Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson

1,881 views
1,653 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,881
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • SkaS är ett sjukhus på fyra orter och består av KSS, Skövde; SIL, Lidköping; SIF, Falköping; SIM, Mariestad. SkaS är organiserat i fyra områden: Medicin/Psykiatri; Kirurgi; Barn/Kvinno; Sjukhuset i Lidköping
 • STRUKTUR: VAD 2 Hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande
 • 1986? Tidigt 1990-tal?
 • Det nya arbetslivet, den nya ojämlikheten och den nya ohälsan kräver alltså nya sätt att arbeta med arbetsmiljön. Det räcker inte längre att enbart arbeta rehabiliterande eller ens förebyggande, dvs med ett fokus enbart på det ohälsosamma, det sjuka. Den nya ordningen kräver istället även ett fokus på det hälsosamma, det friska för att kunna ställa frågor som t ex vad är det som gör att människor trots allt bevarar, eller kanske t om, förbättrar sin hälsa.
 • Tänkbar bilaga till utvecklingssamtalsmall…
 • Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson

  1. 1. Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus 2010-04-21
  2. 2. Skaraborgs Sjukhus Falköping Lidköping Mariestad Skövde
  3. 3. SkaS – ett Hälsofrämjande sjukhus <ul><li>Miljösatsning för att minska negativ miljöpåverkan </li></ul><ul><li>Arbetsmiljöarbete för att skapa hälsosam arbetsmiljö </li></ul><ul><li>LIVA LIVsviktigt Arbete - projekt för hållbart arbetsliv </li></ul><ul><li>HSF - Hälsofrämjande sjukhus </li></ul><ul><li>hälsovinster för patienter, personal och befolkning </li></ul>
  4. 4. Vad innebär det att främja hälsa? <ul><li>Antonovsky 1979 </li></ul><ul><ul><li>Salutogenes </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedbrytande och uppbyggande processer </li></ul></ul><ul><ul><li>Känsla av sammanhang (KASAM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Att främja = att stärka, stötta </li></ul></ul><ul><ul><li>Att främja hälsa = att stärka hälsan, det som är bra för hälsan </li></ul></ul>
  5. 5. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete Behandla och lindra den skada som redan skett Undvika risker och skada Bibehålla och stärka det som får många att må bra
  6. 6. Varför främjande? <ul><li>Nödvändigt för att förstå helheten , </li></ul><ul><li>dvs tillämpa både patogena och </li></ul><ul><li>salutogena förklaringsprocesser </li></ul><ul><li>Vad är det som bidrar till att </li></ul><ul><li>människors hälsa bevaras </li></ul><ul><li>eller förbättras? </li></ul><ul><li>Hela människan och hennes livsvillkor </li></ul><ul><li>Fler områden än enbart biomedicin! </li></ul>
  7. 7. Hälsopromotion i arbetslivet <ul><li>Hälsopromotion = hälsofrämjande i ett sammanhang </li></ul><ul><li>Fyra kriterier </li></ul><ul><ul><li>Fokus på främjande </li></ul></ul><ul><ul><li>Arena-/Systemtänkande (individ, grupp, org) </li></ul></ul><ul><ul><li>Delaktighet, arbete formas efter hand </li></ul></ul><ul><ul><li>Processorienterat arbetssätt, långsiktighet </li></ul></ul><ul><li>Kunskap finns, det är hur man tillämpar, översätter och anpassar till den enskilda arbetsplatsen förutsättningar som brister! </li></ul>
  8. 8. 11 nationella målområden
  9. 9. Luxenburgdeklarationen <ul><li>Insatsområden för att främja hälsa i arbetslivet </li></ul><ul><ul><li>Strategisk ledning och styrdokument </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisationskultur och ledarskap </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisering och bemanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Hälsofrämjande aktiviteter för personalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tillgång till företagshälsovård </li></ul></ul><ul><ul><li>Detta förutsätter en organisationsöverblick och olika kompetenser för olika syften </li></ul></ul>
  10. 10. Nya krav på arbetsmiljöarbetet 100 % 0 % Tid Produktivitet/ Närvaro Förläng friskperioden Hälsofrämjande Sjuknärvarande/Korttidsfrånvaro Förebyggande Förkorta sjukfrånvaron Rehabiliterande
  11. 11. LIVA-projektet <ul><li>Bakgrund – Livsstil i Väst </li></ul><ul><li>Uppdrag – att få in ett främjande tänk i arbetsmiljöarbetet i organisationen. </li></ul><ul><li>Finansieras av Arbetsmiljödelegationen, VGR </li></ul><ul><li>Hållbar struktur oberoende av konjunktur. </li></ul><ul><li>Pilot- och utvecklingsprojekt som följs såväl nationellt som regionalt. </li></ul><ul><li>Tvärfacklig samverkan. </li></ul><ul><li>Samarbete med Institutet för Stressmedicin, VGR </li></ul>Fyra hörnstenar: Glädje Sömn Kost Rörelse
  12. 12. LIVA-projektet Uppdrag: Utveckla och integrera ett systematiskt hälsofrämjande perspektiv i organisation och vardagsarbete <ul><li>Organisationsnivå </li></ul><ul><li>Införa ett hälsofrämjande perspektiv i strategisk ledning </li></ul><ul><li>och styrande dokument </li></ul><ul><li>Arbeta för en hälsofrämjande organisationskultur </li></ul><ul><li>och ledarskap med fokus på bemötande </li></ul><ul><li>Gruppnivå </li></ul><ul><li>Genomföra utvecklingsaktiviteter på APT i syfte att </li></ul><ul><li>stärka samverkan, delaktighet, inflytande och kommunikation </li></ul><ul><li>Individnivå </li></ul><ul><li>Möjliggöra hälsofrämjande val för enskilda medarbetare genom information & utbildning </li></ul>
  13. 13. Organisationsnivån 1:1 – 1:3 Införa ett hälsofrämjande perspektiv i strategisk ledning och styrande dokument Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec 1:3 Ta fram riktlinjer för systematisk uppföljning SkaS samt områden/sjukhus Parallell aktivitet till utveckling på APT samt utbildningar Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 Utvecklingsinriktad dialog om hälsa och arbetsmiljö samt återkoppling ISM:s forskningsinsatser 1:1 Införa, tydliggöra, definiera hälsofrämjande i styrande dokument och riktlinjer T ex i styrkort, strategikarta, processbeskrivningar, ekonomiska riktlinjer etc samt ta fram/revidera arbetsmiljöpolicy etc 1:2 Utveckla verksamhetsstöd för chefer i hälso- och arbetsmiljöarbetet T ex konkreta checklistor, mallar f samtal och APT, tips, råd, verktyg som chefer kan ha användning för. Arbetsmiljörond 3; fokus på hälsa i arbetslivet samt hälsofrämjande Kartläggning arbetsmiljöstruktur, processer, delprocesser
  14. 14. Kartläggning och överblick av arbetsmiljöstruktur <ul><li>Kartläggning </li></ul><ul><li>Policy, målbeskrivningar, rutiner och processer </li></ul><ul><li>om hälso- och arbetsmiljöarbetet som finns på företaget </li></ul><ul><li>Systematiskt arbetsmiljöarbetet </li></ul><ul><li>Hälsofrämjande arbetet </li></ul><ul><li>Rehabilitering och återgång i arbete </li></ul><ul><li>Likabehandling </li></ul><ul><li>Analys </li></ul><ul><li>Överrensstämmelse mellan policy/målbeskrivningar och </li></ul><ul><li>- Genomförandet (aktiviteter, rutiner, årsplanering, metoder och processer) </li></ul><ul><li>Uppföljning, utvärdering och behovsinventering </li></ul><ul><li>Relevans specifikt för arbetsplatsen </li></ul><ul><li>-aktuella förutsättningar hos personal (risker och resurser) </li></ul><ul><li>-branschspecifika förutsättningar (risker och resurser) </li></ul><ul><li>-lednings-, organiserings- och ägarförhållanden </li></ul><ul><li>Medarbetarinflytande och samverkanssystem </li></ul><ul><li>i hälso- och arbetsmiljöarbetet </li></ul>
  15. 15. Planering av insatser
