Alla vill ju vara friska

725 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alla vill ju vara friska

  1. 1. 2012-­‐10-­‐18   Alla vill väl vara friska, så vad är problemet? En översikt över beteendemedicinska förklaringar och metoder Jesper Lundgren, fil dr, Leg. Psykolog SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik – Hälso- och Sjukvård Dödsorsaker 2010 Några olika beteckningar på ”psykologiska Beteendemedicin aspekter på hälsa och sjukdom” !   Tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde med inriktning på hälso- och sjukdomsfrågor !   Psykosomatisk medicin: Psykoanalytiskt orienterad !   Sjuklighet och dödlighet har inte bara biologiska orsaker, inriktning, storhetstid 1930 – 1960. som bakterier och virus, utan orsakas också av en bred uppsättning individuella och sociala faktorer som har med !   Beteendemedicin: Tvärvetenskaplighet, livsstil och miljö att göra ”naturvetenskaplig” inriktning, från ca 1960. !   Hälsopsykologi: Psykologiska tillämpningar inom hälsoområdet, med betoning på prevention. Från ca 1970. !   Dessutom: Medicinsk psykologi, som är en äldre term.Den biopsykosociala modellenBio: Psyko: Social:Virus Beteenden KlassBakterier Föreställningar (beliefs) Arbete Vilka beteendemedicinskaSkador Bemästringsstrategier Etnicitet förklaringar och metoder finns det? (Coping) Genus Stress Stöd Smärta 1  
  2. 2. 2012-­‐10-­‐18   Inkluderade studier med interventioner baserade på någon av följande modeller eller teorier: !   Health Belief Model (HBM) ! Unrealistic Optimism Bias (Rosenstock 1966; Rosenstock (Weinstein 1980) 1974) !   Self Regulatory Model (Leventhal !   Theory of Reasoned Action (TRA) 1987) (Fishbein 1975) !   Health Action Process Approach !   Theory of Planned Behaviour (HAPA) (Schwarzer 1992; (TPB) (Ajzen 1988) Schwarzer 1999) !   Self Efficacy Model (Bandura !   Precaution Adoption Process 1977) Model (PAPM) (Weinstein 1998) ! Transtheoretical Model (Stages of ! Outcome Expectancy (Bandura Change) (Prochaska 1984) 1977) ! Protection Motivation Model !   Cognitive Hypothesis Model of (Rogers 1975) Compliance (Ley 1982) !   Health Locus of Control (HLOC) !   Social Learning Theory (Bandura (Wallston 1982) 1986) !   Implementation Intentions !   Operant and Classical Conditioning (Gollwitzer 1993) (Skinner 1938). Health Belief Model En hälsofara? “Modellen om hälsouppfattningar”!   Kommer jag att drabbas? §  Mottaglighet för ohälsa!   Är det i så fall farligt? §  Hur negativa blir konsekvenserna?!   Kan jag göra något åt det? §  Möjlighet att hindra sjukdom/ohälsa!   Är det värt besväret? §  Vinster med hälsobeteende §  Orsaker (cues) till handling, interna eller externa (Rosenstock 1966; 1974) Theory of Reasoned Action Theory of Planned Behaviour “Teorin om övervägda handlingar” “Teorin om planerat beteende”•  Föreställningar om •  Föreställningar omkonsekvenser av konsekvenser av Attityd till Attityd tillhandlandet handlandet beteendet beteendet•  Värdering av dessa •  Värdering av dessakonsekvenser konsekvenser Intention Beteende Intention Beteende•  Föreställningar om •  Föreställningar omsignifikanta andras signifikanta andrasattityder till beteendet attityder till beteendet Subjektiv norm Subjektiv norm•  Motivation att vara •  Motivation att varaandra till lags andra till lags •  Interna faktorer Subjektiv •  Externa faktorer beteendekontroll (Fishbein 1975) (Ajzen 1988) 2  
