1
  Ειςαγωγή  Παρουςίαςη Σεναρίου  Ανάλυςη Απαιτήςεων  Επιςκόπηςη Τεχνολογιών  Μεθοδολογία  Αξιολόγηςη  Συμπερ...
  Συνεργαςύα με το Πανεπιςτόμιο IFNTUNG τησ  Ουκρανύασ  Ο ρόλοσ τησ ομϊδασ μασ όταν:  › Η δημιουργύα του εικονικού...
4
Το παιχνύδι πραγματοποιόθηκε ςε μικρϋσ ομϊδεσ:  διαχειριςτϋσ ϋργου ϋναντι επιτροπόσ επενδυτών υπό την  εποπτεύα του ςυ...
  Ειςαγωγή  Παρουςίαςη Σεναρίου  Ανάλυςη Απαιτήςεων  Επιςκόπηςη Τεχνολογιών  Μεθοδολογία  Αξιολόγηςη  Συμπερ...
  Προβολό παρουςιϊςεων  Υψηλόσ ποιότητασ όχοσ (voice chat), ώςτε να εύναι δυνατό η επικοινωνύα  μεταξύ των φοιτητών....
  Τεχνολογύεσ:  › OpenSim  › SecondLife  › Unity  › Open Wonderland  › Active Worlds  Αξιολόγηςη κινδύνων: ...
  Ειςαγωγή  Παρουςίαςη Σεναρίου  Ανάλυςη Απαιτήςεων  Επιςκόπηςη Τεχνολογιών  Μεθοδολογία  Αξιολόγηςη  Συμπερ...
  Φϊςη 1η Εξοικεύωςησ:  › με τον καθηγητό (face -face)  › με τη φοιτότρια (αξιολόγηςη κόςμου)  › με τουσ φοιτητϋσ ...
Chairs       Role Assignment RoomSimulation              Board        Conference Room     ...
12
 Υπόθεςη 1: Η εικονικό και η διεθνόσ ςυνεργαςύα Υπόθεςη 2: Η διεξαγωγό του role-playing παιχνιδιού, υπό την προώπόθεςη ...
Αξιολόγηςη: Υλοπούηςη ενόσ κύκλου αξιολόγηςησΑυτό – αξιολόγηςη: Ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, με τισ φϊςεισ εξοικεύωςησ:...
  Ειςαγωγή  Παρουςίαςη Σεναρίου  Ανάλυςη Απαιτήςεων  Επιςκόπηςη Τεχνολογιών  Μεθοδολογία  Αξιολόγηςη  Συμπερ...
  Συμμετοχό ςε ςυνεργατικϋσ δραςτηριότητεσ ςτον εικονικό κόςμο   85,7% παρακολούθηςη μαθημϊτων μϋςα από το OpenSim ...
  Αρχικό πϋραςμα από το δωμϊτιο ρούχων   85,7 % εύκολη η εύρεςη δωματύου  Εύκολη εύρεςη δωματύου   66,7 % κατϊλα...
  Το 41,67% που βρόκαν το κουτύ με τα ρούχα εύκολα μϋςα ςτο δωμϊτιο, όλοι τα  φόρεςαν ςτο avatar τουσ  Οι μιςού από ...
  58,33% ςυμφώνηςαν ότι ϋβλεπαν το ρολόι από την θϋςη ςτην οπούα  βρύςκονταν μϋςα ςτον χώρο ςυνεδριϊςεων   85,7% κ...
  Εύκολη εύρεςη δωματύου ςυνεδριϊςεων  85,7% κατϊλαβαν ότι η δραςτηριότητϊ τουσ θα διεξαχθεύ ςτο ςυγκεκριμϋνο  δωμϊ...
  Στο 50% όταν ξεκϊθαρο ότι η δραςτηριότητϊ τουσ θα διεξαχθεύ μϋςα ςτο  δωμϊτιο των ςυνεδριϊςεων   83,3% ςυμφώνηςε ...
  Το 58,33% ςυμφώνηςε απόλυτα ότι βρόκαν εύκολα το δωμϊτιο των  ςυνεδριϊςεων  85,7% ςυμφώνηςαν απόλυτα ότι κατϊλαβα...
  50% κατϊλαβαν ότι η δραςτηριότητϊ τουσ θα διεξαχθεύ ςτο ςυγκεκριμϋνο  δωμϊτιο   83,3% ςυμφώνηςε απόλυτα ότι κατϊλ...
