Hindi chetna april_2008

2,729 views
2,748 views

Published on

hindi chetna apr june 2008

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,833
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hindi chetna april_2008

 1. 1. ihndI caetanaa ApaREla 2008 4 kivataa]M sYaayaI stamBa 10 2 3 4 6 7 48 63 9 mau S apa P # sa> p aadkIya sa> d e o a saByataa - sa> s k i ta paataI ica<akavya - kaya| o aalaa saaihityak samaacaar 10 17 23 25 26 khainayaaM 17 19 25 31 33 36 AsalaI klaakar Da. gaaEtama sacadeva laaoa (khanaI) saumana kumaar za}| Bagavaana kI sa i P@ ( baala kYaa) Da. fu k na iballaI (baalakYaa) rmaeoa oaaEnak ka#I kI saISa naIrja naEYaanaI paR a yaiocata (baalakYaa) raZaa gauptaa Aalae S a 8 57 maskta mae > hae l aIAnaupamaa isa>h BaartaIya naarI kinaka saKsaenaa 26 27 27 34 34 35 35 37 37 38-45 saByataa-sa>skita 6 Da. rama caaEZarI vya>gya 56 camacaa Aaema kumaar Aaya| 46 47 57 ga[ j [ a la Afraeja[ taaja ramasae t au gajaendR saaela>kI taIna kivataa]M hlaIma Aa}naa JaD[ t ae hu y ae paTae yaa qjaD[ t ae hu y ae paTae Da. gaaEtama sacadeva kivataa ca>dr vamaa| navayau g a ka gaIta Bagavata oarNa ORIvaastava ihndI kI AatmakYaa laKSUarama cahvairyaa du i nayaa na}| basaayae > g ae raZaa gauptaa baae l aae Aihlyaa kusauma isanaha ivada}| kI paU j aa naInaa vaahI ga[ j [ a la (qdU | ) na>da jaI naj[ m a (qdU | ) jaafr Abbaasa dastaanae jaInsa va A> t a| r Vnd Da. narendR naaYa @>Dna ga[ j [ a la Aja>taa oamaa| dIvaarae > ke kana naIrja naEYaanaI }cCaAae > ke va x a talae Bagavaana laahae@I haelaI sa>gaRh kiva kulava>ta isa>h vanaItaa sae# QPaa deva saudoa|na ipaRyadoa|naI inama|la isa&U ikrna isa>h saurendR paa#k Baartaendu ORIvaastava raja maheovarI baRjarajaikoaaer koyapa cae h rae > kI du k ana rmaeoa oaaEnak ioaxaa ke dIpa jalaaAae oaxaa Da. saureoa candR oauKla 1 kbasae rhI pau k ar mairyama Saana saaihityak samaacaar 61 65 63 63 62 61 61 naavae | sae maskta sae nyaU j asaI| | mae > hae l aI nyaU j asaI| mae > ihndI paR i tayaae i gataa imaisasaagaa kE n ae D a mae > kiva gaae P @I sau d oa| n a f[ a ikr kI (ku C yaade > ) oaae k samaacaar saaihityak cacaa| 52 54 pau s tak samaIxaa ‘samaya ke saayae ’ ORInaaYa iVveadI qrae j a ‘qr ke Aae j a’ Da. narendR @>Dna saaxaatkar 11 15 paR e m a janamae j aya sae Da. sau Z aa $I> g ara kI lambaI baatacaIta f[ i Naovar naaYa re N aU sae re N au B a@naagar kI mau l aakata sa> s marNa 24 basa ka paasa Da. kuoa kumaar qBartae laeSak... 41 vaastaI rama za}| caetanaa sahayak ma>Dla DEnaI kabala - kEnaeDa Da. fukna Amaeirka rmaeoa oaaEnak - Amaeirka
 2. 2. ihndI caetanaa ApaREla 2008 5 ihndI cae t anaa vaPa| 2 008 sa> r xak ]va> paR m au S a sa> p aadk ORI oyaama i<apaa#I sah sa> p aadk Daýinama|laa Aadeoa ( kEnaeDa) Daý sauZaa Aaema $I>gara (Amaeirka) sa> p aadkIya ma> D la AiBanava oauKla (Amaeirka) gajaendR saaela>kI ( Baarta) haelaI ke r>gaae> sae tana - mana r>ga laae ‘ihndI caetanaa’ sae baui& - ivavaek r>ga laae jaIvana kae r>gaae> AaEr rsaae> sae Bar laae ifr Aayaegaa jaInae ka maj[aa lagaegaI nahI> ijandgaI ]k saj[aa_ Da. sauZaa Aaema $I>gara paR b a> Z a sa> p aadk Da. hrIoacandR oamaa| ( kEnaeDa) Aama><aNa: Da. Aaema $I>gara ( Amaeirka) Ariva>d naralae maaga| doa| k ma> D la “ihndI caetanaa" saBaI laeSakae> ka svaagata krtaI hE ik Aapa ApanaI rcanaayae> paRkaoana hetau hmae> Baejae>_ sampaadkIya maNDla kI }cCa hE ik "caetanaa" saaihtya kI ]k paUNa| Wpa sae sa>tauilata pai<aka hae, AYaa|ta` saaihtya ke saBaI paxaae> ka sa>taulana_ ]k saaihtyak pai<aka mae> AalaeSa, kivataa AaEr khainayaae> ka qicata sa>taulana haenaa Aavaoyak hE, taaik hr vaga| ke paa#k pa$[nae ka Aanand paRapta kr sake>_ }saIila] hma saBaI laeSakae> kae Aamain<ata krtae hE> ik hmae> ApanaI maaEilak rcanaa]M hI Baejae_ > Agalae AMk ke ila] ApanaI rcanaa]M oaIzaRaitaoaIzaR Baeja de_ Agar sa>Bava > hae taae Apanaa ica<a BaI saaYa Avaoya Baejae_ rcanaa]M Baejatae huyae inamnailaiSata > inayamaae> ka Zyaana Avaoya rSae_ > Da. paRBaakr ORaei<aya ( Baarta) saraeja saaenaI ( kEnaeDa) snaeh isa>hvaI ( kEnaeDa) raja maheovarI ( kEnaeDa) qidta itavaarI ( Baarta) Da. kmala ikoaaer gaaeya>ka ( Baarta) Anaupamaa isa>h ( kEnaeDa) ivanaaed candR paaNDeya ( Baarta) devaendR isa>h (Amaeirka) AnauraZaa ca>dr ( Amaeirka) Da. kPNa kumaar ( yaU.ke.) ivaoaePa inayama: 1 paR m au S a: ivade o a 2 Ainala oamaa| ( Yaa}laE>D) QPaa rajae saKsaenaa( yaU. ke.) saureoa candR saKsaenaa ( naavae|) yaasamaIna i<apaa#I ( fRaMsa ) rajaeoa Dagae ( Aaemaana) 3 4 5 i hndI paR c aairNaI saBaa mahakiva paRaeý Aadeoa(sa>rxak) oyaama i<apaa#I (AZyaxa) Bagavata oarNa ORIvaastava(qpaaZyaxa) saurendR paa#k (ma><aI) Daâý candRoaeSar i<apaa#I (qpama><aI) ORImataI saureSaa i<apaa#I (kaePaaZyaxa) oaalaIna candR i<apaa#I (sadsya) sauriBa gaaevaZa|na (sadsya) ihndI caetanaa, ApaREla, jaulaa}|, AK@Ubar, taYaa janavarI mae> paRkaioata haegaI_ paRkaioata rcanaaAae> mae> vyaKta ivacaarae> ka paUNa| qTardaiyatva laeSak par haegaa_ pai<aka mae> rajanaEitak taYaa ivavaadaspad ivaPayaae> par ilaiSata rcanaa]M paRkaioata nahI> kI jaayae>gaI_ rcanaa ke svaIkar va AsvaIkar krnae ka paUNa| AiZakar sa>paadk ma>Dla ka haegaa_ paRkaioata rcanaaAae> par kae}| paairORimak nahI> idyaa jaayaegaa_ sa>pak|: Hindi Chetna 6 Larksmere Court, Markham, Ontario, L3R 3R1 Phone (905) 475 - 7165 Fax: (905) 475 - 8667 e-mail: hindichetna@yahoo.ca 2
 3. 3. ihndI caetanaa ApaREla 2008 ikyaa hE_ yah pai<aka hma saBaI ihndI paReimayaae> kI hE_ Aapa }sake sadsya banakr ihndI ke yaX mae> ApanaI Aahuita Dala saktae hE> taaik yah yaX calataa rhe_ Zanyavaad paRmauSa sa>paadk - oyaama i<apaa#I sa> p aadkIya :ihndI caetanaa dsa vaPa| kI hae ga}| hE_ dsa vaPa| pahlae hma ijasa q%eoya kae laekr calae Yae mauJae hPa| hE ik hma qsa par AiDga AaEr A@la rhe_ hmaare maaga| mae> Anaekae> baaZaa]M Aa}|> ikntau vae hmae> ]k nayaa AnauBava dekr calaI ga}|>_ }na dsa vaPaae|> mae> hmae> bahuta kuC saISanae kae imalaa jaae oaayad hma khI> BaI na saISa paatae_ hmae> ]k nayaa AnauBava, ]k nayaa ivaovaasa , ]k nayaa Aanand AaEr ]k na}| idoaa imalaI_ caetanaa ke karNa hmae> Syaaita AaEr sammaana BaI imalaa_ mahana` saaihtyakarae> ke inak@ pahu>caayaa AaEr hmaarI BaavanaaAae> kae ivaova ke kaenae - kaenae mae> pahu>caayaa_ hmanae> ApanaI <aui@yaae> kae sada saamanae rSakr Apanaa Agalaa kdma ba$[ayaa_ hmaare laeSakae> ,pa<akarae> AaEr paa#kae> nae hmae> hmaeoaa snaeh AaEr sammaana ke paalanae par Jaulaayaa_ Aaja kI ihndI caetanaa }nhI> dsa vaPaae|> kI ismaitayaae> ka }itahasa hE_ ivaiBanna ivacaarae> AaEr paramaoa| ke sahyaaega ka pairNaama hE_ caetanaa ke maazyama sae }na dsa vaPaae|> mae> svagaI|ya yaoapaala jaEna, svagaI|ya hirva>Pa raya baccana, idva>gata pa>iDta candRoaeSar paaNDeya , mahakiva hir oa>kr Aadeoa taYaa mau>oaI paRemaca>d Aaid ihndI ke mahana` saaihtyakarae> ke sammaana mae> ivaoaePaaMk BaI paRkaioata huyae hE>_ hmaara q%eoya caetanaa ke maaZyama sae paRvaasaI saaihtya kae paRaetsaahna denaa AaEr nayae nayae laeSakae> kae ihndI BaaPaa AaEr saaihtya kI Aaer paReirta krnaa hE_ ina:sa>deh paRvaasaI saaihtyakarae> kae Baarta sae bahuta kuC saISanaa hE }sake saaYa - saaYa paRvaasaI saaihtya kae qna QMcaa}yaae> tak pahu>caanaa hE ik hr paRvaasaI saaihtyakar ApanaI laeSanaI par gava| kr sake_ saaihtya maanava kI sa>vaednaoaIlataa kae sajanaatmak gaita paRdana krtaa hE_ yahI ihndI caetanaa ka mahTvapaUNa| A>ga rha hE AaEr saaYa mae> ivaova ke saaihtyakarae> kae ]k ma>ca par laakr vasauZaEva ku@umba ka inamaa|Na krnaa hE_ caetanaa ke Anaekae> haYa hE> _ saUcaI bahuta lambaI hE ifr BaI kuuC paRmauSa laaegaae> ka qllaeSa krnaa Aavaoyak hE : EqdahrNaaYa| mahakiva Aadeoa , inama|laa Aadeoa , saumana kumaara za}| , Da. sauZaa Aaema $I>gara, Ariva>d naralae, gajaendR saaela>kI, Da. kmalaikoaaer gaaeyanaka Aaid Anaekae> Syaaita paRapta vyaiKta hmaara paYapaRdoa|na krtae hE> _ hma nayae -nayae stamBa, na}|- na}| raecak saamagaRI pai<aka mae> paRyaaega krnae ka paRyaasa kr rhe hE>_ Da. sauZaa Aaema $I>gara ke paRyaasa sae hmanae kuC saaxaatkar AaEr saByataa sa>skita ke maaZyama sae k}| saaihityak ivaBaUitayaae> kae Aapa tak pahu>caanae ka paRyaasa Hindi Chetna is a literary magazine published quarterly in Toronto, Ontario under the editorship of Mr. Shiam Tripathi. Hindi Chetna aims to promote the Hindi language, Indian culture and the rich heritage of India to our children growing in the Canadian society. It focuses on Hindi literature and encourages creative writers, young and old, in North America to write for the magazine. It serves to keep readers in touch with new trends in modern writing. Hindi Chetna has provided a forum for Hindi writers, poets and readers to maintain communication with each other through the magazine. It has brought many local and international writers together to foster the spirit of friendship and harmony. 3
 4. 4. ihndI caetanaa ApaREla 2008 4
 5. 5. ihndI caetanaa ApaREla 2008 5
 6. 6. ihndI caetanaa ApaREla 2008 saByataa ]vaM sa>skita rama caaEZarI jaI ‘ivaovaa’ <aEmaaisak ih>dI pai<aka ke sampaadk ]va> Antara|P@LIya ih>dI saimaita ke sa>vaad pa<a ke sampaadk BaI rh cauke hE>_ Da. rama caaEZarI ( Amaeirka) rama caaZarI jaI nae ]ma.]sa.saI . (ifijaKsa) Aagara kalaeja q.paR. AaEr paI.]ca.DI ibaRi@oa kaelaimbayaa ivaovaiva^alaya vaEnkUvar, knaaDa sae kI _ qTar paRdeoa ( Baarta) ke ijalaa }@avaa ke gaaMva fUlapaur mae> janmae> Da. rama caaEZarI ApanaI janmaBaUima ke gaaMva sae jauDe[ ]k paRaejaeK@ par kama kr rhe hE>_ gaaMva mae> ]k Cae@e sae skUla sae laekr , }>@rmaIiDya@ kalaeja tak kI ivakasa yaa<aa mae> qnaka sahyaaega rha hE_ qnhae>nae Apanae gaaMva mae> ]k skUla ke AitairKta ]k gaRamaIna ivaXana kendR kI BaI sYaapanaa kI hE_ Amaeirka mae> BaI baccae ih>dI pa$[e - }sa idoaa mae> qnhae>nae bahuta sarahnaIya kdma q#a] hE>_ ihndI nyaasa ke sa>rxak ]vaM kaya|kairNaI sadsyaae> mae> sae ]k Da. rama caaEZarI jaI <aEmaaisak pai<aka ‘ ihndI jagata ’ ke mauSya sa>paadk ]va> ‘ nyaasa samaacaar ’ ke sampaadk, <aEmaaisak ivaXana pai<aka ‘ ivaXana paRkaoa’ ke mauSya sampaadk hE>_ yah laeSa ilaSanae ke kuC za>N@e pahlae Da. rama caaEzarI jaI nae bataayaa ik vae Aba isaf| ‘ ivaXana paRkaoa’ ]vaM ‘ nyaasa samaacaar’ samBaalae>gae_ ‘ihndI jagata’ ka Baar iksaI AaEr kae saMBaalaa gayaa hE_ Da. rama caaEZarI jaI kI ba$[taI qmaR AaEr patnaI ke svaasYaya hetau ]vaM nyaasa ke BaivaPya kI dUrdioa|taa kae sammauSa rSa AaEr laaega laanae bahuta j[aWrI hE_ ]esaa inaNa|ya ilayaa gayaa hE_ kaya|kairNaI mae> BaI fer badla hu}| hE_ rama caaEZarI jaI ka yah inaNa|ya bahuta sammaana janak hE_ Da. rama caaEZarI nae i<ainaDaD , landna ]va> saUrInaama taIna ivaova ih>dI sammaelanaae> mae> Baaga ilayaa_ saUrInaama mae> Aayaaeijata ivaova ih>dI sammaelana mae> qnhe> sammaainata ikyaa gayaa hE_ ihndI nyaasa sae , ‘baala ihndI jagata’ baccaae> kI pai<aka BaI paRkaioata haetaI hE_ }na pai<akaAae> ke AitairKta taIna paustake> ih>dI mae> paRkaioata hu}| hE> - ivaXana Baavanaa, laaek ivaXana taYaa saaihtya - saaZanaa, rmaeoa dTa oamaa| : paRitainaiZa rcanaa]M_ paa#kae ! rama caaEZarI jaI jaba Antara|P@LIya ih>dI saimaita ke AZyaxa Yae taae maE> raP@LIya sa>yaaejak YaI_ ihndI caetanaa pairvaar kae BaartaIyataa ke }sa dUta par gava| hE ijasanae ih>dI , ivaXana ]vaM saamaaijak kayaae|> mae> sarahnaIya yaaegadana idyaa hE ]vaM BaavaI paI$[I kae ]k na}| idoaa dI hE_ Amaeirka mae> ivadeoaI BaaPaaAae> kae dae vagaae|> mae> ivaBaaijata ikyaa jaataa hE_ AiZak iva^aYaI| vaalaI BaaPaaAae> kae pahlae vaga| mae> taYaa kma pa$[a}| jaanae vaalaI BaaPaaAae> kae dUsare vaga| mae> rSaa jaataa hE_ }sa isYaita sae qbarnae ke ila] nyaasa nae ]k Cae@a saa paRyaasa ikyaa hE: r@gasa| ivaovaiva^alaya kae sana` 2001 mae> 8000.00 Dalar ka Anaudana dekr paRarimBak ih>dI kxaa]M taYaa }sa vaPa| 10,000 Dalar Anaudana dekr ih>dI kI maaZyaimak kxaa]M paRarmBa krvaa}|> hE>_ Da. sauZaa Aaema $I>gara paa#kae ! nava vaPa| ke Aagamana ke saaYa hI hmanae “ ihndI cae t anaa “ mae > BaI ]k na}| cae t anaa laanae kI kaeioaoa kI hE_ k}| ]k nayae stamBa oauW ikyae hE>_ saByataa - sa> s k i ta qnamae > sae ]k hE _ }sake Anta| g ata hma Aapakae Antara| P @L I ya ihndI sa> s YaaAae > , sa> s Yaapakae > , ihndI ke paR c aar-paR s aar mae > jau @ e mahanau B aavaae > sae imalavaatae rhe > g ae _ ivaova mae > Aapa iksaI ka paircaya }sa stamBa mae > krvaanaa caahe > taae hmae> ilaSa Baejae>_ Agalae A>k mae> ORI devaendR isa> h (ihndI yaU .]sa. ] ) ]vaM OR I sau r e o acandR oau K laa (naavae | )sae AapakI mau l aakata krvaa]M g ae _ rama caaEZarI jaI nyaUAak| s@e@ yaUnaIvaisa|@I mae> BaaEitakI ke paRaefesar hE>_ ifijaKsa mae> }naka bahuta paRkaoana hae cauka hE_ oaaeZa sae jauD[I k}| sa>sYaaAae>, saimaitayaae> ke sa>yaaejak , sahsa>yaaejak rh cauke hE>_ Amaeirka kI k}| svaya> saevaI sa>sYaaAae> sae saamaaijak, Zaaima|k ]va> saa>skitak kaya|+ma krvaa cauke hE>_ Amaeirka mae> ih>dI ke paRcaar paRsaar mae> bahuta sai+ya rhe hE>_ rama caaEZarI jaI BaaEitak oaas<a ke Xataa haenae ke saaYa - saaYa ihndI ke ila] BaI Baavanaatmak lagaava rSatae hE>_ Antara|P@LIya ih>dI saimaita ke saicava, raP@ILya sa>yaaejak ]vaM AZyaxa rh cauke hE>_ laeSa Baejanae ka pataa hE............... saByataa - sa>skita hindichetna@yahoo.ca 6
