КАТЕДРАЛЬНІ ВІСТІ
               УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ КАТЕДРИ
                   СВ. О...
(закінчення з 1-ої стор.)              (Continued from page 1)
                       ...
МЕТА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ                   The Purpose of the Great Fast
    quot;Тому, що ми не ...
The Community of
     St Nicholas Ukrainian Catholic Cathedral
           Web site: stnicholascathedralukrc...
The Community of
                   St Nicholas Ukrainian Catholic Cathedral
              ...
М’ясопусна Неділя
                              Meatfare Sunday
              ...
Candle Intentions for the month of
Liturgy intentions for the week of
                          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Weekly Bulletin 02-15-2009

1,805 views
1,746 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,805
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Weekly Bulletin 02-15-2009

 1. 1. КАТЕДРАЛЬНІ ВІСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ КАТЕДРИ СВ. О. МИКОЛАЯ ST. NICHOLAS UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL 2238 W. Rice Street Chicago, IL 60622 CATHEDRAL BULLETIN Volume 45 No 7 Sunday, February 15, 2009 ЩО МИ ЗРОБИЛИ ДЛЯ WHAT HAVE WE DONE ХРИСТА? FOR CHRIST? “I assure you, as often as you ,,Істинно кажу вам: усе, що did it for one of my least ви зробили одному з Моїх brothers, you did it for Me.” (Mt. 25, 40). братів н а й м е н ш и х , в и М е н і зробили” (Мт. 25, 40). Have you ever been Чи коли-небудь в surprised? You will surely и переживали несподіванку? reply in the positive, for there Ваша відповідь буде are many surprises in our напевно позитивною, бо в lives, both happy and sad. нашому житті є багато The life and teachings of несподіванок, радісних і Jesus Christ hold many сумних. surprises for us. Christ came Життя і наука Господа to a people who were нашого Ісуса Христа мають expecting a Messiah, a hero, для нас багато несподіванок. a conqueror, who would free Христос прийшов до народу, them from Roman slavery. котрий очікував Месію, But, instead of preaching героя, переможця, що мав what the people hoped for, звільнити свій народ з Christ told them that the римської неволі Але, Messiah would suffer and die всупереч віруванню народу, like a thief (Lk. 18, 31). What Христос вчив, що Месія a surprise! буде терпіти й помре як Today’s Gospel reading злочинець (Лк. 18, 31). Яка gives us the greatest surprise. несподіванка! Christ teaches that He is Але про найбільшу несподіванку personally present in each person, especially in the розповідається у прочитаному сьогодні вангелії. poor, unfortunate, sick people. “I assure you, as Христос вчить, що є присутній особисто в кожній often as you did it for one of my least brothers, you людині, особливо Він перебуває в бідних, did it for Me.” These words of Christ always amaze нещасних, хворих людях: ,,Істинно кажу вам: us, no matter how often we hear them. So, let us consider them once again today. усе, що ви зробили одному з Моїх найменших братів, ви Мені зробили”. Ця наука Христа Today’s Gospel reading speaks of another завжди нас дивує, незалежно від того, як часто surprise. Those who stand at the right hand of Christ ми її чуємо. Отже, згадаймо її сьогодні знову. will be amazed by the reward which they will receive Прочитане сьогодні Євангеліє говорить ще for their actions towards others. Those who stand on про іншу несподіванку. Ті, що справа - будуть His left will receive eternal punishment, while those здивовані нагородою, яку вони отримають за своє on the right will hear the words: “Come those (закінчення на 2-ій стор.) (Continued on page 2)
