คานา     แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหา...
สารบัญ                                           หน้าคานา    บทสรุปสาหรับผู้บ...
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร     การพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ...
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกั...
บทที่ ๑ สภาพทั่วไป และการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร     กรุงเทพมหานครมีขนาดพื้นที่ ๑,๕๖๘.๗๓๗...
กรุงเทพมหานคร สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่ ว ยงานให้ บ ริ การประชาชน...
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ...
บทที่ ๒ การขับเคลื่อนเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความมั่นคงเข้มแข็ง     การพัฒนากรุงเทพมหานครมุ่งสู่เปูาหมายของการเป็นศูนย์...
๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่มีความรักนับถือกันฉันญาติมิตร (พ่อ-แม่/พี่-น้อง/เพื่อน) มีความห่วงใยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ส่งเสริมค...
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค๑.๑ สถานการณ์...
๒. ถนนสายหลักและถนนสายรองที่สาคัญมีการเชื่อมโยงกันโดยมีสอดคล้องกับการเดินทางและการขนส่งมวลชนซึ่งส่งเสริมให้การเดินทางและกา...
๓) พัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยเพื่อรองรับภารกิจการเป็นศูนย์กลาง  ภูมิภาค ด้วยการเพิ่มความเร็วเฉลี่ยในทุ...
ค่าเปูาหมาย   กลยุทธ์หลัก     ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก  ตัวเลขฐาน                  โครงการ/กิจกรรม  ...
ค่าเปูาหมายกลยุทธ์หลัก  ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก  ตัวเลขฐาน                   โครงการ/กิจกรรม      ...
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556

4,335

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,335
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556"

 1. 1. คานา แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครในทุกหน่วยงานได้เห็นภาพแนวทางวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรุงเทพมหานคร โดยที่แต่ล ะหน่ ว ยงานมีพัน ธกิจ การดาเนิ น งานในความรับผิดชอบตามสภาพพื้นที่ / กลุ่ มเป้าหมาย รวมทั้งต้องนานโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายภาพย่อยหรือเป้าหมายเฉพาะของหน่วยงาน สาระของแผนฉบั บ นี้ มุ่ ง เน้ น การเชื่ อ มโยงภารกิ จ ของทุ ก หน่ ว ยงานทั้ ง สั ง กั ด และในก ากั บ ของกรุงเทพมหานครที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การดาเนินการของแต่ละหน่วยงานบรรลุ -ผลเป้ าหมายตามที่แต่ ล ะหน่ ว ยงานกาหนดที่ส อดคล้ องกับเป้าหมายในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) สานักยุทธศาสตร์และประเมินผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ จะเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานเป็นไปตามสภาพ/สถานการณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานควรจะใช้ข้อมูลเชิ งพื้นที่และฐานข้อมูลสถิติของหน่ ว ยงานเป็ น พื้ น ฐานด้ว ย จึ ง จะส่ งผลให้ การดาเนินภารกิจ ของหน่ว ยงานเป็นไปอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และทาให้การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยใช้ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกลไกเชื่อมโยงในภาพลักษณ์ที่ว่า เรา “ทุกหน่วยงาน”รวมกันเป็นหนึ่งคือ “กรุงเทพมหานคร” สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
 2. 2. สารบัญ หน้าคานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร 1 บทที่ ๑ สภาพทั่วไป และการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 3 สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 3 การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 4 บทที่ ๒ การขับเคลื่อนเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความมั่นคงเข็มแข็ง 6 บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ 8 เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกรุงเทพมหานครเพื่อการแข่งขัน 13 ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม 22 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี 43 และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบ 65 ด้านการบริหารมหานคร บทที่ ๔ การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 75
 3. 3. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร การพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึงรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และการเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงสภาพปัญหา ่ต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครกาลังเผชิญอยู่ เช่น การขาดความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนเกี่ยวกับ การเกิดมหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากความไม่สงบทางสังคมหรืออาชญากรรมข้ามชาติที่มีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหายาเสพติด รวมทั้งอัตราการว่างงานของประชาชนในกรุงเทพมหานครจะสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างงานของโรงงาน/สถานประกอบการที่ประสบปัญหาน้าท่วมและต้องเลิกกิจการ รวมทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่กรุงเทพมหานครจะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และประชาชนให้มีความรู้ ศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) โดยเฉพาะคนไทยซึ่งมีข้อเสียเปรียบด้านการใช้ภาษาอังกฤษกรณีที่มีการแข่งขันในการเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนหรือประชาชนของประเทศอาเซียนอื่น ๆ เข้ามาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครกาลังศึกษาและจัดทาแผนปฏิบัติการของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงและศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงกาหนดจุดยืน (Positioning) ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ คือการทาให้กรุงเทพมหานครเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น (Stronger Bangkok 2013) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ด้วยการดาเนินการเพื่อปูองกัน แก้ไขปัญหา น้าท่วม อาชญากรรมต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เหมาะสมต่อการดารงชีพ (ด้า นรายจ่ าย) การพัฒ นาสุ ขภาพ การศึกษา ศิล ปะ วัฒ นธรรม สร้างเสริมให้ กรุง เทพมหานครมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สวยงาม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการจ้างหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือบุคคลภายนอกให้ดาเนินการงานต่าง ๆ (Outsource) ในการเพิ่มคุณภาพของบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ และทาให้ประชาชนอยู่อาศัยในเมืองอย่างมีความสุขมากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์และประมาณการสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีแหล่งงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร(หมวดรายจ่ายอื่น และงบพัฒนา) และเงินอุดหนุนของรัฐบาล ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการจราจร สาธารณูปโภค และผังเมือง คิดเป็นร้อยละ 28.9๐ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาศั ก ยภาพกรุ ง เทพมหานครเพื่อ การแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้ว ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและภาคประชาชนให้มีความเข้ มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มีวิถีชีวิตพอเพียงและให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการ-พาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗ ๑
 4. 4. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันน้าท่วม การระบายน้า การปรับปรุงคุณภาพน้า การจัดการมูลฝอยการลดมลพิษทางอากาศและเสีย ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๔ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒ นากรุ งเทพมหานครให้ เป็นมหานครแห่ งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้าง-เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว สั ง คมและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ การลดความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมการเตรี ย มการรองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ การพั ฒ นาด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ การพั ฒ นาการแพทย์ แ ละสาธารณสุข การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และการเสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนในการพัฒนาภาคมหานคร การพัฒนาบริการโดยการเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจ้างหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือบุคคลภายนอกให้ดาเนินการงานต่างๆ (Outsource) เพิ่มขึ้น เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนการจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค และมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณ การเสริมศักยภาพกลไกการนาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารและพัฒนามหานคร คิดเป็นร้อยละ๒.๒๗ ประมาณการสัดส่วน(ร้อยละ)ของค่าใช้จายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ่ เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ บริห ารจัดการ, ๒.๒๗ โครงสร้างพื้นฐาน, ๒๘.๙๐ คุณภาพชี วิต, ๔๒.๔๒ เศรษฐกิจ, ๐.๘๗ สิ่ งแวดล้ อม, ๒๕.๕๔ ๒
 5. 5. บทที่ ๑ สภาพทั่วไป และการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีขนาดพื้นที่ ๑,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ๑.๕๐ - ๒ เมตร อัตราการทรุดตัวของพื้นที่เฉลี่ย ๕-๑๐ มิลลิเมตรต่อปี ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด ๓๘ องศาเซลเซียส ต่าสุด ๑๙.๒ องศาเซลเซียส ภายใต้อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ๑,๘๗๘ มิลลิเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และนครปฐม ในปี ๒๕๕๒ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดของกรุงเทพมหานคร ๒,๓๓๗,๑๒๓ ล้านบาท ส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูง ๓๖๕,๖๑๙ บาทต่อปี (แหล่งข้อมูล: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) มี ผู้ที่อยู่อาศัย ๘.๒๕ ล้านคน หญิง ๔.๒ ล้านคน ชาย ๔ ล้านคน สัญชาติไทย ๗.๘ ล้านคน และครัวเรือน ๒.