa , va candRkanta caaeYaa, paRBaakr itajaare ka satata paRyaasa rha _ ]kla maUvamaen@ ka paircaya ORI paRdIpa gaaeyala nae Zvaina va ica<aae> ke maaZyama sae bahuta paRBaavaI $>ga sae paRstauta ikyaa_ ORI sauBaaPa candRa nae ]kla kae raP@LIya yaX bataatae huyae Apanae Aita Baavauk , raecak va A>tar>ga AnauBava baaM@e_ baad mae> huAa paRonaaeTar sa<a bahuta hI gajae o a ZaarIvaala maskta ( Aae m aana) 39
 • 40. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ihndI caetanaa ke ma>ca par ]k yaadgaar hasya kiva sammaelana 25 ApaREla kae ioa>gaar baEnku]@ hala, baRampa@na, kEnaeDa mae> r>gaar>ga hasya kiva sammaelana ka Aayaaejana ‘ ihndI caetanaa’ke saaEjanya sae Anya k}| sa>sYaaAae> ke imalaapa sae paUNa| huAa_ r>gaIna va raecak oaama ke }sa kiva sammaelana mae> taIna maha kivayaae> nae Baaga ilayaa jaae Apanae - Apanae xae<a mae> maharYaI hE>_ vaIr va Aaeja ke ZanaI ORI gajaendR saaela>kI, hasya rsa ke rajaa Da. saunaIla jaaegaI ]va> vya>gya ke paRjaapaita Da. saureoa AvasYaI kI rcanaa]M , Cnd , ivaPaya , vyaiKtagata , saamaaijak va rajanaIitak paRsa>ga ( sarla va jai@la) Aaid vyaKta krnae kI ivanaaed - klaa -isYaita AaEr idoaa Alaga YaI magar taInaae> mahakiva Apanae Apanae kiva kma| ke paRita Atyanta ga>BaIr Yae_ qnake q%eoyaae> mae> inaP#a, lagana AaEr qTardaiyatva ka Baava saaf Jalak rha Yaa AaEr qnakI gaayakI maZaur YaI_ qnaKI Baavanaa]> sa>yata AaEr saundr haenae ke saaYa - saaYa qnakI rcanaa]M , Cnd , tauk, Ala>kar svaaBaaivak Yae_ sabasae baD[I baata taae yah YaI ik taInaae> maha kivayaae> mae> gauNaae AaEr ivaoaePataaAae> ka AnaaeSaa sa>gama Yaa_ jaba BaI vaae ma>ca par Aayae taae ]esaa lagaa jaEsae klapanaa ke paMSa Saula gayae hae> AaEr qnhe> Aasamaana par ivacarNa krnae ka maaEka imala gayaa hae_ yaa ifr yaUM khe> ik maanaae> kavya saagar mae> hr DubakI ke saaYa mauskrataI saIpa sae h>saI ke maaetaI AasaanaI sae laakr saaE>patae rhe_ kBaI kwNaa ,kBaI vaIr, kBaI OR>gaar rsa AaEr hr pala hasya rsa sae saBaI ORaetaaAae> kae iBggaaetae rhe_ saureoa jaI,saunaIla jaI, gajaendR saaela>kI jaI ina:sandeh vaak- isa& taae hE> hI magar taInaae> AsaIimata vaak ioalpaI BaI hE>_ qnaka hr oabd , hr tauk , hr AnauBaUita kBaI raecak , kBaI narma , kBaI paEnae vya>gya sae saBaI ke idlaae> kae bahlaataI rhI AaEr hr pala saBaI ORaetaagaNa #hake lagaatae huyae laae@ - paae@ haetae rhe AaEr qnakI kavya klaa kae krtala Zvaina sae sarahtae rhe_ taInaae> kiva ]k dUsare ke maukabalae Apanae - Apanae ivakasa +ma mae> AiZak pairpaKva AaEr maJae huyae saamanae Aayae_ kiva sammaelana kI yah raecak oaama ]k AdBauta yaadgaar bana kr rh ga}|_ taInaae> kivayaae> kI kEnaeDa kI pahlaI yaa<aa safla hae ga}|_ @ae r > @ ae mae > hasya kiva, gajae n dR saae l a> k I, Da. sau n aIla jaae g aI va Da. sau r e o a AvasYaI ke saaYa ihndI cae t anaa ke sa> p aadk oyaama i<apaa#I mahakiva paR a e . hir oa> k r Aade o a ke inavaasa sYaana hasya kiva gajae n dR saae l a> k I, Da. sau n aIla jaae g aI, Da. sau r e o a AvasYaI va oyaama i<apaa#I saraeja saaenaI 40
 • 41. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 hasya kiva Da. sau r e o a AvasYaI kae italak va oaala de t ae hu y ae OR I mataI r> j anaa oamaa| va OR I raja mahe o varI ma> c a par kiva sau n aIla jaae g aI kae italak sammaana krtae hu y ae OR I mataI sarae j a saae n aI AaE r OR I sau m ana za}| ih>d I cae t anaa ke ma> c a par hasya kivayaae > ka h> Aanand lae t ae hu y ae OR a e t aaAae > kI ]k Jalak_ ma> c a par kiva gajae n dR saae l a> k I kae italak lagaataI hu } | OR I mataI AwNaa Ba@naagar 41
 • 42. ‘qTarI Amaeirka ke ihndI saaihtyakar’ ka ivamaae c ana 4 jaUna 2008 , @aer>@ae ke ihndI samaaja ke ila] ]k AivasmarNaIya idvasa rhegaa_ }saI idna ORI ORInaaYa iVvaedI ke ivaoaePa AnauraeZa par, Da. ioavanandna isa>h yaadva taYaa ORImataI Da. ivamalaa yaadva ke inavaasa sYaana par ]k ivaoaePa gaaeP#I ka Aayaaejana ikyaa gayaa_ }sa gaaeP#I ka q%eoya Yaa - ORInaaYa iVvaedI jaI Vara sampaaidta kavyasa>klana “ qTarI Amaeirka ke ihndI saaihtyakar ” ka ivamaaecana _ ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ORIvaastava, ORI Bagavata oarNa ORIvaastava, ORI oyaama i<apaa#I, ORImataI dIiptakumaar , ORImataI oaEla oamaa| taYaa ORImataI Aaoaa bama|na_ gaaeP#I ke Aayaejana ke qparanta ORImataI yaadva Vara Aayaaeijata sausvaad Baaejana ke saaYa gaaeP#I ka samaapana huAa_ }sa kavya sa>klana kI ivaoaePataa yah hE ik }samae> qTarI Amaeirka ke ihndI rcanaakarae> kI rcanaaAae> ka Atyan>ta saundr cayana ikyaa gayaa hE_ paustak kI paRstauita ka ivaPaya vastau daenaae> hI diP@yaae> sae iVvaedI jaI nae Atyanta sarahnaIya kaya| ikyaa hE AaEr qsake ila] vae baZaa}| ke paa<a hE>_ yah qllaeSanaIya hE ik ORInaaYa iVvaedI jaI nae 1988 mae> kEnaeDa ke ihndI kivayaae> ka sava|paRYama sa>klana ‘ kEnaeiDyana kavyaZaara’ ka sa>paadna ikyaa Yaa, ijasamae> deoa ke Anaek oahrae> ke 17 kivayaae> kI caunaI hu}| kivataaAae> ke saaYa rcanaakarae> ka paircaya BaI saimmalata Yaa_ }samae> saBaI kivataaAae> ka A>gaRejaI BaaPaa mae> Anauvaad BaI idyaa gayaa Yaa_ AiBanava oauKlaa 4 jaUna kI gaaeP#I mae> ORInaaYa jaI nae @aer>@ae ke sYaanaIya kiva - kvaiyai<ayaae> ke ila] kavya sa>klana Bae>@ ikyaa_ qnake AnauraeZa par saBaI qpaisYata kivayaae> nae kavyapaa# BaI ikyaa_ iVvaedI jaI nae BaI Apanae maZaur svar mae> gaIta paRstauta ikyae_ qnhae>nae ihndI gaItaae> mae> kuC nayae paRyaaega BaI ikyae hE> ijanhe> ORaetaaAae> nae krtala Zvaina sae saraha_ }sa gaaeP#I mae> Baaga laenae vaalae saaihtyakarae> ke naama hE>_- Da. ioavana>dna isa>h yaadva , Da. Baartaendu 42
 • 43. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 Ca<a: ihndI pa$[tae samaya hma yah kEsae jaanae> ik kaEna ‘yaela yaUinavaisa|@I, knaEiK@k@ mae> paRYama ihndI gaaeP#I sammaelana’ saa oabd ihndI BaaPaa ka hE AaEr kaEna saa oabd qdU| BaaPaa ka? Da. raZaa gauptaa, ihndI paRae. vaesailayana yaUinavaisa|@I, knaEiK@k paRae.Wpa@|: ihndI BaaPaa, ihndI - qdU| oabdae> ka saimaORNa hE_ }samae> kuC farsaI oabdae> ka BaI samaavaeoa hEAta: Aapa hr oabd kae ihndI samaJa kr hI pa$[e>_ ‘ ima<a ’ ihndI oabd hE jabaik daesta qdU| , daenaae> hI ihndI BaaPaa mae> samaaihta hE>_ 4 ]va> 5 ApaREla 2008 kae yaela yaUinavaisa|@I, knaEiK@k@ mae> ]k Bavya ihndI gaaeP#I sammaelana ihndI paRae. ORImataI saImaa Sauranaa kI Azyaxataa mae> saflataapaUNa| sampanna huAa , ijasake mauSya AitaiYa Yae @EKsasa ivaovaiva^alaya , Aais@na ke ihndI paRae. Da. Wpa@| snaela , ijanake Vara ilaSaI ga}| k}| ihndI paa#`ya paustake> (@Ica yaaer saelf ihndI) k}| starae> mae> ivaova ke lagaBaga saBaI ivaovaiva^alayaae> mae> pa$[a}| jaa rhI hE>_ Ca<a: AapakI khanaI ke Anausaar Kyaa vaastava mae> Aapanae Baarta mae> kBaI Apanae sae baDe[ kae ‘ tauma’ khkr paukara Yaa? paRae. Wpa@| : haM, vandavana mae> raZaa - kPNa ma>idr mae> maE>nae ]k saaZau sae ‘tauma’ lahjae mae> baata kI YaI_ 4 ApaREla, 2008 kae saaya> 6 bajae kaMmana Wma lyaUsa hala mae> paRae. Wpa@| snaela ]va> yaela yaUinavaisa|@I ke ]laImae>@LI ]va> }N@rmaIiDya@ , ihndI ke Ca<a taYaa vaesailayana ivaovaiva^alaya sae Aayae kuC Ca<aae> ke maZya vaata|laapa hu}|_ Ca<aae> nae W-ba-W paRae. Wpa@| snaela sae k}| paRona paUCe,ijanake qTar qnhae>nae baD[I sahjataa, saUxamataa ]va> kuoaagaRtaa sae idyae_ Ca<aae> Vara paUCe gayae kuC paRona }sa paRkar hE>...... Ca<a: yahaM hma ihndI saISa rhe hE> AaEr Baarta mae> naana ihndI spaIik>ga rajyaae> mae> irKoaevaalae hmaarI A>gaRejaI samaJatae hE>, par ihndI nahI> samaJatae, ifr hma ihndI Kyaae> saISa rhe hE>? paRae. Wpa@| : mauskratae huyae .... Aaja paUre ivaova mae> A>gaRejaI BaaPaa ka paRBautva hE_ vaEsae Baarta ke hr paRanta mae> laaega skUlaae> mae> ]k Ainavaaya| BaaPaa ke Wpa mae>e yaa dUsarI BaaPaa ke Wpa mae> ihndI saISa rhe hE>_ ihndI maUivayaae> ke maaZyama sae BaI laaega ihndI saISa rhe hE>_ A>gaRejaI BaaPaI kae deSakr A>gaReij[ayata ka jaunaUna savaar haenaa svaaBaaivak hE_ Ca<a: hma ihndI saISatae taae hE> leikna yaid baIca mae> kuC idnaae> ka Antarala ( gaEpa) paD[ jaayae taae hma ihndI BaUla jaatae hE> , ]esaa Kyaae> haetaa hE? paRae. Wpa@| : qsae ifr sae pai$[yae , baar - baar pauna:vaiTa ( irpaI@ ) krnae sae AapakI ihndI AcCI hae jaayaegaI_ A>ta mae> Wpa@| snaela nae Ca<aae> sae ]k paRona ikyaa... Ca<a: ihndI BaaPaa saISa paanaa }tanaa ki#na Kyaae> hE? paRae.Wpa@|: Aapa laaegaae> kae ihndI saISanae mae> kaEna saI paRae. Wpa@| : Kyaae>ik ihndI ]k Alaga tarh kI BaaPaa caIj[a sabasae ki#na lagataI hE? hE ijasaka vyaakrNa baD[a jai@la hE, AaEr }samae> Anya BaaPaaAae> kI Apaexaa svar AaEr vya>jana BaI sa>Syaa mae> AiZak hE>_ Ca<a: imaiORta i+yaa ( kmpaaqND vava|) paRae. Wpa@| : Kyaae>? Ca<a: Kyaae>ik yah samaJa mae> nahI> Aataa ik kaEna saI i+yaa pahlae lagaegaI AaEr kaEna saI baad mae>_ paRae. AiovanaI deva nae Baarta kI paRacaIna BaaPaaAae> par Yaa ]k saamaUihk h>saI ke saaYa }sa saaxaatkar saBaa ka ivasaja|na huAa _ 43