 50% ϋδωςε ουδϋτερη απϊντηςη για το αν το ςυνεργατικό ςενϊριο μϋςα ςτο OpenSim τουσ βοόθηςε να ςυνεργαςτούν με τουσ ςυμφ...
  Ειςαγωγή  Παρουςίαςη Σεναρίου  Ανάλυςη Απαιτήςεων  Επιςκόπηςη Τεχνολογιών  Μεθοδολογία  Αξιολόγηςη  Συμπερ...
Υπόθεςη 1 Σύμφωνα με τισ τοποθετόςεισ και των 2 ομϊδων, ςτην περύπτωςη όπου δύο πανεπιςτόμια από διαφορετικϋσ χώρεσ, με ...
Υπόθεςη 2 Η διεξαγωγό του παιχνιδιού πραγματοποιόθηκε ςύμφωνα με το αρχικό πλϊνο  Η δραςτηριότητα ϋλαβε χώρα ςε ϋνα ερ...
Υπο-ερωτήματα2.1 «Αν ο εικονικόσ χώροσ που αναπτύχθηκε καθώσ και οι αναπαραςτάςεισ των   αντικειμένων ήταν κατανοητά» ...
2.2 «Αν οι μαθητέσ προτιμούν τη διεξαγωγή τησ ςυγκεκριμένησ δραςτηριότητασ   μέςα από το εικονικό περιβάλλον ή από την π...
2.3 «Αν το OpenSim ςυνετέλεςε ςτην εξ αποςτάςεωσ ςυνεργατική μάθηςη και ςτη   διεξαγωγή του role-playing ςεναρίου»  Ός...
  Η ενςωμϊτωςη του Sloodle ςτο περιβϊλλον του Open Sim  › Οι χρόςτεσ θα ϋχουν τη δυνατότητα μεταφορϊσ ψηφιακού εκπαιδε...
32
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

αξιοποίηση του εικονικού κόσμου «Open sim» για υποστήριξη role playing games

447 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

αξιοποίηση του εικονικού κόσμου «Open sim» για υποστήριξη role playing games

 1. 1. 1
 2. 2.  Ειςαγωγή Παρουςίαςη Σεναρίου Ανάλυςη Απαιτήςεων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Μεθοδολογία Αξιολόγηςη Συμπεράςματα Μελλοντική Έρευνα 2
 3. 3.  Συνεργαςύα με το Πανεπιςτόμιο IFNTUNG τησ Ουκρανύασ Ο ρόλοσ τησ ομϊδασ μασ όταν: › Η δημιουργύα του εικονικού κόςμου για τουσ προπτυχιακούσ φοιτητϋσ του μαθόματοσ Communications Management › Παροχό τεχνικόσ υποςτόριξησ 3
 4. 4. 4
 5. 5. Το παιχνύδι πραγματοποιόθηκε ςε μικρϋσ ομϊδεσ: διαχειριςτϋσ ϋργου ϋναντι επιτροπόσ επενδυτών υπό την εποπτεύα του ςυντονιςτό Διαθϋτουν ελϊχιςτο/μϋγιςτο χρηματικό ποςό & ςυναποφαςύζουν ωσ επιτροπό εϊν θα επενδύςουν ό όχι Moderator Παρακολουθεύ, ς χολιϊζει & ανακοινώνει ποιοσ ωφελεύταιΥπολογύζουν το χρηματικόποςό που χρειϊζονται από τουσ επενδυτϋσ & παρουςιϊζουν το project τουσ ατομικϊ 5
 6. 6.  Ειςαγωγή Παρουςίαςη Σεναρίου Ανάλυςη Απαιτήςεων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Μεθοδολογία Αξιολόγηςη Συμπεράςματα Μελλοντική Έρευνα 6