 7. 7. ihndI caetanaa ApaREla 2008 ihndI cae t anaa ke ila] mae r I pahlaI kae i oaoa paataI - raZaa gauptaa (Amaeirka) ihndI caetanaa janavarI 2008 imalaI_ Aa^>ta pa$[I_ }saka baaÆ klaevar taae AakPa|k hE hI , Aa>tairk klaevar BaI Aita qTama hE_ candRoaeSar i<apaa#I ka laeSa ‘ sa>skara>e sae sa>skita ka qd`Bava’ Axaroa: satya hE_ hmaare sa>skarae> sae hI hmaarI sa>skita ka qd`Bava haetaa hE AaEr hmaarI yahI sa>skita ]k saud$[ samaaja va raP@L ka inamaa|Na krtaI hE_ ]k samaya Yaa jaba Baarta ApanaI klaa, sa>skita AaEr vaEBava ke ila] ivaovaivaidta Yaa, Aaja hma Saud hI Apanae maUlyaae> kae Saaetae jaa rhe hE> _ hmae> ifr sae Aaja ke AaZauinak Anausa>Zaanaae> ke saaYa ApanaI AatmasaTaa ka BaI Anausa>Zaana (oaaeZa ) krnaa haegaa, taBaI hma ApanaI Saae}| hu}| sa>skita kae, paRBautaa kae pauna: vaapasa paa saktae hE>_ DEnaI kavala - (kEnaeDa) maera naama DEnaI kavala hE, maE> caetanaa pairvaar sae juaD[a huAa hU> AaEr ihndI saISa rha hU>_ maera pairvaar Baarta sae hE }saila] maE> ApanaI sa>skita jaananaa caahtaa hU>_ mauJae gaItaa sae paRema hE, AaEr ihndI Bajana bahuta pyaare lagatae hE>_ ihndI pa$[kr maE> bahuta saI caIj[ae> samaJa saktaa hU>_ ihndI caetanaa ke saaYa kama krnae mae> bahuta maj[aa Aataa hE_ Agar bacapana sae maE> ihndI jaanataa haetaa taae maE> bahuta saI AcCI baataae> kae samaJataa haetaa_ paiocamaI saByataa sa>skita ka mauJapar bahuta Asar rha hE_ maE> Apanae gauW jaI Da. rtnaakr naralae jaI ka bahuta AaBaarI hU> jaae mauJae Apanae pairvaar kI tarh ihndI isaSaa rhe hE>_ maE> Aaoaa krtaa hU> ik ]k idna caetanaa ke ila] ]k khanaI ilaSaU>gaa_ i<apaa#I jaI, ]k Arsaa pahlae ‘ihndI caetanaa’ deSaI YaI, qsake baad ifr nayaa AMk imalaa , deSakr Aakar , paRkar AaEr star saBaI mae> AaoaataIta qnnaita naj[ar Aa}|_ ]k na}| taaj[agaI YaI pai<aka mae>_ saaYa hI Aapanae ApanaI pai<aka mae> jaae sYaana va sammaana idyaa }sake ila] Aapakae oauikRyaa krtaI hU>_ pai<aka ke inarntar qnnaita kI kamanaa hE_ reSaa maE<a ( Amaeirka) “maE>nae kivataa kae nahI> ,kivataa nae mauJae $U$[a hE” M reSaa maE<a AaEr Da. sauZaa Aaema $I>gara ka saaxaatkar mana kae CU gayaa ]vaM yah jaanakr mana paulaikta ]vaM gaiva|ta hae q#a ik hma paRvaasaI saaihtyakarae> par BaI oaaeZakaya| hae rha hE_ reSaa jaI kae maerI baZaa}yaaM_ i<apaa#I jaI , ‘ihndI caetanaa’ idna paRita idna inaSartaI jaa rhI hE_ janavarI A>k bahuta hI pasa>d Aayaa_ QPaa deva ka sa>smarNa idla kae CU gayaa_ Da. sauZaa $I>gara kI kivataa nae mana maaeh ilayaa_ saarI hI rcanaa]M va mauSapaP# Atyanta hI AcCe lagae_ oauBakamanaaAae> ke saaYa ......... Da. ZaRuvakumaar ( Amaeirka) maanyavar, sauZaa $I>gara sae mauJae AapakI pai<aka hr baar imalaI rhtaI hE_ }sa baar ke A>k ka kvar paeja qtkP@ bana paD[a hE_ saamagaRI BaI bahuta pasand Aa}|_ ]k sauJaava hE , ik hasya rsa kae YaaeD[a ba$[a}]_ maE> laeiSaka nahI> hU> par paa#k ga>BaIr hU>_ bahuta pa$[taI hU> AaEr AcCI rcanaaAae> kI parSa BaI hE_ pai<aka ka star deSakr ]esaa paRtaIta haetaa hE ik yah ]k qcca starIya ,saaf sauYarI saaihityak pai<aka hE_ }sa paRyaasa ke ila] haid|k baZaa}|_ kivataaAae> ka cayana #Ik kIijayae_ pai<aka ke star kae banaa] rSanae ke ila] hr rcanaa kae saaeca samaJakr Capae>_ hirndR kaEr isa>h ( Amaeirka) Da.sauZaa Aaema $I>gara kI kivataa “kEsae Yamae>?” yaYaaYa|park ]va> hdyagaRahI hE_ kae}| nahI> jaanataa kEsae Yamae>gae jaIvana ke yaYaaYa| ke yae AaMsaU! mahakiva Aadeoa kI “wknaa jaIvana ka kama nahI> ”, “ gaj[ala”, ORI devaI i<apaa#I kI “ Apanae Var Saulae rSanaa ” Aaid kivataa]M AcCI lagaI>_ ORInaaYa paRsaadI iVvaedI kI vya>gaaeiKtayaaM (kivataayae>) “ dmBa KI DugaDugaI AaEr Ah> ka nagaaD[a ” ]vaM “catauPpadI ” mana kae gaudgauda ga}|_ ipaClae AMk mae> qnakI qiKta - “ ivadeoaae> mae> ihndI ke qnnayana ke ilayae hmae> idllaI ke ma#aZaIoaae> kI jaWrta nahI> hE ” pa$[kr maE> taae iSalaiSalaakr h>sa paD[I YaI_ sampaadk AaEr laeSak baZaa}| ke paa<a hE>_ ihndI caetanaa kI qTaraeTar paRgaita kI kamanaa ke saaYa ........... 7
 8. 8. ihndI caetanaa ApaREla 2008 mask@ mae> haelaI paa#kae ! AK@U b ar 2008 ka AM k hma ivaoae P aaM k inakala rhe hE > _ Aapakae yah jaanakr hPa| hae g aa ik yah ivaoae P aaM k hma OR & e y a, vairP@ ]va> paR S yaata qpanyaasakar , naa@kkar , khanaIkar, vya> g yakar ]va> inabanZakar, Da.nare n dR kae h laI par inakala rhe hE > _ Anau p amaa isa> h - (maskta) qtsava AaEr tyaaEhar hma BaartaIyaae> kI mahana sa>askitak AaEr saamaaijak Zaraehr hE_ hma caahe jahaM BaI rhe hmaare sa>jaIvak tyaaEhar hmaare jaIvana ka AiBanna A>ga banae rhtae hE>_ yae na kevala hmaare jaIvana mae> qma>ga AaEr qtsaah laatae hE> bailk samaaja kae ]kjau@ rSanae AaEr samarsa banaanae mae> BaI bahuta mahTvapaUNa| BaUimaka inaBaatae hE>_ mask@ ( Aaemaana) mae> basae BaartaIya, saBaI tyaaEhar baD[e qtsaah caava va ZaUmaZaama sae manaatae hE> AaEr haelaI ka tyaaEhar taae ApanaI mastaI Aanand AaEr huD[d>ga ke karNa ipaRya hE_ ivaoaePaWpa sae baccaae> ka qtsaah deSatae hI banataa hE_ }sa samaya ~tauraja vasa>ta ka svaagata krtae huyae paRkita BaI mahk AaEr taaj[agaI ilayae haetaI hE, maaEsama sauhavanaa haetaa hE_ haelaI ke Aagamana kI saUcanaa BaartaIya dukanaae> kae deSakr imala jaataI hE_ Da. nare n dR kae h laI Aata> k , saaYa saha gayaa du : Sa, mae r a Apanaa sa> s aar, dIxaa, Avasar,yau & , mahasamar, AByau d ya,AiBaXana ]va> taae D [ a e kara taae D [ a e }tyaaid qpanyaasaae > , Aatmaa kI paiva<ataa,jagaanae ka AparaZa, AaZau i nak laD[ k I kI paID[ a , (vya> g ya) Aaid, gaare kI dIvaar, inaNa| y a wka hu A a ( naa@k), namak ka kE d I, inacalae FlaE @ mae > , khanaI ka ABaava, ( khainayaaM ) }tyaaid ke rcaiyataa hE > _ Da. kaehlaI ke saaihtya kI yae isaf| JalaikyaaM hE> _ Da. kae h laI ke vyiaKtatva , k i tatva ]vaM saaihtya par rcanaa]M Aama> i <ata hE > _ lae S akae > ]va> paa#kae > sae inavae d na hE ik rcanaa]M jau l aa}| tak hmae > Apanae ica<a saihta Baeja de> _ ma>idr mae> haeilaka dhna ikyaa jaataa hE_ ijasamae> Alaga Alaga paRa>tavaasaI AaEr BaaPaa- BaaPaI BaartaIya ba$[ca$[ kr Baaga laetae hE> AaEr baad mae> Saelaa jaataa hE r>ga paUrI mastaI ikntau sa>jaIdgaI ke saaYa_ laeikna qTar BaartaIyaae> ka khaM mana Bartaa hE , haelaI ke baad ke saptaah>ta ke idna mastaanaae> ka jamaavaD[a haetaa hE _ samaudR ke iknaare yaa iksaI fama| haqsa par _ ifr haetaa hE jaI Bar kr naacanaa - gaanaa bajaanaa Aaid AaEr jamakr haetaI hE r>gabaaja[I kBaI saUSaI, kBaI gaIlaI_ rcanaa]M Bae j anae ka pataa hE : hindichetna@yahoo.ca sudhaom9@gmail.com BaartaIya saamaaijak sa>sYaa kI ihndI oaaSaa kI Aaer sae ivaoaePa r>gaar>ga kaya|+ma ka Aayaaejana ikyaa jaataa hE_ ijasamae> haelaI ke mahTva par paRkaoa Dalatae huyae haelaI sae jauDe[ gaIta taYaa natya paRstauta ikyae jaatae hE_ Aaja ivarja mae> haelaI re risayaa AaEr haelaI Saelata rzauvaIra kI Yaapa par klaakarae> ke saaYa saBaI naaca q#tae hE>_ sahBaaeja mae> haelaI ke pakvaanaae> ivaoaePaWpa sae guaiJayaa taYaa #>Da}| kae oaaimala ikyaa jaataa hE_ Aapa saba kae haelaI kI oauBakamanaa]M kuC ]esae : oauBa kIrta kI isar paaga rhe , ihta ima<ana ka Anauraga rhe, inata r>ga rhe inata raga rhe, hir kpaa sae Aapake jaIvana mae> baarh maasae> faga rhe_ 8
 9. 9. ihndI caetanaa ApaREla 2008 ga[ja[la Da. Af[raej[a taaja ijandgaI caEna sae gauj[ar jaataI taU iksaI AaEr sae imalaa haetaa dUr rhnae sae ba$[ ga}| caahta AaEr kuC der tak rha haetaa fUla tana sae jaae na jauda haetaa qnakI j[aulf[ae> mae> na sajaa haetaa Kyaa imalaayaegaa vah j[amaanae sae ‘taaja’ Sau[d sae taae imala ilayaa haetaa duoamanaae> sae jaae vaastaa haetaa taere imalanae ka rastaa haetaa ZaUpa baag[a nae r>ga lae ilayae saare kEsae hra Bara haetaa wSa[ - ]- raeoana sae qD[ gayaa AaMcala caaMd Kyaae> na bauJaa bauJaa haetaa q#tae q#tae taU nae ba$[[kr qmmaId iba#a YaI idla kae ilayaa haetaa paaipayaae> kI taalaaoa na taere zar mae> jaae Aa}naa W# jaataa Agar taU ]k pala ]k qmaR ( Da. paR e m a janamae j aya idllaI ivaova- iva^alaya ke kalae j a Aaf[ vaae k e o anala s@DIja[ ke ih> d I ivaBaaga mae > rIDr ke pad par kaya| r ta hE > _ vya> g ya ivaZaa kae ioaP@taa, sa> v ae d naa, maananaIya spaoa| ]va> qtk P @taa de n ae mae > }naka bahu t a baD[ a haYa hE _ }nake vya> g ya sa> k lana hE > - rajaZaanaI mae > gaM v aar, pau i lasa! pau i lasa! maE > nahI> maaSana Saayaae , Aatmaa maha#iganaI, oama| mau J akae magar Kyaae > nahI> AataI hE . ..... . sau Z aa Aae m a $I> g ara nae ‘ ihndI cae t anaa’ ke ila] }nasae lambaI baata caIta kI )_ pai$[ y ae pa P # 11 par pala ka haetaI haetaa Bar kae haetaa oyaama i<apaa#I mauSya sa>paadk ihndI caetanaa saarI duinayaa ke g[ama taeere g[ama hE> kaoa maera BaI g[ama taera haetaa maere haenae sae r>ja haetaa hE maE> na haetaa taae dUsara haetaa ]k hI vaaihmaa sataataa hE Kyaa vah raeke sae wk gayaa haetaa baaga[baaM kae juanaUM j[aWrI hE fUla patYar pae BaI iSalaa haetaa jaana de dI hE Aapake Sa[aitar kaoa }k laf[jae[ oaui+yaa haetaa saare patYar maere taraoae hE> maE> na haetaa taae Kyaa Sau[da haetaa? hE tamannaa mauJae manaanae kI Kyaae> nahI> mauJa sae taU Sa[f[a haetaa kaoa maerI tarh khI> vah BaI maere baare mae> paUCtaa haetaa 9
 10. 10. ihndI caetanaa ApaREla 2008 3 Cae@I kivataa]M hlaIma Aa}|naa (Baarta) 1. mahagaR>Ya rama saetau kiva gajaendR saaela>kI (Baarta ) sa>saar kae qnhI> f@ehala laaegaae> nae Qpar q#ayaa hE, ijanhae>naemaae@e - maae@e ilaSanae kI bajaaya Apanae jaIvana kae mahagaR>Ya banaayaa hE_ saagar ke baIca saInaa taana ke AD[a huAa , <aetaayuaga sae jaae svaaiBamaana sae SaD[a huAa inamaa|Na kI klaa kI idvya taknaIk hE, ramasaetau saahsa AaEr oaaEya| ka paRtaIk hE jvaar - Baa@ae> ka jaae yauga - yauga sae gavaah hE, iktanaI saunaaimayaae> ke maaeD[taa paRvaah hE ramasaetau AasaurI oaiKtayaae> ka sa>har hE, deva laaekBaavanaa ke +aeZavaalaa jvaar hE saetau Zama| rxaa ihta ivajaya AiBayaana hE, ramasaetau nanhI> saI igalahrI ka maana hE saetau nala, naIla , hnaumaana jaI kI saaZanaa , ramasaetau ramaeovarma Zaama kI AaraZanaa saetau saItaamaataa ke sataItva vaalaI Aana hE, rama jaI kI paUjaa ioavajaI ka vardana hE saetau ~iPayaae> ke idvyaoaas<aae> ka sa>Zaana hE, saetau idvya oaiKtayaae> ke oaaEya| ka ivaZaana hE ramasaetau BaartaIya ]ktaa ka man<a hE, saetau ihnduAae> kI idvyacaetanaa ka tan<a hE ramasaetau BaiKta BaavanaaAae> vaalaI pyaasa hE, ramasaetau klpanaa nahI> }itahasa hE saetau taaeD[nae pae jaae yae AD[I sarkar hE, saetau pae nahI> yae sa>skita pae paRhar hE vaEiovak Zaraehr ka maana haenaa caaihyae, ramasaetau rxaa ka ivaZaana haenaa caaihyae __ 2. ivaova gauw ijasa idna BaI, vaedae> kI - ‘ dyaa ’ baa}|ibala kI - ‘ saevaa’ kurAana ka - ‘ Baa}|caara’ AaEr gauwgaR>Ya ka - ‘sa>deoa nyaara’ maere deoa kae imala jaayaegaa, qsaI idnasahI AYaae|> mae> maere deoa ka itar>gaa hr idla mae> lahrayaegaa_ 3. zau@na jaba - jaba BaI idmaagaI paReoar kukr mae> duoica>tana kI sabj[aI paktaI hE bae}|maanaI kI saI@I bajataI hE, taba - taba yahI za@taa hE, idla kI ikcana mae> Aadoaae|> ka isalaENDr f@taa hE_ 10
