สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

on

  • 2,444 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,444
Views on SlideShare
2,105
Embed Views
339

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 339

http://busarakorn.wordpress.com 339

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Document Transcript

  • สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียนคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน 5 ข้อ ได้ยดตามกรอบหลักสู ตรแกนกลาง ึการศึกษาขั&นพื&นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี&1. ความสามารถในการสื1 อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ ความเข้าใจความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง เพื1อเปลี1ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนจะเป็ นัประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั&งการเจรจาต่อรองเพื1อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วธีการสื1 อสารที1มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที1มีต่อตนเอง ิและสังคม2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู ้จกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิด ัอย่างมีวจารณญาณ และคิดเป็ นระบบ เพื1อนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศ เพื1อ ิการตัดสิ นใจเกี1ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี1ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื&นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศรวมทั&งตัดสิ นใจที1มีประสิ ทธิ ภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที1เกิดขึ&นต่อตนเอง สังคมและสิ1 งแวดล้อม4. ความสามารถในการใช้ทกษะชีวต หมายถึง ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการดําเนิน ั ิชีวตประจําวัน เรี ยนรู ้ดวยตนเองต่อเนื1อง ทํางานและอยูร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ ม ิ ้ ่ความสัมพันธ์อนดีระหว่างบุคคล จัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู ้จก ั ัปรับตัวให้ทนกับการเปลี1ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และหลีกเลี1ยงพฤติกรรมไม่พึง ัประสงค์ที1ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื1น ้5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู ้จกเลือกและใช้เทคโนโลยีดานต่าง ๆ ั ้ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื1อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรี ยนรู ้ การสื1 อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม