Prezentare Pos Cce 10 05 2007
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Prezentare Pos Cce 10 05 2007

on

 • 2,345 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,345
Views on SlideShare
2,338
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
28
Comments
0

1 Embed 7

http://www.slideshare.net 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Prezentare Pos Cce 10 05 2007 Prezentare Pos Cce 10 05 2007 Presentation Transcript

 • Asisten ţ a financiar ă comunitar ă acordat ă Rom â niei – Stat Membru al Uniunii Europene. Implicarea Ministerului Economiei ş i Finantelor î n gestionarea fondurilor structurale dup ă data ader ă rii. Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice
 • Instrumentele structurale ale UE 2007 - 2013
  • Fondul European de Dezvoltare Regional ă (FEDR)
  • Fondul Social European (FSE)
  • Fondul de Coeziune (FC)
  • Ac ţ iuni complementare:
  • Fondul European pentru Agricultur ă ş i Dezvoltare Rural ă (FEADR)
  • Fondul European pentru Pescuit (FEP)
 • Programele Opera ţ ionale Ministerul Economiei şi Finan ţ elor 7. Asistenţă Tehnică Ministerul Internelor ş i Reformei Administrative 6. Dezvoltarea capacitatii administrative Ministerul Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Publice ş i Locuin ţ elor 5. Dezvoltarea Regională Ministerul Muncii, Familiei ş i Egalit ăţ ii de Ş anse 4. Dezvoltarea Resurselor Umane Ministerul Mediului şi Dezvolt ă rii Durabile 3. Infrastructură de Mediu Ministerul Transporturilor 2. Infrastructură de Transport Ministerul Economiei şi Finan ţ elor 1. Creşterea Competitivităţii Economice COORDONATOR - Ministerul Economiei şi Finan ţ elor Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) AUTORITATE DE MANAGEMENT PROGRAM OPERAŢIONAL (PO)
 • Programul Opera ţ ional Sectorial “Cre ş terea Competitivit ăţ ii Economice”
  • răspunde, pe de o parte primei priorităţi a PND 2007 – 2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de alta parte priorităţii a doua a Cadrului Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, contribuind în acelaşi timp la implementarea tuturor celorla l te priorităţi ale CNSR.
 • Obiectiv general al POS-Cre ş terea Competitivit ăţ ii Economice
  • C reşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii.
  • Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE .
  • Autoritatea de management pentru POS „Cresterea competitivitatii economice”
  • Î n cadrul Ministerul ui Economiei ş i Finan ţ elor
  • Organisme intermediare desemnate pentru POS „Creşterea competitivităţii economice”
  • (în funcţie de domeniul de intervenţie / sfera de responsabilitate)
    • Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale;
    • Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
    • Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) ;
    • Direcţia Generală Politică Energetică ( DGPE ) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • Structura strategiei (cu alocarea financiar ă indicativ ă pe axe) 3.011 Mld.Euro Total (în preţuri curente) 2,98% cca. 90 5. Asisten ţă tehnic ă 24,08% cca. 725 4. Creste rea eficienţei energetice ş i a siguran ţ ei aprovizion ă rii , în contextul combaterii schimbării climatice 15,62% cca. 470 3. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru secto arele public şi privat 21,45% cca. 646 2. C ercetare , dezvoltare tehnologic ă şi inovare pentru competitivitate 35,87% cca. 1.080 1. Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie % M il. Euro Finan ţ are public ă (FEDR+Buget na ţ ional) Axa prioritar ă
 • Axa prioritar ă 1 – Un sistem inovativ ş i eco-eficient de produc ţ ie
  • Organism intermediar : Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi
  • Profesii Liberale
  • Alocare bugetar ă (din total POS) – 35,87%
  • Domeniile majore de interven ţ ie :
  • 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor , î n special IMM-uri ;
  • 1.2. A ccesul IMM-urilor la finanţare;
  • 1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil .
  • Beneficiari :
  • Pentru investitii productive – î ntreprinderi din sectoare productive, IMM-uri ş i î ntreprinderi mari, cu excep ţ ia sectoarelor exceptate de legislatia europeana ref. la fonduri structurale ş i cea de ajutor de stat ;
  • Pentru celelalte opera ţ iuni – IMM-uri.
 • Axa prioritar ă 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică ş i inovare pentru competitivitate
  • Organism intermediar: Autoritatea Na ţ ional ă pentru Cercetare Ş tiin ţ ific ă
  • www.mct.ro , Tel. 318.30.68; Fax. 318.30.60
  • Alocare bugetar ă (din total POS) – 21,45%
  • Domeniile majore de interven ţ ie :
  • 2.1 CD î n parteneriat î ntre universit ăţ i/ institute de cercetare-dezvoltare ş i î ntreprinderi , î n vederea ob ţ inerii de rezultate aplicabile î n economie ;
  • 2.2 Investi ţ ii pentru infrastructura de CDI ;
  • 2.3 Accesul î ntreprinderilor la activit ăţ i de CDI ( î n special IMM-uril e ) .
  • Beneficiari :
  • institute de cercetare ;
  • universit ăţ i ;
  • IMM-uri .
 • Axa prioritar ă 3 – Tehnologia informa ţ iei ş i comunica ţ iilor pentru sectoarele privat ş i public
  • Organism intermediar : Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei ( Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ăţ ii Informa ţ ionale)
  • www.mcti.ro , Tel: 311 41 40, Fax: 311 41 41, E-mail: fonduri@mcti.ro
  • Alocare bugetar ă (din total POS) – 15,62 %
  • Domeniile majore de interven ţi e :
  • 3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei ;
  • 3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice ;
  • 3.3. Dezvoltarea e-economiei ;
  • Beneficiari :
  • IMM-uri ;
  • Autoritati locale ;
  • ONG-uri .
 • Axa prioritar ă 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice
  • Organism intermediar : Direc ţ ia General ă Politic ă Energetic ă (M . E . F)
  • Organismul Intermediar pentru Energie , www.minind.ro
  • Tel. 20.25.385, Fax: 20.25.392, E-mail: asistenta-oie@minind.ro
  • Alocare bugetar ă (din total POS) – 24,08%
  • Domeniile majore de interven ţ ie :
  • 4.1. Energie eficienta şi sustenabila (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic) ;
  • 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde” ;
  • 4.3. Diversificarea re ţ elelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie .
  • Beneficiari :
  • Î ntreprinderi din sectorul energetic, î ntreprinderi ;
  • Î ntreprinderi, Autorit ăţ i locale ;
  • Î ntreprinderi din sectorul energetic .
 • Axa prioritar ă 5 – Asisten ţă Tehnic ă
  • Alocare bugetar ă (din total POS) – 2,98%
  • Domeniile majore de interven ţ ie :
  • Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE
  • Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI
  • Beneficiari :
  • Autoritatea de M anagement, Organismele Intermediare, Comitetul de Monitorizare, Beneficiari.
 • Documentul cadru de implementare (DCI) este documentul care detaliaz ă modul î n care se implementeaz ă strategia ş i priorit ăţ ile Programului Opera ţ ional Sectorial „ Cre ş terea Competitivit ăţ ii Economice”
   • Con ţ ine, î n principal:
   • Domeniile prioritare ş i opera ţ iunile prin care se implementeaz ă fiecare ax ă prioritar ă ;
   • Durata operaţiunilor ;
   • Categorizarea intervenţiilor la nivelul domeniului major de intervenţie
  • (t ema prioritară , tipul teritoriului, forma de finan ţ are) ;
   • Mărimea grantului ;
   • Eligibilitatea proiectelor / beneficiarilor şi criteriile de selecţie ;
   • Proceduri pentru implementare la nivel de op eraţiun e ;
   • Indicatorii de monitorizare (de realizare si rezultat) relevan ţ i;
   • Tipul de beneficiari eligibili;
 • DCI - î n stadiu de proiect poate fi consultat integral pe site-ul nostru www.minind.ro î n sec ţ iunea Fonduri Structurale Astept ă m observa ţ iile ş i comentariile dumneavoastr ă la urm ă toarea adres ă : [email_address]
 • Sistemul de implementare Autoritatea de Management este responsabil ă cu managementul ş i implementarea programului opera ţ ional . Monitorizarea POS CCE este responsabilitatea Autorit ăţ ii de Management, sub controlul Comitetului de Monitorizare. Organismul Intermediar , prin acord de delegare cu Autoritatea de Management, este responsabil î n principal pentru implementarea opera ţ iunilor din POS CCE .
 • Schema de implementare a unui PO Uniunea Europeană Autoritatea de management Autoritatea de plată Comitet de monitorizare Organism intermediar Beneficiar Comitet de evaluare plăţi Propuneri proiecte criterii aprobare rapoarte Schema de implementare a unui PO Uniunea Europeană Autoritatea de management Autoritatea de certificare Comitet de monitorizare Organism intermediar Beneficiar Comitet de evaluare plăţi Propuneri proiecte criterii aprobare rapoarte
 • Criterii de eligibilitate ş i selec ţ ie
  • Criterii generale
  • Conformitatea proiectului cu obiectivele opera ţ iunii descrise î n “Apelul de propuneri” .
  • Eligibilitatea proiectelor ş i a cheltuielilor.
  • Solicitantul s ă desf ăş oare activit ăţ i economice incluse î n clasificarea indicat ă î n PC ş i specificat ă î n ghidul pentru solicitan ţ i.
  • Solicitantul s ă fie o î ntreprindere î nfiin ţ at ă î n Rom â nia, conform legisla ţ iei rom â ne ş ti.
  • Solicitantul s ă nu aib ă datorii publice restante, conform legisla ţ iei na ţ ionale.
  • Solicitantul nu trebuie s ă fie î n situa ţ ie de faliment sau lichidare, afacerea s ă nu fie gestionat ă de un judecator sindic, s ă nu aib ă alte restric ţ ii asupra activit ăţ ilor comerciale, î n conformitate cu legea.
  • Proiectul s ă se î ncadreze î n durata de timp stabilit ă î n apelul de propuneri.
 • Criterii de eligibilitate ş i selec ţ ie
  • Criterii generale (continuare)
  • Proiectul s ă fie implementat î n Rom â nia.
  • Solicitantul trebuie s ă anexeze toate documentele solicitate, necesare î nceperii proiectului.
  • Î n cazul î ntreprinderilor noi, existen ţ a unei garan ţ ii bancare.
  • Î n cazul î ntreprinderilor existente, solicitantul va avea minim 2 ani de activitate economic ă ş i profit opera ţ ional î n ultimii 2 ani financiari.
 • Criterii de eligibilitate ş i selec ţ ie
  • Criterii specifice
  • Î n func ţ ie de tipul de opera ţ iune, pot fi avute î n considerare criterii specifice, cum ar fi:
  • Contribu ţ ia financiar ă a solicitantului (ex. raportul î ntre capitalul propriu ş i totalul investi ţ iilor eligibile) .
  • Nivelul grantului solicitat (ex. raportul î ntre grantul maxim posibil, potrivit regulilor, ş i grantul cerut de solicitant) .
  • Nivelul de inovare al proiectului (ex. raportul î ntre investi ţ ii î n licen ţ e, brevete, m ă rci ş i know how ş i totalul investi ţ iilor eligibile) .
  • Structura investi ţ iilor (ex. raportul î ntre investi ţ iile î n echipamente de produc ţ ie ş i totalul investi ţ iilor eligibile) .
  • Cre ş te rea num ă rului locurilor de munc ă (raportul î ntre num ă rul de noi angaja ţ i ş i totalul costurilor eligibile) .
 • Criterii de eligibilitate ş i selectie
  • Criterii orizontale
  • Contribu ţ ia la protec ţ ia mediului (ex. reducerea m ă surabil ă a consumului de energie, a de ş eurilor, a emisiilor de noxe, etc, î n decursul unui an dup ă î ncheierea investi ţ iilor - posibil s ă fie demonstrat ă prin expertiz ă sau printr-o certificare de mediu) .
  • Egalitatea de ş anse .
 • De la cererea de finan ţ are la selec ţ ia proiectelor
  • Î n majoritatea cazurilor, proiectele sunt selectate prin apeluri de propuneri adresate poten ţ ialilor beneficiari .
  • Apelurile , de regul ă , sunt publicate de c ă tre OI-uri ş i trebuie s ă con ţ in ă cel pu ţ in urm ă toarele informa ţ ii:
  • Beneficiari eligibili, proiecte ş i cheltuieli eligibile;
  • Criterii de selec ţ ie, alte cerin ţ e de eligibilitate;
  • Metodele, criteriile ş i planificarea evalu ă rii proiectelor depuse;
  • Bugetul alocat opera ţ iunii;
  • Procedurile de contractare, situatiile de anulare a contractului;
  • Condi ţ iile pentru cererile de pl ăţ i;
  • Obliga ţ iile beneficiarului.
  • Formularul de cerere de finan ţ are ş i lista documentelor solicitate pentru depunerea proiectului vor fi anexate apelului.
  • Cererile sunt depuse la OI-uri, î n func ţ ie de datele fixate î n apel.
 • Ce con ţ ine dosarul de finan ţ are?
  • Cerere de finan ţ are standard la nivelul proiectelor finan ţ ate din FEDR ce con ţ ine: descrierea proiectului, obiective, durata de implementare, buget (defalcat pe surse), indicatori de performan ţă , etc.
  • Business plan sau studiu de fezabilitate (pentru proiecte de investi ţ ii mari); complexitatea documentelor este propor ţ ional ă cu valoarea grantului .
  • Documentele doveditoare pentru eligibilitatea aplicantului .
  • Î n cazul î n care un proiect este selectat, se semneaz ă contractul de de finan ţ are, ce con ţ ine ş i prevederi referitoare la obliga ţ iile beneficiarului (p ă strare documente, respectarea regulilor de vizibilitate pentru finan ţ are din fonduri europene, permiterea accesului echipelor de verificare interne sau europene).
  • Nerespectarea prevederilor contractuale poate duce la rambursarea integral ă sau par ţ ial ă a sumelor primite.
 • Procedura de evaluare de tip “cerere deschis ă de proiecte cu termen limit ă ” (finalizat ă prin clasificare )
  • Primirea solicit ă rilor, conform criteriilor:
  • Formularul de solicitare s ă fie complet ş i corect;
  • Toate documentele cerute s ă fie prezentate;
  • Verificarea c ă documentele sunt î n formatul corespunz ă tor;
  • Verificarea c ă solicitarea a fost depus ă î n termenul cerut, conform apelului de propuneri.
  • Verificarea eligibilit ăţ ii ş i verificarea formal ă
  • Conformitatea proiectului ş i aplicantului cu toate cerin ţ ele formale ş i criteriile de eligibilitate ;
  • Verificarea preliminar ă a eligibilit ăţ ii proiectelor ş i cheltuielilor pentru stabilirea conformit ăţ ii proiectului cu obiectivele opera ţ iunii.
 • Procedura de evaluare de tip “cerere deschis ă de proiecte cu termen limit ă ” ( continuare )
  • Evaluare tehnic ă , financiar ă ş i economic ă
  • Evaluarea economic ă ş i tehnic ă privind sustenabilitatea ş i viabilitatea proiectului, evaluarea financiar ă a proiectului ş i capacitatea financiar ă a aplicantului, conform cerin ţ elor .