 11. 11. ihndI caetanaa ApaREla 2008 paRema janamaejaya ke saaYa sauZaa Aaema $I>gara kI baatacaIta paR s tau t a hE sau Z aa Aae m a $I> g ara ke saaYa qnakI lambaI baatacaIta_ sau Z aa $I> g ara: lae S ana kI tarf wJaana kba AaE r paR e m a janamae j aya vya> g ya - lae S ana ke par> p aragata ivaPayaae > mae > svaya> kae saIimata krnae mae > ivaovaasa nahI> krtae hE > _ qnaka maananaa hE ik vya> g ya lae S ana ke Anae k qpamaana maE l ae hae cau k e hE > _ bahu t a Aavaoyak hE saamaaijak ]va> AaiYa| k ivasa> g aitayaae > kae pahcaananae taYaa qnapar idoaayau K ta paR h ar krnae kI_ ipaClae dsa vaPaae | > mae > paU M j aI ke ba$[ t ae paR B aava, baajaarvaad, qpaBaae K taavaad ]va> bahu r aP@L I ya k> p ainayaae > kI ‘sa> s k i ta’ ke BaartaIya pairvae o a mae > camakdar paR v ae o a nae hmaarI maaE i laktaa ka hnana ikyaa hE _ idllaI kI ijana gailayaae > kae kBaI oaayar Cae D [ k r nahI> jaanaa caahtaa Yaa Aba vahI gailayaaM maala - sa> s k i ta kI oaae B aa ba$[ a nae ke ila] idllaI kae Cae D [ k r jaa rhI hE > _ Acaanak dU s arae > ka kbaaD[ hmaarI sau n drtaa AaE r hmaarI sau n drtaa dU s arae > ka kbaaD[ bana rhI hE _ saaE n dyaI| k rNa ke naama par, caahe vaae Bagavaana ka hae yaa oahr ka, maU l a samasyaaAae > kae driknaar ikyaa jaa rha hE _ Zana ke bala par Aapa iksaI BaI raP@L kae omaoaana mae > badlanae AaE r Apanae omaoaana kae maala kI tarh camaka kr bae c anae kI taak[ t a rSatae hE > _ naMga}| kI maake|i@>ga ka Za>Zaa jaaerae> par cala rha hE AaE r saaihtya mae > BaI ]e s ae Za> z ae b aajaae > ka samau i cata ivakasa hae rha hE _ ku i @la - Sala kamaI bananae ka baaj[ a ar gama| hE _ ]k mahTvapaU N a| paR i tayaae i gataa cala rhI hE - tae r I kmaIja mae r I kmaIja sae }tanaI kalaI kE s ae ? }sa xae < a mae > jaae ijatanaa kalaa hE qsaka jaIvana qtanaa hI qjalaa hE _ ku i @la - Sala - kamaI hae n aa jaIvana mae > saflataa kI mahtvapaU N a| ku M j aI hE _ }sa ku M j aI kae paR a pta krtae hI sama i & ke samasta taalae Sau l a jaatae hE > _ vya> g ya kae ]k ga> B aIr kma| taYaa sau i oaixata maistaPk ke paR y aae j ana kI ivaZaa jaananae vaalae paR e m a janamae j aya AaZau i nak ih> d I vya> g ya kI taIsarI paI$[ I ke saoaKta hstaaxar hE > _ ipaClae caaE i tasa vaPaae | > sae saaihtya rcanaa mae > sa j anarta }sa saaihtyakar nae ih> d I vya> g ya kae sahI idoaa de n ae mae > saaYa| k BaU i maka inaBaa}| hE _ par> p aragata ivaPayaae > sae h@kr paR e m a janamae j aya nae samaaja mae > vyaapta AaiYa| k ivasa> g aitayaae > taYaa saa> s k i tak paR d U P aNa kae icai<ata ikyaa hE _ kE s ae hu A a?Aapake oau w AataI lae S ana - paR e r Naa ke s<aae t a kaE n a Yae ? AapakI AR a rimBak saaihityak yaa<aa ke kaE n a sae iba> d u hE > ijanhe > Aapa Aaja yaad krnaa caahe > g ae ? paRema janamaejaya: jaEsae ihndI ka hr laeSak Apanaa AarimBak laeSakIya jaIvana , kavya laeSana ke saaYa krnae ke ila] ivavaoa hE,maE>nae BaI ikyaa_ parntau kivataa ke saaYa khanaI kI BaI oauwAata hae gayaI_ qna idnaae> maE> navaI> kxaa mae> pa$[taa Yaa AaEr ivaXana ka Ca<a Yaa_ hmaare A>gaRejaI ke AZyaapak ORI battara jaI ke paRyatnaae> ke flasvaWpa pahlaI baar iksaI sarkarI iva^alaya nae ApanaI pai<aka inakalanae ka svapna paUra ikyaa_ maE>nae pai<aka mae> A>gaRejaI kI ]k kivataa ke maaZyama sae Apanaa taucC yaaegadana idyaa_ kivataa jaba paRkaioata haekr Aa}| taae ApanaI hI kivataa kae Cpaa deSakr taYaa qsakI paRoa>saa saunakr mana AaEr rcanaayae> ilaSanae kae paReirta huAa_ gamaI| kI Cui¢yaaM haenae vaalaI YaI> AaEr AZyaapak pa$[anae mae> kma taYaa Apanae rijas@r AaEr DayairyaaM ilaSanae mae> AiZak wica lae rhe Yae_ ]esae mae> ipaClae baE>ca mae> baE#kr maE>nae AaEr maere sahpaa#I ima<a saudoa|na oamaa| nae ]k khanaI ilaSaI, ‘Cui¢yaaM’_ saudoa|na Aba }sa duinayaaM mae> ij[a>da nahI> hE AaEr na hI qsake saaYa ilaSaI vah khanaI hI iksaI pai<aka ke pannaae> mae> ij[a>da hE, par qsakI yaade> Aaja BaI iksaI taaj[aa rcanaa kI tarh ij[a>da hE>_ ivaXana kI pa$[a}| taYaa daebaara pai<aka na paRkaioata haenae kI ivavaoataa nae qsa khanaI kae iksaI Anaama kaenae mae> jaEsae gauma kr idyaa, par maere A>dr ilaSanae kI }cCa Apanae pa>Sa talaaoataI rhI_ gyaarvaI kI parIxaa denae ke baad maere paasa kuC krnae kae na Yaa_ baata 1966 kI hE _ qna idnaae> }>jaIyainair>ga Aaid parIxaaAae> ke ila] gaima|yaae> kI Cui¢yaae> ka bailadana nahI> krnaa paD[taa Yaa _ maere A>dr ]k laeSak ifr jaagaa AaEr maE>nae ]k paRema - kYaa ilaSaI - kla Aaja AaEr kla_ }sae maE>nae gaaijayaabaad sae qna idnaae> Apanae oaIzaR paRkaoana kI zaaePaNaa krnae vaalaI pai<aka ‘ iSalatae fUla’ mae> Baeja idyaa_ }Zar hayar saekenDrI ka pairNaama Aayaa AaEr maE>nae maere A>dr ke laeSak nae Zaara ke ivaparIta, ivaXana CaeD[ mauJae 11
 12. 12. ihndI caetanaa ApaREla 2008 ihndI Aanasa| laenae kae ivavaoa ikyaa_ qna idnaae> idllaI ivaovaiva^alaya ka Aaja ka kalaeja ‘ maaetaI laala naehW kalaeja’ (ijasake vata|maana ipaR>saipala paRisa& kiva idivak rmaeoa hE>) iDgaRI kalaeja ke Wpa mae> AaEr baad mae> histanaapaur kalaeja ke naama sae jaanaa gayaa_ narendR kaehlaI AaEr kElaaoa vaajapaeyaI jaEsae laeSakae> kae gauw ke Wpa mae> paanae par maere laeSak-mana kI balavataI }cCa paRbala hae ga}|_ paRitayaaeigataaAae> mae> jaanaa, paurskar paRapta krnaa jaEsae maere jaIvana ka A>ga bana gayaa_ }samae> idllaI ivaovaiva^alaya ka maahaEla ka bahuta baD[a yaaegadana hE Anauicata kae na sahnae, satya par d$[ rhnae , saaitvak +aeZa kae AiBavyaKta krnae taYaa ivaPama pairisYaitayaae> mae> BaI iksaI ke saamanae haYa na pasaarnae ke jaae sa>skar idyae AaEr sa>yaaega sae Apanae laeSana ke oaEoava mae> vairP# rcanaakarae> sae jaae saaihityak sa>skar imalae, qnhI> karNaae> sae maera vya>gyakar vyaiKtatva banaa_ qsa samaya Zama|yauga AaEr saaptaaihk ihndustaana mae> paRkaioata hiroa>kr parsaa}|, oard jaaeoaI , ORI laala oauKla AaEr rvaIndRnaaYa tyaagaI ke laeSana kae pa$[naa bahuta AcCa lagataa Yaa taYaa qnakae $U>$[kr pa$[nae ka +ma AarmBa hae gayaa_ hiroa>kr parsaa}| ke laeSana sae maE> bahuta paRBaaivata huAa AaEr qnakI vya>gya samba>nZaI maanyataaAae> sae lagaBaga sahmata_ parsaa}| mae> ivasa>gaitayaae> kae laixatakr qnakI diP@ sampanna ivaolaePaNaatmak, rcanaatmak AiBavyaiKta nae maere vya>gya laeSana kae AaEr gaita dI_ vaEsaee taae Anaek pa<a pai<akaAae> mae> maerI rcanaa]M paRkaioata hu}| par Zama|yauga mae> paRkaioata ‘samaIxaa mae> +a>itakarI pairvata|na’ vya>gya kae maE> Apanae vya>gya laeSana ka oauwAataI vya>gya kh saktaa hUM_ }sake saaYa maere 1978 mae> paRkaioata pahlae vya>gya sa>klana ‘rajaZaanaI mae> gaMvaar’ nae ih>dI - vya>gya saihtya mae> mauJae paRvaeoa idlavaayaa_ sana 1965 sae sana` 1975 ke samaya kae yaid maE> idllaI ivaova iva^alaya ke ih>dI ivaBaaga ka svaiNa|ma samaya khUM taae AitaoyaaeiKta nahI> haegaI_ Aaja ih>dI saaihtya mae> kPNadTa paalaIvaala , igarIoa pacaaErI, kNa|isah caaEhana, kmalakumaar , idivak rmaeoa, paRtaapa sahgala , paRema janamaejaya , gaaeiva>d vyaaasa, Aoaaek ca+Zar, hrIoa navala, saureoa ~taupaUNa| , maheoaana>d, saureoa ZaI>gaD[a, svagaI|ya manaaehr laala, paRtaapa isa>h, maIra saIkrI, oaioa sahgala, Aaoaa jaaeoaI, Aaid ka jaae saoaKta saaihityak svar saunaa}| detaa hE , yah }saI kala ka pairNaama hE_ qsa samaya idllaI ivaovaiva^alaya ke ih>dI ivaBaaga taYaa qsasae sa>>ba>za ivaiBanna mahaiva^alayaae> mae> Da.nagaendR, ivajayae>dR snaatak, inama|laa jaEna, saaiva<aI isanaha, manau Ba>DarI, }>du naaYa caaEZaurI, kElaaoa vaajapaeyaI, ivaovanaaYa i<apaa#I, ga>gaa paRsaad ivamala, Da. hrdyaala , snaehmayaI caaEZaarI,pauPpaa rahI , Aaid jaEsae saaihityak vyaiKtatva Yae_ qsa samaya ih>dI ivaBaaga kI ZartaI bahuta qva|r YaI_ saaihityak maahaEla BaI bahuta sai+ya Yaa_ (saarI sai+yataaAae> ka vaNa|na krnae ke ila] ]k mahakavya BaI kma paD[egaa_) ‘Zama|yauga’ka baE#e #alae AaEr saaptaaihk ihndustaana ka ‘taala baetaala’ sta>Ba pahlaI pasa>d bana gayae_ parsaa}|, jaaeoaI AaEr tyaagaI kI itakD[I ka hasya - vya>gya laeSana Apanae r>ga mae> r>ganae lagaa_ qna idnaae> @a}|msa kI iflmaI pai<aka ‘ maaZaurI’ mae> maere vya>gya yada kda paRkaioata haenae lagae_ qna idnaae> kElaaoa vaajapaeyaI ke paRBaava mae> maE>nae AaZauinak kivataayae> ilaSaI> taae ]ma.]. mae> paRsaad spaeoala haenae ke karNa CayaavaadI paRBaava kI kivataa]M BaI ilaSaI>_ narendR kaehlaI ke ga^ vyaiKtatva nae mauJae AakiPa|ta ikyaa AaEr qnhae>nae jaae AatmaIya - samaya idyaa qsanae mauJae qnake bahuta krIba BaI ikyaa_ maE> yah maanataa hU> ik rcanaakar kI paRkita , jaIvana ke paRita qsaka diP@kaeNa taYaa qsakI sa>vaednaoaIlataa ka star qsake laeSakIya vyaiKtatva kae taya krtae hE>_ maere maataa - ipataa nae hma taInaae> Baa}|yaae> kae AarmBa sae sau Z aa $I> g ara: vya> g ya kae Aapa ]k ga> B aIr ivaZaa maanatae hE > taae Aapa sabasae pahlae yah bataa}yae ik gamBaIrtaa ka svaWpa Kyaa hE ? Aapake Anau s aar Aaja vya> g ya ka Kyaa svaWpa hE ? paRema janamaejaya: vya>gya kI oauwAata vya>gya kae ]k saaYa|k hiYayaar ke idoaapaUNa| Aa+maNa Wpa mae> hu}|_ svata><ataa ke paocaata Anaek ]esaI rajanaEitak , saamaaijak , AaiYa|k, Zaaima|k Aaid ivasa>gaitayaaM YaI> qnake karNa sajaga saaihtyakar ke ivacaar ta>tauAae> par dbaava paD[a_ ]k paID[a nae qsake A>dr janma ilayaa_ deoa ke paRita qsakI inaP#a nae qsakae ivavaoa ikyaa ik vah }na ivasa>gaitayaae> ke ivaw& Apanae Aa+aeoa kae AiBavyaKta kre_ vya>gya krnaa vya>gkar kI Aavaoyaktaa bana gayaa_ ‘ sadacaar ka taavaIja[’ kI kEifyata mae> hiroa>kr parsaa}| nae ilaSaa, “}tanae vyaapak saamaaijak jaIvana mae> }tanaI ivasa>gaitayaaM hE> _ }sae deSakr baIvaI kI maUSa|taa ka byaana krnaa sa>kINa|taa hE_ ” caara>e Aaer ivastata ivasa>gaitayaae> ke karNa vya>gyakar ka vya>gya laeSana ivavaoataa bana gayaa Yaa_ Aaja BaI Anaek laaegaae> ke ila] vya>gya laeSana AkiYata hasya vya>gya laeSana, BaI ivavaoataa hI hE, hujaUr Kyaa kr>e hasya vya>gya laeSana ibaktaa 12
