ιστορια α λυκειου

2,103 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ιστορια α λυκειου

 1. 1. Ι΢ΣΟΡΙΑ Α’ ΝΤΜΕΙΟΤ 1.ΟΙ ΠΟΝΙΣΙ΢ΞΟΙ ΣΘ΢ ΕΓΓΤ΢ ΑΟΑΣΟΝΘ΢ 2. Θ Αίγυπτοσ.2.1 Θ χϊραΟι αρχαίοι Ζλλθνεσ ονόμαηαν Αίγυπτο το βορειοανατολικό τμιμα τθσ Αφρικισ πουτο διαπερνοφςε ο Νείλοσ. Ιταν τόςο μεγάλθ θ προςφορά του Νείλου ςτθν Αίγυπτο,ϊςτε ο Θρόδοτοσ ονόμαςε τθν Αίγυπτο «δϊρο του Νείλου». Ο ποταμόσδιακλαδίηεται ςε παραπόταμουσ δθμιουργϊντασ ζνα δζλτα, κάνοντασ ζφορο τοζδαφοσ. Ρζρα από αυτό το δζλτα απλϊνεται θ ζρθμοσ. Θ Αίγυπτοσ εξελίχκθκε γιατίο Νείλοσ πλθμμφριηε το καλοκαίρι και όταν απομακρφνονταν τα νερά του, άφθνεμία λάςπθ που βοθκοφςε τθ γθ να καρποφοριςει. Στθ νότια χϊρα δεν υπιρχανδάςθ, μόνο πζτρεσ ςυνεπϊσ ζλειπε θ ξυλεία. Στισ όχκεσ του Νείλου ζβριςκε κανείσκαλάμια, λωτοφσ, πάπυρουσ και πολλά είδθ πουλιϊν. Θ χϊρα χωρίηεται ςε δφοτμιματα: 1) Το νότιο και ορεινό ( Άνω Αίγυπτοσ), και 2) Το βόρειο με το δζλτα τουΝείλου. Αυτό το τμιμα βρζχεται από τθ Μεςόγειο. Εδϊ όμωσ βριςκόταν και το πιοαδφναμο ςθμείο τθσ Αιγφπτου, θ χερςόνθςοσ του Σινά, γιατί από εδϊ ειςζβαλλαν οιεχκροί τθσ Αιγφπτου. Ραρόλα αυτά, αποτελοφςε το μζροσ όπου θ Αίγυπτοσεπικοινωνοφςε με τουσ υπόλοιπουσ λαοφσ τθσ Ανατολισ.2.2 Οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι οργάνωςθ. Θ ηωι των Αιγυπτιϊν εξαρτιόταν από το Νείλο και τισ πλθμμφρεσ του. Οι κάτοικοιζμακαν να ςυνεργάηονται για τθν άρδευςθ των χωραφιϊν και για να ςυντθροφν τααυλάκια που μετζφεραν το νερό του Νείλου για πότιςμα. Ζπρεπε όμωσ να υπάρχεικαι ζνα κράτοσ που κα επιβλζπει αυτζσ τισ εργαςίεσ. Οι Αιγφπτιοι καλλιεργοφςανςιτάρι, κρικάρι, λινάρι, οπωροφόρα και κθπευτικά. Μάηευαν λωτοφσ και παπφρουσαπό τισ όχκεσ του Νείλου. Ρολλζσ οικογζνειεσ καταςκεφαηαν μπφρα από κρικαρζνιοψωμί. Οι Αιγφπτιοι αςχολικθκαν και με τθν κτθνοτροφία και το ψάρεμα ςτο Νείλο.Βάςθ τθσ οικονομίασ ιταν θ γεωργία. Τθν οργάνωςι τθσ αναλάμβανε και επζβλεπετο κράτοσ. Οι βαςιλικοί υπάλλθλοι παρακολουκοφςαν τισ εργαςίεσ και ζνα ποςοςτότθσ παραγωγισ το κρατοφςαν για τον Φαραϊ.Ο λαόσ εργαηόταν ςτα μεγάλα ζργα που καταςκεφαηαν οι Φαραϊ (ναοί, ανάκτορα,ταφικά μνθμεία). Επίςθσ υπιρχαν πολλοί τεχνίτεσ ( μεταλλουργοί, ξυλουργοί,κεραμοποιοί, ναυπθγοί, αρχιτζκτονεσ). Αρκετοί από αυτοφσ εργάηονταν ςε ιδιωτικάεργαςτιρια όμωσ οι περιςςότεροι εργάηονταν για λογαριαςμό του Φαραϊ ςταανάκτορα, γιατί θ παραγωγι και το εμπόριο ελζγχονταν από το Φαραϊ. Σο εμπόριογινόταν με προϊόντα τα οποία περίςςευαν ςτουσ Αιγυπτίουσ όπωσ δθμθτριακά,πάπυροσ, χρυςόσ, κλπ. Ζκαναν ειςαγωγι ςε προϊόντα που τουσ ζλειπαν όπωσ
 2. 2. ξυλεία, χαλκόσ, άργυροσ κλπ. Επίςθσ άλλοσ ζνασ κλάδοσ που απαςχολοφςε πολλοφσΑιγυπτίουσ ιταν θ παροχι υπθρεςιϊν. Μορφωμζνοι πολίτεσ με ειδικζσ γνϊςεισδοφλευαν ςτθ διοίκθςθ του κράτουσ: ιερείσ ( το κράτοσ ιταν κεοκρατικό), γραφείσπου ιξεραν τα δφςκολα ιερογλυφικά, επαγγελματίεσ ςτρατιωτικοί για τθν άμυνα.Ζτςι το κράτοσ οργανϊκθκε καλφτερα και λειτουργοφςε εφρυκμα.Θ κοινωνία: Επειδι ςυμμετείχαν οι Αιγφπτιοι ςτθν παραγωγι, διαμορφϊκθκανανάλογα και οι κοινωνικζσ τάξεισ. 1) Φαραϊ: ιταν ο επίγειοσ κεόσ και το κράτοσ. Ολαόσ ςτιριηε τισ ελπίδεσ του ς’αυτόν και ζτςι πίςτευε ότι όλθ αυτι θ ςυλλογικιπροςπάκεια για τθ χϊρα, κα αποδϊςει. Θ κζλθςθ του Φαραϊ ιταν νόμοσ. Ιταναπροςπζλαςτοσ. 2) Οι ιερείσ: ανϊτατοι κρατικοί υπάλλθλοι –γραφείσ: ιταν θ τάξθ των ιςχυρϊν. Ιταν γνϊςτεσ των ιερογλυφικϊν. 3) Οι επαγγελματίεσ ςτρατιωτικοί: Ιτανκλθρονομικό επάγγελμα. Ο Φαραϊ τουσ παραχωροφςε εκτάςεισ γθσ. Γιακαλλιζργεια. 4) Οι ελεφκεροι πολίτεσ: Αποτελοφςαν τομεγαλφτεροσ μζροσ τθσ αιγυπτιακισ κοινωνίασ, ιταν γεωργοί ι τεχνίτεσ πουεργάηονταν για το Φαραϊ. 5) Οι δοφλοι: προζρχονταν από πολζμουσ ι τουσαγόραηαν. Υπιρχαν ιδιωτικοί δοφλοι, ςυνικωσ δφο για κάκε οικογζνεια και κρατικοίδοφλοι που ανικαν ςτο φαραϊ και δοφλευαν ςε κρατικά εργαςτιρια, λατομεία,ορυχεία, ναοφσ κλπ.Στθν κοινωνικι πυραμίδα τθσ Αιγφπτου υπιρχε ευελιξία δθλαδι μποροφςε κάποιοσνα περάςει από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ. Ζτςι άνκρωποι χαμθλισ κοινωνικισ τάξθσκατάφεραν να αποκτιςουν ανϊτατα αξιϊματα.Θ πολιτικι οργάνωςθ: Θ οργάνωςθ του κράτουσ βαςιηόταν ςτθν ιδζα τθσκεοποίθςθσ του Φαραϊ. Θ κρθςκεία κακόριηε αποφαςιςτικά τθ ηωι των Αιγυπτίων.Επιγραφζσ αναφζρουν το φαραϊ ωσ κεό, ενϊ ςε άλλα κείμενα αντιμετωπίηεται ωσάνκρωποσ. Πμωσ αυτό δεν μειϊνει τθ κεϊκι υπόςταςι του γιατί ςτθ κρθςκεία τωνΑιγυπτιϊν και ςτουσ μφκουσ τουσ οι κεοί είχαν ανκρϊπινεσ ιδιότθτεσ. Ο ΜΤΜΝΑΔΙΜΟ΢ ΠΟΝΙΣΙ΢ΞΟ΢Αναπτφχκθκε κατά τθν 3θ χιλιετία π.Χ ςτα νθςιά των Κυκλάδων. Θ καλιγεωγραφικι κζςθ των νθςιϊν και το γεγονόσ ότι βρίςκονταν κοντά το ζνα ςτοάλλο, διευκόλυνε τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ. Θ οικονομία τουσ ςτθριηόταν ςτθνγεωργία, τθν κτθνοτροφία, τθν αλιεία αλλά κυρίωσ ςτθ βιοτεχνία και το εμπόριο.Υπιρχαν πλοφςια κοιτάςματα ορυκτϊν ( μάρμαρο ςτθν Ράρο και τθ Νάξο, οψιανόσ
 3. 3. ςτθ Μιλο, άργυροσ ςτθ Σίφνο, με αποτζλεςμα οι Κυκλαδίτεσ να αςχολθκοφν με τθμεταλλοτεχνία, τθν καταςκευι μαρμαρινων αγγείων και εργαλείων από οψιανό.Επίςθσ ιταν οι πρϊτοι που ζφτιαξαν πλοία που ταξίδευαν ςτθν ανοιχτι κάλαςςα.Τα προϊόντα τθσ βιοτεχνίασ τουσ τα αντάλλαςαν με γεωργικά προϊόντα από ταοποία είχαν ζλλειψθ. Θ οικονομία τουσ ενιςχφκθκε και από το διαμετακομιςτικόεμπόριο, οι βάςεισ του οποίου μπικαν αυτι τθν περίοδο, με τθ μεταφορά αγακϊναπό άλλεσ περιοχζσ. Μάλλον αςχολοφνταν και με τθν πειρατεία. Οι Κυκλαδίτεσιταν κυρίαρχοι ςτο Αιγαίο ςτθν 3θ χιλιετία και είχαν επεκτακεί εμπορικά ςε μεγάλθκλίμακα. Απόδειξθ για αυτό είναι κάποιεσ κυκλαδικζσ εγκαταςτάςεισ που βρζκθκανςτθν Κριτθ και ςτισ ανατολικζσ ακτζσ τθσ Θπειρωτικισ Ελλάδασ.Θ οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ τουσ ιταν εξελιγμζνθ όπωσ και θ κακθμερινι ηωι τουσ.Αυτό αποδεικνφεται από: 1) Τα μαρμάρινα και κεραμικά ςκεφθ που είχαν παράξεναςχιματα και πρωτότυπθ διακόςμθςθ 2) τα μαρμάρινα ειδϊλια 3) τα αρχιτεκτονικάαπομεινάρια από οικιςμοφσ 4) τα ζργα μεταλλοτεχνίασ. Στισ αρχζσ τθσ 2θσ χιλιετίασ, ο κυκλαδικόσ πολιτιςμόσ αρχίηει να χάνει τθνπρωτοτυπία του και επθρεάηεται από τθν Κριτθ και τθν θπειρωτικι Ελλάδα. Ζτςι οκυκλαδικόσ πολιτιςμόσ τθσ μζςθσ εποχισ του χαλκοφ, είναι ζνα κράμα απόνθςιωτικό πολιτιςμό, κρθτικά ςτοιχεία και επιρροζσ από τθν κυρίωσ Ελλάδα. Επίςθσμειϊνεται και θ κυριαρχία των Κυκλαδιτϊν ςτο Αιγαίο κακϊσ θ ναυτικι δφναμθ τωνΜινωιτϊν ενιςχφεται. Για να διατθριςουν τθν ανεξαρτθςία τουσ πρόςφεραν τισναυτικζσ τουσ γνϊςεισ ςτουσ Μινωίτεσ. Ρερίπου ςτα 1500 π. Χ το θφαίςτειο τθσ Κιρασ εκριγνυται και καλφπτει μία πόλθ-το ςθμερινό Ακρωτιρι. Οι κάτοικοι τθσ Κιρασ εγκαταλείπουν το νθςί πριν τθνκαταςτροφι. Δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ για άλλουσ νθςιϊτικουσ οικιςμοφσ, ανεγκαταλείφκθκαν ι αν καταςτράφθκαν. Από τότε όμωσ, άλλαξαν οι ςυνκικεσ ςτοΑιγαίο και αυτό ςυνζβαλε ςτθν επικράτθςθ των Μυκθναίων το 14 ο αιϊνα. Ο ΞΙΟΩΙΜΟ΢ ΠΟΝΙΣΙ΢ΞΟ΢Ρρόκειται για τον πολιτιςμό τθσ Κριτθσ κατά τθν εποχι του χαλκοφ πουονομάςτθκε ζτςι από το βαςιλιά Μίνωα. Από τα νεολικικά χρόνια, ο πολιτιςμόσ αλλά και θ ηωι των Μινωιτϊν είχανδιαμορφωκεί από τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ: 1) τθ γεωγραφικι κζςθ τθσΚριτθσ, μεταξφ τριϊν θπείρων. 2) τθ μορφολογία του εδάφουσ το οποίο είχε μικρζσκαι εφφορεσ πεδιάδεσ μεταξφ βουνϊν 3) το ηεςτό κλίμα. Εκτόσ από τθ διάκριςθ τθσεποχισ του χαλκοφ ςε πρϊιμθ, μζςθ, φςτερθ οι μελετθτζσ χρθςιμοποιοφν και τθδιαίρεςθ ςε χρονικζσ περιόδουσ με βάςθ τθν καταςκευι , τθν οργάνωςθ και τθν
