Προχωρημϋνα Θϋματα Επικοινωνύασ   Ανθρώπου-Τπολογιςτό“Web 3.0-MMI-ΕΡΓΑΛΕΙΟ Pencil     Project”     29.05.2012
HCI, δυο λόγια… Η περιοχό τησ επιςτόμησ που εύναι γνωςτό ωσ Αλληλεπίδραςη Ανθρώπου – Τπολογιςτό ϋχει ωσ αντικεύμενο: ◦ τη ...
HCI ή MMI, δυο λόγια…  Βρύςκει ευρεύα χρόςη από τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1980.  Η ςυςτηματικό ϋρευνα τησ ανθρώπινησ...
HCI, δυο λόγια ακόμα…Όταν μιλούμε για αλληλεπύδραςη ανθρώπου – υπολογιςτό δεν αναφερόμαςτε κατ’ ανϊγκη ςε ϋνα μεμονωμϋνο ...
•Μετϊβαςη από το Web 2.0•Φαρακτηριςτικϊ του Web 3.0•Οριςμόσ του Web 3.0•Web 4.0Η ΢ΗΜΑ΢ΙΑ ΣΟΤ WEB 3.0
Ανϊγκη μετϊβαςησ από το Web2.0  Απαραύτητη η επϋκταςη τησ τεχνολογύασ, αν δεν θϋλουμε να βιώςουμε  μια «κρύςη νομιμοπο...
Εμφϊνιςη του Web 3.0  Γεννιϋται το ΢ημαςιολογικό Διαδύκτυο (Semantic Web) ό Web   3.0   ◦ Τπόςχεται να οργανώςει τη...
Οριςμού του Web 3.0  Σο ΢ημαςιολογικό Δύκτυο εύναι μια ςυνεργατικό κύνηςη τησ «Κοινοπραξύασ του  WWW» (W3C), η οπούα π...
Άλλοι οριςμού…Web 3.0 Η Σρύτη φϊςη ςτην εξϋλιξη του World Wide Web, βαςιςμϋνη ςτην ιδϋα ότι το Διαδύκτυο «καταλαβαύνει» ...
Web Squared!!! Εκεύ που το Web θα ςυναντόςει τον Κόςμο… εκεύ βρύςκεται το Web Squared ό Web 4.0  ◦ Με πιο εξελιγμϋνο ...
www.evolus.vn/pencil/  Χώρα     Κωδικόσ    Χώρα    Κωδικόσ    Χώρα    Κωδικόσ        Διαδικτύου...
STORYBOARD ΜΕ ΣΟΕΡΓΑΛΕΙΟPENCIL PROJECT
Εργαλεύο προτυποπούηςησ (PencilProject)
Εργαλεύο προτυποπούηςησ (PencilProject)
Εργαλεύο προτυποπούηςησ (PencilProject)
ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ       ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ       ΠΡΟ΢ΟΧΗ ΢Α΢!ΕΡΩΣΗ΢ΕΙ΢?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HCI

773 views
733 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
452
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HCI

 1. 1. Προχωρημϋνα Θϋματα Επικοινωνύασ Ανθρώπου-Τπολογιςτό“Web 3.0-MMI-ΕΡΓΑΛΕΙΟ Pencil Project” 29.05.2012
 2. 2. HCI, δυο λόγια… Η περιοχό τησ επιςτόμησ που εύναι γνωςτό ωσ Αλληλεπίδραςη Ανθρώπου – Τπολογιςτό ϋχει ωσ αντικεύμενο: ◦ τη μελϋτη, ◦ το ςχεδιαςμό, ◦ την ανϊπτυξη και ◦ την αξιολόγηςη διαδραςτικών υπολογιςτικών ςυςτημϊτων (interactive computer systems), δηλαδό ςυςτημϊτων που αλληλεπιδρούν ςε μεγϊλο βαθμό με τουσ χρόςτεσ τουσ . (ACM SIGCHI, 1992)
 3. 3. HCI ή MMI, δυο λόγια… Βρύςκει ευρεύα χρόςη από τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1980. Η ςυςτηματικό ϋρευνα τησ ανθρώπινησ επύδοςησ ξεκύνηςε ςτισ αρχϋσ του προηγούμενου αιώνα ςτα εργοςτϊςια, με ϋμφαςη ςτισ χειρονακτικϋσ εργαςύεσ. Ο δεύτεροσ παγκόςμιοσ πόλεμοσ αποτϋλεςε ϋνα πεδύο μελϋτησ τησ αλληλεπύδραςησ ανθρώπων – μηχανών καθώσ, κϊθε πλευρϊ προςπαθούςε να παρϊγει πιο αποτελεςματικϊ οπλικϊ ςυςτόματα. Αυτό οδόγηςε ςε ϋνα κύμα ενδιαφϋροντοσ για αυτό το τομϋα ανϊμεςα ςε ερευνητϋσ και τελικϊ ςυςτϊθηκε η Ergonomics Research Society το 1949. Καθώσ η χρόςη υπολογιςτών ϋγινε πιο διαδεδομϋνη, ϋνασ αυξανόμενοσ αριθμόσ ερευνητών εξειδικεύτηκε ςτη μελϋτη τησ αλληλεπύδραςησ ανϊμεςα ςε ανθρώπουσ και υπολογιςτϋσ απαςχολούμενοι κυρύωσ με την φυςικό, ψυχολογικό και θεωρητικό ϊποψη αυτόσ τησ διαδικαςύασ. Αυτό η ϋρευνα αρχικϊ ονομϊςτηκε Man - Machine Interaction (MMI) αλλϊ τελικϊ μετατρϊπηκε ςε Human - Computer Interaction ςε αναγνώριςη του ξεχωριςτού ενδιαφϋροντοσ ςτουσ υπολογιςτϋσ.
