สถานที่ท่องเที่ยวประเทศพม่า3

483 views
288 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศพม่า3

  1. 1. พระมหาเจดีย์นี้ เป็ นสิ่ งที่เคารพสู งสุ ด ของชาวพม่า ซึ่งได้ บรรจุพระเกศาธาตุ รวม 8 เส้ น ของพระพุทธเจ้ า มีประวัติ เก่ าแก่ ก ว่ า 2000 พัน ปี เป็ นศู น ย์ รวม จิตใจของชาวพม่า “ชเวดากอง” แปลว่า “เจดีย์ทองแห่ งเมืองดากอง” โดยมีที่มา ว่า พระมหากษัตริย์ของพม่ าและมอญ ที่จะขึ้นครองราชบัลลังก์ จะต้ องถวาย ทองคาหนั ก เท่ าน้าหนั ก ของพระองค์ เอง เพือนามาห่ อหุ้มองค์พระเจดีย์ ่ มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุ งย่ างกุ้ง
  2. 2. เป็ นพระพุทธรู ปสาริ ด ทรงเครื่ องแบบกษัตริ ย์ ปางมาร วิชย สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช ั 688 เป็ นที่ยอมรับกันว่า เป็ น พระพุทธรู ปที่มีพุทธลักษณะ งดงามที่สุดองค์หนึ่ง มีตานานเล่า กันว่า พระพุทธเจ้าทรงประทาน ลมหายใจให้พระมหามัยมุนี เพื่อ เป็ นตัวแทนสื บทอดพระศาสนา และชาวพม่าก็เชื่อเช่นนั้น จึงต้อง มีพิธีลางพระพักตร์ ให้ทกเช้า ้ ุ
  3. 3. “ไจ้ ก์ทิโย” ในภาษามอญหมายถึง “หินรู ปหัวฤาษี” พระธาตุอนทร์ แขวนนี้ ตั้งอยู่บนหน้ าผาสู ง ิ กว่า 1,200 เมตร มีลกษณะเป็ นก้อนหินสีทองขนาด 5.5 เมตร มองดูคล้ ายก้ อนหินตั้งอยู่หมิ่นเหม่ ั ใกล้จะตกลงมาเต็มที่ เป็ นที่มาของนิทานพืนบ้ านเรื่ องเจ้ าจันท์ ผมหอม นิราศพระธาตุอนทร์ แขวน ้ ิ นอกจากนีกยงมีความเชื่อกันว่าผู้ที่มากราบไหว้ จะสามารถสั่ งสมบารมีไปเกิดร่ วมยุคพระศรีอาริย ้็ั เมตตรัย และยังเป็ นพระธาตุประจาปี จออีกด้ วย
  4. 4. เป็ นเจดียที่ได้อิทธิ พลจากศิลปะมอญ ์ เชื่อกันว่ามหาเจดียแห่งนี้ เป็ นที่บรรจุ ์ บรรจุพระเกศาธาตุ 2 เส้นของ พระพุทธเจ้า มีอายุกว่า 2000 ปี เป็ นที่ เคารพสักการะของทั้งกษัตริ ย ์ มอญ พม่า และไทย เช่น พระเจ้าราชาธิ ราช ของมอญ พระเจ้าบุเรงนองของพม่า และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของ ไทย ภายในบริ เวณพระมหาเจดีย ์ ยังมี พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก จัดแสดงวัตถุ โบราณอีกด้วย
  5. 5. “ชเวซิกอง” แปลว่า เจดียที่ตงอยู่บนพื้นทราย เป็ นเจดียศิลปะมอญทรงระฆังควาสี ์ ั้ ์ ่ ทององค์ใหญ่ ซึ่งภายในบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 1627 แต่มา สร้างสาเร็จในปี พ.ศ. 1656 พระเจดียนี้ ถือเป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมด้านเจดียของพม่า ์ ์ ในยุคต่อๆ มา

×