เศรษฐกิจพอเพียง

2,505 views
2,261 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. การน้ อมนาหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ สถานศึกษา
 2. 2. องค์ ประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี ๕ องค์ประกอบดังนี้
 3. 3. ๑. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบติตนในทางที่ ควรจะเป็ นโดยมีพ้ืนฐานมา ั จากวิถีชีวตดั้งเดิมของ สังคมไทย สามารถนามา ิ ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็ นการมองโลกเชิง ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุ่งเน้นการ ่ รอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมันคง และ ่ ความยังยืน ของการพัฒนา ่ 4
 4. 4. ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ ั นามาประยุกต์ใช้กบการปฏิบติตนได้ใน ั ทุกระดับโดยเน้นการปฏิบติบน ทางสาย ั กลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน 5
 5. 5. ๓. คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้ – ความพอประมาณ – ความมีเหตุผล – การสร้างภูมิคุมกันในตัวเองที่ดี ้ 6
 6. 6. ความพอประมาณ• หมายถึง การจะทาอะไรมีความพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจาเป็ น เหมาะสมกับฐานะตนเอง สภาวะสังคม สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ ละท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรในการดาเนินการต้อง ให้พอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ จาเป็ นต้อง อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ในการวางแผน ่ และตัดสิ นใจ และต้องอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม 7
 7. 7. ความมีเหตุผล• หมายถึง การตัดสิ นใจดาเนินการต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ครบวงจร บนพื้นบานของความถูกต้อง ความเป็ นจริ ง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมายหลักศีลธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระทานั้น ๆ ทั้งต่อ ตนเอง ผูอื่นและส่ วนรวม อย่างรอบคอบการคิดพิจารณา ้ แยกแยะ จะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีขอผิดพลาดน้อย ้ 8
 8. 8. การสร้างภูมิคุมกันในตัวเองที่ดี ้• หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบ และการ ่ เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่วาจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถ ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที ไม่เสี่ ยงเกินไป ไม่ ประมาททางาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยไม่ขลุกขลักต้องหยุดชะงักกลางคัน และนามาซึ่ ง ผลประโยชน์ในระยะยาว และสุ ขที่ยงยืน่ั 9
 9. 9. ๔. เงื่อนไข การตัดสิ นใจและการดาเนิน ่ กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งคุณธรรม และความรู ้เป็ นพื้นฐาน กล่าวคือ 10
 10. 10. • เงือนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึ กตนให้มี ่ ความรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง รอบด้าน มีความรอบคอบและระมัดระวังที่จะ นาความรู ้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและใน ขั้นปฏิบติั 11
 11. 11. • เงือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริ มสร้างให้เป็ น ่ พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย ด้าน จิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รู้ผดชอบชัวดี ิ ่ ซื่อสัตย์สุจริ ต ใช้สติปัญญาให้ถูกต้องและเหมาะสม ในการดาเนินชีวิต และด้านการกระทา คือมีความ ขยันหมันเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่รู้จก ่ ั แบ่งปัน และรับผิดชอบในการอยูร่วมกับผูอื่นใน ่ ้ สังคม 12
 12. 12. 13
 13. 13. • ๕. แนวทางปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการพัฒนาที่สมดุลและยังยืน พร้อมรับต่อการ ่ เปลี่ยนแปลงทุกมิติ ทั้งวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม• สรุ ป เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่เป็ นทั้งแนวคิด หลักการและแนวทางปฏิบติตน ั ของแต่ละบุคคล และองค์กร โดยคานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเอง และ สภาวะแวดล้อมเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยอาศัยความมีเหตุผล และการมีภมิคุมกัน ู ้ ที่ดีในตัวเองโดยใช้ความรู ้อย่างถูกหลักวิชาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไป กับการมีคุณธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปั น ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และ ร่ วมมือปรองดองในสังคม ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่ วนต่างๆของ สังคมเข้าด้วยกัน สร้างพลังทางบวกนาไปสู่ ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยังยืน พร้อม ่ รับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตน์ได้ ั 8/1/2012 Free template from 14 www.brainybetty.com