 4. 4. καταςτροφι των ανακτορικϊν κζντρων ςτθν Κριτθ, προκριμζνου να μελετιςουν τοΜινωικό πολιτιςμό. Α. Θ ιςτορία και θ κοινωνία. Θ πρϊιμθ εποχι του χαλκοφ ςυμπίπτει με τθνπροανακτορικι περίοδο. Οι οικιςμοί ςτθρίηονται οικονομικά ςτθν γεωργία και τθνκτθνοτροφία, αλλά ζχουν αναπτφξει και εμπορικζσ ςχζςεισ , με νθςιά του Αιγαίου,τθν Εγγφσ Ανατολι και τθν Αίγυπτο. Υπιρχαν ζμπειροι τεχνίτεσ αλλά και κοινωνικζσομάδεσ οι οποίεσ ςχθματίηονται με βάςθ τον καταμεριςμό εργαςίασ. Αποδείξεισαυτϊν είναι τα βιοτεχνικά προϊόντα τθσ κεραμικισ, τθσ λικοτεχνίασ, τθσ πλεκτικισ,τθσ υφαντικισ και τθσ μεταλλοτεχνίασ. Οι αρχθγοί, οι οποίοι ιταν κάτοχοι τθσκαλλιεργιςιμθσ γθσ, απζκτθςαν ςταδιακά δφναμθ, μζχρι να περάςει θ εξουςία ςταχζρια των λίγων, των πρϊτων βαςιλζων.Για πρϊτθ φορά ςτθ Ηάκρο, ςτθ Φαιςτό, ςτθν Κνωςό και τα Μάλια, περίπου το1900 π.Χ οικοδομοφνται ςυγκροτιματα που μποροφμε να τα χαρακτθρίςουμεανάκτορα. ‘Εχουν μεγάλουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ γεγονόσ που αποδεικνφει ότιανικαν ςε μεγαλογαιοκτιμονεσ. Σθμαντικό επίτευγμα τθσ παλαιοανακτορικισ αυτισ εποχισ ιταν θ εφεφρεςθ τθσγραφισ. Ρρόκειται για ςυνδυαςμό ιερογλυφικισ γραφισ , όπωσ δείχνει ο δίςκοστθσ Φαιςτοφ, και γραμμικισ Α’ , γραφι με γραμμικά ςφμβολα. Βρζκθκε ςεπινακίδεσ και αγγεία. Και οι δφο δεν ζχουν αποκρυπτογραφθκεί. Από τθν αρχιαυτισ τθσ περιόδου θ Κριτθ κυριάρχθςε ςτο Αιγαίο ( μινωικι καλαςςοκρατία). Ταμινωικά ανάκτορα δεν ιταν οχυρωμζνα και αυτό οδιγθςε ςτθ κεωρία τθσ paxminoica ( μινωικι ειρινθ). Τα πρϊτα ανάκτορα καταςτράφθκαν για λόγουσ που δενγνωρίηουμε, περίπου το 1700 π.Χ. Σφντομα, οικοδομικθκαν νζα ανάκτορα ςτθκζςθ τουσ, μεγαλφτερα και πολυτελζςτερα. Στθ νεοανακτορικι περίοδο, ςτθν κορυφι τθσ κοινωνικισ πυραμίδασ βρίςκεται οθγεμόνασ οποίοσ ζχει όλεσ τισ εξουςίεσ. Δίπλα του βρίςκονταν θ αριςτοκρατίααξιωματοφχων. Γφρω από το ανάκτορο, διζμενε το πλικοσ του λαοφ, που ιτανγεωργοί ι τεχνίτεσ και εξαρτιόνταν οικονομικά από το ανάκτορο. Δεν είναιαπολυταρχικόσ ο τρόποσ διακυβζρνθςθσ. Ζχουμε όμωσ αςτικι οργάνωςθ τθσκοινωνίασ , παράλλθλα με τθν ανακτορικι, που αποδεικνφεται από μικρότεραοικοδομικά ςυγκροτιματα και από άλλεσ πόλεισ που βρζκθκαν. Ρολλοί κάτοικοιτων πόλεων δεν αςχολοφνταν με τισ χειρωνακτικζσ εργαςίεσ αλλά με το εμπόριο, τθβιοτεχνία και τθν παροχι υπθρεςιϊν ωσ δθμόςιοι υπάλλθλοι και είχαν αποκτιςειμεγάλα ειςοδιματα. Στθν Μινωικι κοινωνία ιδιαίτερθ κζςθ είχε θ γυναίκα. Είχε πρωταγωνιςτικό ρόλοςτθ κρθςκεία ενϊ ιταν κοινωνικά ίςθ με τον άντρα. Οι γυναίκεσ ςυμμετείχαν ςεεπικίνδυνα ακλιματα όπωσ τα ταυροκακάψια και πιγαιναν ςτο κυνιγι μαηί με τουσ
 5. 5. άντρεσ. Φρόντιηαν τθν εξωτερικι τουσ εμφάνιςθ και φοροφςαν περίτεχνα τολμθράενδφματα. Αυτι τθν περίοδο θ Κριτθ ζχει επαφζσ με τθν ανατολικι Μεςόγειο, ενϊ τα χάλκινατάλαντα και τα ελεφαντόδοντα που βρζκθκαν μαρτυροφν τισ ςχζςεισ με τθν Κφπροκαι τθ Συρία. Επίςθσ υπιρχε επαφι με τθν Αίγυπτο όπωσ αποδεικνφουν οιτοιχογραφίεσ τθσ εποχισ του Τοφκμωςτ Γ’ ςτισ οποίεσ απεικονίηονται οιαπεςταλμζνοι των Κεφτί με δϊρα για το Φαραϊ. Θ μορφι που ζχουν οι Κεφτίμοιάηει πολφ με τουσ Κριτεσ, όπωσ απεικονίηονται ςτα μινωικά ζργα. Οι Μινωίτεσεπεκτάκθκαν και ςτο Αιγαίο. Αυτι θ περίοδοσ ακμισ διακόπθκε το 1500 π. Χ ότανκαταςτράφθκαν τα ανάκτορα για δεφτερθ φορά. Θ καταςτροφι οφείλεται μάλλονςτθν ζκρθξθ του θφαιςτείου τθσ Κιρασ. Μόνο θ Κνωςόσ ςυνζχιςε τθν πορεία τθσγια ζνα αιϊνα ακόμα. Με αυτι τθν καταςτροφι δεν τερματίςτθκε όμωσ και ομινωικόσ πολιτιςμόσ. Θ μετανακτορικι περίοδοσ , όπωσ ονομάηεται θ περίοδοσ που κυριάρχθςαν οιΜυκθναίοι ςτθν Κριτθ, κράτθςε ωσ τα 1100 π.Χ . Οι πιλινεσ πινακίδεσ τθσΓραμμικισ Β’ που βρζκθκαν ςτθν Κνωςό μαρτυροφν τθν μυκθναϊκι επικράτθςθςτθν Κριτθ. ( Θ Γραμμικι Β’ ιταν θ γραφι των Μυκθναίων). Θρθςκεία: Κυρίαρχο ρόλο ςτθ μινωικι κρθςκεία, είχε μία γυναικεία κεότθτα πουταυτίηεται με τθν κεά τθσ γονιμότθτασ. Δίπλα τθσ υπιρχε ζνασ μικρόσ κεόσ. Λερό ηϊοιταν ο ταφροσ και τα κζρατά του ιταν ιερά ςφμβολα. Επίςθσ ιερό ςφμβολο ιταν οδιπλόσ πζλεκυσ. Λάτρευαν τουσ κεοφσ ςτθν φπαικρο, ςε κορυφζσ των βουνϊν ι ςε ειδικοφσ χϊρουσςτα ανάκτορα. Ναοί δεν υπιρχαν. Μεγάλθ κρθςκευτικι γιορτι ιταν ταταυροκακάψια. Ο ΞΤΜΘΟΑΛΜΟ΢ ΠΟΝΙΣΙ΢ΞΟ΢ Οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι οργάνωςθ του μυκθναϊκοφ κόςμουΑπό τθν κλειςτι αγροτικι οικονομία τθσ εποχισ του Χαλκοφ, περνάμε ςτο εμπόριοωσ οικονομικό παράγοντα. Μετά το 1500π.χ οι Μυκθναίοι αναπτφχκθκαν γριγοραςτο εμπόριο και ζκαναν ζξοδο ςτο Αιγαίο. Θ οικονομικι ανάπτυξθ των Μυκθναίωνφαίνεται από τα μζγαρα, που ιταν χτιςμζνα ςε οχυρωμζνεσ ακροπόλεισ. Τα μζγαραιταν τα κζντρα οικονομικϊν δραςτθριοτιτων.
 6. 6. Μια μεγάλθ μερίδα πλθκυςμοφ αςχολιόταν με τθν γεωργία και τθν κτθνοτροφία.Ρολλοί ιταν εξειδικευμζνοι τεχνίτεσ (κεραμουργοί, ξυλουργοί, ναυπθγοί,χαλκουργοί, χρυςοχόοι, κλπ). Άλλοι ιταν ζμποροι και ναυτικοί. Σθμαντικι κοινωνικιομάδα ιταν οι ιερείσ και ο ςτρατόσ που αποτελοφνταν από επαγγελματίεσςτρατιϊτεσ. Ο θγεμόνασ του ανακτόρου ιταν υπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ τουπλοφτου κάκε περιοχισ. Ιταν πολιτικόσ και ςτρατιωτικόσ αρχθγόσ αλλά είχε καικρθςκευτικι και δικαςτικι εξουςία. Δεν υπιρχε κεοκρατικι οργάνωςθ οφτε ιςχυρόιερατείο. Τελευταία κοινωνικι τάξθ ιταν οι δοφλοι. Ραρόλο που ο μυκθναϊκόσ πολιτιςμόσ είχε κοινά χαρακτθριςτικά ςε όλο το χϊροεξάπλωςισ του, δεν υπιρχε ζνα ενιαίο κράτοσ. Θ χϊρα τουσ ιταν χωριςμζνθ ςε 4-5μεγάλα τμιματα, όςα και τα ανάκτορα. Ρρόκειται για «ομοςπονδιακά» κράτθ. Μςωσαυτά τα κράτθ να ιταν υποτελι ςτισ Μυκινεσ.Δεν ζχουμε πολλζσ πλθροφορίεσ για τθν οργάνωςθ του μυκθναϊκοφ κράτουσ παράμόνο από τισ πινακίδεσ από το ανάκτορο τθσ Πφλου. Ανϊτατοσ άρχοντασ ιταν οάνακτασ , άρχοντασ του ανακτόρου από το οποίο πιγαηε κάκε εξουςία. Υποτελείσςε αυτόν ιταν κάποιοι τοπικοί άρχοντεσ, διοικθτζσ περιφερειϊν. ( λααγζτασ).Επόμενθ τάξθ είναι αυτι των ευγενϊν ( επζτεσ) που ςθμαίνει ακόλουκοι. Μετάβρίςκονται οι τελεςτζσ οι οποίοι ιταν περιφερειακοί διοικθτζσ. Στουσ Μυκθναίουσθ λζξθ βαςιλιάσ δεν ςιμαινε κάποιο ιδιαίτερο τιμθτικό τίτλο. Ιταν ο αρχθγόσ ςεοποιαδιποτε ομάδα ακόμα και αυτι π.χ των χαλκουργϊν. Αντίκετα ςτον Πμθρο θλζξθ «βαςιλεφσ» δθλϊνει τον ανϊτατο άρχοντα.Ο πολιτιςμόσΟ μυκθναϊκόσ κόςμοσ ιταν διαςπαρμζνοσ αλλά είχε κάποια χαρακτθριςτικά πουαποδεικνφουν τθν πολιτιςτικι ςυνοχι του και φαίνεται ότι ζνωναν τουσ Ζλλθνεσ.α) θ κοινι γλϊςςα: Ρρόκειται για μία πρϊιμθ γλϊςςα που υπάρχει ςε πινακίδεστθσ γραμμικισ Β’.β) οι κοινζσ κρθςκευτικζσ δοξαςίεσ: Εμφανίηονται οι πρϊτεσ λατρείεσ κεϊν μεοργανωμζνο τρόπο και τα ονόματα των κεϊν που κα αποτελοφν αργότερα τοδωδεκάκεο.γ) Ομοιομορφία ςτον υλικό πολιτιςμό ςτθ ηωι των Ξυκθναίων.Ππου και αν εξαπλϊκθκαν οι Μυκθναίοι, τα ζργα τζχνθσ, το όπλα, θ ενδυμαςία, οκαλλωπιςμόσ κ.α παρουςίαηαν ομοιότθτεσ. Θ Μυκθναϊκι τζχνθ είναι πιο ςυγκροτθμζνθ από τθν Μινωικι. Οι τεχνίτεσ και οικαλλιτζχνεσ εξαρτιόνταν από τα ανάκτορα και εξυπθρετοφςαν τισ ανάγκεσ τουσ.