 13. 13. ihndI caetanaa ApaREla 2008 jaae hE, hujaUr Kyaa kre> ASabaar ke sa>paadk kalama ilaSanae kI frmaa}|oa laekr pahu>ca jaatae hE>, hujaUr Kyaa kre> _ paRkaoak BaI hasya vya>gya kI iktaaba ibanaa ila] idyae Capa detaa hE_Aba kae}| kivataa kI paustak ]esae Cpavaa kr idSaa}]_ ]esae k}| hujaUr, svaya> kae parsaa}|, jaaeoaI, ORI laala oauKla AaEr tyaagaI kI kaba|na kapaI maanae, gaiva|NaI naaiyaka - sae }#laa] hasya vya>gya ke paRa>gaNa kae sauoaaeiBata kr rhe hE>_ vya>gya maUlata: sauioaixata maistaPk ke paRyaaejana kI ivaZaa hE_ mahaXanaI mauJa AXanaI ke }sa vaKtavya sae yah AYa| na lae> ik vya>gya ilaSanae yaa samaJanae ke ilayae ihndI mae> ]ma. ].paI]ca. DI. krnaa Aavaoyak hE }sa karNa ivaovaiva^alaya ke ila] kdma - kdma ba$[a kr vya>gya ke gaIta gaanae lagae>_ kbaIr nae na taae maisa kagaja CuAa AaEr na klama hI haYa mae> gaih AaEr ]esae BaI mahanauBaava hE>, ijanhae>nae maisa kagaja CuAa AaEr klama gaih par vya>gya kI samaJa qnasae kaesaae> dUr hI rhI_ (]esae Xainayaae> sae gaaMva kI ga>vaarna baehtar jaae baataae> baataae> mae> kba gahra k@axa kr jaataI hE pataa hI nahI> calataa)_ }sake paRyaaega mae> bahuta saavazaanaI kI Aavaoyaktaa hE_ }saka laxya maa<a ivasa>gaitayaae> ka qd`zaa@na krnaa hI nahI> hE Aipatau qsa par paRhar krnaa hE_ yahaM savaala q#taa hE ik }sa paRhar kI paRkita Kyaa hae_ vya>gya Agar hiYayaar hE taae }sake paRyaaega e mae> saavaZaanaI kI Aavaoyaktaa BaI hE_ talavaar kae laxyahIna haYa mae> pakD[kr zaumaanae sae iksaI ka BaI galaa k@kr Arajak isYaita paEda kr saktaa hE taYaa svaya> kI htyaa ka karNa BaI bana saktaa hE_ Aaja ih>dI vya>gya mae> }sa tarh ka Arajak maahaEla panapa rha hE_ }sasae vya>gya Apanae laxya sae Ba@k rha hE _ ijasa vya>gya kae naEitak taYaa saamaaijak yaYaaYa| kI gahra}| sae jauD[kr , paa#k kae sahI saamaaijak pairvata|na kI Aaer AgaRsar krnaa caaih], vahI sastaI laaekipaRyataa ke caKkr mae> satah par hI zaUma rha hE_ vya>gya ]k Arajak isYaita mae> hE _ vya>gya kI ba$[taI laaekipaRyataa nae }sae bahuta haina pahu>caa}|, ivaoaePakr ASabaarae>e mae> paRkaioata haenae vaalae stamBaae> nae na}| paI$[I kae bahuta idgaBaRimata ikyaa hE_ Aaja saata Aa# saaE oabdae> kI saImaa mae> ilaSaI jaanae vaalaI ASabaarI i@ppaiNayaae> kae vya>gya rcanaa maananae ka AagaRh ikyaa jaataa hE_ xae<aIya ASabaarae> mae> stamBa ilaSanae vaalae na] rcanaakar ApanaI kmaIja ka kalar q#a] ,vya>gyakar ka tamagaa lagaa] zaUmatae hE> taYaa AagaRh krtae hE> ik qnakI ASabaarI i@ppaiNayaaMe ke karNa qnhe> vya>gyakarae> kI jamaata mae> oaaimala kr hI ilayaa jaa]_ svaya> kae vya>gyakarae> kI jamaata mae> jald sae jald oaaimala krvaanae kI laalasaa taYaa ASabaarI kalama hiYayaanae kI jaugaaD[ idoaahIna vya>gya kae janma de rhI hE_ vya>gya jahaM ]k Aaer laaekipaRya huAa hE vahI> qsake Satare BaI ba$[e hE>_ ASabaarae> ke }na stamBaae> ke karNa ivaPaya BaI saIimata hae gayae hE>_ lae dekr saamaaiyak rajanaIita hI vya>gya ka laxya rh gayaI hE_ saamaaiyak ivaPayaae> par AaZaairta haenae ke karNa }na rcanaaAae> ka paRBaava BaI xaiNak haetaa hE_ ]esaI rcanaa]M lagaBaga qsaI idna ke ASabaar ke saaYa mar jaataI hE>_ taYaakiYata yauvaa hasya vya>gya laeSak ibanaa iksaI vaEcaairk diP@ ke vya>gya kI talavaar ka paRyaaega kr rhe hE>_ rajanaetaaAae> par vya>gyaatmak i@ppaNaI kae vah vya>gya rcanaa manavaanae ka baala h# kr rhe hE>_ iksaI rcanaa ke ila] ijasa vaEcaairk ica>tana kI Aavaoyaktaa haetaI hE vah qnakI rcanaaAae> mae> sae isare sae gaayaba hE_ stamBa laeSana ‘ kukma| ’nahI> hE par yaid qsake saaYa laeSakIya diP@ na hae taae vah saukma| BaI nahI> rhtaa_ sau Z aa $I> g ara : AapakI saaihityak yaa<aa kE s aI rhI? paR v aasaI saaihtya AapakI naj[ a r mae > _ paRema janamaejaya : yaa<aa ]k inar>tartaa ka naama hE_ maere ihsaaba sae jaae samaapta hae jaa] vaae yaa<aa nahI> haetaI hE_ yaa<aa mae> gaita haetaI hE _ AaEr yaid ABaI BaI Aapa yaa<aa par hE> taae khI> na khI> vaae }sa baata ka sa>keta hE ik yaa<aa Aapakae pasa>d hE AaEr vaae AcCI hE_ maE> ApanaI saaihityak yaa<aa sae bahuta sa>tauP@ hU>_ }sa sa>taaePa mae> saaihityak qpalaibZayaae> kI Aaer sa>keta nahI> kr rha hU> Aipatau qsa laeSakIya - jaIvana kI Aaer Aapaka Zyaana AakiPa|ta kr rha hU> jaae saaihtya ke karNa mauJae imalaa_ yaid maE> saaihtya kI Aaer qnmauSa nahI> haetaa taae Kyaa mauJae svadeoa mae> - hiroa>kr parsaa}| , rvaIndR naaYa tyaagaI, ORIlaala oauKla , kmalaeovar , narendR kaehlaI , kElaaoa vaajapaeyaI , ramadroa imaOR , mahIpa isa>h ,inama|laa jaEna, inatyaana>d itavaarI , knhEyaalaala nandna, oaerja>ga gaga|, ORIkPNa, oa>kr pauNataa>baekr, , rmaeoa qpaaZyaaya, jaEsae oauBaicantak ]va> idivak rmaeoa, hrIoa navala, Xana catauvae|dI, Aoaaek ca+Zar, gaaeiva>d vyaasa , paRtaapa sahgala, sauZaIoa pacaaErI, ivaPNau naagar, , Ainala jaaeoaI, nareoa oaaMiDlya ]va> Aaid ( Kyaae>ik saUcaI bahuta lambaI hE) imalatae? }saI paRkar ivadeoa mae> ( paRae. hiroa>kr Aadeoa, taejaendR oamaa|, pad`maeoagauptaa, satyaedR ORIvaastava , QPaa rajae saKsaenaa , mahendR vamaa| , gaaEtama sacadeva, , rakeoa dubae, isailvayaa maUdI, oyaama i<apaa#I, idvyaa maaYaur , saumana kumaar za}| , paUiNa|maa vama|na , saureoa candR oauKla AaEr Aapa - sauZaa Aaema $I>gara Aaid ( pauna: Aaid Kyaae>ik }sa baar BaI saUcaI bahuta lambaI hE ) imalatae? Aba }tanae AcCe laaegaae> kI lambaI saUcaI hE taae Aapa samaJa saktaI hE> ik maerI saaihityak yaa<aa kEsaI rhI_ 13
 14. 14. ihndI caetanaa ApaREla 2008 saaihtya ka AaBaarI hU M ik qsanae mau J ae ]e s ae AatmaIya idyae , jaIvana ke paR i ta sakaratmak saae c a ]va> d i P@kae N a idyaa, maanava - maU l yaae > ke paR i ta sajaga ikyaa , ABaava gaR s ta ke paR i ta kwNaa ka Baava Bara , ]k vya> g yakar ke Wpa mae > saamaaijak - safa}| ka qpakrNa banaayaa taYaa maanavaIya jaIvana AaE r samaaja kae rcanaatmak svaWpa denae kI paRi+yaa mae> maE> BaI ]k baUMd bana sakU M }saka sau A vasar idyaa_ taae mauJae Saraba lagataa hE_ kae}| rcanaa Apanae AcCe saaihityak gauNaae> ke karNa AcCI hae saktaI hE , }saila] nahI> ik qsae ivaparIta pairisYaitayaae> mae> ilaSaa gayaa AaEr qsake ila] Anaudana - svaWpa qsae AcCa kha jaa]_ ivadeoa ke paRRita Aapa hmaarI gaulaama maanaisaktaa kae jaanataI hI hE> - gaaerI camaD[I AaEr ivadeoaI vastau]M hmaare yahaM OReP#taa kI gaar>@I maanaI ga}| hE>_ ]esaI OeRP#taa kI gaar>@I hI ‘kuC’ saaihtya - saevaI Apanae paRvaasaI haenae kI caahtae hE>_ maE>nae paRvaasa mae> rhkr AnauBava ikyaa hE ik vahaM kI maanaisaktaa, ivaparIta pairisYaitayaae> Aaid kae hma Baarta mae> rhkr AnauBaUta nahI> kr saktae hE>_ vaha> ke AnauBava ka Aapa ‘Baaegaa hAa yaYaaYa|’ kh saktaI hE> par Baaegae huyae yaYaaYa| ka taYyaatmak ica<aNa taae saaihtya nahI> hae saktaa, ASabaar kI Sabar caahe hae jaa]_ haM }sakI rcanaatmak AiBavyaiKta ]k na] AnauBava jagata kae hmaare saamanae laataI hE_ sa>taae>ka khnaa hE ik pahlaa pyaar , pahlaa BaRP@acaar, pahlaI rcanaa, pahlaa paita - patnaI , AYaa|ta jaae BaI pahlaa hae vah sada yaad rhtaa hE _ sana` 1999 sae ke AarmBa mae> maere jaIvana mae> bahuta kuC pahlaa - pahlaa za@ gayaa_ yah pahlaa Avasar Yaa ik maE>nae hj[aarae> iklaaemaI@r kI hvaa}| yaa<aa kI AaEr pahlaI baar i<ainaDaD pahu>ca gayaa_ yah pahlaa Avasar Yaa ik maE> svadeoa , svajana , svapatnaI ,svaima<aae> Aaid ‘svaae>’ sae dUr ]k lambae A>tarala ke ila] BaID[ mae> BaI Akelaa rhnae kae ivavaoa huAa_ ]esaI ‘ pahlaI’ qva|r BaUima qpaisYata hae taae i<ainaDaD Kyaa iksaI BaI deoa sae pahlaI naj[ar mae> pyaar haenaa svaaBaaivak hI hE _ paRYama - paRema diP@ mae> ]esaI Zau>Za qtpanna krtaa hE ik dUr diP@ Zau>Zalaa jaataI hE AaEr saavana ke A>Zae - saa vyaiKta saba kuC hra hI deSataa hE_ Baarta sae baahr inaklatae hI mana ih>dI AaEr ihndustaana ke ila] Baavauk hae jaataa hE_ ijatanaa Aapa iksaI ApanaI caIja sae dUr jaatae hE> qtanaa hI vah Aapake paasa hae jaataI hE_ ivadeoa mae> kae}| BaartaIya caehra idSaa}| de taae mana qsae lapakkr pakD[naa caahtaa hE AaEr yaid ‘ ]taraja’ na hae taae galae BaI lagaanaa caahtaa hE_ la>dna , Amaeirka , kurasaava, kEnaeDa, Aaid mae> maE>nae vaha> ke samaaja kae deSaa parSaa_ }na ivadeoa yaa<aaAae> ka ]k laaBa yah huAa ik mana sae ivadeoa AaEr ivadeoaI ka BaUta Baaga gayaa, ]k hIna Baavanaa sae Cu@kara imalaa_ }sake saaYa hI paRvaasaI saaihtya kae pa$[nae - samaJanae AaEr paRvaasaI - saaihtyakarae> kI pairisYaitayaae> kae jaananae ka Avasar imalaa_ }sa AnauBava jagata kae saamanae laanae mae> Anaek paRvaasaI saaihtyakarae> nae ABaUtapaUva| yaaegadana idyaa hE taYaa ih>dI caetanaa,AiBavyaiKta, AnauBaUita, saaihtya kuMja, baaelae jaI Da@ kama, paurvaa}| jaEsaI pai<akaAae> nae mahtvapaUNa| BaUimaka inaBaa}| hE _ Anaek sa>sYaa]M sai+ya hE> jaae }sa idoaa mae> kama kr rhI hE>_ sakaratmatak diP@kaeNa taae yah khtaa hE ik hr]k kae Apanae Anausaar kama krnae ka AiZakar hE AaEr samaya sabasae baD[I ksaaE@I hE jaae AcCe baure ka inaNa|ya kr hI degaa_ i><ainaDaD ]va> @ubaEgaae vaEsae taae 50 paRitaoata BaartaIya maUla ke laaegaae> ka deoa hE par ih>dI - saaihtya ke naama par vaha> reigastaana basataa hE_ ]k AjaIba saa SaalaIpana hE_ vahaM paRae. Aadeoa kI qpaisYaita nae ]k sakUna idyaa AaEr maE>nae paRvaasaI saaihtya kae jaananaa AarmBa ikyaa_ paRvaasaI saaihtya AaEr saaihtyakarae> ke sa>ba>za mae> maere nakaratmak AaEr sakaratmak daenaae> ivacaar hE>_ paRvaasaI saaihtyakar jaba paRvaasa mae> Apanae Akelaepana AaEr ivaparIta pairisYaitayaae> kae Baunaanae lagatae hE> Apanae laeSana ke ila] saaihityak AarxaNa kI maa>ga krtae hE>_ 14
 15. 15. ihndI caetanaa ApaREla 2008 f[iNaovarnaaYa reNau (samhala-2) kr rKSaa jaataa Yaa_ zar ke baahr kI ZaUpaÝhvaa sabasae bacaa kr! mauJae Aba BaI yaad hE pahlaI baar kaâlaeja (hjaarIbaaga ke kaelambasa kaâlaeja, jaae kae]jaukeoana Yaa) jaatae samaya, maere baD[e Baa}| jaae sampaRita Aaâs@Leilayaa mae> hE>; baakayada maere saaYa gayae Yae kaâlaeja pahuMcaanae AaEr vahaM sae laanae BaI_ yah saba ivastaar sae jaana kr hI “zai@ta za@naa” kae #Ik sae samaJaa jaa saktaa hE_ haM.. taae vaaipasa }itahasa ke pa²ae kae pala@e> - ka janma 1921 maaca| kI 4 taarISa kae ibahar ke pauiNa|yaaij[alae mae> huAa Yaa_}nakI ioaxaa A@iryaa AaEr faribasa>gaja mae> hu}|_ kaoaI ivaovaiva^alaya sae qnhae>nae Aa}| ] i kyaa_ qsake baad svata><ataa sa>gaRama mae> sai+ya Baaga laetae rhe_ 11 ApaREla 1977 mae> }naka dehavasaana hae gayaa_ }sa Cae@I saI Aayau mae> hI }nakae k}| sammaana imalae ijanamae> Baarta sarkar sae imalaa pa^maORI ivaoaePa qllaeSanaIya hE_ ihndI saaihtya mae> f[iNaovarnaaYa reNau ka naama qpanyaasakarae> kI OReNaI mae> paRemaca>d ke baad ke yauga ka vah camaktaa huAa isataara hE, ijasae deSakr Anaayaasa hI saaihtya kI qsa ivaZaa kI yaad Aa jaataI hE , ijasae hmae> Aa>cailak qpanyaasa ke naama sae jaanatae hE>_ vaEsae taae reNau jaI nae k}| qpanyaasa ilaSae laeikna maElaa, AaMcala, partaI parI kYaa, dIza|taapaa, jaulaUsa , iktanae caaErahe, Aaid ivaoaePa qllaeSanaIya hE>_ “ maElaa - AaMcala ” mae> ibahar ke paUiNa|maaij[alae ke gaRamaINa jaIvana ka jaae ica<aNa reNau nae ikyaa hE vah AivasmarNaIya hE_ maEYalaI ke maZaur gaRamya sa>gaIta ]k Aaer jahaM Aapaka mana maaehtae hE>, vahI> jaaita paRYaa kI klauPa gaaYaa mana kae ivaPaaTa krtaI hE_ khainayaae> mae> ]k naama jaae BaUlataa nahI> vah hE “maare gayae gau[lafama”_ }sa par banaI rajakpaUr kI maoahUr iflma “ taIsarI ksama” kae kaEna BaUla saktaa hE_ ‘ivakipaiDyaa sae ’ qnakI dUsarI paRisa& khainayaaM hE> - laala paana kI baegama, #esa, tabae ,]klaa calaae re laxamaI_ khanaI sa>gaRh sae #umarI,AignaSaaer , AcCe AadmaI, ]k ORavaNaI , dupahrI Aaid kafI maoahUr hu}|_ saiccadana>d hIrana>d vaatsaayana ‘AXeeya’ jaI sae }nakI ima<ataa paRisa& hE_ jaba BaI Aa>cailak qpanyaasaae> kI baata calaegaI “ reNau” jaI barbasa yaad Aayae>gae_ “yahaM }nhI> mahana fiNaovar naaYa re N au jaI sae re N au Ba@naagar jaI kI mau l aakata paR s tau t a hE _ ” oyaama i<apaa#I pa@naa ivaovaiva^alaya sae ]ma. ]. ihndI mae> krtae samaya ]k baar nahI>, na jaanae iktanaI baar maElaa- AaMcala ke laeSak ORI fiNaovarnaaYa reNau kae pa$[a Yaa, AaEr parIxaa mae> BaI pa>iGyaae> kI sapaRsa>ga vyaaSyaa BaI krtaI rhI YaI_ baar- baar reNau jaI kI jaIvanaI pa$[tae samaya yah BaI pa$[a Yaa ik Dak ba>galaa raeD par isYata Baarta kaâfI haQsa saaihtyakarae> kI gaaeP#I ke ilayae paRisa& Yaa_ reNau jaI ke ilayae BaI saaihtya cacaa| ka yah sahjaÝsaamaanya sYala huAa krtaa Yaa_ maE>nae pa$[a}| paUrI kI AaEr ivavaah Agalaa kdma taae haetaa hI hE_ }sa tarh maE> idllaI pahuMca gayaI_ maerI oaadI ke dae saala baad, maerI Cae@I baihna kI, jaae Aaja ga>gaa devaI kaâlaeja, pa@naa mae> ihndI kI ivaBaagaaZyaxa hE, oaadI hu}|_ ijasamae> oarIk haenae maE> pa@naa Aa}| YaI_ ya^ipa bahnaae}| Cae@e Yae laeikna Cae@e hu] taae Kyaa_ bahnaae}| taae bahnaae}| haetae hE>_ taulasaI ke paTae mae> baD[a Kyaa AaEr Cae@a Kyaa! hr idna qnh>e pareoaana krnae kI, qnakI iSacaa}| krnae ke nayae nayae tarIke $UM$e jaanae lagae_ vaINaa (maerI Cae@I bahna) iVragamana ke baad Apanae paita, hmaare nayae-nayae bahnaae}| ke saaYa paIhr Aa}| YaI_ oaama ka samaya Yaa, saubaaeZa jaI (maere bahnaae}|) nae bataalaayaa ik oaama kae qnake ima<aae> nae paita-patnaI kae Saanae par baulaayaa hE_ hmae> nahI> baulaayaa?” ibacaare nayae-nayae damaad khe> BaI taae Kyaa khe>? “jaI...jaI, nahI>-nahI> Aapa BaI cailayae_” hma daenaa>e taae jaEsae taak mae> hI baE#e Yae, kEsae qnhe> ifr sae baevakUf banaayaa jaae_ basa ifr Kyaa Yaa- Aagae Aagae navadmpaita ka irKoaa calaa AaEr paICe-paICe hma daenaa>e ka_ vae ibacaare hta`baui& sae rh-rhkr pala@ kr isYaita ka Andajaa krtae jaa rhe Yae ik kba paICa krnaa band hae_ magar vae saailayaaM hI Kyaa jaae maEdana CaeD[ de>! }Zar hma daenaae> bahnae> Saud ApanaI jaala mae> Aa fMsaI YaI>_ re e N au kI re N au sae mau l aakata pala@ kr jaba deSataI hUM taae }itahasa saa hI lagataa hE:yaadae> ke JaraeSae sae markta maiNa saI JaaMktaI, dedIpyamaana vah za@naa svata: ]k hasya imaiORta mauskana ibaSaer jaataI hE AZarae> par_ kÖC BaI ilaSanae sae pahlae yah ilaSanaa Aita Aavaoyak hE ik yah saba kÖC laalaU jaI (laalaU paRsaad yaadva) ke gaaMva (pa@naa, ibahar) mae> takrIbana paE>taIsa saala pahlae zai@ta huAa Yaa_ jaae ibaharI saByataa kae jaanatae hE> vae yah BaI Avaoya jaanatae hae>gae ik Aaja sae paE>taIsa saala pahlae ibahar mae> paui<ayaae>ÝlaD[ikyaae> kae iktanaa paaeha-paaeha 15