 7. 7.  Προβολό παρουςιϊςεων Υψηλόσ ποιότητασ όχοσ (voice chat), ώςτε να εύναι δυνατό η επικοινωνύα μεταξύ των φοιτητών. Ένδειξη αντύςτροφησ μϋτρηςησ › για να προςαρμόζουν την παρουςύαςη τουσ οι διαχειριςτϋσ μϋςα ςτο επιτρεπόμενο χρονικό διϊςτημα αλλϊ & › οι επενδυτϋσ να θϋτουν τισ ερωτόςεισ τουσ εντόσ των χρονικών ορύων Να υπϊρχει ςαφόσ αναπαρϊςταςη τησ εικονικόσ αύθουςασ, ώςτε να την παραλληλύζουν οι μαθητϋσ με μια παραδοςιακό αύθουςα. Να υπϊρχει διαχωριςμόσ ρόλων με βϊςη την ενδυμαςύα, ώςτε να εύναι ςαφϋσ το τι πρϋπει να κϊνει κϊθε φοιτητόσ 7
 8. 8.  Τεχνολογύεσ: › OpenSim › SecondLife › Unity › Open Wonderland › Active Worlds Αξιολόγηςη κινδύνων: › Το OpenSim εύχε το μικρότερο ςύνολο ςτον πύνακα κινδύνων (λαμβϊνοντασ υπόψη τισ πιθανότητεσ εμφϊνιςησ ενόσ κινδύνου αλλϊ & το αποτϋλεςμϊ του) 8
 9. 9.  Ειςαγωγή Παρουςίαςη Σεναρίου Ανάλυςη Απαιτήςεων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Μεθοδολογία Αξιολόγηςη Συμπεράςματα Μελλοντική Έρευνα 9
 10. 10.  Φϊςη 1η Εξοικεύωςησ: › με τον καθηγητό (face -face) › με τη φοιτότρια (αξιολόγηςη κόςμου) › με τουσ φοιτητϋσ (εξοικεύωςη & αξιολόγηςη κόςμου, δόθηκαν ερωτηματολόγια pre-test) Καθ’όλη τη διάρκεια είχαμε ςυχνή επικοινωνία με τη φοιτήτρια, χρηςιμοποιώντασ ωσ εργαλείο επικοινωνίασ το mail ή το skype, (ςύγχρονα είτε αςύγχρονα) Φϊςη 2η Role-Playing: διεξαγωγό δραςτηριότητασ › Ανϊθεςη ρόλου από τον καθηγητό μϋςα ςτην τϊξη › Δημιουργύα παρουςύαςησ (διαχειριςτϋσ) & απόφαςη του επενδυτικού ποςού (επενδυτϋσ) › Ειςαγωγό ςτο χώρο….. 10
 11. 11. Chairs Role Assignment RoomSimulation Board Conference Room Clock Discussion 11
 12. 12. 12
 13. 13.  Υπόθεςη 1: Η εικονικό και η διεθνόσ ςυνεργαςύα Υπόθεςη 2: Η διεξαγωγό του role-playing παιχνιδιού, υπό την προώπόθεςη › ότι οι φοιτητϋσ αυτού θα παύξουν το ςενϊριο τησ δραςτηριότητασ › και οι φοιτητϋσ του ΑΠΘ θα δημιουργόςουν το εικονικό αυτό περιβϊλλον, με όλα τα ςυμπληρωματικϊ εργαλεύα για την υποςτόριξη του ςεναρύουΥπο – ερωτήματα: › 2.1: Αν ο εικονικόσ χώροσ που αναπτύχθηκε καθώσ και οι αναπαραςτϊςεισ των αντικειμϋνων όταν κατανοητϊ › 2.2: Αν οι μαθητϋσ προτιμούν τη διεξαγωγό τησ ςυγκεκριμϋνησ δραςτηριότητασ μϋςα από το εικονικό περιβϊλλον ό από την παραδοςιακό διδαςκαλύα › 2.3: Αν το OpenSim ςυνετϋλεςε ςτην εξ αποςτϊςεωσ ςυνεργατικό μϊθηςη και ςτη διεξαγωγό του role-playing ςεναρύου 13
 14. 14. Αξιολόγηςη: Υλοπούηςη ενόσ κύκλου αξιολόγηςησΑυτό – αξιολόγηςη: Ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, με τισ φϊςεισ εξοικεύωςησ: › του καθηγητό › τησ φοιτότριασ › των φοιτητών Υλοποιόθηκαν όλεσ οι απαιτόςεισ; › πϋρα από το calculator & το διαδραςτικό πύνακα Τι ϋχει πϊει λϊθοσ μϋχρι ςτιγμόσ; › διόρθωςη ρολογιού (τοποθεςύα & όχοσ) › κλεύδωμα αντικειμϋνων (ατυχόματα με τα κουτιϊ) 14