 7. 7. Ξυκθναϊκι αρχιτεκτονικι: οχυρωμζνεσ ακροπόλεισ, ανάκτορα, ταφικζσκαταςκευζσ. Τα ανάκτορα τα καταςκεφαηαν ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ και τα οχφρωναν με τείχθ. Θκαταςκευι του ιταν απλι. Ρυρινασ του ιταν το μζγαρο. Το μζγαρο ιταν ζνα μίαορκογϊνιο κτίριο που χωρίηεται ςε 3 μζρθ: α) ζναν ανοικτό χϊρο μπροςτά πουεπικοινωνεί με μία μεγάλθ αυλι β) τον πρόδομο, που ιταν ζνασ προκάλαμοσ. γ) τοκυρίωσ μζγαρο με μια μεγάλθ εςτία ςτο κζντρο με 4 κολόνεσ γφρω τθσ για ναςτθρίηεται θ οροφι. Στθ δεξιά πλευρά τθσ αίκουςασ πρζπει να υπιρχε ο κρόνοσ.Αριςτερά και δεξιά από τθν αυλι υπιρχαν πολλά διαμερίςματα. Οι κολωτοί τάφοι είναι το ςθμαντικότερο δείγμα μυκθναϊκισ αρχιτεκτονικισ. Είναιταφικζσ καταςκευζσ και αποτελοφνται από ζνα κάλαμο κλειςτό ςαν κυψζλθ. Θείςοδοσ είχε ζνα τρίγωνο από πάνω τθσ. Στθν είςοδο φτάνουμε αφοφ διαςχίςουμεζνα μακρφ διάδρομο που οι πλευρζσ του είναι κτιςμζνεσ. Θ είςοδοσ ζκλεινε με μίαξφλινθ πόρτα. Μετά τθν ταφι, ο κάλαμοσ και ο διάδρομοσ καλφπτονταν με χϊμα.Ζτςι ςχθματιηόταν ζνασ μικρόσ λόφοσ. Ο πιο ςθμαντικόσ κολωτόσ τάφοσ είναι οκθςαυρόσ του Ατρζωσ, ςτισ Μυκινεσ. Οι τοιχογραφίεσ διακοςμοφν τα ανάκτορα και οι αγγειογραφικζσ παραςτάςεισ (οι παραςτάςεισ πάνω ςτα αγγεία) δείχνου ότι υπιρχαν ζμπειροι καλλιτζχνεσ. Στθναρχι επθρεάςτθκαν από τουσ Μινωίτεσ αλλά αργότερα δεν απεικόνιηαν ςκθνζσ απότθ φφςθ, μόνο τελετουργικζσ, πολεμικζσ ι ςκθνζσ κυνθγιοφ. Το 12ο αιϊνα τα ηωικάκζματα ζγιναν απλϊσ διακοςμθτικά ςχζδια. Θ μυκθναϊκι τζχνθ επθρεάςτθκε καιαπό τον τρόπο ηωισ και από τισ αντιλιψεισ των Μυκθναίων. 2. Θ αρχαία Ελλάδα (1100-330π.χ) 2.1 Ομθρικι εποχι (1100-750) Αφοφ παρικμαςε ο Μυκθναϊκόσ πολιτιςμόσ, για τρεισ αιϊνεσ επικράτθςεαναςτάτωςθ ςτθν Ελλάδα. Τα ελλθνικά φφλα μετακινοφνταν ςυνεχϊσ. Ρρόκειταιγια μία μεταβατικι εποχι. Ρροσ το τζλοσ τθσ, οι Ζλλθνεσ εγκαταςτάκθκαν μόνιμα ςεδιάφορεσ περιοχζσ και ξεκίνθςε ςταδιακά θ αναςυγκρότθςι τουσ. Γι’αυτι τθμεταβατικι περίοδο, κφρια πθγι πλθροφοριϊν είναι τα Ομθρικά Ζπθ. Ζτςι αυτά τα
 8. 8. χρόνια τα αποκάλεςαν θ μελετθτζσ «Ομθρικι Εποχι», ενϊ χαρακτθρίςτθκαν και ωσ«ελλθνικόσ Μεςαίωνασ» ι «ςκοτεινοί χρόνοι», γιατί τθ κεϊρθςαν ωσ περίοδοπαρακμισ. Δεν γνωρίηαμε πολλά για το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, όμωσ μετάαπό αρχαιολογικά ευριματα, κα λζγαμε ότι τελικά πρόκειται για μία φάςθαναςυγκρότθςθσ όπου οι Ζλλθνεσ προςπακοφςαν να οργανωκοφν. Τότε ξεκίνθςεςταδιακά ο ελλθνικόσ πολιτιςμόσ.Οι μετακινιςεισ (11οσ-9οσ αι.) Τον 12αι. π.Χ. διαπιςτϊνεται αραίωςθ του πλθκυςμοφ, άρα πριν τθ διείςδυςθ τωνΔωριζων (του τελευταίου φφλου, που τοποκετείται χρονικά τον 11ο αι.) υπάρχειγενικότερθ αναςτάτωςθ ςτον αιγιακό χϊρο με αντίκτυπο ςτθν θπειρωτικι χϊρα.Ζλλειψθ αντιςτάςεων διευκόλυνε τθ διείςδυςθ των Δωριζων και ςυνζβαλε ςεανακαηαηάξειρ των Ελλθνικϊν πλθκυςμϊν ςτθν κυρίωσ Ελλάδα. Ταυτόχροναζςνηέλεζε ςτθ δθμιουργία μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ προσ τισ ακτζσ τθσ Μ. Αζίαρ.Εγκυρότερεσ πλθροφορίεσ για τισ μετακινιςεισ των ελλθνικϊν φφλων, μασπαρζχουν ο Θρόδοτοσ και ο ΘουκυδίδθσΘουκυδίδθσ => μετά τα τρωικά ζγιναν 2 ςθμαντικζσ μετακινιςεισ πλθκυςμϊν:1) Κεςςαλοί: κατοικοφςαν ςτθ Κεςπρωτία – μετακινικθκαν ςτθν πεπιοσή πουςιμερα φζρει το όνομά τουσ. Θ εγκατάςταςι τουσ ςποσπέωζε τουσ παλαιότερουσκατοίκουσ, τουσ Βοιωτοφσ, να μεηακινηθούν νοτιότερα, ςτθν περιοχι των Κθβϊν.2) Δωριείσ: θ κάκοδοσ προκάλεςε μεγαλφτερεσ και ευρφτερεσ πλθκυςμιακζσανακατατάξεισ ςτον ελλαδικό χϊρο. Ξεκίνθςαν από τθ Βορειοδυτικι Ελλάδα καικατζβαιναν ςταδιακά και κατά κφματα. Τόποι εγκατάςταςθσ: Ρίνδοσ, Φκιϊτιδα,νότια περιοχι Ολφμπου και Πςςασ. Από τθν Ρίνδο κάποιοι Δωριείσ πιγαν ςτθΔωρίδα και μετά ςτθν Ρελοπόννθςο. Μια ιςχυρι ομάδα εγκαταςτάκθκε ςτθΛακωνία. Οι Δωριείσ μπικαν ςτθ Ρελοπόννθςο με ςκοπό να υποτάξουν τουσΑχαιοφσ-Μυκθναίουσ. Αυτι τθν ςτρατιωτικι επιχείρθςθ οι Δωριείσ τθν«ερμινευςαν», τθ δικαολόγθςαν με το μφκο τθσ επανόδου των Θρακλειδϊν, ότιτάχα οι απόγονοι του Θρακλι επζςτρεψαν ςτα παλιά τουσ εδάφθ. (…). Θ κάκοδοστων Δωριζων δθμιοφργθςε δθμογραφικό πρόβλθμα και ανάγκαςε τουσ ντόπιουσπλθκυςμοφσ να μετακινθκοφν.Ο Πρϊτοσ Ελλθνικόσ αποικιςμόσΑπό τα μζςα του 11ου αι. ωσ τον 9ο αι.. Γζφυρα ιταν τα νθςιά του Αιγαλιου για ναπεράςουν ςτθν Μ.Αςία, ςτισ δυτικζσ ακτζσ τθσ. Αυτι θ μετανάςτευςθ ονομάςτθκεπρϊτοσ ελλθνικόσ αποικιςμόσ. Νθςιά Αιγαίου, Μ. Αςία => υπιρχε ιδθ ενδιαφζρονγι’ αυτζσ τισ περιοχζσ από τθν μυκθναϊκι εποχιΑιολείσ: Κεςςαλοί που μετακινικθκαν προσ το Αιγαίο ςυγκεκριμζνα ςτα νηζιάΤζνεδο και Λζςβο και ακτζσ Μ. Αςίασ, ςτθν περιοχι που ονομάςτθκε Αιολίσ.Κωνεσ: από Ρελοπόννθςο, Αττικι, Εφβοια (αλλά και άλλα ζκνθ όπωσ Μολοζζοί,Αρκάδεσ, Φωκείσ, Ρελαςγοί) μετακινθκικαν προσ Σάμο και Χίο και ζηα απζναντι
 9. 9. παράλια τθσ Μ. Αςίασ όπου ίδρυςαν 12 πόλεισ. Αυτζσ οι πόλεισ αποτζλεςαναργότερα μια κρθςκευτικι οργάνωςθ, το Πανιϊνιο , με κένηπο ηο ιεπό ηοςΠοζειδώνα ζηο ακπωηήπιο ηηρ Μςκάληρ. Οι Ίωνερ επικπάηηζαν μεηαξύ ηων θςλώνκαι έηζι όλη η πεπιοσή ονομάζηηκε Ιωνία.Δωριείσ ζφυγαν πολφ καλά οργανωμζνοι, διότι δεν μετακινικθκαν πιεηόμενοι απόάλλα φφλλα. Ζφυγαν από Σπάρτθ, Τροιηινα, Επίδαυρο προσ Κιρα, Μήλο, Κριτθ,΢όδο (Λαλυςόσ, Κάμιροσ, Λίνδοσ), Κω και ςτθν Μ. Αςία τθν Κνίδο και Αλικαρναςςό.Οι πόλεισ, Λαλυςόσ, Κάμιροσ, Λίνδοσ τθσ ΢όδου, θ πόλθ τθσ Κω, θ Κνίδοσ και θΑλικαρναςςόσ ςτθ Μ. Αςία αποτζλεςαν τθ κρθςκευτικι οργάνωςθ ΔωρικιΕξάπολθ, με κζντρο το ιερό του Απόλλωνα ςτο ακρωτιριο τθσ Κνίδου. Πλα τα ελλθνικά φφλα εγκαταςτάκθκαν μόνιμα μετά τθ μετανάςτευςι τουσ ςτανθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου και τθ Μικρά Αςία και προχϊρθςαν ζπειτα ςτθνενδοχϊρα. Αναμείχκθκαν μεταξφ τουσ αλλά και με ντόπιουσ πλθκυςμοφσ.Οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι οργάνωςθ.α) Οικονομία : Αυτι τθν εποχι κφρια οικονομικι πθγι ιταν θ γθ. Θ κλειςτιαγροτικι οικονομία ςτιριηε τθν παραγωγι δθλαδι τα μζλθ μιασ οικογζνειασ αλλάκαι άνκρωποι που εξαρτιόνταν οικονομικά από αυτιν τθν οικογζνεια, αποτελοφςαντον οίκο. Ο οίκοσ αναλάμβανε τθν παραγωγι. Οι άνκρωποι του οίκου δενεξειδικεφονταν ςε μία εργαςία γι’αυτό δεν ιταν ανεπτυγμζνθ θ βιοτεχνία. Ταπροϊόντα που παριγαγε ζνασ οίκοσ, τα κατανάλωναν τα μζλθ του. Πτανπαρουςιαηόταν ζλλειψθ κάποιων προϊόντων, οι οίκοι τα εξαςφάλιηαν με τουσπαρακάτω τρόπουσ: 1) Ανταλλακτικό εμπόριο μεταξφ των οίκων 2) Ανταλλαγιδϊρων 3) Ρόλεμοσ 4) Ρειρατεία. Υπολόγιηαν τθν αξία των προϊόντων ανάλογα με ταβόδια, τα μζταλλα, τα δζρματα ηϊων ι ακόμα και τουσ δοφλουσ που κααντάλλαςςαν με το ςυγκεκριμζνο προϊόν. Εκείνθ τθν εποχι οι Φοίνικεσ ζκανανεξωτερικό εμπόριο για τθν προμικεια μετάλλων και δοφλων. Γενιότερα ο οίκοσ ωσόροσ δεν αφορά μόνο τα άμεςα μζλθ τθσ οικογζνειασ αλλά και όλουσ όςουσεργάηονται και καταναλϊνουν αγακά ςτο πλαίςιό του). Ο οίκοσ λειτουργεί ωσοικονομικι και κοινωνικι ομάδα.β) Θ κοινωνία Ο οίκοσ κακόριςε τθν κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ. Πταν τα ελλθνικάφφλα ςταμάτθςαν να μετακινοφνται και εγκαταςτάκθκαν κάπου μόνιμα, τα μζλθτου οίκου που ιταν ςυγγενείσ, απζκτθςαν γθ και οικονομικι ιςχφ. Αυτοί ιταν οιάριςτοι (ευγενείσ).Στον οίκο όμωσ ανικαν και άνκρωποι που δεν ιταν ςυγγενείσ μετουσ άριςτουσ. Ρρόκειται για μεγάλο αρικμό ατόμων που ονομάςτθκε πλικοσ.Λδιαίτερθ κατθγορία οι δθμιουργοί οι οποίοι είναι οι μεταλλουργοί, ξυλουργοί,αγγειοπλάςτεσ. Δεν ιταν προςκολλθμζνοι ς’ ζναν οίκο αλλά ςε μια κοινότθτα απόπεριςςότερουσ οίκουσ. Ιταν ανεξάρτθτοι από τον οίκο αλλά εξαρτϊνταν οικονομικάαπό περιςςότερουσ οίκουσ. Είχαν εξειδικευτεί ςε μία εργαςία. Με τθ δουλειά τουσκάλυπταν τισ ανάγκεσ μιασ κοινότθτασ τθν οποία τθν αποτελοφςαν πολλοί οίκοι. Οιδοφλοι βρίςκονται ςτθ βάςθ τθσ κοινωνικισ ιεραρχίασ και ουςιαςτικά είναι μζροστθσ περιουςίασ του οίκου. Είχαν αποκτθκεί από πολζμουσ ι από πειρατείεσ.γ) Πολιτικι Οργάνωςθ. Στισ πρϊτεσ ελλθνικζσ κοινωνίεσ τα κράτθ ιταν φυλετικά,δθλαδι κάκε φυλι μποροφςε να αποτελζςει ζνα κράτοσ. Επίςθσ φυλετικό κράτοσ
 10. 10. μποροφςε να δθμιουργθκεί αν μια φυλι χωριηόταν ι αν κάποιεσ φυλζσ ενϊνονταν.Για να αντιμετωπίςουν τα προβλιματά τουσ, τα φυλετικά κράτθ οργανϊκθκανπολιτικά. Μετά τθν απόκτθςθ μόνιμων εγκαταςτάςεων, οι φυλετικοί αρχθγοίμετατρζπονται ςε κλθρονομικοφσ βαςιλείσ. Ο βαςιλιάσ τθσ ομθρικισ εποχισςυγκζντρωνε όλθ τθν εξουςία, δθλ. ςτρατιωτικι, κρθςκευτικι, δικαςτικι. Δίπλα ς’αυτόν υπάρχει ςυμβοφλιο αποτελοφμενο από τουσ αρχθγοφσ των ιςχυρϊν γενϊν, οιευγενείσ, οι οποίοι ονομάηονται κι αυτοί βαςιλείσ. Ο βαςιλιάσ αςκεί τθν εξουςίατου μαηί μ’ αυτό το ςυμβοφλιο, που αργότερα κα περιοριςτεί θ εξουςία και καεξελιχκεί ςτθ Βουλι των Γερόντων. Ο βαςιλιάσ όταν κζλει να ανακοινϊςει τισαποφάςεισ του καλεί τουσ πολεμιςτζσ ςε ςφνοδο – εκκλθςία του διμου. Ρροσ τοτζλοσ των ομθρικϊν χρόνων παρατθρείται ςταδιακι αφξθςθ των ευγενϊν πουπροζρχεται μάλλον από τθν αμφιςβιτθςθ των δυνατοτιτων του βαςιλιά.Ο πολιτιςμόσ Πταν καταςτράφθκαν τα μυκθναϊκά ανάκτορα, ξεχάςτθκε και θ δφςκολθ γραμμικιΒ’ που τθν γνϊριηαν μόνο οι γραφείσ. Για 3 αιϊνεσ περίπου οι Ζλλθνεσ δενχρθςιμοποίθςαν γραφι. Στα τζλθ του 9ου αιϊνα ι ςτισ αρχζσ του 8ου αιϊνα π.χ, θγραφι επανεμφανίηεται. Σα ςφμβολά τθσ όμωσ δεν αντιςτοιχοφν ςε ςυλλαβζσαλλά ςε φκόγγουσ. Θ ελλθνικι αλφαβθτικι γραφι προζκυψε μετά από τθνεπεξεργαςία και τροποποίθςθ του φοινικικοφ αλφαβιτου. Οι Ζλλθνεσ πρόςκεςανφωνιεντα και προςάρμοςαν το αλφάβθτο ζτςι ϊςτε να αποδίδει όλεσ τισ φωνζσ καιτουσ φκόγγουσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.Τθν ομθρικι εποχι δθμιουργικθκαν τα πρϊτα ιερά. Αυτά απζκτθςαν πανελλινιοχαρακτιρα (δθλαδι προςζρχονταν εκεί, κάτοικοι όλου του ελλαδικοφ χϊρου) ενϊδιατθρικθκαν οι τοπικζσ λατρείεσ κεϊν αλλά το ολυμπιακό δωδεκάκεο κα είναικοινόσ τόποσ λατρείασ από όλεσ τισ φυλζσ των Ελλινων.Εκείνθ τθν εποχι εμφανίηεται και θ πρϊτθ προφορικι ελλθνικι ποίθςθ, θ ομθρικιποίθςθ. Επίςθσ αναπτφςςονται θ κεραμικι και θ μικροτεχνία.Από τθν μυκθναϊκι εποχι πρζπει να υπιρχαν τραγοφδια που μιλοφςαν για ιρωεσ.Ρικανότατα, με βάςθ αυτά τα τραγοφδια οι Ζλλθνεσ των αποικιϊν τθσ Μ. Αςίασ,ςυγκρότθςαν τα ομθρικά ζπθ. Οι ραψωδοί, οι ποιθτζσ των ομθρικϊν χρόνων,ιξεραν ιδθ το ςχετικό περιεχόμενο και πρόςκεταν δικά τουσ ςτοιχεία, όταντραγουδοφςαν τισ περιπζτειεσ των θρϊων. Κατά τθν παράδοςθ, ο Πμθροσ ςυνζκεςετα δφο ζπθ, πρϊτα τθν Λλιάδα ( ςτα μζςα του 8ου αι.) και μετά τθν Οδφςςεια ( ςτατζλθ του 8ου αι. ι ςτισ αρχζσ του 7ου αι. π.Χ). Θ τζχνθ τθσ ομθρικισ εποχισ ονομάςτθκε γεωμετρικι τζχνθ, γι’αυτό και τθνομθρικι εποχι τθν ονομάηουμε και γεωμετρικι εποχι. Θ ονομαςία οφείλεται ςταγεωμετρικά ςχζδια που υπιρχαν πάνω ςτα αγγεία για διακόςμθςθ. Καςυναντιςουμε όμωσ τζτοια ςχζδια και ςτα ζργα μικροτεχνίασ.2.2 ΑΡΧΑΛΜΘ ΕΠΟΧΘ (750-480)Ρρόκειται για τθν εποχι τθσ οικονομικισ, πολιτιςτικισ, πολιτικισ εξζλιξθσ τουελλθνικοφ κόςμου.
 11. 11. Στα τζλθ τθσ Ομθρικισ εποχισ, παρουςιάςτθκε μία οικονομικοκοινωνικι κρίςθ.Αυτι αντιμετωπίςτθκε, από τα μζςα του 8ου αιϊνα,με δφο τρόπουσ: 1)Οργανϊκθκαν πόλεισ-κράτθ 2) ιδρφκθκαν αποικίεσ ( δεφτεροσ ελλθνικόσαποικιςμόσ). Κατά τον 7ο και τον 6ο αιϊνα αρχίηει να διαμορφϊνεται ο αρχαίοσελλθνικόσ πολιτιςμόσ. Θ αρχαϊκι εποχι τελείωςε με τουσ πολζμουσ των Ελλινωνεναντίον των Βαρβάρων. Οι Ζλλθνεσ νίκθςαν και άρχιςε να γεννιζται θ εκνικιςυνείδθςθ, δθλαδι ζνιωκαν ότι όλοι μαηί ανικουν ςε ζνα ζκνοσ. Επιπλζον, φάνθκεότι θ οργάνωςθ τθσ πόλθσ κράτουσ ζφερε αποτελζςματα κετικά για τουσ Ζλλθνεσ.Θ γζνεςθ τθσ πόλθσ-κράτουσ.Ρόλθ κράτοσ: ο χϊροσ που βρίςκεται μία οργανωμζνθ κοινότθτα ανκρϊπων κάτωαπό μία εξουςία. Για να οργανωκεί μία πόλθ κράτοσ ζπρεπε να κυριαρχιςουν οιπολίτεσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χϊρο που περιελάμβανε είτε μία πόλθ είτε μία πόλθκαι τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ( φπαικρο.). Επίςθσ ζπρεπε να υπάρχει μία εξουςίαγια να αντιμετωπιςτοφν τα κοινά προβλιματα.΢υςτατικά ςτοιχεία τθσ πόλθσ κράτουσ.: Από γεωγραφικι άποψθ, α) Πόλισ ι άςτυ,ιταν το κζντρο εξουςίασ, πρόκειται για ζνα χϊρο με τείχθ ςυνικωσ. β) Υπαικροσχϊρα: Βριςκόταν γφρω από το άςτυ, ιταν μια περιοχι που τθν καλλιεργοφςαν καιπεριελάμβανε μικρότερουσ οικιςμοφσ, τισ κϊμεσ.Από οργανωτικι άποψθ: οι πολίτεσ ςυμμετείχαν ςτα κοινά και ςτθ λιψθαποφάςεων, άλλοτε λιγότερο άλλοτε περιςςότερο. Από τον τρόπο άςκθςθσ τθσεξουςίασ και από το βακμό που ςυμμετείχαν οι πολίτεσ ςτα κοινά ,διαμορφϊκθκετο τρίτο ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ πόλθσ κράτουσ, γ) το πολίτευμα. Οι πολίτεσ ζχουντρεισ βαςικζσ επιδιϊξεισ: ελευκερία, αυτονομία, και αυτάρκεια. Ρολεμοφςαν γιατθν ανεξαρτθςία τθσ πόλθσ κράτουσ, οι ίδιοι κζςπιηαν νόμουσ και ςυμμετείχαν ςτθνπαραγωγι αγακϊν, προκειμζνου να μθ λείπει τίποτα από τθν πόλθ τουσ.Θ ςθμαςία του κεςμοφ τθσ πόλθσ κράτουσΑν θ πόλθ κράτοσ κάλυπτε αυτζσ τισ τρεισ βαςικζσ επιδιϊξεισ, τότε επιβίωνε καιεξελιςςόταν. Αυτζσ οι επιδιϊξεισ εμπόδιηαν τουσ Ζλλθνεσ να οργανωκοφν ςε ζναενιαίο κράτοσ και ενίςχυαν τον τοπικιςμό. Αυτόσ ιταν αιτία πολλϊν εμφφλιωνςυγκροφςεων. Πμωσ θ προςπάκεια για ελευκερία, αυτονομία και αυτάρκεια,ςυνζβαλαν ςτα πολιτιςτικά επιτεφγματα και γενικότερα ςτισ επιτυχίεσ κάκε πόλθσκράτουσ.Οι άνκρωποι οργανϊνονταν ςε πόλεισ και ςτα παλαιότερα χρόνια (π.χ οι Σουμζριοιςτθ Μεςοποταμία). Πμωσ ποτζ άλλοτε οι κάτοικοι δεν ςυμμετείχαν ςτθν πολιτικιδραςτθριότθτα, δθλαδι να προαςπίηονται τθν ζννοια τθσ ελευκερίασ, να δρουνμαηί για να αντιμετωπίςουν τα προβλιματά τουσ αλλά και να υπεραςπίηονται ταδικαιϊματά τουσ. Οι ζννοιεσ «πολίτθσ» και «πολιτικι» γεννικθκαν μζςα ςτθν πόλθκράτοσ. Επίςθσ κάκε ανϊτερο πολιτιςτικό επίτευγμα πραγματοποιικθκε ςταπλαίςια τθσ πόλθσ κράτουσ (δθμοκρατία, ποίθςθ, κζατρο, φιλοςοφία, ρθτορικι,πολεοδομία, επιςτιμθ).Οικονομικι και κοινωνικι οργάνωςθ