  3. 3. 2012-­‐10-­‐18   Transteoretiska Modellen Insatser som underlättar övergång till nästa fas (Stages of Change) (Prochaska et al, 1997) Tillämpa beteendeförändringsmetodik Vidmakthållande Förstärk individens självkänsla och förmåga att genomföra en förändring Handling Ej fokus på ambivalens Hjälp att formulera målsättningar och Beredd prioriteringar för att uppnå förändring Fokus på diskrepans Öka medvetenhet om problemets +/- Osäker Identifiera och benämn problemet Utforska individens egna referenssystem Inte beredd (Prochaska 1984) Motiverande samtal Strukturen i MI en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka en persons egna motivation och åtagande till förändring Rollnick & Miller B = Bekräfta, aktivt noggrant lyssnande Ö = Öppna utforskande frågor !   Visa empati !   Utveckla diskrepans R = Reflektioner !   Följa med i motstånd S = Summeringar !   Uppmuntra till autonom förändring Social Learning theory Beteendeanalys ”Social inlärningsteori” Beställer hamburgare och !   Reciprok determinism- individ och miljö påverkar stor cola! varandra ”Dom tycker !   Modellinlärning jag är knäpp”! !   Uppmärksamhet !   Kvarhållande i minnet Pelles föreställning! ”I detta gäng skall man !   Motorisk reproduktion inte sticka ut och göra sig märkvärdig”! !   Motivation !   Självstyrning !   Självobservation-> bedömning -> självresponsModifierad bild från Olle Wadströms bok Att förstå och påverka beteendeproblem (Bandura) 3  
  4. 4. 2012-­‐10-­‐18   Self Efficacy Model Kognitiv beteendeterapi (KBT) Självförmåga/Självtillit Self-efficacy är tilltron till förmågan att ha kontroll över !   Ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med specifika händelser som påverkar det egna livet utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. !   Teorin utgår från social inlärningsteori !   Den tredje vågens KBT tar fasta på hur man förhåller sig till tankar !   I Socialkognitiva modeller om förändring av hälsobeteende används self-efficacy både som prediktor, !   Stor variation i praktik och teoretiskt fokus mediator och moderator !   Evidens mellan specifika behandlingsmanualer och specifika !   Självtilliten är knuten till en viss situation och inte tillstånd/problem generell !   Predicerar munhälsa (Stewart et al. 1996; Syrjälä et al. 2009) (Bandura 1977, 1997) Beteendemedicinsk prevention Några lärandemål från den och behandling föreslagna kursplanen Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Tre delar bedöms som nödvändiga för att utföra åtgärden och den tandhygienist eller tandläkare som genomför patientundervisningen enligt metoden bör ha kunskap och praktisk färdighet i: Färdighet och förmåga !   den sjukdom som en beteendeförändring syftar till att identifiera patienter i behov av mer omfattande beteendeinriktad påverka intervention inom området oral hälsa !   en lämplig kommunikationsmetod för att på ett effektivt sätt utifrån den enskilda patientens behov analysera, planera och kommunicera med patienten, exempelvis motiverande samtal (MI, ”motivational interviewing”) genomföra beteendeinriktad intervention, baserad på beteendevetenskaplig teori och metod !   de teorier och metoder som ligger till grund för att påverka människors beteende. tillämpa, kritiskt värdera och systematiskt följa upp metoder för beteendeinriktad interventionwww.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer/omriktlinjerna/omradeniriktlinjerna/patientundervisning Kontinuerlig utvärdering !   Särskilt viktigt i sammanhang då evidensen är osäker !   Hur stor beteendeförändring har skett? !   Finns hinder som ej uppmärksammats? !   Gäller både egen förmåga och intervention !   Utvärdering av intervention inkluderar även patienter som ”försvinner” !   Hur dokumentera så att uppföljning är möjlig? !   Inte detsamma som forskning men systematik är viktig 4  

×