  • Evaluarea va fi realizat ă prin analizarea ş i aprecierea studiilor de fezabilitate ş i a planurilor de afaceri ( sau a altor documente solicitate) ş i va cuprinde:
  • evaluarea contribu ţ iei proiectului la obiectivele opera ţ iunii;
  • evaluarea fezabilit ăţ ii ş i viabilit ăţ ii tehnice ş i economice a proiectului;
  • evaluarea financiar ă a proiectului ş i capacitatea solicitantului de a finan ţ a proiectul (verificarea surselor de co-finan ţ are);
  • concordan ţ a costurilor ca tipologie ş i valoare;
  • concordan ţ a informa ţ iilor ş i datelor î n ceea ce prive ş te criteriile de selec ţ ie .
 • Procedura de evaluare de tip “cerere deschis ă de proiecte cu termen limit ă ” ( continuare )
  • Ierarhizare ş i contractare
  • Comitetul de selec ţ ie transmite Autorit ăţ ii de Management lista proiectelor eligibile.
  • Autoritatea de Management analizeaz ă ş i aprob ă rezultatele evalu ă rii ş i demareaz ă procedura de publicare a ierarhiz ă rii (listei) î n conformitate cu reglement ă rile na ţ ionale corespunz ă toare.
  • Solicitan ţ ilor li se transmite o î n ş tiin ţ are privind rezultatul cererii depuse.
  • Î ntr-un interval de timp stabilit, se semneaz ă contractele cu beneficiarii.
 • Cerere deschis ă de proiecte cu depunere continu ă
  • Î n cazul proiectelor de dimensiuni mai mici, poate fi urmat ă o procedur ă mai u ş oar ă ş i mai rapid ă , numit ă “Procedura simplificat ă continu ă ”
  • Selectarea proiectelor prin aceast ă procedur ă se face continuu, î n limita aloc ă rii financiare.
  • Selec ţ ia se face î n concordan ţă cu criteriile de eligibilitate ş i pe baza unei evalu ă ri tehnice, economice ş i financiare simplificate.
  • Î n acest caz nu se face o ierarhizare/list ă , fiind stabilit doar un nivel minim de punctaj, astfel î nc â t proiectele sunt finan ţ ate î n ordinea î nregistr ă rii lor dar numai dac ă sunt î ndeplinite anumite criterii de selec ţ ie (punctaj minim) definite î n ghidul beneficiarului.
  • Execu ţ ia proiectelor ş i efectuarea pl ăţ ilor
  • Solicitan ţ ii vor realiza proiectele î ntr-o perioad ă de timp determinat ă , stabilit ă î n contract.
  • Solicitarea pl ăţ ilor poate fi f ă cut ă atunci c â nd stadiul de realizare a proiectului corespunde celui stabilit î n contract ( î n dou ă sau trei tran ş e).
  • Solicitarea pl ăţ ilor ş i documentele doveditoare trebuie s ă fie transmise OI/AM care va colecta documentele necesare efectu ă rii pl ăţ ii.
  • Se va face o verificare a cheltuielilor ş i documentelor suport.
  • Pl ăţ ile vor fi facute de c ă tre unitatea de plat ă din cadrul MEF – domeniul economic.
  • Solicitantul va fi supus monitoriz ă rii ş i controlului, conform prevederilor contractuale.
  • Plata final ă va fi facut ă numai dup ă efectuarea tuturor verific ă rilor ş i controalelor necesare.
 • Date de contact:
  • Autoritate a de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
  • tel.: 021 202.52.72 / 021 202.52.74
  • fax: 021 202.52.75
  • cmelita @ minind.ro
  • dorina _muntean@ minind.ro
  • [email_address]
      • Site: www.minind.ro