๘ ล้านครัวเรือน (แหล่งข้อมูล: สานักงานสถิติแห่งชาติ ) มีชุมชนตามทะเบียน ๒,๐๐๗ ชุมชน(แหล่งข้อมูล: สถิตกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๓) แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น ๕๐ เขต จาแนกเป็น ๖ กลุ่มเขต ได้แก่ ิ 1) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตคลองสาน เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน (๘ เขต) ๒) กลุ่ มเขตกรุ งธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะเขตทุ่ ง ครุ เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน (๗ เขต) ๓) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่ายเขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง (๙ เขต) ๔) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ เขตคันนายาว เขต-สะพานสูง เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง (๙ เขต) ๕) กลุ่ ม เขตกรุ ง เทพเหนื อ ประกอบด้วย เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตสายไหม และเขตลาดพร้ า ว (๗ เขต) ๖) กลุ่ มเ ขตก รุ ง เท พใ ต้ ประกอบด้ ว ย เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตบางรัก เขตวัฒนา เขตยานนาวา เขตสาทร เขตปทุมวัน เขตบางนา เขตพระโขนง และเขต- สวนหลวง (๑๐ เขต) กรุ ง เทพมหานครในฐานะ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบ พิเศษระดับมหานคร มีผู้ว่าราชการ- กรุงเทพมหานครเป็นผู้นาในการบริหารมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สานักการจราจรและขนส่ง สานักการโยธา สานักการระบายน้า สานักการศึกษาสานักสิ่งแวดล้อม สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สานักการแพทย์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานัก-การคลัง สานักพัฒนาสังคม สานักผังเมือง สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล สานักเทศกิจ สานักอนามัยสานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ- ๓
 6. 6. กรุงเทพมหานคร สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่ ว ยงานให้ บ ริ การประชาชนในพื้น ที่จานวน ๕๐ ส านักงานเขต ปี ๒๕๕๓ มีบุคลากร ๙๕,๕๗๓ คน(แหล่งข้อมูล : สถิติกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๓) งบประมาณรายรับ ๔๖,๑๘๐ ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย๔0,4๘๘ ล้านบาท (แหล่งข้อมูล : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕)นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานในกากับของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สานักงานสถาน-ธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และสานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ กรุงเทพมหานครในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ มีประชากร (ตามทะเบียน) ลดลงเล็กน้อย อัตราว่างงานในปี๒๕๕๒ มีร้อยละ ๑.๓ รายได้ต่อหัวของประชากร ๓๔๒,๖๐๕ บาท จานวนคนจนด้านรายจ่าย ร้อยละ ๐.๘๖การรับแจ้งเกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีเกี่ยวกับร่างกาย คดีอาญาและคดีอุกฉกรรจ์ ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ลดลง และในปี ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาการเกิดอุทกภัย ที่มีความเสียหายรุนแรงมากทาให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สิน สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ในด้านสังคมปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีปัญหาอาชญากรรมซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหายาเสพติด นอกจากนั้นยังมีปัญหาการขาดเสถียรภาพและความขัดแย้งด้านการเมืองของไทยประกอบกับ ปั ญหาคอร์รัปชั นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร อีกด้านหนึ่งคือปัญหาด้านศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน ส่วนผลกระทบอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ในปี ๒๕๕๘ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้โลกไร้พรมแดนวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา สังคมโลกกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก การเกิดภัยพิบัติ และปัญหาการก่อการร้ายในระดับนานาชาติ สถานการณ์ดั งกล่ าวข้างต้ น เป็ น ปัจจัย หลั กซึ่ง บุคลากรของกรุงเทพมหานครต้ องให้ ค วามส าคัญในการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมการสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการที่มุ่งสนองความต้องการของประชาชนในสังคมยุคใหม่จานวนมาก มีความหลากหลาย นอกจากนั้นยังต้องการให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและทาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครจึงกาหนดจุดยืนในการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖คือการทาให้กรุงเทพมหานครเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น (Stronger Bangkok 2013) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวกรุ ง เทพมหานคร นั ก ลงทุ น และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ยการด าเนิ น การเพื่ อ ปู อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว มอาชญากรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เหมาะสมต่อการดารงชีพ (ด้านรายจ่าย) การพัฒนาสุขภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมให้มี สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สวยงาม ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและบริ หารราชการเชิงยุทธศาสตร์ โ ดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการเพิ่มคุณภาพของบริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ และประชาชนอยู่อาศัยอย่างมีความสุขมากขึ้น กรุ ง เทพมหานครจึ ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและประมาณการสั ด ส่ ว นของค่ า ใช้ จ่ า ยในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพิจารณาจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากกรุงเทพมหานคร หมวดรายจ่ายอื่นและงบพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๓ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๗ ทั้งหมดรวมกัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ ๔