 16. 16. ihndI caetanaa ApaREla 2008 ..Aba Kyaa ikyaa jaayae jaae saaMpa BaI mar jaayae AaEr laa#I BaI naa @U@e_ }sa samaya hmaara irKoaa “Baarta kaâfI haqsa” ke krIba pahuMca rha Yaa AaEr qna daenaa>e ka Dakba>galaa raeD sae ¾ejar raeD par mauD[ cauka Yaa_ maE>nae Ja@pa@ irKoae sae takrIbana kUdtae hu] manjaU sae kha“jaldI qtarae, }sake pahlae ik vae laaega hmae> deSa lae>” AaEr ibanaa Aagaa paICa saaecae ibacaare hma saamanae kI }maarta mae>, jaae }Taefak sae Baarta “kaâfI haQsa” Yaa, zausa gayae_ oaayad taba tak kI ija>dgaI mae> vah pahlaa maaEka Yaa ik hma dae laD[ikyaaM, ibanaa iksaI pauwPa sadsya ke, hae@la yaa kEfe mae> pahuMcae Yae_ manjaU taae inaioca>ta YaI- dIdI saaYa YaI>, par Apanae taae CKke CU@ rhe Yae _ sabasae pahlae taae yah @@aelaa ik pasa| mae> caayaÝkaâfI ke laayak paEsae BaI hE> yaa nahI>, ifr dUsara paRona Yaa #saa#sa Bare }sa sYala mae> baE#a khaM jaayae? SaEr; ]k maeja par ]k AZaeD[ sae sajjana kae deSa kÖC ihmmata ba$[I,saaecaa-baujauga| kI maeja par baE#naa Apaexaa=ta saurixata rhegaa_ paUCkr hma baE# taae gayae magar zabarah@ sae baura hala Yaa_ qsa jamaanae mae> dae AkelaI javaana laD[ikyaae> kae Agar Akelae baE#e deSa ilayaa jaayae taae baatae> banatae der nahI> lagataI YaI_ Aba AaEpacaairktaavaoa jaae sajjana baE#e Yae, qnasae AiBavaadna ka Aadana-paRdana huAa_ kÖCek baataae> ke baad vae khnae lagae-AapakI ihndI taae bahuta AcCI hE, Kyaa saaihtyarcanaa ke xae<a mae> BaI kÖC krtaI hE>? qnaka Aaoaya Yaa khI> kÖC Cpaa BaI hE? maE>nae baaESalaah@ mae> kha- “jaI- }sa Baa}|-BataIjaevaad ke yauga mae> “saZanyavaad vaaipasa” ke Alaavaa kÖC BaI haYa nahI> lagataa!” Aayaa vah Yaa - ‘jaana na pahcaana, Saalaa baIbaI salaama’; iksake “maItaa kahe ke maItaa?” ifr qnhae>nae paUCaAapanae “taIsarI ksama” iflma deSaI hE? mauJae yaad nahI> maE>nae Kyaa javaaba idyaa, oaayad haM hI kha Yaa_ vae YaaeD[I der tak qsa iflma ke baare mae> bataatae rhe_ qsa iflma ke gaanae bahuta maoahUr hu] Yae, Aba BaI hE> “sajana re JaU# mata baaelaae”.. Aaid-Aaid_ hma ORaetaa banae rhe_ hmanae jaba paEsae denae kI kaeioaoa kI taae yah khkr raek idyaa ik Aapa hmaarI maehmaana hE>, Aapa Balaa paEsae kEsae de>gaI? qnaka Aaoaya Yaa ik maE> idllaI sae Aanae ke karNa pa@naavaaisayaae> ke ila] ‘maehmaana’ taae hae hI ga}| na! hmadaenaae> kae zar Baaganae kI ]esaI jaldI YaI ik f@af@ ZanyavaadÝnamaskar Aaid kI AaEpacaairktaa paUrI kI AaEr CU@e! irKoae par baE#tae-baE#tae manjaU nae kha- “reNau jaI ijatanae paRisa& hE>, qtanae hI ivanamaR BaI hE> na!” maE> caaE>kI! “kaEna reNau?” Aaocaya|imaiORta hEranaI sae vah baaelaI- “fNaIovar naaYa jaI ‘’reNau’ AaEr kaEna! qnasae }tanaI baatae> krke taae hma Aa rhe hE>_” maE> kh nahI> saktaI mauJae kEsaa lagaa! hPa| jyaada yaa ivaPaad! }tanae saunahre Avasar kae krIba-krIba Saae denae ka saa ]hsaasa ! iktanaI maUSa|taa hu}|! Baarta kaâfI haqsa_.. reNau jaI kI vahaM inayaimata gaaeP#I_.. maElaa AaMcala_...taIsarI ksama_....saba jaEsae taIvaR gaita sae maere saamanae sae Baaga rhe Yae AaEr maE> htabaui& saI mauMh baa] qnhe> basa zaUr rhI YaI_ baad mae> maE>nae ApanaI kivataayae> qnake bataayae patae par BaejaI> AaEr BaUla BaI ga}| }sa za@naa kae_ idllaI laaE@kr Apanae saamaanya jaIvana mae> vyasta hae ga}|_ ]k idna }saI baIca “paRsYaana” naamak pai<aka Dak mae> Aa}|, ijasamae> ‘pahlaI baar’ maerI taIna kivataa]M CpaI> YaI>_ “irotae”, “BaIPma ka Avasaad” AaEr “]k baar ifr” (sampaadk -ramabacana raya) qnhae>nae AagaRh ikyaa- Agar yaad hae kÖC; taae saunaayae>_ Aaja saaecataI hUM taae AivaovaasanaIya saa hI lagataa hE- na jaanae kEsae ma>Enae ZaDaZaD[ taIna-caar kivataayae> saunaa dI>_ vyavahar hI khUMgaI_ bahrhala saunanae ke baad qnhae>nae ]k pataa idyaa AaEr kha- “Agar caahe> taae }sa patae par kÖC Baeija] oaayad kae}| baata bana jaayae_” maE>nae pataa lae taae ilayaa magar vya>gyaimaiORta mauskana caehre par na Aanae denae ke ilayae paRyaasa krnaa paD[a_ Kyaae> nahI>, Zama|yauga ke paiblaoar taae Aapa hI hE> na! Aba tak hmalaaega kÖC sahja hae calae Yae - naama paUCnae par jaba maE>nae Apanaa naama bataayaa taae baD[e tapaak sae baaelae- “taba taae hma ‘maItaa’ hu]”_ jaae pahlaa ivacaar mana mae> 16
 17. 17. ihndI caetanaa ApaREla 2008 AsalaI klaakar jaldI hI caaMd AaEr kElaaoa ka Aa@| ]mpaaeiryama SaUba calanae lagaa_ pahlae daenaae> ima<a naetaaAae> ke paaes@r AaEr maUiTa|yaaM banavaakr baecatae Yae, ifr jaldI hI BaID[ }k@`#I krnae vaalae , naare lagaanae vaalae , baE>D bajaanae vaalae , maarpaI@ krnae - kranaevaalae AaEr gau>De BaI saplaa}| krnae lagae_ taaja[a Sabar yah hE ik caaMd nae rajaZaanaI ke ]k paRitaiP#ta xae<a mae> taIna ma>ij[alaa kae#I banavaa}| hE, ijasaka gah- paRvaeoaaetsava mae> svaya> mauSya man<aI BaI paZaare Yae_ Aba vah khtaa hE ik maE> ]k man<aI sampak| kmpanaI Saaela rha hUM, jaae laaegaae> ke sarkar mae> A@ke iksaI BaI kama kae cau@ikyaae> mae> krvaa idyaa kregaI_ Da. gaaEtama sacadeva ( yaU. ke.) caaMd ka ipataa kaoaI bahuta AcCI maUiTa|yaaM banaataa Yaa , laeikna qsake gaRahk bahuta kma Yae_ Cae@a saa k[sbaa Yaa, jahaM sYaanaIya iba+I taae C#e CmaahI hI haetaI YaI AaEr vah BaI ]k - dae maUiTa|yaae> kI_ laaega dama BaI bahuta kma detae Yae_ qZar , rajaZaanaI ke ijasa maUiTa| vyaapaarI sae kaoaI kae maUita|yaae> ke j[yaadatar AaD|r imalatae Yae, vah maUiTa| ka taIna - caaEYaa}| maUlya Apanae paasa rSataa Yaa AaEr kevala caaEYaa}| hI kaoaI kae detaa Yaa_ kaoaI kae Baugataana krnae mae> BaI vah mahInaae> kI derI lagaataa Yaa_ JaD[ t ae hu ] paTae ik qjaD[ t ae hu y ae paTae Da. gaaE t ama sacade v a (yaU . ke . ) JaD[tae hu] paTae ik qjaD[tae huyae paTae baezar hE> jauma| qSaD[tae huyae paTae caaMd khtaa Yaa - baabaa , yaa taae maUiTa|yaaM banaanaa CaeD[ dae, yaa rajaZaanaI calakr ApanaI dukana Saaelaae_ iksa ga[ma sae gayae saUSa isakuD[tae huyae paTae irotaae> kae calae BaUla ibaCuD[tae huyae paTae kaoaI mae> na taae rajaZaanaI jaakr karaebaar krnae ka saahsa Yaa AaEr na hI paUMjaI, }sa ila] AcCa karIgar haenae ke baavajaUd vah baD[I mauiokla sae zar ka Sacaa| calaa paataa Yaa_ maaEsama kI lagaI caae@ ik Apanaae> ke sataayae ima@`@I mae> imalae SaU[na caupaD[tae huyae paTae vaade hE> na idla AaEr na k[samae> hE> iksaI kI Kyaae> ifr BaI gayae @U@ qSaD[tae huyae paTae ]esaI baata nahI> hE ik maUiTa|yaae> kI ibalkula maaMga nahI> YaI_ laaegaae> mae> Aba pahlae sae k}| gauNaa j[yaada OR&a qmaD[I hu}| YaI AaEr kevala AmaIr hI nahI>, maZya vaga| ke bahuta sae laaega BaI Apanae zarae> mae> maindr banaanae AaEr }P@ devaae> kI maUiTa|yaaM lagaanae lagae Yae, laeikna oahrae> mae> ijana maUiTa|yaae> kI maaMga sabasae AiZak YaI , vae YaI> naetaaAae> kI maUiTa|yaaM_ Aayae idna nayae - nayae naetaa paEda hae jaatae Yae, jaae saTaaZaarI banae> yaa na banae>, jagah - jagah ApanaI maUiTa|yaaM Avaoya lagavaatae Yae_ marnae pae na imala paa}| kBaI k[baR yaa ArYaI zaUre pae ibanaa kf[na AkD[tae huyae paTae baaMhae> mae> na Aakaoa samae@a hE iksaI nae k>gaala rhe caaMd pakD[tae huyae paTae mama|r hI kre> par na khe> AaEr na kucalaae k[dmaae> mae> igare naak rgaD[tae huyae paTae caaMd Apanae daestaae> ke saaYa k}| baar rajaZaanaI hae Aayaa Yaa AaEr yah baata samaJataa Yaa _ qsae yah BaI maalaUma Yaa ik jaba caunaava haetae hE>, taae naetaaAae> ke ica<aae> AaEr maUiTa|yaae> kI maaMga baehd ba$[ jaataI hE_ qsanae Apanae daesta kElaaoa ke saaYa rajaZaanaI mae> Aa@| ]mpaaeiryama Saaelanae ka fE[salaa ikyaa_ 17
 18. 18. ihndI caetanaa ApaREla 2008 18
 19. 19. ihndI caetanaa ApaREla 2008 laaoa (khanaI) saumana kumaar za}| (knaaDa) qsakI laaoa saD[k ke iknaare fu@paaYa par paD[I imalaI YaI_ qsa laaoa kae pahlae }nhI> gailayaae> mae> rhnae vaalae laaegaae> nae deSaa Yaa_ }sa }laake ke AiZaktar inavaasaI BaartaIya yaa paaikstaanaI hE>_ Apanae deoaae> sae dUr rhtae rhtae svadeoa kI rajanaIitayaae> ka r>ga kba ka pauranae kpaD[e saa hae gayaa hE - fIka_ manaae> mae> deoaae> kI saImaa reSaa kba kI ima@ caukI hE_ Aba }na gailayaae> mae> basa ibaradrI-Baa}|caara hE taae BaaPaa ka dEinak rhna-sahna ka_ ]k pauranae gaaMva jaEsaa maahaEla hE }na gailayaae> mae>_ saBaI ]k dUsare kae jaanatae hE>_ yauvaa paI$[I ke kama par calae jaanae ke baad pauranaI paI$[I ke laaega rh jaatae hE> taIsarI paI$[I kI deSa-Baala ke ila] - taba taae ]k dUsare ke zar jaanae sae pahlae faena krnae kI Aavaoyaktaa BaI samaapta hae jaataI hE_ taInaae> paIi$[yaaM Apanae-Apanae vaTaae> mae> jaI rhI hE>, saBaI Sauoa hE>_ baD[e-baU$[ae> kae Akelaapana nahI> sataataa, yauvaa paI$[I kae Apanae baccaae> kI deSa-Baala kI icantaa nahI> hE AaEr sabasae AiZak Sauoa hE> baccae_ ijasa baata ke ila] maaM-baapa manaa krtae hE>, vah dada-dadI yaa naanaa-naanaI sae manavaanae mae> kae}| idKkta nahI>_ ]k sa>taulana hE sabake jaIvana mae>_ idnacayaa| saBaI kI inayaimata hE_ sabasae pahlae jaaganae vaalaI pahlaI paI$[I hE_ par vah zar mae> rh kr kae}| saubah-saubah Sa@rpa@r nahI> krtae_ Apanae bae@e, baei@yaae>, bahuAae>, damaadae> ke jaaganae sae pahlae hI saubah saEr ke ila] inakla jaatae hE>_ #Ik hI hE yah, nahI> taae maaM-baapa naaotae ke ila] @aek hI detae hE> baccaae> kae, jaaeik yauvaa paI$[I kae pasand nahI> AaEr yah sa>taulana ibagaD[nae lagataa hE_ jaba baD[I paI$[I ke laaega saEr sae laaE@tae hE> taae yauvaa laaega kama par jaanae ke ila] inakla rhe haetae hE>_ ifr idnacayaa| ka dUsara saIna }sa ma>ca par Saelaa jaataa hE_ baccaae> kae jagaakr skUla ke ila] taEyaar krnaa AaEr qnhe> skUla CaeD[naa AaEr vaaipasa laanaa dada-dadI, naanaa-naanaI ka kama hE_ saBaI Apanaa Apanaa daiyatva sa>Baalae hu] hE> - sa>taulana banaa huAa hE_ qsa idna kuC BaI A@pa@a nahI> Yaa_ raeja kI tarh pahlaa jaaeD[a Apanae zar sae inaklaa AaEr saaYa vaalae zar ke Aagae jaakr SaD[a hae gayaa jaba tak dUsara jaaeD[a baahr nahI> Aa gayaa_ za>@I bajaanae kI Anaumaita nahI> hE saubahsaubah_ raeja ka yahI +ma hE_ caupacaapa galaI ke isare tak pahuMcatae pahuMcatae saata-Aa# jaaeD[e hae jaatae hE> AaEr taba tak AaErtae> Alaga AaEr AadmaI Alaga hae jaatae hE>_ AaErtae> AKsar Aadimayaae> sae pa>dRh-baIsa kdma Aagae calataI hE>_ pahlaa karNa saubah-saubah jaae BaI duSa-dd| vaae Aapasa mae> baaM@taI hE> qsakI Banak vah Aadimayaae> kae nahI> haenae detaI>_ sa>taulana ka savaala hE_ dUsara }sa paI$[I ke AadmaI hr baata par AaErtaae> kae @aektae hI rhtae hE>_ mauMh Saaelaa nahI> yaa qsake mauMh Saaelanae sae pahlae hI paita kI gad|na nakaratmak idoaa mae> Daelanae lagataI hE_ yah dUrI hI saurxaa yaa yaUM kih] svata><ataa kvaca hE_ qsakI laaoa kae BaI pahlae AaErtaae> nae hI deSaa Yaa_ iksaI nae kha“naI, jara deSa taa, lagataa hE kae}| ZauTa haekr fu@paaYa par lae@a hE_” “ABaI taae dUr hE, saD[k paar kr dUsarI tarf hae laetae hE>_ saubah-saubah Kyaae> badbaU saUMzae> qsakI?” “nahI> maE> taae nahI> jaaQMgaI qsa paar_ jara bacakr inakla lae>gae - kaEna saa @LEifk hE saD[k par }sa vaKta_” taba tak AaErtae> qsa laaoa tak Aa pahuMcaI YaI>_ “Are deSa taae! yah taae kae}| AaErta hE! ]k nae hEranaI sae kha_” “kae}| Aavaara haegaI_ lagataI taae knaeiDyana hI hE_ blaaMD hE_ deSa taae AaE>ZaI lae@I hE.._” Acaanak badbaU kI baata BaUla kr yah raecak za@naa banataI jaa rhI YaI_ saba AaErtae> ]k zaere mae> SaD[I qsa AaE>Zae lae@e oarIr kae kaEtauhla sae deSa rhI> YaI>_ matyau ka AaBaasa iksaI kae BaI nahI> Yaa_ Acaanak AaErtaae> kae }sa tarh zaere mae> SaD[a deSa AadmaI BaI caaEk²e hae jaldI-jaldI kdma ba$[anae lagae_ taBaI ]k nae laaoa kI ipa>DlaI tak sark Aa}| jaIna ke naIcae sae JalaktaI paayala kae deSaa_ “Are, yah taae kae}| desaI hE_ deSa taae paayala pahnae hE_” “haya naI! desaI blaaMD! jaWr hI Aavaara hE_” “]esae hI Aavaara Aavaara kI r@ lagaa rhI hE taU! kEsae jaanataI hE taU ik yah Aavaara hE?” “deSataI nahI> taU }sake blaaMD baalaae> kae_ desaI AaErta AaEr blaaMD baala!” pahlaI nae Apanaa tak| idyaa_ “taae Kyaa baala rMganae sae Aavaara hae gayaI taU BaI taae mae>hdI lagaa kr laalaae-parI banae zaUmataI hE_” dUsarI nae Apanae mana kI rD[k kae inakalanae ka Avasar nahI> gaMvaayaa_ Acaanak hI bahsa laD[a}| ka r>ga laenae lagaI YaI_ AcCa huAa ik Aadimayaae> kI @aelaI Aa pahuMcaI_ “paICe h@ae! deSanae taae dae Kyaa hae rha hE_” ]k nae AiZakarpaUva|k kha_ haenaa Kyaa hE - tamaaoaa hE! desaI blaaMD AaE>ZaI ZauTa haekr saD[k par lae@I hE_ vah ABaI tak baalaae> ke r>ga par hI A@kI YaI - ca@kare laetae hu] qsanae i@ppaNaI kr DalaI_ AadmaI nae Jaukkr paasa sae deSaa_ ]k Ja@ke sae saIZaa SaD[a haekr ]k kdma paICe h@ gayaa_ “yah taae marI hu}| hE!”“Kyaa..?” saamaUihk Wpa sae k}| Aavaajae> qBarI>_“}sakae saIZaa krke deSae> kaEna hE?” - 19