 15. 15.  Ειςαγωγή Παρουςίαςη Σεναρίου Ανάλυςη Απαιτήςεων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Μεθοδολογία Αξιολόγηςη Συμπεράςματα Μελλοντική Έρευνα 15
 16. 16.  Συμμετοχό ςε ςυνεργατικϋσ δραςτηριότητεσ ςτον εικονικό κόςμο  85,7% παρακολούθηςη μαθημϊτων μϋςα από το OpenSim Από το 61,54% των φοιτητών που θα τουσ ενδιϋφερε να παρακολουθούν μαθόματα μϋςα από το OpenSim  75% θα τουσ ϊρεςε να ςυμμετϋχουν ςε περιςςότερεσ ςυνεργατικϋσ δραςτηριότητεσ ςτον εικονικό κόςμο Συνολικϊ : 46,2% θα τουσ ϊρεςε να ςυμμετϋχουν ςε ςυνεργατικϋσ δραςτηριότητεσ και να παρακολουθούν τα μαθόματϊ τουσ μϋςα από το OpenSim 16
 17. 17.  Αρχικό πϋραςμα από το δωμϊτιο ρούχων  85,7 % εύκολη η εύρεςη δωματύου Εύκολη εύρεςη δωματύου  66,7 % κατϊλαβαν ότι ϋπρεπε να περϊςουν από εκεύ πρώτα Συνολικϊ, από όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ, το 50 % κατϊλαβαν ότι ϋπρεπε να περϊςουν πρώτα από το δωμϊτιο των ρόλων και ςτην ςυνϋχεια το βρόκαν εύκολα μϋςα ςτον εικονικό κόςμο 17
 18. 18.  Το 41,67% που βρόκαν το κουτύ με τα ρούχα εύκολα μϋςα ςτο δωμϊτιο, όλοι τα φόρεςαν ςτο avatar τουσ Οι μιςού από τουσ ςυμμετϋχοντεσ που φόρεςαν ςτο avatar τουσ τα ρούχα, το 83,3% βρόκαν εύκολα το κουτύ με τα ρούχα ςτο δωμϊτιο Από όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ το 41,7%, βρόκαν εύκολα το κουτύ των ρούχων και φόρεςαν τα αντύςτοιχα ρούχα ςτα avatar τουσ 18
 19. 19.  58,33% ςυμφώνηςαν ότι ϋβλεπαν το ρολόι από την θϋςη ςτην οπούα βρύςκονταν μϋςα ςτον χώρο ςυνεδριϊςεων  85,7% κατϊλαβαν την λειτουργύα και την ςημαςύα του μϋςα ςτο ςυγκεκριμϋνο δωμϊτιο οι μιςού ςυμφώνηςαν ότι κατϊλαβαν την ςημαςύα του ρολογιού  όλοι το ϋβλεπαν από την θϋςη τουσ Συνολικϊ, 50% ϋβλεπαν το ρολόι από την θϋςη τουσ και κατϊλαβαν και την ςημαςύα του ςτον χώρο 19
 20. 20.  Εύκολη εύρεςη δωματύου ςυνεδριϊςεων 85,7% κατϊλαβαν ότι η δραςτηριότητϊ τουσ θα διεξαχθεύ ςτο ςυγκεκριμϋνο δωμϊτιο Ξεκϊθαρο ότι η δραςτηριότητα θα διεξαχθεύ μϋςα ςτο δωμϊτιο των ςυνεδριϊςεων  όλοι ςυμφώνηςαν απόλυτα ότι το βρόκαν πολύ εύκολα μϋςα ςτον εικονικό κόςμο Συνολικϊ : το 50% των ςυμμετεχόντων βρόκαν το δωμϊτιο ςυνεδριϊςεων εύκολα και κατϊλαβαν ότι ςτον ςυγκεκριμϋνο χώρο θα διεξαχθεύ η δραςτηριότητϊ τουσ 20
 21. 21.  Στο 50% όταν ξεκϊθαρο ότι η δραςτηριότητϊ τουσ θα διεξαχθεύ μϋςα ςτο δωμϊτιο των ςυνεδριϊςεων  83,3% ςυμφώνηςε ότι τα αντικεύμενα μϋςα ςτο δωμϊτιο τουσ θύμιζαν ϋνα πραγματικό χώρο ςυνεδριϊςεων Στουσ μιςούσ τα αντικεύμενα τουσ θύμιζαν ϋνα πραγματικό χώρο ςυνεδριϊςεων  83,3% τουσ όταν ξεκϊθαρο ο χώροσ διεξαγωγόσ τησ δραςτηριότητϊσ τουσ Συνολικϊ : 41,7% κατϊλαβαν το χώρο διεξαγωγόσ τησ δραςτηριότητασ αλλϊ και ο χώροσ τουσ θύμιζε ϋνα πραγματικό χώρο ςυνεδριϊςεων 21