 2. 2. (закінчення з 1-ої стор.) (Continued from page 1) blessed by My Father, take your inheritance, the служіння іншим. Ті, що ліворуч - ,,підуть на Kingdom that was prepared for you from the вічну кару”, а ті, що праворуч - почують слова: creation of the world.” In other words: “You will ,,Прийдіть благословенні Отця Мого, візьміть attain full life. The Heavenly Father welcomes you спадщину, Царство, приготоване вам від into His Kingdom.” Why? For these people helped створення світу”. Іншими словами: ,,Ви the hungry and unfortunate, they felt the suffering осягнете повноту життя, Отець небесний and pain of others. приймає вас у Своє Царство”. Чому? Бо вони Our salvation, our second happy life, depends on допомагали голодним, спрагненим, бо вони our actions to those in need. It doesn’t matter how співстраждали з тими, що в горі й терпінні. many theology books we have read, what academic Наше спасіння, наше друге, щасливе життя, level we have achieved or how much money we have залежить від нашого служіння людям в потребі. in the bank. The color of our skin and our physical Не в тому, отже, справа, скільки богословських appearance don’t matter at all. The only thing that книжок ми прочитали, який академічний ступінь matters is whether we fed the hungry, helped those in ми отримали, чи скільки грошей ми маємо на need, visited the sick, sympathized with the рахунку. Не в тому справа, в якій країні чи downtrodden and lonely. частині світу ми живемо, якого кольору наше In painting a picture of the Last Judgment, Christ тіло, і які його фізичні прикмети. does not want to frighten us, but, rather, to comfort Найважливішою справою є те, щоби ми us that eternal life, a life with God, awaits those who нагодували голодних, допомогли немічним, stand on His right. We want that life very much. відвідали хворих, поспівчували приниженим і Christ teaches us that to attain this goal we must help самотнім. those in need. Our faith teaches us that the Last Христос, представляючи картину Страшного Judgment will happen: “He will come again in glory суду, не хоче перелякати нас, але потішити, to judge the living and the dead, and His Kingdom що ,,вівцям”, які стоять праворуч, приготоване will have no end.” вічне життя, життя з Богом. Ми хочемо цього Let us search our conscience. Will we stand at життя, ми дуже його хочемо. Христос вчить нас, Christ’s right hand or at His left? Let us be careful що найважливішою річчю, щоб це життя that we don’t receive an unpleasant surprise. осягнути, є поміч тим, котрі потребують. Страшний суд настане, це — одна з правд нашої віри: ,,І вдруге прийде судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця”. Перевірмо нашу совість, де ми стоїмо: праворуч чи ліворуч? ПРАВИЛА ПОСТУ Вважаймо, щоби нас не зустріла прикра 1. Строгий піст без м’яса і молочних продуктів несподіванка. обов’язує в перший день Великого посту й у Велику П’ятницю. 2. Піст без м’яса обов’язує в кожну п’ятницю Великого посту. НЕДІЛЯ СИРОПУСНА 3. Ці правила обов’язують дітей від 14-го року та (ПРИМИРЕННЯ) дорослих до 59-го року життя. 22 ЛЮТОГО 2009 LENTEN REGULARIONS год. 4:00 по пол. - Вечірня і служба Прощення 1. Abstinence from meat and dairy products on the CHEESEFARE (FORGIVENESS) first day of the Great Fast and on Great Friday. 2. Abstinence from meat on all Fridays during the SUNDAY Great Fast. FEBRUARY 22 3. Children from 14 years of age and all adults until Vespers and Forgiveness Service after the 11:30 they have completed their 59th birthday are to follow English Liturgy. the abstinence regulations.