  16. 16. Utveckling av processer Identifiera våra viktigaste patientflöden Eliminera risker och avvikelser Effektivisera genom ständig förbättring och hälsofrämjande aktiviteter Samverka/kommunicera Med patient och närstående Med vårdgrannar Utveckla kommunikations-system, utrustning och lokaler som stöder processerna Infrastruktur Medarbetetare Kultur Arbeta med normer och attityder för att uppnå en gemensam värdegrund som präglas av lärande och hållbar utveckling Utifrån ett helhetsperspektiv: främja hälsa, förebygga ohälsa samt utveckla vård- och förbättringskompetens Kompetens Hushålla med resurser Kostnadseffektiv Utnyttja resurser optimalt Frigöra resurser Försörja, behålla och utveckla kompetens. Arbeta i team samt främja hälsa, engagemang, delaktighet och kreativitet Främja Ledarskap Leda vårdprocesser Leda hållbar utveckling V å rda Akut och Planerat Värden vi skapar för patienten Våra viktigaste processer Våra ekonomiska resurser Främja hälsa Helhetssyn Hög kvalitet och säkerhet Gott bemötande God tillgänglighet God vård i utveckling
  17. 17. Standardisering och metodutveckling av verktyg till stöd för chefen <ul><li>Samverkan – vad är det? </li></ul><ul><li>APT – dagordning, tips och råd </li></ul><ul><li>Utvecklingssamtal </li></ul><ul><li>Lönesamtal </li></ul><ul><li>Motsvarande för medarbetare </li></ul>Hälsa och arbetsmiljö - stående punkt! De fyra hörnstenarna Livsstil i väst
  18. 18. Organisationsnivån 2:1 – 2:2 Arbeta för hälsofrämjande organisationskultur och ledarskap med fokus på bemötande Utbildningstf 1 Arbetshälsa, förutsättningar f arbetshälsa och hälsoarbetets olika inriktn Utbildnstf 2 Struktur i hälsoarbetet samt hälsoarbete som verkshutveckling Utbildningstf 3 Forts struktur samt Ledarskap: stöd och hinder Utbildningstf 4 Att främja sin egen hälsa som chef Utbildningstf 5 Verktyg och stöd i hälsoarbetet och ledarskapet 2:1 Utbildning hälsofrämjande ledarskap för chefer Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec Kvalitetsdagen 2010 Dessutom: Integrering av hälso- och arbetsmiljö- aspekter i övriga utbildningar (då det är möjligt), kontakt med föreslagen samordningsgrupp. Utvecklingsinriktad dialog om hälsa och arbetsmiljö samt återkoppling ISM:s forskningsinsatser 2:2 Utveckla ”skyddsnät” mot stressrelaterad ohälsa Pilottest av WSQ/självskattnings- formulär på mindre grupp Framtagning och vidareutveckling av skyddsnät utifrån forskningsresultat och utvecklingsinriktad dialog SkaS-VGR-ISM Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010
  19. 19. Gruppnivån 3 Genomföra utvecklingsaktiviteter på APT i syfte att stärka samverkan, delaktighet, inflytande och kommunikation Förslag till projektplan; utbildning/diskussion APT Jan-feb Underlag Kvartssamtal på APT t områdesledn/SIL Start Kvartssamtal på APT, 091006 Rev projektplan; förslag på upplägg Kvartssamtal på APT Aug-sept Framtagande manual till chefen Framtagande Tema Hälsa, klar 091001 Kvalitetssäkring manual, ISM, AMM, klar 091001 Framtagande Tema Förutsättningar för arbetshälsa, klar 091022 Okt Nov-dec Jan-feb April-juni Mars-april Maj-aug 2009 2010 Första avstämningsformuläret skickas ut 091204 Sept-dec UTVECKLINGS DIALOG VÅR Start Tema Struktur UTVECKLINGS DIALOG HÖST Avstämning impl hfr i handlingsplan Distribuering av arbetsmaterial, manual, Tema Hälsa samt choklad! Kontinuerlig förteckning över utdelning samt avstämning Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 Delaktighet
  20. 20. Kvartssamtal på APT Hälsofrämjande dialog <ul><li>Utgår ifrån dialogmaterial, framtaget i samarbete mellan Gbg stad, VGR och VINNOVA </li></ul><ul><li>Anpassat för SkaS </li></ul><ul><li>Behandlar hälsa och arbetsmiljö och kopplingen till verksamheten </li></ul>De fyra hörnstenarna Livsstil i väst