 • 44. }sa saaxaatkar ke baad 7 bajae ‘ d flaaevasa| Aaf ihndI’ ivaPaya par ]k paEnala iDskoana huAa ijasamae> paRkaoa Dalaa AaEr paRae. Wpa@| snaela nae ihndI ke Anaek saUxma taYyaae> kae ivaoaePa Wpa sae ivaolaeiPata ikyaa _ Ca<a- Ca<aaAae> ke paRona - qTar ke daEr ke saaYa yah paEnala lagaBaga 9 bajae samaapta huAa_}sake paocaata rai<aBaaeja ( iDnar) ka Aayaaejana Yaa ijasamae> k}| tarh ke BaartaIya vya>jana qpalanbZa Yae_ 5 ApaREla, 2008 kae paRata: 11:30 bajae Ca<aae> ke baIca ihndI mae> ]k paRitayaaeigataa sampanna hu}|, ijasaka ivaPaya - “ pairvaar AaEr par>paraAae> kI BaUlaBaulaEyaae> mae> BaartaIya vyaiKta kae ApanaI pahcaana $U>$naa ki#na hae jaataa hE_” }sake paxa mae> Baaga laenae vaalae paRitayaaegaI Yae - 1. sauyaaga Ba>DarI , 2. kuNaala launaavata, 3. parmajaIta oaah, 4. inaiSala saUd, _ }sake ivapaxa mae> Yae Baaga laenae vaalae paRitayaaegaI Yae - 1. maihmaa sauSadeva, 2. AaoaIPa basaI 3.saaEiroa Ba¢acaaya| jaI, 4. Ainalaa maidrajaU _ }sake caeyar parsana Yae - raaEinak baa>gaW ]va> kae - caeyar parsana Yae idlaoaer kErna_ }samae> Baarta sae Aayae Antara|P@LIya Ca<aae> nae Apanaa paxa paRstauta krtae huyae kha ik - “ yah saca hE ik pairvaar AaEEr parmparaAae> kI BaUlaBaulaEyaae> mae> hma ApanaI pahcaana Saae baE#tae hE>_” }sake ivapaxa mae> Amaeirka mae> janmae BaartaIya maUla ke Ca<aae> nae kha ik - “ yah kYana sahI nahI> hE , hma Apanae pairvaar AaEr parmparaAae> ke pairsaImana mae> rhkr hI ApanaI pahcaana banaatae hE> _ qnhae>nae }sa baata par jaa[er detae huyae kha ik qnake pairvaar kI ivaioaP@ sa>skita ]va> ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 parmparaAae> ke vaEivaZya mae> hI qnhe> qnakI pahcaana imalaI hE_ daenaae> paxaae> ke Ca<aae> nae ApanaI baata kae paUre jaaeoa AaEr paRvaah ke saaYa paRstauta ikyaa_ qnake baaelanae kI ZaarapaRvaah mae> khI> BaI oaEiYalya nahI> Aayaa_ }sa paRitayaaeigataa kI sabasae Saasa baata yah YaI ik }samae> Baaga laenae sae dae mahInae pahlae ]k AaDIoana huAa Yaa , ijasamae> Baarta sae Aayae huyae Ca<aae> nae svaya> hI Apanaa paxa saamanae rSaa Yaa_ }sa paRitayaaeigataa ke inaNaa|yak Yae - 1. paRRae. Wpa@| snaela @EKsasa ivaovaiva^alaya , Aais@na, 2. paRae. AiovanaI deva, yaela yaUinavaisa|@I , nyaU hevana, 3. paRae. sauPama baedI, kaelaimbayaa yaUinavaisa|@I , nyaUyaak|, ijanhae>nae Ca<aae> ke vaKtavya kae Zyaana sae saunaa AaEr Apanaa inaPpaxa inaNa|ya saunaayaa_ ivajaetaa Yae ... 1. inaiSala saUd, ijanhe> paxa mae> baes@ spaIkr ka ]vaaD| imalaa_ 2. saaEiroa Ba¢acaaya| jaI, ijanhe> ivapaxa mae> baes@ spaIkr ka ]vaaD| imalaa_ 3. AaoaIPa basaI ijanhe> baes@ ]f@| }na ihndI ]ej[a ] farena laE>gvaeja ka ]vaaD| imalaa _ 4. kuNaala launaavata , ijanhe> ‘baes@ }n@rjaeK@r’ ka ]vaaD| imalaa_ }sake baad iva^aiYa|yaae> nae BaartaIya res@aere>@ ‘ isataar’ mae> la>ca kI vyavasYaa YaI_ qsaI samaya ihndI Ca<aae> Vara qKta inaNaa|yakae> kae BaI ivaoaePa sammaana sae sammaainata ikyaa gayaa_ }sa paRitayaaeigataa sae aRae. saImaa Sauranaa ke caehre par ]k sauSad lahr idSaa}| dI_ yaela yaUinavaisa|@I mae> ihndI paRitayaaeigataa kI paRYama AaZaar ioalaa kI sYaapanaa hae sakI_ }saka OReya }sake ihndI Ca<aae> va paRae. saImaa Sauranaa kae jaataa hE_ 44
 • 45. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 Aipatau dUr tak maar krnae vaalaI rcanaa ka sajana krtae hE>_ AaEr yahI karNa hE qnakI rcanaaAae> mae> naetaaAae> par vya>gya kma hE_ hrIoa navala nae kha ik paRema ka vya>gya paRyaaejanaIya vya>gya hE_ paRema nae BaUimaka mae> Apanae ijasa Akala kI cacaa| kI hE , vah Akala nahI> hE bahuta idnaae> sae ijasa ja[maIna par kae}| fsala nahI> qsa ja[maIna ke AiZak qva|r haenae kI paRi+yaa hE_ yae partaI ke baad kI partaI - kYaa hE_ paRema janamaejaya jaEsaa BaaiPak paRyaaega hmaare samaya ke vya>gyakarae> mae> bahuta kma hE_ idivak rmaeoa nae kha ik paRema janamaejaya qna iganae