 3. 3. МЕТА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ The Purpose of the Great Fast quot;Тому, що ми не постили, то нас прогнано з раю. “Because we did not fast we were banished from Отже, чинім піст, щоб вернутися до ньогоquot; paradise. So the let us fast so as to return back to (Святий Василій Великий. Про піст, І). paradise.” (St. Basil, On Fasting I) Хоч наші часи принесли багато змін щодо Although our time has brought with it many changes церковних законів, традиції й дисципліни, і хоч in church laws, traditions and discipline, and the Second після Другого Ватиканського Собору прийшло Vatican Council has relaxed the rules for fasting, значне злагіднення всіх постів взагалі включно з including the Great Fast, nevertheless, the Forty Day Fast Великим постом, все-таки й сьогодні час still had significance for our spiritual life. For various Чотиридесятниці має своє велике значення для reasons, today we may be unable to fast in the same way нашого духовного життя. Може сьогодні через різні as our ancestors did; yet even today we are obliged to a причини ми не можемо так строго постити, як spiritual fast - that is, we are obliged to refrain from sin, постили колись наші предки, але й сьогодні над and from giving in to our evil inclinations. We are also нами тяжить обов'язок духовного посту, боротьби з obliged to pray and to practice virtue and good deeds. In нашими гріхами і злими нахилами, обов'язок reality then, the most important goal of the Great Fast is молитви, практики чеснот та добрих діл. І якраз ця our spiritual renewal. наша духовна обнова є властивою і найважливішою The Original Fast Properly So-Called метою святого Великого посту. Originally, there was no definite norm or Church rules ПЕРВІСНИЙ ПІСТ governing the duration or the manner and practice of the Первісно, як щодо часу тривання, так і щодо Great Fast. Since this was left to the good will of the способу і прак-тики Великого посту не було якоїсь faithful, different ways of fasting developed. The означеної норми чи приписів Церкви. Усе залежало historian Socrates (c. 379-440) give the following від доброї волі вірних, тому постили по-різному. testimony regarding contemporary fasting: “One can see Історик Сократ (к. 379-440) так говорить про спосіб also a disagreement about the manner of abstinence from посту в його час: quot;Розбіжність полягає не тільки в food, as well as about the number of days. Some wholly abstain from things that have life; others feed on fishe числі посних днів, але й розумінні здержливости only of al living creatures; many together with fish, eat від страв. Тому що одні утримуються від їди різних fowl also, saying that according to Moses, these were тварин, другі з усіх живих створінь їдять тільки likewise made out of the waters. Some abstain from eggs, рибу, а iнші разом з рибою їдять і птиць, кажучи, and all kinds of fruits; others partake of dry bread only; що птиці, за словами Мойсея, також постали з води. still others eat not even this; while others having fasted Одні не їдять навіть овочів і яєць, другі живляться till the ninth hour (that is, to three o’clock in the afternoon тільки сухим хлібом, деякі і того не приймають, а our time), afterwards take any sort of food without ще iнші постять до 9-ої години (це 3-тя година distinction.” (History of Church, %,22) пополудні) і потім їдять усяку стравуquot; (Історія The last words of Socrates in the above testimony Церкви, V, 22). indicate that in his time, the essence of fasting was not the Останні слова Сократа свідчать, що істотним kind of food to be eaten, but rather the duration of the у пості за його часів не був вид страв, а тривалість time of total abstinence from food. In other words, the повного утримання від їди. Iншими словами: essential thing in fasting was that during the day only one важливим у пості було те, що протягом дня їли meal was eaten, usually after three o’clock in the тільки один раз, звичайно по 3-ій годині пополудні afternoon or after sunset. St. Basil, in his treatise on або після заходу сонця. quot;До вечора чекаєш без їди, Fasting says: “You wait till evening to eat, while all day — говорить святий Василій Великий, — а цілий you sit in court.” (10) St. John Chrysostom says: “No one день пересиджуєш у судіquot; (Про піст, І). А святий among us will think that abstaining once till evening will Йоан Золотоустий каже: quot;Ніхто з нас не буде be sufficient for salvation.” (On Genesis, hom. 4). думати, що одного утримання від їжі до вечора Even in monasteries where food was eaten only once a вистачить нам для спасенняquot; (На Книгу Буття day throughout the year, during the Great Fast the monks гомілія, 4). did not eat at all for several days. The pilgrim Silvia Egeria (fourth century) speaking of У монастирях, де цілий рік приймали поживу the monks of Jerusalem says that some of them during the тільки раз на день, у 40-цю монахи не їли й по great Fast “having taken food after the Divine Liturgy on кілька днів. Паломниця Сильвія (IV ст. ) говорить Sunday, do not eat again until Saturday”. (28) про єрусалимських монахів, деякі з яких у 40-цю, quot;прийнявши поживу після Літургії в неділю, не їдять аж до суботиquot; (§ 28).