 14. 14. แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง• หลักพอเพียงเป็ นหลักการดาเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง ที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งเป็ นวิธีที่เน้นการรักษาความสมดุล ในการปฏิบติภารกิจต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็ นจริ ง และ ั ความถูกต้องอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และไม่ประมาทไม่เสี่ ยง เป็ น ่ หลักการที่สอดคล้องกับวิถีด้ งเดิมของสังคมไทยซึ่ งอยูบนหลัก ั คาสอนของพระพุทธศาสนา อันเป็ นคาสอนที่สากล ทันสมัย ตลอดเวลา เพราะเป็ นคาสอนที่ทุกคนสามารถนาเอาไปปฏิบติ ั ได้ เพื่อให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ในปั จจุบนกับการปฏิบติตนของประชาชนทุกระดับ ั ั 15
 15. 15. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง• การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร ตัวอย่าง ภาคปฏิบติที่รู้จกกันแพร่ หลายของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ั ั เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เน้นการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอนโดยเริ่ มจาก การสร้างความมันคงพื้นฐานในระดับครัวเรื อนให้สามารถพึ่งพา ่ ตนเองได้ในระดับหนึ่งก่อน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว พระราชดาริ เป็ นตัวอย่างที่ชดเจนของการบริ หารจัดการ ั ทรัพยากร ดิน น้ า อย่างคุมค่าโดยอาศัยหลักการรักษาสมดุล ้ ่ ทางธรรมชาติ เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรพออยูพอกินได้อย่าง มันคง ่ 16
 16. 16. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล/ครอบครัว• เริ่ มต้นจากการเรี ยนรู ้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้สามารถ รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริ มสร้างคุณธรรม จนมี ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยูร่วมกันของคนในสังคม ่ และอยูร่วมกับระบบนิเวศวิทยาที่สมดุล เพื่อจะได้มีความเกรงกลัวและ ่ ละอายต่อการประพฤติผดมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็ นผูให้เกื้อกูลแบ่งปัน ิ ้ มีสติย้งคิดรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสิ นใจทาการต่าง ๆ จนกระทังเกิด ั ่ ภูมิคุมกันที่ดีในการดารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทาบนพื้นฐาน ้ ของความมีเหตุผล พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาทหน้าที่ ของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ 17
 17. 17. สรุ ปดังแผนภาพต่อไปนี้8/1/2012 Free template from 18 www.brainybetty.com
 18. 18. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง• ๑.ด้านการบริ หารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ๑)ทบทวน ปรับปรุ งพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการบริ หารจัดการ ๒)กาหนดวิสยทัศน์ นโยบายแผนงาน โครงการ ั ๓)พัฒนาความรู ้บุคลากร ๔)จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ๕)จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ๖)การมีส่วนร่ วมของผูปกครองและชุมชน ้ 8/1/2012 Free template from 19 www.brainybetty.com
 19. 19. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง• ๒.ด้ านพัฒนาหลักสู ตร ๑)ปรับวิสัยทัศน์เป้ าหมายของหลักสูตร ๒)ทบทวนสาระการเรี ยนรู้ท้ ง ๘ สาระการเรี ยนรู้และกิจกรรม ั พัฒนาผูเ้ รี ยนทุกชั้นปี ๓)จัดทาสาระการเรี ยนรู้หน่วยการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ 8/1/2012 Free template from 20 www.brainybetty.com
 20. 20. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง • ๓.การจัดการเรี ยนการสอน ๑)จัดกิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ๒)จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เน้นปฏิบติจริ ง ทดลองศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ ั ๓)วัด ประเมินผลอย่างครอบคลุมตามสภาพจริ ง ๔)จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ๕)ชุมชนมีส่วนร่ วม ๖)ติดตามประเมินผล 8/1/2012 Free template from 21 www.brainybetty.com
 21. 21. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง ๔.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๓ ลักษณะ ดังนี้ ๑)กิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ๒)กิจกรรมนักเรี ยน ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบาเพ็ญ ้ ประโยชน์ ชุมนุม ชมรม ๓)กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ 8/1/2012 Free template from 22 www.brainybetty.com
 22. 22. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง ๕. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๑)ติดตามประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน การปฏิบัติตนในชีวตประจาวันของผู้เรียน ผลการประเมินโดย สมศ. ิ ๒)ประเมินความเหมาะสมการดาเนินการกระบวนการขั้นตอน การ บูรณาการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการพัฒนาหลักสู ตร ด้ านการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บริหารจัดการ การมีส่วน ร่ วมของชุ มชน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน 8/1/2012 Free template from 23 www.brainybetty.com
 23. 23. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง ๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน ๑)ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอยู่อย่ าง พอเพียงในการดาเนินชีวตด้ วยการ มีความรู้ ความเข้ าใจปรัชญา ิ ของเศรษฐกิจพอเพียงตระหนักในความสาคัญของการดาเนิน ชีวต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ หลักปรัชญา ิ ของเศรษฐกิจพอเพียงเพือพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์ กร พัฒนา ่ สั งคม 8/1/2012 Free template from 24 www.brainybetty.com
 24. 24. ๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน๒)มีความรู ้และทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวตตามหลักปรัชญาของ ิเศรษฐกิจพอเพียง - มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวตและการพัฒนาอาชีพ ิ - ใช้และพัฒนาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมให้คุมค่า ได้ประโยชน์ ้ สูงสุ ดและมีความยังยืน ่ - มีทกษะ และเห็นคุณค่าของการอยูร่วมกับผูอื่นในสังคม ั ่ ้ อย่างไม่เบียดเบียนกัน มีความสงบสุ ข และรู้รักสามัคคี - สื บสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดี รักและภาคภูมิใจในความเป็ นไทย 8/1/2012 Free template from 25 www.brainybetty.com
 25. 25. ๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน๓)ปฏิบติตนและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ั ั ั ่ - รู ้จกประมาณตน รู ้จกศักยภาพของตนที่มีอยูตามความเป็ นจริ ง - ปฏิบติตนอย่างมีเหตุผล โดยใช้สติ ความรอบรู ้ รอบครอบ ั - มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ้ ด้านต่าง ๆ ทาอะไรไม่เสี่ ยง ไม่ประมาท - มีความรอบรู ้ในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่าง เป็ นระบบ และปฏิบติดวยความรอบครอบ ระมัดระวัง ั ้ - ปฏิบติตนและดาเนินชีวิต ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ขยัน อดทน ั เพียรพยายาม แบ่งปัน มีสติปัญญา มีวินย พึ่งพาตนเอง เอื้อเฟื้ อ ั เผื่อแผ่ รับผิดชอบ และอยูร่วมกับผูอื่นได้อย่างมีความสุ ข ่ ้ 8/1/2012 Free template from 26 www.brainybetty.com
 26. 26. สิ่ งที่ต้องทาเมื่อกลับไปถึงโรงเรียน• ๑. ดาเนินการขับเคลื่อนตามขั้นตอน• ๒. รายงานการจัดกิจกรรมที่เด่นชัดที่สุด ๑ กิจกรรม วันที่ 1 สิ งหาคม 54• ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบภาพบันทึกลงแผ่น• ๓.ส่ งโครงงานร่ วมประกวดในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จาแนกเป็ นช่วงชั้นในเดือน สิ งหาคม• ๔.สร้างเครื อข่ายการขับเคลื่อนไปยังโรงเรี ยนอื่นๆ8/1/2012 Free template from 27 www.brainybetty.com
 27. 27. กิจกรรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิตทีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ โรงเรียน...................กลุ่มโรงเรียน........อาเภอ...... จานวนนักเรียนทั้งหมด.......คน จานวนนักเรียนทีได้ รับการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตทีมีคุณภาพ ่ ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ........ คน กิจกรรมสาคัญทีโรงเรียนดาเนินการเรียงตามลาดับความสาคัญ ่...1.................................................................................................................2...............................................................................................................3.............................................................................................................................................................................................................................. ผู้ให้ ข้อมูล ............................. (............................................)8/1/2012 Free template from 28 www.brainybetty.com

×