 20. 20. ihndI caetanaa ApaREla 2008 Yaa_ Aba tak yaataayaata kI saugamataa ke ila] ke AiZakarI taEnaata hae gayaa Yaa_ laaoa par ]k Cae@a saa @E>@ taana denae ke karNa Aba gaitaivaiZayaaM }tanaI raecak nahI> rhI> YaI>_ Aba A@klaae> ka baajaar garma hae cauka Yaa_ samaya ka Zyaana Aatae hI saBaI kae Apanae zarae> kI ijammaedairyaae> kI BaI icantaa hae rhI YaI par yahaM sae h@nae kae BaI mana nahI> Yaa_ oamaa| jaI nae kmaana ifr sae sa>BaalaI_ kmalaeoa kI Aaer mauD[tae hu] baaelae- “kmalaeoa bahna, iksaI kae taae zar laaE@naa haegaa baccaae> kae skUla pahuMcaanae ke ila] AaEr tauma na laaE@I taae jaanataI hI hae ik taumharI bahU baSaeD[a SaD[a kr degaI_ baaikyaae> kI taae BalaI calaa}|_ yah kama taumhe> hI krnaa haegaa_” kmalaeoa BaI jaanataI YaI kI oamaa| jaI kae}| galata nahI> kh rhe_ saBaI kae ]k dUsare ke zarae> ka saba kuC pataa Yaa_ kmalaeoa Anamanae sae q#I AaEr ApanaI galaI kI tarf cala dI_ paICe sae oamaa| jaI nae Aavaaja dI “bahna naaotae ke ila] na wknaa_ hma sabaka }ntajaama yahI> par kr rhe hE>_ jaldI laaE@naa_” laga rha Yaa ik oamaa| jaI nae fEsalaa kr ilayaa Yaa ik jaba tak pauilasa yahaM sae nahI> jaataI vah laaega BaI vahI> i@ke>gae_ kmalaeoa lagaBaga Baagatae hu] mauhllae mae> pahuMcaI AaEr ]k isare sae zarae> ke drvaajae Sa@Sa@ataI hu}| ihdayata detaI ga}| ik baccaae> kae taEyaar kr de> AaEr Aaja vah hI saBaI kae skUla lae jaayaegaI_ yauvaa laaega kuC hErana AaEr kuC pareoaana hu] ik qnakI idnacayaa| mae> Acaanak yah kEsaa raeD[a A@k rha hE_ par AiZak tak|-ivatak| ka samaya nahI> Yaa_ kama par BaI jaanae kI jaldI YaI_ mauhllae ke saBaI baccaae> kae laekr kmalaeoa skUla pahuMcaI taae saaYa ke mauhllae sae Aa}| hu}| sahelaI imala ga}|_ kmalaeoa nae qsae taur>ta saubah kI za@naa ka bataayaa_ laaoa ka huilayaa saunatae saunatae sahelaI ke caehre ka r>ga qD[nae lagaa_ kmalaeoa nae BaI deSaa AaEr baaelaI “taumhare caehre par Kyaae> mauda|naI Ca rhI hE_ taU Kyaa jaanataI hE qsae?” “oaayad, par yahaM kuC nahI> khUMgaI_ iksaI ke baare mae> paUra jaanae ibanaa kEsae kh dUM? taU mauJae jaldI sae vahaM lae cala_” ]k AaErta nae sauJaava detae hu] paUCa_ “paagala hu}| hE pauilasa kae baulaanaa haegaa .. ABaI.._” paita nae zauD[ka_ “Are rhnae dae_ caupacaapa inakla calaae yahaM sae_ ]esae hI pauilasa ke pacaD[e mae> paD[e taae kcahiryaae> ke caKkr lagae>gae AaEr bae@e-baei@yaaM Alaga sae pareoaana hae>gae_” dUsare nae kha_ “Kyaa baata krtae hae! yah kae}| Apanaa deoa hE ik pauilasa irpaae@| ilaSavaanae vaalae kae hI paI@naa oauW kr degaI_” ABaI baata cala hI rhI YaI kI oamaa| jaI nae ApanaI naetaaigarI sa>BaalaI AaEr taurnta Apanae maaebaa}la sae pauilasa kae faena kr idyaa_ pauilasa nae Zanyavaad detae hu] ihdayata dI ik iksaI BaI caIja kae CUyae> mata AaEr pauilasa ke Aanae tak vahI> rhe>_ kuC hI imana@ae> mae> pauilasa Aa pahuMcaI AaEr qnake paICe hI ]mbaulae>sa AaEr fayar-}njana_ “naI Aba ]mbaulae>sa Aakr Kyaa kregaI_ vah baecaarI taae marI paD[I hE_” spaP@ Yaa vah ivacailata hae caukI YaI_ “bahna yah Apanaa maulk YaaeD[e hI hE ik ijande par BaI ]mbaulae>sa nahI> AataI_ yahaM taae marae> par BaI AataI hE_” dUsarI nae #NDI saaMsa BarI_ pauilasa ke AiZakarI nae oamaa| jaI sae kuC savaala paUCe AaEr Zanyavaad detae hu] kha “Aba Aapa saba laaega yahaM sae jaa saktae hE>_ Agar Aavaoyaktaa paD[I taae hma Aapasae ifr sa>pak| kre>gae_” Aba }sa BaID[ kae na caahtae hu] BaI vahaM sae h@naa Yaa_ }sa za@naa nae saba kae Andr tak ihlaa idyaa Yaa_ raemaa>icata mana }sa khanaI ka A>ta BaI deSanaa caahtaa Yaa_ @aelaI nae saD[k paar kI AaEr #Ik saamanae caca| ke laaâna mae> lagae ipakinak @ebalaae> par A«a jamaa ilayaa_ Aba vaataavarNa kaEtaUhla sae badla kr dyaa AaEr jaIvana ke xaNa BaMgaur haenae kI idoaa mae> pala@ cauka Yaa_ pauilasa ke AiZakairyaae> kae maustaEdI sae Apanaa Apanaa kama krtae deSa saBaI paRoa>saa krtae hu] saaYa hI saaYa svadeoa kI pauilasa kI Batsa|naa BaI krtae jaa rhe Yae_ deSatae hI deSatae fae@ae laI ga}|>_ kuC laaega Aasa paasa kI saD[k ka baarIkI sae inarIxaNa krnae lagae_ paaE f@nae lagaI YaI_ saD[k par }Kka-duKka kar taejaI sae inakla jaataI_ yah oahr ka bahuta hI pauranaa }laaka Yaa_ lagaBaga taIsa saala pahlae BaartaIya AaEr paaikstaainayaae> nae }sa }laake mae> }saila] basanaa oauW ikyaa Yaa ik qjaD[asaa haenae ke karNa zar, dukanae> AaEr ikrayae bahuta sastae Yae_ baajaar kI AaZae sae AiZak dukanae> band paD[I YaI>_ @U@e hu] oaae-kesaae> ke oaIoaae> kae #Ik krnae kI bajaaya saelaaepaepar sae $aMpa idyaa jaataa Yaa_ caaerI ka Dr taae taba haetaa Agar dukana mae> caaerI krnae laayak kuC bacaa haetaa_ ZaIre-ZaIre }nhI> desaI laaegaae> nae }sa }laake kI oaKla hI badla DalaI_ jaIivata dukanae>, jaIivata baajaar, cahktae paak| AaEr iSalaiSalaatae skUla_ iksaI kae bataanae par BaI taIsa saala pahlae vaalaI halata par ivaovaasa nahI> haetaa baccae skUla ke Andr jaa cauke Yae_ Aba vahaM par wk kr baitayaanae ka kae}| tauk nahI> Yaa_ daenaae> lagaBaga BaagataI hu}| caca| pahuMcaI_ taba tak kae}| jaakr kaenae kI kaâfI-oaaâpa sae naaotae ka saamaana laa cauka Yaa AaEr saBaI laaega kaâfI sauD[uk rhe Yae_ maeja par Daena@ BaI paD[e Yae_ daenaae> kae Baagatae Aataa deSakr saBaI hErana Yae ik yah dUsarI kaEna Aa rhI hE kmalaeoa ke saaYa_ paasa sae deSakr pahcaanaa taae sahI par hEranaI ba$[taI ga}|_ daenaae> kI saaMsa fUla rhI YaI_ iksaI nae daenaae> ke haYa mae> kaâfI ke igalaasa Yamaa idyae Yae AaEr baE#nae ke ila] bae>ca par jagah banaa dI YaI_ ]k baaelaI- 20
 21. 21. ihndI caetanaa ApaREla 2008 “}klaaEtaI santaana YaI baecaarI_ maaM-baapa ke mana mae> Dr Yaa ik yahaM ke maahaEla mae> rMgaI ga}| taae qnasae @U@ jaayae>gae_ }saila] oauW sae hI kabaU mae> rSanae kI #ana laI YaI qnhae>nae_ kae}| sahelaI nahI>, khI> Akelae Aanaa-jaanaa nahI>_ iksaI hma-qmaR sae baata-caIta nahI>_” “yah taae kEd sae BaI badtar huAa!” kmalaeoa Apanae kae nahI> raek paa}|_ saBaI najarae> nae qsae zaUra_ khanaI ke paRvaah mae> wkava@ iksaI kae BaI sahna nahI> YaI_ qsanae ifr taar pakD[a“haM, #Ik khtaI hae bahna! baecaarI kae ha}|-skUla mae> BaI CaeD[nae AaEr laenae ke ila] maaM jaataI YaI_ bae@I baecaarI Apanae saaYa pa$[nae vaalaae> ke Aagae raeja oaima|nda haetaI_ }sa par fibtayaaM ksaI jaataI>_ kh iksaI sae BaI kuC nahI> paataI_ maerI bae@I BaI }saI kI Klaasa mae> YaI_ par qsasae baata krnae kI }jaajata nahI> YaI }sae_” “par narendR sae }saka sa>banZa kEsae?” khanaI kI gaita kuC ZaImaI YaI_ saunanae vaalae Aaja tak jaldI pahuMcanaa caahtae Yae_ “narendR }saka dUr ka irotaedar Yaa_” “Kyaa??” ifr sae khanaI nae raecak maaeD[ lae ilayaa Yaa_ “haM, AssaI ke pa>jaaba ke JagaD[ae> ke samaya r¿yaUjaI banakr kEnaeDa Aa gayaa Yaa AaEr }nhI> ke yahaM i@ka_ haenahar AaEr bahuta hI oarIf laD[ka Yaa_ k}| saala tak qsaka }imagaReoana ka kesa la@ka rha_ }sa laD[kI kae bataayaa gayaa ik irotae mae> taera Baa}| hE_ raSaI baaMZataI rhI qsae_” “haya-haya! ifr Baa}| sae hI oaadI kr dI!” rMgae baalaae> vaalaI nae hEranaI vyaKta kI_ oamaa| jaI nae qsae zaUra_ “haM, yahI taae huAa_ laD[ke ka kesa fela hae gayaa_ vaaipasa Baejanae ka naaei@sa Aa gayaa_ }sake maaM-baapa kae }na barsaae> mae> narendR mae> Apanaa sauSaI bau$[apaa idSaa}| denae lagaa Yaa_ jaba narendR ke yahaM rhnae ke saare rastae band hae ga] taae ApanaI hI bae@I sae qsakI oaadI kr dI_ saaecaa ik bae@I AaEr jamaa}| daenaae> hI paasa rhe>gae_ laD[ka Baarta sae hE, deSaa-Baalaa hE_ irotaa BaI dUr ka ]esaa hE ik oaadI hae saktaI hE_” “}sa laD[kI nae kuC nahI> kha Kyaa?” oamaa| jaI nae @aeka_ “kha taae bahuta kuC, par dbaa kr paalaI YaI maaM-baapa nae_ }sakI majaI| kae bacapana sae hI maar idyaa Yaa maaM-baapa nae_ basa kh idyaa ik }sa irotae mae> oaadI hae saktaI hE - kae}| baura}| nahI> hE_ par bae@I yah nahI> samaJa paa rhI YaI ik kla tak jaae maera Baa}| Yaa AaEr ijasae maE> raSaI-@Ika kr rhI YaI qsasae Aaja maera ivavaah kEsae? yah taae paapa hE basa yahI }sa bae@I ke mana mae> baE# gayaa_” “ifr? yahaM tak kEsae pahuMcaI?” “bataa rhI hUM_ AparaZa-baaeZa mae> jaItaI rhI baecaarI_ ]k Aaâifsa mae> kama krtaI YaI_ vahaM par BaI nahI> bataa paa}| “cala kmmaae kafI paI lae_” “kafI nahI> Baagavaana, kaâfI khae_” Aadta ke Anausaar paita nae @aek idyaa Yaa_ par samaya kI ga>BaIrtaa AaEr ivasmaya mae> qsakI baata AnasaunaI hI rhI_ jaEsae hI kmalaeoa ka haMfnaa kuC kma huAa qsanae bataayaa ik oaayad qsakI sahelaI kuC jaanataI hE laaoa ke baare mae>_ Aba saBaI kI qtsauktaa ba$[ ga}|_ Acaanak saba kuC vyaiKtagata laganae lagaa_ sahelaI nae BaI deSaa ik saBaI kI AaMSae> qsaI par i@kI hE>_ “kEsaI jaEke@ pahnae hE vaae?” sahelaI nae paRona ikyaa_ ]kdma k}| svar qTar mae> qBare_ oamaa| jaI nae ifr Daer sa>BaalaI AaEr sahelaI sae khnae lagae“bahna jaae paUCnaa hE mauJa sae paUCae_ maElaI saI oaayad laala r>ga kI jaEke@ hE_” “AaEr naIlaI jaIna hE pahuMcae par k$[a}| BaI hE?” “haM!” “paayala isaF| ]k paEr mae> hE?” Aba tak sabaka saaMsa lagaBaga wk cauka Yaa_ “#Ik khtaI hae_” Aba oamaa| jaI kI Aavaaja mae> dma nahI> rha Yaa_ sahelaI ]kdma ina$ala saI hae ga}|_ svar galae mae> hI A@k rha Yaa_ wMZae galae sae baaelaI“}saI ka Dr Yaa_ mar ga}| baecaarI_ kae}| sauSa nahI> deSaa ijandgaI Bar!” Aba laaegaae> kI qtsauktaa par oamaa| jaI ka inayan<aNa nahI> rha Yaa_ par baaelaa kae}| nahI> - baaelanae kI Aavaoyaktaa hI khaM YaI_ AnapaUCe savaalaae> sae hvaa BaI BaarI hae rhI YaI_ qsanae ifr sae khnaa oauW ikyaa “yah narendR kI baIvaI hE_” “kaEna narendR?” oamaa| jaI nae paUCa_ “vahI jaae hr rivavaar kae maindr ke kIta|na mae> pahlae $aelakI bajaataa hE AaEr baad mae> baahr SaD[a haekr }>oyaaere>sa baecataa hE_” “par qsakI baIvaI taae dUsarI hE, maE> taae jaanataI hUM qsae, qsake bae@e kae BaI_” ]k nae pahcaanatae hu] kha_ “haM, par yah pahlaI YaI AaEr vah bae@a BaI }saI ka hE_” “Kyaa??” k}| Aavaajaae> mae> hEranaI YaI_ khanaI ]k nayaa maaeD[ lae rhI YaI_ sahelaI nae ]k la>baI saaMsa BarI_ Apanae Bare galae kae sa>Baalaa AaEr khanaI khnaI oauW kI “yah laaega hmaare hI galaI mae> rhtae Yae_ maaM-baapa jaba Baarta sae Aayae taae yah gaaed mae> YaI_ yahI> par palaI-ba$[I_ bahuta saStaI kI }sa par }sake maaM-baapa nae - oauW sae hI_” “Kyaae>?” 21
