การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

11,548 views
11,231 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
754
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. 1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่สังคมตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม ค(านิยม จิตสํานึก สามารถอยู(ร(วมกับผูอื่นในสังคมไดอย(างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด ซึ่งมีอยู( ๘ คุณลักษณะไดแก( ๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย ๒) ซื่อสัตยสุจิต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ;เรียนรู ๕) อยู(อย(างพอเพียง ๖) มุ(งมั่นในการทํางาน ๗) รักความเป>นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพเป>น ๔ ระดับคือ ดีเยี่ยมดี ผ(าน และไม(ผ(าน มีน้ําหนักคะแนนเป>น ๓, ๒, ๑ และ ๐ ตามลําดับ
  2. 2. ตารางแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ(งชี้ คุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ(งชี้๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย ๑.๑ เป>นพลเมืองดีของชาติ ๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ รอง เพลงชาติ และอธิบายความหมาย ของเพลงชาติไดถูกตอง ๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หนาที่พลเมืองดีของชาติ ๑.๒ ธํารงไวซึ่งความเป>นชาติไทย ๑.๒.๑ เขาร(วม ส(งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดองที่เป>นประโยชนต(อ โรงเรียน ชุมชน และสังคม ๑.๒.๒ หวงแหน ปกปFอง ยกย(อง ความเป>นชาติไทย ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตาม ๑.๓.๑ เขาร(วมกิจกรรมทางศาสนา หลักของศาสนา ที่ตนนับถือ ๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลักของ ศาสนาที่ตนนับถือ ๑.๓.๓ เป>นแบบอย(างที่ดีของ ศาสนิกชน ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบัน ๑.๔.๑ มีสวนร(วมหรือจัดกิจกรรมที่ ( พระมหากษัตริย เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ๑.๔.๒ แสดงความสํานึกในพระ มหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย ๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความ จงรักภักดีต(อสถาบัน พระมหากษัตริย๒. ซื่อสัตยสุจริต ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป>น ๒.๑.๑ ใหขอมูลที่ถูกตองและเป>น จริงต(อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ จริง ปราศจากความลําเอียง ๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความ ถูกตอง ละอายและเกรงกลัวต(อ การกระทําผิด
  3. 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ(งชี้ ๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป>น ๒.๒.๑ ไม(ถือเอาสิ่งสิ่งของหรือ จริงต(อผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ ผลงานของผูอื่นมาเป>นของตนเอง ๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต(อผูอื่นดวยความ ซื่อตรง ๒.๒.๓ ไม(หาประโยชนในทางที่ไม( ถูกตอง๓. มีวินัย ๓.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ๓.๑.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง ระเบียบขอบังคับของครอบครัว กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของ โรงเรียน และสังคม ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม( ละเมิดสิทธิของผูอื่น ๓.๑.๒ ตรงต(อเวลาในการปฏิบัติ กิจกรรมต(างๆ ในชีวิตประจําวัน และรับผิดชอบในการทํางาน๔. ใฝ;เรียนรู ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการ ๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน เรียน และเขาร(วมกิจกรรมการ ๔.๑.๒ เอาใจใส(และมีความเพียร เรียนรู พยายามในการเรียนรู ๔.๑.๓ สนใจเขาร(วมกิจกรรมการ เรียนรูต(างๆ ๔.๒ แสวงหาความรูจากแหล(ง ๔.๒.๑ ศึกษาคนควาหาความรูจาก เรียนรูต(างๆทั้งภายในและภายนอก หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ โรรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออย(าง เทคโนโลยีต(างๆ แหล(งเรียนรูทั้ง เหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห ภายในและภายนอกโรงเรียน และ สรุปเป>นองคความรู และสามารถ เลือกใชสื่อไดอย(างเหมาะสม นําไปใชในชีวิตประจําวันได ๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเป>น องคความรู ๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรูดวย วิธีการต(างๆเพื่อนําไปใชใน ชีวิตประจําวัน๕. อยู(อย(างพอเพียง ๕.๑ ดําเนินชีวิตอย(างพอประมาณ ๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของตนเอง เช(น มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ อย(าง ประหยัด คุมค(า และเก็บรักษาดูแล อย(างดี รวมทั้งการใชเวลาอย(าง เหมาะสม
  4. 4. คุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ(งชี้ ๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของส(วนรวม อย(างประหยัด คุมค(า และเก็บ รักษาดูแลอย(างดี ๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวย ความรอบคอบ มีเหตุผล ๕.๑.๔ ไม(เอาเปรียบผูอื่นและไม(ทํา ใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อ ผูอื่นกระทําผิดพลาด ๕.๒ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัว ๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การ เพื่ออยู(ในสังคมไดอย(างมีความสุข ทํางาน และการใชชีวิตประจําวัน บนพื้นฐานของความรู ขอมูล ข(าวสาร ๕.๒.๒ รูเท(าทันการเปลี่ยนแปลง ของสังคมและสภาพแวดลอม ยอมรับปละปรับตัวเพื่ออยู(ร(วมกับ ผูอื่นไดอย(างมีความสุข๖. มุ(งมั่นในการทํางาน ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการ ๖.๑.๑ เอาใจใส(ต(อการปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่การงาน หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบในการ ทํางานใหสําเร็จ ๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการ ทํางานดวยตนเอง ๖.๒ ทํางานดวยความเพียร ๖.๒.๑ ทุ(มเททํางาน อดทน ไม(ย(อ พยายาม และอดทนเพื่อใหงาน ทอต(อปMญหาและอุปสรรคในการ สําเร็จตามเปFาหมาย ทํางาน ๖.๒.๒ พยายามแกปMญหาและ อุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ ๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานดวยความ ภาคภูมิใจ๗. รักความเป>นไทย ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ๗.๑.๑ แต(งกายและมีมารยาท ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย งดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ และมีความกตัญNูกตเวที กตัญNูกตเวทีต(อผูมีพระคุณ ๗.๑.๒ ร(วมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ไทย
  5. 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ(งชี้ ๗.๑.๓ ชักชวน แนะนําใหผูอื่น ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ไทย ๗.๒ เห็นคุณค(าและใชภาษาไทยใน ๗.๒.๑ ใชภาษาไทยและเลขไทยใน การสื่อสารไดอย(างถูกตอง การสื่อสารไดอย(างถูกตอง เหมาะสม เหมาะสม ๗.๒.๒ ชักชวน แนะนําใหผูอื่นเห็น คุณค(าของการใชภาษาไทยที่ ถูกตอง ๗.๓ อนุรักษและสืบทอดภูมิปMญญา ๗.๓.๑ นําภูมิปMญญาไทยมาใชให ไทย เหมาะสมในวิถีชีวิต ๗.๓.๒ ร(วมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ ภูมิปMญญาไทย ๗.๓.๓ แนะนํา มีส(วนร(วมในการ สืบทอดภูมิปMญญาไทย๘. มีจิตสาธารณะ ๘.๑ ช(วยเหลือผูอื่นดวยความเต็ม ๘.๑.๑ ช(วยพ(อแม( ผูปกครอง ครู ใจ และพึงพอใจโดยไม(หวัง ทํางานดวยความเต็มใจ ผลตอบแทน ๘.๑.๒ อาสาทํางานใหผูอื่นดวย กําลังกาย กําลังใจ และ กําลังสติปMญญา โดยไม(หวัง ผลตอบแทน ๘.๑.๓ แบ(งปMนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่นๆ และช(วยแกปMญหาหรือ สรางความสุขใหกับผูอื่น ๘.๒ เขาร(วมกิจกรรมที่เป>น ๘.๒.๑ ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ประโยชนต(อโรงเรียน ชุมชน และ และสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ สังคม ๘.๒.๒ เขาร(วมกิจกรรมที่เป>น ประโยชนต(อโรงเรียน ชุมชน และ สังคม ๘.๒.๓ เขาร(วมกิจกรรมเพื่อ แกปMญหา หรือร(วมสรางสิ่งที่ดีงาม ของส(วนรวมตามสถานการณที่ เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน

×