caunae vya>gyakarae> mae> sae hE> ijanhae>nae vya>gya kae fUhD[ haenae sae bacaayaa hE_ BaaPaa par }nakI pakD[ bahuta gahrI hE_ paRema janamaejaya kI rcanaaAae> mae> ]k tarh kI mahakavyaatmaktaa hE_ yae Satara maaela laetae huyae vya>gya krtae hE> AaEr svaya> kae BaI k#zare mae> rSatae hE>_ paRema kI rcanaaAae> mae> hasya kI kmaI hE AaEr yae vya>gya ke saaYa hasya ka zaaelamaela kma hI pasa>d krtae hE> AaEr yahI karNa hE }naka hasya cau@Ilaa haetaa hE_ ‘kaEna kui@la Sala kamaI’ ka laae k apa| N a “ vya>gya laeSana ]k bahuta ki#na kma| hE ijasamae> Apanae kae iCpaanae kI cataura}| nahI> calataI hE_ vya>gya laeSana AaEr AatmakYaa laeSana mae> cataura}| nahI> calataI hE_ Aapa vya>gya ke maaZyama sae ]esaI maar krtae hE> jaae maar hae AaEr lagae BaI nahI>_ paRema janamaejaya Apanae laeSana ke Vara ]esaa hI ki#na kma| kr rhe hE>_ “ yae qdgaar paRisa& Aalaaeicaka inama|laa jaEna nae paRema janamaejaya ke, ‘Axarma’ Vara ih>dI Bavana idllaI mae> Aayaaeijata , ‘ gaR>Ya AkadmaI’ Vara sa^a paRkaioata vya>gya sa>klana ‘ kaEna kui@la Sala kamaI’ ka laaekapa|Na krtae huyae vyaKta ik]_ qnhae>nae sabasae pahlae laeSak kae baZaa}| dI ik vah rcanaa ke Akala sae baahr inakla Aayaa hE_ qnhae>nae laeSak kI }sa baata kI BaI paRoa>saa kI ik qsamae> }|maanadarI ija>da hE AaEr }saI }|maanadarI ke tahta qsanae BaUimaka mae> Apanaa rcanaa Akala sae sa>zaPa| krnae mae> rvaI>ndR kailayaa AaEr Xana catuarvaedI ke sahyaaega kae reSaa>ikta ikyaa hE_ paRema janamaejaya ke vya>gya Apanae paRhar mae> inaP#ur hE> par qnamae> maanavaIyataa inar>tar banaI hu}| hE_ inama|laa jaEna nae paRema janamaejaya ke laeSakIya fKkD[pana kI paRoa>saa BaI kI_ }sa Avasar par ga^ vya>gya paa# ka BaI Aayaaejana ikyaa gayaa ijasamae> ivaPNau naagar , Xana catauvae|dI, vaPNau paR e m ajanamae j aya, paR d Ipa pa> t a, hrIoa navala, rajae o a kumaar nae ApanaI rcanaa]M pa$[I>_ kaya|+ma ka sa>caalana rajaeoa kumaar nae ikyaa AaEr Zanyavaad Xapana Axarma ke AXyaxa Ainala jaaeoaI nae ikyaa_ kaya|+ma mae> paRBaakr ORae<aIya , baalasvaWpa rahI, oaerga>ja gaga|, AnaUpa ORIvaastava , paRtaapa sahgala , paRBaata ,nareoaoaa>iDlya , vaIrendR saKsaenaa , jagadIoa ca>idRkeoa, sauBaaPa ca>dr manaaehr paurI , pauPpaa rahI, ke.paI. saksaenaa ( dUsare) , lailata laailatya samaeta saaE sae Aizak saaihtya paRemaI qpaisYata Yae_ paRvaINa oauKla kaya|+ma sa>yaaejak Axarma` mauSya AitaiYa DaM. knhEyaalaala na>dna nae kha ik paRema janamaejaya jaEsae ‘Satarnaak ’ rcanaakarae> sae saavaZaana rhnaa caaih] Kyaae>ik }nakI diP@ bahuta paEnaI hE_ }nakI klama }|maanadar klama hE jaae ApanaI ivasa>gaitayaae> par BaI baeihcak paRhar krtaI hE>_ vae idoaayauKta paRhar krtae hE> AaEr inarYa|k bahktae nahI> hE>_ qnhae>nae kha ik kui@la SalakamaI ke gama| - gama| baaj[aar mae> kaEna na>ga}| kr rha hE AaEr kaEna }sa sabamae> qjalaa idSa rha hE }saka Xana yah sa>klana detaa hE_ Xana catauvae|dI nae kha ik maE> }sa sa>klana kae ]k qpanyaasa kI tarh , bahuta saare kama CaeD[kr,]k hI isai@>ga mae> pa$[ gayaa, yah iktaaba kI taakta kae bataataa hE_ paRemajanamaejaya nae }sa iktaaba ke Vara na}| ja[maIna taaeD[I hE AaEr sahI jagah taaeD[I hE_ paRema nae reta mae> baIja Dalanae ka kama ikyaa hE_ qnhae>nae ApanaI saaeca kae taaeD[kr baahr Aanae ka paRyaasa ikyaa hE_ paRdIpa dTa nae paRema janamaejaya kI mauhavaredar BaaPaa AaEr ivaPaya vaEivaZaya` kI paRoa>saa kI hE_ qnhae>nae kha ik paRema janamaejaya qna iganae caunae vya>gya laeSakae> mae> hE> jaae taatkailak za@naaAae> par maa<avya>gyaatmak i@ppaiNayaa> nahI> krtae hE> - 45
 • 46. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ihndI cae t anaa kae jaae pau s take > paR a pta hu } | > . ..... .. 2) lazau kYaa sa>gaRh laeSak- naIrja naEYaanaI 1) kYaa sa>saar raP@LIya kiva gajaendR saaela>kI na}| pai<aka Baarta sae 46
 • 47. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 jagadIoa candR oaarda sa>paadk - ORInaaYa iVvaedI maha kiva paRae. hiroa>kr Aadeoa ke kavya pa<aae> ka sa>gaRh Da. ioavanandna isa>h yaadva ke jaIvana kI inaiZa ca>dna vana 47