 22. 22. ihndI caetanaa ApaREla 2008 ApanaI oaadI ke baare mae>_ pae@ sae hae ga}| taae vahaM par BaI pae@ ke saaYa-saaYa savaala BaI qBarnae lagae_ Kyaa khtaI iksaI sae? basa Apanae Andr hI Andr zau@taI rhI_ ApanaI ijandgaI Apanae jaInae kae hI paapa samaJataI rhI_ naaEkrI CaeD[ dI ]k idna_ bae@a BaI paEda hae gayaa_ qsake baad taae AparaZa-baaeZa AaEr BaI ba$[ gayaa_ Apanae hI bae@e kae paapa kI inaoaanaI maana baE#I_ maaM YaI par mamataa nahI> YaI_ janma taae idyaa par pyaar sae caUmaa tak nahI> qsae kBaI_ narendR AaEr }sake maaM-baapa }sakI halata deSakr AaEr duSaI Yae_ par Apanaa ikyaa taae pala@ nahI> saktae Yae_ baata basa vahI> A@kI hu}| YaI_ saBaI jaI rhe Yae ]k hI Cta ke naIcae_ ]k dUsare sae @U@e hu]_ kae}| sa>banZa Yaa taae basa daePa ka qsa pairvaar mae>_ kae}| Apanae kae daePa detaa taae kae}| dUsare kae_” “Aagae Kyaa huAa?” “haenaa Kyaa Yaa_ ]k idna Apanae bae@e kae DaâK@r ke paasa caEk-Apa ke ila] lae ga}| taae laaE@I hI nahI>_ dae idna baad pauilasa nae $UM$a - yaMga s@LI@ par dukana ke Cjjae ke naIcae baE#I YaI - BaUSaI pyaasaI_ baccaa gaaed mae> ila]_ qsake baad idmaagaI halata ibagaD[taI calaI ga}|_ k}| baar huAa ik baccaa gaaed mae> laekr inakla jaataI_ kBaI JaIla ke iknaare imalataI yaa kBaI iksaI paula ke naIcae_ pairvaar vaalae baurI tarh sae zabara cauke Yae_ DaâK@r nae salaah dI taae paagalaSaanae mae> BataI| kra idyaa_ maaM-baapa nae caEna kI saaMsa laI ik kma sae kma baccaa taae saurixata hE_” “haM, yah taae #Ik ikyaa qnhae>nae_” “par AiZak der #Ik rha nahI>_ yahaM kI sarkar badlaI_ baja@ kma haenae lagae Aspataalaae> ke_ paagalaSaanae ke jaae marIja jyaada baure nahI> Yae qnhe> zar Baeja idyaa gayaa_ yah BaI zar laaE@ Aa}|_ paagalaSaanae mae> }sakI kuC saheilayaaM, daesta bana ga] Yae jaaeik }sake saaYa hI CU@e_ Aba yah maaM-baapa ke haYa sae inakla caukI YaI_ dbaI hu}| laD[kI Acaanak badlae laenae lagaI igana igana ke_ pairvaar mae> raeja haYaa-paa}| kI naaEbata Aanae lagaI_ kae}| BaI saurixata nahI> Yaa_ baccaa BaI nahI>_ zabarakr }sake maaM-baapa nae narendR kae talaak laenae kI salaah dI_” “Kyaa? ApanaI bae@I sae talaak idlavaa idyaa maaM-baapa nae?” “Kyaa krtae vah BaI_ naoae kI lata laga caukI YaI }sae_ k}| baar taae baccae kae BaI baurI tarh sae paI@ idyaa }sanae - paapa kI AaElaad khtae khtae_ talaak hae gayaa_ yah zarsae BaI baezar hae ga}| _” “par jaItaI kEsae YaI? naoae kI lata BaI taae paEsae maaMgataI hE_ khaM sae laataI YaI paEsae?” rMgae baala vaalaI ke saare savaala ]esae hI Yae_ ApanaI saheilayaae> kI najar mae> hI qsae Apanae savaala ka javaaba imala gayaa Ð “#Ik hE, Aagae bataaAae_”“naoaIlaI gaaeilayaae> nae idmaaga AaEr Saraba kr idyaa_ pagalaa ga}| baecaarI_ maaM-baapa nae oama| ke maare AaEr }sake baar-baar vaaipasa Aakr drvaajae par oaaeroarabaa krnae sae bacanae ke ila] ]k idna caupacaapa zar badla ilayaa_ baccaa Aba tak skUla jaanae lagaa Yaa_ qsaka skUla BaI badlaa gayaa_ jaba }sae pataa calaa taae baurI tarh sae baaEra ga}|_ Apanae pairvaar kae baeoak duSaI krtaI YaI par oaayad }sake badlae mae> BaI Apanaapana iCpaa Yaa_ }sakI halata AaEr ibagaD[ ga}|_ AKsar galaImauhllae ke zarae> ke drvaajae Sa@kataI paUCtaI Apanae bae@e ke baare mae>_ za>@ae> skUla ke plae-gaRaQMD ke ja>galae sae caehra icapaka] Apanaa bae@a pahcaananae kI kaeioaoa krtaI rhtaI_ htaaoa haekr kBaI vahI> fu@paaYa par za>@ae> baE#I rhtaI jaba tak skUla vaalae }sae vahaM sae Bagaa nahI> detae_” “bahuta baura huAa baecaarI ke saaYa_ saba maaM-baapa ka ikyaa Zara hE_ Apanae svaaYa| ke ila] bae@I kI ijandgaI barbaad kr dI_” ]k sae nahI> rha gayaa_ “saara galaI-mauhllaa ta>ga Aa cauka Yaa }sakI hrktaae> sae_” sahelaI nae baata kae Anasaunaa krtae hu] khanaI Aagae 22
 23. 23. ihndI caetanaa ApaREla 2008 ba$[a}|- kBaI yah mahInaae> gaayaba hae jaataI AaEr ifr Acaanak laaE@ AataI_ k}| baar caehre par maar-paI@ ke inaoaana dISatae_ deSatae-deSatae kpaD[e f@e pauranae caIYaD[ae> mae> badla ga], baala ka r>ga BaI badla gayaa_ baura hala Yaa baecaarI ka AaEr maaM-baapa AaEr narendR nae laaE@ kr sauZa BaI nahI> laI_ baad mae> saunanae mae> Aayaa ik qnhae>nae hI irotaa $UM$ kr narendR kI ifr sae oaadI kr dI_” ]k kivataa ca>dr vamaa| ( ioakagaae) kEnavaasa par jaae r>ga ibaSaere Yae taumanae qBarI qna r>gaae> sae k}| }cCaAae> kI AakitayaaM Aakitayaae> nae paUCa jaae kEnavaasa sae vaae ga}| khaM ijasanae dI ija>dgaI hmae>? }sa baar iksaI kae hEranaI nahI> hu}|_ kae}| paRona nahI> qCalaa gayaa_ kae}| paRitai+yaa nahI>_ basa ]k cauppaI saI Ca}| rhI_ saBaI kI AaMSae> BarI hu}| YaI>_ AadmaI BaI ApanaI kaerae> kae paae>C rhe Yae_ samaya wk saa gayaa Yaa_ saD[k paar pauilasa kI gaitaivaiZayaaM, saD[k @LEifk, paTaae> ka ihlanaa saba kuC maanaae vaataavarNa ka BaarIpana mahsaUsa krtae hu] Yak sae ga] Yae_ gaita ZaImaI hae caukI YaI_ sahelaI nae ifr baaelanaa oauW ikyaa_ lagaa ik Aavaaja iksaI dUr kÖ]M sae Aa rhI hae_ oabd Yae - AYa| idmaaga tak pahuMca nahI> paa rhe Yae_ paID[a YaI par caae@ idSaa}| nahI> de rhI YaI “baecaarI bae@I haekr BaI kBaI bae@I na hu}|, oaadI hu}| par baIvaI na banaI, janma taae idyaa maaM na bana sakI_ mamataa Agar mana mae q#I taae mana ke paapa nae qsae dbaa ilayaa_ mar taae baecaarI qsaI idna ga}| YaI ijasa idna }sakI oaadI hu}| YaI_ laaoa kae kBaI na kBaI taae igarnaa hI Yaa_ Aaja vah BaI igar ga}|_”khtae khtae vah fU@-fU@ kr raenae lagaI_ Aba kaEna iksa kae sa>Baalataa_ oamaa| jaI kuC samaya ke baad baaelae- “q# bahna, saD[k paar krtae hE>_ Kyaae“?” > pauilasa kae bataanaa hE ik laavaairsa nahI> hE yah laD[kI_ ApanaI hI bae@I hE_ ya><avata vah q#I AaEr saD[k paar krnae lagaI_ iksaI ke paasa khnae ke ila] kuC bacaa hI nahI> Yaa_ kEnavaasa nae kha maE> BaI taae oava Yaa }sasae pahlae hma daenaae> nae $UM$a taumakae na paayaa, jaba kae}| inaoaana }cCaAae> nae kI baga[avata AaEr kEnavaasa faD[ Dalaa_ taumharI AaMSaae> mae> }k wvaaba hE na}| saubah ka_ maE> nahI> jaanataa vaae taumasae iktanaI dUr hE laeikna paasa hI icaiD[yaae> ke cahcahanae kI Aavaaj[a Aa rhI hE_ sauSamaya BaivaPya kI Asa>Sya oauBakamanaa]M saMjaae] yah saubah qtaregaI taumhare AaMgana_ 23
 24. 24. ihndI caetanaa ApaREla 2008 basa ka paasa imalaanae ka matalaba Yaa, Aa baEla mauJae maar_ maE> basa hnaumaana caalaIsaa ke sahare samaya ka@ rha Yaa_ iksaI tarh sae skUla Aa jaayaee AaEr hma Ja@ sae qtar jaayae>_ maE> ijatanaa manaa rha Yaa ik basa jaldI calae , vaae qtanaa hI ZaIre cala rhI YaI_ hr YaaeD[I der par wktaI YaI_ maerI taae Wh[ f[naa YaI_ basa YaaeD[a SaalaI YaI }saila] AaEr BaI Dr laga rha Yaa_ oaIzaR hI basa ifr wkI AaEr jaEsae hnaumaana jaI nae hmaarI firyaad sauna laI YaI_ basa mae> krIba baIsa sae paccaIsa madRasaI taIYa| yaai<ayaae> ka ]k jatYaa ca$[a AaEr basa SacaaSaca yaai<ayaae> sae Bar gayaI_ maE>nae saaecaa ik Aba k>DK@r saahba }na yaai<ayaae> ke i@k@ ka@nae mae> maoagaUla hae jaayae>gae AaEr taba tak hmaara skUla Aa jaayaegaa_ hmaarI yah dUrgaamaI saaeca xaNaBa>gaur inaklaI jaba hmanae ZaIre sae deSaa ik k>DK@r saahba jaae basa ke paICe ke drvaaj[ae ke paasa baE#e Yae, basa ke Aagae Aatae huyae naj[ar Aayae_ oaayad qnhae>nae nayae yaai<ayaae> ka i@k@ Aagae sae ka@tae huyae paICe jaanae kI #ana laI_ maE> iSaD[kI sae baahr caehra inakala kr ]k AnaiBaX vyaiKta ke samaana baahr deSanae lagaa_ maere paI# par saaMpa re>ganae lagaa jabaik maere #Ik paICe k>DK@r mahaedya jaldI jaldI i@k@ ka@ rhe Yae _ }tanae mae> basa ifr wkI AaEr kuC AaEr yaa<aI basa mae> ca$[e_ yaai<ayaae> ka Aagae Aanae kI ihdayata detae huyae vaae jaldI jaldI i@k@ ka@tae huyae paICe calae gayae_ ifr jaana mae> jaana AayaI_ Aba skUla BaI paasa Aa calaa Yaa parntau oaayad Baagya kae }sa tarh sae hmaara baarIkI mae> CU@ jaanaa manj[aUr na Yaa_ (sa>smarNa) Da. kuoa kumaar - Amaeirka qna idnaae> hma banaarsa mae> rhtae Yae AaEr hma saba Baa}| bahna rajakIya basa sae skUla jaatae Yae_ ipataa jaI nae basa ka maaisak paasa banavaa idyaa Yaa jaae raeja raeja ke i@k@ SarIdnae kI Ja>Ja@ sae inajaata taae Yaa hI saaYa mae> iva^aYaI| iryaayata yaaejanaa ke karNa sastaa BaI Yaa_ zar ke paasa hI basa s@EnD Yaa jahaM sae basa imalataI YaI jaae AaZae banaarsa oahr ka caKkr lagaanae ke baad skUla pahu>caataI YaI_ Ata: hma laaega zar sae YaaeD[a jaldI inaklatae Yae_ der sae skUla pahuMcanae ka matalaba Yaa AZyaapakae> va sahpaai#yaae> ka k@axa, lae@ fa}na va skUla mae> paRvaeoa sae va>icata haenaa_ ]k idna iksaI karNa vaoa hmae> zar sae inaklanae mae> derI hae gayaI AaEr jaldI jaldI Aanana fanana mae> Apanaa skUla ka bastaa lagaa kr hma Baagatae huyae basa s@E>nD pahu>cae_ rastae Bar yae manaatae rhe ik jaldI sae basa imala jaayae AaEr hma #Ik samaya par skUla pahu>ca jaayae>_ oaayad Bagavaana nae hmaarI ivanataI sauna laI YaI AaEr jaEsae hI hma basa s@EnD pahu>cae , hmanae deSaa ik basa qZar sae Aa rhI YaI _ basa Kyaa Yaa hma basa ke wktae hI lapak kr basa par ca$[ gayae AaEr qtartae samaya derI na hae }saila] Aagae ke drvaaj[ae ke paasa jaa kr baE# gayae_ ifr hmaeoaa kI tarh hmanae> saaecaa ik basa ka paasa Apanae bastae sae baahr inakala lae> ijasasae knDK@r kae idSaanae mae> AasaanaI hae_ bastaa Saaelatae hI hma Zak rh gayae, bastae ke ivaoaePa paake@ mae> ijasamae> hma basa ka paasa rSatae Yae vahaM basa ka paasa nahI> Yaa_ hmanae jaldI - jaldI baD[I saavaZaanaI ke saaYa ik kae}| deSa taae nahI> rha hE, saare baEga kae Cana maara parntau paasa khI> nahI> Yaa_ ifr hmanae saaecaa ik calaae skUla mae> la>ca Saanae ke paEsae sae i@k@ SarId lae>gae AaEr Aaja la>ca nahI> kre>gae_ maere taba paRaNa paSaeW qD[ ga] jaba jaeba SaalaI paa}|_ hma jaldI AaEr hD[baD[I mae> paasa AaEr pasa| daenaae> hI zar mae> BaUla Aayae Yae_ YaaeD[I der ke baad basa ifr wkI AaEr saare madRasaI taIYa| yaai<ayaae> ka jatYaa jaae ]k saaYa basa mae> ca$[a Yaa vah AaEr basa ke kuC Anya yaa<aI basa sae qtar gayae_ Agalaa s@apa hmaare skUla ka Yaa parntau basa takrIbana SaalaI hae caukI YaI_ Aba ifr hmaarI vahI halata_ maE> ifr iSaD[kI sae baahr kuC AaEr caehra inakalakr baahr deSanae lagaa_ maE> saaeca rha Yaa ik iksaI tarh Agalaa s@apa Aayae AaEr maE> Ja@ sae basa sae kUd jaaQ>_ }tanae mae> k>DK@r mahaedya nae paICe sae Aavaaj[a dI ]e baccae! Aba taae hmaarI vaae halata ik ka@ae taae SaUna nahI>_ parntau vaIrtaa ka paircaya detae huyae hma qnakI paukar AnasaunaI krtae huyae oarIr ka AaEr Baaga BaI iSaD[kI sae baahr inakalakr baahr deSanae lagae_ ifr maE>nae ]hsaasa ikyaa ik k>DK@r mahaedya jaldI jaldI hmaarI tarf calae Aa rhe hE>_ maE> AaEr BaI saahsaI bana kr kuC AaEr oarIr ka Baaga iSaD[kI sae baahr inakalakr baahr deSanae lagaa_ }tanae mae> k>DK@r mahaedya nae paICe sae hmaare kalar kae pakD[a _ hma par qsa samaya Kyaa gauj[arI qsaka byaana krnaa mauiokla hE_ k>DK@r mahaedya ke vaae haYa yamaraja ke lagae_ hma patYar ke hae cauke Yae_ skUla ke }tanaa paasa pahuMcanae ke baad pakD[a jaanaa bahuta duSadayaI Yaa_ Aba Kyaa krtae , basa }saI qlaJana mae> Yae ik khI> k>DK@r mahaedya hmaarI tarf na calae Aayae>_ vaEsae taae raej[a raeja[ jaanae kI vajah sae k}| k>DK@r ]vaM DLa}var YaaeD[a bahuta pairicata hae gayae Yae parntau Aaja daenaae> hI nayae naj[ar Aa rhe Yae_ maE>nae ZaIre sae knaiSayaae> ke sahare k>DK@r kae pahcaananae kI kaeioaoa kI par }sake pahlae ik k>DK@r mahaedya kI naj[are> hma par paD[taI> , hmanae Ja@ sae mauSa fer ilayaa AaEr YaaeD[a iSaD[kI ke baahr caehra inakalakr baahr deSanae lagae_ k>DK@r mahaedya sae naj[ar 24
