Thai consonant map 2.0 stuart jay raj
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Thai consonant map 2.0 stuart jay raj

on

  • 1,538 views

This is an adaptation from my Indic Compass especially for learners of Thai used in my Cracking Thai Fundamentals workshop - summarizing all Thai letters and on the 2nd page you will find Tonal rules ...

This is an adaptation from my Indic Compass especially for learners of Thai used in my Cracking Thai Fundamentals workshop - summarizing all Thai letters and on the 2nd page you will find Tonal rules and pronunciation broken down.

Statistics

Views

Total Views
1,538
Views on SlideShare
1,536
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

1 Embed 2

http://www.linkedin.com 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Thai consonant map 2.0 stuart jay raj Thai consonant map 2.0 stuart jay raj Presentation Transcript

  • Stu Jay Raj’s 5x5 Thai Consonant Map - Phonetic Map of the Human Mouth Copyright by Kogneit 2009 Stop Throat Aspirated Aspirated** Aspirated*** Nasal Semi Vowel Sibilant ‘H’ Aspirated Voice Base Guttural ก ข ค ฆ ง ห อ ช ญ Guttural Produced in the back of Palatal the throat Palatal Flattened tongue on roof จ ฉ ซ ฌ ญ ย ศ of mouth Cerebral Rolled back tongue on roof of mouth ฎ Dental Tongue on teeth Dental* Cerebral Labial Lips ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ Stop Throat Start with closed throat Aspirated Throat opens ‘h’ puff over consonant ด Voiced Voice resonates over Dental consonant Voiced Aspirated Voice resonates throat opens - ‘h’ puff ต ถ ท ธ น ล ส Nasal Semi Vowel Sound directed through nose Produced in the back of บ ผ พ the throat Labial Sibilant ‘S’ hissing sound ป ฝ ฟ ภ ม ว ‘H’ Aspirated ‘H’ sound open throat Voice Base Root symbol signifying voice Mid Class High Class Low Class Low Class Low Class Low Class High Class High Class Mid Class * Originate from Cerebral ** Originate from Aspirated *** Originate from Voiced Aspirated Layout by N13 graphic
  • Thai Consonants Name Class Initial Final Name Class Initial Final ก กอ ไก่ M kɔɔ kày chicken k k ภ ภอ สำเภา L phɔɔ sǎmphaw sailing ship ph p ข ขอ ไข่ H khɔ̌ɔ khày egg kh k ม มอ ม้า L mɔɔ máa horse m m ค คอ ควาย L khɔɔ khwaay buffalo kh k ย ยอ ยักษ์ L yɔɔ yak giant y y ฆ ฆอ ระฆัง L khɔɔ rakhaŋ bell kh k ร รอ เรือ L rɔɔ ru̶a boat r n ง งอ งู L ŋɔɔ ŋuu snake ŋ ŋ ล ลอ ลิง L lɔɔ liŋ monkey l n จ จอ จาน M cɔɔ caan plate c t ว วอ แหวน L wɔɔ wɛ̌ɛn ring w w ฉ ฉอ ฉิ่ง H chɔ̌ɔ chiŋ cymbals ch t ศ ศอ ศาลา H sɔ̌ɔ sǎalaa pavilion s t ช ชอ ช้าง L chɔɔ cháaŋ elephant ch t ษ ษอ ฤษี H sɔ̌ɔ ru̶sǐi ascetic s t ซ ซอ โซ่ L sɔɔ sôo chain s t ส สอ เสือ H sɔ̌ɔ sǔ̶a tiger s t ฌ ฌอ เฌอ L chɔɔ chəə tree ch t ห หอ หีบ H hɔ̌ɔ hı̀ip box h - ญ ญอ หญิง L yɔɔ yǐŋ girl y n อ ออ อ่าง M ɔɔ àaŋ bowl zero - ฎ ฎอ ชฎา M dɔɔ chádaa theatrical crown d t ฏ ฏอ ปฏัก M tɔɔ patàk goad t t Final Consonant Sound -p -t -k -m -n -ŋ -y -w ฐ ฐอ ฐาน H thɔ̌ɔ thǎan base th t ฑ ฑอ มณโฑ L thɔɔ monthoo Indra’s Queen th t Vowels ฒ ฒอ ผู้เฒ่า L thɔɔ pûu thâw old person th t -อ -ɔɔ -ึ -u̶ เ-อะ -ə แ- -ɛɛ ณ ณอ เณร L nɔɔ neen novice n n -ະ -a -ื -u̶u̶ เ-ะ -e แ-็- -ɛ ด ดอ เดก M dɔɔ dèk child d t -ั -a -ุ -u เ-า -aw แ-ะ -ɛ ต ตอ เต่า M tɔɔ tàw turtle t t -ัว -ua -ู -uu เ-าะ -ɔ โ- -oo ถ ถอ ถุง H thɔ̌ɔ thǔŋ bag th t -า -aa เ- -ee เ-ิ- -əə โ-ะ -o ท ทอ ทหาร L thɔ̌ɔ thahǎan soldier th t -ำ -am เ-็- -e เ-ีย -ia ใ- -ay ธ ธอ ธง L thɔ̌ɔ thoŋ flag th t -ิ -i เ-ย -əəy เ-ีียะ -ia ไ- -ay น นอ หนู L nɔɔ nuu mouse n n -ี -ii เ-อ -əə เ-ือ -u̶a บ บอ ใบไม้ M bɔɔ bay máay leaf b p ป ปอ ปลา M pɔɔ plaa fish p p Tone Summary ผ ผอ ผึ้ง H phɔ̌ɔ phû̶ŋ bee ph p Class Normal Máy èek Long dead Máy thoo Short dead ฝ ฝอ ฝา H fɔ̌ɔ fǎa lid f p H พ พอ พาน L phɔɔ phaan tray ph p M ฟ ฟอ ฟัน L fɔɔ fan tooth f p L