 • 48. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 Anau v aadk yaU @ @a Aais@na ka BaaPaNa jaae qnhae > n ae qPaa rajae saKsae n aa kI ‘ vah rata AaE r Anya khainayaae > , ke laae k apa| N a ke Avasar par idyaa Yaa_ qpaisYata deivayaae va janaae, ipaRya qPaa jaI jaba Aapa, qPaa jaI nae, mauJae }sa saaihityak laaekapa|Na par dae ]k oabd khnae ka inama><aNa idyaa taba dae maela na Saanae vaalae ivacaar maere mana mae> Aa]_ ]k tarf qPaa jaI ka kama manaanae mae> Baaga laenaa baD[I SauoaI kI baata hE__ ifr dUsarI tarf mauJae Aajakla ih>dI baaelanae ke Avasar kma hI imalatae hE>, AaEr Aadta - AByaasa nahI> hE_ ifr BaI qPaa jaI kI k}| khainayaae> ka A>gaRejaI Anauvaad krnae ke baad maE> }nakI kitayaaM AcCI tarh sae jaanataI hU>, samaJataI hU> AaEr jaae Baava - AnauBaUitayaaM qnamae> vyaKta kI jaataI hE> qnhe> maE> Saud mahsaUsa kr saktaI hU>_ }saila] qnakI paRoa>saa krnae ke Avasar sae }>kar na kr paa}|_ laeikna mauJae ApanaI Aoau& ih>dI kI xamaa maaMganaI hE_ Aapa laaegaae> sae yah inavaedna hE ik Aapa maera yahaM SaD[I hu}| ih>dI mae> qPaa jaI ke kama kI baata krnaa }naka sammaana krnae kI }cCa ka fla samaJae>_ qPaa jaI kI bahuta saI AaEr paRBaavaoaalaI khainayaae> kI k}| ivaoaePataa]M hE>_ ]k hE ik }na mae> paUva| AaEr paiocama ka imalana haetaa rhtaa hE - kBaI kBaI AcCI maulaakata ke Wpa mae>, kBaI @KKr ke Wpa mae> , kBaI jajabaataae> ke mataBaed ke Wpa mae>_ oaayad yah svaaBaaivak baata hE ik }>galaE>D mae> rhnae vaalaI BaartaIya laeiSaka paRvaasa ke ivaPaya par ilaSae_ laeikna qPaa jaI kI kitayaae> kI ]esaa saImaa nahI> hE, qnaka dayara }sasae ivastata hE_ Agar k}| khainayaaM paRvaasa kI samasyaa]M kI baata krtaI hE> , taae dUsarI khainayaaM paIiD[yaae> ke sa>zaPaae|> ke baare mae> bataataI hE> , AaEr k}| ]esaI khainayaaM BaI hE> ijanaka ivaPaya manauPya ke Anya paRkar ke irotae yaa saba jaae manauPya mae> paRoa>sanaIya hE, jaEsaa ik ivaovaasa AaEr pyaar , kurbaana AaEr sahayataa_ qPaa jaI sa>vaednaoaIlataa AaEr kaemala klama sae Apanae paa<aae> ke idla va mana paa#k ke ila] Saaelakr qnakI khanaI SaI>cataI hE>_ qdahrNa ke ila] khanaI ‘ maere Apanae’ mae> ]k ipataa AaEr bae@I ]k dUsaree kae samaJanae - samaJaanae kI kaeioaoa krtae hE>_ JagaD[a AaEr +aeZa ke rvaEyaa sae oauW krke daenaae> ZaIre ZaIre ]k dUsare ke paasa jaanaevaalaa rastaa $UM$tae hE>_ Cae@e Cae@e kdma mae> ba$[taI khanaI irotae AaEr jaj[abaataae> ke ivakasa ka ]k taIvaR ivavarNa hI nahI> bailk paa#k ka Apanaa hI dyaaoaIla AnauBava BaI hE_ }n>saana AaEr paRvaasa ke saare sa>zaPa| ]k bahumauSaI ipaRjma ke Wpa mae> naj[ar Aatae hE>, AaEr qPaa jaI kI khainayaae> mae> }sa ipaRjma ke iBanna iBanna pahlaU ApanaI ApanaI baata krtae hE>_ qPaa jaI }>saana kI taklaIfe> - samasyaa]M AcI tarh sae samaJataI hE>_ dUsarae> ke sa>zaPa| dyaa sae deSatae huyae BaI qnake karNa , ivakasa AaEr nataIjae inarpaexa sae bataataI hE> ]k bahuuta AiBavya>jak oaElaI mae> ijasasae paa#k khanaI KI za@naa]M Saud hI mahsaUsa krtaa hE_ saare jaae laaega }nakI khainayaae> mae> imalatae hE> vae hkIkta kI duinayaaM ke laaega hE> , qnake Baava , taklaIfe> hmaarI BaI hE>_ khainayaaM pa$[tae samaya vae hmaare daesta laganae lagatae hE> , qnaka sauSa- du:Sa hmaara hae jaataa hE_ qPaa jaI kI khainayaa> }>saainayata kI khainayaaM hE>_ ]esaI khainayaaM dae baD[e s>adBaae|> mae> mahtvapaUNa| haetaI hE>_ ]k hE BaartaIya BaaPaaAae> mae> ilaSaa huAa saaihtya ka paRsaar_ paiocama mae> bahuta sae ]esae laaega imalatae hE> jaae saaecatae hE> ik jaae BaartaIya AcCa ilaSatae hae> vae maUla A>gaRejaI mae> hI Apanaa kama krtae hE>_ A>gaRejaI BaaPaa mae> ilaSaa BaartaIya ga^ paiocama mae> bahuta laaekipaRya banaa Aataa hE _ AnaUidta kitayaaMe kI baD[I kmaI rhtaI hE_ }sa isYaita mae> Anauvaad ke maaZyama sae kuC santaulana laanaa maera baD[a saaEBaagya hE_ BaartaIya BaaPaaAae> mae> bahuta sae ]esae oabd imalatae hE> ijanake AYa| ke ila] A>gaRejaI BaaPaa mae> kae}| BaI oabd nahI> hE, }saila] Anaumaana yah haenaa caaihyae ik jaba BaartaIya laeSak maUla A>gaRejaI mae> ilaSatae hE> taba BaartaIya sa>skita kI ]esaI ZaarNaa]> kma hI oaaimala hae>_ jaae laeSak ih>dI, gaujarataI, , ba>gaalaI Aaid mae> ilaSatae , vae qna BaaPaaAae> kI saarI ZaarNaaAae> ke baare mae> baaela saktae hE>, saare oabdae> ke paRyaaega kr saktae hE>_ ifr jaba ]esaI rcanaaAae> ka Anauvaad ikyaa jaataa hE taba Anauvaadk ka kama yah hE ik jaae ZaarNaa]M , ivacaar, AaEr Baava maUla laeSana mae> vyaKta ikyae