 22. 22.  Το 58,33% ςυμφώνηςε απόλυτα ότι βρόκαν εύκολα το δωμϊτιο των ςυνεδριϊςεων 85,7% ςυμφώνηςαν απόλυτα ότι κατϊλαβαν που ϋπρεπε να καθύςουν ανϊλογα με το ρόλο τουσ Γενικϊ: οι μιςού από τουσ ςυμμετϋχοντεσ βρόκαν εύκολα το δωμϊτιο ςυνεδριϊςεων και κατϊλαβαν που ϋπρεπε να καθύςουν 22
 23. 23.  50% κατϊλαβαν ότι η δραςτηριότητϊ τουσ θα διεξαχθεύ ςτο ςυγκεκριμϋνο δωμϊτιο  83,3% ςυμφώνηςε απόλυτα ότι κατϊλαβε που ϋπρεπε να καθύςει ανϊλογα με τον ρόλο του Συνολικϊ : 41,75% των ςυμμετεχόντων κατϊλαβαν ότι το δωμϊτιο ςυνεδριϊςεων εύναι ο χώροσ διεξαγωγόσ τησ δραςτηριότητασ και κατϊλαβαν που ϋπρεπε να καθύςουν μϋςα ς’ αυτόν 23
 24. 24.  50% ϋδωςε ουδϋτερη απϊντηςη για το αν το ςυνεργατικό ςενϊριο μϋςα ςτο OpenSim τουσ βοόθηςε να ςυνεργαςτούν με τουσ ςυμφοιτητϋσ τουσ πιο εύκολα απ’ ότι με τισ παραδοςιακϋσ μεθόδουσ  όλοι ςυμφώνηςαν ότι το OpenSim εύναι πιο ενδιαφϋρουςα ςυνεργατικό μϋθοδοσ από τισ παραδοςιακϋσ μεθόδουσ 91,67% βρόκαν το OpenSim πιο ενδιαφϋρουςα ςυνεργατικό μϋθοδο 54,5% όταν ουδϋτεροι ςτο ότι τουσ βοόθηςε να ςυνεργαςτούν πιο εύκολα με τουσ ςυμφοιτητϋσ τουσ Γενικϊ : 50% όταν ουδϋτεροι για το ότι το OpenSim αποτελεύ μια πιο ενδιαφϋρουςα μϋθοδο ςυνεργαςύασ από τισ παραδοςιακϋσ και ότι τουσ βοόθηςε να ςυνεργαςτούν ευκολότερα με τουσ ςυμφοιτητϋσ τουσ 24
 25. 25.  Ειςαγωγή Παρουςίαςη Σεναρίου Ανάλυςη Απαιτήςεων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Μεθοδολογία Αξιολόγηςη Συμπεράςματα Μελλοντική Έρευνα 25
 26. 26. Υπόθεςη 1 Σύμφωνα με τισ τοποθετόςεισ και των 2 ομϊδων, ςτην περύπτωςη όπου δύο πανεπιςτόμια από διαφορετικϋσ χώρεσ, με διαφορετικό γλώςςα και εντελώσ διαφορετικϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα, δύνανται να ςυνεργαςτούν αποτελεςματικϊ › Αρκεύ να ϋχουν ςυχνό επικοινωνύα, επαρκό ανατροφοδότηςη. Επομϋνωσ, η χρόςη εργαλεύων επικοινωνύασ (όπωσ πχ. το Skype, το e-mail), κρύνονται μϋχρι ςτιγμόσ απαραύτητα για την επύτευξη απομακρυςμϋνησ ςυνεργαςύασ. 26
 27. 27. Υπόθεςη 2 Η διεξαγωγό του παιχνιδιού πραγματοποιόθηκε ςύμφωνα με το αρχικό πλϊνο Η δραςτηριότητα ϋλαβε χώρα ςε ϋνα εργαςτόριο Ωςτόςο, η επικοινωνύα των φοιτητών γινόταν αποκλειςτικϊ από το OpenSim 27
 28. 28. Υπο-ερωτήματα2.1 «Αν ο εικονικόσ χώροσ που αναπτύχθηκε καθώσ και οι αναπαραςτάςεισ των αντικειμένων ήταν κατανοητά» Περιςςότεροι από τουσ μιςούσ θεώρηςαν κατανοητϊ τισ αναπαραςτϊςεισ αλλϊ και τον εικονικό χώρο Το 58,3% θεωρεύ ότι όταν ευδιϊκριτα τα αντικεύμενα που μπορούςαν να καθύςουν ςτον χώρο ςυνεδριϊςεων το 66,7% πιςτεύει ότι όταν εύκολη η αλλαγό διαφανειών κατϊ την διϊρκεια τησ παρουςύαςησ το 58,3% κατϊλαβαν την χρηςιμότητα του ρολογιού ςτο χώρο των ςυνεδριϊςεων και το 58,3% βρόκαν ότι όταν εύκολο το δωμϊτιο ςυνεδριϊςεων › Γενικϊ, το 69,2% των φοιτητών δόλωςε ότι εύχε ικανοποιητικό εμπειρύα από την χρόςη του OpenSim ςτη διεξαγωγό τησ δραςτηριότητϊσ τουσ. 28
 29. 29. 2.2 «Αν οι μαθητέσ προτιμούν τη διεξαγωγή τησ ςυγκεκριμένησ δραςτηριότητασ μέςα από το εικονικό περιβάλλον ή από την παραδοςιακή διδαςκαλία» Η πλειοψηφύα των φοιτητών προτιμϊει τη διεξαγωγό τησ δραςτηριότητασ μϋςα από το OpenSim, ςε περύπτωςη που δεν υπϊρχει η δυνατότητα επύτευξησ τησ παραδοςιακόσ διδαςκαλύασ Το 91,67% των μαθητών πιςτεύει ότι το OpenSim εύναι πιο ενδιαφϋρον από τισ παραδοςιακϋσ μεθόδουσ Το 66,67% ότι εύναι πιο εύκολο Όλοι οι μαθητϋσ δόλωςαν ότι το OpenSim εύναι πιο ευχϊριςτο Το 66,67% ότι προωθεύ την καλύτερη ςυνεργαςύα Το 91,67% ότι περιϋχει καλύτερα επικοινωνιακϊ εργαλεύο Και το 58,33% ότι περιϋχει καλύτερα ςυνεργατικϊ εργαλεύα Επύςησ αν δεν εύχαν την παραδοςιακό μϋθοδο, το 75% δόλωςε ότι θα ςυνϋχιζε να χρηςιμοποιεύ το OpenSim.  Βλϋπουμε ότι ό ςυντριπτικό πλειοψηφύα προτιμϊει & ϋχει κύνητρο να χρηςιμοποιόςει το OpenSim  Ο παρϊγοντασ που θα μπορούςε να βελτιωθεύ εύναι τα ςυνεργατικϊ εργαλεύα που παρϋχονται 29
 30. 30. 2.3 «Αν το OpenSim ςυνετέλεςε ςτην εξ αποςτάςεωσ ςυνεργατική μάθηςη και ςτη διεξαγωγή του role-playing ςεναρίου» Όςον αφορϊ ςτην εξ’ αποςτϊςεωσ ςυνεργατικό μϊθηςη δεν εξϊχθηκαν αποτελϋςματα καθώσ οι μαθητϋσ κατϊ τη διϊρκεια διεξαγωγόσ τησ δραςτηριότητασ βρύςκονταν όλοι μαζύ ςτην ύδια αύθουςα Το 38,5% όταν ουδϋτεροι ςτο αν η εμπειρύα τουσ ςτο OpenSim τουσ φϊνηκε κουραςτικό Ενώ το μεγαλύτερο ποςοςτό των φοιτητών δόλωςαν ότι ϋμειναν αρκετϊ ικανοποιημϋνοι από την ςυγκεκριμϋνη εμπειρύα τουσ και ότι θα όθελαν να παρακολουθούν τα μαθόματϊ τουσ μϋςα από την πλατφόρμα του OpenSim και να ςυμμετϋχουν ςε περιςςότερεσ παρόμοιεσ ςυνεργατικϋσ δραςτηριότητεσ 30
 31. 31.  Η ενςωμϊτωςη του Sloodle ςτο περιβϊλλον του Open Sim › Οι χρόςτεσ θα ϋχουν τη δυνατότητα μεταφορϊσ ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομϋνου από το Moodle ςτο OpenSim Η υλοπούηςη calculator › οι χρόςτεσ θα μπορούν να κϊνουν τουσ υπολογιςμούσ τουσ μϋςα ςτον εικονικό κόςμο 31
 32. 32. 32

×