 4. 4. HCI, δυο λόγια ακόμα…Όταν μιλούμε για αλληλεπύδραςη ανθρώπου – υπολογιςτό δεν αναφερόμαςτε κατ’ ανϊγκη ςε ϋνα μεμονωμϋνο χρόςτη και ϋνα προςωπικό υπολογιςτό: Με τον όρο χρήςτησ μπορεύ να αναφερόμαςτε ςε ϋνα χρόςτη, ςε μύα ομϊδα χρηςτών που εργϊζονται μαζύ ό ςτο ςύνολο χρηςτών ενόσ οργανιςμού, όπου κϊθε ϋνασ αςχολεύται με ϋνα μϋροσ ενόσ ϋργου. Με τον όρο υπολογιςτήσ αναφερόμαςτε ςε ο, τιδόποτε εύτε αυτό εύναι ϋνασ απλόσ υπολογιςτόσ εύτε ϋνα υπολογιςτικό ςύςτημα μεγϊλησ κλύμακασ. Με τον όρο αλληλεπίδραςη αναφερόμαςτε ςτην επικοινωνύα ανϊμεςα ςε ϋνα χρόςτη και ϋνα υπολογιςτό ϊμεςα ό ϋμμεςα. Η ϊμεςη αλληλεπύδραςη ςυμπεριλαμβϊνει ϋνα διϊλογο με ανατροφοδότηςη και ϋλεγχο καθ’ όλη τη διϊρκεια επύτευξησ του ςτόχου. Η ϋμμεςη μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει μια διαδοχικό εκτϋλεςη μιασ ςειρϊσ βημϊτων χωρύσ επϋμβαςη του χρόςτη ό και «ϋξυπνουσ» αιςθητόρεσ ελϋγχου του περιβϊλλοντοσ (Dix et al, 2004).
 5. 5. •Μετϊβαςη από το Web 2.0•Φαρακτηριςτικϊ του Web 3.0•Οριςμόσ του Web 3.0•Web 4.0Η ΢ΗΜΑ΢ΙΑ ΣΟΤ WEB 3.0
 6. 6. Ανϊγκη μετϊβαςησ από το Web2.0 Απαραύτητη η επϋκταςη τησ τεχνολογύασ, αν δεν θϋλουμε να βιώςουμε μια «κρύςη νομιμοπούηςησ με τη νϋα γενιϊ» ◦ Tαχϋωσ αναπτυςςόμενη «ψηφιακό αποςύνδεςη» Από απλό κατανϊλωςη πληροφοριών προσ την παραγωγό γνώςησ Η αναπτυξιακό, επιτυχημϋνη χρόςη του Web 2.0 δεν πρϋπει να θεωρεύται δεδομϋνη Αν θϋλουμε να λύςουμε τα πιο πιεςτικϊ προβλόματα του κόςμου, πρϋπει να θϋςουμε ςε λειτουργύα τη δύναμη του Web ◦ Σεχνολογύεσ ◦ Επιχειρηματικϊ μοντϋλα, και κυρύωσ, ◦ Υιλοςοφύα για:  Ανοικτότητα  ςυλλογικό νοημοςύνη  Διαφϊνεια Πρϋπει να οδηγόςουμε το Web ςε ϋνα ϊλλο επύπεδο.
