SA – NGUAN YING SCHOOL                               ENGLISH PROGRAM            ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

เชิญประชุมเรียน Summer ที่สิงคโปร์

237
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
237
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เชิญประชุมเรียน Summer ที่สิงคโปร์

 1. 1. SA – NGUAN YING SCHOOL ENGLISH PROGRAM (SYEP) โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 25 ธันวาคม 2555 หนังสือแจง ที่ 36/2555 เรื่อง โครงการ Summer School ณ ประเทศสิงคโปร เรียน ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามที่โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษไดจัด ทําโครงการ Summer School ณ ประเทศสิงคโปร ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีกําหนด การในการเดินทางวันที่ 14 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ใหกับนักเรียนที่สนใจในการเขารวมโครงการฯ ดังนั้นทางโครงการจึงขอเรียนเชิญทานผูปกครองเขารวม ประชุมในวันศุกรที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 16.30 น. ณ หอง 236 อาคาร 2 โรงเรียนสงวนหญิง จึงเรียนมาเพื่อเขารวมประชุมตามวัน เวลาดังกลาว (นายสุพรรณชาติ แปลงเงิน) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ..................................................โปรดฉีกทอนลางสงคืนที่โครงการ ฯ ..............................................................เรียน หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขาพเจา นาย,นาง,นางสาว …..…………………………………………..……ผูปกครองนักเรียนชื่อ …………………………………….………...ชั้น ม.../... รับทราบเรื่องที่แจงใหทราบเรื่องแจงที่ 36/2555 ( ………………………………………………. ) ผูปกครอง

×