Informacioni sistemi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Informacioni sistemi

on

 • 2,314 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,314
Views on SlideShare
1,974
Embed Views
340

Actions

Likes
2
Downloads
31
Comments
0

2 Embeds 340

http://gimsvetisavapozega.wordpress.com 339
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Informacioni sistemi Informacioni sistemi Presentation Transcript

 • Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Sistem Koncepti i definicije IS Komponente i aktivnosti informacionog sistema Baze dataka Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Sistem Sistem predstavlja skup elemenata i njihovih međusobnih veza. Da bi bilo jasno šta cini jedan sistem, sistem se mora posmatrati u odnosu na njegovo okruženje. Granica sistema razdvaja sistem od spoljnih sistema. Interakcija sistema sa okruženjem se sastoji iz skupa ulaznih i izlaznih dejstava. ◦ Dejstvo okoline na sistem naziva se ulaz. ◦ Dejstvo sistema na okolinu je izlaz sistema. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Opšti prikaz sistema Granice sistema Okolina sistema SISTEM -Stanje – S -Struktura - Z Ulaz X Izlaz Y Okolina sistema Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Poslovni (funkcionalni) aspekt Osnovni element svakog sistema je funkcija koju on obavlja. Sa tog aspekta posmatrano: Sistem predstavlja skup funkcija koje se u njemu odvijaju. Primer: Jedno proizvodno preduzeće kao svoje elemente sadrži sledece funkcije: ◦ proizvodnju, ◦ nabavku, ◦ prodaju i ◦ upravljanje Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Strukturni (arhitekturni) aspekt Osnovni element svakog sistema su njegove organizacione jedinice. Primer: Posmatrano sa strukturnog aspekta, jedno proizvodno preduzeće sadrži sledeće elemente: ◦ radna mesta, ◦ odeljenja, ◦ divizije i dr. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Informacioni sistem (eng. Information System) je sistem u kome se veze između objekata i veze sistema sa okolinom ostvaruju razmenom informacija. Osnovni zadatak informacionog sistema je prikupljanje, obrada, arhiviranje, analiza i distribucija informacija. Cilj informacionog sistema: Obrada prikupljenih podataka u informacije, radi njihove transformacije u znanje za specifičnu (poslovnu) namenu. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Osnovne funkcije informacionog sistema Prikupljanje, Arhiviranje, Obrada, Distribucija Arhiviranje e Obrada Usko Distribucija grlo Prikupljanje Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Poslovni informacioni sistem: ULAZI PROCESI IZLAZI Podaci Programi Izveštaji Informacije Ljudi Grafici Instrukcije Oprema Proračuni Mogućnost Skladišta Taktike KONTROLA Povratna sprega Donosioci odluka Automatske kontrole Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Funkcionisanje organizacije i upravljanje organizacijom i njenim procesima je postalo nezamislivo bez odgovarajućih podataka, informacija i znanja. Podaci su nosioci informacija i predstavljaju jednu od najvažnijih komponenti informacionog sistema i model realnog sistema, a realni sistem se oslikavaju podacima. Oni mogu biti različitih oblika: ◦ numerički, ◦ alfanumerički, ◦ zvuci, ◦ slike i dr. Informacija – skup logički povezanih podataka, obrađenih i organizovanih činjenica koje predstavljaju neko obaveštenje. Znanje, čine podaci ili informacije koji se organizuju i obrađuju da prenesu razumevanje, iskustvo, akumulirano učenje i stručnost u primeni na određeni aktuelni problem ili aktivnost. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Svaki informacioni sistem je sistemska celina i sklad između njegovih ključnih komponenti koje izvršavaju određene aktivnosti. Osnovne komponente informacionih sistema su: Podaci Hardware računarskog H sistema A S R Software računarskog D O sistema W FT W E Podaci R R E Kadrovska komponenta - ljudi Organizaciona komponanta Organizaciona komponenta - procedure Kadrovska komponanta Mrežna komponenta - veze Baze podataka Mrežna komponanta Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Hardware računarskog sistema čini materijalno-tehnička komponenta informacionog sistema, odnosno fizičke jedinice računarskog sistema namenjene obradi i prenosu podataka; Software računarskog sistema, predstavlja nematerijalnu komponentu informacionog sistema u vidu računarskih programa koji su ugradeni u hardver i koji diktiraju način obrade podataka; Softver se obično deli na dve šire shvaćene klase: sistemski ili operativni softver i softver aplikacije. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Podaci, ovu komponentu obuhvataju podaci, informacije i znanja, shvaćeni kao informacioni resursi; Kadrovsku komponentu čine svi ljudi koji u bilo kojoj funkciji učestvuju u radu sa informacionom tehnologijom, bilo kao profesionalni informatičari, bilo kao korisinici rezultata obrade podataka; Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Organizaciona komponenta, obuhvata organizacione procedure, metode i načine kojima se usklađuje, tj. koordinira rad svih komponenata informacionog sistema, kako bi one činile skladnu i funkcionalnu celinu; Mrežna komponenta se odnosi na računarske mreže za povezivanje računara u cilju razmene podataka i komunikacija između fizički udaljenih računara. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Navedite neke primere Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Skup organizovanih informacija ◦ Telefonski imenik ◦ Spisak knjiga, DVD –ova, pesama... ◦ Poslovni partneri ◦ Automehaničarska radnja ◦ Prodavnica ◦ Lična garderoba.... Baze podataka su skup međusobno povezanih podataka koji su organizovani u tabele i druge strukture podataka, a koriste za jednu ili više aplikacija. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega  Podaci se čuvaju u dvodimenzionim tabelama ◦ više kolona predstavlja neku osobinu ili atribut . ◦ Vrste (redovi) tabele čine konkretni podaci.  Npr: BP škola JMBG Ime Prezime Ulica 0302996473956 Marko Petrović Kumodraška 4 2309995393928 Dragana Obradović Bul. Mira 23 1906993299002 Petra Marinković Pirotska bbRed.br. Ime Predava Sifra Odeljenje nastavnika c 920 IV 31 Marija ne 921 IV 12 Vesna da Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Izbor i definisanje tabele je izgradnja modela podataka Povezanost podataka je veća i može da se izvuče više podataka (Excel) Metapodaci – podaci o strukturi BP (imena tabela, imena kolona, korisnici tabela...) Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Opšti zadatak BP je skladištenje podataka. Vrste baza podataka: ◦ hijerarhijske, ◦ mrežne (CODASYL), ◦ relacionalne, ◦ objektno-orijentisane, ◦ objektno-relacione, ◦ prilagođene za WEB, ◦ XML i ◦ multimedijalne baze podataka. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Ima oblik stabla 1 - Osnovni ili koreni segment a ostali segmenti nižih nivoa su podređeni Od nadređenog segmenta može da zavisi jedan, nijedan ili više podređenih segmenata Podređeni segment ima samo jedan nadređeni segment. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Mreža povezanih podataka Nema osnovnih, podređenih segmenata Složenija i mogu se prevesti (mre hij) Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega Objektne - predstavljeni i organizovani kao sistem objekate koji imaju odredjena svojstva i mogu medjusobno da reaguju i deluju jedni na druge. Relacione - podaci su smešteni u sistem međusobno povezanih tabela. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, PožegaSistem baza podataka je neizostavni deo informacionog sistema, čuva sve informacije koje se obrađuju i obezbeđuje pristup tim informacijama.Sistem baza podataka sastoji od 4 osnovne komponente: korisnika, aplikacija nad bazom podataka, sistem za upravljanje bazama podataka (Database Management System - DBMS), i baza podataka. Baze podataka