 12. 12. Θ πόλθ κράτοσ ςυνδζεται άμεςα με τιε οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσεξελίξεισ που επικρατοφςαν ςτισ ομθρικζσ κοινωνίεσ. Αυτζσ οι ςυνκικεσ διζφεραναπό περιοχι ςε περιοχι. Πταν τα ελλθνικά φφλα μετακινοφνταν, κάποια από αυτάαυτονομικθκαν, εγκαταςτάκθκαν ςε μία περιοχι μόνιμα και οι κοινζσ κρθςκευτικζσλατρείεσ και θ χωροταξικι οργάνωςθ αυτϊν των φφλων, οδιγθςαν ςτθ δθμιουργίατθσ πόλθσ κράτουσ. Αυτά τα φφλα ίςωσ αναμείχκθκαν και με άλλα και αν δεχκοφμεαυτι τθν εκδοχι, οι πρϊτεσ πόλεισ κράτθ πρζπει να ςχθματίςτθκαν κατά τθδιάρκεια του Α’ αποικιςμοφ ςτα παράλια τθσ Μ. Αςίασ. Στθν Ελλάδα, θ πόλθ κράτοσδθμιουργικθκε όταν 1) τμιματα από διαφορετικά φφλα ζγιναν ανεξάρτθτα καιοργανϊκθκαν ι 2)ενϊκθκαν κάποιεσ γειτονικζσ κοινότθτεσ ι 3) από κάποιεσ κϊμεσ,ομάδεσ ενϊκθκαν με δικι τουσ διοίκθςθ. Στισ δφο τελευταίεσ περιπτϊςεισπρόκειται για ςυνοικιςμό. Άρα όλεσ οι πόλεισ κράτθ δεν οργανϊκθκαν με τον ίδιοτρόπο.Θ κρίςθ του Ομθρικοφ κόςμου Μετά τον 9ο αιϊνα π.χ. αυξικθκε ο πλθκυςμόσ ςτισ ομθρικζσ κοινότθτεσ και αυτόοδιγθςε ςε οικονομικι κρίςθ γιατί: 1) δεν υπιρχε καλλιεργιςιμθ γθ που νακαλφπτει τισ ανάγκεσ όλων των κατοίκων. 2) δεν υπιρχαν αρκετά μζςαεκμετάλλευςθσ τθσ γθσ. 3) Θ γθ βριςκόταν ςτα χζρια των λίγων. 4) δεν ειδικευότανκανείσ ςε τομείσ εργαςίασ 5) δεν είχαν οι Ακθναίοι άλλουσ πόρουσ εκτόσ από τθ γθ. Ταυτόχρονα με τθν κρίςθ, περιορίςτθκε θ βαςιλικι εξουςία και αυξικθκε θ δφναμθτων ευγενϊν. Αυτοί εκμεταλλεφτθκαν το γεγονόσ ότι δεν υπιρχε οργανωμζνοσςτρατόσ και αμφιςβιτθςαν τθν εξουςία του βαςιλιά. Θ δφναμι τουσ ςτθριηότανςτθν κατοχι πολλϊν εκτάςεων γθσ. Ονόματα των ευγενϊν: αγακοί, εςκλοί,άριςτοι, ευπατρίδεσ κλπ. Αυτά τα ονόματα ζδειχναν τθν κοινωνικι τουσ προζλευςθκαι τάξθ. Αςκοφςαν το ςϊμα τουσ και καλλιεργοφςαν το πνεφμα τουσ. Ζτρεφανάλογα και ιταν πάντοτε ζτοιμοι για να πολεμιςουν. Γι’αυτό και ονομάςτθκανιππείσ. Στισ πόλεισ κράτθ, εκτόσ από τουσ ευγενείσ υπιρχαν και άλλοι μικροί ι μεςαίοιιδιοκτιτεσ γθσ κακϊσ και ακτιμονεσ. Αυτοί ονομάηονταν πλικοσ, όχλοσ, κακοί κλπ.Αργότερα κάποιοι από αυτοφσ αςχολικθκαν με το εμπόριο, τθ ναυτιλία, τθβιοτεχνία και πλοφτιςαν. Πμωσ δεν ζγιναν ακόμα πολιτικά ίςοι με τουσ ευγενείσ.Από τότε που γεννικθκαν οι πόλεισ κράτθ ηοφςαν ςε αυτζσ πολλοί δοφλοι. Θδουλεία διατθρικθκε γιατί οι πολίτεσ πίςτευαν ότι οι ίδιοι πρζπει να είναιαπαλλαγμζνοι από βαριζσ εργαςίεσ για να αςχολοφνται με τα κοινά. Ρολλζσ φορζσόμωσ κάποιοσ γινόταν δοφλοσ εξαιτίασ των χρεϊν του προσ τουσ ευγενείσ. ( Ακιναμζχρι τον 6ο αι. π.χ, Σπάρτθ κλπ).Θ αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. Θ ομθρικι οικονομικι κρίςθ ςυνεχίςτθκε και ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ πόλθσ κράτουσκαι ιταν αδφνατο να αντιμετωπιςτεί ςτα πλαίςια μιασ κλειςτισ αγροτικισκοινωνίασ. Οι λφςεισ που δόκθκαν ιταν: 1) ανάπτυξθ τθσ βιοτεχνίασ και τουεμπορίου 2) κατακτθτικοί πόλεμοι και επζκταςθ των εδαφϊν 3) ίδρυςθ αποικιϊν.
 13. 13. Κάκε πόλθ κράτοσ επζλεξε κάποια λφςθ από τισ παραπάνω ι τισ ςυνδφαςε. ΘΑκινα ξεπζραςε τθν κρίςθ αναπτφςςοντασ τθ βιοτεχνία και το εμπόριο. Θ Σπάρτθ,το Άργοσ κλπ, κατζκτθςαν τα γειτονικά τουσ εδάφθ. Θ Κόρινκοσ, τα Μζγαρα, ΘΧαλκίδα, θ Μίλθτοσ κλπ ςυνδφαςαν αυτζσ τισ λφςεισ, ιδρφοντασ και αποικίεσ. Πςεσ περιοχζσ ιταν απομονωμζνεσ ( Μακεδονία, Ιπειροσ, Αρκαδία κλπ)διατιρθςαν τθ φυλετικι οργάνωςθ και δεν ακολοφκθςαν τθν ίδια οικονομικι αλλάκαι γενικότερα εξελικτικι πορεία.Ο δεφτεροσ αποικιςμόσ (8-6οσ αι.π.χ) Ο αποικιςμόσ είναι αναγκαςτικι μετακίνθςθ ανκρϊπων από τθν πόλθ τουσ, είναι θεγκατάςταςι τουσ ςε νζα περιοχι και θ ίδρυςθ εκεί μιασ νζασ πόλθσ. Δεν μοιάηει μετθν εξάπλωςθ των ελλθνικϊν φφλων ςτα παράλια τθσ Μικράσ Αςίασ κατά τον 11 οζωσ τον 9ο αιϊνα. Ο αποικιςμόσ οργανωνόταν λεπτομερειακά, από τθ μθτρόπολθ (μθτζρα-πόλθ). Οι αποικίεσ ιταν νζεσ πόλεισ κράτθ αυτόνομεσ και αυτάρκεισ. Οιςχζςεισ με τθ μθτρόπολθ ιταν χαλαρζσ, ανφπαρκτεσ και ςπάνια εχκρικζσ. Σα αίτια τθσ ίδρυςθσ των αποικιϊν ιταν: 1) θ ςτενοχωρία επειδι αυξικθκε οπλθκυςμόσ και περιορίςτθκαν οι καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ. 2) ζλλειψθ πρϊτωνυλϊν ιδιαίτερα μετάλλων. 3) Αναηιτθςαν νζεσ αγορζσ για εμπόριο. 4) οιεςωτερικζσ πολιτικζσ κρίςεισ ανάγκαςαν κάποιουσ ανκρϊπουσ να απομονωκοφν.5) είχαν περιςςότερεσ γνϊςεισ για τουσ καλάςςιουσ δρόμουσ και τισ νζεσ περιοχζσεγκατάςταςθσ. 6) Οι Ζλλθνεσ ιταν ριψοκίνδυνοι (όπωσ φαίνεται και από τθνΟδφςςεια). Από τα μζςα του 8ου αιϊνα ωσ τα μζςα του 6ου αιϊνα οι Ζλλθνεσ εξαπλϊκθκανςτουσ καλάςςιουσ δρόμουσ ( ςτθ Μεςόγειο και τον Εφξεινο Ρόντο) εμποδίηοντασ τοεμπόριο άλλων λαϊν όπωσ των Φοινίκων. Ζτςι οι Ζλλθνεσ επαναςυνδζκθκαν με τθΜεςόγειο και επθρζαςε τθν οικονομία, τθν κοινωνία και τον πολιτιςμό τωνΕλλινων. Ο Ελλθνικόσ πολιτιςμόσ και ο τρόποσ ηωισ ( κρθςκεία, πολιτικι, αιςκθτικι κλπ)μεταφζρκθκε και ςτισ αποικίεσ. Αντάλλαξαν πολιτιςτικά ςτοιχεία με τουσ ντόπιουσ.Λδιαίτερθ επιρροι άςκθςαν ςτον τομζα τθσ γραφισ. Για παράδειγμα, το Χαλκιδικόαλφάβθτο, διαδόκθκε από τουσ Χαλκιδείσ αποίκουσ ςτουσ Λταλοφσ και αποτζλεςετθ βάςθ του λατινικοφ αλφαβιτου. Θ οικονομικι κρίςθ ζξω από τισ πόλεισ κράτθ, αντιμετωπίςτθκε κυρίωσ με τοεμπόριο. Δεν πρόκειται για ανταλλακτικό εμπόριο αλλά απζκτθςε χαρακτιραεμπορευματοχρθματικό με τθν κοπι και χριςθ του νομίςματοσ. Πλεσ οιςυναλλαγζσ γίνονται με το νόμιςμα. Ζτςι δθμιουργείται και μία νζα κατθγορίαπολιτϊν αυτοί που πλοφτιςαν με το εμπόριο. Τϊρα διεκδικοφν μερίδιο ςτθνεξουςία. Θ δουλεία αναπτφςςεται ακόμα περιςςότερο γιατί είναι αναγκαία ταφτθνά εργατικά χζρια. Χρθςιμοποιοφνται και δοφλοι αργυρϊνυτοι, δθλαδιαγοραςμζνοι.Σα πολιτεφματα: Στθν πόλθ κράτοσ θ εξουςία βρζκθκε ςτα χζρια των κοινωνικϊντάξεων που επικρατοφςαν κάκε φορά. Σε κάκε πόλθ κράτοσ υπιρχαν διαφορετικοφείδουσ ςυγκροφςεισ και μεταβολζσ ςτο πολίτευμα. Θ εξζλιξθ των πολιτευμάτων
 14. 14. ιταν θ ακόλουκθ: βαςιλεία  αριςτοκρατία  ολιγαρχία  τυρρανίδαδθμοκρατία. Πταν δθμιουργικθκαν οι πόλεισ κράτθ είχε αρχίςει να παρακμάηει θ βαςιλεία.Βαςιλεία υπιρχε μόνο ςε περιοχζσ που εξακολουκοφςαν να είναι οργανωμζνεσκατά φυλζσ και όχι να είναι πόλεισ κράτθ, π.χ Ιπειροσ, Μακεδονία κλπ. Στθν αρχι τθσ ιςτορικισ πορείασ τθσ πόλθσ κράτουσ, ιςχυρι τάξθ ιταν οι ευγενείσκαι επιβλικθκε το αριςτοκρατικό πολίτευμα. Θ εξουςία των άριςτων – ευγενϊνςτθριηόταν ςτθν κατοχι γθσ και ςτθν καταγωγι τουσ. Μετά τον αποικιςμό, οι οικονομικζσ ςυνκικεσ μεταβλικθκαν και με τθν ανάπτυξθτου εμπορίου και τθσ βιοτεχνίασ,1) νζεσ κοινωνικζσ ομάδεσ όπωσ βιοτζχνεσ,ζμποροι , ναυτικοί, τεχνίτεσ, ιςχυροποιικθκαν. Ζτςι, αποφάςιςαν να διεκδικιςουντθν εξουςία.2) Θ αριςτοκρατία άρχιςε να κλονίηεται και από τθν φπαρξθ τθσοπλιτικισ φάλαγγασ. Ρρόκειται για ζνα νζο ςτρατιωτικό ςϊμα ςτο οποίο ανικουνπολίτεσ που είχαν τθν ιδιότθτα του πολεμιςτι αλλά και τθν οικονομικι δυνατότθτανα εξοπλίηονται με δικά τουσ ζξοδα. Θ οπλιτικι φάλαγγα γζννθςε τθν ιδζα τθσιςότθτασ και ςτθν άςκθςθ εξουςίασ. Στα τζλθ του 7ου και τισ αρχζσ του 6ου αι. π.χ οι διαφορζσ και οι διαμάχεσ εντάκθκανμεταξφ ευγενϊν από τθ μια πλευρά και πλοφςιων μαηί με το πλικοσ από τθν άλλθ.Το πρόβλθμα αυτό εν μζρει αντιμετωπίςτθκε με τθν κωδικοποίθςθ ( καταγραφι)των άγραφων νόμων (εκιμικό δίκαιο). Τουσ νόμουσ αυτοφσ τουσ κατζγραψανπρόςωπα από τθν τάξθ των ευγενϊν τα οποία όμωσ ιταν αποδεκτά από όλουσ.