 7. 7. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการจราจร สาธารณูปโภค และผังเมือง คิดเป็นร้อยละ 28.9๐ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาศั ก ยภาพกรุ ง เทพมหานครเพื่อ การแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้ว ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มีวิถี ชีวิตพอเพีย ง และให้ ความส าคัญกับ สิ่ งแวดล้ อม การบริห ารจั ดการเศรษฐกิจในภาพรวม ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่ง แวดล้อม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันน้าท่วม การระบายน้า การปรับปรุงคุณภาพน้า การจัดการมูลฝอยการลดมลพิษทางอากาศและเสียง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๔ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒ นากรุ งเทพมหานครให้ เป็นมหานครแห่ งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างเสริมความเข้มแข็ งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาสุขภาวะ พัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง เสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจั ดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาภาคมหานคร การพัฒนาระบบบริการเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนการจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค และมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณ การเสริมศักยภาพกลไกการนาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารและพัฒนามหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗ สัดส่วนงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายจ่าย (ร้อยละ) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่ ๒๘.๙๐ การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกรุงเทพมหานครเพื่อการแข่งขัน ๐.๘๗ ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ๒๕.๕๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพ ๔๒.๔๒ ชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้าน ๒.๒๗ การบริหารมหานคร รวม ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ ๕
 8. 8. บทที่ ๒ การขับเคลื่อนเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความมั่นคงเข้มแข็ง การพัฒนากรุงเทพมหานครมุ่งสู่เปูาหมายของการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี ๒๕๕๘ และการเป็ นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยคานึง ถึ งปัจจัยต่าง ๆดั ง กล่ า วในบทที่ ๑ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ จ ากั ด ในการขั บ เคลื่ อ นกรุ ง เทพมหานครสู่ ก ารบรรลุ เ ปู า หมาย ดั ง นั้ นกรุงเทพมหานครจึงกาหนดจุดยืน ของการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือการทาให้กรุงเทพมหานครมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้น (A Stronger Bangkok 2013) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะนาไปสู่การมีระดับสังคมสุขภาวะที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เหมาะสมต่อการดารงชีพ (ด้านรายจ่าย) การพัฒนาสุขภาพ การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็น ไปอย่ างมีคุณภาพมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒ นาศั กยภาพของบุคลากร และบริห ารราชการเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้ องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการเพิ่มคุณภาพของบริการรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานพันธกิจ ๑. สร้ างความมั่ น ใจในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้า นความปลอดภัย ทั้ ง ด้า นสาธารณภั ย อาชญากรรม และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงพึ่งพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งสร้างสังคมสันติสุข ๔. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บ นพื้นฐานของความรู้ เพื่อการดารงชีวิตที่ดีร่ว มกันในสั งคมไทยที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ๕. พัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชนวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย ๒. เพื่อพัฒนาระบบปูองกันน้าท่วมเพื่อปูองกันพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วม ๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาให้มีความพร้อมและเข้มแข็งเพียงพอในการสร้างความร่วมมือแข่งขัน และจัดการปัญหารวมทั้งควบคุมปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในหลากหลายมิติที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 4. เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการของกรุงเทพมหานคร ๕. พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป้าหมายหลัก ๑. ฟืนฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นให้สอดคล้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ้ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ ๒. พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน และกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าและประหยัด ๖
 9. 9. ๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่มีความรักนับถือกันฉันญาติมิตร (พ่อ-แม่/พี่-น้อง/เพื่อน) มีความห่วงใยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง ๔. พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ ดีของประชาชน รวมทั้งปลูกฝัง /ส่งเสริมความเป็นพลเมือง และมีจิตสาธารณะ ๕. พัฒ นาระบบเครื อ ข่า ยด้ านการปู องกั นและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ ลดความสู ญ เสี ย ทั้ง ชี วิต และทรัพย์สินของประชาชน ๖. พัฒนาบริการของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพดีเลิศและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ๗. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ๘. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๙. พัฒนาระบบการคลัง การงบประมาณ และการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได้ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และการปฏิบัติงานให้บรรลุผลคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและ/หรือความสมประโยชน์เพื่อประชาชน ๑๐. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการบริหารมหานครและให้บริการประชาชนในฐานะกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ๑๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดหลัก ๑. อัตราส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ๒. การจัดการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ๓. อาชญากรรมในสังคมลดลง ๔. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยเพิ่มขึ้น ๕. ผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีจานวนเพิ่มขึ้น ๖. มลพิษทางอากาศ น้า และเสียงมีสัดส่วนลดลง ๗. สัดส่วนของสิ่งอานวยความสะดวกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ๘. สัดส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ๙. ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพิ่มขึ้น ๑๐. นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ๑๑. ระดับความสาเร็จในการเรียนรู้และการพัฒนาของกรุงเทพมหานครมีมากขึ้น ๑๒. ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น ๗
 10. 10. บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค๑.๑ สถานการณ์และการประเมิน สืบ เนื่องจากการเกิดปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครทาให้ โครงสร้างพื้นฐานเกิดความเสียหายในวงกว้า ง โดยเฉพาะพื้นที่เขตที่ประสบปัญหาอุทกภัยทั้ง ๒๒ เขต รวมทั้งมีผลให้ผิวการจราจรเกิดความเสียหาย ตลอดจนมีถนนบางสายถูกสร้างขึ้นโดยขัดขวางทางน้าไหล ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถดู แลและกากับให้ประชาชนด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปกฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะเห็ น ได้ จ ากภาพสะท้ อ นในสถานการณ์ น้ าท่ ว มในกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาในเรื่องของสาเหตุและการบริหารจัดการน้าอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และประชาชนตั้งที่อยู่อาศัยบุกรุกพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ดังนั้น ในปี ๒๕๕๖ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสาคัญกับการปรับปรุงฟื้นฟู ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ และการพัฒนาระบบการจราจรขนส่งด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรองโดยสอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในระดับปริมณฑลและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเข้มงวดด้านการพัฒนา/การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจูงใจให้ประชาชนสัญจรด้วยรถขนส่งสาธารณะและจักรยานเพิ่มขึ้น๑.๒ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด พันธกิจ ๑. ปรับปรุงฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ๒. จัดรูปที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพของการพัฒนา ๓. บู ร ณาการแผนพั ฒ นาด้ า นสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การกั บ การพั ฒ นาตามผั ง เมื อ งรวมกรุงเทพมหานครและเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาคมหานคร ๔. บู ร ณาการ/เชื่อ มโยงโครงข่ ายถนนสายหลั กและสายรองให้ ส อดคล้ อ งกั บโครงข่า ยถนนในระดั บปริมณฑลและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชีย ๕. พัฒนาระบบการจราจรขนส่ง เพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัย เพื่อรองรับภารกิจศูนย์กลางภูมิภาค วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และกากับการขยายตัวของการพัฒนา/ใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและภาคมหานคร ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้ นฐานในกรุงเทพมหานครให้รองรับการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คานึงถึงความสมดุลในการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อพัฒ นาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับความเปลี่ ยนแปลงในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เป้าหมาย ๑. โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาโดยสอดคล้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ๘
 11. 11. ๒. ถนนสายหลักและถนนสายรองที่สาคัญมีการเชื่อมโยงกันโดยมีสอดคล้องกับการเดินทางและการขนส่งมวลชนซึ่งส่งเสริมให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าภายในกรุงเทพมหานครและเชื่อมต่อพื้นที่สาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น ๓. การขยายตัวของเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคมหานคร ๔. การจราจรและขนส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว และปลอดภัย ตัวชี้วัด 1. พื้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางหลั ก และศู น ย์ ก ลางรองตามที่ ก าหนดไว้ ใ นผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานครได้ รั บการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น 3. การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรและขนส่งลดลง๑.๓ แนวทางการพัฒนา ๑.๓.๑ การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร เพื่อจัดทาแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เอื้ออานวยต่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งและสื่อสารของภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ ๑) จัดรูปที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา โดยเฉพาะที่ว่างบริเวณใกล้ศูนย์กลางเมืองที่ยังไม่ได้พัฒนาอย่างเหมาะสมกับมูลค่าของที่ดินและกรุงเทพมหานครจะทาหน้าที่เป็นคนกลางและผู้กระตุ้นให้เกิดการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการพัฒนาเมืองให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ๒) บูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาคมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพทาหน้าที่ประสานการพัฒนากับหน่วย-งานระดับรัฐบาลและจังหวัดในเขตปริมณฑล เนื่องจากขอบเขตของมหานครมีขนาดใหญ่กว่า และขอบเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ยังขยายเข้าไปในเขตจังหวัดปริมณฑลส่งผลให้เกิดความต้องการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งภาคมหานครและมีการวางแผนร่วมกันเพื่อให้เกิดเอกภาพในการพัฒนา ๑.๓.๒ การพัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัย โดยเน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะบนรางควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่ถนนและอัตราความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมุ่งลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดการสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ ๑) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างระบบหลักและระบบรอง และเชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับปริมณฑล ซึ่งมีเปูาหมายให้ระบบขนส่งสาธารณะบนรางเป็นระบบการเดินทางหลัก และมีระบบขนส่งบนถนนทาหน้าที่เป็นระบบรอง และพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างระบบหลักกับระบบรองอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องเชื่อมโยงกับระบบขนส่งทั้งในระดับภาคมหานครและระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียที่จะทาให้การเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทาให้สัดส่วนของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นทาให้ต้นทุนด้านการขนส่งลดลง ๒) พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวก และบริการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลักกับถนนสายรอง และให้มีพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้นให้เป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งถ่ายการเดินทางจากพื้นที่ย่อยไปสู่พื้นที่หลักและในทางกลับกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมที่นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๙
 12. 12. ๓) พัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยเพื่อรองรับภารกิจการเป็นศูนย์กลาง ภูมิภาค ด้วยการเพิ่มความเร็วเฉลี่ยในทุกเขตพื้นที่ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสัญจร เชื่อมโยงระหว่างกันของหน่วยธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกและมีความปลอดภัยสูงขึ้น ช่วยลด ต้นทุนของการผลิตในส่วนที่เป็นค่าขนส่งและค่าประกันความเสียหาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ สู่เป้าหมายมีแนวทางดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ป ๑.๑) ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๕๖๑) จัดรูปทีดินในพื้นที่ที่ จานวนพื้นที่ที่ได้รับ ่ - - ๑. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองมีศักยภาพในการพัฒนา การจัดรูปที่ดินตาม ๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจและ ศักยภาพในการพัฒนา วิเคราะห์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ กาหนดขอบเขตของโครงการจัดรูปที่ดิน ๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ จัดทามาตรการและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของ กรุงเทพมหานครและนาไปสู่การปฏิบัติ2) บูรณาการแผน ๑. ระดับความสาเร็จ - - ๑. โครงการบูรณาการแผนพัฒนากรุงเทพ-พัฒนาด้าน ในการบูรณาการการ มหานครกับการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมสาธารณูปโภคและ พัฒนาระบบ กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)สาธารณูปการกับการ สาธารณูปโภคและ ๒. โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมพัฒนาเมืองตามผังเมือง สาธารณูปการ กรุงเทพมหานครรวมและเป็นไปใน ๒. มีแผนการบูรณา ๓. โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไกทางผังทิศทางเดียวกันกับภาค การความร่วมมือเพื่อ เมืองและแนวทางอื่น ๆ เพื่อนาผังเมืองรวมมหานคร พัฒนาระบบ สู่การปฏิบัติ สาธารณูปโภคและ ๔. โครงการนาสายสาธารณูปโภคลงดินรอบ สาธารณูปการกับ เกาะรัตนโกสินทร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕. โครงการวางท่อจ่ายน้าประปาเร่งด่วนใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย (ป ๑.