Podsumowanie

1,222
-1

Published on

test

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,222
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Podsumowanie

 1. 1. PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM LASKOWA
 2. 2. STATYSTYKA <ul><li>ZAPISANYCH: 35 </li></ul><ul><li>KLASYFIKOWANYCH: 36 </li></ul><ul><li>BEZ OCEN NDST.: 34 </li></ul><ul><li>Z JEDNĄ OCENĄ NDST.: 0 </li></ul><ul><li>Z DWOMA I WIĘCEJ OCENAMI NDST.: 2 </li></ul>
 3. 3. ZACHOWANIE 21 wzorowa 4 bardzo dobra 4 dobra 6 poprawna 1 nieodpowiednia 0 naganna liczba uczniów z taką oceną ocena
 4. 4. WYNIKI NAUCZANIA <ul><li>ŚREDNIE OCEN - UCZNIOWIE </li></ul>
 5. 8. WYNIKI NAUCZANIA <ul><li>ŚREDNIE OCEN - PRZEDMIOTY </li></ul>
 6. 12. WYNIKI NAUCZANIA <ul><li>PORÓWNANIE KLAS </li></ul>KLASA I – 3,52 KLASA II – 3,95 KLASA III – 3,9
 7. 13. UCZNIOWIE ZE ŚREDNIĄ OCEN POWYŻEJ 4,75 <ul><li>LIDIA WARZECHA – 4,93 </li></ul><ul><li>WIKTOR IRENA – 4,87 </li></ul><ul><li>BRAŃKA JUSTYNA – 4,88 </li></ul><ul><li>PRZYSTAŁ EWELINA – 4,94 </li></ul><ul><li>PRZYSTAŁ ADRIAN – 4,8 </li></ul><ul><li>SZCZYGIEŁ MARCELINA – 4,8 </li></ul>
 8. 14. FREKWENCJA
 9. 18. PORÓWNANIE FREKWENCJI W KLASACH <ul><li>KLASA I - 94,4% </li></ul><ul><li>KLASA II - 92,3% </li></ul><ul><li>KLASA III – 93,7% </li></ul>
 10. 19. UCZNIOWIE ZE STUPROCENTOWĄ FREKWENCJĄ <ul><li>SZCZYGIEŁ KRYSTIAN - KLASA II </li></ul><ul><li>PRZYSTAŁ ADRIAN – KLASA III </li></ul>
 11. 20. UCZNIOWIE Z FREKWENCJĄ POWYŻEJ 95% <ul><li>KLAT PRZEMYSŁAW – 98,9% </li></ul><ul><li>KSIĄŻEK ANDRZEJ – 97,8% </li></ul><ul><li>MATYJA ALEKSANDRA – 97,4% </li></ul><ul><li>STAWOWIAK ADAM – 98,7% </li></ul><ul><li>WARZECHA LIDIA – 98,7% </li></ul><ul><li>WIKTOR IRENA – 99,2% </li></ul>
 12. 21. <ul><li>BRAŃKA JUSTYNA – 97,4% </li></ul><ul><li>KOZAK PATRYCJA – 98,7% </li></ul><ul><li>PRZYSTAŁ TOMASZ – 98,5% </li></ul><ul><li>PRZYSTAŁ DOMINIK – 98,7% </li></ul><ul><li>STANASZEK ADRIAN – 98,7% </li></ul><ul><li>WOJTAL PATRYK – 98,7% </li></ul><ul><li>BUSIEK ZUZANNA – 95% </li></ul><ul><li>ARTUR URBAN – 99,8% </li></ul>
 13. 22. PRÓBNY Z OPERONEM
 14. 25. O PROJEKCIE W GIMNAZJUM <ul><li>Ustalenia ogólne: </li></ul><ul><li>§ 1 </li></ul><ul><li>Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. </li></ul><ul><li>§ 2 </li></ul><ul><li>Uczeń realizuje co najmniej jeden projekt edukacyjny w trakcie nauki w gimnazjum. </li></ul><ul><li>§ 3 </li></ul><ul><li>Temat projektu wpisywany jest na świadectwie ukończenia szkoły. </li></ul><ul><li>§ 4 </li></ul><ul><li>Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły. </li></ul><ul><li>§ 5 </li></ul><ul><li>Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W tym przypadku uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. </li></ul>
 15. 26. <ul><li>Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu. </li></ul><ul><li>§ 7 </li></ul><ul><li>Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków. </li></ul><ul><li>§ 8 </li></ul><ul><li>Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadaniem jest: </li></ul><ul><li>omówienie scenariusza projektu z uczniami; </li></ul><ul><li>przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami; </li></ul><ul><li>przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej wypełniania, </li></ul><ul><li>czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu; </li></ul><ul><li>organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji; </li></ul><ul><li>pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu; </li></ul><ul><li>motywowanie uczniów do systematycznej pracy; </li></ul><ul><li>pomoc w prezentacji projektu; </li></ul><ul><li>ocena projektu; </li></ul><ul><li>komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie; </li></ul><ul><li>koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy. </li></ul>
 16. 27. <ul><li>Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do: </li></ul><ul><li>konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem; </li></ul><ul><li>czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu; </li></ul><ul><li>sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym; </li></ul><ul><li>prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu; </li></ul><ul><li>współpracy z opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania Dzień Projektów; </li></ul><ul><li>ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana, </li></ul><ul><li>- udziału w ustaleniu oceny końcowej dla ucznia realizującego projekt, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły; </li></ul><ul><li>- udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia. </li></ul>
