Τεχνολογική επισκόπηση

332
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
332
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Τεχνολογική επισκόπηση

 1. 1. Διαδικαςία Επιλογήσ Τεχνολογικήσ Λύςησ για τη Δημιουργία Online Πλατφόρμασ Διεξαγωγήσ Διαγωνιςμών ΠρογραμματιςμούΠΜΣ Πληροφικής – ΑΠΘΑγαθή Δεληγιαννάκου ΑΕΜ 390Αναστασία Παπαβασιλείου ΑΕΜ 402Γιάννης Παπαδόπουλος ΑΕΜ 406 1
 2. 2. http://mooshak.dcc.fc.up.pt/ Σύςτημα για διαχείριςη διαγωνιςμών προγραμματιςμού ςτο Web. Βαςικά χαρακτηριςτικά:  Αυτόματη κρίςη υποβληθέντων προγραμμάτων (μη- ολοκληρωμένη, απαιτείται και ανθρώπινοσ έλεγχοσ)  Απαντήςεισ ςε διευκρινιςτικέσ ερωτήςεισ ςχετικά με την εκφώνηςη των προβλημάτων  Επανεκτίμηςη των προγραμμάτων  Διεπαφή διαγωνιζόμενου – κριτή – διαχειριςτή Απαιτήςεισ  Λειτουργικό ςύςτημα Linux  Έκδοςη του Apache 1.2 ή νεότερη  Έκδοςη Tcl 1.8 ή νεότερη 2
 3. 3. http://mooshak.dcc.fc.up.pt/ Για να χρηςιμοποιηθεί ςτην παρούςα προςπάθεια το Mooshak, θα έπρεπε  να εγκαταςταθεί ςε Linux server αρχικά μια εικονική μηχανή (Virtual Box)  πάνω ςτην εικονική μηχανή να εγκαταςταθεί το Ubuntu 8.10 (ή νεότερο)  Στη ςυνέχεια να εγκαταςταθεί ο Apache και η Tcl και,  Ενδεχομένωσ να χρειαςτεί η εγκατάςταςη C compiler και configuration του Apache. Τα παραπάνω έπρεπε να γίνουν με εντολέσ ςε Linux. Το Mooshak ςτισ διαθέςιμεσ οδηγίεσ παρείχε παλιέσ εντολέσ που δεν χρηςιμοποιούνται πια. Τέλοσ, ο διαθέςιμοσ server – pegasus – πιθανότατα να μην μπορούςε να υποςτηρίξει ταυτόχρονη ςύνδεςη για περιςςότερα από 10-15 άτομα. 3
 4. 4. http://www.codechef.com/ Το CodeChef είναι μια πλατφόρμα διαγωνιςμών, και επιπλέον μια κοινότητα έμπνευςησ για τουσ προγραμματιςτέσ. Είναι μη κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που ιδρύθηκε από την Directi, μια Ινδική εταιρεία λογιςμικού.  Φιλοξενεί online διαγωνιςμούσ, ςεμινάρια και εκδηλώςεισ για προγραμματιςτέσ από όλο τον κόςμο.  Υποςτηρίζει όποιον θέλει να δημιουργήςει ένα Πανεπιςτημιακό Μάθημα CodeChef ή να φιλοξενήςει το δικό του διαγωνιςμό.  Διαθέτει Wiki, Forum, Blog, Facebook Group & Application, Twitter, που βοηθούν τα 25.000 μέλη του να ενημερώνονται. 4