 • Gimnazija “Sveti Sava”, Požega sistem za upravljanje bazama podataka je softverski sistem koji omogućava: definisanje (modeliranje, kreiranje), umetanje, ažuriranje, pretraživanje, brisanje podataka i kontrolu pristupa bazi podataka. (eng. Database Management System - DBMS ) Baze podataka
 •  Jezik za opis podataka ( eng. Data Definition Language - DDL), koji omogućava korisnicima definisanje tipa i strukture podataka. Jezik za manipulaciju podacima ( eng. Data Manipulation Language - DML), koji omogućava korisnicima umetanje, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka iz baze podataka (naredne lekcije - SELECT, INSERT, INTO, UPDATE naredbe). Jezik za definisanje načina memorisanja podataka ( eng. Storage Definition Language - SDL ), koji se koristi za specificiranje interne šeme baze podataka. Kontrolisani pristup bazi podataka , što uključuje različite funkcije i mehanizme za pristup podacima u bazi podataka Baze podataka
 •  Sigurnosni sistem, koji onemogućava pristup bazi podataka neautorizovanim korisnicima (sigurnosni servisi), Integritetni sistem, sve promene dešavaju u skladu sa definisanim pravilima. Sistem za kontrolu konkurencije, koji dopušta deljivi pristup podacima iz baze podataka. Sistem za kontrolu oporavka baze podataka, Katalog kome korisnici mogu pristupati, koji sadrži opis podataka koji su memorisani u bazi podataka. Podrška za transakcije , koja obezbenuje korektno izvršavanje niza transakcija koje mogu biti menusobno zavisne; transakcija je skup operacija upisa i čitanja iz baze podataka koji se tretira kao celina tj ima svoj početak i kraj. Razne korisničke funkcije , kao što su import, eksport podataka, statističke analize, funkcije za nadgledanje,... Baze podataka
 • Personalni Enterprise Baze podataka
 •  Relaciona baza podataka se sastoji od više tabela koje su međusobno povezane relacijama. Tabele su osnovni objekti relacione baze podataka. Zašto tabele? Zato što: ◦ Smanjuje se broj ponavljanja istih podataka ◦ Potrebna promena podataka se vrši samo na jednom mestu (u tabeli) ◦ Svaka tabela predstavljaja jedan objekat s podacima koji predstavljaju logičku celinu (učenici, ocene, zaposleni...) ◦ Tabele mogu biti među sobom povezane što omogućava grupisanje, pretraživanje i dobijanje informacija u različitim oblicima ◦ Lakše se i brže dolazi do potrebnih informacijapodataka Baze
 •  Deo modela sistema koji se odnosi na podatke naziva se model podataka. Svaki objekat, odnosno entitet, poseduje neka svojstva. Npr: vozilo { ime vlasnika, registarski broj, datum registracije, godinu proizvodnje, proizvođača, marku, boju, tip motora, i dodatnu opremu} Objekti međusobno mogu biti povezani različitim odnosima odnosno relacijama. Izborom objekata, definisanjem njihovih svojstava i prepoznavanjem veza između objekata, izvršili smo modeliranje dela realnog sveta koji predstavlja naš problem! Baze podataka
 •  Postoji više različitih mogućnosti modeliranja Osnovna funkcija modelovanja: ◦ Određivanje funkcije koju sistem mora da izvršava ◦ Određivanje podatke koje treba pamtiti i obrađivati ◦ Obezbeđivanje određenih informacija za potrebe korisnika Uraditi jedan konkretan primer Baze podataka
 •  Relacija se u bazi podataka predstavlja dvodimenzionalnom tabelom, gde vrste odgovaraju pojedinim slogovima, a kolone atributima. Atributi se mogu pojavljivati u bilo kom redosledu u tabeli. Redosled vrsta tabele takođe nije bitan. Svaka tabela, kao i svaka kolona u tabeli imaju ime. Baze podataka
 • ENTITET ATRIBUTI UČENICI JMBG Ime Prezime Ulica 0302996473956 Marko Petrović Kumodraška 4 2309995393928 Dragana Obradović Bul. Mira 23 1906993299002 Petra Marinković Pirotska bb TORKAPRIMARNI KLJUČ DOMEN Baze podataka
 • Podaci mogu biti: Numerički tip - (brojevi, valute, procenti...) Znakovni tip koji obuhvata velika i mala slova azbuke, cifre, specijalne znake sa tastature. Logički tip obuhvata samo vrednosti tačno i netačno. Datum/vreme tip je podskup znakovnog tipa, a datum i vreme se unose u uvek precizno definisanom formatu. Memo tip je podskup znakovnog tipa i namenjen je za pisanje komentara (veće količine teksta). Objekti - (slika, video, zvuk...) Baze podataka