 4. 4. The Community of St Nicholas Ukrainian Catholic Cathedral Web site: stnicholascathedralukrcath.org Email: stnicholascathedral@yahoo.com The parish office is open Monday - Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. The parish office in the cathedral hall is open the 1st and 3rd Sunday of each month. Divine Liturgies Святі Літургії: Sunday: 7:00, 8:30, 10:00 in Ukrainian Неділя: 7:00, 8:30, 10:00 українською; 11:30 a.m. in English 11:30 англійською; Weekdays: 6:45 & 8:00 a.m. in Ukrainian Будні: 6:45. 8:00 українською; Major Holy Day: 6:45, 8:00, 10:00 a.m. & 6:00 p.m. Вечірня і Литія – навечір’я свят о 6:00 увечері; Суботня Вечірня 5:00 Vespers & Litia - Eve of a Major Holy Day 6:00 p.m. Saturday Vespers: 5:00 p.m. Запис нових парафіян: Ми вітаємо і запрошуємо усіх нових парафіян New Parishioner Registration: We welcome вписуватися в нашу парафію і ми вдячні Богу, що all new parishioners and are thankful God has sent скерував Вас до катедри св. Миколая. Просимо you to St. Nicholas Cathedral. Please register by реєструватися, виповнюючи анкету в obtaining a registration form from the parish office парафіяльному офісі, або висилати через Інтернет or emailing your request to: на адресу: stnicholascathedral@yahoo.com stnicholascathedral@yahoo.com Confessions are heard on Sundays during each Сповідь: Скористати з Тайни Сповіді можна Liturgy or by appointment. кожної неділі в часі Служби Божої. Baptisms should be arranged through a priest at Хрещення: Слід усталити дату з священником least one month prior to the date of baptism. Parents and sponsors must attend instruction prior to the не менш як за місяць до запланованого дня baptism of their child. хрестин. Батьки і хресні мають виконати необхідне приготування, про яке довідаються в Marriage: Couples planning to marry are священика. requested to make their arrangements early, but no Шлюб: Наречені мають вписатися в книгу на less than six (6) months in advance of the proposed date. Pre-marital conferences must be arranged six вінчання заздалегідь, але не менш як за 6 місяців (6) months prior to the ceremony. At least one of the до церемонії. За шість місяців наречені мають couple, or their parents should be registered відбути підготовчі бесіди із священиком. participating members of St. Nicholas Cathedral for Принаймні один з наречених, або їх батьки eligibility to be married in the cathedral. мають бути зареєстрованими практикуючими парафіянами катедри, щоби вінчання могло Sick & Homebound: If you or a family member відбутися саме в катедрі св. Миколая. are confined to home and are unable to attend Liturgy either temporarily or on a continuing basis, Перебування в лікарні: Згідно федерального and wish to receive communion, please notify the закону про дотримання таємниці (Privacy Law), parish office. адміністрація лікарні не зобов'язана повідомляти церковну канцелярію про перебування ії Hospital Stay: If you or a family member are парафіян у лікарні. admitted to a hospital for any reason and wish to Якщо парафіянин чи парафіянка перебувають у have a priest come to visit, please notify the parish лікарні та бажають, щоб їх відвідав священик, office. Recent federal privacy laws do not allow просимо повідомити про це працівників hospitals to notify the parish if you are admitted. It is канцелярії за телефоном: 773-276-4537. the responsibility of the patient or family to notify the parish office.
 5. 5. The Community of St Nicholas Ukrainian Catholic Cathedral 2238 W. Rice Street Chicago, IL 60622 Phone: 773-276-4537 Fax: 773-276-5558 ПАРАФІЯЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ - Most Reverend Richard S. Seminack, D.D. PARISH ANNOUNCEMENTS Bishop of St. Nicholas Eparchy Кава і солодке під-час направ у церковному залі Most Reverend Innocent Lotocky, OSBM буд в шкільній аудиторіїю Bishop Emeritus Coffee and Cake for February Very Reverend Bohdan Nalysnyk will be in the School Auditorium Rector 1 - «Християнська Єдність» - Christian Unity 773-510-9445 8 - Сестрицтва Благовіщення ПДМ - e-mail: bnalysnyk@yahoo.com Blahovischennia PDM Reverend Volodymyr Hudzan 15 - Апостольства Молитви - Apostleship of Prayer Vice Rector 22 - Школа св. о. Миколая- St Nicholas School 773-276-4537 Cходини Fr. Deacon Mychajlo Horodysky Під-час направ у церковному залі не буде сходин. Fr. Deacon Michael Huskey Until further notice, there will be no meetings during the construction in the Cathedral Hall. Parish Staff Mrs. Anna Burton - Secretary УВАГА! Ms. Natalie Ann Czuba - Cemetery Coordinator Сходини Клюбу Емеритів поновлюються. Ms. Phyllis Muryn Zaparaniuk - Finance Запрошуємо на сходини в середу 18 лютого 2009 року о 12-й годині дня. Mr. Andriy Chuyko - Building Superintendent Через ремонт залy під катедрою, сходини St. Nicholas Cathedral School тимчасово відбуватимуться School Office: 773-384-7243 в аудиторії школи св. о. Миколая. Ms. Maria Klysh-Finiak - Principal Управа Клюбу Емеритів Mrs. Iryna Vasylyk - School Secretary Mrs. Mary Neczek - Lunch Program ЛЬОТЕРІЯ - Mrs. Mariya Smaga- After School Program граємо щочетверга в шкільній Mr. Oleksij Kowal - Building Superintendent кафетерії. Початок о год. 7:00 вечором Cemetery Staff RAFFLE - Come try your luck every Thursday night at Adam Bihun - Yevheniy Kopach - Vasyl Yasovchuk 7:00 p.m. in the school cafeteria. ПАРАФІЯЛЬНА РАДІОПРОГРАМА PARISH RADIO PROGRAM СУБОТА 3-4 год. SATURDAY 3:00 - 4:00 P.M. 1490 AM 1490 AM Якщо Ви бажаєте подати нашим слухачам якесь If you have any announcements for the radio повідомлення або скласти пожертву, просимо program or wish to make a donation, please contact звертатися до Назара Слободи, координатора Nazar Sloboda program coordinator, or call the програми або до парафіяльної канцелярії (773-276- parish office (773-276-4537). 4537). Our program is hosted by Oksana Chuyko with Нашу радіопрограму провадить п. Оксана Чуйко the assistance of Bishop Innocent Lotocky, OSBM, при співучасті Преосвященного Владики Іннокентія, Fr. Bohdan Nalysnyk, Iwanna Gorchynsky and many ЧСВВ, о. Богдана Налисника, Іванни Горчинської та guest speakers. промовців-гостей.
 6. 6. М’ясопусна Неділя Meatfare Sunday Голос 7 – Tone 7 Readings for the day 1 Cor 8:8-9:2 Mt 25:31-46 Saints of the Day St Onesimus, Apostle, was a slave of Filemon, later a disciple of the Apostle Paul. He became Bishop of Ephesus after St. Timothy and died a martyr at Rome. Paphanutius, Venerable-Hermit in Egypt and his daughter, Euphrosyne. Мета парафіяльної збірки Parish Goal: $ 55080.00 Pray for ... Сума вже зібрана Please Pray for the following Funds Collected: $19170.00 Parishioners who are not well, their family and friends of parishioners. НЕДІЛЬНА ЗБІРКА - SUNDAY COLLECTIONS Fr. Thomas Glynn Fr. John Lazar Eva Lishchynsky Volodymyr Podolyanuk 8 лютого 2009р $2111.00 February 8, 2009 Orest Danyluk Fr. Michael Stelmach Magdalina Babij Peter Derdak Без конвертів $ 193.00 Without envelopes Jeanne Shyan Veronica Bihun Katherine Milam Maria Jurewycz Збірка на зменшення довгу $ 243.00 Debt Reduction Darrell Shepley Fr. Vendelin Spendov OSF We are grateful for your generosity and support Щиро дякуємо за Вашу щедрість! “O holy Father, Physician of souls and bodies, You sent Your only-begotten Son, our Lord Jesus Christ, to heal every infirmity