Moss 150211

 • 718 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
718
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Mappemetodikk og digitale medierMoss 15.02.2011
 • 2. Oppgave digitale mapperPlanlegg og gjennomfør et prosjekt med bruk av digitalmappemetodikk• Elevmedvirkning i planlegging• Planlegge mål - hvilke mål kan nås her? Utforme kriterier/kjennetegn på måloppnåelse• Planlegge produkter/oppbygging av mappe• Planlegge veiledning, vurdering og godkjenning underveis – Egenvurdering, hverandrevurdering, lærervurdering• Frist 15. februar• Mappeoppgave Moss 15.02.2011 2
 • 3. Oppgave digitale mapper Refleksjonsnotat• Hva har du gjort?• Erfaringer fra opplegget – Hva fungerte – hva vil du fortsette med? – Hvordan kan opplegget utvikles?• Teori som kan belyse erfaringer• Ca Levere på fronter innen 7. mars Moss 15.02.2011 3
 • 4. Skrive en akademisk oppgave• Innledning – Tema – Problemstilling• Hoveddel – Hva er gjort/prøvd ut? – Teori som begrunner tiltak – Hvilke erfaringer er gjort? – Teori som belyser erfaringene? – Hva fungerte? – Hva kan utvikles?• Avslutning – Problemstilling – Konklusjon – Hva har jeg lært? Moss 15.02.2011 4
 • 5. • http://www.multimedia.skolutveckling.se/Te ma/Portfolio/Filmen-Portfolio Moss 15.02.2011 5
 • 6. Undervisning med digitale verktøy
 • 7. Digitale medierParadigmeskifte eller bare det samme på nytt? Sosiale medier (SoSo) Terminal uavhengig Konvergens Visuell formidlingskultur Fra konsument til produsent Teknokultur
 • 8. Moss 15.02.2011 8
 • 9. Moss 15.02.2011 9
 • 10. Moss 15.02.2011 10
 • 11. Ny mediehverdag• Reality• Nye nyhetsmedier• Umiddelbart - tidsaspektet• Personlig – nærhet• Deltakelse• Visuelle formidlingsformer Moss 15.02.2011 11
 • 12. Medier og undervisningMediesosialisering Undervisning med Mediedidaktikk digitale verktøy•Medienes rolle i barn og •Undervisning med •Undervisning i mediefagunges oppvekst teknologi,•Medier som sosialt og •fjernundervisningkulturelt fenomen •nye læreprosesser Erstad 2010:27 Moss 15.02.2011 12
 • 13. Medier i undervisningen• Undervisnings/formidlingsmedier lærer elever elever  elever/lærer• Læringsmedier elever  fag• Produksjonsmedier lærer  fag Elever  fag Moss 15.02.2011 13
 • 14. ITU monitor Moss 15.02.2011 14
 • 15. Moss 15.02.2011 15
 • 16. ITU monitor 2009• Grunnskole henger etter videregående• Data best integrert i Norskfaget• Digitale skiller vises• Sammenheng mellom ledernivå og digital komp• IKT ansatt i full stilling• Prøve i digital kompetanse• Kollegaveiledning Moss 15.02.2011 16
 • 17. Kvalitetskriterier for digitalelæringsressurser Moss 15.02.2011 17
 • 18. Digitale medier i undervisningLærer• Undervisningshjelpemidler/verktøy• Digitale læringsressurserElever• Uttrykke seg muntlig med digital støtte• Uttrykke seg skriftlig med digitale medier• Multimodale tekster• ”Storyline” med tekst, lyd, film og bildeDokumentere læring• Oppgaver• Prosjekter• Refleksjonsnotater/dagbok Moss 15.02.2011 18
 • 19. Mediepedagogikk• For å formidle/spre informasjon/kunnskap brukes spredningsmedier.• For å utvikle forståelse og innsikt brukes forståelsesmedier.• For å fremme praktisk anvendelsen av kunnskapen brukes effektmedier Moss 15.02.2011 19
 • 20. Mediepedagogikk• Farer og muligheter med ”nye” medier• Digital kompetanse (literacy)• Medier som UV verktøy• Medier som kulturuttrykk Moss 15.02.2011 20
 • 21. Digital remediering• Remediering – Hypertekst/hypermedier – Transparens• Sammensatte medier/mediekonvergens• Nye terminaler – Mobil – Digital TV Bolter, J. D. and Grusin, R. 1999 – Automater Remediation understanding new media, Cambridge, Mass.: MIT Press• Visuell refrasering Bolter, J. D. 2001 Writing space : computers, hypertext, and the remediation of print, 2nd Edition, Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Moss 15.02.2011 21
 • 22. RetorikkTale/påvirknings/formidlingskunst• Etos - troverdighet, personlighet, kan vi stole på teksten? Kildekritkk• Patos - emosjonelt, hvordan innholdet vekker følelser hos mottakeren, – metaforer – overdrivelser – repetisjon eller – ledende spørsmål – Såkalt ”skjult argumentasjon” virker også inn under patossiden i retorikk.• Logos - ”saklige” det logiske, faktiske forholdet.• Troper – Metonymi – nærhet i betydning – Simile – eksplisitte bilder – Metaforer – språkbilder Moss 15.02.2011 22
 • 23. Digitale læringsressurser (DLR)• Brukerorientering: – Grenseflaten mellom bruker og ressurs• Den digitale ressursen egenart: – Muligheter og begrensninger ved digitale ressurser• Faglig og pedagogisk orientering: – Lærings og vurderingspotensialet Moss 15.02.2011 23
 • 24. Implementering av IKT/e-læring• Teknologi – Infrastruktur – Digital kompetanse• Personell/kompetanse – IKT didaktiske kompetanse – Ressurser – Ressurspersoner /nøkkelpersonell - egen stilling – Lavterskel hjelp• Organisering – Ledelsens initiativ og støtte – Administrative systemer – Ressursstyring – Insentivordninger Andersen, E S Moss 15.02.2011 24
 • 25. Faser i implementering• Utprøving/opplæring – Enkelte lærere, team• Konsolidering – Hva har vi lært? Hva kan vi? Hvilke behov har vi for maskinvare, programvare, kompetanse, tilpassing av administrative systemer og org.• Opplæring – Utdanning, kurs, veiledning – Kollegaveiledning• Organisering – Tilpasse adm system, insentiv ordninger, støtte og prosjekt ordninger, organisering og arbeidsdeling, tidsregnskap og Moss 15.02.2011 25
 • 26. Medier og sosialisering Teknokulturell danning
 • 27. Et historisk tilbakeblikk• 1700 tallets opplysningstid• Revitaliserer Gresk filosofi• Religiøst betinget• Humanisme• Frigjørende• Opplysning16.02.2011 stein.laugerud@uvett.uit.no
 • 28. Dannelse og opplysning – medienesrolle• Bygdekino, riksteater, rikskonserter og riksutstilling• Norsk rikskringkasting• Europeisk opplysningsprosjekt fra 1700 tallet• Pressestøtte• Statstilskudds for kultur• Innkjøpsordningen og momsfritak for skjønnlitteratur
 • 29. 16.02.2011 TreenighetenForhold til seg Forhold til verden Forhold tilselv samfunnetSelvbestemmelse Humanitet To perspektiverFrihet MenneskehetEmansipasjon MenneskelighetAutonomi VerdenMyndighet ObjektivitetFornuft Allmennhet stein.laugerud@uvett.uit.noselvaktivering
 • 30. To retninger Menneskets forhold til samfunnet Demos Etnos• Kant, Rousseau  Herder, Humboldt• Fornuft  Språk og kultur• Selvbestemmelse• Hvordan kultivere frihet ved tvang?  Dannelse som innføring i kulturen• Moralsk oppdragelse• ”Man bør handle slik at begrunnelsen for handlingen skal kunne bli gjort til en allmenngyldig lov. ”• Subjektiv dannelse• Forfatning – frihet – dannelse• Habermas – fornuft, argumentasjon, forhandling16.02.2011 stein.laugerud@uvett.uit.no
 • 31. 16.02.2011Analyse av dannelsesbegrepet – RSPeters• Education - dannelse (danning)• The educated man (det dannede mennesket) – Kunnskap – innsikt – forståelse – Kritisk dømmekraft• Prosess – resultat stein.laugerud@uvett.uit.no• Task – achievement
 • 32. 16.02.2011Kritisk dømmekraft• Refleksjon – indre dialog”kritisk dømmekraft har som forutsetning innsikt i de ulike kunnskapsformene og de standarder disse er bygget over”• Kunnskapsformer Empirisk/metodisk – gyldighetskriterier - kanon• Autonomi Autentisitet – reflektert – viljestyrke stein.laugerud@uvett.uit.no• Aktørrollen Handling – hendelse Grunner – årsaker/ emosjoner
 • 33. Formidlingskultur Ca 3000 f.Kr Ca 550 f.Kr 1452 1876 1894 1925… Digital Digitale remediering medier Moss 15.02.2011 33
 • 34. Offentligheten endres• Utvikling fra 1800 tallet – fremdeles aktiv• Staten regulerer den private og økonomiske sfære• Offentligheten styres av kommersielle krefter• Journalistikken får et melodramatisk preg• Fra abstrakte samfunnsmessige og politiske til hverdagspsykologiske og moraske termer Taboidisering• Fra meningsdannelse til meningsutstilling• Fra opinionsdannelse til publisitet PR bransjens inntog
 • 35. Sosialisering – økologisk modell Nærmiljø Makronivå Eksonivå Mesonivå Mikronivå Individ StorsamfunnLokalsamfunn Moss 15.02.2011 35 Uri Bronfenbrenner
 • 36. Hva vil det si å være menneske? Menneske – Dyr Menneske – Maskin Menneske – Sam funn Moss 15.02.2011 36
 • 37. danning • Selvets forhold til seg selv • Initiering i kulturen • Utvikling av rasjonalitet – gode grunner • Begrunne påstander og handlinger • Kritisk tenkning – Hva påvirker meg selv – selvkritisk – Hva er kriteriene for … Moss 15.02.2011 37
 • 38. Kritisk dømmekraft/rasjonalitet• Refleksjon – indre dialog”kritisk dømmekraft har som forutsetning innsikt i de ulike kunnskapsformene og de standarder disse er bygget over”• Kunnskapsformer – Empirisk/metodisk – gyldighetskriterier – kanon• Autonomi Autentisitet – reflektert – viljestyrke• Aktørrollen Handling – hendelse Grunner – årsaker/emosjoner Moss 15.02.2011 38
 • 39. Dannelse – prosess • Indoktrinering?, betinging?, trening?, … • Påvirkning gjennom overtale – overbevise (jfr. Skjervheim) • Metabegrep eller samlebetegnelse • Verdi i seg selv vs. Instrumentalisme • Positiv stillingtagen • Positiv verdi • Innhold, form Moss 15.02.2011 39
 • 40. Teknokultur • Mennesket og teknologi • Organisering av kunnskap • Fra kunnskapshierarki til flat kaotisk organisering • Hva er kriterier nå? • Kunnskapsnomaden Moss 15.02.2011 40
 • 41. Kyborg• Utfordrer den kartesianske forståelse av menneskets plass i verden• Menneske – dyr distinksjon• Menneske – maskin distinksjon• Kunstig intelligens• Maskin - forlengelse av mennesket• Bioteknologi Moss 15.02.2011 41 Donna Haraway (A Cyborg Manifesto)