 17. 28. <ul><li>§ 10 </li></ul><ul><li>Wychowawca klasy jest zobowiązany do: </li></ul><ul><li>poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego; </li></ul><ul><li>prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom; </li></ul><ul><li>komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; </li></ul><ul><li>prowadzenia w dzienniku klasowym ewidencji udziału uczniów danej klasy w projektach edukacyjnych uwzględniając w niej temat projektu, nazwisko opiekuna projektu, ocenę udziału w projekcie oraz prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (arkusze ocen, świadectwa). </li></ul>
 18. 29. <ul><li>Ustalenia organizacyjne: </li></ul><ul><li>§ 11 </li></ul><ul><li>Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem. </li></ul><ul><li>§ 12 </li></ul><ul><li>Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 15 września. </li></ul><ul><li>§ 13 </li></ul><ul><li>W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów. </li></ul><ul><li>§ 14 </li></ul><ul><li>Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum. </li></ul><ul><li>§ 15 </li></ul><ul><li>Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 2 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe. </li></ul><ul><li>§ 16 </li></ul><ul><li>Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich. </li></ul><ul><li>§ 17 </li></ul><ul><li>W przypadku, gdy uczeń: nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia. </li></ul>
 19. 30. <ul><li>§ 18 </li></ul><ul><li>Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności: </li></ul><ul><li>czas realizacji projektu, </li></ul><ul><li>formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, </li></ul><ul><li>podział zadań w zespole i zasady współpracy, </li></ul><ul><li>kryteria oceny projektu, </li></ul><ul><li>sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu. </li></ul><ul><li>§ 19 </li></ul><ul><li>Podczas pracy nad projektem opiekun projektu na bieżąco monitoruje prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udziela konsultacji i wskazówek. </li></ul>
 20. 31. <ul><li>Prezentacja projektów: </li></ul><ul><li>§ 20 </li></ul><ul><li>Do końca maja uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły. </li></ul><ul><li>§ 21 </li></ul><ul><li>Wychowawcy klas II wraz z opiekunami projektów do końca maja przygotowują program Pokazu Projektów, uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów. </li></ul><ul><li>§ 22 </li></ul><ul><li>Każdy projekt kończy się samooceną uczestników projektu oraz oceną opiekuna. </li></ul><ul><li>§ 23 </li></ul><ul><li>Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Pokazu Projektów. </li></ul><ul><li>§ 24 </li></ul><ul><li>Pokaz Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 20 października 2011). </li></ul><ul><li>§ 25 </li></ul><ul><li>Dokumentacja zakończonego projektu zostaje przekazana dyrektorowi szkoły. </li></ul>
 21. 32. <ul><li>Ustalenia końcowe: </li></ul><ul><li>§ 26 </li></ul><ul><li>Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców. </li></ul><ul><li>§ 27 </li></ul><ul><li>Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe). </li></ul><ul><li>§ 28 </li></ul><ul><li>Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych. </li></ul><ul><li>§ 29 </li></ul><ul><li>Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły. </li></ul>
 22. 33. ZMIANY W STATUCIE SZKOŁY <ul><li>§ 26 </li></ul><ul><li>ust. 5 Przedmiotem oceny jest: </li></ul><ul><li>dopisuje się pkt. 5 </li></ul><ul><li>  Udział ucznia w realizacji projektu  edukacyjnego .  </li></ul><ul><li>§39 </li></ul><ul><li>ust.1 </li></ul><ul><li>dopisuje się pkt. 8 </li></ul><ul><li>  aktywny udział w projektach edukacyjnych, który potwierdza wychowawca, na podstawie informacji udzielonej przez nauczyciela prowadzącego oraz uwzględniając własne obserwacje pracy ucznia.     </li></ul>
 1. Gostou de algum slide específico?

  Recortar slides é uma maneira fácil de colecionar informações para acessar mais tarde.

×