Your SlideShare is downloading. ×
Patm1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Patm1

248
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
248
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Հին աշխարհի պատմությունԱնուն----------------------------Ազգանուն-----------------------Դասարան-----------------------Իմ փոքրիկ բարեկամ, ժամանակի մեքենայով արի ճամփորդենք հինաշխարհի պատմության էջերով:Համաշխարհային պատմության առաջին խոշոր շրջափուլը Հին աշխարհիպատմոիթյունն է,որը սկսվել է մեզանից երեք միլիոն տարի առաջ:Պատմականժամանակը ենթաբաժանվում է տարիների, տասնամյակների, դարերի,հազարամյակների: Ստեղծվել է հատուկ ժամանակագրական սանդղակ,մեկնակետ է համարվում 1 թվականը` Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տարեթիվը,դրանից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է Քրիստոսիցառաջ/Ք.ա./, իսկ հետո ընկածը` Քրիստոսից հետո/Ք.հ./: 1. փորձիր պատասխանել մեկ դարը----------------- տարի է մեկ հազարամյակը--------------դար է մեկ տարին--------------- օր ունի մեկ ամիսը---------------օր ունի մեկ օրը-----------------ժամ մեկ ժամը------------րոպե մեկ րոպեն ---------վայրկյան 2.÷áñ Ó Çñ ·ïÝ»É 22à .--³é³çÇÝ ¹³ñ ³é³çÇ Ï»ë 100Ã.------------------------------ ø.³.150 Ã.--------------------------------- 15 1 à .- ----------------------------- ø.³.400Ã.--------------------------------- 451 à .-------------------------------- ø.³.550 Ã.--------------------------------- 1000Ã.------------------------------- ø.³.854Ã.--------------------------------- 2008Ã.------------------------------- ø.³.2000Ã.--------------------------------
  • 2. 3.÷áñ Ó Çñ Éñ³óÝ»É ÑÇÝ ù³ñÇ ¹³ñ ϳ٠ÙÇçÇÝ ù³ñÇ Ýáñ ù³ñÇ -------------- ¹³ñ--------------------- ¹³ñ--------------------- --- -------½»Ýù»ñÇï»ë³ÏÝ»ñ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ·áñÍÇùÝ»ñÇï»ë³ÏÝ»ñ½µ³ Õ ÙáõÝùÁ³åñ»É³í³ÛñÁ 4.ÇÝãå»ë ³é³ç³ó³í ÏñáÝÁ 5.÷áñ Ó Çñ å³ïÏ»ñ»É, û áñï» Õ ¿·ïÝíáõÙ º·ÇåïáëÁ ²ýñÇϳÛÇ-------------------------- ----------------------·»ïÇ ³÷»ñÇÝ ¿ Ó ¨³íáñí»É áõ ½³ñ·³ó»É Ð ÇÝ º·ÇåïáëÇ å»ïáõÃÛáõÝÁ:--------------³ß˳ñÑÇ ³Ù»Ý³»ñϳñ ·»ïÝ ¿/6700ÏÙ/:Ð »ñá¹áïáëÁ º·ÇåïáëÝ ³Ýí³Ý»É ¿§--------------------- ---------------- ¦/ÇÝãáõ---------------------------------------------------------------------------------------- -------/:
  • 3. 6.÷áñ Ó Çñ ïñ³Ù³µ³Ý»É³Ùµ³ñï³ÏÝ»ñÝ áõ çñ³ÝóùÝ»ñÁ ÇÝãáõ ¿ÇÝϳéáõóíáõÙ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _÷³ñ³íáÝÝ»ñÇ ¹»ñÝ áõÝ߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Փարավոնների հոգեբանությունը/ ինչ էինմտածում/____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ÇÝã ¿ µáõñ·Á, Ýñ³Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7.