• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
E portfollio
 
 • 874 views

 

Statistics

Views

Total Views
874
Views on SlideShare
874
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  E portfollio E portfollio Presentation Transcript

  • e-portfollio
   ชีววิทยา4
   โดย
   นางสาวสุภาวดี โนรินทร์
   ม.6/7
  • ประวัติส่วนตัว
   ชื่อ นางสาวสุภาวดี โนรินทร์ ชื่อเล่น หมูอ้วน
   ศึกษาระดับชั้น ม. 6/7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   อายุ 18 ปี เกิดวัน พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2536
   บ้านเลขที่ 15หมู่ 5 บ.เพ็กเฟื้อย ต.หนองหว้า
   อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
   e-mail supawadee.moomi@hotmail.com
  • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ว30244 ชีววิทยา 4
   2. ตระหนักในความสำคัญของพืชและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศของโลก
   3. อธิบายลักษณะโครงสร้างของราก ลำต้น ใบ ที่สัมพันธ์กับหน้าที่
   4. อภิปรายและสรุปกลไกและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการคายน้ำ
   5. อภิปรายและสรุปการ ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหารและสารอาหารของพืช
   6. อภิปรายและสรุปลำดับขั้นตอนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  • 7. อภิปรายและเปรียบเทียบการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C พืชC และพืชCAM
   8. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายถึงปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
   9. สำรวจตรวจสอบ และสรุปถึงโครงสร้างของดอก การสร้างcellสืบพันธ์ และการปฏิสนธิในพืชดอก
   10. สืบค้น สำรวจตรวจสอบ และสรุปเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดและปัจจัยที่มีผลต่อการงอก
   11. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายถึงการนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช
   12. สืบค้นและวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลต่อส่วนต่างๆของพืช
   13. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพืชแบบต่างๆ
  • การวางแผนการเรียนวิชา ว30224
   1.สมัคร facebookและ e-mail ให้เรียบร้อย
   2.นำหนังสือเรียนมาทุกชั่วโมงที่มีเรียนวิชาชีววิทยา4
   3.ตั้งใจเรียนในห้อง
   4.พยายามค้นคว้าหาคู่มือและเอกสารต่างๆ เพื่อมาประกอบการเรียนให้อง
   5.ทำงานที่ครูมอบหมายให้ดีที่สุด เต็มความสามารถของตนเอง
   6. พยายามเข้า blog ของครูบ่อยๆ เพื่อติดตามกิจกรรมและทบทวนความรู้
   7. สอบถามเมื่อมีข้อสงสัย
   8. ไม่นำวิชาอื่นเข้ามาทำในชั่วโมง
   9. เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะได้จากวิชานี้ และยอมรับผลการเรียนที่ได้ตามความสามารถของตนเอง
  • หน่วยที่ 1 ความสำคัญของพืชที่มีระบบนิเวศของโลก
  • งานชิ้นที่1
   คำถาม
   1.แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกร้อนขึ้นได้อย่าง
   2.พืชมีความเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติอย่างไร
   3.บอกวิธีการใช้และเก็บกล้องจุลทรรศน์
  • งานชิ้นที่ 1
  • งานชิ้นที่ 2
   จงตอบคำถามต่อไปนี้
   ตอนที่ 1
   1.เนื้อเยื่อเจริญประกอบด้วยเนื้อเยื่อใดบ้าง
   2.ให้ระบุตำแหน่งและหน้าที่ของเนื้อเยื่อนั้นๆ
   ตอนที่2
   1.เนื้อเยื่อถาวรประกอบด้วยเนื้อเยื่อใดบ้าง
   2. ให้ระบุตำแหน่งและหน้าที่ของเนื้อเยื่อนั้นๆ
   ตอนที่ 3
   3.วาดแผนผังแสดงเนื้อเยื่อทั้งสองชนิด
  • งานที่ 2
  • 3.วาดแผนผังแสดงเนื้อเยื่อทั้งสองชนิด
  • แผนผังแสดงลำดับการเกิดmeristem
  • บันทึกความดีของฉัน
  • 1.ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
   2.ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น
   -ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวัน
   -ไปฟังปราศรัยจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง<21มิ .ย.2554>
   3.ความรับผิดชอบ
   -ทำความสะอาดห้องเรียน
   -เก็บขยะ
   -แต่งกายเรียบร้อย
   -ถอดรองเท้าก่อนขึ้นและลงอาคาร
  • e-portfollio
    
   ชีววิทยา4
   โดย
   นางสาวสุภาวดี โนรินทร์
   ม.6/7
    
   ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
  • หน่วยที่ 3โครงสร้างและหน้าที่ของรากและลำต้น
  • งานชิ้นที่1
   กิจกรรมที่ 4 ตำแหน่งเนื้อเยื่อของรากและลำต้น
   สมาชิกในกลุ่ม
   1.นายเจริญพร กานานนท์ เลขที่ 1
   2.นายไพโรจน์ มณีวงศ์ เลขที่ 8
   3.นางสาวสุภาวดี โนรินทร์ เลขที่ 15
   4.นางสาวธนาพร โอบอ้วน เลขที่ 22
  • ลำต้น dicot
   Pro ground Procam ground Procam ground pro
   co phl p ph s ph c s xy p xy p xy s xy c s ph p ph phl co
   epi cor ph c xy pi xy c ph cor epi
  • ลำต้น monocot
   epi cor ph c xy pi xy c ph cor epi
   Pro ground Procam ground Procam ground pro
  • ราก dicot
   co phl p ph s ph c s xy p xy s xy c sph p ph phl co
   epi cor en pe ph c xy c ph pe en cor epi
   Pro ground Procam ground pro
  • ราก monocot
   epi co en pe ph xy ph pe en co epi
   Pro ground Procam ground pro
  • Pro = protoderm
   Ground= groundmeristem
   cor= cortex
   phl = phelloderm
   p ph = primary phloem
   s ph = secondary phloem
   c = cambium
   s xy= secondary xylem
   p xy = primary xylem
   Procam=procambium
   epi = epidermis
   co = corke
   en = endodermis
   pe = pericycle
   ph = phloem
   Xy= xylem
   Pi= pith
   หมายเหตุ
  • กิจกรรมที่ ๕ทำความรู้จักกับ
   ๑ เนื้อไม้
   ๒ เปลือกไม้
   ๓ กระพี้
   ๔ แก่นไม้
   ๕ วงปี
  • เปลือกไม้(Barb)
   เป็นส่วนนอกสุดของลำต้นประกอบด้วยเนื้อเยื่อ ๓ ชั้น
   ๑ corkเป้นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุด สร้างมาจาก cell
   ด้านนอกของ cork cambium
   ๒phelloderm มาจากการเปลี่ยนตัวด้านในของ
   Cork cambium cellนั้นจะมี suberinและway
   ป้องกันการสูญเสียน้ำ
  • เนื้อไม้(wood)
   คือ xylemทั้งหมดที่เกิดจากการแบ่งตัวของ
   Cambium
  • แก่นไม้(heart wood)
   คือ เนื้อไม้ที่มีสารอินทรีย์และ ligninมาเกาะทำให้
   ข้างในเนื้อไม้อุดตันจนทำให้ลำเลียงน้ำไม่ได้และมีสีเข้ม
  • กระพี้(sap wood)
   คือ ส่วนของเนื้อไม้ที่อยู่ถัดจากแก่นไม้
   สามารถลำเลียงน้ำได้ มีสีจางกว่าแก่นไม้
   และมีสีเข้มมากกว่า
  • วงปี (annual ring) คีอsecondary xylem ที่เกิดจากการแบ่งตัว
   cambiumของในแต่ละปี
   จำนวนวงปีสามารถคำนวณอายุของพืชได้เมื่อตัดไม้ดูที่โคนต้น
   ลำต้นdicotเท่านั้นถึงจะมี เพราะมีcambium
   ประกอบด้วยเนื้อไม้สองชนิดคือ
   เนื้อไม้ฤดูฝน (spring wood)
   cellขนาดใหญ่
   แถบสีจางและกว้าง
   มีการแบ่งตัวของcellมาก
   เนื้อไม้ฤดูร้อน(summer wood)
   cellขนาดเล็ก
   แถบสีเข้มและแคบ
  • บันทึกความดี
   1.ตั้งใจเรียนเวลาครูสอนและตั้งใจทำงาน
   2.ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวัน
   3.เข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   4.ทำบุญวันเข้าพรรษา
   5.ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 28 กรกฎาคม 2554
   6.ห่อน้ำมากินที่โรงเรียน
  • ใฝ่เรียนรู้
  • แต่งกายเรียบร้อยมาโรงเรียน
   มีระเบียบวินัย
  • ห่อน้ำมากินที่โรงเรียนมีความพอเพียง