and to deliver us from death. Heal Your servant of every spiritual and bodily ill which afflicts him/ her. Restore him/her by the grace of Your Christ through the prayers of our most holy Lady, the Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all Your Saints. For You, our God, are the Fountain of healing, and we glorify You together with Your only-begotten Son +, and Your Consubstantial Spirit, now and ever and forever. Amen.” If you know of any parish member, family member or friends who are home bound and in need of our prayer and would like it published, please let the rectory know. ПОХІДНА ІКОНА перебуватиме від 15-22 лютого в домі п. Геленя Карачевської
 7. 7. Candle Intentions for the month of Liturgy intentions for the week of February February 16th Trinity Icon - Sanctuary Monday, February 16th / 3 Jn 1-15 * Lk 19:29-40 & 22:7-39 Health & Blessings for Lidia & Wolodymyr - 6:45 + Paul Hrynchyshyn (29th Ann) - Muryn Family Lubomyra Nimolowycz 8:00 + Irene Kopczak - Irene De Natale Trinity Icon - Sanctuary Tuesday, February 17th / Jude 1-10 * Health & Blessings for Maria Jurewycz - Children, Lk 22:39-42 & 45-23:1 Grandchildren and Great Grandchildren 6:45 + Janina & Thaddeus Kasthyshyn - S & A Ananewycz Our Lord in Gethsemane - Sanctuary 8:00 + Andrew Mlak - Anastasia Mlak In Thanksgiving - N N + Tillie Kuzma-Decyk - LaVerne Podney Arnold Our Lord in Gethsemane - Sanctuary Wednesday, February 18th / Joel 2:12-26 * Joel 4:12-21 Health & Blessings for Dr Liza Marie Pilch - N N 6:45 + Anna Muryn - Helen Dworianyn 8:00 Health & Blessings for Petro - Family St. Josaphat - Iconostas +Christine Danyluk - Maria Jurewycz Thursday, February 19th / Jude 11-25 *Lk 23:1-34 & 44-56 6:45 Health & Blessings for Margie - W & L Boyczuk St. Nicholas - Iconostas + Maria, Sophia, Roman, Ivan, Teodoziy, Anna, Evhen Health & Blessings for Julian Fuoco - Dido & Baba & Osyp - Family Mother of God - Iconostas 8:00 + Stephania & Mykola Parasczuk - Krutiak Family (P) In Memoriam + Bishop Jaroslav, John & Katherine Gabro - Health & Blessings for Margie - Oleh Paly Stephanie Gabro Health & Blessings for Petro - Family Jesus Lover of Mankind - Iconostas Friday, February 20th / Zech 8:7-17 * Zech 8:19-23 Health & Blessings for Stefania Komarovska - 6:45 + George Wijtowych - Theodore Takoy Phyllis Muryn Zaparaniuk + Joseph Miciak - Maria Miciak Mother of God - Side Altar 8:00 + Wasyl Dumanchuk - B Dumanchuk Health & Blessings for William & Lisa, Peter & Alesha Burton Health & Blessings for Petro - Family - Family Saturday, February 21st / Rom 14:19-26 * Mt 6:1-13 Mother of God - Side Altar All Holy Ascetical Fathers & Mothers Health & Blessings for Children, Grandchildren & Great 6:45 + Alyce & William Gilewski - Cheryln Pilch Grandchildren - Maria Jurewycz 8:00 + Pawlo Stachiw (7th Ann) - Kateryna Stachiw & Family (P) Jesus Lover of Mankind - Side Altar Health & Blessings for George & Nadia Kushch - Health of Natalie Ann Czuba - N N Maria Czorniak Jesus Lover of Mankind - Side Altar Health & Blessings for Petro - Family Health & Blessings for Laura, Donald & Singeli - 5:00 PM Vespers Harry & Irene Muryn Sunday, February 8th - Cheesefare Sunday Sister’s Chapel - 7:00 Health & Blessings for Teta Nusia & Teta Marijka - Health & Blessings for Steven & Vilma Semkowicz - Family Cheryln Pilch 8:30 Health & Blessings for Petro - Family Mother of God - Rectory Chapel In Thanksgiving - N N Health & Blessings for Ivan Pleskanka - Anhelyna Pleskanka In Thanksgiving - Mrs I Horodysky 10:00 For Parishioners Health & 95th Birthday Blessings for Ivanna Вічная Пам’ять + Eternal Memory Horodysky - Family Health & Blessings for Maria Nenech, Iwan, Irena, +Stephanie Gabro Wolodymyr, Iwan, Hala, Marika& Joseph - Maria 11:30 Health & Blessings for Peter & Alesha Burton - +Nicholas Palcan Family +Daria (Lewycky) Weiss

×