 • Ova specijalna vrednost se mora uvesti zato što u odgovarajuću ćeliju tabele treba da stoji neka vrednost da bi pretrage i analize radile.NULL vrednost može da ima dva značenja: Vrednost atributa za posmatrani entitet ne postoji ili još uvek nije poznata. Npr, za radnika koji je tek treba ili je tek počeo da radi vrednost atributa prethodni radni staž nije poznata. Vrednost atributa za posmatrani nije primenjiva. Npr, ako za relaciju RADNIK imamo atribut FAKULTET u kome se čuva naziv fakulteta koji je radnik završio, svi radnici sa srednjom školskom spremom će imati NULL vrednost za taj atribut. Baze podataka
 • Relacija ima sledeća svojstva: Svaka relacija ima ime koje se razlikuje od imena svih ostalih relacija u šemi relacione baze podataka, Svaka ćelija tabele (određena vrstom i kolonom) kojom je relacija predstavljena sadrži samo jednu atomičnu (prostu) vrednost, Svi atributi jedne relacije imaju različito ime, Sve vrednosti jednog atributa su iz istog domena, Sve torke relacije su različite, tj. u relaciji ne postoje duple torke, Redosled atributa u relaciji nema značaja, i Redosled torki u relaciji teoretski nema značaja, ali praktično redosled torki u relaciji može uticati na efikasnost pristupa torkama! Baze podataka
 •  Radnici jednog preduzeća Zadatak projektovati bazu podataka preduzeća (prepoznati entitete i atribute) Predpostavka preduzeće ima više radnika i za svakog treba da ima:Radnik { LIME, SSL, PREZIME, MATBR, POL, ADRESA, DATRODJ, PLATA, }Sektor { BSEK, NAZIV SEKTORA} Baze podataka
 •  Odrediti domene atributaAtribut Domen Značenje Definicija domena Imena Skup mogućih imena osoba Niz karaktera, dužine do 15. LIME Osoba Prezime Skup mogućih prezimena Niz karaktera, dužine do 15.PREZIME Osoba osoba Maticni Broj Skup mogućnih matičnih Celi brojevi, napr. opsega MBR brojeva radnika 111111-999999* Datum Moguće vrednosti za datume Datum, opseg, od 01-JAN-44DATRODJ Rodjenja rođenja zaposlenih u nadalje preduzeću POL Pol Pol radnika Karakter (1), vrednost M i Ž PlataRadni Moguće vrednosti plataBroj, opseg od minLD do PLATA ka radnika 40000.00, gde je minLD minimalni republički lični dohodak AdresaRad Moguće adrese radnika Niz karaktera (30)ADRESA nika preduzeća URADITI DEFINISANJE DOMENA ZA SEKTOR!!!! Baze podataka
 •  Za povezivanje tabela koriste se odgovarajuća polja u tabelama (polje primarkog ključa i polje sekundarnog ključa). ◦ Primarni ključ ima jedinstvenu vrednost (vrednost ne može da se ponavlja). Sve tabele koje čine bazu moraju da imaju polje primarnog ključa. ◦ Sekundarni ključ ima vrednost koja se ponavlja ali je podatak istog tipa kao u polju primarnog ključa. ◦ Surogat ključ - atribut koji se dodaje relaciji kao primarni ključ, zato što relacija nema odgovarajući atribut ili skup atributa koji može biti primarni ključ relacije. Podaci u polju primarnog i polju sekundarnog ključa moraju biti istog tipa (najčešće Numeričkog tipa). Baze podataka
 •  Radi se o domenskim ograničenjima (eng. domain constraints), kojima se ograničava skup dozvoljenih vrednosti atributa relacije. Postoje još dva pravila integriteta: ◦ integritet entiteta (eng. entity integrity) i ◦ referencijalni integritet (eng. referential integrity),koja ograničavaju ili zabranjuju pojave određenih torki u relaciji. Baze podataka
 •  Integritet entitetaNijedan atribut primarnog ključa bazne relacije ne sme imati NULL vrednost. Referencijalni integritetAko postoji neki spoljni ključ u relaciji, njegova vrednost mora biti jednaka vrednosti ključa kandidata neke torke u matičnoj relaciji ili njegova vrednost mora biti NULL.Referencijalni integritet je važan kod definisanja međusobnih veza između tabela. Baze podataka
 • stancicdejan@gmail.comhttp:gimsvetisavapozega.wordpress.com Baze podataka