  21. 22. Medarbetar/Lärandeperspektiv (se även Bilaga Medarbetare/Lärand e) Kritisk framgångsfaktor Mått 2010 Mål 2010 Resultat som ska redovisas vid utvecklingsdialog Medarbetare 1 (M1): God arbetsmiljö/ gott ledarskap Andel verksamheter som arbetar med dokumenterade arbetsmiljöronder och åtgärdsplaner som leder till förbättring av arbetsmiljö, jämställdhet och ledarskap Andel verksamheter som arbetar med utbildning genomförda på APT inom områdena bemötande och hållbar utveckling (miljö och hälsa) 100% 100% Aktiviteter som planeras eller är utförda samt hur de mäts och följs upp och resultat som nås. Antal temaområden inom Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap som genomförts som utbildning på APT . Antal medarbetare som genomgått regionens interaktiva utbildning kring bemötande. Medarbetare 2 (M2): Kompetenta och engagerade medarbetare Andel verksamheter som arbetar med kommunikation, delaktighet och lärande i utvecklingen av verksamhetens processer. Andel verksamheter som har individuella utvecklingsplaner 100% 100% Aktiviteter som planeras/är utförda samt hur de mäts och följs upp och resultat som nås. Andel medarbetare som har individuellt dokumenterad utvecklingsplan i relation till antalet anställda Medarbetare 3 (M3): Patient- och processorienterad bemanning Andel verksamheter som har en patient- och processorienterad bemanning och en kompetensförsörjningsplan som stödjer verksamhetens uppdrag. 100% Kompetensförsörjningsplan
  22. 23. Individnivån 4:1 – 4:4 Möjliggöra hälsofrämjande val för enskilda medarbetare genom information & utbildning 4:1 Utbildning hälsofrämjande medarbetarskap för medarbetare genom APT Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec 4:2 Ta fram information och verktyg som rör medarbetarskap T ex mallar för utvecklings- och lönesamtal, APT etc 4:3 Samarbeta med H&A för att se över och ev genomföra riktade insatser 4:4 Se över samt arbeta för att bredda personal- och friskvårdsförmåner Här ingår ev samarbete med Personalklubben Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010
  23. 24. Standardisering och metodutveckling av verktyg till stöd för medarbetaren <ul><li>Samverkan – vad är det? </li></ul><ul><li>APT – medarbetaransvar, delaktighet </li></ul><ul><li>Utvecklingssamtal </li></ul><ul><li>Lönesamtal </li></ul>Hälsa och arbetsmiljö - stående punkt! De fyra hörnstenarna Livsstil i väst
  24. 27. Översyn och breddning personal- och friskvårdsförmåner <ul><li>Motionsförmån – möjligt att omfatta kulturaktiviteter? Andra sätt; enklare administration, fler alternativ? </li></ul><ul><li>Inventering av motionslopp etc i Skaraborg – möjlighet till sponsring från VGR </li></ul><ul><li>Motionslokaler </li></ul><ul><li>” Hälsocoach-funktionen” </li></ul><ul><li>Samarbete med Personalklubben </li></ul>De fyra hörnstenarna Livsstil i väst
  25. 28. Hälsofrämjande i praktiken (HIP) Institutet för stressmedicin (ISM) Arbetsmiljö Effektivitet Kvalitet Ledarskap & Medarbetarskap Struktur & Måltydlighet Kommunikation Kompetens Lärande · Livsstil Stress Hälsa Process ” NOVO-triangeln” Nordiskt forskarnätverk för hållbara organisationer inom vård och omsorg
  26. 29. Summan av kardemumman… <ul><li>Parallellt med förvaltningsövergripande kartläggning av arbetsmiljöstruktur, processer, delprocesser samt metodutveckling och standardisering… </li></ul><ul><li>… . arbetar verksamheter och enheter med arbetsmaterialet och ges konkreta verktyg, för att kunna… </li></ul><ul><li>… gå från arbetsmiljöplan till hälso- och arbetsmiljöplan 2011… </li></ul><ul><li>… mha av utbildning, diskussion på APT, verktyg etc </li></ul>
  27. 30. Tack för er tid! Kajsa Jönson, projektledare LIVA 0500-43 25 92 0702-30 37 74 [email_address]

  ×