 25. 25. ihndI caetanaa ApaREla 2008 Bagavaana kI saiP@ (baala kYaa) Da. naIlaaxaI fu k na nae q ga k>DK@r mahaedya nae hmakae kalar pakD[kr basa ke Andr SaI>catae huyae garjatae huyae naaraj[a maudRa mae> kha bahre hae Kyaa?}tanaI der sae icallaa rhe hE>, saunaa}| nahI> detaa ? oarIr ka kae}| BaI A>ga calataI gaaD[I sae baahr inakalanaa manaa hE_ jaanatae hae }samae> iktanaa Sa[tara hE? kuC BaI hae saktaa hE_ vaae Jallaa rhe Yae AaEr maE> caupacaapa JaukI naj[arae> sae qnakae Jaela rha Yaa ik }tanae mae> basa ifr wkI_ hmaara skUla Aa gayaa Yaa_ hma saaErI sar, kh kr Ja@ sae basa sae kUd kr qtar gayae AaEr basa ZauAaM qD[ataI hu}| calaI ga}|_ maE> basa kae baa}| - baa}| krtaa huAa daED[taa huAa #Ik @a}ma par skUla mae> daiSala hae gayaa_ bahuta samaya pahlae iksaI gaaMva mae> nareoa naama ka ]k Ah>karI AadmaI rhtaa Yaa _ vah Apanae Aapakae }sa sa>saar ka ]kmaa<a ivaVana samaJataa Yaa _ jaba BaI maaEka imalataa vah ApanaI ivaVtaa idSaanae mae> paICe nahI> rhtaa Yaa_gaaMvavaalaae> ke saaYa qsakI kBaI nahI> banataI YaI _ vah hmaeoaa gaaMva vaalaae> kae Anapa$[, gaMvaar khkr naIcaa idSaataa Yaa _ vah Bagavaana kae BaI nahI> maanataa Yaa _ qsanae Bagavaana kI saiP@ par BaI paRona q#ayaa _ vah khtaa hE ik vah Bagavaana sae j[yaada baui&vaana hE _ Bagavaana hr samaya saaE paRitaoata nyaaya nahI> kr saktaa _ qsake Anausaar Bagavaana nae paIpala, bargad, Aama jaEsae baD[e-baD[e paeD[ae> mae> Cae@e-Cae@e fla AaEr laaEkI, k%U jaEsae patalae-Cae@e paaEZaae> mae> baD[e-baD[e fla dekr ]kdma }nsaaf nahI> ikyaa _ yahaM tak ik flaae> ke vaja[na sae yae paaEZae saIZae SaD[e BaI nahI> hae saktae _ ]esae kayaa>e| sae taae Bagavaana kI baui&hInataa hI paRk@ haetaI hE _ gaaMva ke iksaI BaI vyaiKta mae> }tanaI ihmmata nahI> YaI ik qsakIe baataae> ka Sa>Dna kr sake> _ ]k baar nareoa kae iksaI kama sae oahr jaanaa paD[a _ qsa samaya yaataayaata ke saaZanaae> kI kmaI YaI _ laaegaae> kae khI> par BaI jaanaa haetaa Yaa taae vae paEdla hI calatae Yae _ gaima|yaae> ka idna Yaa _ daepahr kI tapataI ZaUpa mae> vah jyaada dUr cala na saka AaEr ]k bargad ke Ca>va talae baE# gayaa _ qsae BaUSa BaI ja[aer sae laga rhI YaI _ YaElae mae> sae rae@I-sabja[I inakalaI AaEr Saa-paI kr qsanae YaaeD[I der Aarama krnae kI saaecaI _ #>DI hvaa calanae lagaI taae pala Bar mae> hI qsakI AaMSa laga gayaI> _ Acaanak Qpar sae qsake isar par kuC igara AaEr dd| ke maare vah icallaa q#a _ qsae samaJa mae> nahI> Aayaa Yaa ik Qpar sae }tanaI ja[aer sae Kyaa igar saktaa hE _ taBaI bargad ka ]k AaEr fla qsake paErae> ke paasa Aakr igara _ qsanae saaecaa }tanaa Cae@a fla igarnae sae hI qsae }tanaa dd| huAa, Agar }sa baD[e bargad ke paeD[ mae> kddU, k@hla, naairyala jaEsae fla haetae taae Aaja qsakI Kyaa halata haetaI _ oaayad jaana hI calaI jaataI _ taBaI qsae samaJa mae> Aayaa ik Bagavaana kI saiP@ iktanaI mahana hE _ Bagavaana nae baD[e-baD[e paeD[ae> talae laaegaae> kae Aarama krnae kae idyaa hE _ qsa idna sae nareoa ka Ah>kar kma huAa _ Bagavaana jaae krtaa hE hmaeoaa saaeca-samaJakr hI krtaa hE _ navayauga ka gaIta Bagavata oarNa OR I vaastava (kE i mbaR j a) maanava baRHaMND mae> caKkr lagaa rhe_ tauma AnZakar mae> hae gaaetae lagaa rhe_ kla kI kuC maanyataa]M Aaja svaIkar nahI> caeta jaaAae Aba BaI hma saaetae jagaa rhe_ ivaova }k ku@umba hE sabaka hI jaanatae hae_ ifr Kyaae> kUpa mae> inaja nagarI basaa rhe_ tajaae kurIitayaae> kae ApanaaAae saurIitayaae> kae deSaae samaya ke svar yahI taae gaIta gaa rhe_ samaya nahI> wktaa hE kBaI nahI> Jauktaa hE_ iktanae yaugaae> Baanau oaioa hE> yahI taae jataa rhe_ jaIvana kI fulavaarI haetaI hE Aita pyaarI_ navayauga mae> nava A>kur Baala hE> q#a rhe_ pauratana navaIna kae ]k mae> zaD[[ de>gae hma_ ]esaI mayaa|da ka sapana hE> hma saba sajaa rhe qnaka BaI maana hae Apanaa BaI Zyaana hae_ ]k ]esaI nava ivaZaa kI Aaoaa hma hE> lagaa rhe_ AaAae ilaSa Dalae> Aaja navayauga ka gaIta ifr ijasakae hma saba samaJae ]esaI Zauna hE> lagaa rhe_ caetanaa taae AayaegaI hr mana mae> basa jaayaegaI samaya ka fer fernae ka samaya sagauna bataa rhe_ 25
 26. 26. ihndI caetanaa ApaREla 2008 raP@L BaaPaa ka paihnaa taaja_ idSaayaI> paRgaitaoaIla kivaraja__ JaupaiD[yaaM raei@na kae mauMhtaaja_ iYagaiD[yaaM $aMke ‘cahvairyaa’ kI laaja__ isasaktaI Aahae> kI _ ibalaSataI maaMAae> kI __7__ ihndI kI Aatma kYaa laKSaU r ama cahvairyaa (maZya paR d e o a) maZaukr dlapata narpata ca>d_ nallaisa>h rcake rasaae C>d__ jagainak saar>ga ORIZar sa>ga_ vaIr rsa Banata AnaUpa paRsa>ga__ saunata mana Baayaae hE_ ihyaa hulasaayaae hE__1__ “duinayaa na}| banaayae>gae” (baala raZaa gau p taa (Amae i rka) caunairyaa kibara d}| qD[aya_ isataare inagau|Na ke @Mkvaaya__ taulasaI maanasa har banaaya_ AnaUpama saata flak doaa|ya__ bahula maiNayaarae hE_ paRaNa sae pyaarae hE__2__ nanhe> - nanhe> k[dma hmaare Aagae ba$[tae jaayae>gae, hma saba saccae , qgatae saUrja duinayaa na}| banaayae>gae_ hmae> na Dr hE Aata>kvaad ka AaEr na Aata>kvaaidyaae> ka, maanavataa ka paa# pa$[a hE }sa par mar - ima@ jaanae ka_ jaiD[yaa na>ddasa jaga jaana_ kumBana tajyaae na svaAiBamaana__ Amarta kPNa cairta gauNagaana_ ipalaake> saUrdasa maaeih Aaina__ Amar kr dInaI hE_ ktaarYa kInhI hE__3__ #ana ilayaa hE mana mae> Apanae Aata>kvaad ima@ayae>gae, hma saba baccae, qgatae saUrja duinayaa na}| banaayaegae>_ ibaharI Barke gaagar isanZau_ zaaeirke> maahur }|>gaur }>du__ deva,maita, kjara ‘ baenaI ’ saar _ keoava rIita naIita O>gaar__ madna mad Cayaae hE_ ijayaa sarmaayaae hE__4__ hmaI> banae>gae vaIr Bagata isa>h hmaI> javaahr AaE gaaMZaI, hmaI> banae>gae ila>kna AaE ikla>@na raeke>gae Aata>kvaad kI Aa>ZaI_ mau>ba}| AaEr nyaUAak| isa@I ka badlaa hmaI> caukayae>gae, hma baccae, qgatae saUrja duinayaa na}| banaayae>gae_ BaUPaNa Aana d}| lalakar_ vaIr rsa ihnduna kr sa>caar__ raP@Lihta jayaI krI gau>jaar__ hrIca>d ]esae khe> paukar_ ibanaa inaja BaaPaa ke_ na qnnaita Aaoaa ke __5__ hmaI> jaha> kI Aana banae>gae hmaI> jahaM kI oaana, hmaI> jahaM kI Zvajaa banae>gae fhrayae>gae naBa mae> bana mauskana_ iVvaedI idnakr gauptaa Aaya_ inaralaa baccana A>cala gaaya__ dInae rcanaa saumana ca$[aya_ sausa>skta qnnata d}| banaaya__ maana Aita kInhae> hE_ sauAasana dInhae> hE__6__ basa }tanaa saa sa>klpa hmaara }saI Zyaeya par jaayae>gae, hma saba baccae, qgatae saUrja duinayaa na}| banaayae>gae_ 26 gaIta)
 27. 27. ihndI caetanaa ApaREla 2008 baaelaae Aihlyaa kusauma isanaha ( Amaeirka ) ivada}| kI paUMjaI baaelaae Aihlyaa Kyaae> ikyaa ]esaa? Kyaae> Aihlyaa Kyaae>? Balae paUjae> laaega taumhe> rama kha]M paitatapaavana laeikna khtaI hU> maE> laijjata ikyaa hE taUnae naarI kI gairmaa kae ikyaa Kyaae> ivaraeZa nahI> qsa Aaraepa ka? lagae Yae jaae? tauma inadae|Pa par ? vah Cla jaae ikyaa Yaa iksaI oaiKtaoaalaI nae? paita taae ~iPa Yae oaiKta sae BarpaUr Yae? kEsae pahcaana nahI> paayae vah Cla? taumhare tyaaga tapasyaa ka yahI idyaa maUlya? de idyaa AiBaoaapa patYar bana jaanae ka? ]esaa khtae huyae Kyaa vae nahI> bana gayae Yae Sau[d patYar? kEsae ~iPa kEsae Bagavaana? ]k nae Cla ikyaa dUsare nae oaapa idyaa AaEr tauma ? tauma BaI taae caupa rhI? ]k inarparaZa kae dND denaevaalae laa>iCta krnaevaalae kae Kyaae> nahI> idyaa ORapa? Kyaae> nahI> ikyaa Anyaaya ka ivaraeZa? caupacaapa sahkr Kyaae> bana ga}| tauma inarIh duba|la? khI> }saila] taae nahI> ik ~iPa kI maihmaa par lagae nahI> daga? yaa oaiKtaoaalaI ka ivaraeZa nahI> kr sakI tauma? oaiKta taae YaI taumhare paasa BaI? Kyaae> Aihlyaa ? Kyaae>? baaelaae Aihlyaa ? Kyaae>? naInaa vaahI (Amae i rka) ivada}| kI baelaa Aa ga}| ifr ]k saaMJa $la ga}| caaMdnaI syaah hae ga}| Armaanaae> kI DaelaI q# ga}| nayanaae> kI kaere> BaIga ga}|> dae pala jaae taumhare saaYa ibataa paa}| qnakae samae@ kr AaMcala Bar laa}| maE> sampaUNa| jaIvana kI paUMjaI ka saaEda qna imalana ke dae palaae> mae> kr Aa}|_ 27
 28. 28. ihndI caetanaa ApaREla 2008 28
 29. 29. ihndI caetanaa ApaREla 2008 29
 30. 30. ihndI caetanaa ApaREla 2008 30
 31. 31. ihndI caetanaa ApaREla 2008 iballaI - baalakYaa vah kaMpa rhI YaI j[aaer j[aaer sae_ gaNaeoa nae deSaa ik qsake Bayaavanae ioakar nae paUrI tarh sae samapa|Na kr idyaa hE_ wAaMsae - sae haekr qsanae iballaI kI paU>C CaeD[ dI_ iballaI taej[aI sae q# BaagaI_ gaNaeoa baD[baD[ayaa , “ ibalkula maj[aa nahI> Aayaa _” vah q#a AaEr zar kI tarf cala paD[a_ jaba vah zar pahu>caa taae qsae yah deSakr bahuta hEranaI hu}| ik qsakI maaM paava|taI ka oarIr Sarae>caae> AaEr Saraoaae> sae Bara huAa Yaa jaEsae ik patYarae> AaEr ca¢anaae> sae qnake oarIr kI camaD[I k@ ga}| hae AaEr qnake gaala ka>@e sae iba>Za gayae Yae_ gaNaeoa kae ApanaI idna Bar kI inaraoaa BaUla ga}| , qsanae paUCa , “ Ammaa , yah Kyaa huAa Aapakae?” paunak|Yana: qmaa kPNaa svaamaI kI paustak “ baRaekna @sk mae>” dI kE@ khanaI par AaZaairta rmae o a oaaE n ak - (Amae i rka) Cu@pana mae> gaNaeoa kElaaoa pava|ta kI tara}| ke ja>galaae> mae> Saelakr Apanaa mana bahlaayaa krtaa Yaa_k}| baar vah na}| Saelae> saaeca ilayaa krtaa Yaa , jaEsae ik vah bahuta baD[a rajaa hE jaae kalpainak yaae&aAae> kae laekr yau& ke ila] kUca kr rha hE_ ]k baar qsae krnae kae kuC nahI> saUJaa taae qsanae maaM paava|taI sae kha , “ hmaare paasa krnae kae kuC nahI> hE_” paava|taI kae Aaocaya| huAa_ baaelaI>, “ saara pahaD[ paD[a hE , ]esae +ID[asYala mae> taumhe> Saelanae kae kuC nahI> imalaa? jaba maera mana qSaD[ jaataa hE yaa maerI Aatmaa na}| diP@ maa>gataI hE taae maE> vaha> jaataI hU> jahaM banya paRaNaI rmatae hE> AaEr maE> qnakI diP@ sae sa>saar kae deSa paataI hU>_” gaNaeoa nae kui@yaa ke baahr }Zar qZar deSaa_ qsanae ]k maae@I saI lakD[I q#a laI AaEr ]k capa@a saa patYar lae ilayaa_ baelaae> sae qsa patYar kae lakD[I sae baaMZa idyaa , AaEr qsae ApanaI kulhaD[I maanakr qsae zaumaataa huAa , pahaD[ kI pagaD>iDyaae> par qClataa , kUdtaa daED[nae lagaa AaEr raEbaIlae svar mae> garjanae lagaa, “ hma sabasae baD[e ioakarI hE>_ ja>gala ke jaanavarae , Baagaae ApanaI jaana bacaakr_” gaNaeoa nae wkkr }Zar qZar deSaa “ laeikna hma iksa caIj[a ka ioakar kre>? kae}| paoau taae hE nahI> yahaM ioakar krnae ke ila] _” Acaanak qsae ]k iballaI ca¢ana ke paICe idSaa}| dI_ gaNaeoa icallaayaa , “ hmanae saaeca ilayaa hE tauma ]k oaer hae AaEr hma ioakarI hE> _” vah iballaI ke paICe Baagaa_ Dr ke maare myaaQM krtaI hu}| iballaI pahaD[ kI $laana par BaagaI jaa rhI YaI _ gaNaeoa ApanaI Saela mae> }tanaa masta Yaa ik qsanae Zyaana hI nahI> idyaa ik iballaI iktanaI DrI hu}| hE_ qsanae taae yahI saaeca rSaa Yaa ik vah ]k oaer hE AaEr vah qsa oaer ka ioakar krke CaeDe[gaa_ jaba vah iballaI tak pahu>caa taae qsanae iballaI kI paUMC pakD[ laI AaEr qsae j[amaIna par dbaaeca idyaa AaEr vah icallaayaa , “ pakD[ ilayaa na taumhe> , Are kmaInae oaer!” iballaI baecaarI }tanaI Dr caukI YaI ik caupacaapa lae@e rhnae ke isavaa kuC nahI> kr paa rhI YaI_ vah “ myaayaUM ” tak nahI> kr rhI YaI_ paava|taI baaelaI, “ bae@a yah taumharI hI krtaUta hE _ yaad nahI> , hmanae taae kuC nahI> ikyaa_ hma kBaI Aapakae }sa tarh kI caae@ nahI> pahu>caa saktae_” paava|taI baaelaI> , “ saaecakr deSaae_ YaaeD[I der pahlae taumanae ]k jaIva kae sataayaa Yaa ?” gaNaeoa }sa zaaer Apavaad sae }nkar krnae hI vaalaa Yaa ik qsae iballaI kI yaad Aa ga}| _ oama| sae qsaka sar Jauk gayaa - naIcae AaEr BaI naIcae ; }tanaa ik qsake baD[e baDe[ kana qsakI CataI par la@k rhe Yae AaEr qsakI saU>D jamaIna par $er hae ga}| YaI_ “vah iballaI maE> hI YaI “ paava|taI baaelaI , “ yah baata yaad rSanaa saarI qmar _ jaba tauma iksaI paRaNaI kae sataatae hae taae tauma mauJae hI sataatae hae_” oaima|nda AaEr qdasa gaNaeoa ApanaI maa> sae ilapa@ gayaa, “ mauJae xamaa kr dae , maaM_ maE> taumhe> caae@ nahI> pahu>caanaa caahtaa Yaa _ maE> taae iSalavaaD[ kr rha Yaa_” “ vah taumhare ilayae Saela rha haegaa _” paava|taI baaelaI , “ jaEsaa ik tauma deSa hI rhe hae , maere ila] yah Saela nahI> Yaa_ hmaeoaa Zyaana rSaae ik Saelatae huyae tauma iksaI kae zaayala na krae, duSaI na krae , na hI DraAae_” “ nahI> kW>gaa , Ammaa _” gaNaeoa nae vaada ikyaa_ qsake baad gaNaeoa nae hmaeoaa Saasa Zyaana rSaa ik vah ja>gala AaEr nadI naalaae> ke jaanavarae> sae saaEmya vyavahar kregaa_ tauma sabakae BaI ]esaa hI krnaa caaihyae_ Kyaae>ik qnamae> sae kae}| BaI Wpa badlakr Aa}| hu}| maaM paava|taI hae saktaI hE_ 31
 32. 32. ihndI caetanaa ApaREla 2008 32

×