 5. 5. Απαιτήςεισ για Hosting Αναγνώριςη του CodeChef ωσ«Προγραμματιςτικό Συνεργάτη», τοποθέτηςη του logo ςε όλα τα διαφημιςτικά έντυπα. Πληροφορίεσ ςχετικά με την ημ/νία, το μέγεθοσ ςυμμετοχήσ και αν θα είναι ανοιχτόσ ή κλειςτόσ διαγωνιςμόσ. Τα προγράμματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται ςτο επίπεδο δυςκολίασ του CodeChef, ειδικά αν πρόκειται για ανοιχτό διαγωνιςμό, και έτςι αποφαςίζει το ίδιο αν τα προβλήματα θα είναι αποδεκτά ή όχι. Ο κώδικασ των λύςεων πρέπει να ςυντάςςεται με ςυγκεκριμένο τρόπο, καθώσ ελέγχονται αυτόματα από υπολογιςτή με καθοριςμένα αρχεία ειςόδου/εξόδου. Αν το Codechef ςυμβάλλει ςτη δημιουργία του ςετ προβλημάτων, θα πρέπει να γίνει διαμοίραςη του οικονομικού κόςτουσ που προκύπτει από αυτή τη διαδικαςία. Απαιτεί την αποςτολή 2 προβλημάτων-δείγμα που θεωρεί ο διοργανωτήσ «δύςκολα», και γραμμένα ςύμφωνα με μια ςυγκεκριμένη μορφή που περγράφεται ςτο FAQ for Program Setters. Η διοργάνωςη του διαγωνιςμού διαρκεί περίπου 2 μήνεσ. 5
 6. 6. PC^2http://pc2.ecs.csus.edu/ Σύςτημα λογιςμικού για διαχείριςη διαγωνιςμών προγραμματιςμού (όχι ςτο Web). Διεξαγωγή διαγωνιςμού μεταξύ πολλαπλών ιδρυμάτων διάφορων χωρών. Βαςικά χαρακτηριςτικά:  Αυτόματη κρίςη υποβληθέντων προγραμμάτων από το λογιςμικό.  Υποβολή διευκρινιςτικών ερωτήςεων και αποριών ςχετικά με την περιγραφή των προβλημάτων και απαντήςεισ των διαχειριςτών ςτισ ομάδεσ.  Προςαρμογή του ςυςτήματοσ ςε ενέργειεσ του διαγωνιςμού από τουσ διαχειριςτέσ(π.χ. αριθμόσ ομάδων)  Αυτόματη ενημέρωςη τησ ομάδασ για τα αποτελέςματα των υποβολών τουσ. 6
 7. 7. PC^2 Απαιτήςεισ Συμμετοχήσ Δημιουργία ομάδων τριών ατόμων. Οι ομάδεσ πρώτα ςυμμετέχουν ςε περιφερειακούσ διαγωνιςμούσ που πραγματοποιούνται ςε όλο τον κόςμο από τον Σεπτέμβριο έωσ τον Νοέμβριο κάθε έτουσ. Οι ςυμμετέχοντεσ πρέπει να έχουν λιγότερο από πέντε χρόνια ςτην πανεπιςτημιακή εκπαίδευςη πριν από το διαγωνιςμό. Οι φοιτητέσ που έχουν ςυμμετάςχει ςε δύο παγκόςμιουσ τελικούσ ή ςε πέντε περιφερειακούσ δεν επιλέγονται. Ένασ φοιτητήσ μπορεί να ςυμμετέχει για ένα μόνο ίδρυμα ςτη διάρκεια ενόσ έτουσ του διαγωνιςμού. Διάρκεια 5 ωρών για την επίλυςη 8-12 προβλημάτων προγραμματιςμού τησ επιλογήσ των διαχειριςτών πλατφόρμασ. 7
 8. 8. http://dwite.ca/ Online Πλατφόρμα Διαγωνιςμών Προγραμματιςμού. Προετοιμαςία μαθητών δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ ςτον Καναδά για τουσ διαγωνιςμούσ CCC (Canadian Computing Competition) και ECOO (Educational Computing Organization of Ontario). Απαιτήςεισ  Ομάδεσ 1-4 ατόμων.  Εγγραφή 72 ώρεσ πριν τον διαγωνιςμό.  Συγκεκριμένοσ εξοπλιςμόσ: - ένασ υπολογιςτήσ ανά ομάδα - μία αριθμομηχανή - ένα βιβλίο με αναφορά ςε ςυγκεκριμένη γλώςςα. 8
 9. 9. Prototype-ΔημιουργίαΙςτοςελίδασ  Ανάπτυξη πρωτοτύπου-πλατφόρμασ  Χρήςη τεχνολογίασ Joomla 1.7  Δημιουργία των εξήσ ενοτήτων:  Διαγωνιςμόσ-ενςωμάτωςη codepad (iframe)  Κοινότητα ςυνεργαςίασ-φόρουμ μαθητών  Ανακοινώςεισ-Μενού ανάρτηςησ αςκήςεων και ανακοίνωςησ των διαγωνιςμών.  Σύγχρονη online ςυνομιλία – chat.  Το πρωτότυπο “ανεβάςαμε” ςτον server Pegasus.  Μειονέκτημα:  Ο server Pegasus  Διαφορετικόσ χώροσ από τον ιςτότοπο του μαθήματοσ 9
 10. 10. Codepad (1/2)Λειτουργίεσ  To Codepad είναι ένασ online compliler/interpreter που μπορεί να ενςωματωθεί εύκολα ςαν frame ςε κάθε ςελίδα.  Με το Codepad μπορούμε να ελέγχουμε άμεςα την ορθότητα του κάθε προγράμματοσ που έχει γραφεί ςε μία από τισ παρακάτω γλώςςεσ: C, C++, D, Haskell, Lua, OCaml, PHP, Perl, Python, Ruby, Scheme, Tcl.  Το αποτέλεςμα εκτέλεςησ του προγράμματοσ είναι η έξοδοσ των δεδομένων αν είναι ςυντακτικά ορθό. Σε διαφορετική περίπτωςη επιςτρέφει το είδοσ και το ςημείο του κάθε λάθουσ.  Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα online αποθήκευςησ του project και το Codepad παράγει το αντίςτοιχο URL του κάθε project. 10
 11. 11. Codepad (2/2)Συνεργατικότητα  Το Codepad υποςτηρίζει τη δυνατότητα ςυνεργαςίασ ςε κάθε project (URL).  Ο κάθε χρήςτησ μπορεί να ςχολιάςει το project κάποιου άλλο είτε να “επικολλήςει” το δικό του project ςτην ίδια ςελίδα.  Το κάθε project μπορεί να είναι ιδιωτικό ή δημόςιο οπότε δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγήσ “κλειςτών” διαγωνιςμών. Στα ιδιωτικά projects η ταυτότητα του κάθε χρήςτη πιςτοποιείται από το ςύςτημα (username,password)  To κάθε project υποςτηρίζει περιγραφή οπότε μπορούμε να δημιουργήςουμε projects χωρίσ να έχουμε επικολλήςει κώδικα, απλά με την εκφώνηςη κάποιασ άςκηςησ. 11
 12. 12. Πηλζασ και Codepad Στον Πηλέα υπάρχει ήδη το μάθημα «Βαςικέσ Αρχέσ Προγραμματιςμού». Έτςι, δεν χρειάςτηκε να εξοικειωθούν οι φοιτητέσ με κάποιο άλλο περιβάλλον. Ο Πηλέασ παρέχει ήδη τα απαραίτητα εργαλεία για διαξεγωγή ενόσ διαγωνιςμού. Δεν παρέχει αυτόματη διόρθωςη, γι’ αυτό ςυνδυάςτηκε με το Codepad (ωσ iframe) ώςτε να δίνεται η δυνατότητα ςτουσ φοιτητέσ να ελέγχουν τον κώδικά τουσ. Το codepad δεν απαιτεί τη ςύνταξη του κώδικα με ςυγκεκριμένη μορφή – ελέγχει απλώσ την ορθή ή μη ςύνταξη. 12
 13. 13. 1ο Πρωτότυπο τησ πλατφόρμασ 13
 14. 14. Forum ςυζητήςεωνΕργαςίεσ προετοιμαςίασ 14
 15. 15. ΕκφώνηςηΠροβλήματοσΔιαγωνιςμού &Διάρκειάσ του 15
 16. 16. Codepadενςωματωμένο ςτονΠΗΛΕΑ 16
 17. 17. Ερωτήςεισ? 17

×