jaatae hE. qnhe> nayaI BaaPaa mae> }sa tarh sae jaaihr krnaa caaih] ik }sa BaaPaa ke paa#k qnhe> ApanaI saa>skitak va BaaiPak paP#BaUima Saud samaJatae hE> AaEr mahsaUsa krtae hE> _ }sa diP@kaeNa sae Anauidta kitayaaM oaayad maUla A>gaRejaI mae> ilaSae saaihtya sae baehtar paiocamaI paa#k kae BaartaIyataa takpahu>caa saktaa hE_ saaYa hI BaartaIya BaaPaaAae> ke paa#k ke ila] ApanaI maataBaaPaa ka saaihtya sabasae jyaada saulaBa haetaa hE_ parntau yah isaf| saaihtya kI baata nahI> hE, BaaPaa kI baata BaI hE_ Baarta ke laaega jaae paiocama ke deoaae> ke sampak| mae> hE> , qnhe> Aksar A>gaRejaI AcCI tarh sae AataI hE }sailayae paiocama ke - oaePa paP# 68-69 par 48
 • 49. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 samaanaa>tar BaI hE>_ ‘vah rata AaEr Anya khainayaaM’ mae> duinayaa ke Anaek deoaae> ke AapaRvaasaI paa<a ApanaI - ApanaI vyaiKtagata ]va> samasyaaAae> AaEr manaaevaEXainak dbaava ke saaYa hmaare samaxa Aatae hE>_ ihndI samaacaar yaU . ke . sae laeiSaka - Anauvaadk sauORI yau¢a Aais@na nae qPaa rajae kI khainayaae> kae gahna AnauBaUitayaae> vaalaI khainayaaM bataayaa_ qnhae>nae kha yae khainayaaM maa<a BaartaIya yaa paaocaatya hI nahI> bailk ivaiBanna deoaae> sae Aa] paRvaaisayaae> kI khainayaaM hE>_ yau¢a nae bataayaa ik qnhae>nae }na khainayaae> ka A>gaRejaI Anauvaad kr }nhe> ivaovavyaapaI banaanae ka paRyaasa ikyaa hE_ paRkaoak maheoa BaarVaja nae - vah rata AaEr Anya khainayaaM kae vaEiovak , yaYaaYa| par AaZaairta pa#naIya khainayaaM bataayaa_ qPaa rajae nae Apanae vaKtavya mae> kha vae ApanaI laeSanaI ke maaZyama sae maataBaaPaa ke qna paa#kae> tak pahu>canaa caahtaI hE> ijanakI pahu>ca AMgaRej[aI BaaPaa saaihtya tak nahI> hE parntau vae paaocaatya jaIvana pa&ita , jaIvanamaUlya , kaya| - sa>skita , maanaisaktaa AaEr paRvaasaI jaIvana Aaid ka fs@|hE>D paD[taala caahtae hE>_ kaya|+ma ka sa>caalana rakeoa dubae , Ataaoae ( ih>dI ]va> sa>skita) BaartaIya qccaayaaega la>dna nae ikyaa_ khanaI - paa# ikoaaerI paRXa ‘ sauriBa’ saKsaenaa nae baD[e paRBaavaoaalaI AaEr sarsa $>ga sae ikyaa_ naehw kendR la>dna ke tatvaaZaana mae> huyae }sa kaya|+ma mae> ibaR@ena ke lagaBaga saBaI gaNamaanya saaihtyakar qpaisYata Yae AaEr saBaagaar ORaetaaAae> AaEr AitaiYayaae> sae Bara huAa Yaa_ caica|ta khanaIkar qPaa rajae saKsaenaa ke khanaI sa>gaRh ‘ vah rata AaEr Anya khainayaaM ka laaekapa|Na ’ la>dna isYaita naehw kendR mae> idnaaMk oau+vaar 30 ma}| 2008 kae sa>panna huAa_ samaaraeh kI AZyaxataa, Acalaa oamaa| laeiSaka, inade|oak baI. baI. saI. valD| saiva|sa ih>dI la>dna nae ikyaa_ naehwkendR kI inadeoak sauORI maaeinaka maaehtaa , AalaaecaksamaIxak gaj[alakar ORI paRaNa oamaa|, laeSak , Anauvaadk sauORI yau¢a Aais@na , taYaa Baarta sae Aayae paustak ke paRkaoak ORI maheoa BaarVaja ( saamaiyak paRkaoana) ivaioaP@ AitaiYa Yae_ kaya|+ma kI oauwAata krtae huyae naehw kendR kI inadeoak maaeinaka maaehtaa nae saBaI Aaga>tauk saaihtyakarae> AaEr ORaetaaAae> ka svaagata krtae huyae bataayaa ik qPaa rajae saKsaenaa ibaR@ena kI ]k mahtvapaUNa| kYaakar hE> qnake khanaI sa>gaRh ‘ vah rata AaEr Anya khainayaaM’ paustak ka laaekapa|Na samaaraeh Aayaaeijata kr naehw saen@r gaaErvaainvata hE_ kaya|+ma kI AZyaxataa Acalaa oamaa| nae Apanae vaKtavya mae> kha ik qPaa rajae qna tamaama ivaPayaae> par k[lama calaanae ka maa%a rSataI hE> ijana par AamataaEr par A>gaRej[aI ke laeSak Apanaa AiZakar maanatae hE>_ ]esae paa<aae> ke mana kae samaJanaa AaEr qnakI khanaI ilaSanaa jaaeiSama ka kama hE, qPaa rajae yah jaaeiSama baSaUbaI q#ataI hE>_ Acalaa oamaa| nae Aagae kha ik qPaa rajae kI ]k ivaoaePataa yah ik vah caupacaapa Apanae laeSana kaya| mae> lagaI rhtaI hE> yae khainayaa> }sa baata ka sabaUta hE> ik qPaa Apanae pairvaePa ke paRita sajaga hE>_ Kyaae>ik yae khainayaaM k}| Sabarae> kI sauiSa|yaae> kI yaad idlaataI hE>_ > vah rata AaEr Anya khainayaae>’ ke laaekapa|Na Avasar par la>dna mae> rakeoa dubae, paRXa sauriBa, laeiSaka qPaa rajae saKsaenaa, Acalaa oamaa|- inadeoak baI. baI. saI. ih>dI la>dna, maaeinaka maaehtaa, inadeoak - naehW sae>@r, samaIxak paRaNa oamaa|, maheoa BaarVaja - paRkaoak , saamaiyak paRkaoana ]va> yau@`@a AaMis@na- laeiSaka ]va> Anauvaadk mauSya vaKtaa paRaNa oamaa| nae Apanae vaKtavya mae> kha , qPaa rajae kI khainayaaM qnake ibaR@ena ke saaxaata AnauBavaae> kae AiBavyaKta krtaI hE>_ yae khainayaaM ih>dI saaihtya mae> taae oaIPa| sYaana banaataI hI hE> saaYa AMgaRej[aI khainayaae> ke 49
 • 50. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 oaae k samaacaar na}| kivataa ka ]k AaE r hstaaxar kalakvailata kIita| caaE Z arI ka inaZana qnakI kivataaAae> mae> ]k maaehk paRgaItaatmaktaa deSanae kae imalataI hE ,qnakI kivataa mae> manauPya AaEr qsake samagaR AnauBavaae> kae pakD[nae ka yatna huAa hE_ vaastava mae> kIita| caaEZarI kI kivataa na}| kivataa ke Anya rcanaakarae> kI tarh hI sa>paUNa| jaIvana kI kivataa hE_ qnakI kivataa mae> paRtaIkae> AaEr iba>baae> ka kafI paRyaaega imalataa hE_ kma laeSana mae> hI bahuta samaya ivamaoa| dekr ga}| hE> kIita| caaeZarI ih>dI na}| kivataa kI jaanaI - maanaI AaEr mauSar kvaiya<aI kIita| caaEZarI ( 1934-2008) ka la>dna mae> inaZana hae gayaa hE_ qnhae>nae BaartaIya samayaanausaar oau+vaar kI saubah taIna bajakr 45 imana@ par A>itama saaMsa laI_ ipaClae kuC samaya sae AsvasYa cala rhI> kIita| caaEzarI la>dna mae> rh rhI YaI> AaEr qnaka qpacaar hae rha Yaa_ kIita| caaEZarI taIsare saptak kI ]kmaa<a kvaiya<aI YaI_ ‘ taIsara saptak ‘ (1960) ke sa>paadk AXeya nae 60 ke doak mae> paRyaaga narayaNa i<apaa#I , kedarnaaYa isa>h , kuMvar naarayaNa , ivajayadeva naarayaNa saahI , savae|ovar dyaala saKsaenaa AaEr madna vaatsaayana jaEsae saaihtyakarae> ke saaYa kIita| caaEzarI kae BaI taIsara saptak ka ihssaa banaayaa_ gaae i ba> d bae d I jaI kae OR & aM j aila kIita| caaEZarI jaanae - maanae reiDyaae paRsaark Aae>karnaaYa ORIvaastava kI patnaI YaI>_ na}| kivataa kI oauwAata Aama na}| kivataa ke }saI qtkPa| kI saaxaI AaEr saarYaI YaI kIita| caaEZarI AaEr qnakI rcanaa]>_ baedI jaI calae gayae ikntau Amar rhegaa qnaka naama satya maaga| par calanae vaalae qnaka jaIvana Yaa inaPkama_ baI.baI.saI. sae saaBaar svagaI|ya gaaeiba>d baeedI jaI 13 ma}| 2008 kae }sa sa>saar sae calae gayae _ Aapa KI kma|BaUima naa}raebaI kiinayaa YaI _ saevaa sae inavaTa| haekr Aapa kEnaeDa mae> basa gayae_ sada Aaya|samaaja ke saaYa jauDe[ taIsara saptak ke kivayaae> mae> sae ]k jaanae - maanae rhe AaEr qsakI paRgaita ke ila] Aapa sada ina:svaaYa| saevaa saaihtyakar kedarisa>h qnake inaZana par oaaek vyaKta krtae huyae khtae hE> , “ taIsara saptak ke ilayae yah dae hI vaPaae|> mae> krtae rhe_ maaSa|ma Aaya| samaaja ke inamaa|Na mae> Aapaka taIsara Aazaata hE_ }saI vaPa| paRyaaga naarayaNa i<apaa#I ka BaI naama sada smarNa rhegaa_ Aapa isa&antaae> par calanae vaalae dehanta hae cauka hE_ }sasae kuC samaya pahlae madna vaatsaayana ]k Aadoa| pauwPa Yae_ qnhe> kivataa sae A@U@ paRema Yaa _ hr Avasar par qnake mau>h sae qdU| ke oaer hmaeoaa taEyaar rhtae hmae> CaeD[kr calae gayae_” Yae_ Aapak jaIvana saIZaa -saada AaEr bahuta Aanandmaya Yaa_ qnake caehre par hmaeoaa ]k mauskana rhtaI YaI_ Aapa kedarnaaYa isa>h kIita| caaEZarI ke kitatva kI cacaa| krtae huyae khtae hE> , “ mahadevaI vamaa| ke baad ih>dI kivataa mae> jaae ]k saahsaI pauwPa Yae jaae kBaI har nahI> maanatae Yae_ vah ]k irKtataa Aa ga}| YaI , qsae kIita| Apanae maaEilak laeSana oaana AaEr Aatma sammaana ke saaYa Apanae jaIvana kI sae paa@taI hE>_ qnakI kivataa ]k nayae saa>cae mae> YaI ijasakI yaa<aa samaapta krke }sa sa>saar sae calae gayae_ banaava@ Alaga YaI_ qsamae> ]k taaj[agaI YaI AaEr ApanaI qnhe> Apanae pairvaar sae bahuta lagaava Yaa AaEr qnake baccaae rcanaaAae> ke tala mae> qnake paasa ]k Saasa tarh ka s<aI saulaBa sa>vaednaa ka $a>caa Yaa jaae qnake samaya mae> iksaI AaEr nae qnhe bahuta saara pyaar idyaa_ vah Apanae paaE<aae> va naaitanaae> kae BaI bahuta pyaar krtae Yae_ Apanae saBaI baccaae> ke paasa nahI> Yaa_” kae qccastarIya ioaxaa dekr qnhe> Apanae paErae> par SaD[a krke, ]k Aadoa| hra Bara pairvaar CaeD[kr baedI jaI }sa ‘ke v ala ]k baata YaI’ sa>saar sae calae gayae_ }|ovar qnakI Aatmaa kae parma` oaainta kIita| na}| kivataa kI kvaiya<aI YaI>_ ]esaI, ijanhae>nae de AaEr oaaekakula pairvaar kae yah BaIPma du:Sa sahna mahadevaI vamaa| ke jaanae ke baad Aa}| irKtataa mae> ApanaI krnae kI saamaYa| paRdana kre_ Sanak zaaelanaI oauW kI YaI_ i h. caetanaa pairvaar kI Aaer sae 50
