àÕ çáõÛÝ ÷áùñÇÏ µ³ñ»Ï³Ù,³ñÇ ÙdzëÇÝ ³ß˳ï»Ýù  1 ³ÝáõÝ---------------------------------------------------------------------...
5.Àëï ²Ý³Ý³Ç³ ÞÇñ³Ï³óáõ §²ß˳ñѳóáõÛóǦ Ø»Í Ð³ÛùÁ µ³Å³Ýí³Í ¿ñ 15  ݳѳݷݻñÇ §³ß˳ñÑÝ»ñǦ: öáñÓÇñ Éñ³óÝ»É  ³.ï³ñ³Íùáí ³Ù...
Թշնամի պետություն8.Փորձիր նկարել Վանի թագավորւթյ³ն երեք գլխավոր աստվածներին9.Փորձիր գտնել Վանի թագավորության հինգ թագավորն...
ºñ³ëË                   Ø»Ýáõ³²ñ³Í³ÝÇ                 ì³Ý³ ÉÇ×îáõßå³          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Patm2

364 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Patm2

 1. 1. àÕ çáõÛÝ ÷áùñÇÏ µ³ñ»Ï³Ù,³ñÇ ÙdzëÇÝ ³ß˳ï»Ýù 1 ³ÝáõÝ------------------------------------------------------------------------- . ------------ 2. ³½·³ÝáõÝ--------------------------------------------------------------------- ---------- 3. ³½·áõÃÛáõÝÁ---------------------------------------------------------------- ------------ 4. ù³Õ³ùÁ------------------------------------------------------------------------- -------- 5. »ñÏÇñÁ------------------------------------------------------------------------ ----------- 1.ÆÝãå»ë ¿ Ïáãí»É ³ÛÝ ï³ñ³ÍùÁ,áñï»Õ ϳ½Ù³íáñí»É ¿ Ñ³Û ÅáÕ áíáõñ¹Á ³.--------------------------------------------------------------------------------- ------------ µ.Áëï íñ³óÇÝ»ñ------------------------------------------------------------------------- 2.öáñÓ å³ïÏ»ñ»É Ð Çñ ³ÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÁ ³.É»éݳßÕ Ã³Ý»ñ ½Õ ½Õ µ.·»ï»ñ ·.É×»ñ ¹.É»éÝ»ñ 3.¸³ë³íáñÇñ É»éÝ»ñÁ/²ñ³·³Í, سëÇë, êÇë, Ü»ÙñáõÃ, êÇ÷³Ý/ ³.ѳñ³íÇó ÑÛáõëÇë µ. Áëï µ³ñÓñáõÃÛ³Ý 1.------------------------ 1.------------------------ 2.----------------------- 2.--------------------------- 3------------------------ 3.--------------------------- 4.------------------------ 4.--------------------------- 5.------------------------- 5.------------------------- . 4.öáñÓÇñ Éñ³óÝ»É Ø³ëÇë ¨ ²ñ³·³Í É»éÝ»ñÇ ÙÇç¨ -----------------/ºñ³ëËÇ/ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùáõÙ ÷éí³Í ¿ ---------------------- ¹³ßïÁ, áñï»Õ·ïÝí»É »Ý г۳ëï³ÝÇ ÑÇݳíáõñó Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÁ-----------------, ------------------, -------------------------, ------------------------, ¸íÇÝ, ·ïÝíáõÙ ¿ ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ --------------------Á:
 2. 2. 5.Àëï ²Ý³Ý³Ç³ ÞÇñ³Ï³óáõ §²ß˳ñѳóáõÛóǦ Ø»Í Ð³ÛùÁ µ³Å³Ýí³Í ¿ñ 15 ݳѳݷݻñÇ §³ß˳ñÑÝ»ñǦ: öáñÓÇñ Éñ³óÝ»É ³.ï³ñ³Íùáí ³Ù»Ý³Ù»ÍÁ Ý»ñÏÇñ ¹»ÕÇÝ µ. ï³ñ³Íùáí ³Ù»Ý³÷áùñÁ Ý»ñÏÇñ ϳñÙÇñ 6.öáñÓÇñ Ýᯐ 5 ³ÛÙ³Ý, áñáÝó ³éϳÛáõÃ۳ݵ ϳñáÕ¿ ëï»ÕÍí»É å»ïáõÃÛáõÝ ³.---------------------- µ.----------------------- ·.----------------------- ¹.----------------------- ».----------------------- 7.Վանի թագավորության այլ անվանումներըöáñÓÇñ Éñ³óÝ»É ³ÕÛáõë³ÏÁ Մենուա ԱրգիշտիԿառավարման թթ.-րըԿառուցած քաղաքները/ևայլն/
 3. 3. Թշնամի պետություն8.Փորձիր նկարել Վանի թագավորւթյ³ն երեք գլխավոր աստվածներին9.Փորձիր գտնել Վանի թագավորության հինգ թագավորներիանվանումներըԱՖԳՖՎՑԲՑՎՑՑԱՐԳԻՇՏԻԶՆՆՆՂՆՍԱՀՖՅԼԻՇՊՈՒԻՆԻՍԱՖԱՖՀԱՅԱՆԲԱՐԱՄԵՂԲԲՂՂՆՆՂՌՈՒՍԱՆՆԱԻԱԻՍԱՐԴՈՒՐԻԿԼԴՖԴՌՑԱԻՍԻՒԸՏԳ10.Համապատասխանեցրու»Ûß»µ³ ·É˳íáñ ³ëïí³ÍÞÇíÇÝÇ ²ñ¨»ÉÛ³Ý º÷ñ³ï´½Ýáõݳó Íáí å³ï»ñ³½ÙÇ ³ëïí³Íγåáõï³Ý ÉÇ× ³ñ¨Ç ³ëïí³Í¶»Õ³Ù³ Íáí àõñÙÇá ÉÇ×Էրեբունի ²ñ·ÇßïÇ
 4. 4. ºñ³ëË Ø»Ýáõ³²ñ³Í³ÝÇ ì³Ý³ ÉÇ×îáõßå³ ²ñ³ùëÞ³ÙÇñ³ÙÇ çñ³Ýóù ꨳݳ ÉÇ×Ê³É¹Ç ê³ñ¹áõñÇ ²1 1 .öáñÓ Çñï³É ³Ûë µ³é»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ¾ñ»µáõÝÇ---------------------------------------------------------------------------ѻ勉Ï----------------------------------------------------------------------------ѻͻɳ½áñ-------------------------------------------------------------------------ܳÇñÇ------------------------------------------------------------------------------ë»å³·Çñ---------------------------------------------------------------------------å³É»áÉÇÃ----------------------------------------------------------------------------Ù»½áÉÇÃ-------------------------------------------------------------------------------Ý»áÉÇÃ--------------------------------------------------------------------------------1 2.öáñÓ ÇñÝᯐ ÑÇÝ· å³ÛÙ³Ý ,áñÇ ¹»åùáõ٠ó·³íáñáõÃÛáõÝ ¿í»ñ³ÝáõÙ:1 .----------------------------------------2.----------------------------------------3.---------------------------------------4.---------------------------------------5.------------------------------------------ÖÇßï å³ï³ë˳ݻÉáõ ¹»åùáõÙ áõëáõóÇ㠳߳ϻñï1.ѳñó 1µ³É2. ѳñó 2µ³É3. ѳñó 1µ³É4. ѳñó 2µ³É5. ѳñó 2µ³É6. ѳñó 1µ³É7. ѳñó 2µ³É8. ѳñó 2µ³É9. ѳñó 1µ³É10. ѳñó 2µ³É11. ѳñó 2µ³É12. ѳñó 1µ³É·»ñ³½³Ýó 19-20µ³Éɳí 16-18µ³Éµ³í³ñ³ñ 10-15µ³É³Ýµ³í³ñ³ñ 9-Çó ó³Íñ

×