 7. 7. Εμφϊνιςη του Web 3.0 Γεννιϋται το ΢ημαςιολογικό Διαδύκτυο (Semantic Web) ό Web 3.0 ◦ Τπόςχεται να οργανώςει την πληροφορία όλου του κόςμου, με ϋναν τρομερϊ πιο λογικό τρόπο απ’ ότι μπορεύ να πετύχει η Google με την τωρινό τησ ςχεδύαςη Πραγματικό ανϊγκη, ειδικϊ από την ϊποψη τησ κατανοόςησ τησ μηχανόσ ςε αντύθεςη με την ανθρώπινη κατανόηςη Απαιτείται μια δηλωτική, οντολογική γλώςςα για να παρϊγει οντότητεσ, τισ οπούεσ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει ο υπολογιςτόσ για να αιτιολογεύ τισ πληροφορύεσ και να βγϊζει ςυμπερϊςματα Χαρακτηριςτικά1. Η γνώςη θα αναπαρύςταται με τρόπο κατανοητό 1. και από τουσ ανθρώπουσ και από τουσ υπολογιςτϋσ2. Οι διαφορετικϋσ μορφϋσ γλώςςασ θα αρχύςουν να γύνονται αλληλϋνδετεσ και να εναλλϊςςονται μεταξύ τουσ3. Όταν η γνώςη θα κωδικοποιηθεύ με ςημαςιολογικό τρόπο: 1. θα εύναι διαφανόσ και προςβϊςιμη κϊθε ςτιγμό από μια ποικιλύα «ςκεπτόμενων» μηχανών
 8. 8. Οριςμού του Web 3.0 Σο ΢ημαςιολογικό Δύκτυο εύναι μια ςυνεργατικό κύνηςη τησ «Κοινοπραξύασ του WWW» (W3C), η οπούα προωθεύ μια κοινό μορφό για τα δεδομϋνα ςτο Διαδύκτυο Με την ενθϊρρυνςη τησ ϋνταξησ ςημαςιολογικού περιεχομϋνου ςτισ ιςτοςελύδεσ, το Web 3.0 ςτοχεύει ςτη μετατροπό του τωρινού διαδικτύου με τα αδόμητα αρχεύα, ςε ϋνα «Διαδύκτυο Δεδομϋνων Σο ΢ημαςιολογικό Δύκτυο παρϋχει ϋνα κοινό πλαύςιο που επιτρϋπει τη διαμούραςη και την επαναχρηςιμοπούηςη των δεδομϋνων ςε εφαρμογϋσ, επιχειρόςεισ και ςε online κοινότητεσ Ο όροσ επινοόθηκε από τον Tim Berners-Lee, τον εφευρϋτη του WWW και διευθυντό τησ W3C, που επιβλϋπει την ανϊπτυξη των προτεινόμενων προτύπων του Semantic Web Ο Tim Berners-Lee ορύζει το Semantic Web ωσ ◦ «ένα δίκτυο δεδομένων που μπορεί να επεξεργαςτεί άμεςα και έμμεςα από τισ μηχανέσ»
 9. 9. Άλλοι οριςμού…Web 3.0 Η Σρύτη φϊςη ςτην εξϋλιξη του World Wide Web, βαςιςμϋνη ςτην ιδϋα ότι το Διαδύκτυο «καταλαβαύνει» τα κομμϊτια τησ πληροφορύασ που αποθηκεύςει και εύναι ικανό να κϊνει λογικϋσ ςυνδϋςεισ μεταξύ τουσ«Με το Web 3.0, το Διαδίκτυο γίνεται εξυπνότερο, ςε μαθαίνει καλύτερα από το ιςτορικό αναζήτηςήσ ςου (και από όλα όςα ςυνειςέφερεσ ςε αυτό κατά τη διάρκεια του Web 2.0), και αυτόματα ςου παραδίδει ςχετικό περιεχόμενο» 13th MAY 2010 BIZCOMMUNITY.COM
 10. 10. Web Squared!!! Εκεύ που το Web θα ςυναντόςει τον Κόςμο… εκεύ βρύςκεται το Web Squared ό Web 4.0 ◦ Με πιο εξελιγμϋνο ςημαςιολογικό ιςτό ◦ Με ϋμφαςη ςτην εξϋλιξη ◦ Με ανϊπτυξη και κατανόηςη κατανεμημϋνων πληροφοριακών ςυςτημϊτων ανθρώπου και μηχανών  που λειτουργούν ςε παγκόςμιο επύπεδο με τισ  Σεχνητό Νοημοςύνη  Τπολογιςτικό Γλωςςολογύα  Γλωςςικό Σεχνολογύα  να παύζουν βαςικό ρόλο
 11. 11. www.evolus.vn/pencil/ Χώρα Κωδικόσ Χώρα Κωδικόσ Χώρα Κωδικόσ Διαδικτύου Διαδικτύου ΔιαδικτύουΑζερμπαΰτζάν .az Αυςτραλία .au Γαλλία .frΑίγυπτοσ .eg Αυςτρία .at Γερμανία .deΑιθιοπία .et Αφγανιςτάν .af Ελβετία .chΑΰτή .ht Βατικανό .va Ελλάδα .grΑκτή Ηνωμένεσ .ci Βέλγιο .be .usΕλεφαντοςτ. Πολιτείεσ ΗνωμένοΑλβανία .al Βενεζουέλα .ve .uk ΒαςίλειοΑλγερία .dz Βερμούδεσ .bm Ιςπανία .esΑργεντινή .ar Βιετνάμ .vn Ιταλία .itΑρμενία .am Βιρμανία .mm Κύπροσ .cy
 12. 12. STORYBOARD ΜΕ ΣΟΕΡΓΑΛΕΙΟPENCIL PROJECT
 13. 13. Εργαλεύο προτυποπούηςησ (PencilProject)
 14. 14. Εργαλεύο προτυποπούηςησ (PencilProject)
 15. 15. Εργαλεύο προτυποπούηςησ (PencilProject)
 16. 16. ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΧΗ ΢Α΢!ΕΡΩΣΗ΢ΕΙ΢?

×