 • 51. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 @ae r > @ ae 14 jaU n a BaartaIya kaE > i salaavaasa mae > paE n aae r maa Vara Aayaae i jata Bavya kiva sammae l ana 14 jaUna 2008 daepahr BaartaIya kaEisalaavaasa ke kxa mae> ]k kiva sammaelana ka Aayaaejana ‘ paenaaermaa }>iDyaa’ ketatvaaZaana mae> huAa_ }samae> @aer>@ae xae<a ke lagaBaga 14 kivayaae> AaEr kvaiyai<ayaae> nae Baaga ilayaa_ kiva sammaelana kI Azyaxataa Amaeirka ke ORI AmarendR isa>h nae kI AaEr }saka sa>caalana paenaaermaa saimaita kI qpaaZyaxaa ORImataI AwNaa Ba@naagar nae baD[I kuoalataa paUva|k ikyaa_ saBaI kivayaae> kae lagaBaga 7- Aa# imana@ idyae gayae AaEr saBaI nae }sa inayama ka paalana krtae huyae ApanaI rcanaa]M baD[[e qtsaah paUva|k paRstauta kI>_ (pa P # 62 sae yaU @ @a Aais@na ke BaaPaNa ka A> o a) bahuta sae laaega yah maanatae hE> ik Baarta A>gaRejaI baaelanae vaalae laaegaae> ka ]k deoa hE ijasakI Anya BaaPaaAae> ka kae}| saaYa|taktaa nahI> hE_ laeikna yah saca hE ik jyaada BaartaIya laaega Apanaa jaIvana ApanaI ApanaI BaaPaa mae> gaujaartae hE> AEr yae BaaPaa]M ApanaI ivaoaePa ZaarNaaAae> kI inaiZa hE>_ }namae> sae ih>dI BaaPaa kI Saasa hEisayata hE , AaEr qsakI saurxaa hI nahI> bailk qsakI paRerNaa , paRaetsaahna AaEr paRsaar BaI krnaa caaihyae_ hr jaae laeSak ih>dI mae> ilaSataa hE vah }sa kama mae> oaaimala hE AaEr qsakI paRoa>saa kI jaanaI caaih]_ A>gaRejaI mae> ilaSanae sae oaayad jyaada paa#k imalatae hE> Baarta ke baahr , oaayad kmaa}| BaI jyaada AcCI hE, laeikna ih>dI yaa dUsarI BaaPaa mae> ilaSanae sae Baarta kI sa>skita , }itahasa , ZaarNaa]M AaEr irvaaj[a ka AiBarxak banakr qnaka paRaetsaahna krtaa hE_ qPaa jaI ]esaI AiBarxak hE> , ApanaI BaaPaa mae> , Apanae ivaPayaae> mae> , Apanae sa>deoaae> mae>_ }sake AitaiKta paRvaasa Aajakla saarI duinayaaM mae> calataa rhtaa hE , hma saba laaegaae> ke ila] yah paRasa>igak baata hE_ qPaa jaI ka kama paRvaasa kI taklaIfe> samaJanae- samaJaanae mae> baD[a yaaegadana detaa hE_ qpaisYata ORaetaaAae> nae kivayaae> kae bahuta Zyaana paUva|k saunaa AaEr samaya - samaya par qnakI krtala Zvaina sae paRoa>saa kI_ kiva sammaelana ke maZya mae> Cae@a saa A>tarala huAa ijasamae> Alpaahar kI vyavasYaa YaI saBaI nae }saka paUra Aanand ilayaa AaEr lagaBaga 3 za>@e kaya|+ma calaa AaEr baad mae> Baaga laenae vaalae saBaI kivayaae> kae rjata @LafI sae pauwskta ikyaa gayaa_ kivasammaelana Atyanta hI sauSad AaEr Aanandmaya rha_ ijana kivayaae> va kvaiyai<ayaae> nae Baaga ilayaa Yaa qnake naama }sa paRkar hE>_ Bagavata oarNa ORIvaastava, oaElajaa saKsaenaa ,dIipta kumaar, Aaoaa bama|na, oaEla oamaa| , Da. AmarendR kumaar , maanasaI ca@jaI|, oyaama i<apaa#I, devaendR imaORa, saumana kumaar za}|, paaraoar gaaED[, ]va> saurendR paa#k _ Aaja maE> Aapa saba laaegaae> ke saaYa qPaa jaI kae baZaa}| va }nakI khainayaae> ke ila] haid|k Zanyavaad denaa caahtaI hU>_ Zanyavaad! yau@`@a Aais@na ihndI caetanaa kI Aaer sae .... 51
 • 52. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 14 jaUna 2008 BaartaIya kaE>isalaavaasa mae> AZyaxa AmarendR kumaar sarsvataI devaI kI paRitamaa ke sammauSa dIpa pajRjvailata krtae huyae saaYa mae> ORImataI AwNaa Ba@naagar 14 jaUna paEnaaermaa kivasammaelana mae Baaga laenae vaalae ORImataI rajakumaarI isanaha, saurendR paa#k, oyaama i<apaa#I va kvaiya<aI dIipta kumaar 52
 • 53. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 Hindi Chetna Membership Form Annual Subscription: $25.00 Canadian Life Membership: $200.00 Canadian Donation: $ _____________ Method of Payment: Cash, cheques and drafts payable to “Hindi Chetna” Your Name:____________________________________________ Address: _____________________________________________ ___________________________________________ Telephone: Home: _______________________________________ Business: ______________________________________ e-mail: _____________________________________________ ______________________________________________________ Contact in Canada: Contact in USA: Hindi Chetna Dr. Sudha Om Dingra 6 Larksmere Court 101 Guymon Court Markham, Ontario L3R 3RI Morrisville, North Carolina Canada NC27560, USA e-mail: hindichetna@yahoo.ca e-mail: ceddlt@yahoo.com 53
 • 54. 180 Winges Rd., Unit 17-19 Woodbridge, Ontario L4L 6C6