ѳٳå³ï³ë˳ݻóñáõ 1. Ø»ÙýÇë ÑÇÙݳ¹Çñ ³ñù³ 2. ÷³ñ³íáÝ ÑáõÛÝ å³ïÙÇã 3. µáõñ· êåÇï³Ï å³ñÇëå 4. ØÇݳ §Ù»Í ï³Ý ï»ñ¦ 5.Ð »ñá¹áïáë ¹³Ùµ³ñ³Ý8.²ÛÅÙÛ³Ý º·ÇåïáëÁ ÇÝã/ÇÝã»ñ/ ¿ ųé³Ý·»É Ð ÇÝ º·ÇåïáëÇó____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9.ØÇç³·»ïù,ÇÝãáõ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10. ÆÝãáí »Ý Ý߳ݳíáñí»É ØÇç³·»ïùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ÞáõÙ»ñÁ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ²ùù³¹Á ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
  • 4. ´³µ»ÉáÝÁ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 1 1 . ·ñÇñ ÷áùñÇÏ Ý³Ù³Ï ´³µ»ÉáÝÇ ³ñù³ Ð ³ÙÙáõñ³åÇÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí ùá ϳñÍÇùÁ Ýñ³ ëï» Õ Í³Í ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ»ï ϳåí³Í12.ùá ëï» Õ Í³Í ûñ»Ýë·ñùÇó ÑÇÝ· Ï»ï ÝßÇñ1.հարց 1բալ2. հարց 2բալ3. հարց 1բալ4. հարց 2բալ5. հարց 1բալ6. հարց 2բալ7. հարց 1բալ8. հարց 2բալ9. հարց 1բալ10. հարց 2բալ11. հարց 2բալ12. հարց 2բալ
  • 5. 13. öáñ Ó Çñå³ïÏ»ñ»É »Ã³Ï³Ýå»ïáõÃ۳ݳß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý¹ÇñùÁ: ø.³.____ _ _ _ _ ¹³ñáõÙ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ûñ³Ï Õ ½áõÙ ëï» Õ Íí³Í »Ã³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÁ ·áÛ³ï¨»É ¿ ßáõñç ____ _ _ ï³ñÇ:ø.³.17- ñ¹ ¹³ñáõÙ Ë»Ã³Ï³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý Ã³·³íáñ ¹³ñ Ó ³í ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,Ù³Ûñ³ù³ Õ ³ùÁ Ñéã³Ïí»ó ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : 14. î»É»åÇÝáõëÇ ·³Ñ³Å³é³Ý·Ù³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ ¹ñ³Ï³Ý , µ³ó³ë³Ï³Ý Ïá Õ Ù»ñÁ :¹ñ³Ï³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý15. î³É µ³é»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝöÛáõÝÇÏdz ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ØÇï³ÝÇ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _´ÇµÉáë ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ÑÝãÛáõݳÛÇÝ·Çñ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16. öáñ Ó Çñ å³ïÏ»ñ»É Рݹϳëï³ÝÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ:17. Ð ÇÝ ÑݹÇÏÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí` Ù³ñ¹ÇÏ ³é³ç³ó»É ¿ÇÝ ³ëïÍá ëï» Õ Í³Í ³é³çÇÝ Ù³ñ¹áõ`äáõñáõßáõ Ù³ñÙÝÇ áñ¨¿ Ù³ëÇó:öáñ Ó Çñ Ýϳñ»É äáõñáõßáõÇÝ ¨ óáõÛó ï³ÉÙ³ñÙÝÇ áñ Ù³ëÇó »Ý ³é³ç³ó»É ùñÙ»ñÁ, é³½ÙÇÏÝ»ñÁ, ³ñï³¹ñá Õ Ý»ñÁ, ëïñáõÏÝ»ñÁ:
  • 6. 18. î³É µ³é»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁí³ñݳݻñ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _òÇÝ ÞÇÝÐ áõ³Ý¹Ç ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _âÇÝ³Ï³Ý Ù»Íå³ñÇëå ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ø»ï³ùëÇ׳ݳå³ñÑ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _