Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' ΤΆΞΗ- Επαναληπτικό τεστ - Ενότητα 2

1,305 views

Published on

Γραπτή δοκιμασία,της ενότητας 2, Μελέτης Περιβάλλοντος (Δ' τάξη)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' ΤΆΞΗ- Επαναληπτικό τεστ - Ενότητα 2

  1. 1. 1 τηλ./fax: 22620-65421 e – mail: mail@dim-leont.voi.sch.gr Ιστολόγιο: http://dimleontvoi.blogspot.gr Μάθημα: ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ – Γ’ ΣΑΞΗ Δνότητα 2: Ο πολιτισμός των Δλλήνων και των άλλων λαών Όνομα μαθητή/ τριας:……………………………… . ΣΔΥΝΔ΢ Πόντοι / 100 Σπνπδαίνο Έιιελαο πνηεηήο, ν νπνίνο έγξαςε ην Άμηνλ Δζηί. Δίλαη ν…………………..... ……………………………. Σπνπδαίνο Έιιελαο πνηεηήο. Δίλαη ν…………………..... ……………………………. Σπνπδαίνο Έιιελαο κνπζηθνζπλζέηεο. Δίλαη ν…………………..... ……………………………. . Δίλαη έλαο από ηνπο πην γλσζηνύο πίλαθεο ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη. …………………………….
  2. 2. 2 ΠΑΙΓΔΙΑ Ο Σσθξάηεο, ν Έιιελαο θηιόζνθνο, είπε ηα εμήο: «Παιδεία και αρεηή και γνώζη, όζο κι αν είναι άγνωζηα ζηοσς πολλούς, είναι ηο πιο γλσκό πράγμα ζηη ζωή ηοσ ανθρώποσ». Σρνιηάδσ ηα ιόγηα ηνπ Σσθξάηε θαη αλαθέξσ γηαηί ε παηδεία είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ άλζξσπν. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ -ΔΠΙ΢ΣΗΜΔ΢ Παξαηεξώ ηηο παξαπάλσ εηθόλεο θαη αλαθέξσ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο ηερλνινγίαο. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………...
  3. 3. 3 ΘΡΗ΢ΚΔΙΑ Τν ζπγθεθξηκέλν ζξεζθεπηηθό κλεκείν βξίζθεηαη ζηελ ……………………………………. θαη είλαη ε ……………………….. ……………………………………. Τν ιέλε θαη «πεξηβόιη ηεο Παλαγίαο». Δθεί ππάξρνπλ πνιιά κνλαζηήξηα. Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Χαιθηδηθήο. Δίλαη ην …………………………………….. ……………………………………………… . Δίλαη ηεξόο ρώξνο γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο θαη ιέγεηαη ……………………………………….. Γίλνληαη γηα λα ηηκήζνπλ νη άλζξσπνη ηνλ πνιηνύρν άγην ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ιέγνληαη………………………….
  4. 4. 4 ΜΝΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ
  5. 5. 5 ΠΑΡΑΓΟ΢Η Αλαθέξσ ηξεηο από ηνπο κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Πεξηγξάθσ κε ιίγα ιόγηα έλα παηρλίδη πνπ έπαηδαλ νη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο καο. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Αλαθέξσ 5 παιηά επαγγέικαηα, ηα νπνία δελ ππάξρνπλ πηα. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
  6. 6. 6 ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟ΢ Κάζε πόζα ρξόληα δηεμάγνληαη νη ζύγρξνλνη Οιπκπηαθνί αγώλεο; Πνην ήηαλ ην έπαζιν ησλ αζιεηώλ ζηνπο αξραίνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο; Πνην είλαη ην έπαζιν ζηνπο ζύγρξνλνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο; Πνηα είλαη ηα νθέιε ηνπ αζιεηηζκνύ; ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… «Σκοπός ηοσ αθληηιζμού είναι να ζσνειζθέρει ζηο τηίζιμο ενός ειρηνικού και καλύηεροσ κόζμοσ εκπαιδεύονηας ηοσς νέοσς τωρίς καμιά διάκριζη, με ζωζηό ζσναγωνιζμό, θιλία και αδελθοζύνη». Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, 1992 Παξαηεξώληαο ηηο εηθόλεο θαη δηαβάδνληαο ην θείκελν, πηζηεύεηο πσο νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ ππόςε ηνλ βαζηθό ζθνπό ηνπ αζιεηηζκνύ; ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………....

×