Οομοκζτεσ ι αιςυμνιτεσ ιταν ο Λυκοφργοσ ςτθ Σπάρτθ, ο Σόλων και ο Δράκωνςτθν Ακινα κλπ. Πταν καταγράφθκαν οι νόμοι, το κριτιριο ςυμμετοχισ ςτθνεξουςία ιταν θ οικονομικι κατάςταςθ κάκε πολίτθ. (π. χ νομοκεςία Σόλωνα).Συνεπϊσ, το πολίτευμα μετατράπθκε ςε ολιγαρχικό ( ι τιμοκρατικό). Ονομάςτθκακαι τιμοκρατικό γιατί κριτιριο τθσ κοινωνικισ κατάταξθσ ιταν τα «τιμιματα»δθλαδι το ειςόδθμα. Πμωσ το ολιγαρχικό πολίτευμα δεν ζδωςε λφςεισ ςε όλα τα προβλιματα και αυτόδθμιοφργθςε αντικζςεισ. Κάποιοι κζλθςαν να εκμεταλλευτοφν τισ κοινωνικζσδιαμάχεσ και προςπάκθςαν να επιβάλλουν τθν εξουςία τουσ. Αυτοί ιταν κυρίωσευγενείσ οι οποίοι είχαν τθν υποςτιριξθ των κατϊτερων κοινωνικϊν ομάδων.Στθριγμζνοι ςτο λαό, λοιπόν, επζβαλαν το πολίτευμα τθσ τυραννίδασ. Θ λζξθ«τφραννοσ» είναι λυδικισ προζλευςθσ. Κάποιοι τφραννοι ιταν καλοί θγζτεσ καιφρόντιηαν τουσ πολίτεσ και τισ πόλεισ (Ρολυκράτθσ ςτθ Σάμο, Ρερίανδροσ ςτθνΚόρινκο, Ρειςίςτρατοσ ςτθν Ακινα κλπ). Οι περιςςότεροι τφραννοι είχαν βίαιοτζλοσ ενϊ οι διακζςεισ των πολιτϊν απζναντί τουσ φαίνονται από τισ δολοφονικζσαπόπειρεσ εναντίον τουσ. Μετά τθν πτϊςθ των τυράννων, ςτα τζλθ του 6ου αι. ςε άλλεσ πόλεισ επιβλικθκεολιγαρχία ενϊ ςε άλλεσ ζγιναν κάποιεσ μεταρρυκμίςεισ ςτουσ νόμουσ που άνοιξαντο δρόμο για τθ δθμοκρατία.( μεταρρφκμιςθ του Κλειςκζνθ).Στο δθμοκρατικό πολίτευμα, ανϊτερο πολιτειακό όργανο ιταν θ εκκλθςία τουδιμου. Ιταν θ ςυνζλευςθ όλων των ενιλικων κατοίκων που είχαν πολιτικά
 15. 15. δικαιϊματα. Κάκε πολίτθσ ζπαιρνε το λόγο και εξζφραηε ελεφκερα τθν άποψι του(ιςθγορία) και ψιφιηε τουσ νόμουσ (ιςονομία). Θ Σπάρτθ είχε ολιγαρχικό πολίτευμα από τον 7ο αι. ωσ τθ ρωμαϊκι κατάκτθςθ τον2ο αι. Θ Ακινα δεν είχε τθν ίδια ςτακερότθτα αφοφ πζραςε από όλα τα πολιτειακάςτάδια από τθν αριςτοκρατία τον 7ο αι. ωσ τθν δθμοκρατία που επικράτθςε ςτατζλθ του 6ου αι. Ο πολιτιςμόσ: Στθν αρχαϊκι εποχι θ ποίθςθ εκφράηει βιϊματα και ςυναιςκιματα.Στον πεηό λόγο, οι πρϊτοι φιλόςοφοι προςπακοφν να ερμθνεφςουν τον κόςμο (φυςικοί φιλόςοφοι) και να αφθγθκοφν ικθ και ζκιμα λαϊν, ανοίγοντασ το δρόμογια τθν γραφι τθσ ιςτορίασ. Θ τζχνθ επθρεάςτθκε αρχικά από τθν Ανατολι (ανατολίηουςα φάςθ) μετά όμωσ απζκτθςε χαρακτθριςτικά που απεικόνιηαν τισαιςκθτικζσ αντιλιψεισ των Ελλινων. Στουσ αρχαϊκοφσ χρόνουσ ζχουμε δφοβαςικοφσ ρυκμοφσ ςτθν αρχιτεκτονικι, τον δωρικό και τον ιωνικό.Καταςκευάςτθκαν τα πρϊτα μεγάλα αγάλματα, οι κοφροι και οι κόρεσ, ενϊ μεγάλθεξζλιξθ παρατθρείται ςτθν κεραμικι, με το μελανόμορφο και ερυκρόμορφο ρυκμό.( μελανόμορφα και ερυκρόμορφα αγγεία). Στθν Ιωνία παρατθροφνται οι πρϊτεσ πνευματικζσ και καλλιτεχνικζσ ανθςυχίεσ.Εκεί γεννικθκε και θ φιλοςοφία. Αυτζσ οι ανθςυχίεσ διαδόκθκαν και ςτονυπόλοιπο ελλθνικό χϊρο δθλαδι και ςτθν Ελλάδα και ςτισ αποικίεσ. Αυτι τθνπερίοδο ςτακεροποιοφνται οι κρθςκευτικζσ λατρείεσ και αντιλιψεισ των Ελλινων.Κάκε κεόσ αποκτά ςτακερά ςτοιχεία ςτθν μορφι του και αυτι θ μορφι γίνεταιπανελλθνίωσ αποδεκτι. Επίςθσ κάποιοι τόποι λατρείασ των κεϊν γίνονταιπανελλινια ιερά και θ φιμθ τουσ ξεπερνά τθν Ελλάδα ( Δελφοί, Ολυμπία, Διλοσκλπ.) Οι περςικοί πόλεμοι: Τα πρϊτα 20 χρόνια του 5ου αιϊνα, οι Ζλλθνεσ αντιμετϊπιςαντουσ Ρζρςεσ. Αφορμι για να ςτραφοφν οι Ρζρςεσ εναντίον τθσ Ελλάδασ ιταν θαποτυχθμζνθ Ιωνικι Επανάςταςθ, που ζγινε το 499 ωσ το 494 π.Χ ( πρόκειται γιατθν εξζγερςθ των Ελλινων τθσ Λωνίασ οι οποίοι ιταν υποτελείσ ςτουσ Ρζρςεσ.)• Θ πρϊτθ επίκεςθ των Ρερςϊν ςτθν Ελλάδα κατζλθξε ςε καταςτροφι του ςτόλουτουσ ςτο Ακρωτιριο του Άκω, λόγω καλαςςοταραχισ. Πμωσ ο ςτρατόσ τουσυπζταξε τουσ Ζλλθνεσ τθσ Κράκθσ και τθσ Μακεδονίασ (492 π.Χ)• Θ πρϊτθ οργανωμζνθ επιχείρθςθ των Ρερςϊν είχε ςκοπό τθν τιμωρία τωνΕρετριζων και των Ακθναίων γιατί βοικθςαν τουσ Ζλλθνεσ τθσ Λωνίασ ςτθνεπανάςταςι τουσ. Τελευταία μάχθ τθσ εκςτρατείασ, ιταν θ μάχθ ςτο Ξαρακϊνα,όπου οι Ακθναίοι και οι Ρλαταιείσ νίκθςαν τουσ Ρζρςεσ το 490 π.Χ.• Στθ δεφτερθ οργανωμζνθ εκςτρατεία τουσ, οι Ρζρςεσ είχαν αρχθγό τον Ξζρξθ οοποίοσ επιτζκθκε ςτθν Ελλάδα με τεράςτια χερςαία και καλάςςια δφναμθ. Στόχοστου ιταν να κυριεφςει όλθ τθν Ελλάδα. Οι ελλθνικζσ πόλεισ, επειδι ζβλεπαν τονπερςικό κίνδυνο να πλθςιάηει, ςυγκάλεςαν ςυνζδριο ςτθν Μόρινκο ( 481 π.Χ) όπουαποφάςιςαν να ςυμμαχιςουν για να αμυνκοφν μ’αυτόν τον τρόπο απζναντι ςτουσΡζρςεσ. Οι Ζλλθνεσ κατάφεραν να διϊξουν τουσ Ρζρςεσ μετά από νικθφόρεσμάχεσ.( Θερμοπφλεσ – Νεωνίδασ, Αρτεμίςιο, ΢αλαμίνα – Θεμιςτοκλισ, Πλαταιζσ –
 16. 16. Παυςανίασ, Ξυκάλθ). Εκείνθ τθν περίοδο και οι Ζλλθνεσ τθσ δφςθσ αντιμετϊπιςανμε επιτυχία τουσ Καρχθδόνιουσ ςτθ Σικελία ( μάχθ τθσ Ιμζρασ, 480 π.Χ).2.3 ΜΝΑ΢ΙΜΘ ΕΠΟΧΘ (480-323 π.Χ) Θ εποχι από το τζλοσ των περςικϊν πολζμων ωσ το κάνατο του Μ. Αλεξάνδρουονομάηεται Κλαςικι Εποχι. Ρρόκειται για μια λαμπρι περίοδο ανάπτυξθσ τουελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τότε διαμορφϊκθκαν και οι αρχαιοελλθνικζσ αξίεσ. Θ νίκθ ςτουσ περςικοφσ πολζμουσ τόνωςε τθν αυτοπεποίκθςθ των Ελλινων οιοποίοι ζνιωςαν αυτάρκεισ και είχαν τθν ψυχικι ευφορία του νικθτι ο οποίοσεπικυμεί να ξαναδθμιουργιςει όςα κατάςτρεψε ο πόλεμοσ. Κατάλθξθ αυτϊν τωνπαραγόντων ιταν τα πολιτικά και πολιτιςτικά επιτεφγματα εκείνθσ τθσ εποχισ.Μετά τουσ περςικοφσ πολζμουσ θ Ακινα ιταν θγεμονικι δφναμθ για 50 χρόνια.Βριςκόταν ςε αντιπαράκεςθ με τθ Σπάρτθ. Οι Ζλλθνεσ χωρίςτθκαν ςε δφοςτρατόπεδα, άλλοι υποςτιριηαν τουσ Ακθναίουσ και άλλοι τουσ Σπαρτιάτεσ καιδθμιουργικθκαν δφο μεγάλοι ςυναςπιςμοί. Κατάλθξθ αυτοφ του διαχωριςμοφ ιτανο Ρελοποννθςιακόσ πόλεμοσ, που κράτθςε περίπου 30 χρόνια. Στο πρϊτο μιςό του 4ου αιϊνα οι Ρζρςεσ ενιςχφουν τον ανταγωνιςμό των πόλεωνκρατϊν, παρζχοντασ χριματα ι ςτρατιωτικι βοικεια. Στο δεφτερο μιςό του αιϊναφάνθκε ότι οι Ζλλθνεσ ζπρεπε να ςυμμαχιςουν εναντίον των Ρερςϊν. Ρρόκειται γιαμία προςπάκεια που ξεκίνθςαν οι Μακεδόνεσ με αρχθγό τον Φίλιππο Βϋ. Πμωσ τοεγχείρθμα αυτό ολοκλθρϊκθκε από το Μ. Αλζξανδρο. Θ ςυμμαχία τθσ Διλου – Ακθναϊκι θγεμονία Αφοφ τελείωςαν οι περςικοί πόλεμοι, θ Ακινα ζγινε μεγάλθ ναυτικι δφναμθ. Ζγινεεπικεφαλισ τθσ Α’ Ακθναϊκισ ςυμμαχίασ, για να ικανοποιιςει τα ςυμφζροντα καιτισ επιδιϊξεισ τθσ. Ζδρα τθσ ςυμμαχίασ ιταν θ Διλοσ ( Δθλιακι ΢υμμαχία). Εκεί βριςκόταν τοςυμμαχικό ταμείο και ςυγκεντρϊνονταν οι αντιπρόςωποι των πόλεων ςτθ Διλο,κάκε χρόνο. Στθν αρχι τα μζλθ ιταν ιςότιμα. Ωσ φόρο ζδιναν πλοία ι χριματα. Οι Ακθναίοι χρθςιμοποίθςαν τθ ςυμμαχία για να επιβλθκοφν ςτουσ ςυμμάχουσ.Ρρϊτα χρθςιμοποίθςαν τθ ςυμμαχία για να νικιςουν τουσ Ρζρςεσ και μετά για ναείναι πανελλινιοι θγεμόνεσ. Οι ςφμμαχοι δεν εξζφραςαν τθ δυςαρζςκειά τουσανοιχτά, ακόμα και οι Σπαρτιάτεσ προςπακοφςαν με πλάγιο τρόπο να μετριάςουντθ δφναμθ τθσ Ακινασ. Ο Μίμων, αριςτοκρατικόσ, υποςτιριηε τθ ςυνεργαςία με τθ Σπάρτθ. Ιταναρχιςτράτθγοσ ςτθ ςυμμαχία εναντίον των Ρερςϊν τουσ οποίουσ νίκθςε ςτισεκβολζσ του ποταμοφ Ευρυμζδοντα ςτισ Μικραςιατικζσ ακτζσ. Ακολοφκθςεφιλολακωνικι πολιτικι και αυτό ζφερε τθν πολιτικι του ιττα και τθ διακοπιφιλικϊν ςχζςεων μεταξφ τθσ Σπάρτθσ και τθσ Ακινασ. Αυτό ςυνζβθ όταν οιΣπαρτιάτεσ ζδιωξαν τθν Ακθναϊκι βοικεια που είχε ςτείλει ο Κίμων για να τουσβοθκιςει ςτο Γ’ Μεςςθνιακό πόλεμο, όταν είχαν εξεγερκεί οι είλωτεσ τθσΜεςςθνίασ.
 17. 17. Στθν Ακινα εκείνθ τθν εποχι επικράτθςαν οι δθμοκρατικοί με αρχθγό τον Εφιάλτθκαι περιόριςαν τισ δραςτθριότθτεσ των αριςτοκρατικϊν. Ο Κίμων εξοςτρακίςτθκεκαι ο Εφιάλτθσ δολοφονικθκε. Τότε αρχθγόσ των δθμοκρατικϊν ζγινε ο Περικλισ. Θ Ακινα μετζτρεψε τθ ςυμμαχία ςε θγεμονία. Αυτό ζγινε τυπικά με τθ μεταφοράτου ταμείου τθσ ςυμμαχίασ από τθν Διλο ςτθν Ακινα, ςτθν ακρόπολθ. Ουςιαςτικάόμωσ ζγινε με επικζςεισ των Ακθναίων ςε πόλεισ που ικελαν να αποςτατιςουν, ναφφγουν από τθ ςυμμαχία. Ο Κίμων επιςτρζφει φςτερα από 10χρονθ εξορία, υπογράφει πενταετι ανακωχι μετθ Σπάρτθ και κα επιτεκεί εναντίον των Ρερςϊν ςτθν Κφπρο, όπου και πεκαίνει ςτθμάχθ του Κιτίου. Τον επόμενο χρόνο ο ακθναϊκόσ ςτρατόσ νικά τον περςικό ςτθΣαλαμίνα τθσ Κφπρου.Οι Ακθναίοι ςυνκθκολογοφν με τουσ Ρζρςεσ και τουσ υποχρεϊνουν νααναγνωρίςουν τθν ανεξαρτθςία των πόλεων τθσ Μ. Αςίασ. Θ ςυνκικθ αυτιονομάςτθκε Μαλλίειοσ. ‘Αλλοι ιςτορικοί τθν ονομάηουν Μιμϊνειο Ειρινθ γιατί οΚίμων ιταν υπεφκυνοσ για αυτιν με τισ νίκεσ του εναντίον των Ρερςϊν. Πταν πζκανε ο Κίμων, ανζλαβε τθν εξουςία ο Ρερικλισ ο οποίοσ ζκλειςε ειρινθ μετουσ Σπαρτιάτεσ για 30 χρόνια. ( Σριακοντοφτεισ ΢πονδαί).Ο Πελοποννθςιακόσ πόλεμοσ ( 431 – 404 π.Χ.) Οι ςυγκροφςεισ μεταξφ τωνΑκθναίων και των αντιπάλων τουσ που ιταν κυρίωσ οι Σπαρτιάτεσ, οι Κθβαίοι και οιΚορίνκιοι ςταμάτθςαν με τθν υπογραφι τθσ τριακονταετοφσ ειρινθσ ( 445 π.Χ).Πμωσ δεν λφκθκαν οι διαφορζσ τουσ. Θ Ακθναϊκι και θ Ρελοποννθςιακι ςυμμαχία, δθμιουργοφςαν ςυνεχϊσανταγωνιςμοφσ που κα ζφταναν ςε ανοιχτι ςφγκρουςθ. Επιπλζον παράγοντεσ πουοδθγοφςαν ςτισ αντιπαρακζςεισ ιταν: 1) Θ φυλετικι διαφορά: Ακθναίοι= Μωνεσ,Σπαρτιάτεσ= Δωριείσ. 2) Διαφορά ςτο πολίτευμα, Σπάρτθ = ολιγαρχία, Ακινα=Δθμοκρατία 3) Οι θγεμονικζσ τάςεισ τθσ Ακινασ. Θ Ελλάδα χωρίςτθκε ςε δφοςτρατόπεδα. Οι αφορμζσ χρειάηονταν μόνο, για να ξεκινιςει ο πόλεμοσ. Αυτόσκράτθςε περίπου 30 χρόνια. Τον κατζγραψαν δφο ιςτορικοί ο Κουκυδίδθσ και οΞενοφϊντασ. Χωρίηεται ςε τρεισ περιόδουσ: 1) Αρχιδάμειο ι Δεκαετι Ρόλεμο (431-421 π.Χ) 2) Σικελικι εκςτρατεία (415- 413 π.Χ) , 3) Δεκελεικό ι Λωνικό Ρόλεμο (413-404 π.Χ).Ο Ρελοποννθςιακόσ πόλεμοσ είχε ολζκριεσ ςυνζπειεσ ιδιαίτερα για τισ πόλεισ πουιταν πεδία μάχθσ ι για εκείνεσ που ιρκαν ςε αντιπαράκεςθ με μία από τισ μεγάλεσδυνάμεισ όπωσ ςυνζβθ με τισ Ρλαταιζσ, τθ Μυτιλινθ, τθ Μιλο κλπ. Εκτόσ από τισμεγάλεσ υλικζσ καταςτροφζσ και τα κφματα, δθμιουργικθκαν και προχποκζςεισπου ευνοοφςαν τθν ανάμειξθ των Ρερςϊν ςτα εςωτερικά κζματα τθσ Ελλάδασ.Άμεςθ και φανερι ςυνζπεια του Ρελοποννθςιακοφ Ρολζμου ιταν θ ιττα τθσΑκινασ και θ ανάδειξθ τθσ Σπάρτθσ ςε νζα θγεμονικι δφναμθ, τθν οποίααναγνϊριςαν οι ελλθνικζσ πόλεισ. Οι ζμμεςεσ ςυνζπειεσ για τισ πόλεισ- κράτθ καφανοφν τον επόμενο αιϊνα. Θ κρίςθ τθσ πόλθσ κράτουσ
 18. 18. Τον 4ο αι, π.Χ οι πόλεισ κράτθ αντιμετϊπιςαν προβλιματα κοινωνικά καιοικονομικά. Μεγάλωςε ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ τουσ και οι ςυγκροφςεισ ιταν πιοςυχνζσ ενϊ πολλζσ φορζσ τισ υποκινοφςαν οι Ρζρςεσ. Αυτοί ζδιναν χριματα πότεςτθ μία πόλθ και πότε ςτθν άλλθ για να καταφζρουν να τισ διαςπάςουν και να τισφζρουν αντιμζτωπεσ. Μετά το τζλοσ του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου, όπουεπικράτθςαν οι Σπαρτιάτεσ, οι Ρζρςεσ κατόρκωςαν να δθμιουργιςουν ζνααντιςπαρτιατικό ςυναςπιςμό από τθ Κιβα, τθν Κόρινκο, το Άργοσ και τθν Ακιναγεγονόσ που οδιγθςε ςτον Βοιωτικό ι Μορινκιακό πόλεμο (395-386 π.Χ). Οπόλεμοσ αυτόσ τελείωςε με τθν ςφναψθ μιασ ταπεινωτικισ για τουσ Ζλλθνεσειρινθσ, τθ Βαςίλειο ι Ανταλκίδειο Ειρινθ. Σφμφωνα με αυτιν οι Σπαρτιάτεσπαρζδωςαν ςτο βαςιλιά τθσ Ρερςίασ τισ ελλθνικζσ πόλεισ των παραλίων τθσ Μ.Αςίασ και τθν Κφπρο, ενϊ διακιρυξαν τθν αυτονομία των ελλθνικϊν πόλεων, εκτόσαπό τα νθςιά Μμβροσ, Λιμνοσ, Σκφροσ που παρζμειναν ςτθν κατοχι των Ακθναίων.Επίςθσ οι Σπαρτιάτεσ ζγιναν τοποτθρθτζσ τθσ ειρινθσ ςτθν κυρίωσ Ελλάδα. Ζτςι, μεαυτι τθ ςυμφωνία οι Σπαρτιάτεσ ζγιναν όργανα των Ρερςϊν.Τθν θγεμονία κα τθ διεκδικιςουν και οι Κθβαίοι. Δφο ςθμαντικζσ μάχεσ , ςταΝεφκτρα (371 π.Χ) και ςτθ Ξαντινεία ( 362 π.Χ) κα ςθμαδζψουν τθν άνοδο και τθνπτϊςθ τθσ Θθβαϊκισ θγεμονίασ αντίςτοιχα.Οι πόλεμοι μεταξφ των πόλεων κρατϊν, οι κοινωνικζσ αναταραχζσ και οιπαρεμβάςεισ των Ρερςϊν ςτα εςωτερικά κζματα τθσ Ελλάδασ ιταν τα ςθμάδιαπαρακμισ των ελλθνικϊν πόλεων κρατϊν.Θ πανελλινια ιδζα Θ παρακμι του ελλθνικοφ κόςμου απαςχόλθςε κάποιουσ πνευματικοφσανκρϊπουσ. Θ πανελλινια ιδζα ιταν μία πολιτικι ζκφραςθ-πρόταςθ που διατυπϊκθκε από τοςοφιςτι Γοργία ςτα τζλθ του 5ου αιϊνα. Πμωσ κφριοσ υποςτθρικτισ και εκφραςτιστθσ ιδζασ ιταν ο Λςοκράτθσ. Στον «Ρανθγυρικό» του λόγο (380 π.χ) διατυπϊνει τθνάποψθ ότι θ Ακινα πρζπει να αναλάβει τον αγϊνα εναντίον των Ρερςϊν ανξαναγίνει θγεμονία. Μετά, θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ απζναντι ςτθν Ακινα από τουσυπόλοιπουσ Ζλλθνεσ και θ αδυναμία τθσ να επιβλθκεί, άλλαξε τθν άποψι του. Τϊραυποςτθρίηει ότι μόνο ζνασ ιςχυρόσ μονάρχθσ μπορεί να ενϊςει τουσ Ζλλθνεσεναντίον των Ρερςϊν όπωσ ο Ευαγόρασ, βαςιλιάσ τθσ Σαλαμίνασ τθσ Κφπρου, οΛάςονασ, τφραννοσ των Φερϊν τθσ Μαγνθςίασ κλπ. Πταν γζραςε πια, ο Λςοκράτθσκεωροφςε ότι ζνασ τζτοιοσ θγζτθσ μποροφςε να είναι ο Φίλιπποσ ο Β’ τθσΜακεδονίασ. Ο Λςοκράτθσ κατάφερε να μθ ςκζφτεται τοπικιςτικά αλλά ναενδιαφζρεται για το κοινό καλό των Ελλινων. Αντίκετοσ ςτθν πανελλινια ιδζα ιτανο Δθμοςκζνθσ ο οποίοσ πίςτευε ςτθν κυριαρχία τθσ Ακινασ.Ο Φίλιπποσ ο Β’ και θ ζνωςθ των ΕλλινωνΟ Φίλιπποσ ο Β’ αφοφ ςτακεροποίθςε τθ κζςθ του ςτο κρόνο, ζκεςε ωσ ςτόχο τθδθμιουργία ενόσ ιςχυροφ μακεδονικοφ κράτουσ και τθν προςπάκεια επζκταςισ του. Για να γίνει δυνατό το μακεδονικό κράτοσ ο Φίλιπποσ ζπραξε τα ακόλουκα: 1)Σταμάτθςε τισ επιδρομζσ των Λλλυρίων και των Ραιόνων ςτα βόρεια ςφνορα 2)
 19. 19. Οργάνωςε ιςχυρό ςτρατό με κφριο ςτρατιωτικό ςϊμα τθν μακεδονικι φάλαγγαπου τθν αποτελοφςαν οι πεηζταιροι ςε ςχθματιςμοφσ βάκουσ 16 ςειρϊν. Το βαςικότουσ όπλο ιταν ζνα δόρυ 6 μζτρων, θ ςάριςα. Στο ιππικό κατατάχκθκαν οι ευγενείσ,οι ζταιροι όπωσ ονομάηονταν. Στο ςτρατό επίςθσ υπιρχαν ςϊματα ακοντιςτϊν,τοξοτϊν, πελταςτϊν. 3) Λςχυροποίθςε τθν οικονομία. Κατζλαβε τα ορυχεία χρυςοφτου Ραγγαίου, ζκοψε νόμιςμα, τουσ χρυςοφσ ςτατιρεσ. Το νόμιςμα αυτό κατάφερενα εκτοπίςει τα περςικά νομίςματα (τουσ δαρείκουσ) από τθν Ελλάδα. 4)Ακολοφκθςε επεκτατικι εξωτερικι πολιτικι θ οποία ςτθν αρχι είχε ςκοπό ναεξαςφαλίςει κάποια εδάφθ ςτουσ ςτρατιϊτεσ τθσ μακεδονικισ φάλαγγασ. Αργότεραόμωσ κακϊσ ο Φίλιπποσ κατζβαινε προσ τθν κεντρικι και νότια Ελλάδα, ςκοπόσιταν θ ζνωςθ όλων των Ελλινων υπό τθν αρχθγία του Φιλίππου.Ρρϊτα, ο Φίλιπποσ κατζλαβε τισ πόλεισ τθσ Χαλκιδικισ και τα εδάφθ τθσΑνατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ, ενϊ ζφταςε μζχρι και τισ δυτικζσ ακτζσ τουΕφξεινου Ρόντου. Αργότερα, με αφορμι τα προβλιματα ςτο μαντείο των Δελφϊν, επενζβθ ςτθΚεςςαλία και ςτθ Νότιο Ελλάδα. Αντιμετϊπιςε τουσ Κθβαίουσ που είχανςυμμαχιςει με τουσ Ακθναίουσ, ςτθ μάχθ τθσ Χαιρϊνειασ (338 π.