๒) ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๕๖1) พัฒนาระบบขนส่ง จานวนระบบขนส่ง - - ๑. โครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบบูรณา สาธารณะทีได้รับการ ่ กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมการที่เชื่อมโยงระหว่าง พัฒนาโดยการ (ตากสิน-เพชรเกษม)ระบบหลักและระบบ เชื่อมโยงระหว่าง ๒. โครงการระบบขนส่งมวลชนรอง และเชื่อมโยง ระบบหลักและระบบ กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมกรุงเทพมหานคร รอง หรือ/และระหว่าง (ตากสิน-เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถกับปริมณฑล กรุงเทพมหานครกับ ๓. โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน พื้นที่ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ๔. โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ ๑๐
 13. 13. ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๕๖ (sky walk) ลานจอดแล้วจร (park & ride) ๕. ก่อสร้างที่จอดแล้วจรพร้อมทางยกระดับ เชือมสถานีวงเวียนใหญ่บริเวณใต้สะพานข้าม ่ แยกตากสิน ๖. จ้างที่ปรึกษาสารวจออกแบบการเชื่อมต่อ การสัญจรทางน้ากับการขนส่งระบบอื่น ๗. โครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ๘. ก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สาหรับคนพิการใน ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ๙. ปรับปรุงถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 81 ถึงปากซอยสุขุมวิท 103/4 ๑๐. โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดิน รถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลม บริเวณสถานีสะพานตากสิน ๑๑. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมการเดินทาง ทางน้ากับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสาทร ๑๒. โครงการระบบรถไฟฟูารางเดียว ่2) พัฒนาโครงข่ายถนน ๑. ร้อยละของพื้นที่ ปริมาณพื้นที่ ร้อยละ ๑ ๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนสายหลัก/ถนนสายเพื่อให้ประชาชน ถนนที่เพิ่มขึ้นเมื่อ ถนนในปี รอง และถนนในพื้นที่ปิดล้อมสามารถเข้าถึงสิ่งอานวย เทียบกับปี ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ๒. ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาความสะดวกและบริการ เท่ากับ ๓.ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก/ทางลอด/ทางพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ ๑๖.๓๒๒ ล้าน ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและ ตารางเมตรสังคม ๒. จานวนโครงข่าย - ๑ โครงข่าย โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและ ถนนใหม่ที่ดาเนินการ (๑ โครงการ) ก่อสร้างสะพานทางยกระดับพื้นที่ย่านศิริราช แล้วเสร็จภายในปี และบริเวณต่อเนื่อง ๒๕๕93) พัฒนาระบบ ๑. จานวนถนนใน - ถนนสายหลัก ๔ ๑. โครงการศึกษาสารวจและจัดทามาตรฐานการจราจรให้มีความ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เส้นทาง ค่าระดับความเรียบของพื้นผิวจราจร/การคล่องตัวและปลอดภัย มีค่าระดับความเรียบ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภารกิจการ ของผิวจราจร (IRI) อยู่เป็นศูนย์กลางภูมิภาค ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนด ๒. ความเร็วของ ความเร็วของ ชั้นใน ๒.ติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง/ การจราจรในพื้นที่ การเดินทาง 18.7 กม./ชม. ขอบทาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ชั้นใน ชั้นกลาง และ ชั้นใน 18.61 ชั้นนอกมากกว่า 19 กม./ชม. ชั้นกลาง ๓. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนสะพานคนเดิน 30 และ 40 กม.ต่อ ชั้นกลาง ๒๙.๘ กม./ชม. ข้ามพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชั่วโมงตามลาดับ 29.73 ชั้นนอก 40.๘ ๔. ซ่อมแซมปูายชนิดคร่อมเหนือผิวจราจรใน กม./ชม. กม./ชม. พื้นที่กรุงเทพมหานคร ชั้นนอก ๕. ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงแบบไฟกะพริบ ๑๑
 14. 14. ค่าเปูาหมายกลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๕๖ 40.81 ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณจุดกลับรถ กม./ชม. ๖. ติดตั้งไฟกะพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดใหญ่บริเวณหัวเกาะเชิงลาดสะพานหรือ หัวเกาะทางแยกในเขตกรุงเทพมหานคร ๗. ติดตั้งปูายแนะนาเส้นทางชนิดแขวนเหนือ ผิวจราจร ๓. ร้อยละของ อุบัติเหตุลดลง อุบัติเหตุลดลง ๘. ติดตั้งปูายชื่อถนน ซอย 2,000 จุด อุบัติเหตุจากการ ร้อยละ 2.14 ร้อยละ 2/ปี ๙. ติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนในพื้นที่ เดินทางทางถนนลดลง กรุงเทพมหานคร (ปี 2553 สัดส่วนของ ๑๐. ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง (kerb marker) ผู้ประสบอุบัตเิ หตุจาก บริเวณทางโค้งอันตรายในพื้นที่ การเดินทางใน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ๑๑. ก่อสร้างคันชะลอความเร็ว และเส้น ร้อยละ 3.2 (แหล่ง- เครื่องหมายชะลอความเร็วในเขต ข้อมูล : สานักงาน กรุงเทพมหานคร สถิติแห่งชาติ) ๑๒. ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสีเขียว ชี้นาเส้นทางลัด ๑๓.ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสีขาวแบ่ง ช่องจราจร ๑๔. ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงสีเหลืองแบ่ง ทิศทางจราจร ๑๕. ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงขนาดใหญ่ ๑๖. ติดตั้งปูายจราจรเตือนทางโค้งกะพริบ แสงด้วยพลังงà

×