Χ) και ζτςι ζγινε οθγζτθσ που κα μποροφςε να ενϊςει όλουσ τουσ Ζλλθνεσ υπό τθν αρχθγία τουεναντίον των Ρερςϊν. Αυτι θ πανελλινια ζνωςθ πραγματοποιικθκε ςε ςυνζδριο ςτθν Μόρινκο το 337π.Χ όπου ςυμμετείχαν όλεσ οι πόλεισ εκτόσ από τθ Σπάρτθ και ςυμφϊνθςαν ταπαρακάτω: 1) Απαγορεφεται να ςυγκροφονται οι ελλθνικζσ πόλεισ και θ αλλαγι τωνπολιτευμάτων τουσ με βίαιο τρόπο. 2) Ρροςταςία ςτθν ελεφκερθ ναυςιπλοϊα καικαταδίκθ τθσ πειρατείασ. 3) ίδρυςθ πανελλινιασ ςυμμαχίασ, αμυντικισ καιεπικετικισ, με αρχθγό τον Φίλιππο Β’.Το ςυνζδριο τθσ Κορίνκου επαναλιφκθκε το 336 π.Χ μετά τθ δολοφονία τουΦιλίππου, με θγζτθ τον Αλζξανδρο. Σο οικουμενικό κράτοσ του Ξ. Αλεξάνδρου Θ εκςτρατεία του Μ. Αλεξάνδρου είχε ςτθν αρχι ωσ ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ τουπερςικοφ κινδφνου όμωσ τελικά κατζλυςε τθν περςικι αυτοκρατορία. Ξεκίνθςε απότθν Ρζλλα το 334 π.Χ και ωσ το 325 π.Χ ο Μ. Αλζξανδροσ ζφταςε ωσ τον Λνδό ποταμόκατακτϊντασ ζτςι τθν Ανατολι. Αυτι θ κατάκτθςθ ζγινε ςε 3 φάςεισ:1) Από το 334- 331 π.Χ ζγινε κυρίαρχοσ τθσ Μ.Αςίασ και απελευκζρωςε τισ ελλθνικζσ πόλεισ που βρίςκονταν εκεί. Ρρϊτα ςυγκροφςτθκε δφο φορζσ με τουσ Ρζρςεσ ςτο Γρανικό ποταμό, το 334 π.Χ και ςτθν Ιςςό τθσ Μιλικίασ το 333 π.Χ. Μετά κατζλαβε τθ Φοινίκθ και τθν Παλαιςτίνθ και ςυνζχιςε για τθν κατάκτθςθ τθσ Αιγφπτου. Εκεί οι κάτοικοι τον υποδζχκθκαν ωσ απελευκερωτι και του ζδωςαν τον τίτλο του Φαραϊ. Στο Δζλτα του Νείλου ίδρυςε τθν Αλεξάνδρεια, το 331 π.Χ θ οποία ζγινε αργότερα το μεγαλφτερο πνευματικό και εμπορικό κζντρο τθσ Μεςογείου.2) Στθ δεφτερθ φάςθ από το 331 ωσ το 327 π.Χ πιγε ςτθ Μεςοποταμία, ςυγκροφςτθκε με τουσ Ρζρςεσ ςτα Γαυγάμθλα και νίκθςε το Δαρείο τον Γϋ και
 20. 20. κατζλαβε τθ Βαβυλϊνα, τα Σοφςα (331 π.Χ), τθν Ρερςζπολθ, τισ Ραςαργάδεσ, τα Εκβάτανα (330 π.Χ). Συνζχιςε τθν εκςτρατεία καταλαμβάνοντασ τισ ανατολικζσ ςατραπείεσ. Συνζλαβε το δολοφόνο του Δαρείου, το Βιςςο και τον παρζδωςε ςτθ βαςιλικι οικογζνεια. Στισ άκρεσ τθσ Ρερςικισ αυτοκρατορίασ ίδρυςε τθν Αλεξάνδρεια τθν Ζςχατθ. Σ’αυτζσ τισ περιοχζσ, ζμεινε για δφο χρόνια περίπου.3) Θ Τρίτθ φάςθ περιλαμβάνει τθν εκςτρατεία ςτθν ινδικι χερςόνθςο. Ο Αλζξανδροσ ικελε να φτάςει ωσ τα πζρατα τθσ οικουμζνθσ που τότε πίςτευαν ότι ιταν ςτθν Λνδία. Στον Υδάςπθ, παραπόταμο του Λνδοφ, νίκθςε τον τοπικό θγεμόνα Πϊρο και ζφταςε μζχρι τον Φφαςθ ποταμό, ο οποίοσ ιταν και ο τελευταίοσ ςτακμόσ τθσ εκςτρατείασ του (326 π.Χ). Ο Μακεδονικόσ ςτρατόσ αντζδραςε και δεν επικυμοφςε να ςυνεχίςει τθν εκςτρατεία. Ζτςι ο Μ.Αλζξανδροσ δεν ζφταςε μζχρι το Γάγγθ όπωσ ικελε. Μζςα από τθ χϊρα των Μαλλϊν, που ιταν Λνδικι φυλι ζφταςε ςτισ εκβολζσ του Λνδοφ και από εκεί πζραςε ςτθν ζρθμο τθσ Γεδρωςίασ ενϊ ο φίλοσ του ναφαρχοσ Νζαρχοσ, παρζπλευςε τισ αςιατικζσ ακτζσ μζχρι τισ εκβολζσ του Τίγρθ και του Ευφράτθ. Ο Μ.Αλζξανδροσ πεκαίνει το 323 π.Χ ςτθ Βαβυλϊνα ενϊ ςχεδίαηε να κάνει τον περίπλου τθσ Αραβίασ. Σο ζργο του Ξεγάλου Αλεξάνδρου: 1) Στον ςτρατιωτικό τομέα, ο Μ. Αλζξανδροσ ιταν ζνασ διορατικόσ ςτρατθγόσ και μεγαλοφυισ. Αυτό αποδεικνφεται όχι μόνο από τισ κατακτιςεισ του αλλά και από τισ κατάλλθλεσ τακτικζσ και ςχεδιαςμοφσ που ακολουκοφςε για να αντιμετωπίςει κάκε αντίπαλο και ςτισ κατά μζτωπο επικζςεισ και ςτισ πολιορκίεσ. 2) Στον πολιτικό τομέα: ςτόχοσ του ιταν να ενϊςει τον ελλθνικό και τον αςιατικό κόςμο κάτω από μία ιςχυρι διοίκθςθ. Αποδζχτθκε τισ τοπικζσ ςυνικειεσ κάκε λαοφ, τισ παραδόςεισ, το διαφορετικό τρόπο διοίκθςθσ. Διατιρθςε τισ ςατραπείεσ και ανζκεςε τθν διοίκθςι τουσ ςε Ζλλθνεσ ι Ρζρςεσ θγεμόνεσ. Ικελε, ζτςι, να δθμιουργιςει ζνα διαφορετικό τρόπο διακυβζρνθςθσ. 3) Στον οικονομικό τομέα Άφθςε το αυτοκρατορικό κθςαυροφυλάκιο και ςτράφθκε προσ τθ νομιςματικι οικονομία. Οι ςατράπεσ δεν ςυγκζντρωναν πλζον τουσ φόρουσ και δεν διαχειρίηονταν το δθμόςιο πλοφτο. Ο Αλζξανδροσ δθμιοφργθςε μία φορολογικι περιφζρεια με περιςςότερεσ από μία ςατραπείεσ και ζτςι κατόρκωςε να μθν αςχολείται κάκε ςατραπεία ξεχωριςτά, με τθ φορολογία. Πλουσ τουσ κθςαυροφσ τουσ μετζτρεψε ςε χρυςά νομίςματα. Κατ’αυτόν τον τρόπο, θ αχανισ αυτοκρατορία απζκτθςε ζνα ενιαίο νομιςματικό ςφςτθμα. 4) Στον πολιτιςτικό τομέα: Θ εκςτρατεία του Αλεξάνδρου ιταν μία ζνοπλθ εξερεφνθςθ. Εκτόσ από κατάκτθςθ περιοχϊν ςτθν Αςία, •διαδόκθκε θ ελλθνικι γλϊςςα και ο ελλθνικόσ πολιτιςμόσ, • οι Ζλλθνεσ υιοκζτθςαν πολλά ςτοιχεία τθσ Ανατολικισ παράδοςθσ, •ιδρφκθκαν πόλεισ που εξελίχκθκαν ςε μεγάλα εμπορικά και πνευματικά κζντρα, •εξερευνικθκαν περιοχζσ ωσ τότε άγνωςτεσ και
 21. 21. •ςτθν εκςτρατεία ςυμμετείχαν φιλόςοφοι και ερευνθτζσ γεγονόσ πουαποδεικνφει τθν επικυμία του Μ. Αλζξανδρου για ζρευνα.Ο Μ. Αλζξανδροσ κυβζρνθςε για μικρό χρονικό διάςτθμα (336-323 π.Χ),πζκανε νζοσ αλλά θ μνιμθ του ζμεινε ανεξίτθλθ. Θ εκςτρατεία τουδιαφοροποίθςε τθ ηωι των λαϊν τθσ Ανατολισ αλλά και τθσ Μεςογείου. Σεπαραδόςεισ πολλϊν λαϊν ο Μ. Αλζξανδροσ πιρε τθ μορφι μυκικοφ ιρωα. Ο πολιτιςμόσ. Ο πολιτιςμόσ δεν περιελάμβανε μόνο τα πνευματικά καικαλλιτεχνικά επιτεφγματα αλλά και ςτοιχεία από τθν κακθμερινι ηωι τωνΕλλινων, τόςο ςτθν μθτροπολιτικι Ελλάδα όςο και ςτισ αποικίεσ.• Οι Ζλλθνεσ περιφρονοφςαν τθν χειρωνακτικι εργαςία και προτιμοφςαν νααςχολοφνται με τα κοινά.• Στοιχείο πολιτιςμοφ ιταν και ο τρόποσ που διαςκζδαηαν ςτα ςυμπόςια, τισγιορτζσ, τα πανθγφρια και κυρίωσ τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ.• Οι τελετζσ που αφοροφςαν τθ γζννθςθ, το κάνατο, το γάμο είχαν κοινωνικόχαρακτιρα. ( δθλαδι απευκφνονταν ςε όλουσ τουσ πολίτεσ και όλοι οι πολίτεσςυμμετείχαν). Θ Ακινα είχε τθν μεγαλφτερθ πολιτιςμικι ανάπτυξθ. Ρνευματικοί άνκρωποικαι καλλιτζχνεσ απ’όλθ τθν Ελλάδα επιςκζπτονταν τθν Ακινα, κακϊσ τουσπροςζλκυε θ ποιότθτα ηωισ και θ ευθμερία τθσ πόλθσ. Ο 5οσ αιϊνασ, ο «χρυςόσαιϊνασ του Ρερικλι», βρίςκει τθν Ακινα με ςπουδαία οικοδομικά ζργα ςτθνΑκρόπολθ και λαμπρζσ κρθςκευτικζσ και πνευματικζσ εκδθλϊςεισ όπωσ ταΡανακιναια, τα Ελευςίνια Μυςτιρια, κεατρικζσ παραςτάςεισ κλπ. Φιλοςοφία 5ου αι.: Ο άνκρωποσ κα γίνει το κζντρο του φιλοςοφικοφενδιαφζροντοσ. Επίςθσ θ φιλοςοφία προςπακεί τϊρα να ερμθνεφςει τον κόςμομε τθν λογικι. ( ορκολογιςμόσ). Οι ςοφιςτζσ, ο Σωκράτθσ και αργότερα οΡλάτων και ο Αριςτοτζλθσ, τον 4ο αι., προςπάκθςαν να βελτιϊςουν τθ ηωι τωνανκρϊπων αναηθτϊντασ, μζςω τθσ φιλοςοφίασ τουσ, πρακτικά εφαρμόςιμεσκεωρίεσ. Ιςτοριογραφία: Ο Θρόδοτοσ, ωσ πρϊτοσ ιςτορικόσ, αλλά κυρίωσ οΚουκυδίδθσ, με το ςυςτθματικό , επιςτθμονικό τρόπο γραφισ και ζρευνασ τθσιςτορίασ, κζτουν τα κεμζλια τθσ ιςτορικισ επιςτιμθσ. Επόμενοσ ςπουδαίοσιςτορικόσ, ο Ξενοφϊντασ.Ποιθτικι Σζχνθ: Εκπροςωπείται από τρεισ μεγάλουσ τραγικοφσ ποιθτζσ (Αιςχφλοσ, Σοφοκλισ, Ευριπίδθσ) ενϊ τθν πολιτικι ηωι ζκρινε με τισ κωμωδίεστου ο Αριςτοφάνθσ.Ρθτορικόσ Νόγοσ: Ο ρθτορικόσ λόγοσ αναπτφχκθκε γιατί ευνόθςαν οι ςυνκικεσπου επικρατοφςαν τότε ςτθν Ακινα, δθλαδι το δθμοκρατικό πολίτευμα και θδικαιοςφνθ που υπθρετοφςε το ςυμφζρο΀

×